Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Volitelné programy ESA s účastí ČR Účast ČR na volitelných programech - Ministerská rada ESA r. 2008

Účast ČR na volitelných programech - Ministerská rada ESA r. 2008

Činnosti v rámci Evropské kosmické agentury (ESA) jsou rozděleny na dvě skupiny: povinné aktivity a volitelné programy. Každý členský stát se na Radě ministrů ESA zavazuje k účasti ve volitelných programech. Česká republika se na Radě ministrů ESA, která se konala ve dnech 25.-26.11.2008 v Nizozemském Haagu, v souladu s Úmluvou o založení ESA zavázala finančně účastnit vybraných volitelných programů ESA. Jedná se o následující volitelné programy.

MTG (Meteosat Third Generation)

 • plánovaný evropský provozní družicový meteorologický systém (European operational geostationary meteorological satellite system), který je navržen jako revoluční v oblasti předpovídání počasí a sledování životního prostředí

Cíl:

 • vývoj nové generace geostacionárních meteorologických družic
 • rozvoj technologií a systémů, které umožní organizaci EUMETSAT plynule pokračovat v poskytování meteorologických dat a zvýšit kvalitu poskytovaných meteorologických služeb pro Evropu

Charakteristika:

 • Systém MTG byl založen ve spolupráci organizací EUMETSAT a ESA. ESA přispěla k výzkumu a vývoji nových družic. První prototypy MTG-I a MTG-S jsou vyvinuty ESA jako součást jejího volitelného programu MTG. EUMETSAT bude financovat vývoj družic a pozemního vybavení a další budoucí provoz po dobu životnosti systému, který by měl být v provozu do roku 2030.
 • MTG bude představovat revoluci v předpovídání počasí a monitorování životního prostředí, poskytne velmi významné zlepšení schopností oproti současným Meteosatům druhé generace (MSG), zejména díky dalším měřeným parametrům, vyššímu rozlišení a včasnějšímu poskytování dat.
 • Program nabízí dlouhodobější zapojení pro český průmysl (2009-2020) do vývoje produktů pro třetí generaci provozních meteorologických družic, které bude ESA dodávat na objednávku EUMETSAT.
 • Úspěšné zapojení českých firem do tohoto programu je velmi žádoucí a bude pro český průmysl velmi přínosné. Na Radách ESA bude vhodné zvážit navýšení objemu příspěvku v rámci tohoto programu.

Doba trvání:

 • 2009-2020

Finanční příspěvek ČR:

 • 2,24 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

FLPP Period 2 Step 2 (Future Launchers Preparatory Programme)

Program pro přípravu budoucích nosných raket
Cíl:

 • pomáha stanovit, jak Evropa z dlouhodobého hlediska udržuje a nadále posiluje svůj nezávislý přístup do kosmu a také postoupit ve vývoji technologií kritických pro přípravu nosných raket nové generace (Next Generation Launcher – NGL)
 • navrhnout koncept nové generace nosných raket, experimenty s návratem těles z oběžné dráhy a vývoj motorů na tuhé i kapalné pohonné hmoty

Charakteristika:

 • Program se zabývá investicemi do vývoje technologických a průmyslových schopností ve všech hlavních odvětvích v oblasti prostředků pro lety do vesmíru již od roku 2003.
 • Jeho účelem je příprava podkladů pro rozhodování o volbě nejlepšího evropského nosného systému další generace, jenž bude schopen vyhovět budoucím potřebám institucí a současně přispěje k zachování konkurenceschopnosti v oboru komerčních nosných raket.
 • V rámci této fáze se vyvíjí a zkouší zařízení IXV a jsou vyrobeny letecké modely.
 • Aktivity jsou 100 % financovány ESA.

Program je rozdělen do 2 elementů:

 • experimentální dopravní prostředek schopný návratu do atmosféry (Intermediate eXperimental Vehicle for re-entry – IXV)
 • systémy, demonstrátory a technologie (Systems, Demonstrators and Technology – SDT) – FLPP vyvíjí různé systémové koncepty nosných zařízení a identifikuje technologie, které jsou potřeba

Doba trvání:

 • 2009-2012

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,5 mil. EUR do elementu SDT

Více informací o tomto programu naleznete zde.

