Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Projekty EU URSA Czech Republic

URSA Czech Republic

Navržený projekt odráží potřebu provozovatele českých dálnic - Ředitelství silnic a dálnic - poskytovat v reálném čase kvalitní informace specificky určené řidičům nákladních automobilů, které v současnosti nejsou dostupné vůbec nebo jen ve velmi omezené míře.

Zvýšené objemy silniční dopravy spojené jak s omezeními stanovenými dohodou AETR, tak s pátečními a víkendovými omezeními jízdy kamionů na silnicích a dálnicích způsobují vysokou poptávku po kvalitě a dostatečné kapacitě vhodných parkovacích a odstavných ploch. Tato situace si vyžaduje nejen zřízení nových parkovacích ploch nebo rozšíření těch současných, ale také zefektivnění parkování kamionů a lepší podmínky pro jejich řidiče, mj. využitím technologií ITS.

Detektory ITS mohou sledovat současnou volnou kapacitu parkovišť a po zpracování dat poskytnout spolehlivé informace řidičům. Řidiči mohou tím pádem lépe naplánovat svou cestu včetně povinných přestávek na odpočinek, což ve výsledku přinese úsporu času, zvýšení komfortu řidičů, a rovněž zvýšení bezpečnosti dopravy snížením pravděpodobnosti parkování v rozporu s dopravními předpisy na nevhodných místech, které často přináší bezpečnostní rizika.

Další hledisko, ve kterém by využití ITS mohlo podstatně zlepšit silniční nákladní dopravu, je poskytování aktuálních informací o provozu, například o povětrnostních podmínkách, dopravních nehodách, kongescích atd. Tyto informace jsou již v současnosti shromažďovány Národním dopravním informačním centrem (NDIC), které provozuje Ředitelství silnic a dálnic.

CÍLE PROJEKTU

Co však chybí jsou informace určené přímo pro provozovatele nákladní dopravy, kteří mají často jiné požadavky na strukturu, četnost a kvalitu poskytovaných dat než řidiči osobních vozidel. Tyto problémy byly již řešeny na evropské úrovni projekty URSA MAJOR a URSA MAJOR II v Německu, Nizozemsku, Itálii a Belgii. Tyto projekty vytvořily několik služeb orientovaných na nákladní dopravu, ze kterých mají užitek řidiči kamionů na Rýnsko-alpském koridoru.

Cílem projektu URSA Czech Republic je navázat úzkou spolupráci s činností evropského URSA MAJOR, rozšířit pokrytí Baltsko-jaderského koridoru na českém území, a v souladu s okolními státy vyvinout české služby zaměřené na těžká nákladní vozidla. Takto bude zajištěno, že nákladním automobilům jedoucím z Itálie přes Rakousko a Českou republiku do Polska  budou poskytnuty stejně kvalitní služby bez ohledu na to, na kterém území se momentálně pohybuje, nebo kterého mobilního operátora řidič využívá.

INTELIGENTNÍ PARKOVÁNÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Implementace v ČR se bude soustředit na dvě hlavní oblasti: inteligentní parkování kamionů a poskytování informací pro kamiony v reálném čase. Obě tyto služby budou nasazeny na české části Baltsko-jaderského koridoru, který propojuje jaderské přístavy v Itálii skrze Rakousko a Českou republiku s baltskými přístavy v Polsku.

V rámci projektu opatří Ředitelství silnic a dálnic vybraná parkoviště detektory za účelem získání aktuálních informací o obsazenosti odstavných stání pro kamiony. Tato parkoviště byla vybrána na základě různých kritérií, jako například technické připravenosti, vzdálenosti od předchozího/následujícího parkoviště, dostupné kapacity a jejího využívání (sledování volných míst na parkovištích, která jsou většinu času přeplněna, by nebylo efektivní), stejně jako blízkosti k průmyslovým zónám a velkým aglomeracím.

Na základě výše zmíněných kritérií byla pro instalaci detektorů vybrána 4 parkoviště na dálnici D1 v blízkosti Ostravy. Jedná se o 2 následující parkoviště na obou stranách dálnice (celkem 4) - Klimkovice a Antošovice - které jsou zároveň prvními/posledními parkovišti na českém území za/před hranicí s Polskem, v závislosti na směru. V této oblasti je problematika sledování a poskytování informací o volných parkovacích místech obzvláště důležitá z několika důvodů. Jedním z nich je jejich umístění v těsné blízkosti Ostravy.

Řidiči totiž přetěžují poslední (první parkoviště na českém území - Antošovice, které nabízí podstatně menší kapacitu než mnohem větší parkoviště Klimkovice, které je vzdáleno pouhých 23 km. Poskytnutí aktuálních informací o volných parkovacích místech povede k rovnoměrnějšímu využití kapacity všech 4 parkovišť a pomůže řidičům lépe naplánovat cestu.

Vyznačení parkovišť Antošovice a Klimkovice (ŘSD)

Data získaná detektory budou shromážděna a posílána Národnímu dopravnímu informačnímu centru (NDIC), které je zpracuje a prostřednictvím různých kanálů poskytne veřejnosti. Softwarový modul pro inteligentní parkování kamionů, jakožto nový funkční modul NDIC, bude shromažďovat a zpracovávat data o parkování z parkovišť na celé síti českých dálnic. Tento modul bude vyvíjen s otevřeným rozhraním tak, aby v budoucnu mohla být do systému integrována data z jiných veřejných i soukromých parkovišť.

Kromě existujících informačních kanálů vybuduje Ředitelství silnice a dálnic v rámci projektu v blízkosti parkovišť zařízení pro provozní informace (proměnné informační tabule), která budou poskytovat aktuální informace o parkování přímo na dálnici. Navíc bude vyvinuta nová aplikace (provozovaná Ředitelstvím silnic a dálnic) pro chytré telefony, která bude přístupná veřejnosti. Vyvinuta bude také modifikace aplikace pro internetové prohlížeče, aby k datům měli přístup i uživatelé PC. Přístupné budou jak statické informace (databáze parkovišť a jejich celkových kapacit), tak dynamické informace (aktuální obsazenost, kde je možnost zaparkovat) o parkování kamionů na dálniční síti.

POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ

Druhá implementační část českého projektu se bude soustředit na spolehlivé aktuální informace určené specificky pro kamiony na Baltsko-jaderském koridoru. Řidiči kamionů jedoucí po české části Baltsko-jaderského koridoru dnes čelí několika problémům, které jim komplikují a znepříjemňují cestu, a v některých případech znemožňují naplánování cesty s určitou spolehlivostí.

KOOPERATIVNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ (C-ITS)

Také je v plánu využít infrastrukturu C-ITS, vybudované na dálnici D1 v blízkosti Brněnské aglomerace v rámci projektu C-ROADS Czech Republic, aby byly poskytnuty informace o provozu a parkování řidičům kamionů. Národní backoffice C-ITS je také součástí Národního dopravního informačního centra, a je to tím pádem pouze záležitost zpracování dat a jejich předání pomocí standardizovaných protokolů C-ITS.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.