Čtyři záměry soutěží o misi Earth Explorer 11

Sdílet:


Coby součást závazku ESA vyvíjet a stavět družicové mise, které posouvají hranice satelitní technologie a zemských věd, byly vybrány čtyři nové koncepty – Cairt, Nitrosat, Seastar a Wivern – aby prošly studií proveditelnosti a soutěžily o to být jedenáctou výpravou třídy Earth Explorer.

Jde o důležitý mezník, který následuje po výzvě k navržení mise Earth Explorer právě před rokem. Z předložených patnácti návrhů doporučil Poradní výbor pro pozorování Země (Advisory Committee for Earth Observation, ACEO), aby tyto mise byly podrobněji studovány.

Programová rada ESA pro pozorování Země pak toto doporučení ACEO akceptovala.

Naše planeta pracuje jako komplexní systém, který zahrnuje značnou přirozenou variabilitu, leč lidská činnost si vybírá svoji daň na mnoha z těchto přírodních procesů. Ohledně interakcí, které tvoří Zemi jako celek, toho ovšem ještě pořád moc nevíme.

Mise Earth Explorer jsou vytvářené tak, aby demonstrovaly nové kosmické technologie a poskytovaly odpovědi na klíčové vědecké otázky – nikoliv toliko pro potěchu akademiků, ale aby pomohly reagovat na společenské problémy, kterým bude lidstvo čelit v následujících dekádách. Jde třeba o dostupnost potravin, vody, energie a zdrojů, stejně jako o zdraví nebo klimatickou změnu.

Pověřený ředitel pro pozorování Země v ESA Toni-Tolker Nielsen k tomu uvádí: „Earth Explorers jsou evropské vlajkové výzkumné mise, které realizujeme v rámci našeho programu FutureEO. Ty již vypuštěné pokračují v získávání pozoruhodných vědeckých dat a bez výjimky překonávají své původní cíle. Je zásadní, abychom pokračovali ve vývoji, výrobě a vypouštění těchto mimořádných misí a zkoušeli pro ně nové technologie. Jsme proto nadšení z toho, že můžeme oznámit, že čtyři mise – Cairt, Nitrosat, Seastar a Wivern – vstupují do předhodnotící fáze, z níž vzejde jedenáctá mise programu Earth Explorer.“

CAIRT (Changing-Atmosphere InfraRed Tomography) by poskytovala měření nezbytná pro pochopení vazeb mezi klimatickou změnou, chemií atmosféry a její dynamikou ve výškách 5 až 120 km. Zaměří se na procesy, které způsobují koloběh atmosféry, ovlivňují její složení a mají vliv na regionální klimatickou změnu, stejně jako poskytne kritická měření nedostupná stávajícími nebo plánovanými kosmickými misemi. CAIRT bude představovat první použití kamery s infračervenou Fourierovou transformací ve vesmíru.

Nitrosat bude měřit dvě z nejdůležitějších reaktivních složek dusíku v atmosféře, oxid dusičitý (NO2) a amoniak (NH3), které jsou startovacím impulsem mnoha problémů v životním prostředí. Oxid dusičitý je poškozující látka a prekurzor ozónu plus pevných částic. Amoniak není přímo nebezpečný pro lidské zdraví v běžných množstvích, nicméně je klíčovým činitelem při tvorbě aerosolových částic. Obě složky jsou spojené s klimatickou změnou skrze interakce mezi přírodními uhlíkovými a dusíkovými koloběhy. Mise Nitrosat by mohla přispět k důležitým sociálním aplikacím a politice životního prostředí.

Wivern (WInd VElocity Radar Nephoscope) je první mise, která by mohla měřit větrné proudy v oblačnosti a poskytovat profily dešťů, sněhu a zmrzlé vody. Nést má dvoupolarizační kónicky skenující 94 GHz Dopplerovský radar. Mise by měla získat data pro varování před extrémními meteorologickými jevy a přispěla by k lepšímu pochopení vlivu oblaků a srážek na změny klimatu.

Seastar bude poskytovat informace o vektorech pobřežních proudů a povrchových větrů s rozlišením kilometrových detailů pro pobřežní vody, šelfová moře a okrajové zóny ledovců. Tyto informace by zodpověděly otázky týkající se dynamiky oceánů a lokálních mořských procesů, které jsou důležité pro pochopení vazeb atmosféry a moří. Ty jsou spojené s produktivitou mořského potravního řetězce. Dynamické procesy malého rozsahu jsou důležité také pro rozptyl znečištění ropou a plasty. Družice by měla nést dvojanténní interferometický radar.

Studie proveditelnosti mají za cíl určit správný kurz výběru, přičemž počet kandidátských misí bude redukován nejprve v roce 2023, aby o dva roky později byla vybrána finální. Počítá se s tím, že jedenáctá mise programu Earth Explorer odstartuje v letech 2031/2032.

Další informace jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Rubriky