Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Volitelné programy ESA s účastí ČR

Volitelné programy ESA s účastí ČR

Činnosti v rámci Evropské kosmické agentury (ESA) jsou rozděleny na dvě skupiny: povinné aktivity a volitelné programy. Každý členský stát se na Radě ministrů ESA zavazuje k účasti ve volitelných programech.

Rada ministrů ESA, prosinec 2016, Lucern, Švýcarsko. Foto: MD

Volitelné programy:

Česká republika se na Radě ministrů ESA, která se konala ve dnech 1.-2. prosince 2016 ve švýcarském Lucernu, zavázala finančně účastnit vybraných volitelných programů ESA. Jedná se o následující volitelné programy:

 

Pozorování Země

EOEP-5

Popis programu:

EOEP-5 je pátou peridou Rámcového programu pro pozorování Země, který je základním a největším programem pro pozorování Země v ESA. V rámci EOEP se řeší:

 • Příprava konceptů nových misí,
 • Technologický předvývoj v pro mise EO
 • Výstavba misí vědeckých misí Earth Explorer (EE8, výzva pro EE9)
 • Počáteční fáze přípravy nový EO družic – zejména Sentinel 2. generace, rozšíření rodiny Sentinel
 • Zpracování dat z vědeckých misí EO
 • Rozvoj nových geoinformačních produktů nad daty EO
 • Rozvoj pozemního segmentu v Evropě
Stručný popis elementů EOEP-5
 
Mission preparation and Instrument Pre-Development  
 • Formálně nahrazuje IPD, EarthWatch Definition a EO Preparatory Activities.
 • Koncepce a definice systémů, studie misí, vědecké studie, simulace, vývoj algoritmů, vývoj technologií… navazuje na GSP.
 • Snižování rizik spojených s vývojem přístrojů pro budoucí mise ESA, např. v Sentinel Expansion a Sentinel Second Generation, EE8, EE9 (do konce fáze B1).
 • Studie, analýzy, design přístrojů, studie a předvývoj hardware, rovněž se bude podporovat i pozemní přístroje.
 • Úzká provázanost s GSTP, TRP.

Biomass

 • Prime: ADS (UK) – družice, ADS (DE) – přístroje
 • Financování především z EOEP-4.
 • Fáze B2, probíhá vydávání ITT.

FLEX

 • Měření fluorescence vegetace, návaznost na Sentinel 3.
 • příprava mise FLEX, vývoj přístrojů, výstavba družice, příprava pozemního segmentu.
 • Finmeccanica and OHB with TAS-F.
 • od 9/2016: fáze B2.
 • Započetí zadávání ITT: 9/2016.
 • Instrument Requirements Review: 12/2016.
 • Release of Satellite Prime ITT: 3/2017.

Mission management

 • provoz stávajících misí EE, zajištění exploitation phase,
 • provoz PDGS, získávání, zpracování (L2 produkty) a ukládání dat pracujících EE misí, uživatelskou podporu, podporu inovativních aplikací atp.

Copernicus Space Component Evolutions – Instrument models

 • Studijní fáze pro rozšíření rodiny družic Sentinel
 • Studijní fáze pro Sentinely 2. generace
 • Brána do připravovaného programu Copernicus Space Component 4 (CM19).

Earth Explorer 9

 • Výzva na předložení tématu nové vědecké mise pozorování Země (Earth Explorer). 
 • Full Proposal 15.6.2017, 12:00h
 • http://explorercall.esa.int/
Scientific data exploitation
 • Developing open science practicies and tools.
 • Pokročilé metody a techniky zpracování dat EO, podpora vědy.
 • Vytváření konceptů aplikačních misí na podkladě výsledků získaných z misí vědeckých.

EO exploitation platforms

 • implementace „EO Innovation Europe“ a koncept rozvoje pozemního segmentu z pohledu řízení, společné architektury, technologií, rozšíření benefitů pro veřejný sektor, umožnění benefitů komerčnímu sektoru, vývoji sítě pro EO platformy a rozvoje technických kapacit.

EO for Sustainable development

 • Příprava služeb pro udržitelný rozvoj, spolupráce se Světovou bankou, Asijskou rozvojovou bankou – pronikání na zahraniční trhy.
 • Témata: zemědělství, management přírodních zdrojů, krizové řízení aj.

Způsob zapojení:

Reakce na individuální ITT či návrh projektu na permanentně otevřenou výzvu.


Doba trvání:
 • 2017-2021

Finanční příspěvek ČR:

 • 5 MEUR (Další 2,02 MEUR do EOEP-5 bylo přesunuto v rámci transferů mezi programy)

Earth Watch – InCubed

Popis programu

Cílem elementu InCubed je následující:

 • Rozvoj aplikací a technologií v oblasti pozorování Země, které najdou udržitelné uplatnění na trhu.
 • Posílit konkurenceschopnost tzv. ekonomických operátorů v členských státech programu, vč. SME, velkých podniků, průmyslu, družicových operátorů, poskytovatelů družicových služeb, univerzit, vědeckých institucí atp.
 • Posílit ekonomické operátory na globálních trzích a to jak ve výrobě družic a jejich komponent, tak i v přístupu k datům.
 • Posílit realizaci rizikových, avšak vysoce slibných projektů.
 • Podpořit nové a inovativní technologie ekonomických operátorů s limitovanou zkušeností v sektoru kosmických aktivit.

