BASS – Business Applications Space Solutions

Popis programu

Cílem programu BASS je posouvat hranice ve využívání kosmických systémů a technologií směrem k novým a nekonvenčním aplikacím a přilákat tak pozornost nových uživatelů. Integrované aplikace obvykle využívají technologie a produkty minimálně dvou ze tří těchto oblastí: pozorování Země, družicové telekomunikace anebo družicové navigace. Na rozdíl od většiny ostatních elementů ARTES, hlavní přidaná hodnota v tomto programu nespočívá ve vývoji nových technologií, ale vzniká kombinací již existujících technologií a systémů. Tematicky aktivity obvykle spadají do některé z následujících oblastí: bezpečnost, zdraví člověka, vývoj, energetika, doprava, turismus apod. Tento seznam však není nijak limitující. Program pokrývá tzv. aplikační aktivity (studie proveditelnosti a demonstrační projekty) a tzv. space solutions, mezi něž patří síť ESA BIC, Ambasadorů a Brokerů technologického transferu.

Aplikační aktivity

Studie proveditelnosti mají za úkol najít funkční spojení mezi požadavky uživatelů a schopnostmi systémů umožňujících jejich řešení a tvoří tak přípravnou fázi na demonstrační projekty. Studie proveditelnosti mohou být iniciovány třemi způsoby:

  1. ze strany ESA na základě tematických výzev (obvykle vychází z výstupů aktivit propagačních) vycházejících z každoročního pracovního plánu, ESA hradí z 50 – 100 %
  2. ze strany průmyslu a soukromých investorů na základě reakce na permanentně otevřenou výzvu, ESA aktivitu spolufinancuje až z 50 % pro non-SME, až z 80 % pro SMEs
  3. Kick-start studie iniciované ze strany partnerů na základě tematických výzev a ESA aktivitu hradí ze 75 % pro non-SME, až z 80 % pro SMEs

Náklady univerzity a výzkumných ústavů, které prokáží nulový komerční zájem na výsledném produktu, mohou být ESA hrazeny až ze 100 %, s výjimkou aktivit typu kick-start.

Demonstrační projekty ukázkově demonstrují aplikace v pilotním provozu, mají stimulovat uživatele k ověřování poskytovaných služeb a plynule vést k jejich plně provozní podobě a komerčnímu zúročení. K jejich realizaci je potřeba vyjádření zájmu uživatelů či spolufinancujících partnerů. Projekt může být iniciován na základě úspěšně dokončené studie proveditelnosti nebo na základě uživatelů či partnerů. Uživatelů a partneři projektu aktivitu spolufinancují finančně nebo in-kind.

Demonstrační projekty jsou hrazeny ESA hrazeny nanejvýš z 50 % pro non-SME, až z 80 % pro SMEs. Náklady univerzity a výzkumných ústavů, které prokáží nulový komerční zájem na výsledném produktu, mohou být ESA hrazeny až ze 50 %.

Space Solutions

Síť ESA BIC se skládá z business inkubátorů v členských zemích ESA, jejichž úkolem je pomáhat novým a začínajícím firmám při realizaci jejich prvních kroků k uplatnění na komerčním trhu s kosmickými technologiemi a aplikacemi. V České republice se nachází ESA BIC v Praze, přičemž má rovněž pobočku v Brně a provozuje ho Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Síť TEAM je soubor Ambasadorů a Brokerů technologického transferu. Ambasadoři mají v členských státech ESA za úkol pomáhat ke vzniku nových projektů v programu BASS, hledat jejich koncové uživatele i nové řešitele. Roli Ambasadora v ČR má za úkol CzechInvest. Broker má zejména za úkol podávat technologické nabídky, vyřizovat poptávky po technologiích a realizovat projekty technologického transferu. Roli Brokera v ČR má za úkol Technologické Centrum AV ČR.

Ambasador, Broker i ESA BIC při výkonu své činnosti spolupracují navzájem i s Ministerstvem dopravy.

Síť Investorů je nástroj ESA, který pomáhá firmám získávat v projektech BASS podporu od třetích stran (banky, fondy, rizikový kapitál).

Doba trvání:

  • 2020 – 2022

Finanční příspěvek ČR:

  • 7,29 MEUR (e.p. 2019)

Kontaktní osoba:

Josef Šobra (josef.sobra[at]mdcr.cz), delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

Web:

https://business.esa.int/, https://www.esa-bic.cz/