ELIPS Period 3 (European Programme for Life and Physical Sciences and Applications in Space)

Evropský program pro výzkum ve fyzikálních vědách a vědách o životě ve vesmíru
Cíl:

 • program je účelově zaměřený na základní a aplikovaný výzkum ve fyzikálních vědách a vědách o životě ve vesmíru, demonstrace technologií ve vesmíru, energetiku a biotechnologie

Charakteristika:

 • V současné době je v rámci této periody programu ELIPS v plánu rozsáhlé a optimalizované využití evropského laboratorního modulu Columbus a evropských zdrojů a možností dostupných na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) doplněné řadou autonomních platforem pro výzkum v oblasti mikrogravitace a radiace.
 • Ve své třetí periodě má v plánu navázat na předcházející dvě období, ve kterých byla evropská vědecká a průmyslová komunita připravována na biologický a fyzikální výzkum ve vesmíru prováděním přípravných experimentů realizovaných mimo ISS.
 • Nabízí českým vědcům jedinečnou příležitost k výzkumu na ISS a ostatních prostředcích jako jsou sondážní rakety, parabolické lety a pádové věže.
 • Program ELIPS je rozdělen na tři pětiletá období, přičemž v roce 2008 začalo třetí, které potrvá do roku 2012.
 • Aktivity jsou 100 % financovány ESA.

Doba trvání:

 • 2008-2012

Finanční příspěvek ČR:

 • 2,77 mil. EUR v části programu věnované přípravě přistávacího modulu (Lunar Lander Preparatory Programme)

ISS Development (European Transportation and Human Exploration)

Vývoj dopravních prostředků pro pilotované lety

Cíl:

 • jeho cílem je vývoj dopravních prostředků pro pilotované lety na Měsíc, později na Mars, s využitím zkušeností z letů v první fázi zejména k Mezinárodní kosmické stanici ISS, dále z programů ELIPS a Aurora

Charakteristika:

 • Program podporuje několik specifických oblastí za účelem dosažení toho, že vyvinuté technologie, jak jsou vyžadovány, splní širší cíle programu. Součástí programu jsou studie různých budoucích scénářů, vývoj návratového nákladního modulu (ARV), který měl být odvozen od ATV a pokračování spolupráce s Ruskem.
 • Autonomní lunární přistávací systém (Lunar Lander), schopný hladkého a přesného přistávání.
 • V současnosti není jasné, zda účast v programu ETHE povede k zajímavým zakázkám, s potenciálem budoucích výhod pro ČR.
 • Aktivity jsou 100 % financovány ESA.

Doba trvání:

 • 2009-2012

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,19 mil. EUR

ARTES 1 Phase V: Preliminary Studies and Investigation

Cíl:

 • definovat strategické směry pro družicovou telekomunikaci obsahující marketingové a technologické analýzy, studie proveditelnosti projektů, standardizace apod.

Charakteristika:

 • Tento element je nástrojem pro definici strategických cílů celého programu ARTES (Advanced Research on Telecommunication Satellite Systems).
 • Aktivity, které se v rámci elementu provádějí, patří do některé z těchto skupin:
  • analýzy trhu,
  • studie proveditelnosti systémů a technologií,
  • vývoj pozemních služeb a standardizace;
 • Aktivity jsou 100% financovány ESA, přičemž firmy a instituce se o zakázky ucházejí ve veřejné soutěži.
 • Aktivity jsou částečně inspirovány náměty od zástupců z kosmického průmyslu a výzkumu, které ESA získá pomocí iniciativy zvané „Call for Ideas“.
 • Program je určen pro všechny členské země ESA účastnících se v programu ARTES.

Doba trvání:

 • 2009-2013

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,12 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

ARTES 3-4 Phase I: ESA Telecom – Products

Cíl:

 • příprava produktů založených na bázi družicové telekomunikace pro komerční účely, zahrnuje vývoj, kvalifikaci a demonstraci nových produktů, zlepšování a aktualizaci produktů současných a zajišťuje kvalifikaci těchto vylepšení

Charakteristika:

 • aktivní role průmyslu v definování a návrhu produktů týkající se komerčních nebo institucionálních příležitostí v oblasti satelitní komunikace -> aktivity probíhají na základě návrhů průmyslu;
 • silný důraz na využívání konečných produktů;
 • sdílení financování mezi ESA a průmyslem (ESA financuje až 50 %);
 • zlepšení a vývoj satelitních platforem a systémů užitečného zatížení;
 • zlepšení a vývoj pozemních a uživatelských systémů;
 • vývoj a předvádění satelitních komunikačních systémů;
 • studie, vývoj a předvádění satelitních komunikačních systémů zahrnující vesmírný, pozemní a uživatelský segment.

