Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Volitelné programy ESA s účastí ČR Účast ČR na volitelných programech - Ministerská rada ESA r. 2012

Účast ČR na volitelných programech - Ministerská rada ESA r. 2012

Činnosti v rámci Evropské kosmické agentury (ESA) jsou rozděleny na dvě skupiny: povinné aktivity a volitelné programy. Každý členský stát se na Radě ministrů ESA zavazuje k účasti ve volitelných programech.

Tabulky upsaných závazků ČR na základě jednání v rámci Rad ESA na ministerské úrovni z roku 2008 a 2012:

         

Volitelne programy:

Česká republika se na Radě ministrů ESA, která se konala ve dnech 20.-21.11.2012 v italské Neapoli (tisková zpráva zde), zavázala finančně účastnit vybraných volitelných programů ESA. Jedná se o následující volitelné programy:

Na předešlé Radě ministrů ESA, která se konala ve dnech 25.-26.11.2008 v nizozemském Haagu, v souladu s Úmluvou o založení ESA, še Česká republika zavázala finančně účastnit vybraných volitelných programů ESA - seznam a popis jednotlivých volitelných programů ESA s účastí ČR - Ministerská rada ESA r. 2008.

MetOp-SG (Met-Op Second Generation Programme)

Vývoj meteorologických družic

Popis programu:

 • MetOp-SG je zcela nový volitelný program ESA, který bude realizován v úzké spolupráci s EUMETSAT. Cílem programu MetOp-SG je vyvinout meteorologické družice, které budou obíhat na polární dráze kolem Země a pořizovat data vysokého rozlišení a kvality, jež by nahradily družice první generace MetOp. ESA bude v programu odpovědná za vývoj a výrobu obou prototypů družic, a jménem EUMETSAT také za výrobu sériových kusů družic.

Návaznost na ostatní programy:

 • ČR se jako členský stát EUMETSAT účastní povinných aktivit této mezinárodní organizace, k nimž patří i účast na programech pro vývoj nových meteorologických družic MetOp-SG a Meteosat Third Generation (MTG). S ohledem na své hlavní zaměření (poskytování meteorologických dat a služeb) nedisponuje EUMETSAT kapacitami, aby vývoj a výrobu družic zajistil svépomocí. Z tohoto důvodu se obrátil na ESA s žádostí o spolupráci, jejímž výsledkem je právě volitelný program MetOp-SG.

Doba trvání:

 • 2013-2022

Finanční příspěvek ČR:

 • 3,00 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

EOEP-4 (Earth Observation Envelope Programme)

Příprava budoucích misí pro pozorování Země

Popis programu:

 • Program EOEP je pilířem a základním programem pozorování Země v ESA. Program se skládá ze 2 hlavních částí. Komponenta Earth Explorer (EE) zahrnuje studie, vývoj, vypuštění a uvedení do provozu misí EE a to včetně návazných zařízení a vědecké podpory vývoje těchto misí. Komponenta rozvoje a využívání obecně zahrnuje 10 segmentů určených nejen pro nejzákladnější přípravu misí (studie, koncepty), ale také pro vývoj potřebných komponent (od TRL 1) vč. kritických, vývoj a údržbu pozemního segmentu misí vč. zajištění přístupu k získaným datům, podporu vědeckého využití dat z misí EO, vývoj nových algoritmů a metod zpracování, transfer vědecky prokázaných výsledků ke splnění potřeb uživatelů (aplikace), posilování konkurenceschopnosti sektoru služeb v účastnických státech prostřednictvím rozvoje a podpory trhu služeb pozorování Země se zaměřením na malé a střední podniky. Program EOEP je úzce propojen s programem TRP, v němž ESA se vyvíjí technologie s TRL 1-3. Technologie s takto nízkým TRL jsou však vyvíjeny i v rámci EOEP. V dalších komponentách programu EOEP jsou tyto technologie posunovány na stupně 4, 5, aby tak byly připraveny na dovyvinutí v některém z více aplikačních programů, jejichž výstupem je již konkrétní mise.

