Evropská kosmická agentura (ESA)

ESA je mezinárodní vládní organizace, která vznikla sloučením mezinárodních organizací zabývajících se vývojem družic a nosných raket, tedy European Space Research Organisation (ESRO) a European Launchers Development Organization (ELDO). Základním aktem ESA Úmluva o založení Evropské kosmické agentury, podepsaná 30. května 1975 v Paříži.

Účelem ESA je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a vývoj jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací, a to prostřednictvím:

 • přípravy a implementace dlouhodobé evropské vesmírné politiky, doporučení vesmírných cílů členským státům a uvedení politik členských států týkajících se ostatních vnitrostátních nebo mezinárodních organizací nebo institucí ve vzájemný soulad
 • přípravy a implementace činností a programů v oblasti vesmíru
 • koordinování evropského vesmírného programu s vnitrostátními programy a prostřednictvím jejich postupné a co nejúplnější integrace do evropského vesmírného programu, zejména pokud se týká vývoje aplikačních družic
 • přípravy a implementace průmyslové politiky vhodné pro tento program a prostřednictvím doporučení koherentní průmyslové politiky členským státům. ESA zajišťuje implementaci vědeckých projektů prostřednictvím své průmyslové politiky do reálného uživatelského prostředí, a slouží tak jako významný nástroj k posilování vědecké a průmyslové spolupráce mezi členskými státy ESA, ale i mezi ESA a třetími státy, v oblasti kosmonautiky a kosmických aktivit

Seznamte se s ESA – kosmickou agenturou pro Evropu (video kompletně v ČJ)

ESA má v současnosti 22 členských států: Belgie,  Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko,  Maďarsko, Německo, Norsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,  Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Zvláštní postavení kooperujícího člena má Kanada. Česká republika se stala 18. členským státem ESA dne 12. listopadu 2008.

Hlavní sídlo ESA a její střediska

Hlavní sídlo ESA (Headquarters) je v Paříži. ESA má vedle hlavního sídla 5 výzkumných středisek se specifickým zaměřením. Tato střediska jsou rozmístěna v různých členských státech ESA:

 • ESTEC (European Space Research and Technology Centre), umístěné v Noordwijk v Nizozemí, je největší středisko ESA. Jedná se o testovací středisko a centrum evropských kosmických aktivit. ESTEC je odpovědný za technickou přípravu a vedení kosmických projektů ESA
 • ESRIN (European Space Research Institute), umístěné ve Frascati v Itálii. Toto středisko zejména řídí pozemní segment pro družice určené k pozorování Země a udržuje největší archiv dat o životním prostředí v Evropě
 • ESOC (European Space Operations Centre), umístěné v Darmstadtu v Německu, je středisko zajišťující činnost kosmických objektů na oběžné dráze
 • EAC (European Astronauts Centre), umístěné v Kolíně nad Rýnem v Německu, je školící středisko a základna pro evropské astronauty
 • ESAC (European Space Astronomy Centre), umístěné blízko Madridu ve Španělsku, je středisko ve kterém jsou soustředěny kapacity pro astronomické a planetární mise. V tomto středisku jsou umístěny vědecké archivy

Kromě těchto středisek ESA disponuje i vesmírným střediskem v Guayaně (Guiana Space Centre – GSC).

PECS

Zvláštní formu spolupráce s ESA představuje program Plán evropského spolupracujícího státu (PECS – Plan for European Cooperating States). Tento program má nečlenským  státům ESA zejména ze střední a východní Evropy usnadnit spolupráci na evropských kosmických programech. Smyslem programu PECS je poskytnout i takovým státům možnost připojit se ke stávajícím programům ESA.

