Autorizační dopis delegace ČR do ESA

Pravidla volitelných programů ESA ARTES, BASS, GSTP, InCubed a NAVISP vyžadují od žadatelů připojit k projektové žádosti podávané do ESA autorizační dopis národní delegace členského státu do odpovědné Programové rady ESA. V případě České republiky tvoří národní delegaci jednotliví pracovníci ministerstva (kontakty viz níže), přičemž autorizační dopis v závěru podepisuje JUDr. Václav Kobera, ředitel Odboru ITS a kosmických aktivit MD ČR.

V případě, že žadatel ke své nabídce do ESA autorizační dopis MD nepřiloží, ESA jeho žádost vyřadí z hodnocení. MD v autorizačním dopise dává ESA svolení k využití finančních prostředků České republiky do daného volitelného programu, pokud ESA danou projektovou žádost vybere k realizaci. Kromě toho, že vystavování autorizačních dopisů je povinností vyplývající z obecně platných pravidel ESA, autorizační dopis rovněž zajišťuje, že podávané projektové žádosti jsou v souladu se strategickými záměry ČR definované Národním kosmickým plánem.

Popis formálního procesu a podklady nezbytné k vyhodnocení naleznete ve formuláři na níže uvedeném odkazu. Formulář byl připraven v MS Excel* a obsahuje makra, která Vám zjednoduší jeho vyplnění. Formulář lze otevřít i bez podpory maker, pak je však třeba vyplnění věnovat více pozornosti (viz níže). Soubor obsahuje 4 záložky:

  • Schvalovací proces
  • Formulář hodnocení udělení podpory
  • Tabulka Business Case Firmy
  • Tabulka Business Case Akademie

STAŽENÍ FORMULÁŘE (verze z 26.6.2023)

Při podávání projektové žádosti prosím vždy použijte zde publikovanou nejaktuálnější verzi formuláře.

Schvalovací proces

Záložka obsahuje časový přehled schvalovacího procesu rozepsaného po jednotlivých krocích a obsahuje tři důležité termíny. Do 15 pracovních dní před uzávěrkou výzvy (ITT/AO) na portálu esa-star Publication žádáme zaslat co nejkompletněji vyplněný formulář odpovědnému delegátovi na MD. Pokud tyto podklady delegát od žadatele nedostane ani do 10 pracovních dní před uzávěrkou na esa-star Publication, ministerstvo nemůže garantovat, že žádost stihne včas vyhodnotit. 7 pracovních dní před uzávěrkou na EMITS pak ministerstvo potřebuje, aby měl žadatel zafixovaný rozpočet projektu, tedy rozpočet projektu uvedený ve formuláři se musí shodovat s rozpočtem uvedeným v ESA Full Proposal, jehož finální podobu MD žádá následně zaslat příslušnému delegátovi. Klíčová je zejména celková výše rozpočtu projektu hrazeného z příspěvku ČR do ESA, na jehož uvolnění je ministerstvo žádáno vystavit autorizační dopis.

Formulář hodnocení udělení podpory

Záložka obsahuje hlavní dotazníkový formulář rozdělený do 5 sekcí, přičemž obsah uvedený v Sekci 1 a Sekci 2 (rozpočet) musí být žadatelem zafixovaný do 7 pracovních dní před uzávěrkou výzvy na esa-star Publication. Sekce 5 pak obsahuje seznam příloh, které je třeba k formuláři přiložit. Otázky uvedené ve formuláři stačí vyplňovat stručně s důrazem na věcnost a srozumitelnost sdělení.

Tabulka Business Case

Záložky obsahují tabulku s ekonomickými a socioekonomickými indikátory, které MD kromě vlastního hodnocení sbírá pro potřeby souhrnných statistik a přehledů, využívaných například při komunikaci s ministerstvem financí a přípravě alokace nových finančních prostředků ČR do programů ESA před ministerskými Radami ESA. Tabulka byla zpracována ve dvou verzích, zvlášť pro firmy a zvlášť pro akademické subjekty.

Otevření formuláře a spuštění maker

Po otevření souboru se MS Excel zeptá, zda chcete povolit makra. Dokud tak neučiníte, můžete si prohlédnout celý obsah souboru, tedy všechny 4 záložky v plném znění. Pro správné vyplnění formuláře je třeba povolit makra. Po povolení maker Vás formulář požádá o volbu, zda jste firma či akademická instituce a jaké bude cílové TRL (Technology Readiness Level) zamýšlené aktivity. To jsou dva klíčové údaje, podle nichž se formulář následně automaticky upraví. Podle těchto dvou zadaných voleb bude ve formuláři skryta jedna ze záložek Business Case a na záložce Formulář hodnocení udělení podpory budou skryty některé řádky v sekci Otázky a odpovědi a bude rovněž upraven seznam příloh, kterým též věnujte pečlivou pozornost (např. žádost o vystavení autorizačího dopisu opatřená elektronickým podpisem dle eIDAS). Volbu Firma/Akademie a cílové TRL již následně v souboru nelze změnit, proto je jejich výběru třeba věnovat zvýšenou pozornost. Formulář je rovněž možno začít vyplňovat bez povolení maker a hodnotu výsledného TRL doplnit až dodatečně. V takovém případě však v sekci Otázky a odpovědi nebudou odfiltrovány dotazy, které od Vás zodpovědět nepotřebujeme. Originální soubor doporučujeme uložit na disk a pracovat vždy až s jeho kopií. V případě, že při práci s formulářem zaznamenáte technické problémy, obraťte se prosím na Mgr. Michala Reinöhla, který se je s Vámi pokusí vyřešit.

Kontaktní osoby

ARTES 4.0 včetně BASS, NAVISP – Mgr. Josef Šobra (Josef.sobra[at]mdcr.cz) dočasně Ing. Ondřej Šváb (ondrej.svab[at]mdcr.cz)

GSTP – Ing. Ondřej Rohlík Ph.D (ondrej.rohlik[at]mdcr.cz)

InCubed – Ing. Ondřej Šváb (ondrej.svab[at]mdcr.cz)

Technická podpora funkcionality formuláře – Mgr. Michal Reinöhl (michal.reinohl[at]mdcr.cz)

* Je velmi pravděpodobné, že v jiném SW než MS Excel na platformě Windows nebude formulář správně fungovat. Soubor obsahuje rozbalovací seznamy, tlačítka s makry pro přidávání řádků a další funkcionality.