Česky English

Úvodní stránka GNSS systémy GALILEO GALILEO - poskytované služby Architektura služby PRS

Architektura služby PRS

Veřejně regulovaná služba – Public Regulated Service – Služba PRS je státu vyhrazenou službou, tedy službou, kterou budou oprávněny využívat pouze státem určené subjekty, a to především subjekty veřejného práva.
Ze strategicko-bezpečnostního hlediska je služba PRS velmi citlivá poskytovanou kvalitou, jelikož bude všeobecně přispívat k činnostem, jimiž stát zajišťuje bezpečnost svých občanů.

Potřeba služby PRS vyplývá z analýzy hrozeb vůči systému GALILEO a z identifikace kritických aplikací, u kterých přerušení signálu teroristy, jinými nepřátelskými subjekty nebo působením negativních vlivů v rámci mimořádných událostí může mít za následek ohrožení národní nebo evropské bezpečnosti, účinnosti prosazování práva nebo bezpečnostně-provozní a ekonomické činnosti v rámci významné geografické oblasti. Citlivost vůči rušení a zranitelnost ostatních služeb poskytovaných systémem GALILEO si tak žádaly navržení robustnější služby pro státem určené subjekty, které jsou za výkon výše uvedených činností (úkolů státu) odpovědné.

Obr. Obecná architektura služby PRS

Stejně jako ostatní otevřené a komerční služby systému GALILEO, které budou dostupné všem subjektům ze soukromého i veřejného sektoru za stejných podmínek, bude i služba PRS založena na poskytování informací o poloze (tj. určování souřadnic zeměpisné šířky a délky a nadmořské výšky), navigaci a určování času. Praktické využití regulované služby PRS by tak stát měl ze širokého spektra aplikací využívajících družicovou navigaci směřovat zejména do oblastí, ve kterých může být efektivně a účelně využita její speciální architektura a funkcionalita.

Legislativa a předpisy k PRS
Na úrovni EU byly vypracovány Pravidla přístupu k PRS, která stanovují podmínky, za kterých budou členské státy organizovat a řídit své skupiny uživatelů. Vychází se z předpokladu, že používání PRS členskými státy bude volitelné a že veškeré provozní náklady této služby budou hradit uživatelé na nekomerční bázi.

Aby bylo možné jasně stanovit zúčastněné subjekty, je třeba rozlišit odběratele služby PRS, kterými jsou členské státy, Rada a Komise, případně agentury Evropské unie, třetí země a mezinárodní organizace, a uživatelé služby PRS, kterými jsou fyzické nebo právnické osoby řádně oprávněné k vlastnictví nebo užívání přijímače PRS.

Bezpečnostní požadavky kladené na službu PRS vyžadují zavedení rámce kontrolního dohledu nad
uživateli, který zahrnuje jak technické prostředky, jako například oprávnění pomocí šifrovacích klíčů, tak institucionální prostředky, jakými jsou například postupy bezpečnostní akreditace nebo postupy vyplývající ze společné akce 2004/552/SZBP v případě krize. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že uživatelů služby PRS může být mnoho a že podle požadovaného použití mohou mít různé potřeby nebo mohou podléhat různým požadavkům na jejich spolehlivost.

Kontrolní rámec by měl být proto zaveden již při spuštění fáze provozu, a měl by být nastaven tak, aby umožňoval následující:

  • předvídat krizové situace; to zahrnuje trvalé a institucionalizované vztahy, zahrnující vhodný rozhodovací postup, mezi různými veřejnými a soukromými subjekty;
  • přísně vymezit podmínky používání přijímačů PRS, zejména prostřednictvím účinného řízení uživatelů;
  • úzce sledovat činnost společností pověřených výrobou přijímačů PRS, zejména prostřednictvím stanovení závazných pravidel výroby.

Pro splnění těchto cílů je zejména třeba upřesnit a formálně stanovit příslušnou odpovědnost Rady, Komise, členských států a všech ostatních subjektů z veřejného či soukromého sektoru.
Rovněž je třeba definovat podmínky případného používání PRS mezinárodními organizacemi nebo třetími zeměmi, a podmínky pro vývoz zařízení PRS.

Správa různých skupin uživatelů PRS se jeví jako zásadní prvek zaváděného rámce, aby se především maximálně omezily negativní účinky případného selhání některé z těchto skupin.
Je třeba definovat normy pro schvalování a výrobu, které budou stanoveny výrobcům přijímačů PRS, a zajistit jejich kontrolu ze strany Evropské unie. Výrobci musí být nejen schopni vyrábět vysoce zabezpečené přijímače, ale také vytvořit mechanismy bránící jejich kopírování v případě krádeže nebo ztráty.
 

Vláda ČR svým usnesením č. 71 ze dne 30. ledna 2012 schválila převod gesce za problematiku implementace služby PRS z Ministerstva dopravy na Národní bezpečnostní úřad. Tímto usnesením byl ředitel NBÚ pověřen výkonem funkce Příslušného orgánu PRS v souladu s čl. 5 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU ze dne 25. října 2011, o podmínkách přístupu k veřejné regulované službě nabízené globálním družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo.

Více informací o implementaci služby PRS v ČR a jejím využívání ze strany koncových uživatelů lze získat na NBÚ.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.