Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy

ITS - Inteligentní dopravní systémy

V posledních několika letech lze pozorovat výrazný nárůst závislosti lidí na osobní a nákladní dopravě. Avšak zvyšující se objem dopravy má negativní vliv na životní prostředí a je navíc náročný na energetické zdroje. Kvůli nárůstu intenzity a hustoty dopravy bývají komunikace velmi často na hraně své kapacity. Dopravní síť však nelze rozšiřovat donekonečna.

Mobilita osob a věcí je dnes v procesu zásadních změn, které jsou vyvolány prudkým rozvojem informačních a komunikačních technologií a služeb podporujících mobilní konektivitu. Rychlé zavádění mobilních digitálních technologií mění také způsob poskytování informací o situaci v silničním provozu nebo o aktuálních změnách, které ovlivňují dopravu. K optimalizaci dopravy, ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a snížení jejích dopadů slouží právě inteligentní dopravní systémy (ITS).

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY (ITS)

Někdy také označované jako Dopravní telematika, integrují informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství, atd.) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů. ITS jsou pokročilé systémy, které využívají informačních a komunikačních technologií pro lepší a bezpečnější řízení dopravního provozu a pro efektivnější podporu procesu přepravy osob nebo věcí.

Příklady aplikací ITS (ETSI.org)

PODSTATA SYSTÉMŮ ITS

Podstata ITS spočívá v tom, že obsahují nebo jsou sestaveny z částí, které jsou schopny sbírat a zasílat informace (data) o stavu určitého vozidla nebo zařízení do řídící jednotky nebo operátorovi. Za určitých podmínek řídící jednotka sama zašle zpět příslušné pokyny (nebo je pokyn zadán manuálně operátorem). Tato akce aktivuje zařízení pro řízení procesu (např. soubor zařízení určený pro řízení silničního provozu jako např. symboly na proměnných dopravních značkách, návěstní znaky na světelných signalizačních zařízeních apod.).

V mnohých aplikacích ITS jsou systémy družicové navigace klíčovou komponentou, protože polohová informace z těchto systémů je integrována do aplikací ITS. Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů a služeb z hlediska společenských přínosů je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy.

 
Příklad telekomunikačního propojení infrastruktury a vozidla nebo vozidel mezi sebou (MD ČR)

PODPORA A ROZVOJ ITS

Česká republika má v srdci Evropy z dopravního hlediska strategickou polohu. Její dopravní infrastruktura musí umožnit nejen plynulé spojení s evropskými průmyslovými, obchodními a sídelními centry, ale infrastruktura musí uživatelům dopravy poskytnout odpovídající služby. V rámci EU se v současnosti soustřeďuje pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sítě zahrnující systémy řízení dopravy, lokalizační a navigační systémy.

Česká republika vnímá tuto problematiku ITS velmi intenzivně, celoevropské snahy podporuje, a proto se snaží zvýšit podíl ITS na řízení a zabezpečení dopravních a přepravních procesů celým komplexem opatření. Rozvoj ITS nepodporuje pouze Ministerstvo dopravy, ale také krajské a městské úřady. V praxi se postupně zavádějí systémy ITS (např. hlavní řídící ústředny ve velkých městech, aplikace pro sledování intenzity dopravy, pro monitorování počasí, aplikace ITS pro zvýšení bezpečnosti tunelů a podobně). Na české železniční síti v rozsahu asi 2 400 kilometrů, která je součástí trans-evropské železniční sítě,  je prioritou zavedení evropského systému ERTMS/ETCS.

NEZBYTNÉ KROKY PRO ZAVÁDĚNÍ ITS

Zavádění mobilních digitálních technologií mění nejen způsob poskytování informací o situaci v silničním provozu nebo o aktuálních změnách, které ovlivňují dopravu, ale také metody získávání informací o dopravním provozu v reálném čase. S uplatněním systémů a služeb ITS v dopravě souvisí potřeba přijmout opatření týkající se dalšího rozvoje sítí elektronických komunikací (telekomunikační infrastruktury). V rámci ITS plní tyto sítě funkci předávání dat a pro většinu služeb ITS je klíčové, aby data byla data přenášena v požadovaném čase a kvalitě. Podle tyto služby ITS mohou být jak soukromé komunikační sítě, tak sítě provozovatelů veřejných služeb.

Je rovněž potřeba zajistit kompatibilitu systémů a kontinuitu služeb ITS mezi jednotlivými systémy na lokální, regionální, národní a také evropské úrovni. Vzhledem k rychlému vývoji technologií a inovativních řešení, jsou pro rozvoj ITS v ČR klíčové také výzkumné, vývojové a inovační aktivity.