Návaznost na další programy:

 • Velká většina aktivit EOEP-3 končí nejpozději rokem 2013, kromě podpory misí EE, které je rozplánováno až do roku 2016. Překryv aktivit 3. a 4. periody programu je tedy minimální. Program EOEP je úzce propojen s programem TRP.

Doba trvání:
 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 4,23 mil. EUR

FLPP Period 3 (Future Launchers Preparatory Programme)

Program pro přípravu budoucích nosných raket
Cíl:

 • pomáha stanovit, jak Evropa z dlouhodobého hlediska udržuje a nadále posiluje svůj nezávislý přístup do kosmu a také postoupit ve vývoji technologií kritických pro přípravu nosných raket nové generace (Next Generation Launcher – NGL)
 • navrhnout koncept nové generace nosných raket, experimenty s návratem těles z oběžné dráhy a vývoj motorů na tuhé i kapalné pohonné hmoty

Charakteristika:

 • Program se zabývá investicemi do vývoje technologických a průmyslových schopností ve všech hlavních odvětvích v oblasti prostředků pro lety do vesmíru již od roku 2003.
 • Jeho účelem je příprava podkladů pro rozhodování o volbě nejlepšího evropského nosného systému další generace, jenž bude schopen vyhovět budoucím potřebám institucí a současně přispěje k zachování konkurenceschopnosti v oboru komerčních nosných raket.
 • V rámci této fáze se vyvíjí a zkouší zařízení IXV a jsou vyrobeny letecké modely.
 • Aktivity jsou 100 % financovány ESA.

Návaznost na ostatní programy:

 • FLPP 3 navazuje na FLPP 2.1 a FLPP 2.2. V rámci programu jsou vyvíjeny i technologie, které jsou využity pro Ariane 5 a Vega. Řada projektů je realizována v GSTP, TRP a v případě ČR i v Czech Industry Incentive Scheme.

Doba trvání:

 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,0 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

ARTES 1 (Element 1: Preliminary Studies and Investigation)

Popis programu:

 • Program je určen pro přípravné aktivity, jako jsou strategické analýzy, analýzy trhu, technologické a systémové studie proveditelnosti v oblasti družicové telekomunikace a také pro podporu družicových komunikačních standardů. Jak je zmíněno výše, účast v elementu je povinná, pokud ČS vstoupí do jakéhokoli jiného elementu ARTES programu.

Charakteristika:

 • Tento element je nástrojem pro definici strategických cílů celého programu ARTES (Advanced Research on Telecommunication Satellite Systems).
 • Aktivity, které se v rámci elementu provádějí, patří do některé z těchto skupin:
  • analýzy trhu,
  • studie proveditelnosti systémů a technologií,
  • vývoj pozemních služeb a standardizace;
 • Aktivity jsou financovány ESA, přičemž firmy a instituce se o zakázky ucházejí ve veřejné soutěži.
 • Aktivity jsou částečně inspirovány náměty od zástupců z kosmického průmyslu a výzkumu, které ESA získá pomocí iniciativy zvané „Call for Ideas“.
 • Program je určen pro všechny členské země ESA účastnících se v programu ARTES.

Návaznosti na ostatní programy:

 • Nové programové fázi, v pořadí již šesté, předchází v současné době stále aktuální fáze, do které ČR alokovalo prostředky ve výši 0,12 mil. € (v cenách roku 2008).

Doba trvání:

 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,1 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

ARTES 5 (Element 5: ESA Telecom Technology - Sub-element 5.1)

Cíl:

 • zajištění dlouhodobé připravenosti průmyslu reagovat na nadcházející komerční nebo institucionální příležitosti zaměřením aktivit programu ARTES 5 na technologické inovace v oblasti vybavení a systémů družicových komunikací. Program se zaměřuje na podporu kosmické, pozemní a uživatelské techniky a současně také na podporu systémových aktivit.

