Česky English

Úvodní stránka Evropská unie a vesmír Vybrané aktuality a články Tisková zpráva - Česká republika slaví 5 let úspěšného členství v ESA

Tisková zpráva - Česká republika slaví 5 let úspěšného členství v ESA

12.11.2013

Tisková zpráva - Česká republika slaví 5 let úspěšného členství v ESA

Dne 12.11.2013 ČR slaví pětileté výročí od svého vstupu do Evropské kosmické agentury (ESA), a to je vhodný okamžik se ohlédnout a připomenout si, co české firmy, vysoké školy a vědecké ústavy v ESA dokázaly, co členství v tomto prestižním a výběrovém klubu evropských zemí ČR přináší a proč je důležité věnovat kosmickým aktivitám stále větší pozornost.

Co kosmické aktivity přinášejí?

Kosmické aktivity již dávno nejsou jen vědeckou disciplínou, ale strategickým odvětvím, které hraje v moderní společnosti velmi důležitou roli. Družice na oběžné dráze Země zabezpečují data pro aplikace každodenního života, které považujeme za samozřejmé.

Jedná se například o předpověď počasí, odhady úrody na polích, monitoring životního prostředí, sledování důležitých staveb a infrastruktury, pro tyto a mnohé další aplikace jsou družicové snímky nepostradatelné.

Celosvětově dostupná družicová navigace šetří významné prostředky v dopravě, pomáhá optimalizovat přepravu nákladů, v důsledku přesného dávkování hnojiv na konkrétním místě na poli značně zlevňuje zemědělskou produkci a tím také zároveň chrání naše životní prostředí, je významným pomocníkem pro spoluobčany s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytováním přesného času synchronizuje energetické sítě, bankovní operace či významně zvyšuje kapacitu datových přenosů. Nejběžnější uplatnění má však družicová navigace při jízdě autem a v turistice.

Družicová komunikace hraje klíčovou roli při televizním vysílání nebo při přenosu informací na dlouhou vzdálenost, např. při přímých přenosech z jiných kontinentů, v místech, kde není dostatečně vyvinutá pozemní komunikační infrastruktura nebo třeba v letecké či námořní dopravě.

Kosmické družice a sondy přinášejí nové poznatky nejen o Zemi, ale také o Sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru a pomáhají nám tak lépe pochopit svět, ve kterém žijeme.

Každý nový kosmický systém přináší kvalitnější služby, které lépe odpovídají požadavkům jejich uživatelů. A právě vývoj nových technologií a výroba komponent pro nové družice či nosné rakety jsou příležitostí pro průmysl, kterému ESA výrobu nových misí svěřuje.
 
Obrázek 1: Družice Meteosat třetí generace, na níž české
firmy dodávají mj. části chladících zařízení (zdroj ESA)

Spolupráce ČR s ESA

Spolupráce ČR s ESA před rokem 2008 byla limitována na oblast vědy. V roce 1996 byla podepsána Dohoda mezi vládou ČR a ESA o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely. V roce 2000 se ČR ještě jako nečlenský stát ESA připojila k programu PRODEX, určenému k financování vývoje vědeckých přístrojů nebo experimentů navržených institucemi nebo univerzitami. V roce 2003 ČR s cílem podílet se na evropských kosmických programech podepsala Dohodu evropského spolupracujícího státu a v roce 2004 Listinu Programu evropského spolupracujícího státu (PECS).

Evropská kosmická agentura ESA je mezinárodní vládní organizací založenou v roce 1975, jejímž cílem je překračovat hranice současného poznání, tvořit nové generace kosmických systémů a umožňovat vývoj unikátních aplikací a služeb na nich založených (jedná se např. o družicovou telekomunikaci, navigaci či pozorování Země atp.). Tím ESA také významně přispívá ke zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

ESA prostřednictvím své průmyslové politiky zajišťuje implementaci vědeckých projektů a významně tak napomáhá posilování vědecké a průmyslové spolupráce nejen mezi členskými státy ESA, ale i mezi ESA a důležitými globálními hráči v oblasti kosmických aktivit jako např. americká agentura NASA nebo japonská JAXA.

