Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy

ITS - Inteligentní dopravní systémy

V posledních několika letech lze pozorovat výrazný nárůst závislosti lidí na osobní a nákladní dopravě. Avšak zvyšující se objem dopravy má negativní vliv na životní prostředí a je navíc náročný na energetické zdroje. Kvůli nárůstu intenzity a hustoty dopravy bývají komunikace velmi často na hraně své kapacity. Dopravní síť však nelze rozšiřovat donekonečna.

Mobilita osob a věcí je dnes v procesu zásadních změn, které jsou vyvolány prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií a služeb podporujících mobilní konektivitu. Rychlé zavádění mobilních digitálních technologií mění také způsob poskytování informací o situaci v silničním provozu nebo o aktuálních změnách, které ovlivňují dopravu. K optimalizaci dopravy, ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a snížení jejích dopadů slouží právě inteligentní dopravní systémy (ITS).

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY (ITS)

Někdy také označované jako Dopravní telematika, integrují informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství, atd.) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů. ITS jsou pokročilé systémy, které využívají informačních a komunikačních technologií pro lepší a bezpečnější řízení dopravního provozu a pro efektivnější podporu procesu přepravy osob nebo věcí.

Příklady aplikací ITS (ETSI.org)

PODSTATA SYSTÉMŮ ITS

Podstata ITS spočívá v tom, že obsahují nebo jsou sestaveny z částí, které jsou schopny sbírat a zasílat informace (data) o stavu určitého vozidla nebo zařízení do řídící jednotky nebo operátorovi. Za určitých podmínek řídící jednotka sama zašle zpět příslušné pokyny (nebo je pokyn zadán manuálně operátorem). Tato akce aktivuje zařízení pro řízení procesu (např. soubor zařízení určený pro řízení silničního provozu jako např. symboly na proměnných dopravních značkách, návěstní znaky na světelných signalizačních zařízeních apod.).

V mnohých aplikacích ITS jsou systémy družicové navigace klíčovou komponentou, protože polohová informace z těchto systémů je integrována do aplikací ITS. Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů a služeb z hlediska společenských přínosů je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy.

 
Příklad telekomunikačního propojení infrastruktury a vozidla nebo vozidel mezi sebou (MD ČR)

PODPORA A ROZVOJ ITS

Česká republika má v srdci Evropy z dopravního hlediska strategickou polohu. Její dopravní infrastruktura musí umožnit nejen plynulé spojení s evropskými průmyslovými, obchodními a sídelními centry, ale infrastruktura musí uživatelům dopravy poskytnout odpovídající služby. V rámci EU se v současnosti soustřeďuje pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sítě zahrnující systémy řízení dopravy, lokalizační a navigační systémy.

Česká republika vnímá tuto problematiku ITS velmi intenzivně, celoevropské snahy podporuje, a proto se snaží zvýšit podíl ITS na řízení a zabezpečení dopravních a přepravních procesů celým komplexem opatření. Rozvoj ITS nepodporuje pouze Ministerstvo dopravy, ale také krajské a městské úřady. V praxi se postupně zavádějí systémy ITS (např. hlavní řídící ústředny ve velkých městech, aplikace pro sledování intenzity dopravy, pro monitorování počasí, aplikace ITS pro zvýšení bezpečnosti tunelů a podobně). Na české železniční síti v rozsahu asi 2 400 kilometrů, která je součástí trans-evropské železniční sítě,  je prioritou zavedení evropského systému ERTMS/ETCS.

NEZBYTNÉ KROKY PRO ZAVÁDĚNÍ ITS

Zavádění mobilních digitálních technologií mění nejen způsob poskytování informací o situaci v silničním provozu nebo o aktuálních změnách, které ovlivňují dopravu, ale také metody získávání informací o dopravním provozu v reálném čase. S uplatněním systémů a služeb ITS v dopravě souvisí potřeba přijmout opatření týkající se dalšího rozvoje sítí elektronických komunikací (telekomunikační infrastruktury). V rámci ITS plní tyto sítě funkci předávání dat a pro většinu služeb ITS je klíčové, aby data byla data přenášena v požadovaném čase a kvalitě. Podle tyto služby ITS mohou být jak soukromé komunikační sítě, tak sítě provozovatelů veřejných služeb.

Je rovněž potřeba zajistit kompatibilitu systémů a kontinuitu služeb ITS mezi jednotlivými systémy na lokální, regionální, národní a také evropské úrovni. Vzhledem k rychlému vývoji technologií a inovativních řešení, jsou pro rozvoj ITS v ČR klíčové také výzkumné, vývojové a inovační aktivity.

KOORDINAČNÍ RADA MINISTRA DOPRAVY PRO ITS

Dne 3. července 2012 byla zřízena koordinační rada ministra dopravy pro ITS, jakožto stálý koordinační, iniciační a poradní orgán ministra dopravy pro systémový rozvoj inteligentních dopravních systémů v ČR.

