Česky English

Úvodní stránka Kosmické aktivity ČR Mezinárodní spolupráce Evropské kosmické agentury

Evropské kosmické agentury

BELGIE

Belgie se významnou měrou podílela na založení ESA. V Belgii, narozdíl od jejích ostatních partnerů v oblasti kosmických aktivit, chybí národní kosmická agentura s Národním kosmickým programem.

Odpovědným orgánem za oblast kosmických aktivit je BSPO (Belgian Federal Science Policy Office) a v jeho rámci Oddělení kosmického výzkumu a aplikací (Department of Space Research and Applications – DSRA). V DSRA pracuje přibližně 20 zaměstnanců, kteří dále konzultují různé záležitosti s dalšími veřejnými orgány zainteresovanými v oblasti kosmických aktivit a zvyšují povědomí veřejnosti o této oblasti. Belgické výdaje na kosmické aktivity činily 165 mil. EUR v roce 2009.

DÁNSKO

V Dánsku spadá oblast kosmických aktivit do působnosti DTU Space (National Space Institute) v rámci Dánské technické univerzity (Technical University of Denmark). Agentura se zaměřuje na výzkum Země a oblast kosmické fyziky na nejvyšší úrovni, dále funguje jako znalostní centrum pro kosmické vybavení a technologie.
DNSC (Danish National Space Center) bylo do 31.12.2006 výzkumným centrem spadajícím pod Ministerstvo vědy, technologií a inovací. 1.1.2007 se DNSC spolu s dalšími 4 vládními výzkumnými institucemi spojilo s DTU (Technical Institute of Denmark) a stalo se jedním z jeho 23 ústavů. Rozpočet agentury v roce 2009 činil 12,3 mil. EUR (celkový dánský rozpočet pro kosmické aktivity činil 46,8 mil EUR).

FINSKO

Ve Finsku má kosmické aktivity na starosti agentura Tekes (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation). Agentura byla založena v roce 1983. Jde o hlavní organizaci financující výzkum a vývoj ve Finsku.

Primárním cílem agentury Tekes je podporovat konkurenceschopnost finského průmyslu a odvětví služeb v oblasti technologií, především její spoluprácí s finskými firmami, univerzitami a  výzkumnými ústavy. Tekes má hlavní úlohu v oblasti technologií a inovační politiky. Agentura Tekes je zodpovědná za koordinaci a financování finských aktivit v rámci ESA. Rozpočet agentury činí přibližně 49 mil EUR. V agentuře pracuje kolem 400 zaměstnanců, a to jak ve Finsku, tak v zahraničí, z nichž 90 pracuje v regionálních centrech pro ekonomický vývoj, dopravu a ochranu životního prostředí. Ústředí agentury Tekes je v Helsinkách.

FRANCIE

Francie je jednou ze zakládajících zemí Evropské kosmické agentury (ESA). Francouzskou agenturou zabývající se oblastí kosmických aktivit je CNES (Centre national d´études spatiales). Francouzské vesmírné středisko Guiana Space Center (GSC) v Kourou je evropským vstupem do vesmíru.

Agentura byla založena v roce 1961 a má 4 centra (Paříž, Evry, Kourou, Toulouse), ve kterých pracuje dohromady 2418 zaměstnanců. Rozpočet agentury je přibližně 1740 mil. EUR.

Hlavní mise agentury:

 • přístup do vesmíru
 • udržitelný rozvoj
 • aplikace pro civilní využití
 • bezpečnost a obrana
 • výzkum a inovace  

IRSKO

V Irsku řeší oblast kosmických aktivit irská vládní vývojová agentura EI (Enterprise Ireland). EI řídí průmyslové a technologické vývojové programy, které se týkají oblasti kosmických aktivit. EI zajišťuje platby do ESA, které jsou součástí rozpočtu DETE (Department of Enterprise, Trade and Employment – Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti). 
Irská kosmická strategie obsahuje dva základní prvky:

 • podpora vývoje technologií spojených s kosmickými aktivitami mezi irskými společnostmi zabývajících se špičkovými technologiemi s možným komerčním využitím na celosvětovém, kosmickém, leteckém a telekomunikačním trhu;
 • vývoj středně a dlouhodobých výzkumných kapacit technologií spojených s oblastí kosmických aktivit.

EI má 9 národních regionálních poboček a více než 30 mezinárodních míst, které usnadňují přístup do více než 60 zemí světa. Irský příspěvek do ESA činil 14,5 mil. EUR v roce 2009.  