Základním rozdílem mezi Incubed a srovnatelnými aktivitami plánovanými do EOEP-5 je v bottom-up přístupu. S tím souvisí také kofinancování ze strany účastnících se subjektů a to prostřednictvím in-kind nebo PPP příspěvku.

Incubed zakládá flexibilní programový rámec pro partnerství mezi ESA a ekonomickými operátory. ESA do této spolupráce přispěje finančními prostředky, expertízou, know-how, in-kind zdroji, přístupem k relevantním skupinám atp. Rolí ESA v tomto partnerství je kofinancovat vývoj technologií, zařízení, prototypů kosmického a systémů pozemního segmentu, tematických aplikačních platforem prostřednictvím klasických kontraktů s operátory. Dále poskytnout expertízu v oblasti kosmických systémů a souvisejících pozemních segmentů, vč. technické podpory a to interně nebo prostřednictvím kontraktu se třetími stranami; validovat a testovat komerční služby, vč. relevantních uživatelských skupin a demonstrovat jejich hodnotu cílovým uživatelským skupinám.

ESA vydá permanentně otevřenou výzvu pro podávání návrhů projektů. K účasti v programu bude potřeba dopis o podpoře od delegace ČR.

Kontaktní osobou programu v ČR je Ondřej Šváb, delegát ČR v Programové radě ESA pro pozorování Země. 

Způsob zapojení:

 • Od 2Q/2017 bude otevřena Announcement of Partnership Opportunity in EO.
 • Podávání projektů zespodu (tj. od potenciálního řešitele).

Výše podpory:

Výše podpory se pohybuje od 15% do 100% v závislosti na aktivitě, formě a velikosti subjektu. Akademická sféra má náklady vždy hrazené ze 100%, avšak tato se musí účastnit vždy v konsorciu s průmyslovým partnerem, který zajistí úspěch produktu na trhu bez potřeby institucionálního financování. Malé a střední podniky mají možnost získat podporu ve výši 50% (samostatně) - 80% (v případě mezinárodní spolupráce). Velké podniky pak 15% při procesních inovacích až po 50% v rozvoji technologicí nebo aplikací; v experimentálním vývoji pak 25%.

Doba trvání:

 • 2017-2021

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,5 MEUR

 

Družicová telekomunikace - programy ARTES

Future Preparations

Popis programu

Future Preparations slouží k přípravě budoucí obsahové náplně celého programu ARTES a ovlivňuje dlouhodobější horizont směřování vývoje družicových telekomunikací v ESA, například:

 • výhledové studie, průzkumy trhu a ekonomické analýzy identifikující požadavky na budoucí mise a jejich načasování
 • studie identifikující technologické požadavky přípravy systémů, hardwaru a experimentů na oběžné dráze
 • systémové studie nutné pro družicových součástí a přístrojů v rámci celého programu ARTES
 • propagace existujících a budoucích experimentálních komunikačních systémů ESA na oběžné dráze, udržování kontaktů s jejich potenciálními uživateli
 • přípravné aktivity budoucích experimentálních misí a definice nových elementů
 • podpora operátorů a evropských telekomunikačních pracovních skupin
 • aktivity přispívající do mezinárodního plánování a regulačních procesů s důrazem na alokaci frekvencí a standardizaci
 • podpora programů Evropské komise v definování úlohy telekomunikačních družic v rámci komunikačních sítí
 • experimentování se systémovými koncepty v laboratorních podmínkách

Způsob zapojení:

Kompetitivní aktivity vycházejí z každoročně aktualizovaného pracovního plánu, jehož obsah vzniká na základě reakcí na vypisovaný Call for Ideas, a který je k dispozici na vyžádání u delegáta ČR do Programové rady ESA pro družicovou navigaci. Pro aktivity mohou být uděleny paralelní kontrakty. Kromě pracovního plánu mohou být iniciovány aktivity na základě žádosti členských zemí, hrazené z jiných elementů ARTES, kam také bude směřovat jejich výsledek, typicky s návazností dalšího projektu hrazeného z tohoto jiného elementu ARTES.

Výše podpory:

Aktivity jsou financovány ze 100 %.

Doba trvání:

 • 2017 - 2019

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,2 MEUR

Kontaktní osoba:

Josef Šobra, delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

 

ARTES Core Competitiveness

Popis programu

Program ARTES Core Competiveness je základním pilířem celé programové rodiny ARTES a jeho úkolem je udržet a dlouhodobě rozvíjet konkurenceschopnost evropského průmyslu na světovém trhu družicových telekomunikací. Jeho obsahem je široká paleta aktivit od systémových studií a analýz, přes aktivity technologického vývoje po vývoj komerčních produktů a ukázkové demonstrace na oběžné dráze. Program je rozdělen do dvou částí:

Advanced Technology

V rámci subelementu Advanced Technology jsou realizovány aktivity s potenciálem dlouhodobého uplatnění v družicových telekomunikacích. Zejména se jedná o technologie a metody, které nejsou v současnosti v tomto odvětví běžně používané:

 • technologické studie a vývoj družicové platformy vyjma procesu formální kvalifikace
 • technologické studie a vývoj pozemního a uživatelského vybavení vyjma procesu industrializace
 • technologické studie, návrh a demonstrace celého komunikačního systému včetně jeho kosmického, pozemního a uživatelského segmentu

Komunikačním systémem se zde rozumí systém v nejširším slova smyslu, může jít o jednosměrné či dvousměrné vysílání s fixovanými či pohyblivými pozemními terminály, s komunikací v rádiové části spektra či pomocí optického spojení, s družicemi na nízké, střední či geostacionární dráze.