KOORDINAČNÍ RADA MINISTRA DOPRAVY PRO ITS

Dne 3. července 2012 byla zřízena koordinační rada ministra dopravy pro ITS, jakožto stálý koordinační, iniciační a poradní orgán ministra dopravy pro systémový rozvoj inteligentních dopravních systémů v ČR.

Stálí členové KR-ITS: Odbory MD (O.120, O.130, O.150, O.190, O.520, O.710, O.910), ŘSD ČR, SŽDC, ŘLP ČR, ČD, ŘVC, SPS, MPO, Policie ČR, GŘ HZS ČR, SDT, CDV, FD ČVUT, DPJP UP, VŠB - TU Ostrava, VUT, ZČÚ

Mimořádní členové KR-ITS: Odbory MD (O.030, O.170, O.220, O.230, O.410, O.430), CSPSD, SFDI, MŽP, ČÚZK, ÚAMK, GNSS Centre of Excellence, Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS)

AKTUALITY

(22.1.2020)

Workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“, Praha, 29.11.2019

Workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“, Praha, 29.11.2019

Dne 29. 11. 2019 proběhl v prostorách Ministerstva dopravy workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“. V rámci workshopu byly představy výsledky dvou projektů, které napomáhají ke zlepšení a vyšší bezpečnosti silničního provozu. Workshop byl rozdělen do dvou částí podle zamření. Začátek workshopu byl věnován navigační aplikaci pro chodce se zrakovým postižením nebo jiným postižením. V druhé části se workshop zaměřil na průběžné výsledky projektu C-Roads.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(28.11.2019)

Využijte možnost stát se účastníkem Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace

Využijte možnost stát se účastníkem Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace

Více jak 150 tisíc vozidel na českých silnicích se podílí na fungování nového systému pro získávání aktuálních garantovaných informací o stupních hustoty silničního provozu v ČR. Získané informace ze zcela nového zdroje mohou zdarma využít např. dopravní inženýři a vývojáři aplikací usnadňujících dopravu, navigaci, správu vozových parků firem či zákaznický servis.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(13.5.2019)

Workshop o společenských dopadech technologické změny postupného nasazování automatizovaných dopravních systémů a dopravních prostředků, Brno, 11. dubna 2019

Workshop o společenských dopadech technologické změny postupného nasazování automatizovaných dopravních systémů a dopravních prostředků, Brno, 11. dubna 2019

V blízké budoucnosti lze očekávat transformaci sektoru dopravy směrem k postupnému nasazování automatizovaných dopravních systémů a dopravních prostředků. Technologický pokrok klade nároky nejen na průmysl, ale musí na něj být připraven také veřejný sektor i celá společnost. Je potřeba mít neustále na paměti, že technologie musí sloužit lidem, a že je proto nutné rozvíjet diskusi také nad společenskými dopady, včetně vlivů na jednotlivce.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(2.4.2019)

Ministerstvo podpoří výzkum a inovace v dopravě dvěma miliardami, žádat o ně bude možné od června

Ministerstvo podpoří výzkum a inovace v dopravě dvěma miliardami, žádat o ně bude možné od června

Chytrá dopravní infrastruktura, provoz autonomních vozidel i navigační a družicové systémy. To jsou jen některé z oblastí, které ministerstvo dopravy podpoří v příštích letech až dvěma miliardami korun díky novému programu DOPRAVA 2020+. Materiál v pondělí schválila vláda a otevřela tím cestu pro všechny potenciální žadatele, kteří se zabývají výzkumnou činností v dopravě. 

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality, Věda a výzkum

(25.2.2019)

T-Mobile testuje datovou technologii pro automobily a infrastrukturu LTE-V

T-Mobile testuje datovou technologii pro automobily a infrastrukturu LTE-V

Praha/Barcelona, 25. února 2019 - Technologie LTE-V (LTE for Vehicles, někdy označováno také jako C-V2X) umožňuje přímou komunikaci mezi vozidly a mezi vozidlem a chytrou dopravní infrastrukturou. T-Mobile ji nyní testuje v pilotním provozu pro celou skupinu Deutsche Telekom ve spolupráci se Škoda Auto, s technologickým partnerem Qualcomm a za přispění Fakulty dopravní ČVUT v Praze a VŠB-TU v Ostravě. V pilotním provozu, který probíhá jako první v Evropě v rámci projektu C-Roads, se ověřují rádiové parametry a možnosti LTE-V v porovnání s obdobnými technologiemi. Infrastruktura LTE-V je v těchto dnech prezentována i na Mobile World Congress 2019 v Barceloně na stánku Deutsche Telekom v sekci nových technologií pro automobilový průmysl.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(21.2.2019)