Rozpočet ESA na rok 2013 dosáhl téměř 4,3 mld. €, z čehož převážná většina je použita pro průmyslové zakázky.

ESA zastřešuje největší kosmické projekty v Evropě, např.:

  • vývoj družic pro evropský navigační systém Galileo
  • vývoj družic pro meteorologická pozorování (MetOp a MTG)
  • vývoj nosných raket Ariane a Vega
  • laboratoř Columbus, jeden z modulů na Mezinárodní kosmické stanici ISS
  • sonda Huygens, která přistála na povrchu Saturnova měsíce Titan

ESA má nyní 20 členských států, z nichž je většina z EU: Belgie, Německo, Rakousko, Dánsko, Španělsko, Francie, Finsko, Řecko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Švédsko, Velká Británie, Česká republika, Rumunsko, dva členské státy mimo EU: Švýcarsko a Norsko. Zvláštní postavení kooperujícího člena má Kanada. Česká republika se stala 18. členským státem ESA dne 12.11.2008, po ní do ESA vstoupily Rumunsko (2011) a Polsko (2012).

 

V souvislosti s aktivním prosazováním kandidatury ČR na sídlo Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) ČR z iniciativy Ministerstva dopravy podstatně urychlila svůj vstup do ESA. V návaznosti na členství v ESA Ministerstvo dopravy rovněž iniciovalo zásadní změnu přístupu ke kosmickým aktivitám v souladu s evropským i světovým trendem a akcentovalo potřebu využít všech možností pro průmyslové využití, které jí oblast kosmických aktivit skýtá. Ministerstvo dopravy tak zahájilo aktivní politiku vytváření příznivého prostředí pro české subjekty, jejich rozvoj a konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku.

Cílem tohoto úsilí je zajištění návratnosti prostředků investovaných do vývoje kosmických aktivit zpět do národního hospodářství a navýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu.

Obrázek 2: Česká vlajka v technologickém centru ESA ESTEC v Nizozemí (zdroj MD)

Na návrh Ministerstva dopravy schválila vláda v roce 2010 Národní kosmický plán, který je základním dokumentem pro další zaměření kosmických aktivit ČR, rozhodování o účasti v evropských a mezinárodních projektech nebo o podpoře takové účasti, pro nastavení státní politiky podpory inovací v této oblasti. Jeho hlavním cílem je maximalizace návratnosti veřejných investic do kosmických aktivit a rozšíření národní průmyslové základny ve vybraných oblastech. Dále vláda rozhodla o jednotném systému koordinace kosmických aktivit, dle kterého je Ministerstvo dopravy koordinátorem všech kosmických aktivit v ČR a rezortem odpovědným za spolupráci a komunikaci ČR s ESA a EU v oblasti kosmických aktivit. Dle tohoto usnesení vlády Ministerstvo dopravy zřídilo v roce 2011 Koordinační radu ministra dopravy pro kosmické aktivity, jejímiž členy jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí a Úřad vlády. Společně s koordinační radou byly zřízeny její pracovní skupiny, do kterých jsou zapojeny správní úřady, akademická sféra i průmyslové svazy a asociace.

Není bez zajímavosti, že střednědobé cíle Národního kosmického plánu byly naplněny díky koordinované podpoře kosmických aktivit a velkému potenciálu českých subjektů již v první polovině roku 2013 místo plánovaného roku 2016.