Charakteristika:

 • podporuje rané kroky vývoje až do fáze, kdy předmět vývoje dosáhne stavu, který odpovídá stavu konečného výrobku a jehož kritické výkonové parametry jsou ověřeny testem;
 • Element 5.1: „Plán pracovních aktivit pro zajištění konkurenceschopnosti“ je plně financován ESA. Plán pracovních aktivit se skládá z cílů a popisů jednotlivých aktivit a ESA jej každoročně aktualizuje na základě výzvy Call for Ideas, na níž mohou reagovat průmyslové organizace, univerzity, výzkumné organizace, národní kosmické agentury i sama ESA.

Pro podání projektu do tohoto elementu ARTES je nezbytný dopis o podpoře (podrobnosti jsou uvedeny níže v kapitole "Žádost o podporu projektu ARTES (pro elementy 3-4, 5.1, 20)"

 • ESA také financuje element 5.2: „Nesoutěžní aktivity iniciované průmyslem“ v rozsahu maximálně 75%. ESA může financovat až 100 % prací prováděných univerzitami a výzkumnými organizacemi za podmínky, že tyto instituce vystupují v roli subdodavatelů a pokud hodnota tohoto financování nepřesahuje 30 % celkových nákladů na aktivitu. Aktivity v ARTES 5.2 jsou definovány průmyslem a jsou předkládány jako odpovědi na výzvu Open Call for Proposals (EMITS/Open invitations to tender). V případě, že průmyslová sféra podává návrh pro tento oddíl, je nutno návrh podložit plánem pro pokračování vývoje produktu až do fáze, kdy je produkt připraven ke komerčnímu využití.

Výhody:

 • asistence od ESA expertů z oblasti družicových telekomunikací
 • možnost výměny informací na workshopech pořádaných ESA
 • podávání návrhů z řad zájemců během celého roku
 • možnost volby, zda si firma nechá nápad pro sebe a spolufinancuje projekt podpořený jen do výše 75% nebo zda se o nápad podělí a zariskuje, že vypsanou veřejnou zakázku (ITT) na projekt financovaný za 100% nevyhraje

Doba trvání:

 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 1 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde

ARTES 14 (Element 14: Next generation Platform Element)

Popis programu:

 • Cílem elementu, který bude prvně otevřen příspěvkům na ministerské konferenci 2012, bude vývoj telekomunikační platformy určené pro tržní segment od 4 do 6 tun. Platforma by měla v letech 2020-30 zabírat majoritní podíl na zmíněném trhu. Na jejím vývoji má velký zájem francouzská kosmická agentura CNES spolu se společnostmi EADS Astrium a TAS, které budou na jejím vývoji do značné míry spolupracovat.

  Podprogram bude rozdělen do dvou sub-elementů - úkolem prvního bude vývoj a výstavba prvního letového prototypu platformy, druhého pak první (komerční, realizovaná ideálně formou PPP) mise na ní postavené.

Doba trvání:

 • 2013-2020

Finanční příspěvek ČR:

 • 2,0 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

ARTES 20 (Element 20: Integrated Applications Promotion)

Program pro podporu a rozvoj integrovaných aplikací

Popis programu:

 • Tento program je zaměřen na vývoj, implementaci a pilotní provoz integrovaných aplikací. Integrované aplikace využívají prvky, technologie, výstupy a produkty minimálně dvou za tří těchto oblastí: pozorování Země, družicové telekomunikace anebo družicové navigace.Aktivity v programu se ve zjednodušeném dělení rozlišují na aktivity zvyšující povědomí o integrovaných aplikacích, studie proveditelnosti, a demonstrační projekty. Druhý a třetí typ projektu musí být alespoň z poloviny spolufinancován, výjimku tvoří projekty iniciované a vyhlašované ESA ve veřejné soutěži.

