www.czechspaceportal.cz www.czechspaceportal.cz http://www.czechspaceportal.cz/ cs Kosmonauti a minidružice Proba vyfotografovali zatmění Slunce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-a-minidruzice-proba-vyfotografovali-zatmeni-slunce.html <p style="text-align: justify;"> Č&aacute;stečn&eacute; zatměn&iacute; Slunce pozorovateln&eacute; 20. března z&nbsp;Evropy byli viditeln&eacute; i z&nbsp;vesm&iacute;ru. Družice ESA Proba-2 z&iacute;skala sn&iacute;mky t&eacute;měř &uacute;pln&eacute;ho zatměn&iacute;; ve stejn&eacute; době pak sestersk&aacute; minidružice Proba-V zaměřila sv&eacute; kamery dolů, aby mohla pozorovat st&iacute;n zatměn&iacute; na Zemi.</p> Sun, 29 Mar 2015 22:01:00 GMT Družice Galileo jsou připraveny na páteční start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-pripraveny-na-patecni-start.html <p style="text-align: justify;"> Tis&iacute;ce inžen&yacute;rů a techniků pracovaly v&nbsp;uplynul&yacute;ch letech na sedm&eacute; a osm&eacute; navigačn&iacute; družici evropsk&eacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Minul&yacute; t&yacute;den v&nbsp;p&aacute;tek se ov&scaron;em oba satelity navždy skryly lidsk&yacute;m zrakům.</p> Fri, 27 Mar 2015 05:58:00 GMT Chcete chytit družici? Vyzkoušejte síť! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/chcete-chytit-druzici-vyzkousejte-sit.html <p style="text-align: justify;"> Jedna z&nbsp;nejstar&scaron;&iacute;ch lidsk&yacute;ch technologi&iacute;, prachobyčejn&aacute; ryb&aacute;řsk&aacute; s&iacute;ť, možn&aacute; najde nov&eacute; uplatněn&iacute; ve vesm&iacute;ru: v&nbsp;zachyt&aacute;v&aacute;n&iacute; vysloužil&yacute;ch družic.</p> Thu, 26 Mar 2015 07:47:00 GMT Seznam technologií, které pomohou zajistit evropskou nezávislost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seznam-technologii-ktere-pomohou-zajistit-evropskou-nezavislost.html <p style="text-align: justify;"> ESA, Evropsk&aacute; komise a Evropsk&aacute; obrann&aacute; agentura se dohody na seznamu aktivit, kter&eacute; povedou ke strategick&eacute; nez&aacute;vislosti v&nbsp;oblasti kritick&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute;.</p> Wed, 25 Mar 2015 07:46:00 GMT ESA bude vybírat osmou misi programu Earth Explorer http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-bude-vybirat-osmou-misi-programu-earth-explorer.html <p style="text-align: justify;"> Vědeck&aacute; komunita zaměřuj&iacute;c&iacute; se na d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země se setk&aacute; a bude diskutovat pohled na koncepty mis&iacute; FLEX a CarbonSat před t&iacute;m, než jedna z&nbsp;nich bude vybr&aacute;na jako dal&scaron;&iacute; v&yacute;prava realizovan&aacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Earth Explorer.</p> Tue, 24 Mar 2015 07:44:00 GMT Sonda Rosetta poprvé detekovala molekulární dusík na kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-poprve-detekovala-molekularni-dusik-na-komete.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Rosetta poprv&eacute; uskutečnila změřen&iacute; molekul&aacute;rn&iacute;ho dus&iacute;ku na kometě. D&iacute;ky tomu m&aacute;me k&nbsp;dispozici data o teplotě prostřed&iacute;, ve kter&eacute;m vznikla kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Mon, 23 Mar 2015 07:43:00 GMT Ochrana Země před kosmickým počasím http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ochrana-zeme-pred-kosmickym-pocasim.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;žasn&aacute; pol&aacute;rn&iacute; z&aacute;ře na severn&iacute; obloze n&aacute;m v&nbsp;polovině března připomněla, že &bdquo;kosmick&eacute; počas&iacute;&ldquo; se může v&yacute;razn&yacute;m způsobem projevit i na Zemi.</p> Fri, 20 Mar 2015 07:42:00 GMT Na hranicích mezi vysočinami a nížinami na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-hranicich-mezi-vysocinami-a-nizinami-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Na hranic&iacute;ch mezi kr&aacute;tery silně pokryt&yacute;mi jižn&iacute;mi vysočinami a relativně hladk&yacute;mi severn&iacute;mi n&iacute;žinami na Marsu je oblast, kter&aacute; je bohat&aacute; na &uacute;tvary vytvořen&eacute; vodou a ledem.</p> Thu, 19 Mar 2015 07:40:00 GMT 15. světový kongres mezinárodní asociace IAIN, Praha, říjen 2015 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/15-svetovy-kongres-mezinarodni-asociace-iain-praha-rijen-2015.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 20. až 23. ř&iacute;jna 2015 se v pražsk&eacute;m Clarion hotelu ve Vysočanech uskutečn&iacute; v poř&aacute;d&iacute; již 15. světov&yacute; kongres Mezin&aacute;rodn&iacute; asociace institutů navigace (IAIN - International Association of Institutes of Navigation).</p> Wed, 18 Mar 2015 10:33:00 GMT Družice Galileo se potkaly: start se blíží http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-se-potkaly-start-se-blizi.html <p style="text-align: justify;"> Sedm&aacute; a osm&aacute; družice Galileo, kter&eacute; se společně vydaj&iacute; do vesm&iacute;ru už za několik dn&iacute;, byly připojeny k&nbsp;adapt&eacute;ru, na němž absolvuj&iacute; cestu na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Wed, 18 Mar 2015 10:30:00 GMT Výzva pro nové partnery týkající se průzkumu Měsíce a Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-pro-nove-partnery-tykajici-se-pruzkumu-mesice-a-marsu.html <p style="text-align: justify;"> ESA v&nbsp;r&aacute;mci sv&eacute; nov&eacute; strategie kosmick&eacute;ho průzkumu hled&aacute; komerčn&iacute; partnery pro sd&iacute;len&iacute; dobrodružstv&iacute; a v&yacute;hod cest do vesm&iacute;ru.</p> Tue, 17 Mar 2015 12:37:00 GMT Slavnostní otevření výstavy Gateway to Space http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/slavnostni-otevreni-vystavy-gateway-to-space.html <p style="text-align: justify;"> Dne 12. března 2015 byla v&nbsp;prostor&aacute;ch V&yacute;stavi&scaron;tě v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch otevřena v&yacute;stava o historii kosmonautiky s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;Gateway to Space&ldquo; (neboli &bdquo;Br&aacute;na do vesm&iacute;ru&ldquo;). Vlastn&iacute; v&yacute;stava, jej&iacute;ž slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; se z&uacute;častnil tak&eacute; Charles Duke, b&yacute;val&yacute; americk&yacute; astronaut, se kon&aacute; pod z&aacute;&scaron;titou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a m&iacute;stopředsedy vl&aacute;dy ČR, MVDr. Pavla Bělobr&aacute;dka, Ph.D. a bude otevřena veřejnosti až do 28. června 2015.</p> Tue, 17 Mar 2015 08:32:00 GMT Minidružice ESA budou sledovat zatmění Slunce nad Evropou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/minidruzice-esa-budou-sledovat-zatmeni-slunce-nad-evropou.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;p&aacute;tek 20. března r&aacute;no zažije Evropa č&aacute;stečn&eacute; zatměn&iacute; Slunce. To sice bude pozorovateln&eacute; jako č&aacute;stečn&eacute;, ale minidružice ESA Proba-2 krouž&iacute;c&iacute; kolem Země ve v&yacute;&scaron;ce 820 km uvid&iacute; hned dvě &uacute;pln&aacute; zatměn&iacute; po sobě o d&eacute;lce několika des&iacute;tek sekund.</p> Mon, 16 Mar 2015 12:36:00 GMT Šestá družice systému Galileo dosáhla správné oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sesta-druzice-systemu-galileo-dosahla-spravne-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;est&aacute; družice z&nbsp;evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo se nyn&iacute; dostala na spr&aacute;vnou c&iacute;lovou dr&aacute;hu, kter&aacute; umožn&iacute; podrobn&eacute; testov&aacute;n&iacute; a vyhodnocen&iacute; pr&aacute;ce palubn&iacute;ch navigačn&iacute;ch zař&iacute;zen&iacute;.</p> Fri, 13 Mar 2015 12:33:00 GMT Testování plic kosmonautů v přechodové komoře ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testovani-plic-kosmonautu-v-prechodove-komore-iss.html <p> Z&nbsp;přechodov&eacute; komory na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byl poprv&eacute; v&nbsp;historii poč&aacute;tkem března odčerp&aacute;v&aacute;n vzduch ve jm&eacute;nu vědy. Uvnitř modulu Quest byla kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; a astronaut NASA Terry Virts, kteř&iacute; monitorovali pro v&yacute;zkumn&iacute;ky na Zemi sv&eacute; d&yacute;ch&aacute;n&iacute;.</p> Thu, 12 Mar 2015 07:38:00 GMT Družice Sentinel-2 ověřovala laserové vysílání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-overovala-laserove-vysilani.html <p> S&nbsp;t&iacute;m, jak se bl&iacute;ž&iacute; konec testov&aacute;n&iacute; družice Sentinel-2A před odesl&aacute;n&iacute;m na kosmodrom, bylo jedn&iacute;m z&nbsp;posledn&iacute;ch &uacute;kolů ujistit se, že palubn&iacute; laserov&yacute; termin&aacute;l je plně funkčn&iacute;. Jeho &uacute;kolem bude přen&aacute;&scaron;et dechberouc&iacute; rychlost&iacute; velk&eacute; objemy dat.</p> Wed, 11 Mar 2015 07:37:00 GMT Nosná raketa je připravena, družice Galileo natankovány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosna-raketa-je-pripravena-druzice-galileo-natankovany.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny č&aacute;sti mise pro start dal&scaron;&iacute;ch č&aacute;sti syst&eacute;mu Galileo koncem tohoto měs&iacute;ce se sch&aacute;zej&iacute; na evropsk&eacute;m kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Dvě družice proch&aacute;zej&iacute; z&aacute;věrečn&yacute;mi testy a př&iacute;pravami - a stejně tak prob&iacute;h&aacute; sestavov&aacute;n&iacute; nosn&eacute; rakety Sojuz.</p> Tue, 10 Mar 2015 12:32:00 GMT Skenování Země, zachraňování životů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/skenovani-zeme-zachranovani-zivotu.html <p style="text-align: justify;"> Vysokorychlostn&iacute; kamera pro sledov&aacute;n&iacute; vegetace z&nbsp;vesm&iacute;ru a boji proti hladu v&nbsp;Africe pro&scaron;la &uacute;pravou, kter&aacute; umožňuje sledovat změny v&nbsp;buňk&aacute;ch lidsk&eacute; kůže, jež jsou prost&yacute;m okem nepostřehnuteln&eacute;. D&iacute;ky tomu se zlep&scaron;&iacute; diagnostika kožn&iacute;ch nemoc&iacute;, k&nbsp;nimž patř&iacute; třeba i rakovina kůže.</p> Mon, 09 Mar 2015 12:30:00 GMT Experti ESA vyhodnocují rizika z rozpadlé družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experti-esa-vyhodnocuji-rizika-z-rozpadle-druzice.html <p style="text-align: justify;"> Po anal&yacute;ze ned&aacute;vn&eacute;ho explozivn&iacute;ho rozpadu americk&eacute; družice, do&scaron;li odborn&iacute;ci ESA na kosmick&eacute; smet&iacute; k&nbsp;z&aacute;věru, že trosky z&nbsp;n&iacute; nepředstavuj&iacute; ž&aacute;dn&yacute;m představiteln&yacute;m způsobem zv&yacute;&scaron;en&eacute; riziko střetu pro evropsk&eacute; mise.</p> Fri, 06 Mar 2015 12:29:00 GMT Vědecké jaro v izolované Antraktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vedecke-jaro-v-izolovane-antraktide.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;Antraktidě se pos&aacute;dka francouzsko-italsk&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; stanice Concordia připravuje na zimu. Bude muset přež&iacute;t &scaron;est měs&iacute;ců izolace - čtyři z&nbsp;nich přitom v&nbsp;naprost&eacute; tmě, protože Slunce se v&nbsp;jejich průběhu nikdy nevyhoupne nad obzor. A z&aacute;roveň bude prov&aacute;dět vědeck&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; na jednom z&nbsp;nejodlehlej&scaron;&iacute;ch m&iacute;st na Zemi.</p> Thu, 05 Mar 2015 12:27:00 GMT ESA nabízí družicím třídy CubeSat cestu do hlubin vesmíru společně se sondou k asteroidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-nabizi-druzicim-tridy-cubesat-cestu-do-hlubin-vesmiru-spolecne-se-sondou-k-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> Jedn&aacute; se o sen každ&eacute;ho &bdquo;kosmick&eacute;ho stopaře&ldquo;: ESA nab&iacute;z&iacute;, že sveze družice tř&iacute;dy CubeSat na sv&eacute; sondě, kter&aacute; se vyd&aacute; k&nbsp;dvojici asteroidů.</p> Wed, 04 Mar 2015 07:59:00 GMT Poslední pohled na družici Sentinel-2A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-pohled-na-druzici-sentinel-2a.html <p style="text-align: justify;"> Před t&iacute;m, než bude družice Sentinel-2A zabalena a odesl&aacute;na do Francouzsk&eacute; Guayany na start pl&aacute;novan&yacute; na 12. června 2015, měli z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; a vědci možnost naposledy se pokochat pohledem na tento druh&yacute; satelit z&nbsp;evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus. Stalo se tak v&nbsp;prostor&aacute;ch firmy IABG v&nbsp;Mnichově, kde družice od loňsk&eacute;ho z&aacute;ř&iacute; proch&aacute;zela intenzivn&iacute;m testov&aacute;n&iacute;m. Manažeři mise z&aacute;roveň př&iacute;tomn&eacute; informovali o stavu projektu.</p> Tue, 03 Mar 2015 07:58:00 GMT Systém EDRS poskytne služby pro iniciativu GMES/Copernicus ve spolupráci s Evropskou komisí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-edrs-poskytne-sluzby-pro-iniciativu-gmes-copernicus-ve-spolupraci-s-evropskou-komisi.html <p style="text-align: justify;"> Ned&aacute;vn&eacute; rozhodnut&iacute; potvrdilo partnerstv&iacute; ESA a Airbus Defence and Space (Airbus DS) na programu EDRS (European Data Relay System). Nyn&iacute; bylo dosaženo dohody tak&eacute; s&nbsp;Evropskou komis&iacute; na poskytov&aacute;n&iacute; služeb EDRS pro program GMES/Copernicus, kter&yacute; je realizovan&yacute; na z&aacute;kladě podnětu Evropsk&eacute; unie.</p> Mon, 02 Mar 2015 07:57:00 GMT Kosmoplán ESA je na cestě domů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-na-ceste-domu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmopl&aacute;n ESA IXV, kter&yacute; odstartoval na palubě rakety Vega 11. &uacute;nora, je nyn&iacute; na cestě zpět do Evropy. Zde jej ček&aacute; v&nbsp;It&aacute;lii podrobn&aacute; anal&yacute;za.</p> Fri, 27 Feb 2015 07:31:00 GMT Hory na Marsu skrývají ledovou minulost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hory-na-marsu-skryvaji-ledovou-minulost.html <p style="text-align: justify;"> Komplexn&iacute; soubor izolovan&yacute;ch kopců, hřebenů a mal&yacute;ch prohlubn&iacute; rozprost&iacute;raj&iacute;c&iacute;ch se 1400 km na Marsu skr&yacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; ledu.</p> Thu, 26 Feb 2015 07:29:00 GMT Zlepšené „oči“ pro teleskop Jamese Webba http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zlepsene-oci-pro-teleskop-jamese-webba.html <p style="text-align: justify;"> Kl&iacute;čov&eacute; př&iacute;stroje pro teleskop JWST (James Webb Space Telescope) pro&scaron;ly modernizac&iacute; a v&scaron;e nyn&iacute; směřuje k&nbsp;jejich cestě do vesm&iacute;ru na palubě t&eacute;to observatoře v&nbsp;roce 2018.</p> Wed, 25 Feb 2015 07:27:00 GMT Kamera uvnitř ATV dodala data, nikoliv však snímky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kamera-uvnitr-atv-dodala-data-nikoliv-vsak-snimky.html <p style="text-align: justify;"> Prototyp &bdquo;čern&eacute; skř&iacute;ňky pro kosmick&eacute; lodě&ldquo; uvnitř z&aacute;sobovac&iacute; družice ESA ATV, kter&aacute; se rozpadala v&nbsp;atmosf&eacute;ře, z&iacute;skala data, kter&aacute; dok&aacute;zala odeslat na Zemi. Bohužel, sn&iacute;mky, kter&eacute; poř&iacute;dila, byly během přenosu ztraceny.</p> Tue, 24 Feb 2015 10:51:00 GMT Družice ESA Biomass dostala zelenou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-esa-biomass-dostala-zelenou.html <p style="text-align: justify;"> Po prvotn&iacute;m v&yacute;běru v&nbsp;roce 2013 se mise Biomass stala sedmou v&yacute;pravou v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Earth Explorer, kter&aacute; bude realizovan&aacute;. Na setk&aacute;n&iacute; člensk&yacute;ch zem&iacute; ESA ve středu 18. &uacute;nora dostal program zelenou s&nbsp;t&iacute;m, že družice odstartuje v&nbsp;roce 2020.</p> Mon, 23 Feb 2015 10:50:00 GMT Slovensko se stalo devátým spolupracujícím státem s ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/slovensko-se-stalo-devatym-spolupracujicim-statem-s-esa.html <p style="text-align: justify;"> Slovensko se stalo dev&aacute;tou zem&iacute;, kter&aacute; podepsala dohodu ECSA (European Cooperating State Agreement) s ESA.</p> Fri, 20 Feb 2015 10:48:00 GMT ATV se loučí, ať žije ATV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/atv-se-louci-at-zije-atv.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; automatick&aacute; n&aacute;kladn&iacute; družice ESA dokončila svoji misi k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, když vstoupila do hust&yacute;ch vrstev atmosf&eacute;ry a n&aacute;sledně v&nbsp;nich dle pl&aacute;nu bezpečně zanikla. A to nad neobydlen&yacute;mi oblastmi na jihu Tich&eacute;ho oce&aacute;nu.</p> Thu, 19 Feb 2015 10:46:00 GMT Experimentální kosmoplán ESA absolvoval výzkumný let http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experimentalni-kosmoplan-esa-absolvoval-vyzkumny-let.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; vyvinut&eacute; pro z&iacute;sk&aacute;n&iacute; nez&aacute;visl&eacute; evropsk&eacute; n&aacute;vratov&eacute; kapacity po budouc&iacute; kosmick&eacute; v&yacute;pravy &uacute;spě&scaron;ně dokončilo svoji misi. Zař&iacute;zen&iacute; ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) uskutečnilo bezprobl&eacute;mov&yacute; průlet atmosf&eacute;rou a bezpečně dosedlo do Tich&eacute;ho oce&aacute;nu z&aacute;padně od Galap&aacute;žsk&eacute;ho souostrov&iacute;.</p> Wed, 18 Feb 2015 09:31:00 GMT Výzva k podávání návrhů na spolupráci pro organizaci soutěže ESNC v ČR http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-podavani-navrhu-na-spolupraci-pro-organizaci-souteze-esnc-v-cr.html <p style="text-align: justify;"> Ministerstvo dopravy (MD), z&nbsp;pozice partnera mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC, vyhla&scaron;uje v&yacute;zvu k&nbsp;pod&aacute;v&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na spolupr&aacute;ci pro organizaci t&eacute;to soutěže v&nbsp;ČR.</p> Tue, 17 Feb 2015 08:38:00 GMT Radarová pozorování slaví 36. narozeniny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radarova-pozorovani-slavi-36-narozeniny.html <p style="text-align: justify;"> Specialist&eacute; ESA dok&aacute;zali obnovit sn&iacute;mky z&nbsp;nejstar&scaron;&iacute;ho radaru SAR (Synthetic Aperture Radar) ve vesm&iacute;ru, což by n&aacute;m mohlo nab&iacute;dnout lep&scaron;&iacute; pohled na proměňuj&iacute;c&iacute; se Zemi.</p> Tue, 17 Feb 2015 06:30:00 GMT Družice zaznamenaly úbytek ledu v oblasti Austfonna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-zaznamenaly-ubytek-ledu-v-oblasti-austfonna.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1A a CryoSat zaznamenaly rapidn&iacute; &uacute;bytek ledu ve vzd&aacute;len&yacute;ch arktick&yacute;ch oblastech.</p> Mon, 16 Feb 2015 09:29:00 GMT Kosmonaut ESA Thomas Pesquet ví, s kým poletí do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-thomas-pesquet-vi-s-kym-poleti-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Veřejně bylo představeno několik budouc&iacute;ch pos&aacute;dek Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, jejichž členem bude i kosmonaut ESA Thomas Pesquet.</p> Fri, 13 Feb 2015 09:24:00 GMT ATV se naposledy rozloučí s kosmickou stanicí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/atv-se-naposledy-rozlouci-s-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;sobotu se rozlouč&iacute; s&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanic&iacute; posledn&iacute; &bdquo;kosmick&yacute;&nbsp; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV, aby se vydal na svoji z&aacute;věrečnou cestu. Ta jej přivede k&nbsp;z&aacute;niku v&nbsp;hust&yacute;ch vrstv&aacute;ch atmosf&eacute;ry, což bude představovat jednak konec cel&eacute; mise, jednak konec cel&eacute;ho programu.</p> Wed, 11 Feb 2015 22:01:00 GMT „Jízdní řád“ kosmoplánu IXV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jizdni-rad-kosmoplanu-ixv.html <p style="text-align: justify;"> Bezkř&iacute;dl&yacute; kosmopl&aacute;n ESA IXV je připraven&yacute; na start s&nbsp;pomoc&iacute; rakety Vega ve středu 11. &uacute;nora 2015. Stominutov&yacute; let je přitom doslova napěchovan&yacute; kritick&yacute;mi ud&aacute;lostmi.</p> Wed, 11 Feb 2015 11:46:00 GMT Novinky na misi evropského kosmoplánu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novinky-na-misi-evropskeho-kosmoplanu.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; kosmopl&aacute;n ESA, kter&yacute; je připraven&yacute; k&nbsp;letu na raketě Vega, bude testovat nov&eacute; technologie a kritick&eacute; syst&eacute;my. Ty maj&iacute; pomoci roz&scaron;&iacute;řit evropsk&eacute; možnosti v&nbsp;kosmick&yacute;ch aktivit&aacute;ch.</p> Mon, 09 Feb 2015 22:01:00 GMT Kamera bude sledovat řízený zánik lodi ATV zevnitř http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kamera-bude-sledovat-rizeny-zanik-lodi-atv-zevnitr.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 9. &uacute;nora vpluje kosmonautka ESA Samantha Christoforettiov&aacute; do evropsk&eacute;ho &bdquo;kosmick&eacute;ho n&aacute;klaď&aacute;ku&ldquo; ATV připojen&eacute;ho k&nbsp;ISS, aby zde nainstalovala speci&aacute;ln&iacute; kameru. Ta bude pořizovat unik&aacute;tn&iacute; z&aacute;běry interi&eacute;ru lodi během jej&iacute;ho ř&iacute;zen&eacute;ho z&aacute;niku v&nbsp;atmosf&eacute;ře.</p> Mon, 09 Feb 2015 14:11:00 GMT Další pár družic Galileo dorazil na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-par-druzic-galileo-dorazil-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; dvě družice syst&eacute;mu Galileo dorazily do Francouzsk&eacute; Guayany. Odtud se vydaj&iacute; do vesm&iacute;ru, aby doplnily konstelaci tohoto evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu.</p> Fri, 06 Feb 2015 14:08:00 GMT Observatoř Planck zjistila, že hvězdy vznikly mnohem později http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-planck-zjistila-ze-hvezdy-vznikly-mnohem-pozdeji.html <p style="text-align: justify;"> Nov&eacute; mapy vznikl&eacute; na z&aacute;kladě pozorov&aacute;n&iacute; observatoře ESA Planck odhaluj&iacute; &bdquo;polarizovan&eacute;&ldquo; světlo z&nbsp;poč&aacute;tku vesm&iacute;ru, a to na cel&eacute; obloze. Data ukazuj&iacute;, že prvn&iacute; hvězdy se zformovaly mnohem později, než jsme se dosud domn&iacute;vali.</p> Thu, 05 Feb 2015 14:05:00 GMT Sonda Rosetta se připravuje na blízký průlet nad kometou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-pripravuje-na-blizky-prulet-nad-kometou.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Rosetta se připravuje k&nbsp;bl&iacute;zk&eacute;mu průletu u komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko, ke kter&eacute;mu dojde 14. &uacute;nora. Přibl&iacute;žit se k&nbsp;n&iacute; m&aacute; jen na 6 km.</p> Wed, 04 Feb 2015 15:05:00 GMT Let kosmoplánu IXV: sto minut kritické spolupráce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/let-kosmoplanu-ixv-sto-minut-kriticke-spoluprace.html <p style="text-align: justify;"> Během kr&aacute;tk&eacute;, ale kritick&eacute; mise, budou specialist&eacute; na třech kontinentech a na vln&aacute;ch oce&aacute;nu v&nbsp;&uacute;zk&eacute; spolupr&aacute;ci ř&iacute;dit misi kosmopl&aacute;nu ESA IXV. Budou sledovat jeho voln&yacute; let vesm&iacute;rem, vstup do atmosf&eacute;ry a bezpečn&eacute; dosednut&iacute; do Tich&eacute;ho oce&aacute;nu.</p> Tue, 03 Feb 2015 15:04:00 GMT Mapování lesních struktur z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapovani-lesnich-struktur-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;uplynul&yacute;ch deseti letech se zrodila nov&aacute; metoda využit&iacute; družicov&yacute;ch dat k&nbsp;pořizov&aacute;n&iacute; trojrozměrn&yacute;ch pohledů na trojrozměrn&yacute;ch dat t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se př&iacute;rodn&iacute;ch zdrojů a městsk&eacute;ho prostřed&iacute;. Vědci z&nbsp;cel&eacute;ho světa se nyn&iacute; setkali, aby se podělili o pokrok v&nbsp;t&eacute;to &uacute;žasn&eacute; technologii naz&yacute;van&eacute; &bdquo;POLinSAR&ldquo;.</p> Mon, 02 Feb 2015 15:02:00 GMT Podhodnocuje Evropa pohlcování oxidu uhličitého? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podhodnocuje-evropa-pohlcovani-oxidu-uhliciteho.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; studie využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicov&aacute; data ukazuje, že evropsk&aacute; vegetace z&iacute;sk&aacute;v&aacute; z atmosf&eacute;ry v&iacute;ce uhl&iacute;ku, než se dosud soudilo.</p> Fri, 30 Jan 2015 14:59:00 GMT Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/evropska-unie-v-roce-2015-financne-podpori-realizaci-projektu-crocodile.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; unie finančně podpoř&iacute; v&nbsp;roce 2015 realizaci inteligentn&iacute;ch dopravn&iacute;ch syst&eacute;mů zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute;ch &scaron;&iacute;řen&iacute; dopravn&iacute;ch informac&iacute; a jejich v&yacute;měnu mezi jednotliv&yacute;mi st&aacute;ty EU, a&nbsp;to prostřednictv&iacute;m projektu společn&eacute;ho z&aacute;jmu CROCODILE v&nbsp;r&aacute;mci programu pro Trans-evropsk&eacute; dopravn&iacute; s&iacute;tě (TEN-T)</p> Fri, 30 Jan 2015 11:03:00 GMT Upozornění pro média: experimentální kosmoplán ESA je připravený k letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-experimentalni-kosmoplan-esa-je-pripraveny-k-letu.html <p> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) je připraveno na svůj start a n&aacute;sledn&yacute; průlet atmosf&eacute;rou zakončen&yacute; přist&aacute;n&iacute;m. Vzl&eacute;tnout m&aacute; 11. &uacute;nora ve 13:00 h GMT (14:00 h středoevropsk&eacute;ho času) na raketě Vega z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; budou m&iacute;t možnost sledovat misi on-line nebo se z&uacute;častnit doprovodn&yacute;ch akc&iacute; v&nbsp;It&aacute;lii, Německu či &Scaron;panělsku.</p> Thu, 29 Jan 2015 09:06:00 GMT Sonda Rosetta sleduje, jak kometa odhazuje svůj prachový plášť http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-sleduje-jak-kometa-odhazuje-svuj-prachovy-plast.html <p> Mise ESA Rosetta nab&iacute;z&iacute; unik&aacute;tn&iacute; vhled do proměn pra&scaron;n&eacute;ho povrchu komety během jeho životn&iacute;ho cyklu. Sleduje totiž kometu 67P/Čurjumov-Gerasimenko, jak odhazuje svůj prachov&yacute; pokryv, kter&yacute; nashrom&aacute;ždila za uplynul&eacute; čtyři roky.</p> Wed, 28 Jan 2015 09:05:00 GMT Observatoř Integral manévruje do budoucnosti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-integral-manevruje-do-budoucnosti.html <p> Už od roku 2002 pozoruje observatoř ESA Integral jedny z&nbsp;nejintenzivněj&scaron;&iacute;ch ud&aacute;lost&iacute; ve vesm&iacute;ru, tedy z&aacute;blesky z&aacute;řen&iacute; gama a čern&eacute; d&iacute;ry. Ačkoliv m&aacute; před sebou je&scaron;tě roky života, jednoho dne j&iacute; pohonn&eacute; l&aacute;tky nezbytn&eacute; pro pr&aacute;ci bezesporu dojdou.</p> Tue, 27 Jan 2015 09:03:00 GMT Sonda Rosetta odhaluje tajemství „své“ komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-odhaluje-tajemstvi-sve-komety.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta pomalu odhaluje tajemstv&iacute; sv&eacute; hostitelsk&eacute; komety, kter&aacute; m&aacute; pozoruhodnou paletu vlastnost&iacute; a nečekan&yacute;ch procesů. Vznik&aacute; tak mnohem plastičtěj&scaron;&iacute; obraz jej&iacute;ho chov&aacute;n&iacute;.</p> Mon, 26 Jan 2015 08:57:00 GMT Výzva k zaslání návrhů na společnou vědeckou misi Evropské kosmické agentury a Čínské akademie věd http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-zaslani-navrhu-na-spolecnou-vedeckou-misi-evropske-kosmicke-agentury-a-cinske-akademie-ved.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci ředitelstv&iacute; ESA pro vědu a robotick&yacute; v&yacute;zkum (ESA-SRE) a Č&iacute;nsk&eacute; akademie věd (CAS) zveřejnili v&yacute;zvu pro v&yacute;běr nov&eacute; vědeck&eacute; mise s&nbsp;pl&aacute;novan&yacute;m startem v&nbsp;roce 2021. N&aacute;vrhy za novou vědeckou misi, zahrnuj&iacute;c&iacute; &uacute;čast evropsk&eacute; a č&iacute;nsk&eacute; vědeck&eacute; komunity, je možno zas&iacute;lat do <strong>16. března 2015</strong>.</p> Mon, 26 Jan 2015 07:38:00 GMT Nové družicové technologie pro čistší nízké oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-druzicove-technologie-pro-cistsi-nizke-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Co se dostane nahoru, mus&iacute; j&iacute;t taky dolů. A když přijde na družice, tak se tento bonmot st&aacute;v&aacute; vyžadovan&yacute;m parametrem. Jinak se pro velk&eacute; množstv&iacute; kosmick&eacute;ho smet&iacute; stanou n&iacute;zk&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy nepoužiteln&eacute;.</p> Fri, 23 Jan 2015 06:55:00 GMT Přenastavení kvarteta družic Cluster http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prenastaveni-kvarteta-druzic-cluster.html <p style="text-align: justify;"> Konstelace družic Cluster m&aacute; za &uacute;kol studovat &bdquo;r&aacute;zovou vlnu&ldquo; tvořenou střetem slunečn&iacute;ho větru se sf&eacute;rou vlivu Země. Nyn&iacute; přitom tato sestava pro&scaron;la změnou, když se dvě z&nbsp;kvarteta družic k&nbsp;sobě přibl&iacute;žily t&eacute;měř &bdquo;na dotek&ldquo;.</p> Thu, 22 Jan 2015 06:53:00 GMT Kosmonaut ESA Alexander Gerst obdržel německý Řád za zásluhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-alexander-gerst-obdrzel-nemecky-rad-za-zasluhy.html <p style="text-align: justify;"> Za svůj mimoř&aacute;dn&yacute; př&iacute;nos pro zdar mise Blue Dot na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici v&nbsp;průběhu loňsk&eacute;ho roku ocenil německ&yacute; prezident Joachim Gauck kosmonauta ESA Alexandera Gersta Ř&aacute;dem za z&aacute;sluhy Spolkov&eacute; republiky Německo.</p> Wed, 21 Jan 2015 06:51:00 GMT Čerstvé zásoby a experimenty pro kosmonautku Samanthu Cristoforettiovou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cerstve-zasoby-a-experimenty-pro-kosmonautku-samanthu-cristoforettiovou.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 12. ledna kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; a astronaut NASA Butch Wilmore zachytili s&nbsp;pomoc&iacute; robotick&eacute; paže kosmickou loď Dragon, kter&aacute; dopravila &scaron;esti kosmonautům na orbit&aacute;ln&iacute; z&aacute;kladně ve v&yacute;&scaron;ce 400 km nad na&scaron;&iacute; planetou z&aacute;soby a nov&eacute; experimenty.</p> Tue, 20 Jan 2015 06:46:00 GMT Radiační kamera MX-10 – kosmická technologie z ČR podporuje výuku studentů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radiacni-kamera-mx-10---kosmicka-technologie-z-cr-podporuje-vyuku-studentu.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;stav technick&eacute; a experiment&aacute;ln&iacute; fyziky (&Uacute;TEF) ČVUT ve spolupr&aacute;ci s firmou Jablotron vyvinul unik&aacute;tn&iacute; radiačn&iacute; kameru MX-10. V&yacute;sledkem je inovativn&iacute; high-tech pomůcka, umožňuj&iacute;c&iacute; zobrazen&iacute; č&aacute;stic radiace v re&aacute;ln&eacute;m čase.&nbsp; Kamera je navržena jako laboratorn&iacute; pomůcka pro v&yacute;uku studentů technicky orientovan&yacute;ch středn&iacute;ch a vysok&yacute;ch &scaron;kol. Zař&iacute;zen&iacute; je založeno na pokročil&eacute; detektorov&eacute; technologii Medipix/Timepix, jež byla vyvinuta společn&yacute;m &uacute;sil&iacute;m evropsk&yacute;ch vědeck&yacute;ch t&yacute;mů sdružen&yacute;ch v konzorciu Medipix, mezi jehož v&yacute;znamn&eacute; členy patř&iacute; např&iacute;klad CERN a tak&eacute; pr&aacute;vě &Uacute;TEF ČVUT.</p> Mon, 19 Jan 2015 10:50:00 GMT Raketa Vega je připravena na let s kosmoplánem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-vega-je-pripravena-na-let-s-kosmoplanem.html <p style="text-align: justify;"> Během sv&eacute;ho prvn&iacute;ho leto&scaron;n&iacute;ho startu ponese evropsk&aacute; raketa Vega bezpilotn&iacute; kosmopl&aacute;n ESA, kter&yacute; bude testovat n&aacute;vratov&eacute; technologie pro budouc&iacute; zař&iacute;zen&iacute;.</p> Mon, 19 Jan 2015 10:18:00 GMT Na Marsu byl nalezený přistávací modul Beagle-2 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-marsu-byl-nalezeny-pristavaci-modul-beagle-2.html <p style="text-align: justify;"> Britsk&yacute; v&yacute;sadkov&yacute; modul Beagle-2, kter&yacute; se svezl na sondě ESA Mars Express a kter&yacute; byl u Rud&eacute; planety ztracen&yacute; od roku 2003, se podařilo nal&eacute;zt na sn&iacute;mc&iacute;ch poř&iacute;zen&yacute;ch na jej&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze sondou NASA.