Jak se programových aktivit zúčastnit:

 • stálá otevřená výzva „Call for Proposals“ (iniciativa ze strany průmyslu);
 • příležitosti vyhlášené ESA -> veřejná soutěž (ITT), (iniciativa ze strany ESA) –> méně běžná varianta;
 • účast na tenderu v programu ARTES 3-4 vyžaduje explicitní podporu české delegace do ESA, která je součástí návrhu projektu – před podání návrhu projektu financovaného z tohoto projektu kontaktujte české delegáty do JCB (Zástupci ČR v orgánech ESA)

Výhody:

 • podávání návrhů z řad zájemců během celého roku
 • rychlé získání kontraktu od chvíle podání návrhu
 • asistence od ESA expertů z oblasti družicových telekomunikací
 • možnost výměny informací na workshopech pořádaných ESA
 • spuštění v roce 2009 a měl by probíhat po celou dobu životnosti ARTES programu

ARTES 3 je rozdělen na 4 linie:

 • vývoj multimediálního trhu (aplikace, služby)
 • vývoj systémových prvků satelitní komunikace (vybavení, produkty)
 • nový průkopnický systém (pioneering novel systems)
 • pokročilý mobilní systém (advanced mobile systems)

Doba trvání:

 • 2009-2013

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,7 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

Žádost o podporu projektu ARTES (pro element 3-4)

S ohledem na charakteristiku programu ARTES je ze strany ESA vyžadováno vyjádření podpory podávaných projektů ze strany členského státu do elementů ARTES 3-4, ARTES 5.1 a ARTES 20. Podpora je vyjádřena dopisem o podpoře projektu, který na základě formální žádosti žadatele a následného posouzení projektu vydává MD.

Ještě před zasláním formální žádosti o podporu projektu, je žadateli doporučeno kontaktovat delegáta JCB, kterému program věcně přísluší, s cílem informovat jej o záměru projekt podat a získat zpětnou vazbu ohledně dalšího postupu. Tímto způsobem lze předejít dalším administrativním krokům v případě, pokud by projekt např. nezapadal do programového rámce některého z výše uvedených elementů atp. V rámci neformální diskuse může delegát požádat žadatele o podrobnější informace, k předběžnému posouzení projektu.

Formální žádost o podporu projektu musí být podána písemně formou dopisu, jehož přílohou je vyplněný formulář žádosti o podporu projektu v technologických programech (dostupný zde). Dopis musí být podepsán statutárním zástupcem příslušného subjektu a i s přílohou odeslán na následující adresu:

JUDr. Václav Kobera
ředitel Odboru kosmických technologií a družicových systémů
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 Praha 1

Po posouzení projektu bude žadatel dopisem vyrozuměn o výsledku řízení. Součástí vyrozumění bude vždy zdůvodnění příslušného rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí o podpoře danému projektu, předá MD originál „Authorisation of funding“ a zároveň o této skutečnosti (emailem) uvědomí příslušné orgány v ESA.

 

ARTES 5: ESA Telecom – Technology

Cíl:

 • zajištění dlouhodobé připravenosti průmyslu reagovat na nadcházející komerční nebo institucionální příležitosti zaměřením aktivit programu ARTES 5 na technologické inovace v oblasti vybavení a systémů družicových komunikací. Program se zaměřuje na podporu kosmické, pozemní a uživatelské techniky a současně také na podporu systémových aktivit.

Charakteristika:

 • podporuje rané kroky vývoje až do fáze, kdy předmět vývoje dosáhne stavu, který odpovídá stavu konečného výrobku a jehož kritické výkonové parametry jsou ověřeny testem;
 • program se nevěnuje otázkám formální kvalifikace ani industrializace výrobku, ARTES Element 3-4 ideálně navazuje na ARTES 5 s cílem přivést vývoj výrobku do fáze jeho komerčního využití;
 • ARTES Element 5 je rozdělen do dvou dílčích elementů takto:
  • Element 5.1: „Plán pracovních aktivit pro zajištění konkurenceschopnosti“ je plně financován ESA. Plán pracovních aktivit se skládá z cílů a popisů jednotlivých aktivit a ESA jej každoročně aktualizuje na základě výzvy Call for Ideas, na níž mohou reagovat průmyslové organizace, univerzity, výzkumné organizace, národní kosmické agentury i sama ESA.
  • ESA také financuje element 5.2: „Nesoutěžní aktivity iniciované průmyslem“ v rozsahu maximálně 75%. ESA může financovat až 100 % prací prováděných univerzitami a výzkumnými organizacemi za podmínky, že tyto instituce vystupují v roli subdodavatelů a pokud hodnota tohoto financování nepřesahuje 30 % celkových nákladů na aktivitu. Aktivity v ARTES 5.2 jsou definovány průmyslem a jsou předkládány jako odpovědi na výzvu Open Call for Proposals (EMITS/Open invitations to tender). V případě, že průmyslová sféra podává návrh pro tento oddíl, je nutno návrh podložit plánem pro pokračování vývoje produktu až do fáze, kdy je produkt připraven ke komerčnímu využití.