Stálí členové KR-ITS: Odbory MD (O.120, O.130, O.150, O.190, O.520, O.710, O.910), ŘSD ČR, SŽDC, ŘLP ČR, ČD, ŘVC, SPS, MPO, Policie ČR, GŘ HZS ČR, SDT, CDV, FD ČVUT, DPJP UP, VŠB - TU Ostrava, VUT, ZČÚ

Mimořádní členové KR-ITS: Odbory MD (O.030, O.170, O.220, O.230, O.410, O.430), CSPSD, SFDI, MŽP, ČÚZK, ÚAMK, GNSS Centre of Excellence, Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS)

AKTUALITY

(26.10.2018)

Veřejná konzultace k tématu datově propojené a automatizované mobility - sdílejte Váš názor!

Veřejná konzultace k tématu datově propojené a automatizované mobility - sdílejte Váš názor!

Evropská komise zahájila proces veřejné konzultace k tématu datově propojené a automatizované mobility, do kterého se mohou zapojit všichni stakeholdeři z veřejné a soukromé sféry, koncoví uživatelé a veřejnost prostřednictvím vyplnění online dotazníku na adrese: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-public-consultation-connected-and-automated-mobility-cam

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(23.1.2018)

Evropská agentura GSA zveřejnila zkušební postupy pro testování kompatibility palubních (vozidlových) jednotek eCall se systémem Galileo a EGNOS

Evropská agentura GSA zveřejnila zkušební postupy pro testování kompatibility palubních (vozidlových) jednotek eCall se systémem Galileo a EGNOS

Evropská agentura pro globální navigační družicové systémy (GSA) společně s evropským výzkumným centrem Joint Research Centre publikovala zprávu obsahující postupy zkoušek systému eCall a to v souladu s nařízením Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/79 ze dne 12. září 2016, kterým se stanoví podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro ES schválení typu motorových vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112 a palubní samostatné technické celky a konstrukční části využívající linku tísňového volání 112, a kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o výjimky a použitelné normy (Nařízení (EU) ... více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, GNSS systémy, Aktuality

(12.10.2017)

TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropský projekt C-ROADS Czech Republic odstartoval, položí základy pro autonomní vozidla a „chytré“ dálnice

TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropský projekt C-ROADS Czech Republic odstartoval, položí základy pro autonomní vozidla a „chytré“ dálnice

Do roku 2020 bude na světě podle odhadů až 10 milionů datově propojených a autonomních vozidel. Aby na to Česká republika byla připravena, rozjela evropský projekt C-ROADS. Ministerstvo dopravy a další partneři projektu dnes podepsali společnou konsorciální smlouvu, čímž projekt C-ROADS oficiálně odstartoval. Poběží až do roku 2020, přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Evropě a položí základy na cestě k využívání kooperativních systémů a automatizovaného řízení vozidel, včetně těch autonomních.

více

Autor: MDČR   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(4.7.2017)

Družice pro lokálky (projekt RegioSAT)

Družice pro lokálky (projekt RegioSAT)

Koncem roku 2016 byl úspěšně ukončen projekt, který vypsalo Ministerstvo dopravy prostřednictvím TA ČR v rámci programu BETA – „Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů (GNSS)“. Řešitelem veřejné zakázky byla firma AŽD Praha, s.r.o., která projekt realizovala v období od července 2014 do prosince 2016 s akronymem RegioSAT. Projekt vrcholil v říjnu 2016 demonstrací funkčnosti zabezpečení s využitím bezpečné lokalizace vlaku a určení jeho rychlosti pomocí GNSS na trati Číčenice – Volary.

 

více

Autor: Ing. Michal Pavel   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(5.5.2017)

Událo se – Platforma pro plně autonomní vozidla, 28.4. 2017, Praha

Událo se – Platforma pro plně autonomní vozidla, 28.4. 2017, Praha

Dne 28. 4. 2017 se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo 1. zasedání Platformy pro plně autonomní vozidla. Její vznik iniciovalo Ministerstva dopravy s cílem využít a integrovat snahy různých subjektů a zájmových skupin v České republice týkající se rozvoje oblasti autonomního řízení. Záměrem Ministerstva dopravy je vytvořit, na základě vzájemné diskuze a spolupráce v rámci této platformy, první vládní strategii týkající se rozvoje autonomního řízení silničních vozidel v České republice. Tato oblast se totiž zejména díky progresivnímu přístupu soukromého sektoru v Evropě a ve světě velmi dynamicky rozvíjí a v České republice, jejíž hospodářství je z velké části bezprostředně závislé na automobilovém průmyslu, tak musí ve spolupráci veřejného a ... více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(15.8.2016)

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje první dvě samostatné výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 2.3 OPD (Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu).  Výzvy jsou určeny především na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS), a to v rámci silniční sítě TEN-T a v rámci největších měst ČR. Celkem je v těchto výzvách žadatelům souhrnně k dispozici alokace až ve výši 4,395 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.