</p> Fri, 16 Jan 2015 10:16:00 GMT Generálním ředitelem ESA bude Johann-Dietrich Wörner http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/generalnim-reditelem-esa-bude-johann-dietrich-worner.html <p style="text-align: justify;"> Rada Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) ozn&aacute;mila 18. prosince 2014, že jmenovala nov&yacute;m gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem ESA Johanna-Dietricha W&ouml;rnera. Funkce se ujme 1. července 2015.</p> Thu, 15 Jan 2015 10:15:00 GMT Družice Sentinel-2A prochází předletovými zkouškami http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2a-prochazi-predletovymi-zkouskami.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-2A je pr&aacute;vě teď uprostřed intenzivn&iacute;ho testovac&iacute;ho programu, kter&yacute; m&aacute; zajistit, že bude plně připravena ke startu na svoji misi pro sledov&aacute;n&iacute; pozemsk&eacute;ho pokryvu. K&nbsp;n&iacute; odstartuje v&nbsp;průběhu jara 2015. Družice proch&aacute;z&iacute; testy vibrac&iacute; a dal&scaron;&iacute;ho nam&aacute;h&aacute;n&iacute; stejně jako je ověřov&aacute;no, zdali bez &uacute;hony vydrž&iacute; oddělen&iacute; od nosn&eacute; rakety po dosažen&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Wed, 14 Jan 2015 10:12:00 GMT Kosmonaut v beztíži pocítil sílu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-v-beztizi-pocitil-silu.html <p style="text-align: justify;"> Je to dal&scaron;&iacute; mezn&iacute;k v&nbsp;historii vesm&iacute;rn&eacute; robotiky: na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byl poprv&eacute; proveden&yacute; experiment ESA, kter&yacute; využ&iacute;val joystick přen&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; s&iacute;lu.</p> Tue, 13 Jan 2015 08:48:00 GMT Nejhorší cesta kolem světa http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejhorsi-cesta-kolem-sveta.html <p style="text-align: justify;"> Pokud jste oslavili z&aacute;věr roku v&nbsp;teple sv&eacute;ho domova, najděte si chv&iacute;li na vzpom&iacute;nku na organismy cestuj&iacute;c&iacute; třet&iacute; tř&iacute;dou na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici - při&scaron;roubovan&eacute; k&nbsp;vněj&scaron;&iacute;mu pl&aacute;&scaron;ti bez možnosti jak&eacute;koliv ochrany před vlivem kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;.</p> Mon, 12 Jan 2015 08:47:00 GMT Test nádrží sondy Rosetta je k dispozici pro všechny mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/test-nadrzi-sondy-rosetta-je-k-dispozici-pro-vsechny-mise.html <p style="text-align: justify;"> Test, kter&yacute; byl původně vymy&scaron;len&yacute; pro z&aacute;chranu meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy ESA Rosetta je dnes k&nbsp;dispozici pro v&scaron;echny evropsk&eacute; kosmick&eacute; mise. Pom&aacute;h&aacute; tak zaji&scaron;ťovat, že palivov&eacute; n&aacute;drže družic a sond neprasknou vlivem stresov&yacute;ch podm&iacute;nek.</p> Fri, 09 Jan 2015 08:43:00 GMT Třicet pět let rakety Ariane http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tricet-pet-let-rakety-ariane.html <p style="text-align: justify;"> Před 35 lety začal &uacute;žasn&yacute; př&iacute;běh letů rakety Ariane. Stalo se tak 24. prosince 1979: tento den proměnil evropsk&yacute; sen o vlastn&iacute;m př&iacute;stupu do vesm&iacute;ru v&nbsp;realitu.</p> Thu, 08 Jan 2015 08:39:00 GMT V testovacím středisku ESA se sešly čtyři družice Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-testovacim-stredisku-esa-se-sesly-ctyri-druzice-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Inžen&yacute;ři ESA rozbalili v&iacute;tan&yacute; v&aacute;nočn&iacute; d&aacute;rek: novou navigačn&iacute; družici syst&eacute;mu Galileo. Tato nyn&iacute; projde kompletn&iacute; prověrkou v&nbsp;největ&scaron;&iacute;m testovac&iacute;m středisku ESA, kde bude připravena na cestu do vesm&iacute;ru.</p> Wed, 07 Jan 2015 11:17:00 GMT Sonda Venus Express tiše odešla do noci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-tise-odesla-do-noci.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Venus Express skončila svoji osmiletou misi, během n&iacute;ž v&yacute;razně překonala pl&aacute;novanou životnost. Sondě do&scaron;ly během s&eacute;rie man&eacute;vrů maj&iacute;c&iacute;ch za c&iacute;l zv&yacute;&scaron;it oběžnou dr&aacute;hu po aerobrakingu proveden&eacute;m poč&aacute;tkem roku 2014 pohonn&eacute; hmoty.</p> Tue, 06 Jan 2015 11:15:00 GMT Pozvánka k tendru EUMETSAT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozvanka-k-tendru-eumetsat.html <p style="text-align: justify;"> Dne 16.1. 2015 se v&nbsp;centru EUMETSAT v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadtu uskutečn&iacute; od 10:30 setk&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců k&nbsp;&uacute;časti na tendru &bdquo;<strong>ITT 14/106 - System Administration Service Support for EUMETSAT Invitation to Tender System</strong>&ldquo;. Př&iacute;padn&iacute; z&aacute;jemci jsou vyzv&aacute;ni k&nbsp;registraci skrze e-mailovou adresu <a href="mailto:eumits@eumetsat.int">eumits@eumetsat.int</a>.</p> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Aktu&aacute;ln&iacute; seznam zak&aacute;zek EUMETSATu naleznete <a href="https://eumits.eumetsat.int/EUMITS/pub/pub_citt_list.jsf" target="_blank">zde</a>.</div> Mon, 05 Jan 2015 14:06:00 GMT ESA a hodinky Omega pro kosmonauty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-a-hodinky-omega-pro-kosmonauty.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;v&yacute;carsk&yacute; v&yacute;robce hodinek Omega ozn&aacute;mil novou verzi sv&yacute;ch kosmick&yacute;ch hodinek, kter&eacute; jsou testovan&eacute; a kvalifikovan&eacute; pro vesm&iacute;r ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;ESA. Vych&aacute;zej&iacute; přitom i ze zku&scaron;enost&iacute;, kter&eacute; během letů do vesm&iacute;ru nasb&iacute;ral kosmonaut ESA Jean-Fran&ccedil;ois Clervoy.</p> Mon, 05 Jan 2015 11:14:00 GMT ESA Bulletin 160 (listopad 2014) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-bulletin-160-listopad-2014.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;tomto vyd&aacute;n&iacute; ESA Bulletinu hraj&iacute; v&yacute;znamnou roli fotografie z&nbsp;mise ESA Rosetta coby připom&iacute;nka obdob&iacute; od jej&iacute;ho př&iacute;letu ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko v&nbsp;srpnu 2014 až po přist&aacute;n&iacute; sondy Philae na jej&iacute;m povrch v&nbsp;listopadu 2014.</p> Fri, 02 Jan 2015 11:10:00 GMT Loď ESA změnila dráhu ISS, aby se vyhnula kosmickému smetí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lod-esa-zmenila-drahu-iss-aby-se-vyhnula-kosmickemu-smeti.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem listopadu se Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&aacute; stanice ocitla v&nbsp;nebezpeč&iacute; sr&aacute;žky s&nbsp;&uacute;lomkem vesm&iacute;rn&eacute;ho smet&iacute;. &bdquo;Kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) ov&scaron;em zažehl sv&eacute; motory, aby přesunul orbit&aacute;ln&iacute; z&aacute;kladnu a jej&iacute;ch &scaron;est obyvatel na bezpečněj&scaron;&iacute; orbitu.</p> Tue, 16 Dec 2014 10:02:00 GMT Družice Galileo začala vysílat navigační signály http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-zacala-vysilat-navigacni-signaly.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; evropsk&aacute; družice Galileo, jedna ze dvou dopraven&yacute;ch v srpnu nosičem Sojuz-Fregat VS09 na nespr&aacute;vnou oběžnou dr&aacute;hu, začala v&nbsp;sobotu 29. listopadu 2014 vys&iacute;lat navigačn&iacute; sign&aacute;ly. Stalo se tak pot&eacute;, co dos&aacute;hla nov&eacute; c&iacute;lov&eacute; orbity a jej&iacute; navigačn&iacute; vybaven&iacute; bylo zapnuto.</p> Mon, 15 Dec 2014 10:01:00 GMT Pět let ve vesmíru: jedna družice, tři mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pet-let-ve-vesmiru-jedna-druzice-tri-mise.html <p style="text-align: justify;"> Družice ESA Proba-2 oslavila pět let pr&aacute;ce na oběžn&eacute; dr&aacute;ze. Od technologick&eacute;ho demonstr&aacute;toru přes slunečn&iacute; observatoř až po meteorologickou platformu: těmito třemi misemi si pro&scaron;la družice, kter&aacute; se stala skutečnou studnic&iacute; dat pro evropsk&eacute; vědce.</p> Fri, 12 Dec 2014 09:56:00 GMT Šestý start Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sesty-start-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) odstartovala nosn&aacute; raketa Ariane 5, kter&aacute; na pl&aacute;novan&eacute; dr&aacute;hy dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Thu, 11 Dec 2014 07:58:00 GMT Chystaná výzva ke společné vědecké misi Evropské kosmické agentury a Čínské akademie věd http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/chystana-vyzva-ke-spolecne-vedecke-misi-evropske-kosmicke-agentury-a-cinske-akademie-ved.html <p style="text-align: justify;"> Ředitelstv&iacute; ESA pro vědu a robotick&yacute; v&yacute;zkum (ESA-SRE) společně s&nbsp;Č&iacute;nskou akademi&iacute; věd (CAS) pl&aacute;nuj&iacute; v&nbsp;lednu 2015 zveřejnit v&yacute;zvu pro v&yacute;běr nov&eacute; vědeck&eacute; mise realizovan&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Cosmic Vision.</p> Wed, 10 Dec 2014 08:19:00 GMT Nové stanice pomohou zlepšit evropské služby vyhledávání a záchrany http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-stanice-pomohou-zlepsit-evropske-sluzby-vyhledavani-a-zachrany.html <p style="text-align: justify;"> Trio stanic se na třech ostrovech probudilo k&nbsp;životu v&nbsp;odlehl&yacute;ch oblastech na&scaron;eho kontinentu. Stanice jsou nyn&iacute; připraveny přijmout t&iacute;sňov&aacute; vol&aacute;n&iacute; skrze družice z&nbsp;cel&eacute; kontinent&aacute;ln&iacute; Evropy a okoln&iacute;ch vod.</p> Wed, 10 Dec 2014 07:57:00 GMT Dvojdružice Proba-3 se přiblížila vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojdruzice-proba-3-se-priblizila-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Průmyslov&iacute; partneři ESA připravili k&nbsp;letu do vesm&iacute;ru dvojici družic, kter&eacute; budou l&eacute;tat ve formaci a kter&eacute; si budou navz&aacute;jem vytv&aacute;řet uměl&eacute; zatměn&iacute; Slunce.</p> Tue, 09 Dec 2014 07:56:00 GMT Mezinárodní konference o rentgenové optice v astronomii AXRO 2014 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/mezinarodni-konference-o-rentgenove-optice-v-astronomii-axro-2014.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;Praze se již posedm&eacute;, od 9. do 11. prosince 2014, uskutečn&iacute; za &uacute;časti předn&iacute;ch světov&yacute;ch kapacit oboru mezin&aacute;rodn&iacute; setk&aacute;n&iacute; odborn&iacute;ků zab&yacute;vaj&iacute;c&iacute;ch se rentgenovou astronomi&iacute; - AXRO 2014. C&iacute;lem setk&aacute;n&iacute; je mj. diskutovat nejnověj&scaron;&iacute; technologie pro budouc&iacute; rentgenov&eacute; družice.</p> Mon, 08 Dec 2014 08:30:00 GMT Úspěšný test lodi Orion otevřel dveře servisnímu modulu ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uspesny-test-lodi-orion-otevrel-dvere-servisnimu-modulu-esa.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;spě&scaron;n&yacute; let a přist&aacute;n&iacute; kosmick&eacute; lodi NASA Orion v&nbsp;p&aacute;tek 5. prosince vydl&aacute;ždil cestu do budouc&iacute; pilotovan&eacute; průzkumn&eacute; mise. Jejich z&aacute;kladem se stane i servisn&iacute; modul, kter&yacute; dod&aacute; ESA.</p> Mon, 08 Dec 2014 08:28:00 GMT Tisková zpráva - ČR se v Lucemburku zúčastnila zasedání Rady ESA na ministerské úrovni http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/tiskova-zprava---cr-se-v-lucemburku-zucastnila-zasedani-rady-esa-na-ministerske-urovni.html <p style="text-align: justify;"> Delegace ČR veden&aacute; n&aacute;městkem ministra dopravy Karlem Dobe&scaron;em se dne 2. 12. 2014 v Lucemburku z&uacute;častnila zased&aacute;n&iacute; Rady Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) na ministersk&eacute; &uacute;rovni. Od vstupu ČR do ESA v&nbsp;roce 2008 se ČR z&uacute;častnila takov&eacute;ho zased&aacute;n&iacute; teprve potřet&iacute;. Rada ESA na ministersk&eacute; &uacute;rovni totiž zpravidla zased&aacute; ve tř&iacute; až čtyřlet&yacute;ch intervalech. Tentokr&aacute;t se jednalo o mimoř&aacute;dn&eacute; zased&aacute;n&iacute;, kter&eacute; bylo pokračov&aacute;n&iacute;m zased&aacute;n&iacute; Rady ESA na ministersk&eacute; &uacute;rovni z&nbsp;roku 2012, kter&eacute; nebylo form&aacute;lně ukončeno.</p> Fri, 05 Dec 2014 12:13:00 GMT Družice Sentinel-3A byla dokončena http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-byla-dokoncena.html <p style="text-align: justify;"> Už v&iacute;ce než osmn&aacute;ct měs&iacute;ců skl&aacute;daj&iacute; inžen&yacute;ři kousek po kousku novou družici ESA Sentinel-3A. Pot&eacute; co ji nejnověji doplnili o sadu př&iacute;strojů, kter&eacute; n&aacute;m budou poskytovat informace o zemsk&eacute;m pokryvu a oce&aacute;nech, je zař&iacute;zen&iacute; již kompletn&iacute; a připraveno na testov&aacute;n&iacute;.</p> Fri, 05 Dec 2014 07:06:00 GMT Laserová komunikace nabízí rychlý přenos dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/laserova-komunikace-nabizi-rychly-prenos-dat.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1A a Alphasat si připsaly v&yacute;znamn&eacute; prvenstv&iacute;, když vzd&aacute;lenost t&eacute;měř 36 tis&iacute;c kilometrů překlenuly pomoc&iacute; laserov&eacute; komunikace. D&iacute;ky tomuto inovativn&iacute;mu způsobu před&aacute;v&aacute;n&iacute; informac&iacute; je možn&eacute; dod&aacute;vat na Zemi sn&iacute;mky jen okamžik pot&eacute;, co jsou z&iacute;skan&eacute;.</p> Thu, 04 Dec 2014 07:04:00 GMT Seminář na téma "H2020 Applications in Satellite Navigation" http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/seminar-na-tema-h2020-applications-in-satellite-navigation.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;reakci na <a href="http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/otevreny-nove-vyzvy-v-horizontu-2020-oblast-space.html">otevřen&iacute; nov&yacute;ch v&yacute;zev v&nbsp;programu Horizont 2020 - oblast Space</a> poř&aacute;d&aacute; Agentura pro evropsk&yacute; GNSS (GSA) dne 14. ledna 2015 informačn&iacute; semin&aacute;ř &quot;H2020 Applications in Satellite Navigation&quot; zaměřen&yacute; pouze na&nbsp;GNSS, kter&yacute; se bude konat na Fakultě elektrotechnick&eacute; ČVUT, ul. Technick&aacute; 2, Praha 7.<o:p></o:p></p> Wed, 03 Dec 2014 15:14:00 GMT Na pevných základech http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-pevnych-zakladech.html <p style="text-align: justify;"> Milovn&iacute;ci architektury a historie si mohou oddychnout: stabilitu historick&yacute;ch staveb je nyn&iacute; možn&eacute; sledovat v&nbsp;re&aacute;ln&eacute;m čase s&nbsp;pomoc&iacute; techniky, kter&aacute; m&aacute; sv&eacute; kořeny ve vesm&iacute;ru.</p> Wed, 03 Dec 2014 07:03:00 GMT Sopka Fogo na radarových snímcích z družice Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sopka-fogo-na-radarovych-snimcich-z-druzice-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&eacute; sn&iacute;mky z&iacute;skan&eacute; družic&iacute; Sentinel-1A pom&aacute;haj&iacute; monitorovat pohyby zemsk&eacute;ho povrchu po erupci sopky Fogo.</p> Tue, 02 Dec 2014 10:00:00 GMT Družice pomáhají vyhodnotit riziko epidemií http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pomahaji-vyhodnotit-riziko-epidemii.html <p> Dozvědět se co nejv&iacute;ce o na&scaron;ich nepř&aacute;tel&iacute;ch skrze družice n&aacute;m pom&aacute;h&aacute; bojovat s&nbsp;nemocemi &scaron;&iacute;řen&yacute;mi hmyzem a dal&scaron;&iacute;mi &scaron;kůdci.</p> Mon, 01 Dec 2014 07:01:00 GMT Logo kosmonauta Tima Peakeho pro misi Principia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/logo-kosmonauta-tima-peakeho-pro-misi-principia.html <p style="text-align: justify;"> Po těžk&eacute;m v&yacute;běrov&eacute;m procesu bylo zvoleno logo pro misi Principia kosmonauta ESA Timothyho Peakeho na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici v&nbsp;roce 2015.</p> Fri, 28 Nov 2014 09:58:00 GMT Bezpečnější letecký prostor pro Evropu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bezpecnejsi-letecky-prostor-pro-evropu.html <p style="text-align: justify;"> Partnerstv&iacute; mezi ESA a britsk&yacute;m satelitn&iacute;m oper&aacute;torem Inmarsatem v&nbsp;hodně 15 mil. &euro; m&aacute; zajistit vět&scaron;&iacute; bezpečnost leteck&eacute; dopravy nad Evropou poč&iacute;naje rokem 2018.</p> Thu, 27 Nov 2014 09:57:00 GMT V Portugalsku se otevírá inkubátor podnikání ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-portugalsku-se-otevira-inkubator-podnikani-esa.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;Portugalsku bylo otevřeno nejnověj&scaron;&iacute; středisko ESA BIC (Business Incubation Centre), kter&eacute; m&aacute; za c&iacute;l pom&aacute;hat podnikatelům a zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;m firm&aacute;m uv&aacute;dět kosmick&eacute; technologie a služby do nekosmick&yacute;ch oblast&iacute; jako jsou např&iacute;klad zdravotnictv&iacute;, doprava a energetika.</p> Wed, 26 Nov 2014 09:55:00 GMT Společné prohlášení představitelů agentur zapojených do programu Mezinárodní kosmické stanice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spolecne-prohlaseni-predstavitelu-agentur-zapojenych-do-programu-mezinarodni-kosmicke-stanice.html <p style="text-align: justify;"> Představitel&eacute; agentur zapojen&yacute;ch do programu ISS (International Space Station) z&nbsp;Kanady, Evropy, Japonska, Ruska a Spojen&yacute;ch st&aacute;tů se 4. listopadu 2014 setkali v&nbsp;Pař&iacute;ži. Vedouc&iacute; zainteresovan&yacute;ch agentur při t&eacute;to př&iacute;ležitosti vydali n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; prohl&aacute;&scaron;en&iacute;:</p> Tue, 25 Nov 2014 09:54:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová dorazila na orbitální stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-dorazila-na-orbitalni-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; loď Sojuz TMA-15M vypu&scaron;těn&aacute; z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu se po &scaron;estihodinov&eacute;m letu bezpečně připojila k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Na toto unik&aacute;tn&iacute; v&yacute;zkumn&eacute; pracovi&scaron;tě tak dopravila kosmonautku ESA Samanthu Cristoforettiovou společně s&nbsp;dal&scaron;&iacute;mi dvěma členy pos&aacute;dky, aby zde mohli n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch pět měs&iacute;ců ž&iacute;t a pracovat.</p> Mon, 24 Nov 2014 07:25:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová se chystá na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-se-chysta-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; je plně připravena na svůj pětiměs&iacute;čn&iacute; pobyt na stanici ISS (International Space Station). Ze Země odstartuje v&nbsp;neděli z&nbsp;kosmodromu Bajkonur společně s&nbsp;rusk&yacute;m velitelem Antonen &Scaron;kaplerovem a americk&yacute;m palubn&iacute;m inžen&yacute;rem Terrym Virtsem.</p> Fri, 21 Nov 2014 07:23:00 GMT Evropská 3D tiskárna se chystá na kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropska-3d-tiskarna-se-chysta-na-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; evropsk&aacute; 3D tisk&aacute;rna se chyst&aacute; na cestu do vesm&iacute;ru. Na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici bude instalov&aacute;na v&nbsp;průběhu př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku.</p> Thu, 20 Nov 2014 07:21:00 GMT Tři přistání pro výsadkový modul mise Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tri-pristani-pro-vysadkovy-modul-mise-rosetta-1.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;sadkov&yacute; modul mise Rosetta dokončil po zhruba 57 hodin&aacute;ch pr&aacute;ce svoji prim&aacute;rn&iacute; misi na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Wed, 19 Nov 2014 07:19:00 GMT ESA vyzývá vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci v rámci nových ročníků programů „Drop Your Thesis!“ a „Spin Your Thesis!“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyzyva-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-mikro-a-hypergravitaci-v-ramci-novych-rocniku-programu-drop-your-thesis-a-spin-your-thesis.html <p style="text-align: justify;"> ESA Education Office otevřela v&yacute;zvu pro vysoko&scaron;kolsk&eacute; studenty k pod&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty, kter&eacute; budou realizov&aacute;ny v r&aacute;mci nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ho ročn&iacute;ho soutěže &bdquo;Drop Your Thesis!&ldquo; a &bdquo;Spin Your Thesis!&ldquo;. Vlastn&iacute; soutěže se pak uskutečn&iacute; od&nbsp;z&aacute;ř&iacute; do listopadu r. 2015.</p> Tue, 18 Nov 2014 08:28:00 GMT Tři přistání pro výsadkový modul mise Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tri-pristani-pro-vysadkovy-modul-mise-rosetta.html <p> Pot&eacute;, co se přist&aacute;vac&iacute; modul Philae poprv&eacute; v&nbsp;historii dotknul komety, jsou vědci a technici plně zaměstn&aacute;n&iacute; anal&yacute;zou nov&eacute;ho světa a informac&iacute; t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se přist&aacute;n&iacute;.</p> Tue, 18 Nov 2014 07:17:00 GMT Přistání! Výsadkový modul Philae sondy Rosetta dosáhl komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristani-vysadkovy-modul-philae-sondy-rosetta-dosahl-komety.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA Rosetta hladce vysadila modul Philae na kometě. Stalo se tak poprv&eacute; v&nbsp;historii, co se něco podobn&eacute;ho podařilo.</p> Fri, 14 Nov 2014 08:50:00 GMT Družice Galileo míří na novou oběžnou dráhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-miri-na-novou-obeznou-drahu.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; navigačn&iacute; družice syst&eacute;mu Galileo - jedna ze dvou, kter&eacute; zůstaly po nepřesn&eacute;m startu letos v&nbsp;l&eacute;tě na &scaron;patn&eacute; dr&aacute;ze - uskutečn&iacute; tento měs&iacute;c s&eacute;rii man&eacute;vrů. Ty mj. potvrd&iacute; jej&iacute; perfektn&iacute; technick&yacute; stav.</p> Thu, 13 Nov 2014 08:47:00 GMT Časový rozpis přistání modulu Philae z mise Rosetta na kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/casovy-rozpis-pristani-modulu-philae-z-mise-rosetta-na-komete.html <p style="text-align: justify;"> Na blogu sondy ESA Rosetta je k dispozici přesn&yacute; časov&yacute; rozpis kritick&yacute;ch aktivit spojen&yacute;ch se sestupem a přist&aacute;n&iacute;m na kometě, kter&yacute; pokr&yacute;v&aacute; 11. a 12. listopadu 2014.</p> Tue, 11 Nov 2014 22:02:00 GMT Rosetta proměňuje sci-fi v realitu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rosetta-promenuje-sci-fi-v-realitu.html <p style="text-align: justify;"> Představte si: v&nbsp;pozad&iacute; je bez&uacute;tě&scaron;n&aacute; krajina a Mistr spolu s&nbsp;mladou Učednic&iacute; se připravuj&iacute; proměnit okoln&iacute; horninu do podoby planet a měs&iacute;ců, asteroidů a komet. Tyto světy se pak vzn&aacute;&scaron;&iacute; nad jejich hlavami a toč&iacute; se na drah&aacute;ch kolem symbolick&eacute;ho Slunce.</p> Tue, 11 Nov 2014 22:01:00 GMT Loučí se „oblast J“, představuje se Agilkia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/louci-se-oblast-j-predstavuje-se-agilkia.html <p style="text-align: justify;"> Oblast na kometě 67P/Čuryjumov-Gerasimenko, kam se chyst&aacute; 12. listopadu přist&aacute;t v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae mise Rosetta, už m&aacute; sv&eacute; jm&eacute;no: Agilkia.</p> Tue, 11 Nov 2014 13:03:00 GMT Kosmonaut ESA Alexander Gerst se bezpečně vrátil na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-alexander-gerst-se-bezpecne-vratil-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst, rusk&yacute; velitel Maksim Surajev a astronaut NASA Reid Wiseman se vr&aacute;tili na Zemi. Přist&aacute;li v&nbsp;kaza&scaron;sk&eacute; stepi.</p> Mon, 10 Nov 2014 12:54:00 GMT Provoz systému GMES/Copernicus je zajištěný až do roku 2021 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/provoz-systemu-gmes-copernicus-je-zajisteny-az-do-roku-2021.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise a ESA podepsaly přelomovou dohodu o budouc&iacute;m provozu syst&eacute;mu GMES/Copernicus. Ta m&aacute; hodnotu 3 mld. &euro; a t&yacute;k&aacute; se ř&iacute;zen&iacute; plus implementace &bdquo;kosmick&eacute;ho segmentu&ldquo; syst&eacute;mu v&nbsp;letech 2014 až 21.</p> Fri, 07 Nov 2014 08:12:00 GMT Otevřeny nové výzvy v Horizontu 2020, oblast Space http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/otevreny-nove-vyzvy-v-horizontu-2020-oblast-space.html <p> Dne 4.11.2014 byly otevřeny čtyři nov&eacute; v&yacute;zvy v programu Horizont 2020 pro oblast Space, s uz&aacute;věrkou <strong>8.4.2015</strong>. Jedn&aacute; se konkr&eacute;tně o tato t&eacute;mata:</p> Thu, 06 Nov 2014 11:12:00 GMT Divoká jízda kosmonauta Alexandera Gersta z vesmíru do Německa http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/divoka-jizda-kosmonauta-alexandera-gersta-z-vesmiru-do-nemecka.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst str&aacute;vil t&eacute;měř &scaron;est měs&iacute;ců na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, kde se věnoval prov&aacute;děn&iacute; experimentů a tak&eacute; &uacute;držbě t&eacute;to unik&aacute;tn&iacute; mikrogravitačn&iacute; laboratoře. Po přist&aacute;n&iacute; v&nbsp;Kazachst&aacute;nu se stane prvn&iacute;m kosmonautem ESA, kter&yacute; se vr&aacute;t&iacute; na rehabilitaci př&iacute;mo do Evropy.</p> Thu, 06 Nov 2014 08:11:00 GMT Podnikatelé se v prestižním klání zaměřili na systém Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podnikatele-se-v-prestiznim-klani-zamerili-na-system-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Přelomov&yacute; přij&iacute;mač sign&aacute;lu Galileo z&iacute;skat hlavn&iacute; cenu v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m ročn&iacute;ku kl&aacute;n&iacute; ESNC (European Satellite Navigation Competition), zat&iacute;mco Cenu ESA za inovace z&iacute;skal př&iacute;stroj pro monitorov&aacute;n&iacute; pohybu velk&yacute;ch objektů, jako jsou kami&oacute;nov&eacute; n&aacute;věsy, kontejnery nebo třeba j&iacute;zdn&iacute; kola.</p> Wed, 05 Nov 2014 08:09:00 GMT První uzel systému EDRS se připravuje na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-uzel-systemu-edrs-se-pripravuje-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; komponent evropsk&eacute; kosmick&eacute; &bdquo;datov&eacute; d&aacute;lnice&ldquo; pro&scaron;el letos v&nbsp;l&eacute;tě několika kritick&yacute;mi testy, kter&eacute; replikovaly tvrd&eacute; podm&iacute;nky panuj&iacute;c&iacute; během startu stejně jako podm&iacute;nky kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;, ve kter&eacute;m se n&aacute;sledně ocitne.</p> Tue, 04 Nov 2014 08:08:00 GMT Start rakety Vega s kosmoplánem ESA byl odložený http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-rakety-vega-s-kosmoplanem-esa-byl-odlozeny.html <p style="text-align: justify;"> Start rakety Vega s&nbsp;experiment&aacute;ln&iacute;m kosmopl&aacute;nem ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), kter&yacute; se měl uskutečnit 18. listopadu z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně, byl odložen&yacute;. Stalo se tak proto, aby bylo umožněno proveden&iacute; dodatečn&yacute;ch anal&yacute;z letov&eacute; trajektorie nosiče Vega.</p> Mon, 03 Nov 2014 07:13:00 GMT Vláda ČR schválila Národní kosmický plán 2014 – 2019 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vlada-cr-schvalila-narodni-kosmicky-plan-2014---2019.html <p style="text-align: justify;"> Dne 27.10. 2014 vl&aacute;da ČR sv&yacute;m usnesen&iacute;m č. 872 schv&aacute;lila N&aacute;rodn&iacute; kosmick&yacute; pl&aacute;n na obdob&iacute; 2014 - 2019 (d&aacute;le NKP 2014), jehož <strong>hlavn&iacute;m c&iacute;lem je zv&yacute;&scaron;en&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute; konkurenceschopnosti ČR a jej&iacute; technologick&eacute; a inovačn&iacute; &uacute;rovně</strong>. NKP 2014 tak představuje strategii ČR v dal&scaron;&iacute;m rozvoji kapacit a schopnost&iacute; jej&iacute;ho průmyslu a akademick&eacute; sf&eacute;ry a v maximalizaci n&aacute;vratnosti veřejn&yacute;ch investic v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Fri, 31 Oct 2014 07:13:00 GMT Družice Sentinel-1A dělá oceány bezpečnější http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-dela-oceany-bezpecnejsi.html <p> Už v&nbsp;prvn&iacute;ch dnech sv&eacute;ho operačn&iacute;ho provozu poskytla družice Sentinel-1A data pro n&aacute;mořn&iacute; služby v&nbsp;Arktidě.</p> Fri, 31 Oct 2014 05:05:00 GMT Příprava na Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-mars.html <p> Ne nepodobni chirurgům na operačn&iacute;m s&aacute;le pracuj&iacute; technici ESA zahaleni a v&nbsp;rou&scaron;k&aacute;ch v&nbsp;ultračist&eacute; mikrobiologick&eacute; laboratoři. Tato opatřen&iacute; maj&iacute; zajistit, že &scaron;pičkov&eacute; senzory nebudou kontaminov&aacute;ny před cestou na Rudou planetu pozemsk&yacute;mi mikroby.</p> Thu, 30 Oct 2014 07:03:00 GMT Ochrana (nejen) před žárem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ochrana-nejen-pred-zarem.html <p> D&iacute;ky pr&aacute;ci ESA a &scaron;pičkov&yacute;m vl&aacute;knům použ&iacute;van&yacute;m ve skafandrech budou m&iacute;t již brzy &scaron;v&eacute;d&scaron;t&iacute; ocel&aacute;ři k&nbsp;dispozici bezpečněj&scaron;&iacute; a př&iacute;jemněj&scaron;&iacute; pracovn&iacute; spodn&iacute; pr&aacute;dlo.</p> Wed, 29 Oct 2014 07:02:00 GMT Evropa si zajistila novou generaci meteorologických družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropa-si-zajistila-novou-generaci-meteorologickych-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Kontrakt na dod&aacute;vku tř&iacute; p&aacute;rů družic MSG (MetOp Second Generation) zaji&scaron;ťuje kontinuitu z&aacute;kladn&iacute;ch informac&iacute; nezbytn&yacute;ch pro zaji&scaron;těn&iacute; předpovědi počas&iacute; a monitorov&aacute;n&iacute; klimatick&yacute;ch změn v&nbsp;budouc&iacute;ch dek&aacute;d&aacute;ch.</p> Mon, 27 Oct 2014 11:35:00 GMT První družice systému GMES/Copernicus je operační http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-systemu-gmes-copernicus-je-operacni.html <p style="text-align: justify;"> Přeb&iacute;rac&iacute; a ověřovac&iacute; f&aacute;ze mise Sentinel-1A byla dokončena a zodpovědnost za provoz družice byla před&aacute;na operačn&iacute;mu t&yacute;mu. Jej&iacute; data jsou od poč&aacute;tku ř&iacute;jna k&nbsp;dispozici v&scaron;em uživatelům.</p> Fri, 24 Oct 2014 11:33:00 GMT Dvojice družic Galileo předána ve výborném stavu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojice-druzic-galileo-predana-ve-vybornem-stavu.html <p style="text-align: justify;"> Dvojice plně funkčn&iacute;ch družic Galileo byla nyn&iacute; před&aacute;na sv&yacute;m provozovatelům. Otevřel se tak prostor pro dal&scaron;&iacute; starty těchto navigačn&iacute;ch satelitů.</p> Thu, 23 Oct 2014 11:32:00 GMT Kosmické lepidlo otevírá prostor pro nové mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicke-lepidlo-otevira-prostor-pro-nove-mise.html <p style="text-align: justify;"> Nov&eacute; ultrastabiln&iacute; lepidlo, kter&eacute; je plodem v&yacute;zkumu ESA, by mohlo b&yacute;t kl&iacute;čem k&nbsp;mont&aacute;ži superpevn&yacute;ch struktur ve vesm&iacute;ru. Ať jsou to velk&eacute; teleskopy, př&iacute;stroje nebo ant&eacute;ny, kter&eacute; n&aacute;m umožn&iacute; nahl&iacute;žet do vzd&aacute;len&yacute;ch hlubin vesm&iacute;ru či naopak zaostřit n&aacute;&scaron; pohled na mateřskou planetu.</p> Wed, 22 Oct 2014 11:30:00 GMT Družice CryoSat odhaluje tajemství hlubin http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-odhaluje-tajemstvi-hlubin.html <p style="text-align: justify;"> &bdquo;Ledov&aacute; mise&ldquo; ESA CryoSat byla použita k&nbsp;vytvořen&iacute; nov&eacute; gravitačn&iacute; mapy, kter&aacute; odhalila tis&iacute;ce dosud nezmapovan&yacute;ch podmořsk&yacute;ch hor, hřebenů a hlubokooce&aacute;nsk&yacute;ch struktur. Což n&aacute;m nab&iacute;z&iacute; zcela nov&yacute; pohled na ty č&aacute;sti oce&aacute;nů, kter&eacute; nab&iacute;zej&iacute; stopy formov&aacute;n&iacute; a rozpadu kontinentů.</p> Mon, 20 Oct 2014 22:01:00 GMT ESA potvrdila vybrané přistávací místo na kometě pro modul Philae http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-potvrdila-vybrane-pristavaci-misto-na-komete-pro-modul-philae.html <p style="text-align: justify;"> ESA potvrdila, že sonda Rosetta po&scaron;le svůj v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae do prim&aacute;rn&iacute; přist&aacute;vac&iacute; oblasti na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko tak, jak bylo pl&aacute;nov&aacute;no: tedy 12. listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku. Půjde o historicky prvn&iacute; pokus o měkk&eacute; přist&aacute;n&iacute; automatu vyroben&eacute;ho lidskou rukou na kometě.