Jak se programových aktivit zúčastnit:

 • Iniciativa ze strany průmyslu: V EMITS je stále otevřená výzva „Call for Proposals“ na kterou mohou firmy reagovat; aktivity jsou financovány do výše 75% (v případě univerzit a za specifických podmínek);
 • Iniciatiava ze strany ESA: ESA pravidelně vyhlašuje Výzvy pro sdělení nápadů (Call for Ideas) a z těch hodnotných sestavuje pracovní plán, v rámci kterého vypisuje veřejné soutěže (ITT) na jejich realizaci; tyto aktivity jsou financovány do výše 100%
 • účast na tenderu v programu ARTES 5.1 i 5.2 vyžaduje explicitní podporu české delegace do ESA, před podání návrhu projektu financovaného z tohoto projektu kontaktujte české delegáty do JCB. (Zástupci ČR v orgánech ESA)

Výhody:

 • asistence od ESA expertů z oblasti družicových telekomunikací
 • možnost výměny informací na workshopech pořádaných ESA
 • podávání návrhů z řad zájemců během celého roku
 • možnost volby, zda si firma nechá nápad pro sebe a spolufinancuje projekt podpořený jen do výše 75% nebo zda se o nápad podělí a zariskuje, že vypsanou veřejnou zakázku (ITT) na projekt financovaný za 100% nevyhraje

Doba trvání:

 • 2009-2013

Finanční příspěvek ČR:

 • 1 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde

ARTES 10 Phase II-1 – Iris: Satellite Communication for Air Traffic Management

Satelitní komunikace pro řízení letového provozu

Cíl:

 • vývoj jednotného evropského systému bezpečnosti a sledování leteckého provozu

Charakteristika:

 • Podprogram, jehož cílem je vytvoření družicového doplňujícího řešení komunikační části budoucího jednotného Evropského systému řízení leteckého provozu (European Air Traffic Management System (EATMS).
 • Iris svými aktivitami doplňuje probíhající projekt SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), inicializovaný Evropskou Unií a organizací EUROCONTROL.
 • Zaměřuje na rozvoj moderního komunikačního standardu, jenž umožní letadlům komunikovat po celém světě s využitím ekonomicky a technicky nenáročných uživatelských terminálů, antén a komunikačních služeb.
 • Aktivity jsou 100% financovány ESA.

Program je rozdělen na tři fáze:

 • Definiční: tato fáze poskytla vstupy dovolující SESARu vytvořit informační výběr s ohledem na schopnosti družic.
 • Fáze 2: zaměřuje se na vývoj nového komunikačního systému založeného na využití satelitů, včetně nových satelitních komunikačních standardů, jehož koncová výkonnost bude ověřena výkonnost s infrastrukturou potřebnou pro budoucí evropský systému ATM (Air Traffic Management).
 • Fáze 3: podpoří ověřování a certifikaci předoperačního systému, technickou podporu k zavedení celého systému a přípravné práce vedoucí k posílení budoucí roli pro satelity.

Doba trvání:

 • 2009-2011

Finanční příspěvek ČR:

 • 4,14 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

ARTES 20 – IAP Phase I: Integrated Applications Promotion

Program pro podporu a rozvoj integrovaných aplikací

Cíl:

 • vývoj a inovační řešení aplikací kombinujících několik odvětví aplikované kosmonautiky jako je navigace, telekomunikace a pozorování Země

Charakteristika:

 • Podporovat užití integrovaných kosmických technologií samostatně anebo v kombinaci s množstvím terestrických systémů v široké škále provozních služeb pro společnost a veřejný sektor, čímž dojde k systémovějšímu využívání evropských investic do kosmických programů a v Evropě již existujících schopností.
 • Hlavním smyslem programu je využívání a kombinování již existujících systémů a technologií pro tvorbu služeb, které využije co nejvíce uživatelů.
 • Jednou z podmínek pro spuštění nějakého projektu je, aby takovýto projekt využíval prvky resp. produkty minimálně dvou z následujících čtyř oblastí:
  • Pozorování Země,
  • Družicové telekomunikace,
  • Družicová navigace,
  • Technologie (vývoj pro lety s lidskou posádkou).