Způsob zapojení:

Aktivity vycházejí z každoročně aktualizovaného pracovního plánu, jehož obsah vzniká na základě reakcí na vypisovaný Call for Ideas, a který je k dispozici na vyžádání u delegáta ČR do Programové rady ESA pro družicovou navigaci. Může jít o pokračování aktivit započatých v rámci programu TRP (Technology Research Programme) nebo v jiných elementech programu ARTES. Aktivity mohou být navržené na základě interních studií ESA nebo členskými státy. Projektový návrh pak vyžaduje autorizační dopis národní delegace a pro každou aktivitu bude udělen jen jeden kontrakt.

Výše podpory:

Aktivity jsou financovány ze 100 %.

Competitiveness & Growth

Obsah této části vychází z návrhů samotného průmyslu, případně z aktivit navržených ESA či národními delegacemi, u nichž bylo identifikováno jasné komerční uplatnění v družicových telekomunikacích. Může jít o aktivity navazující na jiné projekty z ostatních elementů ARTES, na projekty řešené v rámci národních programů a na výsledky akademického či průmyslového výzkumu. Výsledkem těchto projektů má být produkt připravený ke komerčnímu uplatnění. Aktivity se mají týkat následujících témat:

 • zlepšení nebo vývoj družicové platformy, komponent a přístrojového vybavení včetně fáze kvalifikace
 • zlepšení nebo vývoj pozemního a uživatelského vybavení včetně fáze industrializace
 • vývoj a předvedení funkčnosti nových aplikací družicových telekomunikací
 • studie, vývoj a ukázky družicových telekomunikačních systémů včetně kosmického, pozemního a uživatelského segmentu a aplikací
 • letové příležitosti „Atlas“ včetně vývoje, výroby a integrace letového hardware, studií požadavků usazení zařízení na družici apod.

Způsob zapojení:

Aktivity v komponentě Competiveness & Growth budou vznikat na základě permanentně otevřené výzvy (Always Open Calls for Proposals), do které může průmysl a jiné instituce navrhovat projekty k realizaci. Projekty budou tedy vybírány bez veřejné soutěže s možností ČS na nich deklarovat zájem. Projekty mohou spadat do některých z následujících fází a před podáním vyžadují autorizační dopis národní delegace pro každou fázi projektu.

Výše podpory:

 • Definiční: technické studie, definice požadavků, systémové analýzy, projekty do 250 k€ hrazené ESA z 50 %
 • Technologická: zmírnění technických rizik, breadboard, EM, projekty hrazené ESA z 75 %
 • Produktová: vývoj a kvalifikace, industrializace, QM, projekty hrazené ESA z 50 %
 • Demonstrační: let na družici „Atlas“, PFM, G/S aktivity, projekty hrazené ESA z 50 %
 • V případě SMEs, které s  ESA za posledních 10 let neuzavřely žádnou zakázku, agentura uhradí firmě náklady na technologickou, produktovou a demonstrační fázi ze 75 %.

Kromě výše uvedených pravidel financování, v projektech, na kterých se podílí univerzity a výzkumné ústavy ne z více než 30 % a nemají s výsledným produktem žádné komerční záměry, ESA hradí těmto institucím náklady ze 100 %. V případě výše uvedeného spolufinancování hradí zbytek nákladů partnerský průmysl či jiná soukromá entita. V případě demonstrační fáze s letovými experimenty Atlas platí navíc další specifická pravidla, která jsou k dispozici na vyžádání u delegáta ČR do Programové rady ESA pro družicovou navigaci.

Doba trvání:

 • 2017 - 2019

Finanční příspěvek ČR:

 • 13,652 MEUR

Kontaktní osoba:

Josef Šobra, delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci.

 

Govsatcom Precursor

Popis programu

Cílem Govsatcom Precursor je přispět k vytvoření nového evropského zabezpečeného družicového telekomunikačního systému pro účely zemí EU. Jeho obsah je harmonizován Evropskou komisí a Evropskou obrannou agenturou (EDA), která v tomto směru podniká své vlastní aktivity. Program je řešen ve spolupráci s institucionálními a komerčními partnery, průmyslovými konsorcii výrobců a provozovatelů družicových systémů a řadí se mezi programy typu Public Private Partnership - PPP.

Program bude zároveň reagovat na institucionální požadavky, zejména ze strany Evropské unie. Každý projekt může buď stavět na existujících kapacitách a infrastruktuře, které bude novými způsoby propojovat anebo mít za cíl vyvinout infrastrukturu novou, včetně nového kosmického segmentu.

Program bude obsahovat aktivity pro slučování a propojování stávajících komunikačních systémů a nové vývojové aktivity pro kosmický segment, které mají zajistit bezpečnost a nezávislost Evropského komunikačního systému a služeb. Na aktivity prvního typu bude na počátku kladen větší důraz.

Jako hlavní oblasti využití budoucího systému byly podle EU identifikovány dohled nad hranicemi států, námořní komunity, policejní mise, ochrana obyvatelstva, humanitártní pomoc a akce směrem ven z EU. Mezi infrastruktury, které by měly být systémem dotčeny, patří dopravní infrastruktura (letectví, železnice, silniční doprava), kosmické systémy a služby jako EGNOS, Galileo a Copernicus, komunikace s RPAS letouny, komunikace nad Arktidou a komunikace mezi institucemi EU.