</p> Sun, 19 Oct 2014 22:01:00 GMT Pátý letošní start rakety Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/paty-letosni-start-rakety-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně byla vypu&scaron;těna nosn&aacute; raketa Ariane 5, kter&aacute; na stanoven&eacute; dr&aacute;hy dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic. Jde o satelity Intelsat-30/DLA-1 a Arsat-1.</p> Fri, 17 Oct 2014 08:32:00 GMT Pojmenujte místo přistání mise Rosetta na kometě! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pojmenujte-misto-pristani-mise-rosetta-na-komete.html <p style="text-align: justify;"> ESA a partneři zapojen&iacute; do programu Rosetta vyz&yacute;vaj&iacute; nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost, aby navrhla n&aacute;měty pro pojmenov&aacute;n&iacute; m&iacute;sta na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko, na kter&eacute;m 12. listopadu 2014 přistane v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae.</p> Thu, 16 Oct 2014 08:29:00 GMT Kosmický viking Andreas Mogensen představil logo své mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-viking-andreas-mogensen-predstavil-logo-sve-mise.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen představil embl&eacute;my, kter&eacute; ho doprovod&iacute; během cesty na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. A to už v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce.</p> Wed, 15 Oct 2014 10:26:00 GMT Pro misi ExoMars 2018 byla vybrána čtyři možná místa přistání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pro-misi-exomars-2018-byla-vybrana-ctyri-mozna-mista-pristani.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;běr přist&aacute;vac&iacute;ch m&iacute;st pro meziplanet&aacute;rn&iacute; sondu ExoMars v&nbsp;roce 2018 byl z&uacute;žen na čtyři lokality. Evropsk&yacute; mobiln&iacute; robot m&aacute; v jedn&eacute; z&nbsp;nich p&aacute;trat po stop&aacute;ch života: ať minul&eacute;ho či př&iacute;tomn&eacute;ho.</p> Tue, 14 Oct 2014 10:25:00 GMT Otevírání dveří do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/otevirani-dveri-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Stejn&eacute; zař&iacute;zen&iacute;, kter&eacute; otev&iacute;r&aacute; dveře v&nbsp;autobusech nebo letadlech, může b&yacute;t využito k&nbsp;zaji&scaron;těn&iacute; př&iacute;konu energie během &scaron;pičkov&yacute;ch odběrů družic.</p> Mon, 13 Oct 2014 10:23:00 GMT Observatoř Gaia objevila svoji první supernovu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-gaia-objevila-svoji-prvni-supernovu.html <p style="text-align: justify;"> Během skenov&aacute;n&iacute; oblohy za &uacute;čelem přesn&eacute;ho měřen&iacute; pozic a pohybů hvězd v&nbsp;na&scaron;&iacute; galaxii objevila observatoř ESA Gaia svoji prvn&iacute; hvězdnou explozi - ov&scaron;em ve velmi vzd&aacute;len&eacute; galaxii.</p> Fri, 10 Oct 2014 10:20:00 GMT Nové nástroje zjednoduší využití dat z misí Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-nastroje-zjednodusi-vyuziti-dat-z-misi-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Družice řady Sentinel&nbsp;jsou vyv&iacute;jeny předev&scaron;&iacute;m za &uacute;čelem dod&aacute;vky informac&iacute; pro služby t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se životn&iacute;ho prostřed&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu Copernicus. Ov&scaron;em stejně tak je možn&eacute; jejich data využ&iacute;t k&nbsp;lep&scaron;&iacute;mu pochopen&iacute; fungov&aacute;n&iacute; Země z&nbsp;vědeck&eacute;ho hlediska. Aby se tak dělo co nejefektivněj&scaron;&iacute;m způsobem, představila ESA tři nov&eacute; softwarov&eacute; n&aacute;stroje z&nbsp;kategorie open-source.</p> Thu, 09 Oct 2014 10:22:00 GMT Seminář k problematice bezpečnostní certifikace užitečného zatížení (experimentů) pro ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seminar-k-problematice-bezpecnostni-certifikace-uzitecneho-zatizeni-experimentu-pro-iss.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <st1:metricconverter productid="27. a" w:st="on">27. a</st1:metricconverter> 28. listopadu 2014 poř&aacute;d&aacute; ESA semin&aacute;ř k problematice bezpečnostn&iacute; certifikace užitečn&eacute;ho zat&iacute;žen&iacute; (experimentů) pro Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici (ISS). Semin&aacute;ř se uskutečn&iacute; v&nbsp;technologick&eacute;m centru ESA ESTEC v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku.</p> Thu, 09 Oct 2014 07:07:00 GMT Byla zahájena plavba lodi pro kosmoplán ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/byla-zahajena-plavba-lodi-pro-kosmoplan-esa.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem ř&iacute;jna vyplula z&nbsp;italsk&eacute;ho Janova loď, jej&iacute;mž &uacute;kolem je př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c zachr&aacute;nit z&nbsp;vln Tich&eacute;ho oce&aacute;nu bezpilotn&iacute; kosmopl&aacute;n ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle). Jeho let je pl&aacute;novan&yacute; na př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c.</p> Wed, 08 Oct 2014 10:21:00 GMT Brána do vesmíru se otevřela tisícům návštěvníků http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/brana-do-vesmiru-se-otevrela-tisicum-navstevniku.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;neděli 5. ř&iacute;jna 2014 měla nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost možnost nav&scaron;t&iacute;vit v&nbsp;r&aacute;mci dne otevřen&yacute;ch dveř&iacute; &bdquo;technick&eacute; srdce&ldquo; ESA - středisko ESTEC. Zde měla možnost setkat se s&nbsp;kosmonauty, prohl&eacute;dnout si kosmick&yacute; hardware nebo nav&scaron;t&iacute;vit testovac&iacute; zař&iacute;zen&iacute; - a tv&aacute;ř&iacute; v&nbsp;tv&aacute;ř stanout před &uacute;chvatn&yacute;m světem průzkumu vesm&iacute;ru.</p> Tue, 07 Oct 2014 10:19:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst je připravený na výstup do volného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-je-pripraveny-na-vystup-do-volneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst str&aacute;vil posledn&iacute; čtyři měs&iacute;ce v&nbsp;relativn&iacute;m bezpeč&iacute; Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, ale v&nbsp;&uacute;ter&yacute; se vyd&aacute; do otevřen&eacute;ho prostoru. Doprovod&iacute; astronauta NASA Reida Wisemana v&nbsp;r&aacute;mci sedmihodinov&eacute; kosmick&eacute; proch&aacute;zky.</p> Mon, 06 Oct 2014 10:18:00 GMT Kosmoplán ESA je na cestě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-na-ceste.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) je připraveno k&nbsp;letu. Svoji posledn&iacute; cestu před startem zah&aacute;jilo z&nbsp;Nizozemska, odkud se vydalo na cestu do Francouzsk&eacute; Guayany.</p> Fri, 03 Oct 2014 09:22:00 GMT Vířící polární mrak na Titanu je chladný a toxický http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/virici-polarni-mrak-na-titanu-je-chladny-a-toxicky.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Cassini odhalila, že nad jižn&iacute;m p&oacute;lem největ&scaron;&iacute;ho měs&iacute;ce Titan planety Saturn se nach&aacute;z&iacute; obrovsk&yacute; toxick&yacute; mrak. Objevila se zde pot&eacute;, co se atmosf&eacute;ra dramaticky ochladila.</p> Thu, 02 Oct 2014 09:21:00 GMT Levné širokopásmové družicové připojení pro každého http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/levne-sirokopasmove-druzicove-pripojeni-pro-kazdeho.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;irokop&aacute;smov&eacute; družicov&eacute; připojen&iacute;, kter&eacute; je snadno dostupn&eacute; kdekoliv na světě samozřejmě stoj&iacute; nemal&eacute; pen&iacute;ze. Ov&scaron;em nyn&iacute; už existuje způsob, kter&yacute; ukazuje oper&aacute;torům znaj&iacute;c&iacute;m potřeby sv&yacute;ch z&aacute;kazn&iacute;ků způsob, jak sn&iacute;žit n&aacute;klady.</p> Wed, 01 Oct 2014 09:17:00 GMT Mise Blue Dot je v poločase http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-blue-dot-je-v-polocase.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst m&aacute; za sebou polovinu z&nbsp;&scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; mise Blue Dot. Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici přitom dnes sd&iacute;l&iacute; jen se dvěma sv&yacute;mi kolegy: rusk&yacute;m kosmonautem Maksimem Surajevem a americk&yacute;m astronautem Reidem Wisemanem.</p> Tue, 23 Sep 2014 10:32:00 GMT Aktualizace informací o stavu družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/aktualizace-informaci-o-stavu-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; a &scaron;est&aacute; družice Galileo jsou od startu 22. srpna v&nbsp;bezpečn&eacute;m stavu a pod plnou kontrolou ř&iacute;dic&iacute;ho střediska ESA v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadtu. A to navzdory skutečnosti, že byly nosnou raketou vyvedeny na niž&scaron;&iacute; eliptickou dr&aacute;hu, než byla pl&aacute;novan&aacute; kruhov&aacute; orbita.</p> Mon, 22 Sep 2014 10:31:00 GMT Letadla nové generace nabízejí klíč k menším a chytřejším družicím http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/letadla-nove-generace-nabizeji-klic-k-mensim-a-chytrejsim-druzicim.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; v&yacute;početn&iacute; technika, kter&aacute; pomohla roz&scaron;&iacute;řit možnosti komerčn&iacute;ch letadel při redukci jejich palubn&iacute;ho elektronick&eacute;ho vybaven&iacute;, je nyn&iacute; aplikov&aacute;na tak&eacute; na družice.</p> Thu, 18 Sep 2014 22:01:00 GMT „Vodní mise“ ESA zvyšuje potravinovou bezpečnost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vodni-mise-esa-zvysuje-potravinovou-bezpecnost.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA (Soil Moisture and Ocean Salinity) překročila svůj st&iacute;n, když začala b&yacute;t využ&iacute;v&aacute;na k&nbsp;jin&eacute;mu &uacute;čelu, než byla původně navržena. T&iacute;m bylo sb&iacute;r&aacute;n&iacute; kritick&yacute;ch informac&iacute; pro lep&scaron;&iacute; pochopen&iacute; koloběhu vody; nyn&iacute; jsou j&iacute; z&iacute;sk&aacute;van&aacute; data využ&iacute;v&aacute;na k&nbsp;předpov&iacute;d&aacute;n&iacute; sucha a zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute; v&yacute;nosů v&nbsp;oblastech n&aacute;chyln&yacute;ch k hladomoru.</p> Wed, 17 Sep 2014 22:01:00 GMT Křídlo pro Sentinel-2A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kridlo-pro-sentinel-2a.html <p style="text-align: justify;"> Sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute; zemsk&eacute;ho povrchu bezprecedentn&iacute; rychlost&iacute; a s&nbsp;vysok&yacute;m rozli&scaron;en&iacute;m se opět o něco přibl&iacute;žilo pot&eacute;, co př&iacute;&scaron;t&iacute; družice Sentinel dostala panel sv&yacute;ch slunečn&iacute;ch bateri&iacute;. T&iacute;m byla zah&aacute;jena půlročn&iacute; testovac&iacute; kampaň, na jej&iacute;mž konci bude př&iacute;prava na start a vypu&scaron;těn&iacute; do vesm&iacute;ru př&iacute;&scaron;t&iacute; rok v&nbsp;dubnu.</p> Tue, 16 Sep 2014 22:01:00 GMT Místem pro přistání na kometě bude „oblast J“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mistem-pro-pristani-na-komete-bude-oblast-j.html <p> V&yacute;sadkov&yacute; modul Philae mise Rosetta zam&iacute;ř&iacute; do oblasti J na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Toto m&iacute;sto nab&iacute;z&iacute; největ&scaron;&iacute; vědeck&yacute; potenci&aacute;l a minim&aacute;ln&iacute; riziko pro přist&aacute;n&iacute; ve srovn&aacute;n&iacute; s&nbsp;ostatn&iacute;mi zvažovan&yacute;mi oblastmi.</p> Tue, 16 Sep 2014 10:29:00 GMT Navštivte místo zrodu sondy Rosetta v „technickém srdci“ ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navstivte-misto-zrodu-sondy-rosetta-v-technickem-srdci-esa.html <p style="text-align: justify;"> Půlstolet&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit vyvrchol&iacute; letos na podzim historicky prvn&iacute;m přist&aacute;n&iacute;m sondy na kometě, kter&aacute; uskutečn&iacute; mise ESA Rosetta letos v&nbsp;listopadu. Kr&aacute;tce před touto zlomovou ud&aacute;lost&iacute; se ov&scaron;em už v&nbsp;neděli 5. ř&iacute;jna naskytne unik&aacute;tn&iacute; př&iacute;ležitost nav&scaron;t&iacute;vit rodi&scaron;tě sondy Rosetta. A nejen j&iacute;, ale i cel&eacute; dlouh&eacute; řady evropsk&yacute;ch mis&iacute;.</p> Fri, 12 Sep 2014 10:13:00 GMT Padesát let prvotřídní kosmické vědy se připomíná v Ženevě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/padesat-let-prvotridni-kosmicke-vedy-se-pripomina-v-zeneve.html <p style="text-align: justify;"> Dne 12. z&aacute;ř&iacute; se uskutečn&iacute; zvl&aacute;&scaron;tn&iacute; akce, jej&iacute;mž c&iacute;lem je oslava pades&aacute;ti let evropsk&eacute; spolupr&aacute;ce v&nbsp;oblasti kosmick&yacute;ch věd. Akce se uskutečn&iacute; v&nbsp;Ženevě.</p> Thu, 11 Sep 2014 10:11:00 GMT Upozornění pro média: oznámení místa přistání sondy Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-oznameni-mista-pristani-sondy-rosetta.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; se mohou 15. z&aacute;ř&iacute; z&uacute;častnit v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži ozn&aacute;men&iacute; v&yacute;běru m&iacute;sta přist&aacute;n&iacute; v&yacute;sadkov&eacute;ho modulu Philae mise Rosetta. Na tomto m&iacute;stě se v&nbsp;listopadu modul pokus&iacute; o prvn&iacute; měkk&eacute; přist&aacute;n&iacute; na povrchu komety v&nbsp;historii.</p> Wed, 10 Sep 2014 10:08:00 GMT ESA vyzývá vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v hypergravitaci v rámci programu „Spin Your Thesis! 2015“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyzyva-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-hypergravitaci-v-ramci-programu-spin-your-thesis-2015.html <p style="text-align: justify;"> ESA Education Office otevřela v uplynul&yacute;ch dnech v&yacute;zvu pro vysoko&scaron;kolsk&eacute; studenty k pod&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty, kter&eacute; budou realizov&aacute;ny v&nbsp;r&aacute;mci nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ho ročn&iacute;ho soutěže &bdquo;Spin Your Thesis!&ldquo;. Vlastn&iacute; soutěž se pak uskutečn&iacute; v&nbsp;z&aacute;ř&iacute; a ř&iacute;jnu r. 2015.</p> Tue, 02 Sep 2014 12:42:00 GMT Doplňující informace o anomálii při vynášení družic systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/doplnujici-informace-o-anomalii-pri-vynaseni-druzic-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Operace s&nbsp;družicemi Galileo č&iacute;slo 5 a 6 pokračuj&iacute; hladce.&nbsp;Obě zař&iacute;zen&iacute; nyn&iacute; maj&iacute; sv&eacute; sady slunečn&iacute;ch bateri&iacute; plně vyklopen&eacute; a dod&aacute;vaj&iacute;c&iacute; energii.</p> Mon, 01 Sep 2014 09:57:00 GMT Vítězové soutěže příletu sondy Rosetta ke kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vitezove-souteze-priletu-sondy-rosetta-ke-komete.html <p style="text-align: justify;"> Když meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta přil&eacute;tala ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko, vyzvala ESA nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost, aby se k&nbsp;tomuto dobrodružstv&iacute; přidala. A to tak, že bude sd&iacute;let obr&aacute;zky ze sv&yacute;ch cest: do z&aacute;bavn&eacute; soutěže se zapojily stovky &uacute;častn&iacute;ků, o jejichž v&yacute;tvorech rozhodovalo t&eacute;měř 23 tis&iacute;c hlasů.</p> Fri, 29 Aug 2014 09:55:00 GMT Vyhlášení zakázky "Zavádění aplikací a služeb využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČR" http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyhlaseni-zakazky-zavadeni-aplikaci-a-sluzeb-vyuzivajici-druzicove-navigacni-systemy-galileo-a-egnos-v-cr.html <p style="text-align: justify;"> Na z&aacute;kladě požadavku Ministerstva dopravy vyz&yacute;v&aacute; Technologick&aacute; agentura Česk&eacute; republiky&nbsp;(TAČR)&nbsp;v r&aacute;mci programu veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek ve v&yacute;zkumu, experiment&aacute;ln&iacute;m v&yacute;voji a inovac&iacute;ch pro potřeby st&aacute;tn&iacute; spr&aacute;vy (program &bdquo;BETA&ldquo;) zainteresovan&eacute; subjekty k pod&aacute;n&iacute; nab&iacute;dek na realizaci studie zaměřen&eacute; na problematiku zav&aacute;děn&iacute; aplikac&iacute; a služeb využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicov&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my Galileo a EGNOS v ČR.</p> Thu, 28 Aug 2014 10:13:00 GMT Gravitační měření začínají nový život http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/gravitacni-mereni-zacinaji-novy-zivot.html <p> Družice ESA GOCE je již minulost&iacute;. Ale v&scaron;echna měřen&iacute; posb&iacute;ran&aacute; během jej&iacute; aktivn&iacute; životnosti při letu na sam&eacute; hraně atmosf&eacute;ry včetně z&aacute;věrečn&eacute; f&aacute;ze mise, kdy se do n&iacute; dokonce vnořila, byla nyn&iacute; shrom&aacute;žděna do jednoho souboru. T&iacute;m vznikly zcela nov&eacute; vědeck&eacute; př&iacute;ležitosti.</p> Thu, 28 Aug 2014 09:54:00 GMT Informace ohledně anomálie při vynášení družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informace-ohledne-anomalie-pri-vynaseni-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Středisko ESA ESOC (European Space Operations Centre) ne&uacute;navně pracuje s oběma nově vynesen&yacute;mi družicemi syst&eacute;mu Galileo.</p> Wed, 27 Aug 2014 09:53:00 GMT Z rudého Marsu na zelenou Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/z-rudeho-marsu-na-zelenou-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Jak může senzor pro analyzov&aacute;n&iacute; atmosf&eacute;ry Marsu pomoci sn&iacute;žit emise sklen&iacute;kov&yacute;ch plynů na Zemi? Třeba t&iacute;m, že se vyd&aacute; tam, kde zat&iacute;m nebyl ž&aacute;dn&yacute; člověk či stroj.</p> Tue, 26 Aug 2014 09:52:00 GMT Anomálie při vynášení družic Galileo raketou Sojuz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/anomalie-pri-vynaseni-druzic-galileo-raketou-sojuz.html <p style="text-align: justify;"> Po ozn&aacute;men&iacute; společnosti Arianespace o anom&aacute;lii během nav&aacute;děn&iacute; družic Galileo na c&iacute;lovou dr&aacute;hu, zji&scaron;ťuj&iacute; t&yacute;my dodavatelů stejně jako z&nbsp;kosmick&yacute;ch agentur zapojen&yacute;ch do &uacute;vodn&iacute;ch operac&iacute; jej&iacute; možn&yacute; dopad na celou misi.</p> Mon, 25 Aug 2014 09:49:00 GMT Dvojice družic Galileo byla usazena na nosič Sojuz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojice-druzic-galileo-byla-usazena-na-nosic-sojuz.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; dvojice družic syst&eacute;mu Galileo byla um&iacute;stěna na nosnou raketu Sojuz, č&iacute;mž dokončila př&iacute;pravu před cestou do vesm&iacute;ru.</p> Thu, 21 Aug 2014 22:01:00 GMT Pracovní příležitosti v Agentuře pro evropský GNSS (GSA) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/pracovni-prilezitosti-v-agenture-pro-evropsky-gnss-gsa-1.html <p style="text-align: justify;"> Využijte př&iacute;ležitost a staňte se zaměstnancem Agentury pro Evropsk&yacute; GNSS (GSA), s&iacute;dl&iacute;c&iacute; od r. 2012 v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch.&nbsp;&nbsp;V současnosti jsou otevřena v&yacute;běrov&aacute; ř&iacute;zen&iacute; na<strong> 5 pracovn&iacute;ch pozic</strong>. Na webov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch GSA v sekci <a href="http://www.gsa.europa.eu/gsa/job-opportunities" target="_blank">Job opportunities</a> naleznete podrobn&eacute; informace.</p> Thu, 21 Aug 2014 07:10:00 GMT I letos se kosmonauti vydají do podzemí v rámci experimentu ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/i-letos-se-kosmonauti-vydaji-do-podzemi-v-ramci-experimentu-esa.html <p style="text-align: justify;"> ESA každoročně pos&iacute;l&aacute; &scaron;est kosmonautů do jeskyn&iacute; na italsk&eacute;m ostrově Sardinie. Zde absolvuj&iacute; dvout&yacute;denn&iacute; simulovanou kosmickou misi.</p> Wed, 20 Aug 2014 22:01:00 GMT Experti ESA a CNES jsou připraveni na první oblety družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experti-esa-a-cnes-jsou-pripraveni-na-prvni-oblety-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Vzlet družic syst&eacute;mu Galileo s&nbsp;pořadov&yacute;m č&iacute;slem 5 a 6 je pl&aacute;novan&yacute; na p&aacute;tek 22. srpna ve 12:27 h (14:27 h středoevropsk&eacute;ho času) na palubě rakety Sojuz. Ta odstartuje z&nbsp;kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně.</p> Wed, 20 Aug 2014 13:58:00 GMT Výzva k předložení návrhů na realizaci mise střední velikosti (M4) v rámci programu ESA´s Cosmic Vision http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-predlozeni-navrhu-na-realizaci-mise-stredni-velikosti-m4-v-ramci-programu-esas-cosmic-vision.html <p style="text-align: justify;"> Ředitelstv&iacute; ESA pro vědu a robotick&yacute; průzkum zveřejnilo dne <strong>19.8.2014 </strong>v&yacute;zvu zaměněnou na předložen&iacute; n&aacute;vrhu mise M4, realizovanou v r&aacute;mci programu Cosmic Vision. Strop rozpočtu dan&eacute; mise je stanoven na č&aacute;stku 450 mil. EUR, start mise je pl&aacute;novan na r. 2025.</p> Tue, 19 Aug 2014 12:18:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst řídil automobil z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-ridil-automobil-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Ač pracuje na oběžn&eacute; dr&aacute;ze Země, man&eacute;vroval kosmonaut ESA Alexander Gerst s&nbsp;evropsk&yacute;m robotem Eurobot, kter&yacute; se nach&aacute;zel na povrchu na&scaron;&iacute; planety. Provedl ho s&eacute;ri&iacute; delik&aacute;tn&iacute;ch man&eacute;vrů, č&iacute;mž demonstroval možnost spojen&iacute; kosmonautů s&nbsp;mobiln&iacute;mi roboty v&nbsp;jin&eacute;m světě.</p> Mon, 18 Aug 2014 22:01:00 GMT Úspěch letní školy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uspech-letni-skoly.html <p style="text-align: justify;"> Mlad&iacute; vědci z&nbsp;cel&eacute;ho světa se se&scaron;li na dvout&yacute;denn&iacute;m kurzu konan&eacute;m v&nbsp;hlavn&iacute;m středisku d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země ESA ESRIN (European Space Research Institute) v&nbsp;italsk&eacute;m Frascati.</p> Sun, 17 Aug 2014 22:01:00 GMT „Porodní asistenti“ družic Galileo jsou připraveni na další start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/porodni-asistenti-druzic-galileo-jsou-pripraveni-na-dalsi-start.html <p style="text-align: justify;"> T&yacute;m ESA, kter&yacute; je připraven&yacute; převz&iacute;t kontrolu nad př&iacute;&scaron;t&iacute;mi družicemi syst&eacute;mu Galileo ihned pot&eacute;, co dos&aacute;hnou pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy, je plně připraven&yacute;. Se startem satelitů se poč&iacute;t&aacute; v&nbsp;průběhu srpna.</p> Fri, 15 Aug 2014 17:48:00 GMT Sonda Rosetta dorazila k cílové kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-dorazila-k-cilove-komete.html <p style="text-align: justify;"> Po desetilet&eacute;m st&iacute;h&aacute;n&iacute; sv&eacute;ho c&iacute;le se sonda ESA Rosetta stala historicky prvn&iacute;m lidmi vyroben&yacute;m tělesem, kter&eacute; začalo doprov&aacute;zet kometu. T&iacute;m se otevřela zcela nov&aacute; kapitola v&nbsp;průzkumu Slunečn&iacute; soustavy.</p> Thu, 14 Aug 2014 09:49:00 GMT „Kosmický náklaďák“ ATV provedl závěrečné automatické připojení k ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-nakladak-atv-provedl-zaverecne-automaticke-pripojeni-k-iss.html <p style="text-align: justify;"> Během naprosto bezchybn&eacute; demonstrace techniky a dovednost&iacute; se p&aacute;t&yacute; a posledn&iacute; vyroben&yacute; &bdquo;kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ATV Georges Lema&icirc;tre připojil 12. srpna k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Zah&aacute;jil tak zde svůj půlročn&iacute; pobyt; jeho c&iacute;lem je doplněn&iacute; z&aacute;sob a zaji&scaron;těn&iacute; man&eacute;vrů stanice.&nbsp;</p> Wed, 13 Aug 2014 09:48:00 GMT Nová videa pro školy připomínají úspěšný start „kosmického náklaďáku“ ATV-5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-videa-pro-skoly-pripominaji-uspesny-start-kosmickeho-nakladaku-atv-5.html <p style="text-align: justify;"> Po vzru&scaron;uj&iacute;c&iacute;m startu p&aacute;t&eacute; z&aacute;sobovac&iacute; družice ATV (Automated Transfer Vehicle) představuje vzděl&aacute;vac&iacute; sekce ESA Education s&eacute;rii nov&yacute;ch pořadů pro středo&scaron;kolsk&eacute; učitele. Ti tak budou moci n&aacute;zorně v&nbsp;r&aacute;mci sv&yacute;ch tř&iacute;d představovat z&aacute;klady fyziky a chemie - a propojit je s&nbsp;kosmick&yacute;mi aplikacemi.</p> Tue, 12 Aug 2014 09:45:00 GMT „Kosmický náklaďák“ ESA veze zásoby na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-nakladak-esa-veze-zasoby-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; dopravn&iacute; loď ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) je připravena zakotvit v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 12. srpna u Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice. Na orbit&aacute;ln&iacute; v&yacute;zkumnou z&aacute;kladnu přiveze v&iacute;ce než &scaron;est tun kritick&yacute;ch z&aacute;sob a vědeck&yacute;ch experimentů.</p> Mon, 11 Aug 2014 09:30:00 GMT Probuďte se, roboti! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/probudte-se-roboti.html <p style="text-align: justify;"> Programovat, hr&aacute;t si a n&aacute;sledně ř&iacute;dit sv&eacute;ho kosmick&eacute;ho droida: studenti z&nbsp;cel&eacute; Evropy mohou ř&iacute;dit letku minidružic na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici jako v&yacute;sledek &uacute;chvatn&eacute; kosmick&eacute; robotick&eacute; hry.</p> Fri, 08 Aug 2014 09:29:00 GMT Sledování kvality vody http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-kvality-vody.html <p style="text-align: justify;"> Jeden z&nbsp;minul&yacute;ch v&iacute;tězů soutěže Copernicus Masters - organizace EOMAP - při&scaron;la s&nbsp;novou webovou aplikac&iacute;, kter&aacute; poskytuje denně aktualizovan&eacute; mapy kvality australsk&yacute;ch pobřežn&iacute;ch vod.</p> Thu, 07 Aug 2014 09:27:00 GMT Sonda Rosetta změřila teplotu komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-zmerila-teplotu-komety.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta provedla prvn&iacute; měřen&iacute; teploty sv&eacute; c&iacute;lov&eacute; komety. To odhalilo, že jej&iacute; povrch je př&iacute;li&scaron; hork&yacute; na to, aby byl pokryt&yacute; ledem, a mus&iacute; se tak na něm vyskytovat temn&aacute; a prachov&aacute; vrstva.</p> Wed, 06 Aug 2014 12:04:00 GMT Sonda Venus Express dosáhla nové oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-dosahla-nove-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Venus Express dos&aacute;hla po ukončen&iacute; experimentu s&nbsp;aerobrakingem nov&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy. Na n&iacute; obnov&iacute; pozorov&aacute;n&iacute; fascinuj&iacute;c&iacute; planety Venu&scaron;e, kter&eacute; bude trvat je&scaron;tě několik měs&iacute;ců.</p> Tue, 05 Aug 2014 12:03:00 GMT Jak sonda Rosetta přilétá ke kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-sonda-rosetta-prileta-ke-komete.html <p style="text-align: justify;"> Po cestě dlouh&eacute; v&iacute;ce než 6,4 miliardy kilometrů Slunečn&iacute; soustavou se sonda ESA Rosetta bl&iacute;ž&iacute; ke sv&eacute;mu c&iacute;li. Jak ale ono setk&aacute;n&iacute; zat&iacute;m prob&iacute;h&aacute;, resp. proběhne?</p> Mon, 04 Aug 2014 11:56:00 GMT Nejnovější „kosmický náklaďák“ ATV zamířil na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejnovejsi-kosmicky-nakladak-atv-zamiril-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&yacute; a z&aacute;roveň posledn&iacute; &bdquo;kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) odstartoval v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 29. července z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (Francouzsk&aacute; Guayana). Jeho c&iacute;lem je Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&aacute; stanice.&nbsp;</p> Fri, 01 Aug 2014 16:09:00 GMT Observatoř Gaia zahájila operační provoz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-gaia-zahajila-operacni-provoz-1.html <p style="text-align: justify;"> Po intenzivn&iacute;m testov&aacute;n&iacute; př&iacute;mo ve vesm&iacute;ru, během kter&eacute;ho se objevila cel&aacute; řada nečekan&yacute;ch v&yacute;zev, je sonda ESA maj&iacute;c&iacute; zmapovat miliardu hvězd Gaia připravena zah&aacute;jila operačn&iacute; provoz.&nbsp;</p> Thu, 31 Jul 2014 16:07:00 GMT Položte kosmonautovi Gerstovi osobně otázku v rámci akce SocialSpace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/polozte-kosmonautovi-gerstovi-osobne-otazku-v-ramci-akce-socialspace.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst sd&iacute;l&iacute; překr&aacute;sn&eacute; sn&iacute;mky z&nbsp;vesm&iacute;ru na sv&yacute;ch webov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch na soci&aacute;ln&iacute;ch m&eacute;di&iacute;ch, což pout&aacute; pozornost tis&iacute;ců lid&iacute; na cel&eacute;m světě. Napadla V&aacute;s při jejich prohl&iacute;žen&iacute; nějak&aacute; zaj&iacute;mav&aacute; ot&aacute;zka? Pokud ano, můžete se Alexandera Gersta pracuj&iacute;c&iacute;ho na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici zeptat již 22. srpna 2014, kdy se bude konat akce ESA SocialSpace.</p> Wed, 30 Jul 2014 16:06:00 GMT Sonda Venus Express opět nabírá výšku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-opet-nabira-vysku.html <p style="text-align: justify;"> Po zhruba měs&iacute;ci operac&iacute; na sn&iacute;žen&eacute; dr&aacute;ze, kter&aacute; ji přiv&aacute;děla až na pouh&yacute;ch 130 km k&nbsp;povrchu Venu&scaron;e, zahajuje sonda Venus Express nab&iacute;r&aacute;n&iacute; v&yacute;&scaron;ky. To bude trvat patn&aacute;ct dn&iacute; a nejbliž&scaron;&iacute; bod přibl&iacute;žen&iacute; k&nbsp;planetě se zvedne na 460 km.</p> Tue, 29 Jul 2014 16:04:00 GMT Ohnivý rozpad zásobovací družice ATV bude pozorovaný zevnitř http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ohnivy-rozpad-zasobovaci-druzice-atv-bude-pozorovany-zevnitr.html <p style="text-align: justify;"> Když bude posledn&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; loď ESA pro Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici hořet na konci sv&eacute; mise v&nbsp;atmosf&eacute;ře, jej&iacute; poledn&iacute; okamžiky spojen&eacute; s&nbsp;destrukc&iacute; trupu bude zevnitř zaznamen&aacute;vat unik&aacute;tn&iacute; infračerven&aacute; kamera.</p> Sun, 27 Jul 2014 22:01:00 GMT Co je nového na misi Blue Dot? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-je-noveho-na-misi-blue-dot.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst pokračuje ve sv&eacute; pr&aacute;ci v&nbsp;r&aacute;mci mise Blue Dot ve využ&iacute;v&aacute;n&iacute; Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Fri, 25 Jul 2014 09:32:00 GMT „Kosmický náklaďák“ ATV-5 je naložený a uzavřený http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-nakladak-atv-5-je-nalozeny-a-uzavreny.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&yacute; &bdquo;kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) je nyn&iacute; připraven&yacute; ke startu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, ke kter&eacute;mu by mělo doj&iacute;t 29. července ve 23:44 h GMT (tedy v 1:44 h středoevropsk&eacute;ho času 30. července) na palubě rakety Ariane 5. Ta vzl&eacute;tne z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Thu, 24 Jul 2014 09:29:00 GMT Informační systémy pro zemědělství a lesnictví – konference „ISAF 2014“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informacni-systemy-pro-zemedelstvi-a-lesnictvi---konference-isaf-2014.html <p style="text-align: justify;"> V pořad&iacute; již osmn&aacute;ct&aacute; mezin&aacute;rodn&iacute; konference o informačn&iacute;ch syst&eacute;mech pro zemědělstv&iacute; a lesnictv&iacute; se uskutečn&iacute; v loty&scaron;sk&eacute; Jelgavě ve dnech 15. - 17. z&aacute;ř&iacute; 2014.</p> Wed, 23 Jul 2014 12:46:00 GMT Kosmoplán ESA je připravený k letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-pripraveny-k-letu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmopl&aacute;n ESA se chyst&aacute; představit n&aacute;vratov&eacute; technologie po nekonvenčn&iacute;m startu na palubě rakety Vega již letos v&nbsp;listopadu.