Cíl:

 • vývoj a inovační řešení aplikací kombinujících několik odvětví aplikované kosmonautiky jako je navigace, telekomunikace a pozorování Země

Charakteristika:

 • Podporovat užití integrovaných kosmických technologií samostatně anebo v kombinaci s množstvím terestrických systémů v široké škále provozních služeb pro společnost a veřejný sektor, čímž dojde k systémovějšímu využívání evropských investic do kosmických programů a v Evropě již existujících schopností.
 • Hlavním smyslem programu je využívání a kombinování již existujících systémů a technologií pro tvorbu služeb, které využije co nejvíce uživatelů.
 • Jednou z podmínek pro spuštění nějakého projektu je, aby takovýto projekt využíval prvky resp. produkty minimálně dvou z následujících čtyř oblastí:
  • Pozorování Země,
  • Družicové telekomunikace,
  • Družicová navigace,
  • Technologie (vývoj pro lety s lidskou posádkou).

Člení se na různé aktivity:

 • Základní aktivity (Basic Activities):
  • první fáze („awareness activities“) – konzultace s potencionálními a budoucími uživateli daných aplikací, kdy je kladen důraz zejména na jejich potřeby;
  • fáze proveditelnosti;
 • „Demonstration activities“ – vývoj a testování prototypů, nových služeb a systémů (velká interakce s uživateli)

Doba trvání:

 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,5 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

Pro podání projektu do tohoto elementu ARTES je nezbytný dopis o podpoře (podrobnosti jsou uvedeny níže v kapitole "Žádost o podporu projektu ARTES (pro elementy 3-4, 5.1, 20)"

Žádost o podporu projektu ARTES (pro elementy 3-4, 5.1, 20)

S ohledem na charakteristiku programu ARTES je ze strany ESA vyžadováno vyjádření podpory podávaných projektů ze strany členského státu do elementů ARTES 3-4, ARTES 5.1 a ARTES 20. Podpora je vyjádřena dopisem o podpoře projektu, který na základě formální žádosti žadatele a následného posouzení projektu vydává MD.

Ještě před zasláním formální žádosti o podporu projektu, je žadateli doporučeno kontaktovat delegáta JCB, kterému program věcně přísluší, s cílem informovat jej o záměru projekt podat a získat zpětnou vazbu ohledně dalšího postupu. Tímto způsobem lze předejít dalším administrativním krokům v případě, pokud by projekt např. nezapadal do programového rámce některého z výše uvedených elementů atp. V rámci neformální diskuse může delegát požádat žadatele o podrobnější informace, k předběžnému posouzení projektu.

Formální žádost o podporu projektu musí být podána písemně formou dopisu, jehož přílohou je vyplněný formulář žádosti o podporu projektu v technologických programech (dostupný zde). Dopis musí být podepsán statutárním zástupcem příslušného subjektu a i s přílohou odeslán na následující adresu:

JUDr. Václav Kobera
ředitel Odboru kosmických technologií a družicových systémů
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Po posouzení projektu bude žadatel dopisem vyrozuměn o výsledku řízení. Součástí vyrozumění bude vždy zdůvodnění příslušného rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí o podpoře danému projektu, předá MD originál „Authorisation of funding“ a zároveň o této skutečnosti (emailem) uvědomí příslušné orgány v ESA.

POZOR! Vzhledem k vyčerpání českého příspěvku v elementu programu ARTES 20, nelze, až do odvolání,  vydávat souhlas s novými návrhy na projekt s českou účastí.

EGEP (European Global Navigation Satellite System Evolution Programme)

Popis programu:

 • Cílem programu EGEP je udržet a dále rozvíjet znalostní úroveň evropských společností v oblasti GNSS, jenž se získala vývojem a výstavbou systémů Galileo a EGNOS. Aktivity v programu jsou zaměřeny na vývoj nové generace GNSS družic, pozemního segmentu, uživatelských terminálů, ale také na vylepšování parametrů systémů jako celku.