Z pohledu okruhů požadavků EU na výzkumnou činnost lze potřeby programu shrnout do těchto kategorií: dostupnost spojení, utajení, zachycení, rušení a obnovení spojení, přetížení sítí, komunikační rozhraní, kybernetická bezpečnost, komunikační cesty, náklady na spojení, přenášená data (text, hlas, obraz), tracking, přenosná vs. Integrovaná komunikační zařízení, komunikační terminály, jejich cena a nahrazování, odolnost zařízení v extrémních podmínkách, interoperabilita, akreditace, certifikace, bezpilotní letouny apod.

Další požadavky vychází od evropské obranné agentury EDA z výsledků studie Governmental satellite communication (Govstacom) feasibility study. Ta shrnula požadavky v okruzích jako je např. komunikace pro potřeby armády a vojenských operací, zabezpečená telefonie, telemedicína, platformy pro dálkové sledování území včetně bezpilotních letounů, bezpečnost logistiky ad.

Každý projekt programu Govsatcom Precursor může obsahovat různé části dvou typů:

 • Ověřování a demonstrování schopností a přínosů zabezpečených telekomunikačních družicových systémů na základě požadavků EU a jejích institucionálních uživatelů včetně aktivit podporujících zapojení nových uživatelů.
 • Návrh a vývoj inovativních částí nového pozemního či kosmického segmentu. U pozemního segmentu se jedná zejména o infrastrukturu umožňující sloučit poptávku na komunikační služby z různých zdrojů a sdílet dostupné přenosové kapacity, komerční či vládní povahy, mezi uživatele různých typů, napříč zeměmi a organizacemi EU. U kosmického segmentu se jedná hlavně o nové flexibilní modely komunikačních antén a chybějící články v existujících systémech.

Způsob zapojení:

Projekty jsou iniciovány samotným průmyslem a komerční partneři také za celý projekt nesou zodpovědnost, včetně rizika uvedení na trh. Administrativní vytvoření nového projektu v programu pak zprostředkovává národní delegát do Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci, kterého má průmysl se svým záměrem kontaktovat.

Výše podpory:

ESA v těchto projektech pouze spolufinancuje vývoj klíčových technologických prvků. ESA hradí projektové náklady do 50 %, přičemž pokud se projekt skládá z několika částí (typů ověřování a demonstrování a/nebo návrh a vývoj), žádná z těchto částí nebude financovaná ESA vice než ze 75 %. Zbytek nákladů hradí komerční partneři projektu, obvykle výrobci či operátoři komunikačních družicových systémů a jejich konsorcia. Komerční partneři do projektových nákladů v Govsatcom Precursor nemohou zařadit zisk.

Doba trvání:

 • 2017 - 2021

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,75 MEUR

Kontaktní osoba:

Josef Šobra, delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

 

Iris - fáze 2.2

Popis programu

Program Iris je příspěvek Evropské kosmické agentury k budoucímu jednotnému Evropskému systému řízení leteckého provozu (European Air Traffic Management System, EATMS). Cílem programu jako celku je vytvoření družicového doplňujícího řešení komunikační části systému EATMS. Program Iris tak svými aktivitami doplňuje probíhající projekt SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), iniciovaný EU a organizací EUROCONTROL. Do věcného řešení hlavního cíle programu se významně zapojuje Inmarsat, jakožto provozovatel komunikačních družic. Program ESA má za sebou již desetiletou minulost. Cílem této fáze 2.2 je uvést systém poprvé do provozuschopného stavu s tím, že jeho funkcionalita nebude ještě stoprocentní (Iris System with Initial Operational Capability). V příští fázi budou aktivity pokračovat směrem k Iris system with Full Operational Capability (2020-2025). Kompletní a plně provozní systém se pak očekává v roce 2028.

Fáze 2.2 programu Iris se zaměří jak na komerční, tak institucionální aspekty a bude probíhat v úzké spolupráci s projektem SESAR. Jeho výstupy budou schopné dodávat první služby k okamžitému komerčnímu zužitkování leteckou komunitou a uleví tak dnes často přetíženým pozemním sítím. Systémový design vzešlý z této fáze bude využit k validačním aktivitám dle požadavků SESAR směrem k plně provoznímu systému pro komunitu z všeobecného i armádního letectví, pro bezpilotní letouny a helikoptéry. Během programu budou nabyty důležité zkušenosti z prvního provozu, zejména o využívání klíčových technologií a kritických systémových prvků. První výstupy této fáze budou propagovány v rámci projektu SESAR Large Scale Demonstrations a SESAR Deployment activities (kofinancovány SESAR a EK). Během testovacích letů tak dojde k prvnímu sdílení dat mezi letadly a pozemní infrastrukturou. Očekává se též aktivita v oblasti mezinárodní standardizace na úrovni EUROCAE a ICAO, což dále usnadní vstup evropského leteckého průmyslu na trh Asie a zejména Středního východu.

Obsahem programu budou tedy čtyři základní okruhy aktivit:

 • Vývojové aktivity pro první uvedení systému do provozu (hlavní cíl fáze 2.2.)
 • Systémově návrhářské aktivity pro plně provozní systém
 • Předběžné vývojové aktivity pro systém v plném provozu
 • Podpora ve vytvoření mezinárodních standardů

Způsob zapojení:

Hlavním dodavatelem systému je Inmarsat Navigation Ventures Ltd (INVL), který si pro řešení vybírá své dodavatele, obvykle na základě zkušeností z dlouhodobé spolupráce z předchozích fází programu Iris.

