Příležitosti v ESA

ESA je mezivládní organizace, jejímž účelem je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi evropskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací.

ESA připravuje a realizuje svoji dlouhodobou kosmickou politiku prostřednictvím svých programů a své průmyslové politiky. ESA koordinuje a podporuje globální konkurenceschopnost evropského průmyslu, a to koordinováním evropských a národních kosmických programů a prostřednictvím svých programů, udržováním a rozvíjením kosmických technologií a stimulováním racionalizace a rozvoje průmyslové struktury odpovídající požadavkům trhu.

V rámci svých programů ESA uskutečňuje dva druhy aktivit:

  • Povinné aktivity, které zahrnují základní aktivity agentury, jako jsou studie týkající se budoucích projektů, technologický výzkum, společné technické investice, informační systémy a výcvikové programy, a které jsou organizovány zejména prostřednictvím Vědeckého programu, příprava a rozvoj technologií a technické a provozní infrastruktury ESA. Účast a příspěvek každého členského státu je povinný a poměrný vzhledem k jeho HDP.
  • Volitelné programy, které pokrývají kosmické domény, jako jsou dálkový průzkum Země (EO), družicová navigace, družicové telekomunikace (SatCom), nosné rakety, lety do vesmíru s lidskou posádkou, mikrogravitace, průzkum, technologický vývoj atd., včetně rozvoje kosmických aplikací. Každý členský stát se jich může účastnit a může na ně přispívat dle vlastních zájmů a dostupných finančních zdrojů. Proto spatřují členské státy ESA ve volitelných programech příležitost k provádění svých národních strategií, a to lépe zaměřeným a kontrolovanějším způsobem než u povinných aktivit.

Tabulku s příspěvky ČR do volitelných programů ESA od r. 2020 naleznete ZDE.

Tradičně je více než ¾ příspěvků členských států do rozpočtu ESA určena na volitelné programy. Právě volitelné programy pomáhají členským státům vybudovat jejich průmyslové kapacity a schopnosti, aby byly schopné realizovat povinné aktivity a aby byly ve světovém měřítku konkurenceschopné.

Celkově je 90-95 % rozpočtu ESA využito na uzavírání smluv s průmyslem. Průmyslová politika ESA je tudíž základním nástrojem motivace členských států k investicím do programů ESA. Tato motivace je vedena tzv. průmyslovou návratností nebo geografickou návratností (geo-return, v kontextu EU je tento přístup nazýván „juste retour”). K tomu, aby monitorovala a kontrolovala geografickou návratnost, mapuje ESA geografickou distribuci všech zakázek mezi své členské státy, jakož i jejich technickou hodnotu. Z těchto statistických dat je pro každý členský stát odvozen koeficient návratnosti, jakožto poměr mezi aktuální a ideální váženou hodnotou zakázek. Váhy jsou nastaveny tak, aby vyjadřovaly, jak zajímavé a důležité jsou tyto zakázky z technologického hlediska. Ideální hodnota je procentuální poměr příspěvku každého členského státu ke každému dotčenému programu. U povinných aktivit a u každého ze svých volitelných programů ESA garantuje, že koeficient návratnosti dosáhne nejméně 84 % příspěvku členského státu (po odečtení interních nákladů ESA). Tento příspěvek se členskému státu vrátí ve formě zakázek. Mnoho volitelných programů má tento garantovaný procentní podíl dokonce vyšší. ESA dále garantuje, že při zohlednění všech povinných aktivit a volitelných programů koeficient návratnosti pro každý členský stát dosáhne nejméně 95 % nejpozději na konci roku 2024 (obdobně ESA garantuje 91 % a 93 % ke konci roků 2019 resp. 2022).

Důraz na geografickou návratnost je naprosto jedinečnou vlastností ESA, která motivuje členské státy k financování jejích aktivit. Pro ČR je geografická návratnost zvláště důležitá, protože garantuje návratnost českých příspěvků do ESA zpět do ČR, a to dokonce i když český průmysl může být prozatím méně (obecně, ne vždy v konkrétních přpadech) konkurenceschopný v porovnání se zbytkem Evropy.