Charakteristika:

 • Program slouží k zajištění dalšího vývoje GNSS systémů z hlediska technologického a výkonnostního tak, aby tyto systémy splňovaly požadavky, které vyvstanou v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.
 • Zaměřuje se na splnění následujících konkrétních cílů, a to v rámci nové generace systému EGNOS:
  • zvyšování přesnosti systému
  • vyhodnocování integrity pro všechny dostupné GNSS systémy
  • přizpůsobování poskytování služeb pro rozdílné skupiny uživatelů
 • V rámci programu jsou realizovány výzkumné a vývojové aktivity, do nichž řadíme studie v oblasti definice systému a doplňující studie, technologický výzkum a vývoj, vývoj testovacího prostředí, předběžné studie systémů a další doprovodné aktivity.
 • Aktivity jsou 100% financovány ESA.

Doba trvání:

 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,5 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

GSTP-6 (General Support Technology Programme)

Popis programu.

 • Program GSTP je jedním ze dvou základních technologických programů, které ESA využívá pro přípravu klíčových technologií pro své budoucí mise a pro zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Tím druhým doplňujícím programem je program TRP (Technology Research Programme). TRP program je určen pro vývoj technologií, které jsou teprve na velmi nízkém stupni připravenosti k použití. Program GSTP se zaměřuje na zdokonalení technologie na úroveň průmyslového produktu, který je otestován v relevantním prostředí. ESA tak získá jistotu, že technologie může být použita pro konkrétní misi a nebude představovat technické riziko.

Charakteristika:

 • Program GSTP je mimořádně důležitý jak pro průmysl, tak i pro akademickou sféru, a díky mechanismu potvrzování podpory jednotlivým aktivitám (a záruce stoprocentní geografické návratnosti) umožňuje realizaci českých priorit.
 • Struktura tohoto programu je založena na pětiletých pracovních plánech, které se pravidelně aktualizují každý rok.
 • Pro podávání nabídek k jednotlivým aktivitám musejí účastnické země současně explicitně vyjádřit podporu těmto aktivitám.
 • Aktivity jsou 100% financovány ESA (50% při nekonkurenčních zakázkách).
 • Účastnící se státy musí explicitně vyjádřit podporu každé aktivity, aby se firma mohla o dané zakázky ucházet. V případě, že má firma zájem účastnit se nějaká plánované aktivity, musí kontaktovat českou delegaci do IPC (Zástupci ČR v orgánech ESA) ještě před vypsáním výběrového řízení.

Tato šestá fáze programu byla rozdělena do 4 elementů:

 • Element 1 - Support Technology Activities for Projects and Industry - bude základním stavebním kamenem programu a přímo naplňuje cíl programu – vývoj technologií a produktů pro mise ESA. V rámci tohoto elementu jsou financovány projekty od TRL (technology research level) na úrovni 3 (úroveň laboratorního experimentu) až do kvalifikace produktu/komponenty pro použití v misi (TRL 5 – 7). ESA na základě analýzy potřeb budoucích kosmických projektů zpracovává pracovní plány, podle kterých pak vypisuje tendery. Členské státy mohou navrhnout zařazení konkrétních technologií do pracovního plánu a mohou tak prosadit vlastní technologii k budoucímu použití v misích ESA. Element 1 zahrnuje vývoje technologií v oblastech pozorování Země, vědeckého programu, přípravných programů pro robotický a pilotovaný průzkum, dopravních prostředků (nosných raket) a prostředků pro návrat na Zem, navigace, ochrana obyvatel, obecných technologií a technologického transferu – čili zahrnuje všechny oblasti aktivit ESA s výjimkou telekomunikačních subsystémů, které mají specifický program na pro vývoj technologií „ARTES“. Tento široký záběr programu GSTP činí program velmi flexibilním a umožňuje delegacím investované prostředky zaměřit různým směrem.
 • Element 2 - Competitivness - bude částí GSTP programu, v rámci které ESA zveřejní permanentně otevřenou výzvu, jejímž prostřednictvím firmy a instituce mohou nabídnout spolufinancování vlastních projektů. Tento přístup umožňuje firmám posílit svoji konkurenceschopnost v krátkodobém horizontu aniž by museli čekat na periodicky vypisované výzvy nebo na aktualizace pracovních plánů a ustavit nebo posílit technologický transfer (většinou spin-off, ale i spin-in). Tento element poskytuje firmám absolutní volnost v návrhu témat a cílů projektů, ale de-facto motivuje firmy k formulaci projektů s dobrým projektovým záměrem, protože ESA u projektů tohoto elementu financuje maximálně 50% nákladů.
 • Element 3 představují Technology Flight Opportunities (TFO) pro technologie a produkty. Příležitosti k letu bude ESA se souhlasem členských států pravidelně zveřejňovat, aby umožnila evropským společnostem kvalifikovat vyvinuté technologie.
 • Element 4 – demonstrace technologií na oběžné dráze (In-orbit Demonstration - IOD): reaguje na požadavky průmyslu tím, že zajišťuje prostor pro testování kvalitních technologií na oběžné dráze na palubě malých satelitů, spolu s ukázkou nových výzkumných a provozních technologií.