Výše podpory:

Podobně jako v případě předchozího programu Iris Precursor, aktivity plně věnované rozvoji řízení leteckého provozu budou ESA hrazeny ze 100 %. Aktivity s potenciálním komerčním zúročením budou ESA hrazeny jen z 50 %, přičemž zbytek uhradí komerční partneři.

Doba trvání:

 • 2017 – 2020 (fáze 2.2)

Finanční příspěvek ČR:

 • 6,0 MEUR

Kontaktní osoba:

Josef Šobra, delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

 

IAP - Integrated Applications Promotion

Popis programu

Cílem programu integrovaných aplikací je posouvat hranice ve využívání kosmických systémů a technologií směrem k novým a nekonvenčním aplikacím a přilákat tak pozornost nových uživatelů. Integrované aplikace obvykle využívají technologie a produkty minimálně dvou ze tří těchto oblastí: pozorování Země, družicové telekomunikace anebo družicové navigace. Na rozdíl od většiny ostatních elementů ARTES, hlavní přidaná hodnota v tomto programu nespočívá ve vývoji nových technologií, ale vzniká kombinací již existujících technologií a systémů. Tematicky aktivity obvykle spadají do některé z následujících oblastí: bezpečnost, zdraví člověka, vývoj, energetika, doprava, turismus apod. Tento seznam však není nijak limitující. Program pokrývá tzv. základní aktivity (zaměřené buď na propagaci anebo studie proveditelnosti) a demonstrační projekty.

Základní aktivity

Propagační aktivity slouží ke zvyšování povědomí o integrovaných aplikacích, zainteresování nových a propojování stávajících uživatelů, angažování politiků a rozhodujících institucí, budování finančních a průmyslových kapacit, vzdělávání apod. Aktivity jsou hrazeny ESA ze 100 %.

Studie proveditelnosti mají za úkol najít funkční spojení mezi požadavky uživatelů a schopnostmi systémů umožňujících jejich řešení a tvoří tak přípravnou fázi na demonstrační projekty. Studie proveditelnosti mohou být iniciovány třemi způsoby:

 • ze strany ESA na základě tematických výzev (obvykle vychází z výstupů aktivit propagačních) vycházejících z každoročního pracovního plánu, ESA hradí ze 100 %
 • ze strany průmyslu a soukromých investorů na základě reakce na permanentně otevřenou výzvu, ESA aktivitu spolufinancuje z 50 %
 • ze strany partnerů na základě tematických výzev a ESA aktivitu hradí ze 75 %, tzv. aktivity typu kick-start

Náklady univerzity a výzkumných ústavů, které prokáží nulový komerční zájem na výsledném produktu, mohou být ESA hrazeny ze 100 %, s výjimkou aktivit typu kick-start.

Demonstrační projekty

Tyto projekty ukázkově demonstrují aplikace v pilotním provozu, mají stimulovat uživatele k ověřování poskytovaných služeb a plynule vést k jejich plně provozní podobě a komerčnímu zúročení. K jejich realizaci je potřeba vyjádření zájmu uživatelů či spolufinancujících partnerů. Projekt může být iniciován na základě úspěšně dokončené studie proveditelnosti nebo na základě uživatelů či partnerů. Uživatelů a partneři projektu aktivitu spolufinancují finančně nebo in-kind.

Zvláštním typem pak jsou projekty, které umožňují včasné zaangažování uživatelů do ověřování služby a projekty umožňující nastavit právní základnu pro možnost využívání výsledné služby (tzv. enabling activities).

Demonstrační projekty jsou hrazeny ESA hrazeny nanejvýš z 50 %. Náklady SMEs na jakékoli výše uvedené aktivity v programu IAP ESA hradí až ze 75 %.

Doba trvání:

 • 2017 - 2019

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,05 MEUR

Kontaktní osoba:

Josef Šobra, delegát ČR v Programového výboru ESA pro družicovou telekomunikaci. 

 

---

ScyLight: 2 MEUR

EDRS GlobeNet: 1 MEUR

NEOSAT: 2 MEUR

ICE: 2,5 MEUR

 

 

Družicová navigace

NAVISP

Popis programu

Program NAVISP (Navigation Innovation and Support Programme) má za úkol pomoci evropskému průmyslu uspět na vysoce konkurenčním a rychle se rozvíjejícím světovém trhu s družicovou navigací a v širším pojetí též s technologiemi a službami PNT (Positioning Navigation Timing). Souvisejícím úkolem je též podpora členských zemí ESA v dosažení jejich vlastních cílů a záměrů na národní úrovni v tomto sektoru. Program je rozdělen do tří elementů, každý se specifickým účelem a pravidly:

Element 1: Inovace v družicové navigaci

Příspěvek ČR ve výši 1 MEUR.

Element 1 obsahuje zejména tyto aktivity:

 • Analýzy nových technologií a konceptů PNT služeb.
 • Charakterizace metod augmentace a hybridizace GNSS jinými senzory, plynulá integrace navigačních metod ve venkovním a vnitřním prostředí.
 • Studie posílení odolnosti PNT služeb proti útokům a rušení - multipath, jamming apod.
 • Studie proveditelnosti nových technologií zpracování signálu, diferenciální zpracování a zpracováni surových dat, charakterizace pokročilých antén pro masový trh.
 • Studie možností hostování GNSS přijímačů na družicích, vědecké studie založené na GNSS datech, zvýšení geodetické přesnosti a mapování gravitačního pole.
 • Studie využití GNSS pro navigaci v kosmickém prostoru na LEO, MEO, GEO a HEO drahách.

