Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Projekty EU C-ROADS Czech Republic

C-ROADS Czech Republic

Nově vyráběná vozidla generují během jízdy značné množství dat. K výměně dat nedochází jenom mezi vozidly samotnými, ale i mezi vozidly a zařízeními umístěnými na dopravní síti. Výměna dat je základní myšlenkou kooperativních inteligentních dopravních systémů. Tato kooperace je nejrychlejším způsobem, jak vyjádřit řidiči informace rychle, spolehlivě a srozumitelně. Kooperativní systémy ITS poskytnou řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, přispějí k dopravní předvídavosti řidičů a významně přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných. Včasné obdržení přesné informace je naprosto základní k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci v silničním provozu a soustředil se na možný problém.

Na tento aspekt silničního provozu se zaměřuje projekt „C-ROADS Czech Republic“. C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve státech střední Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu jsou ŘSD ČR, SŽDC, AŽD Praha s.r.o., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o. Dále se na projektu bude účastnit Vodafone Czech Republic a.s., a to v rámci konzultací technického řešení.

Zobrazení informace na tabletu řidiče (MD ČR)

CÍLE PROJEKTU

Cíle projektu vycházejí z výsledků a doporučení závěrečné zprávy zpracované platformou Evropské komise pro kooperativní systémy dne 21. ledna 2016 a naplňují opatření z cílů Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) schváleného usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 268.

V rámci tohoto projektu se rozšíří pokrytí ITS koridoru ze silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) po dálnici D5 do Plzně a po dálnici D11 do Hradce Králové. Dále bude vybavena část dálnice D1 v okolí Brna. K účasti na projektu se zavázala i společnost ŠKODA Auto a.s.

MÍSTA IMPLEMENTACE

Projekt není zaměřen pouze na dálnice. Město Brno prostřednictvím jím vlastněné společnosti Brněnské komunikace a.s. v úzké spolupráci s ŘSD ČR nastaví v rámci projektu systematický přístup k zavádění kooperativních systémů ve městě a vytvoří podmínky pro jejich efektivní nasazení. Cíleno bude zejména na optimalizaci dopravních toků na území města Brna, se zvláštním zřetelem na páteřní a tranzitní tahy.

V rámci projektu bude také testováno využití systémů C-ITS v městské hromadné dopravě, a to konkrétně v Plzni a v Ostravě, kde se dopravní podniky zavázaly poskytnout pro účely testování svá vozidla a infrastrukturu. V případě Ostravy bude také testováno varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají, zvláště na jednokolejné meziměstské tramvajové trati. Výsledky mohou být využity při budování vlakotramvaje (tram-train) v ČR - systému umožňujícího přejíždění vozidel z železniční tratě na tramvajovou trať, popřípadě pro jízdu drážních vozidel po trati, která má smíšené rysy (například železniční trať vedená obcí po ulici). Zároveň je plánováno testování na železničních přejezdech, přičemž organizace SŽDC vyčlenila pro tyto účely dva zabezpečené přejezdy v Pardubickém kraji s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlaku se silničním dopravním prostředkem informováním řidičů vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Projekt se nebude zabývat pouze vlastním technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů, ale tento provoz vyhodnotí pro stanovení technických specifikací, pro vytvoření podkladů k evropským normativním dokumentům a případně i pro oblast právních předpisů, oblast testování a zavádění bezpečnostních prvků pro C-ITS systémy.

Oblasti testování projektu C-ROADS (amsterdamgroup.eu)

Nedílnou součástí řešení národního projektu budou také integrační práce vedoucí k vytvoření národní C-ITS platformy, která umožní výměnu informací mezi partnery projektu a dalšími organizacemi (národními i mezinárodními). Vybudovaná národní platforma bude poskytnuta pro mezinárodní testování v rámci iniciativy C-ROADS zahraničním partnerům, během které dojde k ověření interoperability systému mezi jednotlivými výrobci HW, poskytovateli služeb apod.

Všichni partneři v rámci projektu C-ROADS mají na starosti své vlastní aktivity. Patří sem testování LTE-V v síti T-Mobile, O2 bude ověřovat technické možnosti hybridní vozidlové jednotky pro automatickou datovou komunikaci mezi vozidly. ŘSD se zaměří na realizaci infrastruktury podél dálnic, AŽD a SŽDC vybaví vybrané železniční přejezdy pilotními C-ITS systémy, BKOM se zaměří na vybavení C-ITS technologií příjezdových radiál do Brna, INTENS řeší technickou koordinaci a standardizaci, ČVUT se zaměřuje zejména na vyhodnocení výstupů z testů. Informace o všech projektech konsorcia jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.c-roads.cz.

Oficiální webové stránky C-ROADS Platform
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.