Doba trvání:

 • 2013-2017

Finanční příspěvek ČR:

 • 5,00 mil. EUR (přispěvek ČR půjde na financování Elementu 1, v dalším roce je v úmyslu převést část pŕíspévku do Elementu 4)

Více informací o tomto programu naleznete zde.

Žádost o podporu projektu do programu GSTP

S ohledem na charakteristiku programu GSTP je ze strany ESA vyžadováno vyjádření podpory podávaných projektů ze strany členského státu. Podpora je vyjádřena dopisem o podpoře projektu, který na základě formální žádosti žadatele a následného posouzení projektu vydává MD.

Ještě před zasláním formální žádosti o podporu projektu, je žadateli doporučeno kontaktovat delegáta IPC, kterému program věcně přísluší, s cílem informovat jej o záměru projekt podat a získat zpětnou vazbu ohledně dalšího postupu. Tímto způsobem lze předejít dalším administrativním krokům v případě, pokud by projekt např. nezapadal do programového rámce GSTP atp. V rámci neformální diskuse může delegát požádat žadatele o podrobnější informace, k předběžnému posouzení projektu.

Formální žádost o podporu projektu musí být podána písemně formou dopisu, jehož přílohou je vyplněný formulář žádosti o podporu projektu v technologických programech (dostupný zde). Dopis musí být podepsán statutárním zástupcem příslušného subjektu a i s přílohou odeslán na následující adresu:

JUDr. Václav Kobera
ředitel Odboru kosmických technologií a družicových systémů
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Po posouzení projektu bude žadatel dopisem vyrozuměn o výsledku řízení. Součástí vyrozumění bude vždy zdůvodnění příslušného rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí o podpoře daného projektu, informuje MD o této skutečnosti příslušné orgány v ESA.

 

PRODEX (Programme for the Development of Scientific Experiments)

Program pro přípravu vědeckých experimentů

Cíl:

 • Poskytuje financování na průmyslový vývoj vědeckých přístrojů nebo experimentů, které jsou navrženy institucemi nebo universitami v ČR, jež vybírá ESA pro jeden ze svých programů v různých odvětvích kosmického výzkumu (věda o vesmíru, mikrogravitace, pozorování Země atd.).

Charakteristika:

 • Návrhy na vývoj nástrojů a experimentů jsou nejprve hodnoceny českým výborem PRODEX a poté hodnoceny a vybírány ESA podle jejích vlastních pravidel a postupů.
 • Tímto programem nemůže být financován žádný přístroj ani experiment, který ESA nevybrala.
 • Příspěvek ČR do programu PRODEX nemůže být použit pro financování vývoje v jiných členských státech.
 • Program představuje velmi dobrou platformu pro národní financování českých vědeckých přístrojů určených k letu na palubách družic či jiných kosmických sond.
 • Na začátku roku 2010 MŠMT ustavilo Český výbor PRODEX, aby přezkoumal návrhy projektů a sledoval vývoj programu.

Finanční příspěvek ČR:

 • V letech 2013 - 2015 navýšení o celkem 3 mil. EUR., v letech 2016 - 2020 příspěvek celkem 7,5 mil. EUR.

 
Více informací o tomto programu naleznete zde.