Člení se na různé aktivity:

 • Základní aktivity (Basic Activities):
  • první fáze („awareness activities“) – konzultace s potencionálními a budoucími uživateli daných aplikací, kdy je kladen důraz zejména na jejich potřeby;
  • fáze proveditelnosti;
 • „Demonstration activities“ – vývoj a testování prototypů, nových služeb a systémů (velká interakce s uživateli)

Doba trvání:

 • 2009-2013

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,17 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

European GNSS Evolution (European Global Navigation Satellite System Evolution Programme)

Cíl:

 • udržet a dále rozvíjet technologickou úroveň získanou doposud na projektech EGNOS a GALILEO

Charakteristika:

 • Program slouží k zajištění dalšího vývoje GNSS systémů z hlediska technologického a výkonnostního tak, aby tyto systémy splňovaly požadavky, které vyvstanou v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.
 • Zaměřuje se na splnění následujících konkrétních cílů, a to v rámci nové generace systému EGNOS:
  • zvyšování přesnosti systému
  • vyhodnocování integrity pro všechny dostupné GNSS systémy
  • přizpůsobování poskytování služeb pro rozdílné skupiny uživatelů
 • V rámci programu jsou realizovány výzkumné a vývojové aktivity, do nichž řadíme studie v oblasti definice systému a doplňující studie, technologický výzkum a vývoj, vývoj testovacího prostředí, předběžné studie systémů a další doprovodné aktivity.
 • Aktivity jsou 100% financovány ESA.

Doba trvání:

 • 2009-2011

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,48 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

GMES Space Component Segment 2 (Global Monitoring and Environment and Security Space Components Programme)

Cíl:

 • dokončit sérii družic pro dálkový průzkum Země Sentinel-1B, 2B, 3B, dokončit přípravnou fázi pro družice Sentinel-4, Sentinel-5 a stavbu družice Sentinel-5 Precursor

Charakteristika:

 • Současný druhý segment programu GSC je dalším významným krokem směrem k plné provozní připravenosti vyhrazených misí Sentinel.
 • Zajistí spolehlivý a efektivní přístup k datům pozorování Země, která potřebuje skupina uživatelů GMES a která získávají další spolupracující mise.
 • Druhá část programu zahrnuje období let 2009-2018 a částečně se překrývá se první částí (2006-2013), jenž byla iniciována Radou ESA na ministerské úrovni v roce 2005.
 • Všechny družice Sentinely a s tím spojené příslušné mise a pozemní infrastruktura jsou součástí celkové architektury GMES Space Component spravované ESA. ESA je proto odpovědná za vytvoření mechanismu pro integraci, harmonizaci a koordinaci přístupu ke všem relevantním údajům ze všech misí, které přispívají k činnosti GMES. Toto se provádí v úzké spolupráci s národními kosmickými agenturami, organizací EUMETSAT a případně s vlastníky neevropských misí přispívají k cílům programu GMES.

Doba trvání:

 • 2009-2018

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,76 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde. O GMES lze nalézt více na těchto stránkách v sekci GMES.

GSTP Phase 5 (General Support Technology Programme)

Cíl:

 • prověřit proveditelnost řešení projektu technologického výzkumu či jeho ověření za podmínek kosmického letu

Charakteristika:

 • Program GSTP je mimořádně důležitý jak pro průmysl, tak i pro akademickou sféru, a díky mechanismu potvrzování podpory jednotlivým aktivitám (a záruce stoprocentní geografické návratnosti) umožňuje realizaci českých priorit.
 • Struktura tohoto programu je založena na pětiletých pracovních plánech, které se pravidelně aktualizují každý rok.
 • Pro podávání nabídek k jednotlivým aktivitám musejí účastnické země současně explicitně vyjádřit podporu těmto aktivitám.
 • Aktivity jsou 100% financovány ESA (50% při nekonkurenčních zakázkách).
 • Účastnící se státy musí explicitně vyjádřit podporu každé aktivity, aby se firma mohla o dané zakázky ucházet. V případě, že má firma zájem účastnit se nějaká plánované aktivity, musí kontaktovat českou delegaci do IPC (Zástupci ČR v orgánech ESA) ještě před vypsáním výběrového řízení.