</p> Wed, 23 Jul 2014 08:44:00 GMT Pracovní příležitosti v Agentuře pro evropský GNSS (GSA) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/pracovni-prilezitosti-v-agenture-pro-evropsky-gnss-gsa.html <p style="text-align: justify;"> Využijte př&iacute;ležitost a staňte se zaměstnancem Agentury pro Evropsk&yacute; GNSS (GSA), s&iacute;dl&iacute;c&iacute; od r. 2012 v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch. &nbsp;Na webov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch GSA v sekci <a href="http://www.gsa.europa.eu/gsa/job-opportunities" target="_blank">Job opportunities</a> naleznete podrobn&eacute; informace o <strong>voln&yacute;ch pracovn&iacute;ch m&iacute;stech</strong>.</p> Tue, 22 Jul 2014 13:34:00 GMT Konference “eCall Days Germany 2014“ http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/konference-ecall-days-germany-2014.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 16. a 17. z&aacute;ř&iacute; 2014 se v budově zastoupen&iacute; spolkov&eacute; země Doln&iacute; Sasko v Berl&iacute;ně uskutečn&iacute; v pořad&iacute; již&nbsp;čtvrt&aacute; konference &ldquo;eCall Days Germany 2014&ldquo;, zaměřuj&iacute;c&iacute; se na problematiku syst&eacute;mu eCall, kter&yacute; bude v př&iacute;padě nehody zaji&scaron;ťovat automatick&eacute; t&iacute;sňov&eacute; vol&aacute;n&iacute; z paluby vozidla na t&iacute;sňovou linku 112.</p> Tue, 22 Jul 2014 10:06:00 GMT ESA vybrala jméno pro misi kosmonauta Tima Peakea http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vybrala-jmeno-pro-misi-kosmonauta-tima-peakea.html <p style="text-align: justify;"> Když se v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce vyd&aacute; kosmonaut ESA Tim Peake na svoji &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; n&aacute;v&scaron;těvu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, ponese jeho mise n&aacute;zev Principia.</p> Tue, 22 Jul 2014 08:43:00 GMT Upozornění pro média: setkání sondy Rosetta s kometou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-setkani-sondy-rosetta-s-kometou.html <p style="text-align: justify;"> Po desetilet&eacute; cestě bezbřeh&yacute;m vesm&iacute;rem bude sonda ESA Rosetta přepisovat již 6. srpna historii: stane se prvn&iacute;m automatem vyroben&yacute;m lidskou rukou, kter&yacute; začne dlouhodobě doprov&aacute;zet kometu. Při t&eacute;to př&iacute;ležitosti ESA zve do střediska ESOC (European Space Operations Centre) v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadtu z&aacute;stupce m&eacute;di&iacute;, aby byli svědky tohoto &uacute;chvatn&eacute;ho okamžiku.</p> Mon, 21 Jul 2014 08:38:00 GMT Mise Athena bude studovat vesmír vysokých energií a teplot http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-athena-bude-studovat-vesmir-vysokych-energii-a-teplot.html <p style="text-align: justify;"> ESA vybrala jako svoji druhou vědeckou misi ze tř&iacute;dy L (Large) pokročil&yacute; teleskop Athena, kter&yacute; bude pracovat v&nbsp;oblasti fyziky vysok&yacute;ch energi&iacute; a teplot.</p> Sun, 13 Jul 2014 22:01:00 GMT Systém Galileo je založený na superpřesném čase http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-je-zalozeny-na-superpresnem-case.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&yacute; satelitn&iacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo, kter&yacute; představuje kombinaci družic stejně jako pozemn&iacute;ch stanic, je v&nbsp;planet&aacute;rn&iacute;m měř&iacute;tku zdrojem superpřesn&eacute;ho času. St&aacute;vaj&iacute;c&iacute; testov&aacute;n&iacute; ukazuje, že syst&eacute;m dosahuje velmi dobr&yacute;ch v&yacute;sledků: odchylku m&aacute; průměru deset miliardtin sekundy.</p> Thu, 10 Jul 2014 22:01:00 GMT Výsadkové plavidlo nabízí bezpečné přistání pro vozidla na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vysadkove-plavidlo-nabizi-bezpecne-pristani-pro-vozidla-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; projekt ESA z&nbsp;kategorie StarTiger se skončil &uacute;spěchem: v&yacute;sadkov&aacute; kvadrokopt&eacute;ra bezpečně doletěla nad určen&eacute; m&iacute;sto, kde n&aacute;sledně mezi kameny hladce vysadila robotick&eacute; vozidlo.</p> Wed, 09 Jul 2014 22:01:00 GMT Kterak se zpět do Evropy vrátí bezpilotní raketoplán IXV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-se-zpet-do-evropy-vrati-bezpilotni-raketoplan-ixv.html <p style="text-align: justify;"> Nedaleko Tosk&aacute;nsk&eacute;ho pobřež&iacute; v&nbsp;It&aacute;lii proběhlo cvičen&iacute; lodi i pos&aacute;dky, kter&eacute; se maj&iacute; zapojit do z&aacute;chrany evropsk&eacute; bezpilotn&iacute;ho raketopl&aacute;nu IXV v&nbsp;průběhu listopadu.</p> Tue, 08 Jul 2014 22:01:00 GMT Má trojrozměrný tisk v kosmických aktivitách budoucnost? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ma-trojrozmerny-tisk-v-kosmickych-aktivitach-budoucnost.html <p style="text-align: justify;"> Objekty vyti&scaron;těn&eacute; na 3D tisk&aacute;rn&aacute;ch slibuj&iacute; revoluci v&nbsp;kosmick&eacute;m průmyslu: umožn&iacute; totiž rychle vytvořit prakticky cokoliv, co bude pr&aacute;vě teď potřeba. Ale maj&iacute; 3D tisk&aacute;rny skutečně ten spr&aacute;vn&yacute; předpoklad pro cestu do vesm&iacute;ru? ESA se nyn&iacute; pokus&iacute; zjistit, zdali tomu tak je či nen&iacute;.</p> Mon, 07 Jul 2014 22:01:00 GMT Výzva k předložení návrhů na zřízení platformy ESA Technology Transfer Broker http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-predlozeni-navrhu-na-zrizeni-platformy-esa-technology-transfer-broker.html <p style="text-align: justify;"> Vzhledem k&nbsp;současn&eacute;mu dynamick&eacute;mu v&yacute;voji v&nbsp;oblasti podpory nov&yacute;ch firem, nov&yacute;ch technologi&iacute; a jejich transferu v&nbsp;r&aacute;mci aktivit ESA je v&nbsp;z&aacute;jmu ČR využ&iacute;t možnosti vstoupit do s&iacute;tě zprostředkovatelů transferu technologi&iacute; (TTN) co nejdř&iacute;ve. Hlavn&iacute;m c&iacute;lem zapojen&iacute; ČR do TTN je pos&iacute;lit konkurenceschopnost česk&eacute;ho průmyslu, podpořit a usnadnit přenos kosmick&yacute;ch technologi&iacute; do oblast&iacute; mimo kosmick&yacute;ch aktivit a naopak. Česk&eacute; subjekty disponuj&iacute;c&iacute; pr&aacute;vy du&scaron;evn&iacute;ho vlastnictv&iacute; k&nbsp;určit&eacute; technologii tak z&iacute;skaj&iacute; vět&scaron;&iacute; možnost nab&iacute;zet sv&eacute; know-how v&nbsp;člensk&yacute;ch st&aacute;tech ESA.</p> Mon, 07 Jul 2014 14:26:00 GMT Kometa, k níž míří sonda Rosetta, přichází každou sekundou o dvě sklenice vody http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-k-niz-miri-sonda-rosetta-prichazi-kazdou-sekundou-o-dve-sklenice-vody.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta zjistila, že kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko uvolňuje každou sekundu tolik vody, že by naplnila dvě běžn&eacute; sklenice. A to navzdory skutečnosti, že je je&scaron;tě 583 mili&oacute;nů kilometrů od Slunce.</p> Sun, 06 Jul 2014 22:01:00 GMT Z jedné kapky krve lze provést kontrolu zdraví kosmonautů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/z-jedne-kapky-krve-lze-provest-kontrolu-zdravi-kosmonautu.html <p style="text-align: justify;"> ESA vyr&aacute;b&iacute; prototyp testovac&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute;, kter&eacute; poskytne pos&aacute;dk&aacute;m Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice během několika minut z&nbsp;jedin&eacute; kapičky krve diagn&oacute;zu zdravotn&iacute;ho stavu. Zař&iacute;zen&iacute; m&aacute; umožnit rychlou kontrolu zdravotn&iacute;ho stavu a kontrolu z&aacute;věrů vědeck&yacute;ch v&yacute;zkumů.</p> Thu, 03 Jul 2014 22:01:00 GMT Experimentální kosmoplán před závěrečnými zkouškami http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experimentalni-kosmoplan-pred-zaverecnymi-zkouskami.html <p style="text-align: justify;"> Zař&iacute;zen&iacute; IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) dorazilo do Nizozemska, kde absolvuje posledn&iacute; kolo testů před sv&yacute;m letem na pr&aacute;h vesm&iacute;ru v&nbsp;listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Wed, 02 Jul 2014 22:01:00 GMT Kometa sondy Rosetta: očekávejte neočekávané http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-sondy-rosetta-ocekavejte-neocekavane.html <p style="text-align: justify;"> Na sn&iacute;mku poř&iacute;zen&eacute;m poč&aacute;tkem června zachytila meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta kometu, ke kter&eacute; m&iacute;ř&iacute;. Oproti předchoz&iacute;m z&aacute;běrům se přitom ukazuje, že kometa m&iacute;rně zesl&aacute;bla: t&iacute;m bylo opět demonstrov&aacute;no nepředv&iacute;dateln&eacute; chov&aacute;n&iacute; těchto &uacute;žasn&yacute;ch objektů.</p> Tue, 01 Jul 2014 22:01:00 GMT Veřejná konzultace k OS SIS ICD http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/verejna-konzultace-k-os-sis-icd.html <p> Evropsk&aacute; komise za &uacute;čelem veřejn&eacute; konzultace&nbsp;představila novou verzi dokumentu, jenž definuje otevřenou službu syst&eacute;mu Galileo, tzv. &quot;Signal in Space Interface Control Document, SIS ICD&quot;.</p> Tue, 01 Jul 2014 14:56:00 GMT Co přineslo 3. české uživatelské fórum Copernicus? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-prineslo-3-ceske-uzivatelske-forum-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 10. - 11. června 2014 proběhlo <strong>3. česk&eacute; uživatelsk&eacute; f&oacute;rum Copernicus</strong>, v leto&scaron;n&iacute;m roce zaměřen&eacute; na radarov&aacute; data a navazuj&iacute;c&iacute; služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA, česk&aacute; informačn&iacute; agentura životn&iacute;ho prostřed&iacute;, ve spolupr&aacute;ci s Ministerstvem životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvem dopravy, se z&uacute;častnilo v&iacute;ce než 100 česk&yacute;ch i zahraničn&iacute;ch &uacute;častn&iacute;ků. Zahraničn&iacute; zastoupen&iacute; bylo reprezentov&aacute;no zejm&eacute;na Evropskou komis&iacute;, Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou agenturou pro životn&iacute; prostřed&iacute;. Akce byla v leto&scaron;n&iacute;m roce za&scaron;t&iacute;těna mezin&aacute;rodn&iacute; konferenc&iacute; <a href="http://www.european-space-solutions.eu/" target="_blank">European Space Solutions</a>.</p> Tue, 01 Jul 2014 10:17:00 GMT Na Azorách byla otevřena nová stanice systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-azorach-byla-otevrena-nova-stanice-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Uprostřed Atlantick&eacute;ho oce&aacute;nu se objevil nov&yacute; př&iacute;růstek do celosvětov&eacute; pozemn&iacute; infrastruktury navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Naleznete jej na portugalsk&eacute;m ostrově Santa Maria, kter&yacute; je souč&aacute;st&iacute; Azor.</p> Mon, 30 Jun 2014 22:01:00 GMT Mise Swarm odhalila měnící se magnetické pole http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-swarm-odhalila-menici-se-magneticke-pole.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; sada dat ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; z&nbsp;tř&iacute;družicov&eacute; mise ESA SWARM odhalila aktu&aacute;ln&iacute; změny v&nbsp;magnetick&eacute;m poli, kter&eacute; chr&aacute;n&iacute; na&scaron;i planetu.</p> Sun, 29 Jun 2014 22:01:00 GMT Výzkum i kosmické vycházky na orbitální stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzkum-i-kosmicke-vychazky-na-orbitalni-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Tři t&yacute;dny po zah&aacute;jen&iacute; mise kosmonauta ESA Alexandera Gersta s&nbsp;n&aacute;zvem Blue Dot na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici se může nově př&iacute;choz&iacute; host č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce věnovat v&yacute;zkumu v&nbsp;t&eacute;to unik&aacute;tn&iacute; mikrogravitačn&iacute; laboratoři.</p> Fri, 27 Jun 2014 06:11:00 GMT Sledování změn klimatu z oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-zmen-klimatu-z-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Jak družice pohybuj&iacute;c&iacute; se vysoko nad na&scaron;imi hlavami z&iacute;sk&aacute;vaj&iacute; z&aacute;kladn&iacute; informace o efektech klimatick&yacute;ch změn na na&scaron;i planetu? Vědeck&eacute; a politick&eacute; organizace se t&eacute;to ot&aacute;zce věnovaly na pr&aacute;vě skončen&eacute; konferenci v&nbsp;Lond&yacute;ně.</p> Wed, 25 Jun 2014 22:01:00 GMT Letos v říjnu bude ve středisku ESA ESTEC den otevřených dveří http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/letos-v-rijnu-bude-ve-stredisku-esa-estec-den-otevrenych-dveri.html <p style="text-align: justify;"> Chcete na vlastn&iacute; oči vidět&nbsp;m&iacute;sto, kde se zrodil &bdquo;st&iacute;hač komet&ldquo; Rosetta a vět&scaron;ina evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch mis&iacute;? Letos v&nbsp;ř&iacute;jnu budete m&iacute;t jedinečnou možnost nav&scaron;t&iacute;vit největ&scaron;&iacute; středisko ESA a přidat se zde k&nbsp;oslav&aacute;m pades&aacute;t&eacute;ho v&yacute;roč&iacute; evropsk&eacute; spolupr&aacute;ce ve vesm&iacute;ru.</p> Tue, 24 Jun 2014 22:01:00 GMT Výběrové řízení na post generálního ředitele Evropské kosmické agentury (ESA) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vyberove-rizeni-na-post-generalniho-reditele-evropske-kosmicke-agentury-esa.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura zveřejnila v&yacute;běrov&eacute; ř&iacute;zen&iacute; na post sv&eacute;ho nov&eacute;ho gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele. V&iacute;těz v&yacute;běrov&eacute;ho ř&iacute;zen&iacute; pak vystř&iacute;d&aacute; dosavadn&iacute;ho gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele ESA Jean-Jacques Dordaina, jemuž v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m roce konč&iacute; jeho funkčn&iacute; obdob&iacute;.</p> Tue, 24 Jun 2014 08:36:00 GMT Kterak padající hvězdy a družice proměňují teplo ve světlo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-padajici-hvezdy-a-druzice-promenuji-teplo-ve-svetlo.html <p style="text-align: justify;"> Byla to oslňuj&iacute;c&iacute; z&aacute;ře, kter&aacute; upoutala pozornost každ&eacute;ho: když v&nbsp;loňsk&eacute;m roce Čeljabinsk&yacute; meteor svi&scaron;těl atmosf&eacute;rou nad Ruskem, explodoval v&nbsp;oslniv&eacute;m v&yacute;buchu a n&aacute;sledně se rozpadl do mal&yacute;ch ohniv&yacute;ch koul&iacute;, kter&eacute; oz&aacute;řily nebe.</p> Tue, 24 Jun 2014 08:35:00 GMT Výzva na realizaci kalibračních a validačních procedur pro misi Sentinel-5 Precursor (S5P) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-na-realizaci-kalibracnich-a-validacnich-procedur-pro-misi-sentinel-5-precursor-s5p.html <p style="text-align: justify;"> ESA zveřejnila v&yacute;zvu k&nbsp;realizaci aktivit na podporu budouc&iacute; mise pro pozorov&aacute;n&iacute; Země Sentinel-5 Precursor. V&yacute;zva je určena pro mezin&aacute;rodn&iacute; vědeckou komunitu a jej&iacute;m hlavn&iacute;m &uacute;kolem bude prov&eacute;st s&eacute;rii ter&eacute;nn&iacute;ch testů a n&aacute;sledn&eacute;ho vyhodnocen&iacute; dat, s&nbsp;c&iacute;lem stanovit kalibračn&iacute; a validačn&iacute; parametry v&nbsp;oblasti monitoringu složen&iacute; pozemsk&eacute; atmosf&eacute;ry.</p> Tue, 24 Jun 2014 07:09:00 GMT Družice CryoSat objevila prudký úbytek ledu v Antarktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-objevila-prudky-ubytek-ledu-v-antarktide.html <p> Tři roky pozorov&aacute;n&iacute; proveden&aacute; družic&iacute; ESA CryoSat ukazuj&iacute;, že ledov&yacute; př&iacute;krov v&nbsp;Antarktidě přich&aacute;z&iacute; ročně o 159 miliard tun ledu. To je dvakr&aacute;t tolik, než kolik bylo naměřeno během posledn&iacute;ho pozorov&aacute;n&iacute;.</p> Sun, 22 Jun 2014 22:01:00 GMT Řecko bude data z misí Sentinel skladovat i na domácí půdě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/recko-bude-data-z-misi-sentinel-skladovat-i-na-domaci-pude.html <p> Jen několik t&yacute;dnů po &uacute;spě&scaron;n&eacute;m vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-1A podepsala ESA a Řecko prvn&iacute; dohodu, kter&aacute; upravuje r&aacute;mec pro př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;tohoto programu. Jde o v&yacute;razn&yacute; krok vpřed v&nbsp;jejich využ&iacute;v&aacute;n&iacute;.</p> Thu, 19 Jun 2014 22:01:00 GMT Sonda Venus Express se připravuje na konec práce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-se-pripravuje-na-konec-prace.html <p> Osm let pozorovala meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Venus Express vědeck&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; planety Venu&scaron;e a nyn&iacute; se připravuje na &bdquo;vnořen&iacute;&ldquo; do jej&iacute; drsn&eacute; atmosf&eacute;ry.</p> Wed, 18 Jun 2014 22:01:00 GMT Simulační software chrání před podvrženým navigačním signálem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/simulacni-software-chrani-pred-podvrzenym-navigacnim-signalem.html <p style="text-align: justify;"> Pokročil&yacute; simulačn&iacute; software vyvinut&yacute; v&nbsp;r&aacute;mci projektu ESA pom&aacute;h&aacute; zajistit kybernetickou bezpečnost i v&nbsp;kritick&eacute; sf&eacute;ře družicov&eacute; navigace.</p> Tue, 17 Jun 2014 22:01:00 GMT Práce „nad plán“ od družice CryoSat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prace-nad-plan-od-druzice-cryosat.html <p style="text-align: justify;"> Datov&eacute; produkty z &bdquo;ledov&eacute; mise&ldquo; ESA otev&iacute;raj&iacute; nov&eacute; dveře pro vědce studuj&iacute;c&iacute; oce&aacute;ny.</p> Tue, 17 Jun 2014 06:37:00 GMT Vesmír pro přírodu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-pro-prirodu.html <p style="text-align: justify;"> Informace z&nbsp;družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země jsou využ&iacute;v&aacute;ny k&nbsp;ochraně a udržiteln&eacute;mu ř&iacute;zen&iacute; př&iacute;rodn&iacute;ch zdrojů.</p> Mon, 16 Jun 2014 06:25:00 GMT Předpověď počasí pro vzdálené světy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/predpoved-pocasi-pro-vzdalene-svety.html <p style="text-align: justify;"> ESA poprv&eacute; v&nbsp;historii začala vyd&aacute;vat pravideln&eacute; zpr&aacute;vy o kosmick&eacute;m počas&iacute;, a to z&aacute;sluhou informac&iacute; ze sondy ob&iacute;haj&iacute;c&iacute; kolem jin&eacute; planety.</p> Thu, 12 Jun 2014 22:01:00 GMT Kosmonauti ESA se chystají na pobyt pod vodou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-esa-se-chystaji-na-pobyt-pod-vodou.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonauti ESA Andreas Mogensen a Thomas Pesquet str&aacute;vili loni pět dn&iacute; na mořsk&eacute;m dně v&nbsp;r&aacute;mci experimentu NASA, kdy testovali technologie využiteln&eacute; pro budouc&iacute; kosmick&eacute; mise. Letos v&nbsp;červenci a z&aacute;ř&iacute; pod mořskou hladinu vr&aacute;t&iacute;.</p> Wed, 11 Jun 2014 22:01:00 GMT Štít sondy Solar Orbiter dostal plnou dávku žáru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stit-sondy-solar-orbiter-dostal-plnou-davku-zaru.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA Solar Orbiter proch&aacute;z&iacute; jedn&iacute;m ze sv&yacute;ch posledn&iacute;ch důležit&yacute;ch testů: jej&iacute; ochrann&yacute; &scaron;t&iacute;t je vystaven&yacute; koncentrovan&eacute;mu slunečn&iacute;mu z&aacute;řen&iacute;, aby bylo možn&eacute; zjistit, zda odol&aacute; vysok&yacute;m teplot&aacute;m v&nbsp;bl&iacute;zkosti na&scaron;&iacute; mateřsk&eacute; hvězdy.</p> Wed, 11 Jun 2014 12:08:00 GMT Tisková zpráva - ČR hostí mezinárodní konferenci European Space Solutions zaměřenou na praktické využití kosmických aktivit, proběhne i reálná ukázka systému eCall http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/tiskova-zprava---cr-hosti-mezinarodni-konferenci-european-space-solutions-zamerenou-na-prakticke-vyuziti-kosmickych-aktivit-probehne-i-realna-ukazka-systemu-ecall.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 11. až 13. června bude Ministerstvo dopravy a Magistr&aacute;t hlavn&iacute;ho města Prahy v&nbsp;Kongresov&eacute;m centru hostit v&yacute;znamnou konferenci v oblasti evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit European Space Solutions 2014. Konference se z&uacute;častn&iacute; ministr dopravy Anton&iacute;n Prachař, m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy pro vědu, v&yacute;zkum a inovace Pavel Bělobr&aacute;dek, vysoce postaven&iacute; z&aacute;stupci Evropsk&eacute; komise, Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury, Agentury GSA (Galileo v&nbsp;Praze) a členov&eacute; Evropsk&eacute;ho parlamentu. S&nbsp;&uacute;častn&iacute;ky konference se setk&aacute; i premi&eacute;r Bohuslav Sobotka. Hlavn&iacute;m t&eacute;matem konference je praktick&eacute; využit&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch syst&eacute;mů Galileo, EGNOS a Copernicus. Souč&aacute;st&iacute; bude i re&aacute;ln&aacute; uk&aacute;zka fungov&aacute;n&iacute; syst&eacute;mu automatick&eacute;ho t&iacute;sňov&eacute;ho vol&aacute;n&iacute; z&nbsp;vozidla eCall.</p> Tue, 10 Jun 2014 08:07:00 GMT Záhada rotace vysloužilých družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zahada-rotace-vyslouzilych-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Tady na zemi se smrt rovn&aacute; klid - nikoliv v&scaron;ak ve vesm&iacute;ru. Vysloužil&eacute; družice mohou rotovat nepředv&iacute;dateln&yacute;m způsobem a t&yacute;my ESA zaměřen&iacute; se na kosmick&eacute; z&aacute;chrann&eacute; mise se nyn&iacute; snaž&iacute; zjistit, proč.</p> Mon, 09 Jun 2014 22:01:00 GMT Tisková zpráva - Slavnostní otevření expozice European Space Expo! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/tiskova-zprava---slavnostni-otevreni-expozice-european-space-expo.html <p style="text-align: justify;"> Expozice European Space Expo byla v sobotu 7. června 2014 otevřena! Slavnostn&iacute; ceremonie se z&uacute;častnili n&aacute;městek ministra dopravy pro kosmick&eacute; aktivity a ITS&nbsp; Karel Dobe&scaron;, v&yacute;konn&yacute; ředitel agentury pro evropsk&yacute; GNSS (GSA) Carlo des Dorides, starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomeck&yacute;, kter&yacute; jm&eacute;nem Prahy 1 expozici European Space Expo za&scaron;t&iacute;til, a v&nbsp;neposledn&iacute; řadě tak&eacute; z&aacute;stupce Evropsk&eacute; komise Jan Michal.</p> Mon, 09 Jun 2014 11:28:00 GMT První týden Alexandera Gersta ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-tyden-alexandera-gersta-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst m&aacute; za sebou prvn&iacute; t&yacute;den na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Postupně se sž&iacute;v&aacute; s&nbsp;bezt&iacute;ž&iacute; stejně jako se uč&iacute; ž&iacute;t ve sv&eacute;m nov&eacute;m domově, prov&aacute;d&iacute; experimenty, odeb&iacute;r&aacute; vzorky krve, cvič&iacute; a tak&eacute;, ano, čist&iacute; toalety.</p> Sun, 08 Jun 2014 22:01:00 GMT Díky misi Sentinel-5 Precursor je globální monitorování vzduchu blíže http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/diky-misi-sentinel-5-precursor-je-globalni-monitorovani-vzduchu-blize.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; mise věnovan&aacute; glob&aacute;ln&iacute;mu monitorov&aacute;n&iacute; kvality vzduchu v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus pro&scaron;la důležit&yacute;m mezn&iacute;kem: satelitn&iacute; platforma Sentinel-5 Precursor je dokončena a připravena na instalaci př&iacute;stroje Tropomi.</p> Fri, 06 Jun 2014 10:10:00 GMT Družice Sentinel-2 v centru pozornosti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-v-centru-pozornosti.html <p style="text-align: justify;"> Připravovan&aacute; evropsk&aacute; mise Sentinel-2 dos&aacute;hla v&yacute;znamn&eacute;ho mezn&iacute;ku na cestě ke sv&eacute;mu c&iacute;li, kter&yacute;m je z&iacute;sk&aacute;v&aacute;n&iacute; optick&yacute;ch sn&iacute;mků ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; pro sledov&aacute;n&iacute; změn zemsk&eacute;ho pokryvu. Po sedmi letech př&iacute;pravy je &scaron;pičkov&aacute; kamera připravena k instalaci na družici.</p> Thu, 05 Jun 2014 08:52:00 GMT Save the date - Průmyslové dny k programu MetOp-SG – 25.-26.6.2014, Nizozemí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/save-the-date---prumyslove-dny-k-programu-metop-sg---25-2662014-nizozemi.html <p style="text-align: justify;"> Průmyslov&eacute; dny k&nbsp;programu MetOp-SG se uskutečn&iacute; ve dnech od 25.6.2014 od 9:30h a 26.6.2014 do 16:00h v NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Nizozem&iacute;.</p> Wed, 04 Jun 2014 10:16:00 GMT Jeden stykovací uzel pro každého http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jeden-stykovaci-uzel-pro-kazdeho.html <p style="text-align: justify;"> Spojov&aacute;n&iacute; kosmick&yacute;ch lod&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze nikdy nebude jednoduch&eacute;. ESA ov&scaron;em nyn&iacute; vykonala dal&scaron;&iacute; krok k&nbsp;tomu, aby nov&aacute; generace kosmick&yacute;ch lod&iacute; v&scaron;ech typů z&nbsp;cel&eacute;ho světa byla schopn&aacute; se navz&aacute;jem spojovat sn&aacute;ze.</p> Wed, 04 Jun 2014 08:51:00 GMT Systém Iris pro bezpečnější leteckou dopravu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-iris-pro-bezpecnejsi-leteckou-dopravu.html <p style="text-align: justify;"> Leteck&eacute; nehody n&aacute;m občas připomenou, jak moc jsme z&aacute;visl&iacute; na star&yacute;ch dobr&yacute;ch r&aacute;diov&yacute;ch spojen&iacute;ch pilotů se zraniteln&yacute;mi sledovac&iacute;mi syst&eacute;my. Ale družice měn&iacute; bezpečnost dopravy po nebi, a to i d&iacute;ky mezin&aacute;rodn&iacute; spolupr&aacute;ci.</p> Tue, 03 Jun 2014 08:49:00 GMT Mezník evropské práce na lodi Orion http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/meznik-evropske-prace-na-lodi-orion.html <p style="text-align: justify;"> ESA je opět o krok bl&iacute;že k&nbsp;tomu, aby se pod&iacute;lela na budoucnosti pilotovan&eacute; kosmonautiky a průzkumu vesm&iacute;ru, když dokončila předběžnou revizi evropsk&eacute;ho servisn&iacute;ho modulu pro loď NASA Orion. Ta m&aacute; b&yacute;t v&nbsp;budoucnu schopn&aacute; poslat kosmonauty za oběžnou dr&aacute;hu Země.</p> Sun, 01 Jun 2014 22:01:00 GMT Družice Sentinel-1A pomáhá při záplavách na Balkáně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-pomaha-pri-zaplavach-na-balkane.html <p style="text-align: justify;"> Ačkoliv je&scaron;tě nen&iacute; v&nbsp;operačn&iacute;m provozu, vytvořila nov&aacute; radarov&aacute; družice Sentinel-1A radarov&eacute; mapy zachycuj&iacute;c&iacute; z&aacute;plavy v&nbsp;Bosně a Hercegovině.</p> Thu, 29 May 2014 22:01:00 GMT Kosmonaut ESA Alexander Gerst dorazil na kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-alexander-gerst-dorazil-na-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Dnes r&aacute;no se &uacute;spě&scaron;ně spojila s&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanic&iacute; loď Sojuz TMA-13M, kter&aacute; odstartovala včera v&nbsp;pozdn&iacute;ch hodin&aacute;ch z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu. V&nbsp;tř&iacute;členn&eacute; pos&aacute;dce je i kosmonaut ESA Alexander Gerst, kter&yacute; bude po př&iacute;&scaron;t&iacute;ch &scaron;est měs&iacute;ců členem 40. a 41. z&aacute;kladn&iacute; pos&aacute;dky ISS.</p> Thu, 29 May 2014 10:30:00 GMT Expedice 40: vše je připraveno na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/expedice-40-vse-je-pripraveno-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Od neobvykl&eacute; př&iacute;pravy až po obvykl&eacute; tradice: v&scaron;e potřebn&eacute; již bylo vykon&aacute;no, aby mohl ve čtvrtek bezpečně dorazit na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici kosmonaut ESA Alexander Gerst a dal&scaron;&iacute; členov&eacute; pos&aacute;dky. Než se tak stane, mus&iacute; nocovat s&nbsp;hlavou dolů nebo si tradičně ulevit na kolo autobusu.</p> Wed, 28 May 2014 07:58:00 GMT Cílová kometa sondy Rosetta začíná být aktivní http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cilova-kometa-sondy-rosetta-zacina-byt-aktivni.html <p style="text-align: justify;"> C&iacute;l meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy ESA Rosetta začal odhalovat svoji skutečnou podstatu komety: jeho prachov&yacute; chvost se během pr&aacute;vě uplynul&yacute;ch &scaron;esti t&yacute;dnů začal jasně vyv&iacute;jet.</p> Tue, 27 May 2014 07:56:00 GMT Mnichov hlásí Alexanderu Gerstovi: všechno je připraveno http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mnichov-hlasi-alexanderu-gerstovi-vsechno-je-pripraveno.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ř&iacute;dic&iacute;m středisku panuje napjat&aacute; atmosf&eacute;ra, kter&aacute; by se t&eacute;měř dala kr&aacute;jet: v&scaron;e je ale připraveno na cestu kosmonauta ESA Alexandera Gersta na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Mon, 26 May 2014 07:54:00 GMT Rok stará družice Proba-V mapuje globální zeleň http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rok-stara-druzice-proba-v-mapuje-globalni-zelen.html <p style="text-align: justify;"> Rok po sv&eacute;m um&iacute;stěn&iacute; na oběžnou dr&aacute;hu je družice ESA Proba-V připravena k&nbsp;velk&eacute;mu skoku pro minisatelity: k&nbsp;form&aacute;ln&iacute;mu převzet&iacute; &uacute;kolu nepřetržit&eacute;ho mapov&aacute;n&iacute; glob&aacute;ln&iacute; vegetace na na&scaron;&iacute; planetě.</p> Fri, 23 May 2014 07:01:00 GMT Vesmír přináší čistou vodu do Maroka http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-prinasi-cistou-vodu-do-maroka.html <p style="text-align: justify;"> Recyklace odpadn&iacute; vody nebo moči do podoby vody pitn&eacute; nen&iacute; jen pro kosmonauty: stejn&aacute; technologie je nyn&iacute; využ&iacute;v&aacute;na k&nbsp;&uacute;pravě podzemn&iacute; vody v&nbsp;jedn&eacute; marock&eacute; &scaron;kole.</p> Thu, 22 May 2014 08:00:00 GMT Wubbo Ockels 1946-2014 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/wubbo-ockels-1946-2014.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;nizozemsk&eacute; nemocnici zemřel v&nbsp;neděli 18. května 2014 b&yacute;val&yacute; astronaut ESA Wubbo Ockels. Byl druh&yacute;m astronautem ESA, kter&yacute; se vydal do vesm&iacute;ru a prvn&iacute;m občanem Nizozem&iacute;, kter&yacute; se vydal do vesm&iacute;ru. Stalo se tak v&nbsp;roce 1985 během mise Spacelab D-1, kdy obkroužil Zemi 110kr&aacute;t během 168 hodin.</p> Wed, 21 May 2014 07:59:00 GMT Přínosy programu GMES/Copernicus pro společnost a životní prostředí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prinosy-programu-gmes-copernicus-pro-spolecnost-a-zivotni-prostredi.html <p style="text-align: justify;"> Pr&aacute;vě skončen&aacute; konference v&nbsp;Ath&eacute;n&aacute;ch (Řecko) se zaměřila na finančn&iacute; př&iacute;nosy programu GMES/Copernicus stejně jako př&iacute;ležitosti pro udržiteln&yacute; rozvoj z&nbsp;něj vypl&yacute;vaj&iacute;c&iacute; a tvorbu nov&yacute;ch pracovn&iacute;ch m&iacute;st.</p> Tue, 20 May 2014 07:58:00 GMT ESA na aerosalónu ILA v Berlíně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-na-aerosalonu-ila-v-berline.html <p style="text-align: justify;"> ESA se bude prezentovat v&nbsp;kosmick&eacute;m pavilonu &bdquo;Vesm&iacute;r pro Zemi&ldquo; na aerosal&oacute;nu ILA, kter&yacute; se bude konat od 20. do 25. května.&nbsp;</p> Mon, 19 May 2014 11:08:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst je připravený letět do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-je-pripraveny-letet-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst, jeho rusk&yacute; velitel Maksim Surajev a astronaut NASA Reid Wiseman &uacute;spě&scaron;ně složili z&aacute;věrečn&eacute; zkou&scaron;ky. Což znamen&aacute;, že jsou připraveni na cestu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, kter&aacute; začne už 28. května.</p> Fri, 16 May 2014 11:07:00 GMT Vesmír pro Zemi na aerosalónu ILA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-pro-zemi-na-aerosalonu-ila.html <p style="text-align: justify;"> Programy d&aacute;lkov&eacute;ho pozorov&aacute;n&iacute; Země a jejich př&iacute;nosy pro životn&iacute; prostřed&iacute;, společnost a evropskou ekonomiku budou středobodem letecko-kosmick&eacute; přehl&iacute;dky ILA v&nbsp;Berl&iacute;ně v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;ch dnech.