ITÁLIE

V Itálii spadá oblast kosmických aktivit do působnosti ASI (Agenzia Spaziale Italiana – Italian Space Agency), která byla založena v roce 1988. Misí ASI je propagace, vývoj a šíření vědeckého a technologického vývoje v oblasti kosmických aktivit a kosmického prostoru, koordinace a řízení národních projektů a účast Itálie v rámci ESA a jiných mezinárodních projektech. Operativně zajišťuje přípravu a výkon Národního kosmického plánu, který je schválen vládou.

ASI každý rok připravuje tříletý národní plán dle vládních předpisů, který je schvalován Ministerstvem pro vzdělávání, vysoké školy a výzkum (MIUR). MIUR financuje italské kosmické aktivity prostřednictvím ASI a univerzitních a výzkumných center. Zahraniční vztahy jsou řešeny v souladu s Ministerstvem zahraničních věcí.

Další ministerstva podporují kosmické aktivity na národní úrovni (Ministerstvo dopravy a infrastruktury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo výrobních aktivit). ASI má své ústředí v Římě, tři operační  střediska (Matera, Trapani a Malindi) a datové centrum ve Frascati. Výdaje na kosmické aktivity v roce 2009 činily 804 mil. EUR.

LUCEMBURSKO

V Lucembursku jsou kosmické aktivity zajišťovány Ministerstvem vyššího vzdělávání a výzkumu ve spolupráci s Luxinnovation a dalšími ministerstvy. Luxinnovation (Národní agentura pro inovace a výzkum) byla založena v roce 1984. Agentura řídí propojení mezi průmyslem, veřejným výzkumným sektorem a ESA. Lucemburský rozpočet v oblasti kosmických aktivit činil 14,2 mil. EUR v roce 2009.

Agentura je složena ze 6 subjektů:

 • Ministerstvo hospodářství a zahraničního obchodu
 • Ministerstvo vyššího vzdělávání a výzkumu
 • Ministerstvo pro střední vrstvy a cestovní ruch
 • Fedil (Obchodní Lucemburská federace)
 • Lucemburská obchodní a hospodářská komora
 • Lucemburská komora řemesel

MAĎARSKO

Agentura sídlící v Budapešti nese název Maďarská kosmická kancelář. V současné době spadá pod ministerstvo životního prostředí a vody.

Založení agentury se datuje do roku 1992. Dalším důležitým milníkem je rok 2003, kdy byla podepsána smlouva mezi Maďarskou kosmickou kanceláří a ESA o vzájemné úzké spolupráci, která by měla vyústit v členství Maďarska v ESA. Agentura s 250 zaměstnanci je hlavním koordinačním bodem pro mezinárodní projekty.

NĚMECKO

V Německu jsou kosmické aktivity řízeny DLR (Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), jejíž součástí je i Německá kosmická agentura. Německo je jedním ze zakládajících členů ESA. DLR má od německé vlády zodpovědnost za plánování a budoucí implementaci německého kosmického programu a také reprezentuje Německo na mezinárodní úrovni. Je organizována jako nezisková organizace. Jejími základními orgány jsou:

 • generální shromáždění
 • senát
 • výbor pro kosmonautiku
 • výkonná rada
 • vědecko-technický poradní výbor 

DLR má přibližně 6500 zaměstnanců, 29 ústavů a zařízení na 13 místech v Německu a další 3 mimo Německo (Washington, D.C., Brusel, Paříž). Rozpočet DLR pro místní výzkum a vývoj a další domácí operace činí 570 mil EUR (cca ½ je z příjmů DLR). DLR se také stará o celkový rozpočet Německa v oblasti kosmických aktivit (920 mil EUR v roce 2008).  

Hlavní mise:

 • průzkum Země a sluneční soustavy;
 • výzkum zaměřený na ochranu životního prostředí;
 • vývoj ekologicky šetrných technologií za účelem podpory mobility, komunikace a bezpečnosti. 

NIZOZEMÍ

Oblast kosmických aktivit je v Nizozemsku v kompetenci NSO (Netherlands Space Office), která byla založena v říjnu 2008. Úkolem NSO bylo vypracovat Nizozemský kosmický program a zajistit jeho účinnost. NSO je zodpovědná za řízení národních kosmických technologických programů, uživatelských programů pro aplikační využití dat pozorování Země, národních a mezinárodních kosmických projektů. Výdaje na oblast kosmických aktivit činily v Nizozemí 116 mil. EUR v roce 2009. Ústředí agentury je v Haagu.

Hlavní mise agentury jsou:

 • komunikace s dalšími agenturami jako ESA, JAXA, NASA;
 • řízení národních vesmírných programů;
 • centrální bod vesmírných aktivit v Nizozemí;
 • prostředník mezi průmyslem a vědou.