Způsob zapojení:

Obsah elementu definuje ESA v kooperaci s EK a GSA a aktivity jsou vypisovány jako kompetitivní ITTs na základě každoročního pracovního plánu. Aktivity jsou vypisovány v otevřené soutěži a ESA v případě kvalitních podaných návrhů zakázku zadá paralelně dvěma uchazečům. Aktuální pracovní plán je k dispozici na vyžádání u delegáta ČR do Programové rady ESA pro družicovou navigaci. Každý návrh vyžaduje autorizační dopis od delegace členské země.

Výše podpory:

ESA hradí 100 % nákladů.

 

Element 2: Konkurenceschopnost

Příspěvek ČR ve výši 1 MEUR.

Cílem elementu je podpora technologií a aplikací blízkých trhu podél celého hodnotového řetězce. Aktivity se mohou týkat letového HW, pozemního zařízení anebo PNT aplikací a služeb. Může jít tedy o projekty navazující na předcházející aktivity financované ze soukromých, národních i evropských zdrojů. Výsledkem však má být vždy produkt připravený pro uvedení na trh.

Způsob zapojení:

Obsah elementu navrhuje sám průmysl z členských států na základě permanentně otevřené výzvy AO8927, která je již publikována v systému EMITS.

Výše podpory:

ESA projekty spolufinancuje obvykle do 50 %, v případě SMEs až do 80 % a subdodavatelským univerzitám a výzkumným organizacím, které deklarují nulový komerční zájem na dané aktivitě, ESA uhradí až 100 % nákladů. Každý návrh vyžaduje autorizační dopis od delegace členské země.

 

Element 3: Podpora členských zemí

Příspěvek ČR ve výši 0,2 MEUR.

Cílem je podpora národních programů a aktivit v oblasti GNSS a PNT technologií a služeb. Jde tedy o jakousi výpomoc ESA pro navigační aktivity členských zemí hrazených z národních či institucionálních zdrojů. Aktivity mohou obsahovat například testovací kampaně, poradenství ze strany expertů ESA, využití laboratoří v ESTEC apod.

Způsob zapojení:

Aktivity musí vycházet z iniciativy členských zemí, resp. delegací a budou řešeny individuálně.

Výše podpory:

ESA hradí až 100 % nákladů dané instituci a pro konkrétní případ se stanoví ad-hoc mechanismus, který rovněž zajistí pokrytí veškerých nákladů ESA (asistenční služby apod).

Doba trvání:

 • 2017 - 2021

Celkový finanční příspěvek ČR:

 • 2,2 MEUR

Kontaktní osoba:

Josef Šobra, delegát ČR v Programové radě ESA pro družicovou navigaci. 

 

Nosné rakety

Vega Element, Vega C Sub-element

Popis programu:

Tento program představuje rámec, v němž ESA realizuje vývoj nových generací nosných raket, které budou provozovány cca 30 let. ČR má kapacity a již projevila zájem u účast ve dvou projektech ve dvou elementech programu: Vega, resp.Vega C sub-element (6,75 mil. €) a Ariane 6 element (25,1 mil. €). Došlo k navýšení příspěvků d o programu ve dvou sub-elementech podle potřeby, které vyplynula z jiš probíhajících aktivit.

Vega Element, Vega C Sub-element

Dosud upsaná částka elementu Vega byla určena na výrobu dispenseru pro Vega a Vega C. Tato částka byla doplněna o 0,24 mil. € na pokrytý nákladů na kvalifikaci CRFP komponent pro tento dispenser.

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,24 MEUR

Launcher Evolution Element, Sub-element LLL

ČR v rámci elementu Vega, resp. Vega C financuje vývoj dispenseru pro Vega a Vega C. Příspěvek do elementu LLL (Light satellite, Low-cost Launch Opportunities, též LLL nebo L3) je určeno na rozšíření trhu pro dispenser ve formě analýzy proveditelnosti a návrhu úprav dispenseru k použití mimo rakety Vega i na Araine 6.

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,58 MEUR

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík, delegát ČR ve programévé radě pro nosné rakety

FLPP-3

Programu se ČR dlouhodobě účastní. Cílem programu je zlepšit konkurenceschopnost Evropy v oblasti výroby nosných raket a to prostřednictvím studií (příprava potřebného provázání schopností průmyslových podniků) a prostřednictvím demonstrátorů (ověření technologií na vysokém stupni připravenosti k použití). Technologie vyvinuté v rámci FLPP jsou následně využívány v ostatních programech nosných raket, v současnosti zejména v Programme for Ariane and Vega Development.

Finanční příspěvek ČR:

 • 4 MEUR

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík, delegát ČR ve programévé radě pro nosné rakety

 

Průzkum vesmíru

European Exploration Envelope Programme SciSpacE

Jde o sdružení několika dosud samostatných programů. Pro ČR program představuje zejména pokračování programů MREP a ELIPS, kterých se ČR dlouhodobě účastní. Příspěvek je uměle rovnoměrně rozdělen do dvou segmentů SciSpacE a ExPeRT (tj. 0,75 MEUR do každého), ale v rámci E3P, lze prostředky využívat napříč těmito dvěma oblastmi.