Kulatý stůl na téma autonomní doprava a její implikace - české a americké firmy diskutovaly o budoucnosti autonomního řízení

Kulatý stůl na téma autonomní doprava a její implikace - české a americké firmy diskutovaly o budoucnosti autonomního řízení

Dne 13. února 2019 uspořádalo obchodní oddělení Velvyslanectví USA ve spolupráci s Ministerstvem dopravy setkání zaměřené na problematiku a budoucnost autonomního řízení. Patnáct českých a amerických firem a zástupců veřejného a výzkumného sektoru představilo svoje aktivity a diskutovalo představy a projekty, které souvisí s vývojem technologií pro autonomní řízení, budováním potřebné infrastruktury či rozvojem služeb.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(5.2.2019)

Varovné zprávy pro řidiče musí být spolehlivé a bezpečné. C-Roads Czech Republic spustil bezpečnostní řešení pro zabezpečení zasílaných zpráv

Varovné zprávy pro řidiče musí být spolehlivé a bezpečné. C-Roads Czech Republic spustil bezpečnostní řešení pro zabezpečení zasílaných zpráv

Pilotní projekt ITS kooperativních systémů C-Roads Czech Republic, umožňující přenos aktuálních dopravních informací mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou na vybraných dálnicích, městech, železničních přejezdech a vozidlech MHD v České republice, vyvinul a spustil své bezpečnostní řešení, které bude zajišťovat důvěryhodnost přenášených zpráv mezi poskytovateli dopravních informací a řidiče a zároveň bude garantovat mezinárodní interoperabilitu tak, že bude možné získávat varovné informace kdekoli na území EU.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(1.2.2019)

Rozšiřte náš tým! Hledáme nového kolegu na pozici referenta Geoinformatiky

Rozšiřte náš tým! Hledáme nového kolegu na pozici referenta Geoinformatiky

Máte nadšení do práce? Vyznáte se v GIS aplikacích a prostorových datech? Pak neváhejte a posilte náš tým na perspektivní pozici Geoinformatik! Přihlášky je možno podávat do 28. února 2019.

 

 

 

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(18.1.2019)

„Chytrá“ vozidla MHD - Instalace C-ITS technologie do Plzně a Ostravy

„Chytrá“ vozidla MHD - Instalace C-ITS technologie do Plzně a Ostravy

Celoevropské projekty C-Roads, spolufinancované z finančního nástroje pro propojení Evropy, nesměřují pouze k budování inteligentních dálnic. Do výměny informací o silničním provozu, která probíhá mezi automobily navzájem i mezi infrastrukturou a vozidly, se zapojují také vozidla MHD. Ostrava a Plzeň jsou mezi prvními „chytrými“ evropskými městy, ve kterých se nasazuje technologie kooperativních systémů ITS (C-ITS) v rámci čtvrté etapy realizace projektu C-Roads Czech Republic.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(16.1.2019)

Zveřejněn návrh evropských regulačních pravidel pro inteligentní dálnice

Zveřejněn návrh evropských regulačních pravidel pro inteligentní dálnice

V současné době se začínají budovat „chytré dálnice“, které umožňují výměnu informací o silničním provozu, která probíhá mezi automobily navzájem i mezi infrastrukturou a vozidly. Systémy zajišťující přijímání i vysílání informací se nazývají kooperativní systémy ITS (C-ITS). Aby použité technologie C-ITS byly bezpečné a spolehlivé, je potřebné stanovit závazná regulační pravidla.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality

(11.1.2019)

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030

Základním strategickým dokumentem pro oblast dopravního výzkumu, vývoje a inovací je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030. Tento strategický rezortní dokument schválený ministrem dopravy v roce 2016 a aktualizovaný v roce 2018 určuje základní priority dopravního výzkumu, které jsou v souladu s národními strategie pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a strategickými materiály z oblasti dopravy. Mezi tyto priority patří udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality, Věda a výzkum

(8.1.2019)

Rozšiřte náš tým! Hledáme nového kolegu na pozici referenta Geoinformatiky

Rozšiřte náš tým! Hledáme nového kolegu na pozici referenta Geoinformatiky

Máte nadšení do práce? Vyznáte se v GIS aplikacích a prostorových datech? Pak neváhejte a posilte náš tým na perspektivní pozici Geoinformatik!

 

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy, Aktuality, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.