NORSKO

Kosmické aktivity jsou v Norsku řízeny centrem Norsk Romsenter (Norwegian Space Center – NSC). Jde o vládní agenturu spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. NSC podporuje vývoj, koordinaci a hodnocení národních kosmických aktivit, stejně tak podporuje norské zájmy v ESA. Rozpočet Norska pro oblast kosmických aktivit činil 50 mil. EUR v roce 2009. NSC sídlí v Oslu.

Hlavní mise:

 • spolupráce s ESA;
 • naplňování bilaterálních smluv s Kanadou, Francií, USA a Japonskem;
 • podpora průmyslu v oblasti kosmických aktivit.

POLSKO

V Polsku jsou kosmické aktivity svěřeny CBK (Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk) Kosmickému výzkumnému centru, které spadá přímo pod Polskou akademii věd. Nejedná se pouze o administrativní agenturu, ale mezi její činnosti patří i výzkum a badatelská činnost.

Agentura byla založena roku 1977 a v současnosti má přibližně 150 zaměstnanců. Její pobočky jsou umístěny ve Varšavě, Wroclawi a nedaleko Poznaně. Jedná se o neziskovou organizaci, která je financována ministerstvem školství a od roku 2002 se Polsko pod jejím vedením připravuje na vstup do ESA.

PORTUGALSKO

V Portugalsku řídí oblast kosmických aktivit agentura FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Foundation for Science and Technology). Agentura zahájila svou činnost v roce 1997, kdy se stala následníkem JNICT (Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica). Ústředí agentury je v Lisabonu. Rozpočet Portugalska pro oblast kosmických aktivit činil přibližně 18,2 mil. EUR v roce 2009. Řídícími orgány agentury jsou rada ředitelů, vědecké rady a zákonný auditor.

Hlavní činnosti agentury:

 • podporovat, financovat, sledovat a hodnotit vědecké a technologické instituce, programy, projekty a kvalifikované lidské zdroje;
 • propagovat a podporovat infrastrukturu pro vědecký výzkum a technologický rozvoj;
 • podporovat šíření vědecké a technologické kultury a znalostí, zejména co se týče vzdělávacích účelů v úzké spolupráci s agenturou Ciencia Viva;
 • stimulovat aktualizace, propojení, posílení a dostupnost vědeckých a technologických informačních zdrojů. 

RAKOUSKO

V Rakousku jsou kosmické aktivity řízeny agenturou FFG (Austrian Research Promotion Agency), která byla založena 1.září 2004.  Účelem FFG je podporovat výzkum, technologie, vývoj a inovace ve prospěch Rakouska. Všechny činnosti FFG jsou zaměřeny na posílení Rakouska jako výzkumného a inovačního centra na světovém trhu. Tento cíl má pomoci zajistit dlouhodobou dostupnost vysoce kvalitních pracovních míst a udržení prosperity jednoho z nejbohatších států světa.
Agentura je řízena státem a je reprezentována Ministerstvem dopravy, inovací a technologií a Ministerstvem pro hospodářství, rodinu a mládež. Jejími řídícími orgány jsou dozorčí rada a jednatelé. Oblast kosmických aktivit je financována Ministerstvem dopravy, inovací a technologií. Rozpočet v roce 2009 činil 60,75 mil EUR.

RUMUNSKO

Rumunsko disponuje Rumunskou kosmickou agenturou ROSA (Romanian Space Agency), která má na starosti spolupráci s ESA. Dne 20. ledna 2011 Rumunsko podepsalo Smlouvu o přistoupení k Úmluvě o ESA, díky čemuž se po úspěšné ratifikaci stane 19. členským státem ESA. ROSA je „národním reprezentantem“ pro jednání s ESA a koordinátorem mezinárodních kosmických programů, ve kterých je Rumunsko zapojeno, včetně projektů Organizace spojených národů.

ROSA byla založena v roce 1991, avšak v roce 1995 byla nařízením vlády HG 923/1995 reformována na nezávislou veřejnou instituci spadající pod Ministerstvo pro výzkum a technologie, nicméně nyní náleží Ministerstvu pro vzdělání a výzkum. Za období 2003 až 2008 činil příspěvek ROSA do ESA 10 milionů EUR.

ŘECKO

Oblast kosmických aktivit spadá v Řecku pod agenturu GSRT (General Secretariat for Research and Technology). Její úlohou je poskytovat všechny relevantní informace o programech ESA, povzbuzovat a usnadnit účast řeckého průmyslu, výzkumných a vývojových institucí v programech z oblasti kosmických aktivit. Agentura také podporuje vzdělání v oblasti kosmických aktivit ve školách a výměnné programy v centrech ESA pro řecké absolventy vysokých škol.