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,5 MEUR

 

Sledování stavu kosmického prostoru

SSA P3 (Space Situational Awareness Programme, Phase 3)

Popis programu:

 • Cílem programu je vytvoření jednotného evropského systému, který bude včas a na vysoké úrovni poskytovat informace o stavu prostředí a případných hrozbách v blízkém či vzdáleném okolí Země. Program ve své deklaraci počítá s využitím již existující infrastruktury a kapacit, které jsou přítomny v mnoha evropských zemích.

Program se dělí na čtyři segmenty:

 • Space Surveillance and Tracking (SST), zjednodušeně systém pro detekování, sledování, katalogování a identifikování umělých objektů (např. družic, vyšších stupňů raketových nosičů anebo kosmické tříště) v blízkém okolí Země, zejm. pak na jejich oběžných drahách. Segment dále rozlišuje další hlavní oblasti, ve kterých jsou realizovány aktivity různé povahy: síť radarů a dalekohledů (uzavření smluv o provozu a/nebo poskytování dat s existujícími pracovišti), zpracování dat (vypracování korelačních procesů, postupů získávání dat, optimálního výpočtu orbitálních parametrů, mechanismů udržování katalogu a zjišťování změn), testování technologií a validace konkrétních SST služeb (katalog umělých těles, varování před kolizí, detekce rozpadu umělých těles, odhad vstupu do atmosféry, charakterizace objektu a další).
 • Near Earth Objects (NEO), segment zaměřený na sledování Zemi blízkých objektů, což malá tělesa ve sluneční soustavě (zejm. asteroidy), jejichž parametry orbitální dráhy jsou takové, že se v určitém časovém okamžiku mohou těsně přiblížit Zemi. NEO segment SSA systému tak bude tyto objekty sledovat, předvídat změny jejich orbitálních drah a zároveň hodnotit míru rizika možného střetu se Zemí, archivovat pozorovaná a vypočítaná data, informovat o nově nalezených objektech a dalších službách - vše prováděné v úzké spolupráci s ostatními kosmickými agenturami.
 • Space Weather (SWE), segment  věnovaný monitoringu kosmického počasí, kterým jsou primárně myšleny proudy nabitých částic (zejm. tzv. sluneční vítr) putujících od Slunce. Jedná se o fenomén, který může citelně a negativně ovlivnit existující kosmické infrastruktury, telekomunikaci, letový provoz či energetické rozvodné sítě. SWE segment pak cílí na monitoring tohoto fenoménu za pomocí specifického vybavení na orbitálních družicích za podpory pozemních stanovišť.
 • LGR segment (LGR), který je zaměřen na přípravu L1/L5 misí skrze realizaci A/B1 studií pro možné budoucí SWE mise do L1 a L5 lagrangeových bodů, vč. vývoje souvisejících kritických instrumentů na úrovni pre-developmentu.

Napříč segmenty se program zaměřuje také na dlouhodobý vývoj potřebných technologií pro radary a optické dalekohledy (včetně údržby a vylepšování jejich parametrů), pro pozemní datové systémy, anebo například pro nástroje hodnocení případných srážek s NEO, atd.

Zaměření programové fáze SSA P3:

 • Kontinuita v základních programových segmentech (SST, NEO a SWE)
 • Zajištění ochrany kritické infrastruktury
 • Zprovoznění Evropského SSA systému a souvisejících služeb
 • Pokračování v integraci dat z národních infrastruktur a kapacit
 • Příprava L1/L5 mise
 • Pokračování ve vývoji a integraci hostovaného zařízení (hosted payload)
 • Rozvoj pozorování NEO pomocí hosted payload
 • Testování a ověření technologie automatizovaných NEO Fly-Eye teleskopů
 • Vylepšení stávajících dostupných technologií pro optický, radarový a laserový monitoring kosmické tříště (Space Debris) jak pro vlastní katalogizaci Space Debris, tak pro aplikaci výsledků na vylepšení řízení kosmických operací a provozu (Space Traffic Management; STM)
 • Prověření využitelnosti a případný vývoj malých družic pro potřeby SWE, NEO a SST segmentu.
 • Rozvoj národních SST senzorických kapacit
 • Rozvoj a ustanovení nových Expertních servisních center pro služby SSA
 • Rozvoj a validace SSA služeb v rámci uživatelských komunit
 • Rozvoj a validace SSA služeb s bezpečnostním přesahem (služby včasného varování pro NEO a SWE segment)
 • Prohlubování mezinárodní spolupráce na poli SSA

Návaznost na další programy:

 • Program SSA je částečně provázán jak s programem GSTP, tak i TRP (některé ranější fáze vývoje technologií), tak i programem GSP (vybrané aktivity jsou z GSP přímo spolufinancovány), některé doplňující aktivity jsou realizovány v programu H2020.

 • Program SSA P3 (účinnost 2017 - 2020) úzce navazuje na své předchozí fáze/periody (SSA Preparatory Programme – SSA PP a SSA Programme Period 2 – SSA P2) a jeho hlavním úkolem je pokračovat v tvorbě jednotného evropského SSA systému a zkvalitňování a rozšiřování  souvisejících SSA služeb, vycházejících z výsledků již dosažených během dvou předchozích období programu.