</p> Thu, 15 May 2014 11:05:00 GMT Další družice Galileo dorazily na evropský kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-druzice-galileo-dorazily-na-evropsky-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Dvojice nejnověj&scaron;&iacute;ch navigačn&iacute;ch družic syst&eacute;mu Galileo dorazila na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně, kde projdou z&aacute;věrečnou předstartovn&iacute; př&iacute;pravou. Ta bude zakončena vypu&scaron;těn&iacute;m do vesm&iacute;ru na konci leto&scaron;n&iacute;ho l&eacute;ta.</p> Tue, 13 May 2014 22:01:00 GMT Družice pomáhají modernizovat železnice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pomahaji-modernizovat-zeleznice.html <p style="text-align: justify;"> Již brzy pomohou družice zv&yacute;&scaron;it bezpečnost železničn&iacute; dopravy předev&scaron;&iacute;m v&nbsp;odlehl&yacute;ch oblastech, kde je klasick&eacute; pozemn&iacute; vybaven&iacute; př&iacute;li&scaron; n&aacute;kladn&eacute;.</p> Tue, 13 May 2014 06:16:00 GMT Družice Swarm přesně mapují magnetismus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-swarm-presne-mapuji-magnetismus.html <p style="text-align: justify;"> Ačkoliv byly družice ESA Swarm vypu&scaron;těny do vesm&iacute;ru před pouh&yacute;mi pěti měs&iacute;ci, už nyn&iacute; dodaly data s&nbsp;přesnost&iacute;, jej&iacute;ž dosažen&iacute; trvalo předchoz&iacute;m mis&iacute;m des&iacute;tky let.</p> Mon, 12 May 2014 06:15:00 GMT Colin Pillinger 1943-2014 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/colin-pillinger-1943-2014.html <p style="text-align: justify;"> Dne 7. května 2014 zemřel profesor Colin Pillinger, britsk&yacute; planet&aacute;rn&iacute; vědec a b&yacute;val&yacute; hlavn&iacute; ře&scaron;itel experimentů ESA.</p> Fri, 09 May 2014 06:13:00 GMT Nová družice systému Galileo dorazila do testovacího střediska ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-druzice-systemu-galileo-dorazila-do-testovaciho-strediska-esa.html <p style="text-align: justify;"> Do technick&eacute;ho střediska ESA v&nbsp;Nizozem&iacute; dorazila nejnověj&scaron;&iacute; družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo, aby zde pro&scaron;la testy. Jde tak ve &scaron;l&eacute;pěj&iacute;ch předch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch dvou satelitů připraven&yacute;ch na odesl&aacute;n&iacute; do Francouzsk&eacute; Guayany před startem, kter&yacute; je pl&aacute;novan&yacute; na leto&scaron;n&iacute; l&eacute;to.</p> Tue, 06 May 2014 22:01:00 GMT ESNC - European Satellite Navigation Competition 2014 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/esnc---european-satellite-navigation-competition-2014.html <p style="text-align: justify;"> V roce 2014 prob&iacute;h&aacute; již jeden&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC, kter&aacute; je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž&iacute; n&aacute;padů zaměřen&yacute;ch na využit&iacute; družicov&yacute;ch navigačn&iacute;ch syst&eacute;mů v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch oblastech lidsk&eacute; činnosti. Soutěž je určena nejen společnostem a podnikatelům, ale tak&eacute; univerzit&aacute;m, v&yacute;zkumn&yacute;m &uacute;stavům i jednotlivcům. Do soutěže může b&yacute;t přihl&aacute;&scaron;en jak&yacute;koli n&aacute;pad, syst&eacute;mov&eacute; ře&scaron;en&iacute; nebo prototyp v různ&eacute; f&aacute;zi v&yacute;voje a jedinou podm&iacute;nkou je, že soutěž&iacute;c&iacute; n&aacute;pad mus&iacute;, alespoň v minim&aacute;ln&iacute; m&iacute;ře, využ&iacute;vat družicov&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my.</p> Tue, 06 May 2014 12:57:00 GMT Komerční let nejmenší evropské nosné rakety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/komercni-let-nejmensi-evropske-nosne-rakety.html <p style="text-align: justify;"> Během třet&iacute;ho orbit&aacute;ln&iacute;ho letu dopravila nejmen&scaron;&iacute; evropsk&aacute; nosn&aacute; raketa Vega do vesm&iacute;ru kazachst&aacute;nskou družici pro sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute; zemsk&eacute;ho povrchu ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute;.</p> Tue, 06 May 2014 10:21:00 GMT Družice Sentinel-3 dostává konečnou podobu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3-dostava-konecnou-podobu.html <p style="text-align: justify;"> Během uplynul&eacute;ho roku technici pečlivě testovali a n&aacute;sledně skl&aacute;dali dohromady jednotliv&eacute; komponenty, kter&eacute; v&nbsp;konečn&eacute;m důsledku vytvoř&iacute; družici Sentinel-3. Nyn&iacute; do mont&aacute;žn&iacute; haly dorazil t&eacute;ž infračerven&yacute; radiometr, což představuje v&yacute;znamn&yacute; miln&iacute;k při př&iacute;pravě nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute; mise programu GMES/Copernicus.</p> Mon, 05 May 2014 21:58:00 GMT První radarový snímek z družice Sentinel-1A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-radarovy-snimek-z-druzice-sentinel-1a.html <p style="text-align: justify;"> Družice ESA Sentinel-1A byla vypu&scaron;těna 3. dubna a již na Zemi stihla předat prvn&iacute; radarov&eacute; sn&iacute;mky. Ty nab&iacute;z&iacute; slibn&yacute; pohled na budouc&iacute; operačn&iacute; sledov&aacute;n&iacute;, kter&eacute; nov&aacute; mise poskytne ambici&oacute;zn&iacute;mu evropsk&eacute;mu programu GMES/Copernicus pro sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute;.</p> Thu, 01 May 2014 22:01:00 GMT Laserové sbohem lunární misi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/laserove-sbohem-lunarni-misi.html <p style="text-align: justify;"> Kr&aacute;tce před t&iacute;m, než nejnověj&scaron;&iacute; lun&aacute;rn&iacute; mise NASA minul&yacute; t&yacute;den skončila, zachytil teleskop ESA jej&iacute; laserov&eacute; sign&aacute;ly. T&iacute;m bylo od Měs&iacute;ce dosaženo stejn&eacute; datov&eacute; rychlosti jako při sledov&aacute;n&iacute; filmů na dom&aacute;c&iacute; televizi skrze optick&yacute; kabel.</p> Tue, 29 Apr 2014 22:01:00 GMT Jméno mise kosmonauta Andrease Mogensena spojuje vesmír a Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jmeno-mise-kosmonauta-andrease-mogensena-spojuje-vesmir-a-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Mise kosmonauta ESA Andrease Mogensena, kter&aacute; se uskutečn&iacute; v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, už m&aacute; sv&eacute; jm&eacute;no: iriss. V&iacute;tězn&yacute; n&aacute;vrh předložil Filippo Magni z&nbsp;It&aacute;lie. Vybran&yacute; byl z&nbsp;v&iacute;ce než 700 n&aacute;padů z&nbsp;cel&eacute; Evropy.</p> Tue, 29 Apr 2014 10:00:00 GMT Soutěž Copernicus Masters hledá nové nápady na využití družicových dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/soutez-copernicus-masters-hleda-nove-napady-na-vyuziti-druzicovych-dat-1.html <p style="text-align: justify;"> Čtvrt&yacute; ročn&iacute;k kl&aacute;n&iacute; Copernicus Masters už klepe na dveře. N&aacute;pady na služby, podnikatelsk&eacute; z&aacute;měry a aplikace založen&eacute; na datech z&iacute;skan&yacute;ch s&nbsp;pomoc&iacute; družicov&eacute;ho pozorov&aacute;n&iacute; Země totiž mohou b&yacute;t předkl&aacute;dan&eacute; od 15. dubna.</p> Mon, 28 Apr 2014 05:57:00 GMT Konference o pohonných systémech naznačí budoucí směr vývoje u raket a družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/konference-o-pohonnych-systemech-naznaci-budouci-smer-vyvoje-u-raket-a-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Bez pohonu nemůže b&yacute;t kosmick&yacute;ch letů. Schopnost cestovat do a skrze vesm&iacute;r je z&aacute;kladn&iacute;m stavebn&iacute;m kamenem kosmick&eacute;ho průmyslu. A tak se už př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c stovky odborn&iacute;ků z&nbsp;cel&eacute;ho světa sejdou, aby diskutovali &scaron;pičkov&eacute; technologie kosmick&yacute;ch pohonů - a zvl&aacute;&scaron;tě pak to, kam n&aacute;s v&nbsp;budoucnu zanesou.</p> Fri, 25 Apr 2014 21:58:00 GMT Tisková zpráva: Česko-německý průmyslový den zaměřený na oblast kosmických aktivit http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/tiskova-zprava-cesko-nemecky-prumyslovy-den-zamereny-na-oblast-kosmickych-aktivit.html <p style="text-align: justify;"> <strong>Dne 23.4.2014 se v prostor&aacute;ch Ministerstva dopravy uskutečnil Česko-německ&yacute; průmyslov&yacute; den zaměřen&yacute; na oblast kosmick&yacute;ch aktivit. Jednalo se o historicky prvn&iacute; setk&aacute;n&iacute; česk&yacute;ch a německ&yacute;ch firem s hlavn&iacute;m c&iacute;lem hledat možn&eacute; oblasti vz&aacute;jemn&eacute; spolupr&aacute;ce v t&eacute;to oblasti.</strong></p> Thu, 24 Apr 2014 20:05:00 GMT V lodi Dragon letí do vesmíru rostliny v rámci experimentu ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-lodi-dragon-leti-do-vesmiru-rostliny-v-ramci-experimentu-esa.html <p style="text-align: justify;"> Na palubě z&aacute;sobovac&iacute; lodi Dragon, kter&aacute; se vydala k&nbsp;ISS minul&yacute; p&aacute;tek, je uložen&yacute; i experiment ESA Gravi-2. Ten tvoř&iacute; sem&iacute;nka čočky, kter&aacute; se maj&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici probudit k&nbsp;životu.</p> Thu, 24 Apr 2014 05:11:00 GMT Volání základny Concordia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/volani-zakladny-concordia.html <p style="text-align: justify;"> Jste t&yacute;mov&yacute; hr&aacute;č, kter&yacute; se neboj&iacute; dlouh&eacute; izolace? M&aacute;te medic&iacute;nsk&eacute; vzděl&aacute;n&iacute; a zdrav&yacute; z&aacute;jem o extr&eacute;my? Pak pr&aacute;vě V&aacute;m nab&iacute;z&iacute; ESA životn&iacute; &scaron;anci prov&eacute;st s&eacute;rii kosmick&yacute;ch experimentů na jednom z&nbsp;nejodlehlej&scaron;&iacute;ch m&iacute;st na světě: na v&yacute;zkumn&eacute; z&aacute;kladně Concordia v&nbsp;Antarktidě.</p> Wed, 23 Apr 2014 21:58:00 GMT Zbývá poslední měsíc pro podání návrhů v rámci výzvy ILSRA-2014 – a může to být poslední příležitost dostat váš experiment na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zbyva-posledni-mesic-pro-podani-navrhu-v-ramci-vyzvy-ilsra-2014---a-muze-to-byt-posledni-prilezitost-dostat-vas-experiment-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA), ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;řadou dal&scaron;&iacute;ch n&aacute;rodn&iacute;ch kosmick&yacute;ch agentur, otevřela v&yacute;zvu pro pod&aacute;v&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty pro v&yacute;zkum v oblasti věd o životě ve vesm&iacute;ru, realizovan&yacute;ch na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici (ISS).</p> Wed, 23 Apr 2014 07:15:00 GMT Konference „3rd DATEX II User Forum“ v Praze http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/konference-3rd-datex-ii-user-forum-v-praze.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 19. a 20. května 2014 se v&nbsp;budově N&aacute;rodn&iacute; technick&eacute; knihovny&nbsp;Praze uskutečn&iacute; v&nbsp;pořad&iacute; již třet&iacute; uživatelsk&eacute; f&oacute;rum k&nbsp;problematice syst&eacute;mu DATEX II.</p> Tue, 22 Apr 2014 14:03:00 GMT Sonda Rosetta se po hibernaci poprvé podívala na „svoji“ kometu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-po-hibernaci-poprve-podivala-na-svoji-kometu.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta poprv&eacute; zahl&eacute;dla svoji c&iacute;lovou kometu. Stalo se tak pot&eacute;, co se 20. ledna leto&scaron;n&iacute;ho roku probudila z&nbsp;dlouhodob&eacute; hibernace.</p> Thu, 17 Apr 2014 22:01:00 GMT Máte možnost pojmenovat „zónu ticha“ v ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mate-moznost-pojmenovat-zonu-ticha-v-esa.html <p style="text-align: justify;"> Zcela izolovan&aacute; od okoln&iacute;ho světa simuluje speci&aacute;ln&iacute; komora ESA bezbřehou pr&aacute;zdnotu vesm&iacute;ru tak, aby v&nbsp;n&iacute; bylo možn&eacute; testovat ant&eacute;ny družic. Pot&eacute;, co nyn&iacute; pro&scaron;la modernizac&iacute;, hled&aacute; nov&eacute; jm&eacute;no. Zkuste předložit v&iacute;tězn&yacute; n&aacute;vrh - a komoru budete moci osobně nav&scaron;t&iacute;vit.</p> Thu, 17 Apr 2014 10:10:00 GMT Pro robotické vozidlo vznikl polygon simulující Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pro-roboticke-vozidlo-vznikl-polygon-simulujici-mars.html <p style="text-align: justify;"> Jedinečn&yacute; polygon simuluj&iacute;c&iacute; prostřed&iacute; na planetě Mars je nyn&iacute; připraven uv&iacute;tat testovac&iacute; exempl&aacute;ř robotick&eacute;ho vozidla ExoMars. To zde projde důkladn&yacute;mi zkou&scaron;kami před t&iacute;m, než se v&nbsp;roce 2018 vyd&aacute; na Rudou planetu.</p> Tue, 15 Apr 2014 22:01:00 GMT Soutěž Copernicus Masters hledá nové nápady na využití družicových dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/soutez-copernicus-masters-hleda-nove-napady-na-vyuziti-druzicovych-dat.html <p style="text-align: justify;"> Leto&scaron;n&iacute; ročn&iacute;k soutěže Copernicus Masters V&aacute;s vyz&iacute;v&aacute; k zasl&aacute;n&iacute; soutěžn&iacute;ch n&aacute;padů na využit&iacute; družicov&yacute;ch dat z&iacute;skan&yacute;ch prostřednictv&iacute;m syst&eacute;mů pro pozorov&aacute;n&iacute; Země, jakožto n&aacute;stroje pro rozvoj podnik&aacute;n&iacute; a společnosti.<o:p></o:p></p> Tue, 15 Apr 2014 11:19:00 GMT Testování radarového vidění družice Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testovani-radaroveho-videni-druzice-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Už dva dny pot&eacute;, co se do vesm&iacute;ru dostala prvn&iacute; družice Sentinel evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus, byly zah&aacute;jeny &uacute;vodn&iacute; kontroly jej&iacute;ho př&iacute;strojov&eacute;ho vybaven&iacute; stejně jako ověřov&aacute;n&iacute; pozemn&iacute;ho segmentu.</p> Tue, 15 Apr 2014 08:15:00 GMT Ledový měsíc Enceladus má podzemní moře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ledovy-mesic-enceladus-ma-podzemni-more.html <p style="text-align: justify;"> Měřen&iacute; proveden&aacute; meziplanet&aacute;rn&iacute; sondou Cassini ukazuj&iacute;, že ledov&yacute; měs&iacute;c Enceladus planety Saturn m&aacute; podzemn&iacute; oce&aacute;n vody v&nbsp;tekut&eacute;m stavu.</p> Mon, 14 Apr 2014 21:58:00 GMT Příští generace družic Galileo může využívat elektrické motory http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/pristi-generace-druzic-galileo-muze-vyuzivat-elektricke-motory.html <p style="text-align: justify;"> Budouc&iacute; navigačn&iacute; družice Galileo, se kter&yacute;mi se poč&iacute;t&aacute; po roce 2020, mohou využ&iacute;vat elektrick&eacute;ho pohonu pro cestu na fin&aacute;ln&iacute; oběžnou dr&aacute;hu. D&iacute;ky tomu by do&scaron;lo k&nbsp;&uacute;spoře hmotnosti, kterou by bylo možn&eacute; využ&iacute;t pro vět&scaron;&iacute; užitečn&eacute; zař&iacute;zen&iacute; nebo roz&scaron;&iacute;řen&iacute; služeb syst&eacute;mu.</p> Thu, 10 Apr 2014 22:01:00 GMT Družice Sentinel-1A brzy uskuteční první laserové spojení http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/druzice-sentinel-1a-brzy-uskutecni-prvni-laserove-spojeni.html <p style="text-align: justify;"> Družice pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země Sentinel-1A, kter&aacute; odstartovala ve čtvrtek 3. dubna coby prvn&iacute; kosmick&yacute; element evropsk&eacute;ho glob&aacute;ln&iacute;ho monitorovac&iacute;ho programu GMES/Copernicus, bude odrazov&yacute;m můstkem pro dal&scaron;&iacute; kl&iacute;čov&yacute; evropsk&yacute; kosmick&yacute; program. A to pro laserem vybaven&yacute; komunikačn&iacute; syst&eacute;m EDRS (European Data Relay System).</p> Wed, 09 Apr 2014 22:01:00 GMT Další krok v monitorování kvality vzduchu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-krok-v-monitorovani-kvality-vzduchu.html <p style="text-align: justify;"> Zneči&scaron;těn&iacute; ovzdu&scaron;&iacute; je každ&yacute;m rokem spojeno s&nbsp;&uacute;mrt&iacute;m mili&oacute;nů lid&iacute;. Nikdy dř&iacute;ve proto nebylo tak důležit&eacute; sledovat kvalitu vzduchu, kter&yacute; d&yacute;ch&aacute;me. ESA se nyn&iacute; rozhodla učinit v&yacute;znamn&yacute; krok vpřed na tomto poli pot&eacute;, co podepsala dohodu o v&yacute;robě kritick&eacute;ho kosmick&eacute;ho senzoru pro celosvětov&eacute; sledov&aacute;n&iacute; kvality vzduchu.</p> Tue, 08 Apr 2014 22:01:00 GMT ESA podepsala dohodu o spolupráci s CERNem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-podepsala-dohodu-o-spolupraci-s-cernem.html <p style="text-align: justify;"> ESA a evropsk&aacute; organizace pro jadern&yacute; v&yacute;zkum CERN podepsaly 28. března 2014 dohodu, kter&aacute; pokl&aacute;d&aacute; z&aacute;klady pro budouc&iacute; spolupr&aacute;ci na v&yacute;zkumn&yacute;ch ot&aacute;zk&aacute;ch.</p> Mon, 07 Apr 2014 22:01:00 GMT Družice Sentinel-1A provedla svoji úvodní choreografii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-provedla-svoji-uvodni-choreografii.html <p style="text-align: justify;"> Bezprostředně po vynesen&iacute; na oběžnou dr&aacute;hu provedla družice Sentinel-1A desetihodinovou pečlivě rozpl&aacute;novanou sekvenci man&eacute;vrů, během nichž postupně rozevřela sv&aacute; kř&iacute;dla slunečn&iacute;ch bateri&iacute; a vyklopila panely radarov&eacute; ant&eacute;ny.</p> Sun, 06 Apr 2014 22:01:00 GMT Evropa poslala do vesmíru první družici systému GMES/Copernicus: Sentinel-1A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropa-poslala-do-vesmiru-prvni-druzici-systemu-gmes-copernicus-sentinel-1a.html <p style="text-align: justify;"> Možnost evropsk&yacute;ch občanů, politiků či poskytovatelů služeb m&iacute;t př&iacute;stup k&nbsp;důležit&yacute;m datům o životn&iacute;m prostřed&iacute; rutinně a v&nbsp;odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; kvalitě v&yacute;razně vzrostla pot&eacute;, co se do vesm&iacute;ru dostala družice ESA Sentinel-1A.</p> Fri, 04 Apr 2014 21:58:00 GMT Úspěšná generální zkouška na vypuštění družice Sentinel-1A http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/uspesna-generalni-zkouska-na-vypusteni-druzice-sentinel-1a.html <p> Prvn&iacute; dubnov&yacute; den se uskutečnila komplexn&iacute; &bdquo;gener&aacute;lka&ldquo;, do kter&eacute; se zapojily t&yacute;my na obou stran&aacute;ch Atlantick&eacute;ho oce&aacute;nu. Potvrdila plnou připravenost jak kosmick&eacute; technicky, tak pozemn&iacute;ho segmentu na start družice Sentinel-1A, kter&yacute; se chyst&aacute; na 3. dubna 2014.</p> Thu, 03 Apr 2014 08:21:00 GMT Evropský parlament schválil nasazení systému pro automatické tísňové volání z paluby vozidla „eCall“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropsky-parlament-schvalil-nasazeni-systemu-pro-automaticke-tisnove-volani-z-paluby-vozidla-ecall.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci člensk&yacute;ch st&aacute;tů EU dne 19.3.2014 schv&aacute;lili kompromisn&iacute; ře&scaron;en&iacute; n&aacute;vrhu Rady a&nbsp;Evropsk&eacute;ho parlamentu ve věci zaveden&iacute; povinn&eacute;ho celoevropsk&eacute;ho syst&eacute;mu pro automatick&eacute; t&iacute;sňov&eacute; vol&aacute;n&iacute; z&nbsp;paluby vozidla &bdquo;eCall&ldquo;. Aby bylo dosaženo vz&aacute;jemn&eacute; dohody v&scaron;ech st&aacute;tů na zaveden&iacute; syst&eacute;mu, byl původně navrhovan&yacute; term&iacute;n spu&scaron;těn&iacute; syst&eacute;mu eCall posunut. <strong>Nově navrhovan&yacute; term&iacute;n spu&scaron;těn&iacute; syst&eacute;mu eCall je 1.10.2017.</strong></p> Wed, 02 Apr 2014 10:28:00 GMT Poslední pohled na družici Sentinel-1A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-pohled-na-druzici-sentinel-1a.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;pravy na vypu&scaron;těn&iacute; prvn&iacute; družice pro syst&eacute;m GMES/Copernicus pokračuj&iacute; podle pl&aacute;nu. Specialist&eacute; na kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně se nyn&iacute; se satelitem Sentinel-1A rozloučili pot&eacute;, co jej um&iacute;stili pod aerodynamick&yacute; kryt nosn&eacute; rakety. Jej&iacute; vzlet je pl&aacute;novan&yacute; na čtvrtek 3. dubna ve 21:02 h GMT (23:02 středoevropsk&eacute;ho času).</p> Wed, 02 Apr 2014 05:51:00 GMT Řídicí středisko mise Sentinel-1 je připraveno na první hektické dny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ridici-stredisko-mise-sentinel-1-je-pripraveno-na-prvni-hekticke-dny.html <p style="text-align: justify;"> Několik prvn&iacute;ch dn&iacute; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch bezprostředně po vypu&scaron;těn&iacute; do vesm&iacute;ru bude pro družici Sentinel-1A nesm&iacute;rně n&aacute;ročn&yacute;ch. Letov&iacute; kontroloři budou pracovat čtyřiadvacet hodin denně, aby provedli družici skrze kritick&eacute; poč&aacute;tečn&iacute; hodiny provozu ve vesm&iacute;ru.</p> Tue, 01 Apr 2014 06:29:00 GMT Družice Sentinel-1A je natankována a připravena http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/druzice-sentinel-1a-je-natankovana-a-pripravena.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; družice ESA věnovan&aacute; monitorov&aacute;n&iacute; prostřed&iacute; Země v&nbsp;r&aacute;mci programu GMES/Copernicus je plně natankov&aacute;na pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami a pracovn&iacute;mi plyny. Je tak plně připravena ke startu pl&aacute;novan&eacute;mu na 3. dubna.</p> Mon, 31 Mar 2014 21:58:00 GMT „Kosmický náklaďák“ ATV-5 odzkouší nové setkávací senzory http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-nakladak-atv-5-odzkousi-nove-setkavaci-senzory.html <p style="text-align: justify;"> Při přibližov&aacute;n&iacute; k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici bude z&aacute;sobovac&iacute; družice ESA ATV-5 <em>Georges Lema&icirc;tre </em>testovat sadu nov&yacute;ch přibližovac&iacute;ch senzorů. Start tohoto &bdquo;kosmick&eacute;ho n&aacute;klaď&aacute;ku&ldquo; je pl&aacute;novan&yacute; na leto&scaron;n&iacute; l&eacute;to.</p> Thu, 27 Mar 2014 22:01:00 GMT Druhý start rakety Ariane 5 v roce 2014 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druhy-start-rakety-ariane-5-v-roce-2014.html <p style="text-align: justify;"> Z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně odstartovala nosn&aacute; raketa Ariane 5 na misi, při n&iacute;ž um&iacute;stila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic (Astra-5B a Amazonas-4A) na pl&aacute;novan&eacute; přechodov&eacute; dr&aacute;hy.</p> Wed, 26 Mar 2014 22:01:00 GMT Radarový pohled na svět http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radarovy-pohled-na-svet.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1A, což je prvn&iacute; souč&aacute;st kosmick&eacute;ho segmentu projektu GMES/Copernicus, je t&eacute;měř připravena ke startu 3. dubna. Než satelit začne naplno pracovat, ESA představuje, jak bude pokročil&yacute; radar mapovat led, sledovat změny zemsk&eacute;ho pokryvu a věnovat se dal&scaron;&iacute;m ot&aacute;zk&aacute;m.</p> Wed, 26 Mar 2014 16:24:00 GMT Výzva pro média: Start první družice série Sentinel v rámci evropského programu pro životní prostředí a bezpečnost „Copernicus“ http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vyzva-pro-media-start-prvni-druzice-serie-sentinel-v-ramci-evropskeho-programu-pro-zivotni-prostredi-a-bezpecnost-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Sentinel-1A, prvn&iacute; z rodiny družic programu Copernicus, bude vypu&scaron;těna z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně dne 3. dubna 2014 v&nbsp;23:02 (SELČ). V&yacute;voj řady družic Sentinel pro program Copernicus zaji&scaron;ťuje Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA). Sentinely budou poskytovat družicov&eacute; sn&iacute;mky, kter&eacute; se budou kl&iacute;čov&yacute;m zdrojem dat služby, kter&eacute; bude Copernicus poskytovat.</p> Wed, 26 Mar 2014 09:32:00 GMT Experimentální simulátor testuje pohonné systémy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experimentalni-simulator-testuje-pohonne-systemy.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; ostr&yacute; test experiment&aacute;ln&iacute;ho simul&aacute;toru, kter&yacute; měř&iacute; oscilace tlaku v&nbsp;motorech na tuh&aacute; paliva, se uskutečnil na francouzsk&eacute; arm&aacute;dn&iacute; střelnici Saint Jean d&rsquo;Illiac. Ř&iacute;zen&iacute; těchto oscilac&iacute; je totiž kritick&eacute; při konstruov&aacute;n&iacute; raketov&yacute;ch motorů využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ch tuh&eacute; pohonn&eacute; l&aacute;tky.</p> Mon, 24 Mar 2014 22:01:00 GMT Snížení rizika vzniku kosmické tříště z akumulátorů družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/snizeni-rizika-vzniku-kosmicke-triste-z-akumulatoru-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Během aktivn&iacute;ho činnost udržuj&iacute; družici při životě vždy, když se dostane mimo dosah slunečn&iacute;ch paprsků, akumul&aacute;tory. Jakmile ale mise skonč&iacute;, tyt&eacute;ž akumul&aacute;tory představuj&iacute; časovanou bombu.</p> Sun, 23 Mar 2014 22:01:00 GMT Zbývá už jen týden do termínu pro vyjádření zájmu o ILSRA-2014 – a může to být poslední příležitost dostat váš experiment na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zbyva-uz-jen-tyden-do-terminu-pro-vyjadreni-zajmu-o-ilsra-2014---a-muze-to-byt-posledni-prilezitost-dostat-vas-experiment-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA), ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;řadou dal&scaron;&iacute;ch n&aacute;rodn&iacute;ch kosmick&yacute;ch agentur, otevřela v&yacute;zvu pro pod&aacute;v&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty pro v&yacute;zkum v oblasti věd o životě ve vesm&iacute;ru, realizovan&yacute;ch na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici (ISS).</p> Fri, 21 Mar 2014 07:15:00 GMT Kosmonaut ESA Thomas Pesquet se v roce 2016 vydá na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-thomas-pesquet-se-v-roce-2016-vyda-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet byl nominovan&yacute; do dlouhodob&eacute;ho letu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Thu, 20 Mar 2014 22:01:00 GMT Kosmonaut Timothy Peake hledá jméno pro svoji misi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-timothy-peake-hleda-jmeno-pro-svoji-misi.html <p style="text-align: justify;"> Už v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce se kosmonaut ESA Timothy Peake vyd&aacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Už dnes ale hled&aacute; n&aacute;zev sv&eacute; &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; mise. Po&scaron;lete sv&eacute; n&aacute;měty a pomozte utv&aacute;řet historii! V&iacute;těz z&iacute;sk&aacute; embl&eacute;m mise, kter&yacute; bude podepsan&yacute; Timothym osobně.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> Wed, 19 Mar 2014 22:01:00 GMT I Váš hlas rozhoduje: Veřejná konzultace ITU ke správě internetu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/i-vas-hlas-rozhoduje-verejna-konzultace-itu-ke-sprave-internetu.html <p style="text-align: justify;"> Mezin&aacute;rodn&iacute; telekominukačn&iacute; unie (ITU) vypsala veřejnou konzultaci t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se vl&aacute;dn&iacute;ch aktivit ve veřejně politick&yacute;ch ot&aacute;zk&aacute;ch v oblasti spr&aacute;vy internetu. Konzultace je spu&scaron;těna v r&aacute;mci př&iacute;slu&scaron;n&eacute; pracovn&iacute; skupiny Rady ITU. Dal&scaron;&iacute; informace a možnost z&uacute;častnit se naleznete <a href="http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/consultation-mar2014.aspx">zde</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> Nejzaz&scaron;&iacute; term&iacute;n pro zasl&aacute;n&iacute; připom&iacute;nek je stanoven na <strong>26.4.2014</strong>.</p> Wed, 19 Mar 2014 12:49:00 GMT ESA udělí certifikát těm, kdo jako první vyzkoušeli navigaci Galileo http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/esa-udeli-certifikat-tem-kdo-jako-prvni-vyzkouseli-navigaci-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Při př&iacute;ležitosti prvn&iacute;ho v&yacute;roč&iacute; historick&eacute;ho využit&iacute; syst&eacute;mu Galileo pro měřen&iacute; polohy hodl&aacute; ESA udělit certifik&aacute;t skupin&aacute;m, kter&eacute; zachytily sign&aacute;ly ze čtyř družic na oběžn&yacute;ch drah&aacute;ch, aby provedly sv&eacute; vlastn&iacute; zaměřen&iacute; polohy.</p> Wed, 19 Mar 2014 10:30:00 GMT Projekt plan4business - katalog dostupných dat územního plánování http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/projekt-plan4business---katalog-dostupnych-dat-uzemniho-planovani.html <p style="text-align: justify;"> Projekt plan4business se zaměřuje na v&yacute;voj platformy, kter&aacute; bude sloužit nejen jako katalog dostupn&yacute;ch dat &uacute;zemn&iacute;ho pl&aacute;nov&aacute;n&iacute;, ale hlavně jako jejich integr&aacute;tor nab&iacute;zej&iacute;c&iacute; možnosti vizualizace a prostorov&yacute;ch anal&yacute;z na evropsk&eacute; a mezin&aacute;rodn&iacute; &uacute;rovni. Automatizace procesu integrace značně heterogenn&iacute;ch dat a možnosti komplexn&iacute;ch anal&yacute;z jsou hlavn&iacute;mi c&iacute;li tohoto projektu.</p> Tue, 18 Mar 2014 07:42:00 GMT Rychlý zaostřovací systém pro oči na oběžných drahách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rychly-zaostrovaci-system-pro-oci-na-obeznych-drahach.html <p style="text-align: justify;"> Dnes už m&aacute; i neskromněj&scaron;&iacute; chytr&yacute; telefon automatick&eacute; zaostřov&aacute;n&iacute;: uživatel&eacute; tak už nemus&iacute; &uacute;pět nad rozmazan&yacute;mi sn&iacute;mky. Nyn&iacute; t&yacute;m ESA StarTiger vyvinul podobn&yacute; ostř&iacute;c&iacute; syst&eacute;m pro kosmick&eacute; mise.</p> Mon, 17 Mar 2014 22:01:00 GMT Zachycení signálu z rychle se pohybující družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zachyceni-signalu-z-rychle-se-pohybujici-druzice.html <p style="text-align: justify;"> Družice ř&iacute;t&iacute;c&iacute; se na oběžn&eacute; dr&aacute;ze vysoko nad Zem&iacute; jsou velmi obt&iacute;žn&yacute;mi objekty ke sledov&aacute;n&iacute;. ESA nyn&iacute; přich&aacute;z&iacute; s&nbsp;nov&yacute;m př&iacute;stupem, kter&yacute; by měl pomoci pozemn&iacute;m stanic&iacute;m zachytit sign&aacute;l ze satelitů rychleji a s&nbsp;vy&scaron;&scaron;&iacute; přesnost&iacute;, než dosud.</p> Sun, 16 Mar 2014 22:01:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst hlásí: ptejte se mě, na co chcete http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-hlasi-ptejte-se-me-na-co-chcete.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst (Německo) je v&nbsp;pln&eacute;m proudu př&iacute;prav na svoji misi Blue Dot, kterou na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici zah&aacute;j&iacute; už letos v&nbsp;květnu. Společně se sv&yacute;mi kolegy z&nbsp;pos&aacute;dky Maximem Surajevem (Rusko) a Reidem Wisemanem uskutečn&iacute; v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 18. března tiskovou konferenci, přičemž ESA umožn&iacute; komukoliv položit kosmonautům ot&aacute;zky skrze Twitter.</p> Thu, 13 Mar 2014 22:01:00 GMT Setkání s kosmonautem Lucou Parmitanem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/setkani-s-kosmonautem-lucou-parmitanem.html <p style="text-align: justify;"> Sledovali jste loňskou misi kosmonauta ESA Lucy Parmitana Volare na soci&aacute;ln&iacute;ch s&iacute;t&iacute;ch? Nyn&iacute; m&aacute;te jedinečnou možnost hovořit př&iacute;mo s&nbsp;Lucou o jeho misi na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici osobně.</p> Wed, 12 Mar 2014 22:01:00 GMT Přesné zaměření zdrojů skleníkových plynů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/presne-zamereni-zdroju-sklenikovych-plynu.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;narůstaj&iacute;c&iacute;m pod&iacute;lem sklen&iacute;kov&yacute;ch plynů, kter&eacute; způsobuj&iacute; změnu klimatu, je č&iacute;m d&aacute;l důležitěj&scaron;&iacute; pochopit mechanismus toho, odkud tyto plyny přich&aacute;zej&iacute; a jak se rozptyluj&iacute; v&nbsp;zemsk&eacute; atmosf&eacute;ře. Aktu&aacute;ln&iacute; kampaň v&nbsp;ter&eacute;nu ukazuje, že př&iacute;padn&eacute; nov&eacute; družice maj&iacute; obrovsk&yacute; potenci&aacute;l na tuto ot&aacute;zku odpovědět.</p> Tue, 11 Mar 2014 22:01:00 GMT Nabídka studentských stáží v rámci projektu GENIUS http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/nabidka-studentskych-stazi-v-ramci-projektu-genius.html <p style="text-align: justify;"> GENIUS je​​ koordinačn&iacute; a podpůrn&yacute; vzděl&aacute;vac&iacute; projekt pro oblast GNSS, vze&scaron;l&yacute; ze 3. v&yacute;zvy sedm&eacute;ho r&aacute;mcov&eacute;ho programu EU (FP7). Projekt GENIUS (GNSS Education Network for Industry and UniversitieS) je zaměřen na pos&iacute;len&iacute; vazeb a vz&aacute;jemnou spolupr&aacute;ci mezi univerzitami, v&yacute;zkumn&yacute;mi &uacute;stavy a průmyslov&yacute;m sektorem.