Řecký příspěvek do povinných aktivit ESA činil přibližně 13 mil. EUR v roce 2009.  

ŠPANĚLSKO

Španělsko je jedním ze zakládajících členů ESA. Ve Španělsku spadá oblast kosmických aktivit pod agenturu CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – Centre for the Development of Industrial Technology), která byla založena v roce 1977. CDTI patří pod Ministerstvo vědy a inovací. Hlavním cílem CDTI je posílit průmyslovou konkurenceschopnost španělských firem, a to prostřednictvím financování národních výzkumných a vývojových projektů, podporou španělské účasti v mezinárodních technologických programech a podporou transferu technologií.
Hlavní mise agentury:

 • spolupráce na mezinárodních projektech v rámci ESA;
 • španělský program pozorování Země;
 • spolupráce na mezinárodních projektech týkajících se meteorologických družic v rámci EUMETSAT;
 • národní projekty v rámci Národního kosmického programu;
 • bilaterální spolupráce s ostatními národními kosmickými agenturami;
 • spolupráce s komerční sférou.

Ústředí agentury je v Madridu a dále má pobočky v mnoha zemích světa: Japonsko, Belgie, Brazílie, Mexiko, Korea, Indie, Chile, USA a Maroko. V agentuře pracuje více než 300 zaměstnanců (3/4 tvoří inženýři a absolventi universit). Španělský rozpočet pro oblast kosmických aktivit činil 241,2 mil EUR v roce 2009.  

ŠVÉDSKO

Ve Švédsku je za oblast kosmických aktivit odpovědná agentura Rymdstyrelsen (Swedish National Space Board – SNSB), která byla vytvořena v roce 1972. SNSB je odpovědná za vnitrostátní a mezinárodní aktivity týkající se kosmonautiky a dálkového průzkumu Země, především výzkumu a vývoje.

Hlavními úkoly agentury jsou:

 • rozdělovat státní dotace pro kosmický výzkum, technologický rozvoj a aktivity spojené s dálkovým průzkumem Země;
 • podporovat výzkum a vývoj v oblasti kosmických aktivit a dálkového průzkumu Země;
 • působit jako švédský kontakt pro mezinárodní spolupráci.

Agentura má tři poradní výbory: pro kosmický výzkum, pro dálkový průzkum Země, průmyslový / technologický. Celkový rozpočet agentury je přibližně 79,6 mil EUR ročně. Jde o malou agenturu, ve které pracuje jen 17 zaměstnanců.

ŠVÝCARSKO

SER (State Secretariat for Education and Research – Státní sekretariát pro vzdělávání a výzkum) spadající pod Federální ministerstvo vnitra je vládní specializovaná agentura pro národní a mezinárodní záležitosti týkající se všeobecného a vysokoškolského vzdělání, výzkumu a oblasti kosmických aktivit. Sídlo sekretariátu je v Bernu. Na sekretariátu pracuje 100 lidí. Švýcarské výdaje na oblast kosmických aktivit činily 79,6 mil. EUR v roce 2009.
Hlavní mise sekretariátu:

 • koncepce a provádění švýcarské vesmírné politiky;
 • zajištění účasti na programech ESA, spolupráce s ESA;
 • koordinace vesmírné politiky na národní i mezinárodní úrovni.  

VELKÁ BRITÁNIE

Ve Velké Británii řídí kosmické aktivity agentura UK Space Agency, která byla spuštěna 23.3.2010. UK Space Agency nahradila BNSC (British National Space Center), které byla zastřešující organizací složené z 10 subjektů z řad ministerstev, výzkumných rad a nevládních veřejných subjektů. Jejím formálním nástupcem se stala 1.4.2010. Agentura je orgánem státní správy pod Ministerstvem pro podnikání, inovace a dovednosti (Department for Business, Innovation and Skills – BIS).
Mezi hlavní úkoly agentury patří:

 • koordinace občanských kosmických aktivit ve Velké Británii;
 • podpora vědeckého výzkumu;
 • podpora britského průmyslu působícího v oblasti kosmických aktivit;
 • zvyšovat povědomí o kosmických aktivitách Velké Británie doma i v zahraničí;
 • zvyšovat informovanost o vědě o vesmíru a její praktické výhody;
 • inspirovat další generace britských vědců a inženýrů.

Agentura je zodpovědná za veškerá strategická rozhodnutí týkající se britského civilního kosmického programu a nabízí jasný a jednotný pohled na ambice Velké Británie v oblasti kosmických aktivit. Výdaje na oblast kosmických aktivit se ve Velké Británii pohybují kolem 300 mil. EUR ročně.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.