Členství ČR v ESA jakožto prvního státu bývalého východního bloku je nejen prestižní, ale představuje i významný vědecký a ekonomický přínos pro naši republiku. Členství v ESA představuje pro ČR nejvíce příležitostí v oblasti kosmických aktivit. ČR se účastní jak povinných aktivit ESA (základní aktivity a vědecký program, vč. provozu Guyanského kosmického centra v Kourou) a řady volitelných programů z oblasti družicové navigace, družicové telekomunikace, pozorování Země, nosných raket, sledování blízkého okolí Země, pilotovaných letů, mikrogravitace a průzkumu vesmíru.

Zejména členství ČR v ESA ukazuje, že kosmické aktivity jsou hospodářskou disciplínou s obrovským společenským, politickým, strategickým a bezpečnostním potenciálem. Oblast kosmických aktivit je totiž oblastí s nejvyšším potenciálem inovací, a pro české hospodářství tak představuje předpoklad pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Tento trend právě sdílí nejen vláda a Národní ekonomická rada vlády, ale i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Kosmické aktivity byly deklarovány jako prorůstové opatření vlády s vysokým dopadem na konkurenceschopnost českého průmyslu.

Kosmické aktivity je třeba chápat v celé jejich komplexnosti. Jedná se totiž o aktivity přesahující do mnoha oborů s potenciálem, kterého lze účinně využít pouze aktivním zapojením různých hráčů, jako jsou orgány státní správy, průmysl, akademická sféra, jakož i občané, a proto ke zhodnocení veškerých možností otevřených ČR v oblasti kosmických aktivit je třeba nejen vysoká angažovanost všech dotčených subjektů, ale hlavně jejich účinná koordinovanost.

Právě aktivity ESA jsou konstruovány tak, aby přispívaly k vysoké návratnosti vložených investic. ESA pro své aktivity uplatňuje princip tzv. geografické návratnosti, dle kterého garantuje, že se valná většina příspěvku vrací do ČR ve formě zakázek pro české subjekty. Firmy však tyto zakázky musí získat v klasické hospodářské soutěži, ve které musí prokázat, že jejich projekty jsou lepší než projekty jiných evropských firem. Tento přístup zvyšuje konkurenceschopnost českých firem v globálním měřítku a pomáhá k jejich internacionalizaci.

Výběr projektů probíhá ve spolupráci s experty ESA, což zaručuje jejich vysokou technologickou úroveň a transparenci výběru. Využití osvědčených nástrojů ESA pro podporu průmyslu může procesně optimalizovat výběr vhodných projektů pro podporu konkurenceschopnosti českého průmyslu.

 
Obrázek 3: Subjekty z ČR dodaly na družice SWARM zařízení pro velmi přesné určování
změny rychlosti, tzv. mikroakcelerometry (zdroj ESA)

ČR se tedy prostřednictvím členství v ESA podílí na aktivitách, které by jinak nebyla s ohledem na jejich značný rozpočet či na své aktuální průmyslové kapacity schopna realizovat sama. Jedná se zejména o účast v evropských kosmických projektech, ve kterých mají české subjekty možnost se zapojit do mezinárodních konsorcií, často řízených velkými nadnárodními průmyslovými korporacemi.

Zároveň tím ČR systematicky buduje průmyslové kapacity, které následně zúročí v jiných institucionálních aktivitách (EU, EUMETSAT apod.), kterých se dosud objektivně nemohla účastnit, či v ryze komerčních aktivitách. Tímto se návratnosti prostředků vložených do ESA násobí.

Budované kosmické systémy (jako např. Copernicus, Galileo, EGNOS, Meteosat třetí generace apod.) jsou základem pro rozvoj trhu s aplikacemi a službami pevně svázanými s využíváním dat z těchto systémů. Unikátní parametry nových systémů vytvářejí obrovský prostor pro nové nápady, které často lze následně komercionalizovat. Nové nápady přitom mohou stát u zrodu nových firem, které se mohou stát jedním z pilířů nového českého hospodářství založeného na inovacích s velkou přidanou hodnotou a světovým přesahem. Programy ESA do jisté míry rovněž připravují prostředí pro rozvoj aplikací. Klíčová je zde však role veřejného sektoru, který vytváří prostředí pro rozvoj a růst tohoto segmentu podnikání (příznivé právní prostředí na jedné straně a aktivní politika rozšiřování povědomí, vzdělávání a motivace na straně druhé).