ELIPS-4 (European Programme for Life and Physical Sciences and Applications in Space)

Evropský program pro výzkum ve fyzikálních vědách a vědách o životě ve vesmíru
Cíl:

 • program je účelově zaměřený na základní a aplikovaný výzkum ve fyzikálních vědách a vědách o životě ve vesmíru, demonstrace technologií ve vesmíru, energetiku a biotechnologie

Charakteristika:

 • Nabízí českým vědcům jedinečnou příležitost k výzkumu na ISS a ostatních prostředcích jako jsou sondážní rakety, parabolické lety a pádové věže.
 • Program ELIPS je rozdělen na tři pětiletá období, přičemž v roce 2008 začalo třetí a v roce 2013 startuje čtvrté období programu.

Doba trvání:

 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,00 mil. EUR

MREP-2 (European Space Exploration Programme - Aurora, Mars Robotic Exploration Preparation Component)

Popis programu:

 • //bude doplněno//

Návaznost na další programy:

 • //bude doplněno//

 

Doba trvání:
 • 2013-2017

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,8 mil. EUR (Příspěvek se rozdělí rovným dílem mezi dvěma dílčími elementy)

SSA (Space Situational Awareness Programme)

Program sledování stavu kosmického prostoru

Popis programu:

 • Cílem programu je vytvoření jednotného evropského systému, který bude včas a na vysoké úrovni poskytovat informace o stavu prostředí a případných hrozbách v blízkém či vzdáleném okolí Země. Program ve své deklaraci počítá s využitím již existující infrastruktury a kapacit, které jsou přítomny v mnoha evropských zemích.

Program se dělí na čtyři segmenty:

 • První a klíčový segment je Space Surveillance and Tracking, zjednodušeně systém pro detekování, sledování, katalogování a identifikování umělých objektů (např. družic, vyšších stupňů raketových nosičů anebo kosmické tříště) v blízkém okolí Země. Segment dále rozlišuje tři hlavní oblasti, ve kterých budou realizovány aktivity různé povahy: síť radarů a dalekohledů (uzavření smluv o provozu a/nebo poskytování dat s existujícími pracovišti), zpracování dat (vypracování korelačních procesů, postupů získávání dat, optimálního výpočtu orbitálních parametrů, mechanismů udržování katalogu a zjišťování změn), a testování a validace konkrétních služeb (katalog umělých těles, varování před kolizí, detekce rozpadu umělých těles, odhad vstupu do atmosféry, charakterizace objektu a další).
 • Druhý segment bude zaměřen na sledování NEOs (Zemi blízké asteroidy), což malá tělesa ve sluneční soustavě, jejichž parametry orbitální dráhy jsou takové, že se v určitém časovém okamžiku mohou těsně přiblížit Zemi. NEO segment SSA systému tak bude tyto objekty sledovat, předvídat změny jejich orbitálních drah a zároveň hodnotit míru rizika možného střetu se Zemí, archivovat pozorovaná a vypočítaná data, informovat o nově nalezených objektech a dalších službách, všechny prováděné v úzké spolupráci s ostatními kosmickými agenturami.
 • Třetí segment je věnován vývoji pozemních senzorů SSA systému – radarů vyvinutých v rámci předchozí programové fáze (údržba a vylepšování jejich parametrů) a dalekohledů.
 • Čtvrtý segment bude zaměřen nejen na dlouhodobý vývoj potřebných technologií pro radary, optické dalekohledy, pozemní datové systémy, anebo například pro nástroje hodnocení případných srážek s NEO.

Návaznost na další programy:

 • Program SSA je částečně provázán jak s programem GSTP, tak i TRP (některé ranější fáze vývoje technologií), tak i programem GSP (vybrané aktivity jsou z GSP přímo spolufinancovány), některé doplňující aktivity jsou realizovány v 7 rámcovém programu EK, resp. budou v programu H2020.

 • Program plně navazuje na předchozí program SSA Preparatory Programme, který byl realizován v letech 2009-2012.

Doba trvání:
 • 2013-2016

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,7 mil. EURRSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.