</p> Tue, 11 Mar 2014 11:41:00 GMT Pojmenujte misi evropského kosmonauta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pojmenujte-misi-evropskeho-kosmonauta.html <p style="text-align: justify;"> Už v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce se kosmonaut ESA Andreas Mogensen vyd&aacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. V&nbsp;současnosti se připravuje jako palubn&iacute; inžen&yacute;r pro let v&nbsp;lodi Sojuz, ve kter&eacute; se vyd&aacute; do v&yacute;&scaron;ky 400 km nad Zemi. Ale jeho mise nem&aacute; jm&eacute;no. Zat&iacute;m.</p> Tue, 11 Mar 2014 07:34:00 GMT Družice CryoSat detekovala skryté obrazce v Antarktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-detekovala-skryte-obrazce-v-antarktide.html <p style="text-align: justify;"> Měřen&iacute; z&nbsp;družice CryoSat objevila nedaleko středu Antarktidy v&nbsp;ledov&eacute;m př&iacute;krovu neobvykl&eacute; obrazce. Vědci nyn&iacute; dok&aacute;zali objasnit jejich původ - a tento objev nyn&iacute; vede k&nbsp;vy&scaron;&scaron;&iacute; přesnosti měřen&iacute; prov&aacute;děn&yacute;ch touto družic&iacute; ESA.</p> Mon, 10 Mar 2014 21:58:00 GMT Na kosmickou stanici zamíří citlivý joystick http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-kosmickou-stanici-zamiri-citlivy-joystick.html <p style="text-align: justify;"> Na nejbliž&scaron;&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; lodi ESA k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici bude um&iacute;stěn&yacute; jeden z&nbsp;nejpokročilej&scaron;&iacute;ch kdy vyroben&yacute;ch joysticků. Jeho &uacute;kolem bude d&aacute;lkově ovl&aacute;dat roboty na Zemi, a to př&iacute;mo z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Thu, 06 Mar 2014 22:01:00 GMT OPEN TRANSPORT NET - Projekt směřující ke zvýšení využitelnosti geografických dat v Evropě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/open-transport-net---projekt-smerujici-ke-zvyseni-vyuzitelnosti-geografickych-dat-v-evrope.html <p style="text-align: justify;"> Partneři ze &scaron;esti zem&iacute; - Belgie, Francie, Řecka, Loty&scaron;ska, Česk&eacute; republiky a Velk&eacute; Brit&aacute;nie - se se&scaron;li tento t&yacute;den v Antverp&aacute;ch, aby ofici&aacute;lně zah&aacute;jili projekt Open Transport Net (OTN). Tř&iacute;let&yacute; projekt OTN je kofinancovan&yacute; Evropskou komis&iacute; v r&aacute;mci programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP, Competitiveness and Innovation Framework Programme).</p> Thu, 06 Mar 2014 11:08:00 GMT Příležitost pro studenty: možná účast na Mezinárodním astronautickém kongresu IAC 2014 v Torontu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-mozna-ucast-na-mezinarodnim-astronautickem-kongresu-iac-2014-v-torontu.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř&nbsp;ESA nab&iacute;z&iacute; evropsk&yacute;m studentům možnost z&uacute;častnit se leto&scaron;n&iacute;ho Mezin&aacute;rodn&iacute;ho astronautick&eacute;ho kongresu&nbsp;(IAC 2014), kter&yacute; se bude konat od 29. z&aacute;ř&iacute; - 3. ř&iacute;jna v kanadsk&eacute;m Torontu.</p> Thu, 06 Mar 2014 10:19:00 GMT Lovec planet pomáhá při operacích očí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lovec-planet-pomaha-pri-operacich-oci.html <p style="text-align: justify;"> Specialist&eacute; v&nbsp;Nizozemsku dok&aacute;zali znalosti z&iacute;skan&eacute; při v&yacute;voji teleskopu pro vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute; planet přeměnit do chirurgick&eacute;ho mikroskopu, kter&yacute; dok&aacute;že zachr&aacute;nit zrak lid&iacute; ohrožen&yacute;ch slepotou.</p> Wed, 05 Mar 2014 22:01:00 GMT Výzva pro vědce: pošlete svůj experiment na ISS! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-pro-vedce-poslete-svuj-experiment-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> ESA vyb&iacute;r&aacute; nov&eacute; experimenty, kter&eacute; by měly b&yacute;t realizov&aacute;ny v&nbsp;mikrogravitaci - čtyři sta kilometrů nad na&scaron;&iacute; planetou na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Zd&aacute; se v&aacute;m to zcela mimo dosah? Navrhněte zaj&iacute;mav&yacute; vědeck&yacute; n&aacute;vrh a experiment může zam&iacute;řit na kosmickou stanici už v&nbsp;roce 2016!</p> Wed, 05 Mar 2014 21:59:00 GMT Evropská komise hledá odborníky do Expertní skupiny pro program Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropska-komise-hleda-odborniky-do-expertni-skupiny-pro-program-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise se rozhodla vytvořit <strong>Expertn&iacute; skupinu pro Copernicus </strong>jako poradn&iacute; org&aacute;n pro aktu&aacute;ln&iacute; stav a v&yacute;voj programu Copernicus a jeho v&yacute;stupů.Jednotlivci expertn&iacute; skupiny budou vyzv&aacute;ni k &uacute;časti v jednotliv&yacute;ch tematick&yacute;ch panelech, kter&eacute; budou diskutovat předev&scaron;&iacute;m v&yacute;stupy ze služeb Copernicus (monitorov&aacute;n&iacute; &uacute;zem&iacute;, mořsk&eacute; prostřed&iacute;, atmosf&eacute;ra, krizov&eacute; ř&iacute;zen&iacute;, změna klimatu a bezpečnost) a kosmickou komponentu Copernicus včetně jej&iacute;ho pozemn&iacute;ho segmentu.</p> Wed, 05 Mar 2014 12:34:00 GMT Radar ESA určený k monitorování kosmického smetí detekoval první objekty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radar-esa-urceny-k-monitorovani-kosmickeho-smeti-detekoval-prvni-objekty.html <p style="text-align: justify;"> Prototyp radaru, kter&yacute; pomůže Evropě z&iacute;skat schopnost sledovat kosmick&eacute; smet&iacute;, pracuje nad oček&aacute;v&aacute;n&iacute; dobře a prezentuje tak svoji schopnost detekovat objekty na n&iacute;zk&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Wed, 05 Mar 2014 12:33:00 GMT Konference European Space Solutions 2014 v Praze http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/konference-european-space-solutions-2014-v-praze.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>11. - 13. června 2014 </strong>bude <strong>Ministerstvo dopravy a Magistr&aacute;t hlavn&iacute;ho města Prahy</strong> hostit v&nbsp;Kongresov&eacute;m centru uživatelskou konferenci <strong>European Space Solutions 2014</strong>. Pořadatelem konference, kter&aacute; je vrcholnou platformou pro&nbsp;setk&aacute;n&iacute; z&aacute;stupců v&scaron;ech zainteresovan&yacute;ch subjektů v&nbsp;oblasti aplikac&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch programů Galileo, EGNOS a Copernicus, je <strong>Agentura pro evropsk&yacute; GNSS (GSA) a&nbsp;Evropsk&aacute; komise</strong>.</p> Wed, 05 Mar 2014 09:16:00 GMT První družice systému GMES/Copernicus dorazila na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-systemu-gmes-copernicus-dorazila-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&aacute; družice Sentinel-1A dorazila na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně. V&nbsp;n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch t&yacute;dnech projde předletovou kontrolou, kter&aacute; zajist&iacute; jej&iacute; plnou připravenost na start 3. dubna.</p> Tue, 04 Mar 2014 11:11:00 GMT 4th ARTES Application Workshop 2014 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/4th-artes-application-workshop-2014.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura poř&aacute;d&aacute; ve dnech <st1:metricconverter productid="29. a" w:st="on">29. a</st1:metricconverter> 30. dubna 2014 v Lucemburku semin&aacute;ř &bdquo;ARTES Application Workshop 2014&ldquo;. V&nbsp;pořad&iacute; již 4. ročn&iacute;k semin&aacute;ře si klade za c&iacute;l zv&yacute;&scaron;it povědom&iacute; o potenci&aacute;lu a př&iacute;nosu nav&aacute;zan&yacute;ch kosmick&yacute;ch integrovan&yacute;ch aplikac&iacute; a aplikac&iacute; družicov&eacute; komunikace pro uživatelsk&yacute; a průmyslov&yacute; segment.</p> Mon, 03 Mar 2014 11:09:00 GMT Národní kolo soutěže o nejlepší aplikace nad volnými daty „Apps 4 Europe“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/narodni-kolo-souteze-o-nejlepsi-aplikace-nad-volnymi-daty-apps-4-europe.html <p style="text-align: justify;"> Česk&eacute; centrum pro vědu a společnost zve v&scaron;echny v&yacute;voj&aacute;ře aplikac&iacute; nad otevřen&yacute;mi daty k &uacute;časti v n&aacute;rodn&iacute;m kole soutěže Apps4Europe. Soutěž je otevřen&aacute; jak mal&yacute;m a středn&iacute;m firm&aacute;m, tak i nez&aacute;visl&yacute;m v&yacute;voj&aacute;řům.</p> Fri, 28 Feb 2014 07:39:00 GMT Kterak ulovit družici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-ulovit-druzici.html <p style="text-align: justify;"> Běžn&aacute; spojen&iacute; kosmick&yacute;ch lod&iacute; jsou už tak dost složit&aacute;, ov&scaron;em budouc&iacute; mise ESA m&aacute; j&iacute;t je&scaron;tě o &uacute;roveň v&yacute;&scaron;e: m&aacute; zachytit vysloužilou družici neovladatelně putuj&iacute;c&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze. Jde o iniciativu v&nbsp;r&aacute;mci snahy ř&iacute;dit množstv&iacute; kosmick&eacute;ho smet&iacute;: s&nbsp;průmyslov&yacute;mi partnery jsou přitom nyn&iacute; diskutov&aacute;ny možnosti v&yacute;voje technologi&iacute; nezbytn&yacute;ch pro realizaci tohoto projektu.</p> Thu, 27 Feb 2014 22:01:00 GMT ESA vybrala k realizaci misi „lovce planet“ PLATO http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vybrala-k-realizaci-misi-lovce-planet-plato.html <p style="text-align: justify;"> ESA vybrala jako svoji třet&iacute; vědeckou misi středn&iacute; kategorie kosmickou observatoř určenou ke hled&aacute;n&iacute; planet u ciz&iacute;ch hvězd. Jej&iacute; vypu&scaron;těn&iacute; je pl&aacute;nov&aacute;no na rok 2024.</p> Wed, 26 Feb 2014 22:01:00 GMT Družice Sentinel-1 roztáhla svá křídla http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-roztahla-sva-kridla.html <p style="text-align: justify;"> Už za několik t&yacute;dnů bude na oběžnou dr&aacute;hu Země um&iacute;stěna družice Sentinel-1. N&aacute;sledně provede komplikovan&yacute; sled man&eacute;vrů, během nichž rozlož&iacute; sv&eacute; slunečn&iacute; baterie stejně jako radarovou ant&eacute;nu. Technici si přitom mus&iacute; b&yacute;t jist&iacute;, že v&scaron;echny operace proběhnout přesně podle pl&aacute;nu.</p> Wed, 26 Feb 2014 08:13:00 GMT Co se honí hlavou kosmonautovi Alexanderu Gerstovi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-se-honi-hlavou-kosmonautovi-alexanderu-gerstovi.html <p style="text-align: justify;"> Odpoč&iacute;t&aacute;v&aacute;ni st&aacute;le běž&iacute;: už za sto dn&iacute; bude kosmonaut ESA Alexander Gerst mna Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, kam se vyd&aacute; společně s&nbsp;astronautem NASA Reidem Wisemanem a rusk&yacute; pilotem Maksimem Surajevem.</p> Tue, 25 Feb 2014 21:58:00 GMT Je globální oteplování skryté pod vodou? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/je-globalni-oteplovani-skryte-pod-vodou.html <p style="text-align: justify;"> Družicov&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; teploty povrchu světov&eacute;ho oce&aacute;nu ukazuj&iacute;, že třicetilet&yacute; trend n&aacute;růstu se v&nbsp;posledn&iacute;ch patn&aacute;cti letech zpomalil. Klimatologov&eacute; tvrd&iacute;, že nejde o konec glob&aacute;ln&iacute;ho oteplov&aacute;n&iacute;, ale o v&yacute;sledek rozdělen&iacute; toku energie v&nbsp;klimatick&eacute;m syst&eacute;mu a tak&eacute; č&aacute;stečně o změnu toho, jak oce&aacute;ny ukl&aacute;daj&iacute; teplo.</p> Sun, 23 Feb 2014 22:01:00 GMT Prehistorický jeskynní pigment bude stínit sondu ESA Solar Orbiter http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prehistoricky-jeskynni-pigment-bude-stinit-sondu-esa-solar-orbiter.html <p style="text-align: justify;"> Pigment, kter&yacute; byl kdysi namazan&yacute; do prehistorick&yacute;ch jeskynn&iacute;ch maleb, bude chr&aacute;nit misi ESA a NASA Solar Orbiter před slunečn&iacute;m z&aacute;řen&iacute;m. Za pomoci modern&iacute; technologie bude prach ze sp&aacute;len&yacute;ch kost&iacute; aplikovan&yacute; na titanov&yacute; tepeln&yacute; &scaron;t&iacute;t sondy.</p> Fri, 21 Feb 2014 10:14:00 GMT Bouře před klidem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/boure-pred-klidem.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;polovině &uacute;nora se pos&aacute;dka v&yacute;zkumn&eacute; pol&aacute;rn&iacute; stanice Concordia stane jednou z&nbsp;nejosamělej&scaron;&iacute;ch skupinek lid&iacute; na Zemi - a to na dlouh&yacute;ch devět měs&iacute;ců. Na z&aacute;kladně je třin&aacute;ctičlenn&aacute; pos&aacute;dka, kter&aacute; ji mus&iacute; obsluhovat, ž&iacute;t zde a prov&aacute;dět vědeck&eacute; experiment v&nbsp;srdci vysokohorsk&eacute; planiny v&nbsp;Antarktidě ve velmi drsn&yacute;ch př&iacute;rodn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch.</p> Wed, 19 Feb 2014 22:01:00 GMT Pamětní medaile připomíná padesát let evropské kosmické spolupráce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pametni-medaile-pripomina-padesat-let-evropske-kosmicke-spoluprace.html <p style="text-align: justify;"> Rok 2014 je mezn&iacute;kem pro &bdquo;kosmickou&ldquo; Evropu, kter&aacute; si pr&aacute;vě letos připom&iacute;n&aacute; pades&aacute;t&eacute; v&yacute;roč&iacute; spolupr&aacute;ce v&nbsp;t&eacute;to oblasti. V&nbsp;upom&iacute;nku na toto důležit&eacute; v&yacute;roč&iacute; vyd&aacute;v&aacute; francouzsk&aacute; n&aacute;rodn&iacute; mincovna Monnaie de Paris sadu sběratelsk&yacute;ch zlat&yacute;ch a stř&iacute;brn&yacute;ch medail&iacute;, kter&eacute; oslavuj&iacute; evropsk&yacute; průzkum vesm&iacute;ru.</p> Tue, 18 Feb 2014 22:01:00 GMT Gaia začíná zaostřovat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/gaia-zacina-zaostrovat.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř pro pozorov&aacute;n&iacute; miliardy hvězd ESA Gaia se pomalu rozj&iacute;žd&iacute; do pln&eacute;ho provozu. Tento zku&scaron;ebn&iacute; sn&iacute;mek ukazuje hust&yacute; shluk hvězd ve Velk&eacute;m Magellanově mračnu, což je satelitn&iacute; galaxie v&nbsp;na&scaron;&iacute; Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Mon, 17 Feb 2014 22:01:00 GMT Galileo pracuje – a pracuje dobře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/galileo-pracuje---a-pracuje-dobre.html <p> Ověřov&aacute;n&iacute; funkčnosti syst&eacute;mu Galileo př&iacute;mo na oběžn&eacute; dr&aacute;ze bylo dokončeno: Evropa tak nyn&iacute; m&aacute; operačn&iacute; j&aacute;dro sv&eacute;ho vlastn&iacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu na spr&aacute;vn&eacute;m m&iacute;stě. Galileo je celosvětově prvn&iacute; ryze civiln&iacute; (z hlediska vlastnictv&iacute; i provozu) operačn&iacute; syst&eacute;m družicov&eacute; navigace.</p> Mon, 17 Feb 2014 10:31:00 GMT Pátrání po životě na prapodivných místech http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/patrani-po-zivote-na-prapodivnych-mistech.html <p> Minul&yacute; rok vyzvala ESA &scaron;kol&aacute;ky k&nbsp;tomu, aby se trochu povrtaly v&nbsp;hl&iacute;ně a pokusily se objevit ž&iacute;žaly a jin&yacute; podzemn&iacute; život. Stejn&yacute; &uacute;kol přitom dostali kosmonauti ESA v&nbsp;r&aacute;mci podzemn&iacute;ho v&yacute;cvikov&eacute;ho kurzu CAVES, kter&yacute; proběhl v&nbsp;jeskyn&iacute;ch na italsk&eacute; Sardinii. Těm se přitom podařilo objevit nov&aacute; m&iacute;sta v&yacute;skytu zn&aacute;m&yacute;ch forem života stejně jako někter&eacute; vz&aacute;cn&eacute; druhy.</p> Thu, 13 Feb 2014 22:01:00 GMT Planetární ochrana brání mikrobům vydat se stopem do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/planetarni-ochrana-brani-mikrobum-vydat-se-stopem-do-vesmiru.html <p> Zat&iacute;mco kosmonauti mohou sn&iacute;t o tom, že jednoho dne objev&iacute; nezn&aacute;mou formu života, kancel&aacute;ř planet&aacute;rn&iacute; ochrany v&nbsp;ESA m&aacute; v&nbsp;popisu pr&aacute;ce podobn&eacute; objevy pravidelně.</p> Wed, 12 Feb 2014 22:01:00 GMT Dokončeno jádro sondy pro misi ExoMars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokonceno-jadro-sondy-pro-misi-exomars.html <p> Modul orbit&aacute;ln&iacute; č&aacute;sti sondy ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) skl&aacute;daj&iacute;c&iacute; se z&nbsp;konstrukce, syst&eacute;mu ř&iacute;zen&iacute; teploty a pohonn&eacute; soustavy byl předan&yacute; v&yacute;robcem (OHB System) firmě Thales Alenia Space France ke zkompletov&aacute;n&iacute;. Stalo se tak na slavnostn&iacute;m ceremoni&aacute;lu v&nbsp;Br&eacute;m&aacute;ch.</p> Tue, 11 Feb 2014 22:01:00 GMT První start rakety Ariane 5 v roce 2014 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-roce-2014.html <p> Z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně odstartovala prvn&iacute; leto&scaron;n&iacute; raketa Ariane 5. Bezpečně dopravila na pl&aacute;novan&eacute; přechodov&eacute; dr&aacute;hy dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic ABS-2 a Athena-Fidus.</p> Tue, 11 Feb 2014 09:48:00 GMT Světový den mokřadů se zaměřuje na zemědělství http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/svetovy-den-mokradu-se-zameruje-na-zemedelstvi.html <p> Světov&yacute; den mokřadů si v&nbsp;roce 2014 dal za c&iacute;l připomenout, že mokřady a zemědělsk&yacute; průmysl se spolu mus&iacute; naučit vych&aacute;zet. Projekt ESA GlobWetland II přitom asistuje středomořsk&yacute;m zem&iacute;m v&nbsp;udržiteln&eacute;m rozvoji těchto oblast&iacute; a demonstruje v&yacute;voj mokřadů plus zemědělstv&iacute; v&nbsp;čase.</p> Mon, 10 Feb 2014 21:58:00 GMT Observatoř Gaia dorazila na operační dráhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-gaia-dorazila-na-operacni-drahu.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA Gaia pro pozorov&aacute;n&iacute; miliardy hvězdy je nyn&iacute; na sv&eacute; operačn&iacute; dr&aacute;ze kolem gravitačně stabiln&iacute;ho virtu&aacute;ln&iacute;ho bodu nazvan&eacute;ho L2: ten se nach&aacute;z&iacute; zhruba 1,5 mili&oacute;nu kilometrů od Země.</p> Thu, 06 Feb 2014 22:01:00 GMT Observatoř Herschel objevila vodní páru u trpasličí planety Ceres http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-herschel-objevila-vodni-paru-u-trpaslici-planety-ceres.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; observatoř ESA Herschel objevila vodn&iacute; p&aacute;ry kolem trpaslič&iacute; planety Ceres. Jde o historicky prvn&iacute; n&aacute;lez vodn&iacute; p&aacute;ry kolem objektu v&nbsp;p&aacute;su asteroidů.</p> Wed, 05 Feb 2014 22:01:00 GMT Sonda Rosetta je již plně probuzena a probíhají její testy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-je-jiz-plne-probuzena-a-probihaji-jeji-testy.html <p style="text-align: justify;"> Pot&eacute;, co byla 20. ledna 2014 probuzena z&nbsp;t&eacute;měř tis&iacute;c dn&iacute; trvaj&iacute;c&iacute; hibernace sonda ESA Rosetta, letov&iacute; kontroloři provedli prvn&iacute; ze s&eacute;rie testů jej&iacute;ho stavu. Ty jsou nyn&iacute; zaměřen&eacute; na to, jak jednotliv&eacute; syst&eacute;my sondy dlouhou dobu nečinnosti přečkaly.</p> Tue, 04 Feb 2014 22:01:00 GMT Příprava na asteroidy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-asteroidy.html <p style="text-align: justify;"> Maj&iacute;ce pověřen&iacute; od Spojen&yacute;ch n&aacute;rodů, připravuje ESA a dal&scaron;&iacute; předn&iacute; kosmick&eacute; agentury skupinu, kter&aacute; bude pom&aacute;hat koordinovat glob&aacute;ln&iacute; reakci v&nbsp;př&iacute;padě, že se objev&iacute; nebezpečn&yacute; asteroid re&aacute;lně ohrožuj&iacute;c&iacute; Zemi.</p> Mon, 03 Feb 2014 22:01:00 GMT Portugalsko se připravuje na program Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/portugalsko-se-pripravuje-na-program-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;t&iacute;m, jak se nezadržitelně bl&iacute;ž&iacute; vypu&scaron;těn&iacute; prvn&iacute; družice z&nbsp;programu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus, ře&scaron;&iacute; Portugalsko č&iacute;m d&aacute;l intenzivněji ot&aacute;zku, jak co nejl&eacute;pe využ&iacute;t jeho informačn&iacute;ho potenci&aacute;lu.</p> Mon, 03 Feb 2014 18:34:00 GMT ESA Space App Camp 2014 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-space-app-camp-2014.html <p style="text-align: justify;"> Iniciativa&nbsp;&nbsp;&quot;ESA Space App Camp&quot;&nbsp;umožňuje nadan&yacute;m v&yacute;vojařům z člensk&yacute;ch st&aacute;tu EU vyv&iacute;jet mobiln&iacute; aplikace, kter&eacute;&nbsp;s využ&iacute;t&iacute;m&nbsp;služeb pro&nbsp;pozorov&aacute;n&iacute; Země (data programu GMES/Copernicus)&nbsp;a služeb navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu EGNOS přinesou užitek v každodenn&iacute;m životě koncov&eacute;ho uživatele.</p> Mon, 03 Feb 2014 07:51:00 GMT Družice CryoSat sledovala evropskou bouřkovou smršť http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-sledovala-evropskou-bourkovou-smrst.html <p style="text-align: justify;"> Družice ESA CryoSat měřila vzedmut&iacute; hladiny během nejnověj&scaron;&iacute;ch bouř&iacute; v&nbsp;Severn&iacute;m moři pot&eacute;, co zv&yacute;&scaron;en&aacute; hladina vody pro&scaron;la skrze Kattegatskou &uacute;žinu mezi D&aacute;nskem a &Scaron;v&eacute;dskem.</p> Thu, 30 Jan 2014 22:01:00 GMT Seminář k vědeckým aspektům mise SENTINEL-2 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seminar-k-vedeckym-aspektum-mise-sentinel-2.html <div> <strong>Datum kon&aacute;n&iacute;:</strong> 20.-22. květem 2014</div> <div> <strong>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;</strong>:&nbsp; &nbsp;Centrum ESA ESRIN, Frascati, It&aacute;lie</div> <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura poř&aacute;d&aacute; ve dnech 20. až 22. května v&nbsp;centru ESA-ESRIN semin&aacute;ř &quot;Sentinel-2 for Science Workshop&quot;, jehož c&iacute;lem definovat nov&eacute; a zrevidovat st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; oček&aacute;van&eacute; vědeck&eacute; př&iacute;nosy mise Sentinel-2.</p> Thu, 30 Jan 2014 08:09:00 GMT Podělte se o své nápady a napomozte tak zavedení veřejné regulované služby v rámci evropského navigačního systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/podelte-se-o-sve-napady-a-napomozte-tak-zavedeni-verejne-regulovane-sluzby-v-ramci-evropskeho-navigacniho-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Agentura pro evropsk&yacute; glob&aacute;ln&iacute; navigačn&iacute; družicov&yacute; syst&eacute;m (GSA) otevřela v&nbsp;r&aacute;mci podpory uživatelsk&eacute;ho segmentu konzultaci k&nbsp;technologick&eacute;mu pl&aacute;nu veřejn&eacute; regulovan&eacute; služby (PRS) syst&eacute;mu Galileo. PRS je službou určenou prim&aacute;rně pro bezpečnostn&iacute; složky člensk&yacute;ch zem&iacute; EU, kter&eacute; vyžaduj&iacute; vysokou &uacute;roveň kontinuity služeb.</p> Thu, 30 Jan 2014 07:10:00 GMT Na prahu nové éry dálkového průzkumu Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-prahu-nove-ery-dalkoveho-pruzkumu-zeme.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; družice vyroben&aacute; speci&aacute;lně pro ambici&oacute;zn&iacute; evropsk&yacute; program GMES/Copernicus, jehož c&iacute;lem je monitorovat životn&iacute; prostřed&iacute;, nyn&iacute; proch&aacute;z&iacute; z&aacute;věrečn&yacute;mi zkou&scaron;kami. Satelit Sentinel bude z&aacute;hy odesl&aacute;n do Francouzsk&eacute; Guayany, odkud m&aacute; koncem března odstartovat na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Wed, 29 Jan 2014 22:01:00 GMT Oblek Skinsuit pro kosmonauty najde uplatnění i na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/oblek-skinsuit-pro-kosmonauty-najde-uplatneni-i-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Kancel&aacute;ř kosmick&eacute; medic&iacute;ny v&nbsp;Evropsk&eacute;m středisku kosmonautů ESA v&nbsp;současn&eacute; době vede projekt, jehož c&iacute;lem je pomoci kosmonautům překonat probl&eacute;my se z&aacute;dy při pobytu ve vesm&iacute;ru. A to velmi jednoduch&yacute;m způsobem: oblečen&iacute;m si technologicky vyspěl&eacute;ho přil&eacute;hav&eacute;ho oděvu, kter&yacute; pokr&yacute;v&aacute; prakticky cel&eacute; tělo.</p> Tue, 28 Jan 2014 22:01:00 GMT Přenosná telemedicínská zařízení pro lékaře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prenosna-telemedicinska-zarizeni-pro-lekare.html <p style="text-align: justify;"> Robustn&iacute; přenosn&eacute; zař&iacute;zen&iacute; pro sledov&aacute;n&iacute; kl&iacute;čov&yacute;ch životn&iacute;ch funkc&iacute; a poskytov&aacute;n&iacute; komunikačn&iacute; kapacity pro l&eacute;kaře, kter&eacute; bylo vyvinuto za podpory ESA, nab&iacute;z&iacute; &uacute;žasn&eacute; možnosti i v&nbsp;nejodlehlej&scaron;&iacute;ch oblastech na Zemi. A to i d&iacute;ky satelitn&iacute; komunikaci.</p> Mon, 27 Jan 2014 22:01:00 GMT Logo mise Futura http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/logo-mise-futura.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; zveřejnila logo sv&eacute; dlouhodob&eacute; expedice na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Mon, 27 Jan 2014 12:01:00 GMT Měření teploty planety Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mereni-teploty-planety-zeme.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;stroje na družic&iacute;ch mohou měřit teplotu zemsk&eacute;ho povrchu - podobně jako by &scaron;lo o nějak&eacute; &bdquo;nebesk&eacute; teploměry&ldquo;. Projekt ESA GlobTemperature m&aacute; za c&iacute;l spojit data z&nbsp;různ&yacute;ch senzorů, takže vědci nyn&iacute; budou m&iacute;t na jednom m&iacute;stě data o teplot&aacute;ch zemsk&eacute;ho pokryvu, vodn&iacute;ch ploch nebo ledov&yacute;ch pl&aacute;n&iacute;.</p> Thu, 23 Jan 2014 22:01:00 GMT EMITS – nové veřejné tendry k misi JUICE výhradně pro ČR http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/emits---nove-verejne-tendry-k-misi-juice-vyhradne-pro-cr.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura zveřejnila skrze informačn&iacute; port&aacute;l <a href="http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main" target="_blank">EMITS</a> pl&aacute;n nov&yacute;ch veřejn&yacute;ch tendrů (intended ITT)&nbsp;k&nbsp;misi JUICE, kter&eacute; budou <strong>určeny v&yacute;hradně pro subjekty z ČR</strong>. K vlastn&iacute;mu vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; tendrů pak dojde během n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch t&yacute;dnů.&nbsp;Mise JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) je prvn&iacute; mis&iacute; z tř&iacute;dy L (Large), vybran&eacute; pro realizaci v r&aacute;mci programu ESA Cosmic Vision 2015-2025. Sonda JUICE odstartuje v roce 2022 z kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně na palubě rakety Ariane-5. K planetě Jupiter doraz&iacute; v roce <st1:metricconverter productid="2030 a" w:st="on">2030 a</st1:metricconverter> n&aacute;sledně str&aacute;v&iacute; nejm&eacute;ně tři roky vědeck&yacute;mi měřen&iacute;mi a pozorov&aacute;n&iacute;m ledov&yacute;ch měs&iacute;ců planety Jupiter.</p> Thu, 23 Jan 2014 11:00:00 GMT Nové příležitosti pro studenty – ESA prodloužila termíny pro podání návrhů na experimenty do nových ročníků populárních studentských projektů. http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-prilezitosti-pro-studenty---esa-prodlouzila-terminy-pro-podani-navrhu-na-experimenty-do-novych-rocniku-popularnich-studentskych-projektu.html <p style="text-align: justify;"> ESA Education Office prodloužila term&iacute;ny pro pod&aacute;n&iacute;&nbsp;n&aacute;vrhů na experimenty do nov&yacute;ch ročn&iacute;ků popul&aacute;rn&iacute;ch studentsk&yacute;ch projektů. Konkr&eacute;tně se jedn&aacute; o projekty Spin Your Thesis! a Drop Your Thesis!, kter&eacute; studentům umožnuj&iacute; realizovat svoje experimenty v prostřed&iacute; hypergravitace a mikrogravitace.</p> Thu, 23 Jan 2014 09:42:00 GMT Bezpečnější železnice - díky kosmické technologii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bezpecnejsi-zeleznice---diky-kosmicke-technologii.html <p style="text-align: justify;"> Kvalitn&iacute; brzdy jsou kritick&eacute; pro bezpečnost na železnic&iacute;ch. V&nbsp;Německu nyn&iacute; podstupuj&iacute; každodenn&iacute; důkladn&eacute; testy, přičemž využ&iacute;vaj&iacute; pokročilou technologii vyvinutou původně pro zaji&scaron;těn&iacute; n&aacute;vratu kosmick&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute; z&nbsp;vesm&iacute;ru na Zemi.</p> Wed, 22 Jan 2014 22:01:00 GMT „Spící kráska“ Rosetta se v hlubokém vesmíru probudila z hibernace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spici-kraska-rosetta-se-v-hlubokem-vesmiru-probudila-z-hibernace.html <p style="text-align: justify;"> Byl to poh&aacute;dkov&yacute; konec nap&iacute;nav&eacute; kapitoly př&iacute;běhu meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy Rosetta, když ESA přijala sign&aacute;l od tohoto stamili&oacute;ny kilometrů vzd&aacute;len&eacute;ho automatu. Poprv&eacute; po 31 měs&iacute;c&iacute;ch.</p> Wed, 22 Jan 2014 06:45:00 GMT OSN – výzva k podání návrhů na experimenty v mikrogravitaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/osn---vyzva-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-mikrogravitaci.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;řad OSN pro kosmick&eacute; z&aacute;ležitosti vyhl&aacute;sil v&nbsp;pořad&iacute; již druh&yacute; ročn&iacute;k projektu &bdquo;ZGIP&ldquo; (Zero-Gravity Instrument Project), v&nbsp;r&aacute;mci kter&eacute;ho maj&iacute; studenti a v&yacute;zkumn&iacute; pracovn&iacute;ci z&nbsp;cel&eacute;ho světa možnost realizovat sv&eacute; experimenty v prostřed&iacute;&nbsp;simulovan&eacute; nulov&eacute; gravitace.</p> Tue, 21 Jan 2014 09:06:00 GMT All You Need Is Space - zábavný komiks s kosmickou tématikou pro mládež nyní dostupný v českém jazyce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/all-you-need-is-space---zabavny-komiks-s-kosmickou-tematikou-pro-mladez-nyni-dostupny-v-ceskem-jazyce.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura připravila&nbsp;spolu s Evropskou komis&iacute; zaj&iacute;mav&yacute; komiks s kosmickou t&eacute;matikou, kter&yacute; na jednoduch&yacute;ch př&iacute;padech poutav&yacute;m způsobem vysvětluje na&scaron;&iacute; nejmlad&scaron;&iacute; generaci způsob, jak&yacute;m kosmick&eacute; technologie a z nich odvozen&eacute; aplikace pozitivně ovlivňuj&iacute; n&aacute;&scaron; každodenn&iacute; život.</p> Mon, 20 Jan 2014 13:12:00 GMT I Váš hlas rozhoduje: Možnost uplatnění Vašeho názoru v rámci evropského připomínkového řízení v oblasti poskytování dat pro dopravní informační služby v reálném čase napříč celou EU http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/i-vas-hlas-rozhoduje-moznost-uplatneni-vaseho-nazoru-v-ramci-evropskeho-pripominkoveho-rizeni-v-oblasti-poskytovani-dat-pro-dopravni-informacni-sluzby-v-realnem-case-napric-celou-eu.html <p style="text-align: justify;"> Dopravn&iacute; informace a na ně nav&aacute;zan&eacute; služby poskytovan&eacute; v&nbsp;re&aacute;ln&eacute;m čase, maj&iacute; za c&iacute;l poskytnout &uacute;častn&iacute;kům silničn&iacute;ho provozu užitečn&eacute;, přesn&eacute; a aktu&aacute;ln&iacute; informace o situaci na silničn&iacute; s&iacute;ti, jak&yacute;mi jsou informace o provozn&iacute;m stavu dopravn&iacute;ch s&iacute;t&iacute;, m&iacute;stn&iacute; dopravn&iacute; předpisy (rychlostn&iacute; limity, jednosměrn&eacute; ulice), doporučen&iacute; vhodn&yacute;ch tras, poskytnut&iacute; informac&iacute; o odhadovan&eacute; době př&iacute;jezdu na m&iacute;sto určen&iacute;, aktu&aacute;ln&iacute; vyt&iacute;ženosti dopravn&iacute;ch tepen, informace o nehod&aacute;ch, pr&aacute;c&iacute;ch na silnici, uzav&iacute;rk&aacute;ch, povětrnostn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch či jak&yacute;chkoliv jin&yacute;ch relevantn&iacute;ch informac&iacute; t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se bezpečnosti silničn&iacute;ho provozu.</p> Mon, 20 Jan 2014 10:52:00 GMT Nejdůležitější budík ve sluneční soustavě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejdulezitejsi-budik-ve-slunecni-soustave.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; v&nbsp;10:00 h GMT (tedy v&nbsp;11:00 h středoevropsk&eacute;ho času) přijde ke slovu nejdůležitěj&scaron;&iacute; bud&iacute;k ve slunečn&iacute; soustavě: ten, kter&yacute; probud&iacute; k&nbsp;životu meziplanet&aacute;rn&iacute; sondu ESA Rosetta.</p> Mon, 20 Jan 2014 07:16:00 GMT Konference o kosmické politice EU http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/konference-o-kosmicke-politice-eu.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 28. a 29. ledna se v&nbsp;budově Charlemagne Evropsk&eacute; komise v&nbsp;Bruselu uskutečn&iacute; &scaron;est&aacute; konference na vysok&eacute; &uacute;rovni o kosmick&eacute; politice EU. &Uacute;středn&iacute;m t&eacute;matem bude &bdquo;Jak&yacute;m směrem se m&aacute; vydat Evropa mezi dne&scaron;kem a rokem 2020?