ČR a ESA

 • Česká republika projevila zájem o spolupráci s ESA již v 90. letech 20. století. Z formálního hlediska byla tato spolupráce rámována těmito akty:
  Rámcovou dohoda mezi Českou republikou a ESA o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely, podepsanou 7. listopadu 1996, která vstoupila v platnost 5. listopadu 1998 (tato dohoda byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 307/1998 Sb.) 
 • Dohodou evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a ESA, podepsanou  24. listopadu 2003, která vstoupila v platnost 19. listopadu 2004 (tato dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 111/2005 Sb.m.s.);
 • Listinou Programu evropského spolupracujícího státu, podepsanou 24. listopadu 2003, která vstoupila v platnost 24. listopadu 2004 (tato listina byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 112/2005 Sb.m.s.)
 • Úmluvou o založení Evropské kosmické agentury přijatou 30. května 1975 v Paříži, která byla Českou republikou podepsána dne 24. října 2008 a která pro ni vstoupila v platnost 12. listopadu 2008 (tato úmluva byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 92/2009 Sb.m.s.)
 • Dohodou mezi Českou republikou a ESA o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení ESA a o souvisejících podmínkách, podepsanou 8. července 2008, která vstoupila v platnost 12. listopadu 2008 (tato dohoda byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 93/2009 Sb.m.s.)
 • Dohodou mezi ESA a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací podepsanou 18. července 2008 v Bruselu, která pro Českou republiku vstoupila v platnost přistoupením do ESA (tato úmluva byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 36/2009 Sb.m.s.)

Aktuální informace ESA pro Českou republiku: ESA Portal for Czech Republic

Účast ČR v ESA v číslech (2020)

 • cca 350 projektů, v nichž se aktivně účastnily české subjekty
 • přímá spolupráce s ESA:
  • 50 firem, + desítky českých subdodavatelů nepřímo
  • 23 vědeckých ústavů a vysokých škol
 • Pod vedením Ministerstva dopravy se podařilo vytvořit fungující ekosystém podpory rozvoje a využití kosmických aktivit:
  • 1 podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague, který má už i svoji pobočku v Brně. Operátorem je CzechInvest; Smyslem je podpora nových slibných nápadů a jejich uplatnění v tržní praxi, podporu startupů prostřednictvím podnikatelského inkubátoru ESA BIC nyní se inkubuje 13 start-upů.
  • 1 ESA Technology Transfer Brokera, který vyhledává uplatnění kosmických technologií v pozemských aplikacích. Operátorem je Technologické centrum AV ČR.
  • 1 vzdělávací centrum o kosmických aktivitách, ESERO, jehož cílem je inspirovat žáky a studenty ke studiu technických a přírodovědných oborů. Právě technici české ekonomice dnes tolik chybí. Operátorem je společnost Science-In a PřF UK. ESERO vytváří portfolio výukových programů (sdílených napříč Evropou) a šíří je do škol především prostřednictvím akreditované výuky pedagogů.

Přínosy účasti ČR v ESA:

 • umožňuje českým firmám pracovat na špičkových technologických projektech, které svojí komplexností, náročností a celkovými náklady přesahují možnosti samotné ČR.
 • vede k zapojení firem do mezinárodních dodavatelských řetězců, v programech ESA vyvinou prototyp a následně pracují na komerčních řešení
 • umožňuje českým firmám spolupracovat s nejlepšími firmami v oboru a učit se od nich. Výsledky pak firmy uplatňují i v primárních oborech své činnost.
 • dává českým firmám vstupenku na trh v hodnotě miliard EUR. A mnohé firmy toho již využily a pracují na pokročilých řešeních pro automotive, na kterém stojí 11% HDP ČR, letectví, na odolné elektronice, aditivním strojírenství a dalším.
 • podporuje spolupráci univerzit a firem.

Účast na programech ESA

 • Povinných programů se ČR z titulu svého plného členství účastnit musí
  • V minulosti část využívána jako podpůrný program pro český průmysl, v němž měla ČR možnost posílit své kapacity.
  • Nyní především účast především na:
   • provozu a rozvoji kosmodromu v Kourou,
   • vývoji technologií na nízké úrovni technologické připravenosti,
   • přístupu k datům z vědeckých a aplikačních misí třetích stran atp.
   • vědeckém programu.
 • Volitelné programy ESA: ČR se nyní podílí na volitelných programech a elementech z oblasti:
  • obecných technologií,
  • pozorování Země,
  • družicové navigace
  • družicové telekomunikace,
  • nosných raket
  • experimentů v mikrogravitaci a pilotovaných letů
  • a stále také v programu PRODEX, prostřednictvím něhož se může podílet na vývoji vědeckých přístrojů a experimentů pro vědecké mise ESA.
 • Rámcový projekt pro podporu rozvoje letectví a kosmických aktivit v ČR s využitím širší spolupráce s ESA
  • rozvoj českého kosmického průmyslu a českých univerzitních a výzkumných center;
  • slaďování kosmických aktivit realizovaných v ČR s evropskými programy prováděnými ESA;
  • zřízení výcvikových rámců pro absolventy z ČR.