Doba trvání:
 • 2017-2019

Finanční příspěvek ČR:

 • 2,0 mil. EUR

 

Technologie

GSTP

Popis programu

Program se zaměřuje na technologie, které jsou již v pokročilé fázi vývoje. Program pokrývá prakticky všechny oblasti kosmického průmyslu s výjimkou telekomunikací, pro které tyto potřeby zajišťuje program ARTES. Program GSTP je rozdělen do tří elementů, každý se specifickým účelem a pravidly:

Element 1: Develop

ESA připravuje pracovní plnány (work plans - WPs) a plány zakázek (procurement plans - PPs) podle svých potřeb. Tyto plány jsou pravidelně aktualizovány každé cca dva měsíce. Aktualizace WPs/PPs jsou následně schvalovány na téměř každém zasedání Výboru pro průmyslovou polititku (IPC) ESA. IPC zasedá šestkrát ročně.

Způsob zapojení:

Obsah elementu definuje ESA podle svých potřeb a podle návrhů delegací. A aktivity jsou typiskcy vypisovány jako kompetitivní tendery (ITTs), v odůvodněných případech k přímému zadání konkrétní firme (DN) nebo jsou tendery omezeny na určitý typ firem (velikostí/rolí firmy) a na státy, které konkrétním projektů explictině vyjádřili podporu. WPs/PPs jsou k dispozici v zabezpečené sekci portálu. Aktualizace WPs/PPs je třeba průběžně sledovat, protože firma se tenderu můža účastnit pouze, pokud před samotným vyspaáním endery zašle delegace (prostřednictvím Ministerstva dopravy) dopis o podpoře (Letter of Support - LoS). O vystavení tohoto dopisu je třeba požádat zasláním žádosti a příloh na email ondrej.rohlik@mdcr.cz. Přílohou žádosti je formulář návrhu žádosti (vyplňte záložku TEC_Proposal) a přehled obchodního plánu (vyplňte záložku VYPLŇTE). Žádost pošlete bez zbytečného odkladu ihned po té, co ESA zveřejné projekt v WP/PP, protože již po dvou měsících od schválení WP/PP na IPC může ESA zveřejnit ITT a bude-li chybět LoS z ČR, české firmy a instituce se nebudou moci o projekt ucházet. Vystavení LoS v průběh tenderu již českým firmám a institucím právo účasti v tenderu nezajistí.

Výše podpory:

ESA hradí 100 % nákladů.

Element 2: Make

Cílem elementu je podpora technologií a aplikací blízkých trhu. Aktivity se mohou týkat letového HW, pozemního zařízení, aplikací a služeb. Může jít o projekty navazující na předcházející aktivity financované ze soukromých, národních i evropských zdrojů. Výsledkem však má být vždy produkt připravený pro uvedení na trh.

Způsob zapojení:

Obsah elementu navrhuje sám průmysl z členských států na základě permanentně otevřené výzvy AO7935 (pro přístup k zadávací dokeumentaci je nutno se registrovat a přihlásit do systému EMITS).

Výše podpory:

ESA projekty spolufinancuje obvykle do 75 %, v případě větších firem a vyší úrovně cílové TRL do 50 % a subdodavatelským univerzitám a výzkumným organizacím, které deklarují nulový komerční zájem na dané aktivitě, ESA uhradí až 100 % nákladů. Každý návrh vyžaduje autorizační dopis od delegace členské země.

 

Element 3: Fly

Cílem je podpora získání letové demonstrace (IOD) nových technologií. Detaily jsou uvedeny na stránkách ESA věnovaných Fly elementu.

Způsob zapojení:

Aktivity musí vycházet z iniciativy konkrétnách firem nebo institucí a budou řešeny individuálně. Firmy a instituce musí odpovědět Výzvu.

Výše podpory:

ESA hradí až 100 % nákladů dané instituci a pro konkrétní případ se stanoví ad-hoc mechanismus, který rovněž zajistí pokrytí veškerých nákladů ESA (asistenční služby apod).

Doba trvání:

 • 2017 - 2021

Celkový finanční příspěvek ČR do všech elementů dohromady:

 • 15 MEUR

Kontaktní osoba:

Ondřej Rohlík, delegát ČR ve Výboru pro průmyslovou politiku

 

Podpořené projekty technologických programů

 

Program GSTP a řada elementů programu ARTES vyžadují explicitní podporu delegace ČR do ESA ve forme Letter of Support (LoS), aby se firmy/instituce mohly ucházet o zakázky ve výběrovém řízení nebo o podat návh projektu do otevřené výzvy. Jedná se o podporu z veřejných rozpočtů a proto publikejme seznam vystavených LoS pro GSTP a ARTES.

 

Příprava vědeckých experimentů

PRODEX

Program PRODEX (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) je volitelný program ESA určený primárně pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů, jež jsou navrhovány výzkumnými pracovišti v členských státech ESA za účelem výzkumu zejména kosmického prostoru a kosmických těles, ale i výzkumu v ostatních relevantních oborech, jako např. výzkum v oblasti mikrogravitace, dálkový průzkum Země aj.  Myšlenkou v pozadí je umožnit financování nákladného vývoje takových experimentů zejména v menších členských státech ESA a podpořit spolupráci vědeckých pracovišť s průmyslovými podniky.

Finanční příspěvek ČR:

 • 5 MEUR

Způsob zapojení: V současnosti zpracovává administrativu projektových zádostí MŠMT, které má na svém webu zadávací dokumentaci i seznam dosud podpořených projektů.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.