Tato pátá fáze programu byla rozdělena do 4 částí:

 • Část 1 – obecné aktivity: pokrývá standardní aktivity GSTP kromě telekomunikací (pro ty jsou programy ARTES). Podporuje uživatele a průmysl jako doplněk k TRP (Technology Research Programme) a specifickým programům, přispívá též výrobní politice, včetně vyhnutí se zastarávání výrobku. Tato část je stále otevřená pro návrhy.
 • Část 2 – vývoj stavebních bloků a komponent: týká se spojení jednotlivých složek a souvisejících komponent k produktům na vysoké technologické úrovni tak, aby mohly být zařazeny do katalogu výrobků, jak předpokládá nově ustavená produktové politika ESA. Tato část zahrnuje dosavadní práci European component iniciative (ECI) a účast ESA v European Space Component Coordination (ESCC).
 • Část 3 – vývoj technologií pro zajištění bezpečnosti občanů: pokrývá vývoj technologií pro systémy s bezpečnostními aplikacemi, včetně vývoje technologií pro program Informovanost o situaci v blízkosti země (SSA). SSA finančně dotuje Evropu pomocí vlastních schopností sledovat vesmírného prostředí a zajistit bezpečný provoz vesmírných prostředků, na nichž je závislý na každodenní život.
 • Část 4 – demonstrace technologií na oběžné dráze (In-orbit Demonstration - IOD): reaguje na požadavky průmyslu tím, že zajišťuje prostor pro testování kvalitních technologií na oběžné dráze na palubě malých satelitů, spolu s ukázkou nových výzkumných a provozních technologií.

Doba trvání:

 • 2009-2013

Finanční příspěvek ČR:

 • 3,23 mil. EUR

Více informací o tomto programu naleznete zde.

EOEP Period 3 (Earth Observation Envelope Programme)

Příprava budoucích misí pro pozorování Země
Charakteristika:

 • Je základním programem pro aktivity v oblasti průzkumu Země.
 • Program se skládá ze dvou částí:
  • část pro průzkum Země (Earth Explorer Component): zahrnuje vědecké mise zaměřené na průzkum Země – rozsáhlé mise (Core Missions), ale i mise menší a méně nákladné (Opportunity Missions);
  • vývoj a využití komponent (Development and Exploitation): zahrnuje veškeré přípravné práce pro budoucí mise, včetně přípravných aktivit pro pozorování Země (EOPA), Earth Watch Definition (EWD) a před-vývojové nástroje (Instrument Pre-Development – IPD). Pokrývají celkovou přípravu misí, od nových senzorů a kosmických technologií až k celkovému poslání architektury a podpoře vědy. Aktivity jsou 100% financovány ESA.
Doba trvání:
 • 2009-2012

Finanční příspěvek ČR:

 • 2,61 mil. EUR

PRODEX (Programme for the Development of Scientific Experiments)

Program pro přípravu vědeckých experimentů

Cíl:

 • Poskytuje financování na průmyslový vývoj vědeckých přístrojů nebo experimentů, které jsou navrženy institucemi nebo universitami v ČR, jež vybírá ESA pro jeden ze svých programů v různých odvětvích kosmického výzkumu (věda o vesmíru, mikrogravitace, pozorování Země atd.).

Charakteristika:

 • Návrhy na vývoj nástrojů a experimentů jsou nejprve hodnoceny českým výborem PRODEX a poté hodnoceny a vybírány ESA podle jejích vlastních pravidel a postupů.
 • Tímto programem nemůže být financován žádný přístroj ani experiment, který ESA nevybrala.
 • Příspěvek ČR do programu PRODEX nemůže být použit pro financování vývoje v jiných členských státech.
 • Program představuje velmi dobrou platformu pro národní financování českých vědeckých přístrojů určených k letu na palubách družic či jiných kosmických sond.
 • Na začátku roku 2010 MŠMT ustavilo Český výbor PRODEX, aby přezkoumal návrhy projektů a sledoval vývoj programu.

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,25 milionu EUR ročně v období 2009-2010 a 2011-2015 0,5 milionu EUR ročně.
 

Přehled doporučených žádostí v rámci programu Prodex naleznete zde

Více informací o tomto programu naleznete zde.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.