Důraz na rozvoj moderních technologií s tak obrovskou přidanou hodnotou, jako mají kosmické technologie, jde ruku v ruce s kvalitativním i kvantitativním rozvojem znalostní společnosti, zvyšováním počtu zdravých firem schopných obstát v mezinárodní konkurenci, vytvářením nových pracovních míst a v důsledku toho s růstem národního hospodářství a blahobytu.

ČR pět let v ESA

Za uplynulých 5 let účasti ČR v ESA se české firmy, vysoké školy a vědecké ústavy účastnily více než 120 projektů. Mnohé z firem, které vstoupily do kosmických aktivit s nejasným očekáváním, se dnes již pravidelně účastní výběrových řízení ESA. V rámci účasti na kosmických programech zlepšují své výrobky a posouvají je na vyšší technologickou úroveň. Toho pak mohou s výhodou využít jak ve svém profilovém oboru, kde se díky inovaci stávají více konkurenceschopné, tak v rozvoji nových komerčních aktivit, např. v dodávkách pro komerční družicové systémy.

Co tedy kosmické aktivity přinášejí a proč by se ČR měla v budoucnosti ještě více zapojit do programů ESA? Kosmické aktivity přinášejí unikátní a jinak nedostupné informace a služby, nové vědecké poznatky, nové špičkové technologie, které nalézají své využití i dole na Zemi, např. v medicíně, elektronice, robotice a v jiných odvětvích. Díky účasti ČR v ESA se české firmy, vysoké školy a vědecké ústavy mohou účastnit programů, které by z důvodu vysoké finanční, technologické a vědecké náročnosti nebyly v možnostech ČR, mohou spolupracovat na definování, vývoji a výrobě kosmických systémů, vývoji nových služeb a zpracování vědeckých dat. Mezi projekty, které se podařilo zrealizovat či alespoň začít lze zmínit např. mikroakcelerometry na trojici družic SWARM, vývoj části kryogenických (chladících) systémů pro Meteosat třetí generace, vývoj speciálních komponent pro rozvíjení solárních panelů, který se povedlo i velmi úspěšně komercializovat v rámci nově budovaného družicového komunikačního systému IRIDIUM NEXT, přístroje sledující kosmické prostředí na Proba-2, vývoj některých subsystémů mise Solar Orbiter, vývoj leteckých terminálů pro novou generaci systému řízení letového provozu a mnohé další.

Za pět let členství v ESA urazila ČR v kosmických aktivitách velký kus cesty. Z téměř výhradně vědecké účasti na výzkumu vesmíru se podařilo navázat na dlouhou průmyslovou tradici, v prvních projektech upevnit stávající kapacity a v následujících letech především vybudovat kapacity nové. V současné době se projektů ESA účastní na 24 českých firem a zájem dalších společností o podnikání v této oblasti roste. V uplynulých pěti letech se díky členství v ESA podařilo položit solidní základ českého kosmického průmyslu, a to lze bez nadsázky považovat za velký úspěch.

Oficiální tisková zpráva MD ke stažení zde.

 
Obrázek 4: Zařízení pro rozvíjení solárních panelů družic, které firma Frentech Aerospace
vyvinula v rámci české účasti v ESA. Nyní jsou tato zařízení dodávána i pro americké
komunikační družice IRIDIUM NEXT (zdroj Frentech Aerospace)
 
Obrázek 5: Družice Proba-V obrazem, v červeném poli zvýrazněn detektor SATRAM na měření
radiačního pole, jehož hlavním dodavatelem je česká firma CSRC (zdroj ESA)
 

 

 

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality | Vybrané aktuality a články | Vybrané aktuality a články | Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril