Akademie Věd ČR

Významné aktivity českých subjektů v oblasti průzkumu vesmíru leží v oblasti vývoje vědeckých přístrojů. Výzkumné skupiny působící v ústavech Akademie věd ČR jsou aktivně zapojeny do přípravy rozsáhlého materiálu Voyage 2050 Evropské kosmické agentury (ESA), který definuje dlouhodobé
směřování vědeckých misí pro následující dekády. S tímto záměrem jsou formulovány technické zprávy upřesňující očekávané technologické výzvy a informující industriální partnery o nových inovativních směrech.

Vedle přímé účasti na vývoji kosmických přístrojů jsou české výzkumné instituce koncovými uživateli vědeckých dat získaných z mnoha vědeckých misí, ať už s českou účastí na vývoji přístrojů, nebo bez ní.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR rovněž provozuje telemetrickou stanici Panská Ves, kde se v současné době přijímají data z několika družic, např. Cluster (ESA) a Van Allen Probes (NASA). České akademické instituce se významně podílejí i na vědecké přípravě plánovaných misí, např. simulacemi dat pro různé parametry detektorů za cílem určit, jaké vlastnosti musí mít detektor k dosažení významného vědeckého přínosu.

České vědecké ústavy a univerzity se také aktivně zapojují do konsorcií navrhujících nové mise, zejména do výzev ESA.

Strategie AV21 – Vesmír pro lidstvo

Program je zaměřen na posílení spolupráce mezi vědeckou komunitou a technickými týmy při vývoji a testování nových technologií kosmického výzkumu, zejména družicových přístrojů pro astronomická pozorování, která jsou klíčovým prvkem na cestě k hlubšímu porozumění fyzikální podstatě hmoty. Důraz je kladen i na transfer získaných technologií do aplikační sféry a na podporu inovačního technologického průmyslu, který je na kosmický výzkum navázán. Témata programu zahrnují např. účast na velké rentgenové misi Athena, na misi k ledovým měsícům Jupitera (JUICE), na přípravě návrhu polarimetrické družice XIPE, na projektu evropské vesmírné mise ke Slunci (Solar Orbiter), na vývoji špičkových optomechanických systémů pro družice či družicový výzkum nadoblačných výbojů.

Více zde: www.vesmirprolidstvo.cz/cs/