&ldquo;</p> Mon, 20 Jan 2014 07:11:00 GMT Pomoc při realizaci miniraketoplánu Dream Chaser http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pomoc-pri-realizaci-miniraketoplanu-dream-chaser.html <p style="text-align: justify;"> ESA a americk&aacute; firma Sierra Nevada Corporation (SNC) podepsaly dohodu o porozuměn&iacute;, v&nbsp;jej&iacute;mž r&aacute;mci se pokus&iacute; identifikovat možnosti spolupr&aacute;ce s&nbsp;evropsk&yacute;m průmyslem při v&yacute;voji hardware a konceptu letů pro kosmick&yacute; transportn&iacute; syst&eacute;m Dream Chaser.</p> Tue, 14 Jan 2014 22:02:00 GMT Jednodušší testování velkých antén http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jednodussi-testovani-velkych-anten.html <p style="text-align: justify;"> Zař&iacute;zen&iacute; PAMS (Portable Antenna Measurement System) je nab&iacute;z&iacute; ře&scaron;en&iacute; pro pot&iacute;že, se kter&yacute;mi se pot&yacute;k&aacute;me během testov&aacute;n&iacute; velk&yacute;ch ant&eacute;n.</p> Tue, 14 Jan 2014 22:01:00 GMT Systém Galileo byl poprvé použit pro sledování letícího cíle http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-byl-poprve-pouzit-pro-sledovani-leticiho-cile.html <p style="text-align: justify;"> Družice ESA Galileo byly poprv&eacute; použity k&nbsp;určen&iacute; zeměpisn&eacute; d&eacute;lky a &scaron;&iacute;řky plus v&yacute;&scaron;ky v&nbsp;př&iacute;padě sledov&aacute;n&iacute; let&iacute;c&iacute;ho testovac&iacute;ho letadla.</p> Tue, 14 Jan 2014 08:16:00 GMT Vypouštění vícero družic pomocí adaptérů Sylda a Vespa http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypousteni-vicero-druzic-pomoci-adapteru-sylda-a-vespa.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;roce 2013 evropsk&eacute; nosn&eacute; rakety opakovaně dopravily družice na různ&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy během jednoho startu - a t&iacute;m nab&iacute;dly z&aacute;kazn&iacute;kům &scaron;ir&scaron;&iacute; paletu možnost&iacute; vyn&eacute;st sv&eacute; n&aacute;klady do vesm&iacute;ru.</p> Tue, 14 Jan 2014 08:12:00 GMT Pilotní ověření funkčnosti celoevropského automatického systému tísňového volání z paluby vozidla „eCall 112“ bylo úspěšně dokončeno http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/pilotni-overeni-funkcnosti-celoevropskeho-automatickeho-systemu-tisnoveho-volani-z-paluby-vozidla-ecall-112-bylo-uspesne-dokonceno.html <p style="text-align: justify;"> Pilotn&iacute; ověřen&iacute; fungov&aacute;n&iacute; syst&eacute;mu eCall v&nbsp;mezin&aacute;rodn&iacute;m provozu, kter&eacute; bylo testov&aacute;no v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho projektu HeERO (Harmonised eCall European Pilot), &uacute;spě&scaron;ně skončilo ke dni 31.12.2013. Na &uacute;zem&iacute; ČR a ve vybran&yacute;ch zem&iacute;ch EU flotila testovac&iacute;ch vozidel projektu simulovala dopravn&iacute; nehody, přičemž bylo ověřov&aacute;no, zda přenos dat o nehodě a hlasov&eacute; spojen&iacute; na t&iacute;sňov&eacute; centrum 112 funguje bez chyby.</p> Mon, 13 Jan 2014 08:58:00 GMT Pořad České televize k problematice globálního navigačního družicového systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/porad-ceske-televize-k-problematice-globalniho-navigacniho-druzicoveho-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo je budovan&yacute; autonomn&iacute; evropsk&yacute; glob&aacute;ln&iacute; navigačn&iacute; družicov&yacute; syst&eacute;m (GNSS), kter&yacute; je moderněj&scaron;&iacute; a civilně ř&iacute;zenou obdobou původně vojensk&eacute;ho syst&eacute;mu USA Navstar GPS a rusk&eacute;ho syst&eacute;mu GLONASS. Jeho v&yacute;stavbu zaji&scaron;ťuj&iacute; st&aacute;ty Evropsk&eacute; unie prostřednictv&iacute;m Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) a dal&scaron;&iacute;ch instituc&iacute;. <o:p></o:p></p> Fri, 10 Jan 2014 14:15:00 GMT Seznámení se s družicí Sentinel-1A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seznameni-se-s-druzici-sentinel-1a.html <p style="text-align: justify;"> M&eacute;dia měla možnost se sezn&aacute;mit s&nbsp;prvn&iacute; družic&iacute; Sentinel, kter&aacute; se nyn&iacute; chyst&aacute; na start na jaře 2014.</p> Mon, 06 Jan 2014 22:02:00 GMT Arktický mořský led se vzpamatovává z rekordně nízkých hodnot http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/arkticky-morsky-led-se-vzpamatovava-z-rekordne-nizkych-hodnot.html <p style="text-align: justify;"> Pozorov&aacute;n&iacute; uskutečněn&aacute; družic&iacute; ESA CryoSat ukazuj&iacute;, že objem arktick&eacute;ho mořsk&eacute;ho ledu v&nbsp;posledn&iacute; době v&yacute;razně narostl.</p> Mon, 06 Jan 2014 22:01:00 GMT Pozorovatel miliardy hvězd ESA se vydal na cestu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozorovatel-miliardy-hvezd-esa-se-vydal-na-cestu.html <p style="text-align: justify;"> R&aacute;no 19. prosince 2013 se vydala na palubě rakety Sojuz, kter&aacute; odstartovala z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (Francouzsk&aacute; Guayana), do vesm&iacute;ru družice ESA Gaia. Jej&iacute;m c&iacute;lem bude studovat miliardu slunc&iacute;.</p> Mon, 06 Jan 2014 08:40:00 GMT Laserový terminál družice Alphasat zamířil na cíl http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/laserovy-terminal-druzice-alphasat-zamiril-na-cil.html <p style="text-align: justify;"> Laserov&yacute; komunikačn&iacute; termin&aacute;l družice Alphasat spr&aacute;vně identifikoval svůj c&iacute;l na pozemn&iacute; stanici ESA v&nbsp;Tenerife na Kan&aacute;rsk&yacute;ch ostrovech. Stalo se tak 4. listopadu 2013: t&iacute;m bylo prok&aacute;z&aacute;no, že je možn&eacute; přesně zam&iacute;řit na bod vzd&aacute;len&yacute; přes 36 tis&iacute;c kilometrů.</p> Mon, 06 Jan 2014 08:38:00 GMT Informace k programu ARTES 14 "NEOSAT" http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informace-k-programu-artes-14-neosat.html <p style="text-align: justify;"> C&iacute;lem programu ARTES 14, s podtitulem Next Generation Platform NGP nebo tak&eacute; kr&aacute;tce NEOSAT,&nbsp; je v&yacute;voj telekomunikačn&iacute; platformy určen&eacute; pro tržn&iacute; segment od 4 do 6 tun. Platforma by měla v letech 2020-30 zab&iacute;rat majoritn&iacute; pod&iacute;l na zm&iacute;něn&eacute;m trhu. Na jej&iacute;m v&yacute;voji m&aacute; velk&yacute; z&aacute;jem francouzsk&aacute; kosmick&aacute; agentura CNES spolu se společnostmi EADS Astrium a TAS, kter&eacute; na jej&iacute;m v&yacute;voji do značn&eacute; m&iacute;ry spolupracuj&iacute; a vystupuj&iacute; v roli hlavn&iacute;ch kontraktorů (primes).</p> Mon, 30 Dec 2013 13:56:00 GMT Aktuální přehled hlavních aktivit v programu SSA v roce 2014 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/aktualni-prehled-hlavnich-aktivit-v-programu-ssa-v-roce-2014.html <p style="text-align: justify;"> Aktu&aacute;ln&iacute; přehled hlavn&iacute;ch aktivit v programu Space Situational Awareness SSA v roce 2014, kter&yacute; byl představen na setk&aacute;n&iacute; programov&eacute; rady SSA v prosinci 2013, naleznete v souboru n&iacute;že.</p> <p style="text-align: justify;"> Přehled je dělen podle 3 hlavn&iacute;ch dom&eacute;n: SWE (Space Weather, kosmick&eacute; počas&iacute;), NEO (Near Earth objects, Zemi bl&iacute;zk&eacute; asteroidy) a SST (Space Surveillance and Tracking,technologie pro detekov&aacute;n&iacute;, sledov&aacute;n&iacute; a identifikov&aacute;n&iacute; uměl&yacute;ch objektů).</p> <p style="text-align: justify;"> V př&iacute;padě dotazů kontaktujte Martina &Scaron;unkeviče na tel. 225 131 652.</p> <p> <a href="/files/files/Aktuality-2012-2013-VN/SSA/Plan%20of%20Main%20procurements%20in%20SSA%20P2%20in%202014.pdf">Aktu&aacute;ln&iacute; přehled aktivit.pdf</a></p> Mon, 30 Dec 2013 13:19:00 GMT Výběr místa pro přistání robotického modulu na Marsu v rámci mise ExoMars 2018 - výzva k zaslání návrhů http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vyber-mista-pro-pristani-robotickeho-modulu-na-marsu-v-ramci-mise-exomars-2018---vyzva-k-zaslani-navrhu.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) spolu s &Uacute;stavem kosmick&eacute;ho v&yacute;zkumu Rusk&eacute; akademie věd (s pověřen&iacute;m agentury Roskosmos) vyz&iacute;vaj&iacute; z&aacute;stupce z řad vědeck&yacute;ch obc&iacute; člensk&yacute;ch st&aacute;tu ESA k pod&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů vhodn&yacute;ch m&iacute;st pro přist&aacute;n&iacute; robotick&eacute;ho modulu na Marsu v&nbsp;r&aacute;mci mise ExoMars 2018.</p> Thu, 19 Dec 2013 07:39:00 GMT Mise Samanthy Cristoforettiové na ISS dostala název Futura http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-samanthy-cristoforettiove-na-iss-dostala-nazev-futura.html <p style="text-align: justify;"> Připravovan&aacute; mise kosmonautky ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici se bude jmenovat Futura. Jm&eacute;no mise, kter&aacute; je realizov&aacute;na v&nbsp;&uacute;zk&eacute; spolupr&aacute;ci s&nbsp;italskou kosmickou agenturou ASI a kter&aacute; bude zah&aacute;jena př&iacute;&scaron;t&iacute; rok v&nbsp;prosinci, bylo vybr&aacute;no na z&aacute;kladě soutěže v&nbsp;domovsk&eacute; zemi kosmonautky.</p> Mon, 16 Dec 2013 22:02:00 GMT Střídání stráží na základně Concordia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stridani-strazi-na-zakladne-concordia.html <p style="text-align: justify;"> Cesta na v&yacute;zkumnou z&aacute;kladnu Concordia v&nbsp;Antarktidě nen&iacute; nikdy jednoduch&aacute;. Odklady způsoben&eacute; nepř&iacute;zn&iacute; počas&iacute; mohou n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ky zastavit i na několik dn&iacute;, a to na kter&eacute;mkoliv m&iacute;stě cesty. A během antarktick&eacute; noci je jak&aacute;koliv cesta na Concordii zcela vyloučena, protože teploty klesaj&iacute; na čtyři měs&iacute;ce pod m&iacute;nus osmdes&aacute;t stupňů Celsia.</p> Mon, 16 Dec 2013 22:01:00 GMT Spolupráce mezi Ruskem a Evropskou kosmickou agenturou v rámci misí k průzkumu Měsíce http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/spoluprace-mezi-ruskem-a-evropskou-kosmickou-agenturou-v-ramci-misi-k-pruzkumu-mesice.html <p style="text-align: justify;"> D&iacute;ky rozv&iacute;jej&iacute;c&iacute; se spolupr&aacute;ci mezi ruskou kosmickou agenturou (Roskosmos) a ESA maj&iacute; nyn&iacute; evrop&scaron;t&iacute; vědci jedinečnou možnost navrhnout experimenty, kter&eacute; budou realizov&aacute;ny v r&aacute;mci rusk&yacute;ch mis&iacute; k průzkumu Měs&iacute;ce, jmenovitě mis&iacute; Luna-25 (Luna-Glob lander), Luna-26 (Luna-Resurs orbiter) a Luna-27 (Luna-Resurs lander).</p> Mon, 16 Dec 2013 12:11:00 GMT Družice Gaia je pod aerodynamickým krytem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-gaia-je-pod-aerodynamickym-krytem.html <p style="text-align: justify;"> Družice pro pozorov&aacute;n&iacute; miliardy hvězd ESA Gaia, do jej&iacute;hož startu zb&yacute;v&aacute; už jen několik dn&iacute;, byla um&iacute;stěna do&nbsp;aerodynamick&eacute;ho krytu. Ten ji bude chr&aacute;nit v&nbsp;prvn&iacute;ch minut&aacute;ch cesty do vesm&iacute;ru.</p> Mon, 16 Dec 2013 09:07:00 GMT Led v Antarktidě ubývá rychleji http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/led-v-antarktide-ubyva-rychleji.html <p style="text-align: justify;"> Tři roky pozorov&aacute;n&iacute; prov&aacute;děn&aacute; družic&iacute; ESA CryoSat ukazuj&iacute;, že ledovcov&yacute; př&iacute;krov na z&aacute;padě Antarktidy ztr&aacute;c&iacute; ročně přes 150 krychlov&yacute;ch kilometrů ledu. To je mnohem v&iacute;ce, než bylo dosud předpokl&aacute;d&aacute;no.</p> Mon, 16 Dec 2013 09:06:00 GMT Slavnostní předání cen vítězům regionálního kola soutěže "European Satellite Navigation Competition 2013" http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/slavnostni-predani-cen-vitezum-regionalniho-kola-souteze-european-satellite-navigation-competition-2013.html <p class="datum_konani"> <strong>Datum:</strong> 10.12.2013 13:00 - 10.12.2013 15:00</p> <p> <b>M&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</b> Ministerstvo dopravy, n&aacute;bř. Ludv&iacute;ka Svobody 12, Praha 1, 13 00.</p> <p style="text-align: justify;"> Slavnostn&iacute; před&aacute;n&iacute; cen v&iacute;tězům proběhne dne 10.prosince 2013 v prostor&aacute;ch Ministerstva dopravy v Praze za př&iacute;tomnosti z&aacute;stupců Ministerstva dopravy, Agentury pro evropsk&yacute; GNSS (GSA), hlavn&iacute;ho organiz&aacute;tora soutěže německ&eacute; společnosti Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen a z&aacute;stupců společnosti BIC R&amp;D s.r.o.</p> Thu, 12 Dec 2013 07:10:00 GMT Horizon 2020 – Otevřena výzva k předkládání návrhů v rámci oblasti družicové navigace http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/horizon-2020---otevrena-vyzva-k-predkladani-navrhu-v-ramci-oblasti-druzicove-navigace.html <p style="text-align: justify;"> Agentura pro evropsk&yacute; GNSS (GSA) otevřela&nbsp; 11.12.2013 prvn&iacute; v&yacute;zvu k&nbsp;předkl&aacute;d&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů v&nbsp;r&aacute;mci programu Horizon 2020 v&nbsp;oblasti družicov&eacute; navigace.</p> Wed, 11 Dec 2013 13:26:00 GMT Průmyslový den k aktivitám na kosmodromu CSG v Kourou – příležitost pro české firmy působící mimo kosmický sektor http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/prumyslovy-den-k-aktivitam-na-kosmodromu-csg-v-kourou---prilezitost-pro-ceske-firmy-pusobici-mimo-kosmicky-sektor.html <p style="text-align: justify;"> Dne <strong>21. ledna 2014</strong> poř&aacute;d&aacute; v Pař&iacute;ž&iacute; Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) a Francouzsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (CNES) <strong>průmyslov&yacute; den </strong>k&nbsp;aktivit&aacute;m <strong>Evropsk&eacute;ho kosmodromu v Kourou </strong>ve Francouzsk&eacute; Guyaně. C&iacute;lem t&eacute;to akce je informovat potenci&aacute;ln&iacute; uchazeče a specifick&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch zak&aacute;zek pro ESA/CNES. V&nbsp;r&aacute;mci akce tak&eacute; organiz&aacute;toři poskytnou cenn&eacute; rady, jak&yacute;m způsobem se zapojit do komunity dodavatelů ESA/CNES včetně informac&iacute; o př&iacute;pravě projektov&eacute;ho n&aacute;vrhu, nab&iacute;dky a z&aacute;kladn&iacute;ch podkladov&yacute;ch technick&yacute;ch informac&iacute;.</p> Tue, 10 Dec 2013 14:56:00 GMT Lasery míří do nanosvěta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lasery-miri-do-nanosveta.html <p style="text-align: justify;"> Tyto sn&iacute;mky mohou připom&iacute;nat povrch nějak&eacute; vzd&aacute;len&eacute; planety, ale ve skutečnosti zobrazuj&iacute; jin&yacute; typ nezn&aacute;m&eacute;ho prostřed&iacute;: mikroskopick&yacute; pohled na po&scaron;kozenou laserovou čočku, ov&scaron;em o rozměru nanometru - mili&oacute;ntiny milimetru. To je m&eacute;ně, než měř&iacute; vět&scaron;ina bakteri&iacute;.</p> Mon, 09 Dec 2013 22:02:00 GMT ESA hledá čistší způsoby přípravy kompozitních částí družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-hleda-cistsi-zpusoby-pripravy-kompozitnich-casti-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Modern&iacute; družice a dal&scaron;&iacute; kosmick&yacute; hardware m&aacute; mnoho společn&eacute;ho se &scaron;pičkov&yacute;mi z&aacute;vodn&iacute;mi loděmi nebo vozidly Formule 1: často jsou v&iacute;ce &bdquo;upečen&eacute;&ldquo;, než postaven&eacute;. Sest&aacute;vaj&iacute; se z&nbsp;pokročil&yacute;ch kompozitn&iacute;ch materi&aacute;lů, kter&eacute; jsou &bdquo;jen&ldquo; usazen&eacute; na spr&aacute;vn&aacute; m&iacute;sta. ESA nyn&iacute; hled&aacute; ekologicky př&iacute;větivěj&scaron;&iacute; a udržitelněj&scaron;&iacute; alternativy pro v&yacute;robu těchto materi&aacute;lů.</p> Mon, 09 Dec 2013 22:01:00 GMT Volný přístup k družicovým datům z programu GMES/Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/volny-pristup-k-druzicovym-datum-z-programu-gmes-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Voln&yacute; a otevřen&yacute; př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;družic Sentinel bude garantovan&yacute; během operačn&iacute; f&aacute;ze programu GMES/Copernicus.</p> Mon, 09 Dec 2013 13:01:00 GMT Vyždímejte více ze své satelitní televize http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzdimejte-vice-ze-sve-satelitni-televize.html <p style="text-align: justify;"> D&iacute;ky firmě Global Invacom a ESA budete jednoho dne moci distribuovat družicov&eacute; televizn&iacute; programy na rozličn&aacute; zař&iacute;zen&iacute; v&nbsp;cel&eacute;m domě skrze internetov&eacute; připojen&iacute;.</p> Mon, 09 Dec 2013 12:57:00 GMT Věda se potkala s družicí Sentinel-3 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/veda-se-potkala-s-druzici-sentinel-3.html <p style="text-align: justify;"> Na př&iacute;&scaron;t&iacute; jaro se pl&aacute;nuje vypu&scaron;těn&iacute; prvn&iacute; družice ze s&eacute;rie Sentinel, přičemž vědci se už nyn&iacute; tě&scaron;&iacute; na třet&iacute; misi z&nbsp;t&eacute;to s&eacute;rie.</p> Mon, 09 Dec 2013 06:14:00 GMT Zemětřesení zatřáslo i se zemskou gravitací http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zemetreseni-zatraslo-i-se-zemskou-gravitaci.html <p style="text-align: justify;"> Měřen&iacute; proveden&aacute; družic&iacute; ESA GOCE uk&aacute;zala, že devastuj&iacute;c&iacute; zemětřesen&iacute;, kter&eacute; zas&aacute;hlo Japonsko v&nbsp;roce 2011, zanechalo stopu v zemsk&eacute; gravitaci. Jde o dal&scaron;&iacute; př&iacute;klad toho, že tato &uacute;žasn&aacute; mise dalece překročila svůj původn&iacute; z&aacute;běr.</p> Mon, 09 Dec 2013 06:12:00 GMT Vesmír v srdci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-v-srdci.html <p style="text-align: justify;"> Uměl&eacute; srdce obsahuj&iacute;c&iacute; miniaturizovanou variantu kosmick&eacute; technologie bude již brzy b&iacute;t v&nbsp;srdci skutečn&eacute; osoby: Francie totiž přijala rozhodnut&iacute;, že je ho možn&eacute; odzkou&scaron;et na lidech.</p> Sun, 08 Dec 2013 21:59:00 GMT Položení základního kamene ve Velké Británii odstartovalo evropské kosmické oslavy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/polozeni-zakladniho-kamene-ve-velke-britanii-odstartovalo-evropske-kosmicke-oslavy.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;r&aacute;mci slavnostn&iacute;ho ceremoni&aacute;lu ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii byl položen&yacute; z&aacute;kladn&iacute; k&aacute;men nov&eacute;ho střediska ESA. Ud&aacute;losti se z&uacute;častnil gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">Jean-Jacques Dordain, britsk&yacute; ministr &scaron;kolstv&iacute; a vědy David Willets a prvn&iacute; gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Roy Gibson.</span></p> Sun, 08 Dec 2013 21:58:00 GMT Data z družice Proba-V jsou připravena k využívání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/data-z-druzice-proba-v-jsou-pripravena-k-vyuzivani.html <p style="text-align: justify;"> M&eacute;ně než sedm měs&iacute;ců po startu je evropsk&aacute; družice pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Proba-V připravena poskytovat data o glob&aacute;ln&iacute; vegetaci, a to jak pro operačn&iacute;, tak vědeck&eacute; &uacute;čely.</p> Thu, 05 Dec 2013 07:09:00 GMT Družice Galileo z nové řady prošla týdny simulovaného letu vesmírem http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/druzice-galileo-z-nove-rady-prosla-tydny-simulovaneho-letu-vesmirem.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; družice ESA Galileo str&aacute;vila pět t&yacute;dnů v&nbsp;simulovan&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;: nyn&iacute; se satelit vr&aacute;til zpět do &bdquo;podm&iacute;nek pozemsk&yacute;ch&ldquo; a připsal si tak důležit&yacute; mezn&iacute;k na cestě do vesm&iacute;ru.</p> Thu, 05 Dec 2013 07:05:00 GMT ESA Bulletin 156 (listopad 2013) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/esa-bulletin-156-listopad-2013.html <p style="text-align: justify;"> Sestava tř&iacute; družic ESA Swarm, kter&aacute; je zachycena na ob&aacute;lce nejnověj&scaron;&iacute;ho ESA Bulletinu, se 22. listopadu 2013 vydala do vesm&iacute;ru. Satelity budou monitorovat magnetick&eacute; pole Země od j&aacute;dra na&scaron;&iacute; planety až po nejvy&scaron;&scaron;&iacute; vrstvy atmosf&eacute;ry. T&iacute;m n&aacute;m nab&iacute;dnou bezprecedentn&iacute; vhled do komplexn&iacute;ho fungov&aacute;n&iacute; tohoto &scaron;t&iacute;tu, kter&yacute; chr&aacute;n&iacute; celou biosf&eacute;ru před nabit&yacute;mi č&aacute;sticemi a kosmickou radiac&iacute;.</p> Wed, 04 Dec 2013 21:59:00 GMT Spacelab a třicet let kosmonautů ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spacelab-a-tricet-let-kosmonautu-esa.html <p style="text-align: justify;"> Před třiceti lety se prvn&iacute; evropsk&aacute; laboratoř Spacelab vydala do vesm&iacute;ru na palubě americk&eacute;ho raketopl&aacute;nu. Letu se z&uacute;častnil tak&eacute; prvn&iacute; kosmonaut ESA Ulf Merbold, kter&yacute; tak zajistil vstup ESA do světa pilotovan&yacute;ch mis&iacute;.</p> Wed, 04 Dec 2013 21:58:00 GMT Výroba nosných raket Vega na plný plyn http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyroba-nosnych-raket-vega-na-plny-plyn.html <p style="text-align: justify"> Malá evropská nosná raketa Vega je tak úspěšná, že v Římě byla podepsána dohoda na výrobu deseti dalších kusů. Tyto budou používány tři roky počínaje koncem roku 2015. </p> Tue, 26 Nov 2013 22:02:00 GMT Mezník pro loď Orion se plánuje na květen 2014 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/meznik-pro-lod-orion-se-planuje-na-kveten-2014.html <p style="text-align: justify"> Květen příštího roku byl stanovený jako důležitý mezník při vývoji pilotované lodi NASA Orion, která má posloužit k dopravě astronautů za nízkou oběžnou dráhu Země. Do té doby bude provedena podrobná hloubková analýza konceptu navrhovaného evropského hardware.</p> Tue, 26 Nov 2013 22:01:00 GMT Testy rakety Vega mají zvýšit její nosnost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testy-rakety-vega-maji-zvysit-jeji-nosnost.html <p style="text-align: justify"> V hlavním technickém středisku ESA byl horní stupeň nosné rakety Vega vystavený na vibračním stole stejným silám, jaké na něj působí v průběhu startu do vesmíru. Cílem testování je zvýšit nosnou kapacitu nejnovější evropské nosné rakety. </p> Tue, 26 Nov 2013 15:19:00 GMT Jak by mohly vypadat recyklované družice? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-by-mohly-vypadat-recyklovane-druzice.html <p style="text-align: justify"> Není podstatné, jak drahé materiály jsou použité pro výrobu družic: jakmile se vydají na misi, stávající se jen součástí kosmického odpadu. Ale co kdyby se je jednoho dne podařilo recyklovat pro budoucí kosmické mise – třeba jako konstrukční materiály, palivo nebo dokonce jídlo?</p> Tue, 26 Nov 2013 15:18:00 GMT Družice Swarm vyklopily své přístrojové tyče http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/druzice-swarm-vyklopily-sve-pristrojove-tyce.html <p style="text-align: justify;"> Po &uacute;spě&scaron;n&eacute;m startu v p&aacute;tek 22. listopadu čekal na družice Swarm dal&scaron;&iacute; kritick&yacute; mezn&iacute;k. Každ&yacute; z trojice satelitů totiž vyklopil svoji čtyři metry dlouhou př&iacute;strojovou tyč. Př&iacute;strojov&eacute; tyče nesou zař&iacute;zen&iacute; kritick&aacute; pro &uacute;spě&scaron;nou realizaci mise, přičemž se vyklopily ze zadn&iacute; č&aacute;sti družic.</p> Mon, 25 Nov 2013 13:17:00 GMT Trojice družic ESA Swarm se vydala zkoumat magnetický štít naší planety http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/trojice-druzic-esa-swarm-se-vydala-zkoumat-magneticky-stit-nasi-planety.html <p style="text-align: justify;"> Rusk&aacute; raketa Rockot &uacute;spě&scaron;ně dopravila trio družic ESA Swarm na pl&aacute;novanou dr&aacute;hu, kter&aacute; je bl&iacute;zk&aacute; dr&aacute;ze pol&aacute;rn&iacute;. Satelity budou n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; čtyři roky sledovat magnetick&eacute; pole, a to z hlubin j&aacute;dra na&scaron;&iacute; planety a až do nejvy&scaron;&scaron;&iacute;ch vrstev zemsk&eacute; atmosf&eacute;ry.</p> Mon, 25 Nov 2013 13:16:00 GMT Tisková zpráva - České mikroakcelerometry na palubě družic Swarm odstartovaly na svou vesmírnou misi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tiskova-zprava---ceske-mikroakcelerometry-na-palube-druzic-swarm-odstartovaly-na-svou-vesmirnou-misi.html <p style="text-align: justify;"> V p&aacute;tek, dne 22.11.2013 z rusk&eacute;ho kosmodromu Plesetsk &uacute;spě&scaron;ně odstartovala nov&aacute; mise Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury ESA - Swarm. C&iacute;lem t&eacute;to mise je nahl&eacute;dnout pod rou&scaron;ku tajemstv&iacute; jednomu z nejzaj&iacute;mavěj&scaron;&iacute;ch fenom&eacute;nů na&scaron;&iacute; planety: magnetick&eacute;mu poli.</p> Fri, 22 Nov 2013 12:12:00 GMT Zhodnoťte Vaše nápady na využití družic v zemědělství v rámci soutěže „Farming by Satellite – Rewarding Success and Innovation“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zhodnotte-vase-napady-na-vyuziti-druzic-v-zemedelstvi-v-ramci-souteze-farming-by-satellite---rewarding-success-and-innovation.html <p style="text-align: justify;"> Nemus&iacute;te b&yacute;t odborn&iacute;kem na družicov&eacute; syst&eacute;my, zemědělcem či farm&aacute;řem, soutěž je určena v&scaron;em z&aacute;jemcům, jejichž n&aacute;pady se vztahuj&iacute; k zemědělstv&iacute;, potravin&aacute;řstv&iacute; nebo využ&iacute;v&aacute;n&iacute; krajiny. Pokud m&aacute;te n&aacute;pad, jak s využit&iacute;m družicov&yacute;ch syst&eacute;mů např. zv&yacute;&scaron;it zemědělskou produkci, v&yacute;konnost, ziskovost či sn&iacute;žit dopad zemědělstv&iacute; na životn&iacute; prostřed&iacute;, jste srdečně zv&aacute;ni k &uacute;časti na soutěži Farming by Satellite!</p> Fri, 22 Nov 2013 11:59:00 GMT Řídicí středisko mise Swarm je připraveno na trojitý start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ridici-stredisko-mise-swarm-je-pripraveno-na-trojity-start.html <p style="text-align: justify">Po měsících intenzivních příprav je řídicí tým mise Swarm nachystaný na páteční start této trojice družic. Sehraný tým, který bezpečně provede družicové průzkumníky magnetického pole skrze kritickou fázi startu a zahájení práce na oběžné dráze, je připravený reagovat na jakýkoliv problém.</p> Fri, 22 Nov 2013 06:08:00 GMT Družice Swarm jsou na startovací rampě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-swarm-jsou-na-startovaci-rampe.html <p style="text-align: justify">Přípravy na páteční start mise ESA pro průzkum magnetického pole dosáhly důležitého mezníku: trojice družic Swarm byla dopravena na startovací rampu kosmodromu Pleseck. O víkendu se přípravný tým rozloučil se satelity a dokončil jejich přípravu zapouzdřením do aerodynamického krytu rakety. Ten je chrání před tvrdými okolními podmínkami během startu.</p> Fri, 22 Nov 2013 06:07:00 GMT HYDRONAUT DEEPLAB - Podpořte ambiciózní český projekt unikátní podvodní vědecké laboratoře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hydronaut-deeplab---podporte-ambiciozni-cesky-projekt-unikatni-podvodni-vedecke-laboratore.html <p style="text-align: justify"> V současné době finišuje kampaň na získání prostředků pro realizaci ambiciózního a zajímavého projektu HYDRONAUT, jehož cílem je vytvoření unikátní podvodní vědecké laboratoře pro výcvik kosmonautů, potápěčů a záchranářů.</p> Thu, 21 Nov 2013 12:47:00 GMT Kosmonaut ESA Luca Parmitano se bezpečně vrátil zpět na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-luca-parmitano-se-bezpecne-vratil-zpet-na-zemi.html <p style="text-align: justify"> Kosmonaut ESA Luca Parmitano, ruský velitel Fjodor Jurčichin a astronautka NASA Karen Nybergová se bezpečně vrátili zpět na Zemi. Jejich loď přistála dle plánu v kazašských stepích.</p> Thu, 21 Nov 2013 06:46:00 GMT Družice GOCE podlehla působení gravitace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-goce-podlehla-pusobeni-gravitace.html <p style="text-align: justify"> V pondělí 11. listopadu 2013 kolem 1:00 h středoevropského času vstoupila družice ESA GOCE do zemské atmosféry na trajektorii, která přecházela přes Sibiř, západní část Tichého oceánu, východní část Indického oceánu a Antarktidu. Přesně jak se předpokládalo, družice zanikla v hustých vrstvách atmosféry a na Zemi nedošlo k žádným škodám.</p> Thu, 21 Nov 2013 06:43:00 GMT Raketa Ariane 6 se posunula do další vývojové fáze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-ariane-6-se-posunula-do-dalsi-vyvojove-faze.html <p style="text-align: justify"> Předběžné požadavky na evropský nosič nové generace Ariane 6 byly definovány, a tak je celý projekt připravený vydat se do další fáze. V listopadu 2012 na Radě ESA na ministerské úrovni v Neapoli bylo rozhodnuto o zahájení přípravných prací na evropském nosiči nové generace Ariane 6.</p> Wed, 20 Nov 2013 08:26:00 GMT Mezinárodní kosmická stanice slaví patnácté narozeniny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mezinarodni-kosmicka-stanice-slavi-patnacte-narozeniny.html <p style="text-align: justify"> První modul Mezinárodní kosmické stanice pojmenovaný Zarja se vydal do vesmíru 20. listopadu 1998. Pět kosmických agentur zastupujících šestnáct států tak zahájilo budování orbitálního výzkumného zařízení: jednoho z nejkomplexnějších kdy realizovaného vědeckého a technologického programu.</p> Wed, 20 Nov 2013 08:24:00 GMT Díky ESA získá celá Evropa širokopásmové připojení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/diky-esa-ziska-cela-evropa-sirokopasmove-pripojeni.html <p style="text-align: justify"> Třicet let investic ESA do nových technologií umožní evropským družicovým operátorům nabídnout všem občanům EU do konce roku širokopásmové připojení k internetu.</p> Tue, 19 Nov 2013 21:59:00 GMT ESA vykročila směrem k telekomunikačním družicím s elektrickým pohonem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vykrocila-smerem-k-telekomunikacnim-druzicim-s-elektrickym-pohonem.html <p style="text-align: justify"> ESA je připravena zahájit vývoj nové generace družic poháněných elektrickými tryskami využívajícími sluneční energii. Svět je k nim o krok blíže poté, co došlo k podpisu kontraktu s firmou SES z Lucemburska, v jehož rámci se rozjela nová fáze programu Electra.</p> Tue, 19 Nov 2013 21:58:00 GMT Informační den „ITS Info Session“ k plánované výzvě na podávání návrhů projektů EU spolufinancovaných z fondu TEN-T http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/informacni-den-its-info-session-k-planovane-vyzve-na-podavani-navrhu-projektu-eu-spolufinancovanych-z-fondu-ten-t.html <p style="text-align: justify;"> Dne 13. prosince 2013 se bude v Bruselu konat informačn&iacute; den &bdquo;ITS Info Session&ldquo;, kter&yacute; m&aacute; za c&iacute;l poskytnout konkr&eacute;tněj&scaron;&iacute; a podrobněj&scaron;&iacute; informace o podporovan&yacute;ch oblastech ITS v r&aacute;mci vyhl&aacute;&scaron;en&eacute; v&yacute;zvy pro v&iacute;celet&yacute; program &bdquo;2013 Multi Annual Call&ldquo;. &Uacute;častn&iacute;ci tak&eacute; budou informov&aacute;ni o form&aacute;ln&iacute;ch n&aacute;ležitostech, kter&eacute; jsou nezbytn&eacute; pro form&aacute;lně podan&yacute; n&aacute;vrh projektu.</p> Mon, 18 Nov 2013 13:13:00 GMT Příležitost pro studenty: vzdělávací kurz ESA k projektu ESEO - druhá fáze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-vzdelavaci-kurz-esa-k-projektu-eseo---druha-faze.html <p style="text-align: justify"> Po úspěšné první části kurzu k projektu ESEO nabízí nyní vzdělávací kancelář ESA 10 evropským studentům stipendia k účasti na druhé fázi z řad vzdělávacích kurzů, organizovaných v rámci projektu European Student Earth Orbiter (ESEO). Projekt ESEO se ve spolupráci s vysokoškolskými studenty (vybraných Ing./Mgr./PhD. programů) členských státu ESA zaměřuje na vývoj malé družice (tzv. microsatellite).</p> Mon, 18 Nov 2013 10:22:00 GMT Inteligentní dopravní systémy v akci - Pilotní testování projektu BaSIC http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/inteligentni-dopravni-systemy-v-akci---pilotni-testovani-projektu-basic.html <p style="text-align: justify"> Technologická agentura České republiky financuje prostřednictvím programu BETA projekt Ministerstva dopravy s názvem „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou“ (dále projekt BaSIC). </p> Thu, 14 Nov 2013 10:53:00 GMT Tisková zpráva - Česká republika slaví 5 let úspěšného členství v ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tiskova-zprava---ceska-republika-slavi-5-let-uspesneho-clenstvi-v-esa.html <p style="text-align: justify;"> Dne 12.11.2013 ČR slav&iacute; pětilet&eacute; v&yacute;roč&iacute; od sv&eacute;ho vstupu do Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), a to je vhodn&yacute; okamžik se ohl&eacute;dnout a připomenout si, co česk&eacute; firmy, vysok&eacute; &scaron;koly a vědeck&eacute; &uacute;stavy v ESA dok&aacute;zaly, co členstv&iacute; v tomto prestižn&iacute;m a v&yacute;běrov&eacute;m klubu evropsk&yacute;ch zem&iacute; ČR přin&aacute;&scaron;&iacute; a proč je důležit&eacute; věnovat kosmick&yacute;m aktivit&aacute;m st&aacute;le vět&scaron;&iacute; pozornost.</p> Tue, 12 Nov 2013 07:32:00 GMT Družice zabalené jako sardinky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-zabalene-jako-sardinky.html <p style="text-align: justify"> Složitý úkol uložení kompletní trojice družic mise Swarm na startovní adaptér je dokončený. Jedná se o významný mezník na cestě ke startu nejnovější mise ESA pro dálkový průzkum Země. S jejím startem se aktuálně počítá 22. listopadu.</p> Tue, 12 Nov 2013 04:17:00 GMT Přistávací modul mise ExoMars byl pojmenovaný Schiaparelli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristavaci-modul-mise-exomars-byl-pojmenovany-schiaparelli.html <p style="text-align: justify"> Průletový, sestupový a přistávací demonstrační modul, který poletí na misi ExoMars v roce 2016, byl pojmenovaný Schiaparelli. Stalo se tak na počest italského astronoma Giovanniho Schiaparelliho, který se zapsal do historie v 19. století zmapováním povrchových útvarů na Rudé planetě.</p> Tue, 12 Nov 2013 04:16:00 GMT Družice Galileo procházejí předletovými testy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-prochazeji-predletovymi-testy.html <p style="text-align: justify"> Následující dvojice evropských družic Galileo je středem velmi nabitého programu v „technickém srdci“ ESA v Nizozemí. Jeho cílem je zajistit maximální možnou míru připravenosti zařízení na cestu do vesmíru.</p> Sun, 10 Nov 2013 21:59:00 GMT Čas vrátit se domů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cas-vratit-se-domu.html <p style="text-align: justify"> Kosmonaut ESA Luca Parmitano uskutečnil na Mezinárodní kosmické stanici přes třicet pokusů, pomohl s připojením tří různých dopravních lodí, zachoval si chladnou hlavu během dvojice kosmických vycházek a bavil nás svými fotografiemi nebo postřehy na blogu – čas se ale naplnil a nyní se vrací domů.</p> Sun, 10 Nov 2013 21:58:00 GMT NASA se připravuje na spuštění první mise zkoumající atmosféru Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nasa-se-pripravuje-na-spusteni-prvni-mise-zkoumajici-atmosferu-marsu.html <p style="text-align: justify"> NASA se chystá vypustit první kosmickou sondu, která bude mít za úkol studovat horní vrstvy atmosféry na planetě Mars. Tento projekt prochází závěrečnou fázi příprav a počítá se, že 18. listopadu bude vypuštěn z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě (Mys Canaveral).</p> Thu, 07 Nov 2013 12:28:00 GMT Indie úspěšně vypustila svou první sondu na Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/indie-uspesne-vypustila-svou-prvni-sondu-na-mars.html <p style="text-align: justify"> Z indického kosmického centra SDSC SHAR Sriharikota byla 5. listopadu v 10:08 SEČ vypuštěna první indická sonda na Mars. Jednalo se tak o vyvrcholení celého projektu Indické organizace pro kosmický výzkum (ISRO) pod názvem Mars Orbit Mission.</p> Thu, 07 Nov 2013 11:15:00 GMT Navigační systém využívající znaky krajiny vyhrál cenu Copernicus Masters http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navigacni-system-vyuzivajici-znaky-krajiny-vyhral-cenu-copernicus-masters.html <p style="text-align: justify"> Navigační systém pro automaticky řízená vozidla, který využívá dat z družicových radarů, získal první cenu v evropské soutěži dálkového průzkumu Země.</p> Thu, 07 Nov 2013 06:27:00 GMT Čidlo pro sportovce vyhrálo hlavní cenu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cidlo-pro-sportovce-vyhralo-hlavni-cenu.html <p style="text-align: justify"> Malý - leč revoluční - senzor detekce pohybu pro sportovce zaznamenal velký úspěch v letošním ročníku soutěže ESNC (European Satellite Navigation Competition). Vytvořený začínající firmou Kinexon z inkubačního centra ESA, získal tento přístroj pro monitorování stavu sportovců první místo.</p> Thu, 07 Nov 2013 06:26:00 GMT Družice pro studium magnetického pole byly natankovány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-studium-magnetickeho-pole-byly-natankovany.html <p style="text-align: justify"> Již za pár týdnů se má do vesmíru vydat konstelace družic Swarm, a tak byl nejvyšší čas je natankovat. Technici se nyní chystají na delikátní operaci připojení tří identických satelitů k hornímu stupni nosné rakety, který je dopraví na určenou oběžnou dráhu.</p> Wed, 06 Nov 2013 13:26:00 GMT Země z vesmíru: svět proměny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zeme-z-vesmiru-svet-promeny.html <p style="text-align: justify;"> Na tomto radarov&eacute;m sn&iacute;mku poř&iacute;zen&eacute;m družic&iacute; Envisat jsou zachycen&aacute; jezera a hory v z&aacute;padn&iacute; Ugandě.</p> Wed, 06 Nov 2013 13:21:00 GMT Radarová altimetrie chytla s misí GOCE druhý dech http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radarova-altimetrie-chytla-s-misi-goce-druhy-dech.html <p style="text-align: justify"> Data o gravitaci získaná misí GOCE umožní jiným družicím vidět topografii oceánů a jejich proudy.</p> Tue, 05 Nov 2013 19:10:00 GMT Úspěšná mise ATV Albert Einstein skončila v ohni http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uspesna-mise-atv-albert-einstein-skoncila-v-ohni.html <p style="text-align: justify"> Čtvrtý „kosmický náklaďák“ ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) pojmenovaný Albert Einstein dokončil svoji pětiměsíční misi k Mezinárodní kosmické stanici poté, co dle plánu bezpečně shořel v hustých vrstvách atmosféry nad neobydlenými oblastmi jižní části Tichého oceánu.</p> Tue, 05 Nov 2013 19:09:00 GMT ESA dokončila druhý přístroj pro Webbův kosmický teleskop http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-dokoncila-druhy-pristroj-pro-webbuv-kosmicky-teleskop.html <p style="text-align: justify">ESA dokončila spektrograf NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph), což je jeden ze dvou přístrojů, které představují její příspěvek k projektu teleskopu JWST (James Webb Space Telescope). Což je kosmická observatoř s plánovaným termínem startu v roce 2018 na palubě rakety Ariane 5.</p> Mon, 04 Nov 2013 21:59:00 GMT Robot ESA dokončil průzkum pouště podobné Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/robot-esa-dokoncil-pruzkum-pouste-podobne-marsu.html <p style="text-align: justify">Poté co čelil silnému větru, vzdušným vírům nebo nepředvídatelnému terénu, dokončil testovací mobilní robot ESA svoji průzkumnou výpravu po – a dokonce i pod – pouští Atacama. Ta není nepodobná prostředí planety Mars.</p> Mon, 04 Nov 2013 21:58:00 GMT Výběr místa pro přistání robotického modulu na Marsu - Výzva k zaslání žádostí o členství v pracovní skupině ExoMars 2018 Landing Site Selection Working Group http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyber-mista-pro-pristani-robotickeho-modulu-na-marsu---vyzva-k-zaslani-zadosti-o-clenstvi-v-pracovni-skupine-exomars-2018-landing-site-selection-working-group.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) spolu s V&yacute;zkumn&yacute;m institutem Rusk&eacute; akademie věd (s pověřen&iacute;m agentury Roskosmos) vyz&iacute;vaj&iacute; z&aacute;stupce z řad vědeck&yacute;ch obc&iacute; člensk&yacute;ch st&aacute;tu ESA k pod&aacute;n&iacute; ž&aacute;dost&iacute; o členstv&iacute; v pracovn&iacute; skupině Landing Site Selection Working Group (LSSWG) v r&aacute;mci mise ExoMars 2018.</p> Fri, 01 Nov 2013 13:32:00 GMT Start mise Swarm byl odložený http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-mise-swarm-byl-odlozeny.html <p style="text-align: justify"> Start mise ESA za tajemstvími magnetického pole z ruského kosmodromu Pleseck byl odložený zhruba o týden.</p> Thu, 31 Oct 2013 22:02:00 GMT Mise „kosmického náklaďáku“ ATV-4: všechno jednou končí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-kosmickeho-nakladaku-atv-4-vsechno-jednou-konci.html <p style="text-align: justify"> Zásobovací a podpůrná kosmická loď ESA ATV Albert Einstein sloužila Mezinárodní kosmické stanici spolehlivě od chvíle, kdy byla letos v červnu vypuštěna z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně. Její mise však končí: v pondělí odlétá od ISS a o pět dní později zanikne v hustých vrstvách atmosféry.</p> Thu, 31 Oct 2013 22:01:00 GMT Copernicus User Awareness and Training Event http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/copernicus-user-awareness-and-training-event.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 7. a 8. listopadu 2013 se bude konat v rumunsk&eacute; Bukure&scaron;ti semin&aacute;ř Copernicus User Awareness and Training Event. Tento dvoudenn&iacute; semin&aacute;ř, poř&aacute;dan&yacute; v r&aacute;mci projektu GIO Lot2 User Uptake, m&aacute; za &uacute;kol sdružit uživatele a odborn&iacute;ky z oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země, s c&iacute;lem dlouhodobě zv&yacute;&scaron;it povědom&iacute; o v&yacute;hod&aacute;ch, kter&eacute; přin&aacute;&scaron;ej&iacute; dostupn&aacute; data a služby programu Copernicus (evropsk&yacute; program pro pozorov&aacute;n&iacute; Země, dř&iacute;ve zn&aacute;m&yacute; jako GMES).</p> Tue, 29 Oct 2013 08:39:00 GMT Výzva pro roboty: vyložit kosmickou loď http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-pro-roboty-vylozit-kosmickou-lod.html <p style="text-align: justify"> Více než padesát studentů z pěti zemí se setkalo v „technickém srdci“ ESA v Nizozemí, aby představilo své robotické výtvory. Po šesti měsících příprav se s nimi zúčastnili finále soutěže Volare Space Robotics.</p> Fri, 25 Oct 2013 05:37:00 GMT Sonda Rosetta: sto dní do budíčku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-sto-dni-do-budicku.html <p style="text-align: justify"> Sonda ESA Rosetta, která je v současnosti v hibernaci, se má probudit k plnému životu za sto dní. Na cestě ke svému cíli je přitom už téměř desetiletí.</p> Fri, 25 Oct 2013 05:36:00 GMT Země z vesmíru: město moudrosti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zeme-z-vesmiru-mesto-moudrosti.html <p style="text-align: justify"> Tento snímek byl pořízený nad centrální částí Athén, hlavního a největšího města v Řecku.</p> Fri, 25 Oct 2013 05:35:00 GMT Ke kosmickému teleskopu Planck byl vyslaný poslední příkaz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ke-kosmickemu-teleskopu-planck-byl-vyslany-posledni-prikaz.html <p style="text-align: justify"> Kosmický teleskop ESA Planck byl vypnut po téměř 4,5 letech „nasávání“ reliktního záření z Velkého třesku a studování vývoje hvězd i galaxií od počátku vzniku vesmíru.</p> Thu, 24 Oct 2013 07:46:00 GMT Informace o odkladu vypuštění observatoře Gaia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informace-o-odkladu-vypusteni-observatore-gaia.html <p style="text-align: justify"> Tento týden bylo rozhodnuto odložit start mise ESA Gaia. A to z důvodu technických problémů vyskytnuvších se na jiné družici, která je aktuálně na oběžné dráze.</p> Thu, 24 Oct 2013 07:44:00 GMT Družice GOCE dokončila svoji misi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-goce-dokoncila-svoji-misi.html <p style="text-align: justify"> Poté, co téměř trojnásobně překonala svoji zamýšlenou životnost, dokončila družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) svoji misi a brzy zanikne v atmosféře.</p> Wed, 23 Oct 2013 21:59:00 GMT Odpočítávání do startu pozorovatele miliardy hvězd http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/odpocitavani-do-startu-pozorovatele-miliardy-hvezd.html <p style="text-align: justify"> Již za několik týdnů bude z evropského kosmodromu v Kourou vypuštěná observatoř Gaia na pět let trvající misi mající za cíl mapovat s bezprecedentní přesností miliardu hvězd.</p> Wed, 23 Oct 2013 21:58:00 GMT ESA představí svoji iniciativu Clean Space http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-predstavi-svoji-iniciativu-clean-space.html <p style="text-align: justify">Britským firmám a výzkumníkům bude na konferenci v Harwellu ve čtvrtek 29. října představena iniciativa ESA Clean Space (Čistý vesmír): jejím cílem je vyvinout nové technologie pro zajištění ochrany pozemského a kosmického prostředí.</p> Sun, 13 Oct 2013 22:02:00 GMT Na správné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-spravne-draze.html <p style="text-align: justify">Žádná družice ESA není schopná dosáhnout svého cíle bez pomoci „navigátorů kosmických lodí“ – odborníků na letovou dynamiku, kteří predikují a vybírají trajektorie, plánují manévry na oběžných drahách a rozhodují o poloze nebo směrování satelitů.</p> Sun, 13 Oct 2013 22:01:00 GMT Příležitost pro studenty středních škol – ESA vyhlásila nový ročník soutěže CANSAT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-strednich-skol---esa-vyhlasila-novy-rocnik-souteze-cansat.html <p style="text-align: justify"> ESA Education Office, jež je zodpovědná za korporátní vzdělávací program ESA, ve spolupráci s norským střediskem pro vzdělávání v oblasti kosmických technologií (NAROM), vyhlásila nový ročník soutěže CANSAT. Tato soutěž umožňuje středoškolským studentům z členských států ESA navrhnout, sestavit a vypustit studentskou mini družici. „CanSaty“ jsou navrženy tak, aby se jejich veškeré vybavení, vč. napájení, vešlo do plechovky (350ml) od nápoje. </p> Fri, 11 Oct 2013 09:21:00 GMT Průmyslový informační den k EGS-CC http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prumyslovy-informacni-den-k-egs-cc.html <p style="text-align: justify">The European Ground Systems – Common Core (EGS-CC) je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj společné infrastruktury pro podporu dohledu a kontroly kosmických systémů ve fázi před a po startu jednotlivých misí. Očekává se, že tato iniciativa přinese řadu výhod, zejména v oblasti bezproblémového přechodu mise z fáze integrace a testování (AIT) až do operační fáze. To vše při snížení nákladů a rizik za podpory modernizace starších systémů a vzájemné výměny doplňkových implementací napříč organizacemi. Iniciativa probíhá jako spolupráce mezi ESA, evropskými národními agenturami a evropským průmyslem.</p> Thu, 10 Oct 2013 08:12:00 GMT Družice ESA GOCE skončí svoji misi před závěrem roku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-esa-goce-skonci-svoji-misi-pred-zaverem-roku.html <p style="text-align: justify">Po více než čtyřech letech mapování zemského gravitačního pole s dosud nevídanou přesností se mise družice GOCE chýlí ke konci. Zanedlouho vstoupí do hustých vrstev atmosféry, kde zanikne.</p> Thu, 10 Oct 2013 05:54:00 GMT Kterak sonda SMART mapovala severní lunární pól http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-sonda-smart-mapovala-severni-lunarni-pol.html <p style="text-align: justify">Lunární mise ESA SMART-1 – úplně první sonda ESA, která se vydala k Měsíci a stala se jeho umělou družicí – byla vypuštěna před deseti let. Stalo se tak 27. září 2003 na palubě rakety Ariane 5 z evropského kosmodromu v Kourou.</p> Thu, 10 Oct 2013 05:53:00 GMT Expedice 36 se na kosmické stanici změnila v Expedici 37 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/expedice-36-se-na-kosmicke-stanici-zmenila-v-expedici-37.html <p style="text-align: justify">Kosmonaut ESA Luca Parmitano, jeho americká kolegyně Karen Nybergová a ruský velitel Fjodor Jurčichin se rozloučili se svými kolegy, kteří opustili Mezinárodní kosmickou stanici. Tím skončila Expedice 36 – a začala Expedice 37.</p> Wed, 09 Oct 2013 21:59:00 GMT Sonda k Merkuru pěkně zblízka http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-k-merkuru-pekne-zblizka.html <p style="text-align: justify">Oblečená celá v bílém, aby co nejdéle odolávala vysokým teplotám – tak to je meziplanetární sonda BepiColombo. Jde o společnou misi ESA a Japonska, přičemž sonda bude součástí expozice již tuto neděli na dni otevřených dveří v „technickém srdci“ ESA, ve středisku ESTEC. Událost je součástí Světového kosmického týdne.</p> Wed, 09 Oct 2013 21:58:00 GMT Postgraduální kurz v Římě - instituce a politika kosmických programů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/postgradualni-kurz-v-rime---instituce-a-politika-kosmickych-programu.html <p style="text-align: justify">Italská nevládní organizace SIOI (Societa Italiana per l'Organizzazione Internazionale) ve spolupráci s italskou kosmickou agenturou (ASI) a italským ústavem mezinárodních právních studií, pořádají několikaměsíční postgraduální kurz věnovaný získání zkušeností a rozvoji vědomostí v oblasti evropské kosmické politiky. Kurz je vhodný pro absolventy ekonomických, právnických a technických fakult.</p> Tue, 08 Oct 2013 12:05:00 GMT Nové příležitosti v oblasti výzkumu v rámci programu ELIPS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-prilezitosti-v-oblasti-vyzkumu-v-ramci-programu-elips.html <p style="text-align: justify">Ředitelství pilotovaných letů a operací ESA zveřejnilo výzvu k předložení dvou nových studií v rámci programu ELIPS (European LIfe and Physical Sciences), který je účelově zaměřený na základní a aplikovaný výzkum ve fyzikálních vědách a vědách o životě ve vesmíru, demonstrace technologií ve vesmíru, energetiku a biotechnologie.</p> Tue, 08 Oct 2013 09:23:00 GMT Nové příležitosti pro studenty – ESA Education Office otevřela v uplynulých dnech výzvy pro podání návrhů na experimenty do nových ročníků populárních studentských projektů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-prilezitosti-pro-studenty---esa-education-office-otevrela-v-uplynulych-dnech-vyzvy-pro-podani-navrhu-na-experimenty-do-novych-rocniku-popularnich-studentskych-projektu.html <p style="text-align: justify">ESA Education Office, jež je zodpovědná za korporátní vzdělávací program ESA, otevřela v uplynulých dnech výzvy pro podání návrhů na experimenty do nových ročníků populárních studentských projektů. Jedná se o tzv. „hands-on“ projekty, které zahrnují plnou účast studentů ve všech jednotlivých aspektech experimentu.<br></p> Tue, 08 Oct 2013 07:42:00 GMT I Váš hlas rozhoduje: Možnost uplatnění Vašeho názoru v rámci evropského připomínkového řízení v oblasti přístupu dat pro využití v informačních systémech o dopravním provozu a v informačních systémech o cestování jednotlivými druhy dopravy v rámci EU http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/i-vas-hlas-rozhoduje-moznost-uplatneni-vaseho-nazoru-v-ramci-evropskeho-pripominkoveho-rizeni-v-oblasti-pristupu-dat-pro-vyuziti-v-informacnich-systemech-o-dopravnim-provozu-a-v-informacnich-systemech-o-cestovani-jednotlivymi-druhy-dopravy-v-ramci-eu.html <p style="text-align: justify"> Multimodální informace v oblasti cestování, a to od plánování cest až po rezervační služby, jsou klíčovými prvky inteligentních dopravních systémů (ITS). Cílem dobře sladěných multimodálních informačních systémů (cestovní plánovače), fungujících jako pomyslný celek evropského dopravního systému, je poskytnout cestujícím na území Evropské unie komplexní a kvalitní informace, které umožní bezproblémovou cestu uživatele „od dveří ke dveřím“ napříč celou Evropskou unií.</p> Mon, 07 Oct 2013 12:31:00 GMT Premiér Jiří Rusnok na návštěvě v brněnské firmě Frentech Aerospace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/premier-jiri-rusnok-na-navsteve-v-brnenske-firme-frentech-aerospace.html <p style="text-align: justify"> Premiér Jiří Rusnok navštívil dne 17.9.2013 úspěšnou brněnskou firmu vyrábějící díly pro letadla a kosmická zařízení. Podle předsedy vlády je to příklad úspěchu, který má pro českou ekonomiku velký význam.</p> Mon, 07 Oct 2013 10:19:00 GMT Kosmonauti ESA testují na dně moře odběr vzorků http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-esa-testuji-na-dne-more-odber-vzorku.html Kosmonauti ESA Andreas Mogensen a Thomas Pesquet se na Floridě účastní pětidenního podvodního dobrodružství, během něhož testují nástroje a nacvičují kosmické vycházky coby součást své mise Seatest. Wed, 02 Oct 2013 04:54:00 GMT Kosmonauti se setkají s veřejností na dni otevřených dveří ve středisku ESA ESTEC http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-se-setkaji-s-verejnosti-na-dni-otevrenych-dveri-ve-stredisku-esa-estec.html Stávající člen posádky ISS Luca Parmitano pošle na úvod dne otevřených dveří ve středisku ESA ESTEC pozdrav přímo z oběžné dráhy. Další kosmonauti pak budou přítomni přímo na místě, aby se podělili o své zážitky z kosmických letů. Wed, 02 Oct 2013 04:53:00 GMT Země z vesmíru: oáza na Sahaře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zeme-z-vesmiru-oaza-na-sahare.html Na tomto snímku pořízeném japonskou družicí ALOS je viditelná oáza Al Džaf, která je jinak ukrytá hluboko na Sahaře v jihovýchodní Libyi. Tue, 01 Oct 2013 21:59:00 GMT Tenkrát nad Alpami http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tenkrat-nad-alpami.html Kosmonaut ESA Luca Parmitano sdílí fotografie Země, které pořídil z výšky 400 kilometrů nad našimi hlavami. Díky tomu se můžeme pokochat dechberoucími záběry naší překrásné planety. Tue, 01 Oct 2013 21:58:00 GMT Příprava na vypuštění družic Swarm http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-vypusteni-druzic-swarm.html V rámci příprav na vypuštění tria družic ESA Swarm, které je plánováno na 14. listopadu, dorazila první z nich bezpečně na ruský kosmodrom Pleseck. Cílem této mise je nahlédnout pod roušku tajemství jednomu z nejzáhadnějších fenoménů naší planety: magnetickému poli. Mon, 30 Sep 2013 20:25:00 GMT ESA představila logo mise Blue Dot http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-predstavila-logo-mise-blue-dot.html Kosmonaut ESA Alexander Gerst se připravuje na šestiměsíční misi na Mezinárodní kosmickou stanici v roce 2014. Jeho výprava se přitom o krok přiblížila poté, co byl během dne otevřených dveří v evropském středisku kosmonautů (European Astronaut Centre) v Kolíně nad Rýnem představený emblém jeho mise. Mon, 30 Sep 2013 20:23:00 GMT Kosmonaut ESA Andreas Mogensen se připravuje na stav beztíže http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-andreas-mogensen-se-pripravuje-na-stav-beztize.html Na tomto snímku je kosmonaut ESA Andreas Mogensen zachycený v roce 2010 během mise v letadle, když měl možnost poprvé si vyzkoušet stav beztíže. Parabolické lety nabízejí dvacet sekund ve stavu beztíže a jsou jednou z mála praktických možností, s jejichž pomocí mohou lidé okusit stav beztíže, bez toho, aniž by opustili Zemi. Tue, 24 Sep 2013 10:11:00 GMT Země z vesmíru: hora, která je jako ostrov http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zeme-z-vesmiru-hora-ktera-je-jako-ostrov.html Na tomto snímku pořízeném družicí Kompsat-2 je zachycená známá australská hora Uluru/Ayerská skála. Tue, 24 Sep 2013 10:10:00 GMT Průzkumník miliardy hvězd ESA prošel kritickým testem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pruzkumnik-miliardy-hvezd-esa-prosel-kritickym-testem.html Technologická kopie družice ESA Gaia umístěná ve francouzském Toulouse byla počátkem září spojena s řídicím střediskem v německém ESOCu: tím si řídící letu ověřili posílání a příjem dat jako od skutečného satelitu – až se tento objeví na oběžné dráze. Mon, 16 Sep 2013 08:40:00 GMT Trojrozměrný snímek asteroidu Šteins http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/trojrozmerny-snimek-asteroidu-steins.html Před pěti lety proletěla meziplanetární sonda ESA Rosetta, která je na cestě ke svému hlavnímu cíli, kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko, kolem asteroidu Šteins. Mon, 16 Sep 2013 08:39:00 GMT Agentura pro evropský GNSS (GSA) oslavila své první výročí v Praze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/agentura-pro-evropsky-gnss-gsa-oslavila-sve-prvni-vyroci-v-praze.html <p style="text-align: justify"> Premiér Jiří Rusnok a ministr dopravy Zdeněk Žák ve čtvrtek 12. září navštívili pražské sídlo Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) u příležitosti jejího ročního působení v České republice. Prohlédli si sídlo agentury a její ředitel Carlo des Dorides je seznámil s jejími současnými i budoucími úkoly v oblasti družicové navigace a jejích aplikací.</p> Thu, 12 Sep 2013 15:43:00 GMT EMITS – Nový veřejný tendr zaměřený na tvorbu specifické softwarové aplikace (tendr určen výhradně pro ČR) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/emits---novy-verejny-tendr-zamereny-na-tvorbu-specificke-softwarove-aplikace-tendr-urcen-vyhradne-pro-cr.html <p style="text-align: justify"> Pracovní skupina pro sledování a řízení družic (SM&C) poradního výboru ESA pro kosmické datové systémy (CCSDS) vypracovala koncept rámce služeb k provozu misí. Tento rámec definuje rozšířitelnou sadu koncových služeb navázaných na provoz jednotlivých misí, jakými jsou např. specifické softwarové aplikace.</p> Wed, 11 Sep 2013 15:45:00 GMT Výzva českým subjektům v oblasti vzdělávání – možný vznik kanceláře ESERO v České Republice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-ceskym-subjektum-v-oblasti-vzdelavani---mozny-vznik-kancelare-esero-v-ceske-republice.html <p style="text-align: justify"> Kancelář ESA Education Office, jenž je odpovědná za korporátní vzdělávací program ESA, vyzývá subjekty ze svých členských států k předložení návrhů na vznik nových národních vzdělávacích center ESERO (European Space Education Resource Office)</p> Mon, 09 Sep 2013 13:49:00 GMT Na cestu se vydalo 200 nových start-upů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-cestu-se-vydalo-200-novych-start-upu.html Když přijde na inovace, pak nebe skutečně není hranicí – ESA právě oslavila dvoustou novou start-upovou firmu, která prošla skrze inkubační střediska BIC (Business Incubation Centres). Fri, 06 Sep 2013 10:23:00 GMT ESA Bulletin 155 (srpen 2013) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/esa-bulletin-155-srpen-2013.html <p> V červenci se do vesm&iacute;ru po startu z evropsk&eacute;ho kosmodromu v Kourou (Francouzsk&aacute; Guayana) vydala největ&scaron;&iacute; a nejsofistikovaněj&scaron;&iacute; evropsk&aacute; telekomunikačn&iacute; družice Alphasat.</p> Fri, 06 Sep 2013 10:22:00 GMT Seminář pro oblast pozorování Země - 1st International Earth Observation Convoy and Constellation Concepts Workshop http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seminar-pro-oblast-pozorovani-zeme---1st-international-earth-observation-convoy-and-constellation-concepts-workshop.html <p style="text-align: justify"> Evropská kosmická agentura spolu s NASA pořádají první mezinárodní „EO Convoy Workshop“, který se bude konat ve dnech 9. – 11.10. 2013 v centru ESA ESTEC v nizozemském Noordwijku.</p> Wed, 04 Sep 2013 15:03:00 GMT REXUS/BEXUS – výzva vysokoškolským studentům k podání návrhů na experimenty pro ročník 2014/2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rexus-bexus---vyzva-vysokoskolskym-studentum-k-podani-navrhu-na-experimenty-pro-rocnik-2014-2015.html <p style="text-align: justify"> Program REXUS/BEXUS umožňuje studentům vysokých škol po celé Evropě provádět vědecké a technologické experimenty na pokusných raketách a balónech. Tento ročník bude vypuštěno 10 raket a 10 balónů, umožňující provádět až 70 pokusných experimentů, které jsou sestaveny a navrženy z řad studentských týmů.</p> Wed, 04 Sep 2013 09:30:00 GMT Observatoř Gaia dorazila do Francouzské Guayany http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-gaia-dorazila-do-francouzske-guayany.html Observatoř ESA Gaia určená ke sledování miliardy hvězd se vydala na svoji poslední velkou pozemskou cestu, když se přesunula z Toulouse do Francouzské Guayany. Gaia bude koncem letošního roku vypuštěna z evropského kosmodromu v Kourou na pětiletou misi, během níž má s nebývalou přesností mapovat hvězdy v Mléčné dráze. Tue, 03 Sep 2013 22:02:00 GMT Dopočítávání orbit navigačních družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dopocitavani-orbit-navigacnich-druzic.html Navigační zařízení ESA, které se nachází ve středisku ESA ESOC v německém Darmstadtu propočítává a předpovídá s vysokou přesností parametry oběžných drah družic systémů GPS, Galileo a GLONASS (ruský navigační systém), a to v téměř reálném čase každých šest hodin. Tato data pak slouží ke zvyšování přesnosti satelitních navigačních systémů, čímž otevírají cestu k sofistikovanějším aplikacím a vědeckým výzkumům jako je celosvětové monitorování klimatu a sledování dlouhodobých změn v geologii Země. Tue, 03 Sep 2013 22:01:00 GMT Kosmonaut ESA Andreas Mogensen se vydá v roce 2015 na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-andreas-mogensen-se-vyda-v-roce-2015-na-iss.html Dánský kosmonaut ESA Andreas Mogensen byl jmenovaný do mise na Mezinárodní kosmickou stanici, na kterou se vydá v lodi Sojuz z kosmodromu Bajkonur v září 2015. Tue, 03 Sep 2013 07:18:00 GMT Čtvrtý start rakety Ariane 5 v roce 2013 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctvrty-start-rakety-ariane-5-v-roce-2013.html Evropská raketa Ariane 5 odstartovala ve čtvrtek 29. srpna 2013 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně na misi, při níž dopravila dva telekomunikační satelity - Eutelsat 25B/Es’hail 1 and GSAT – na plánovanou dráhu, která je přechodovou ke geostacionární. Tue, 03 Sep 2013 07:16:00 GMT Družice Galileo roztáhla svá křídla http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-roztahla-sva-kridla.html V technickém středisku ESA ESTEC v Nizozemí dochází ke zkušebnímu rozložení panelů se slunečními bateriemi nejnovější družice Galileo. Pár slunečních baterií navigačního satelitu o rozměru 1 krát 5 m nese více než 2500 špičkových GaAs slunečních článků, které budou aparatuře dodávat energii během její plánované dvanáctileté životnosti. Thu, 29 Aug 2013 08:18:00 GMT Kosmická klinika kosmonauta Gersta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-klinika-kosmonauta-gersta.html Jsou znalosti, které musí každý kosmonaut vydávající se na Mezinárodní kosmickou stanici znát, ale u nichž doufá, že je nikdy nepoužije. Neb na oběžnou dráhu nemůže dorazit žádná ambulance. Kosmonaut ESA Alexander Gerst aktuálně vylepšoval své medicínské znalosti během stáže v nemocnici. Thu, 29 Aug 2013 08:17:00 GMT Itálie pohledem kamery o velikosti šálku kávy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/italie-pohledem-kamery-o-velikosti-salku-kavy.html Tento bezoblačný pohled na střední a severní Itálii, sněhem pokryté Alpy a střed Evropy byl pořízený pomocí experimentální kamery, která je menší, než šálek kávy, a která je na palubě minidružice Proba-2. Thu, 29 Aug 2013 08:16:00 GMT Vysokorychlostní dopady studují technologii pro budoucí mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vysokorychlostni-dopady-studuji-technologii-pro-budouci-mise.html ESA neustále přemýšlí o nových generacích kosmických misí, a tak testuje pokročilé koncepty, které mají šanci posunout hranice reality. Mon, 26 Aug 2013 22:02:00 GMT První ráno na základně Concordia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-rano-na-zakladne-concordia.html Po třech měsících nepřetržité temnoty se na výzkumné základně Concordia v Antarktidě poprvé objevilo Slunce. Mon, 26 Aug 2013 22:01:00 GMT Kosmonaut v akváriu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-v-akvariu.html Během své kosmické vycházky v červenci letošního roku čelil italský kosmonaut ESA Luca Parmitano nečekané a nebezpečné situaci: v jeho přilbě se začala hromadit voda, která jej a jeho společníka Chrise Cassidyho přinutila předčasně ukončit výstup a urychleně se vrátit do přechodové komory. V nulové gravitaci totiž představuje voda v přilbě extrémní nebezpečí, protože ji kosmonaut může vdechnout a dokonce se v ní utopit. Mon, 26 Aug 2013 11:57:00 GMT Co leží pod povrchem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-lezi-pod-povrchem.html Na Marsu je toho zajímavého mnohem více, než je k vidění prostým okem. Díky radaru na sondě Mars Express ale dokážeme nahlédnout několik kilometrů pod povrch a odhalit, co se nachází v hlubinách. Mon, 26 Aug 2013 11:55:00 GMT Výzva ESA k předkládání návrhů projektů demonstrujících transfer technologií http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-esa-k-predkladani-navrhu-projektu-demonstrujicich-transfer-technologii.html <p style="text-align: justify"> Kancelář ESA odpovědná za transfer technologií (ESAs Technology Transfer Programme Office – TTPO) uveřejnila výzvu k předkládání návrhů na projekty demonstrující transfer technologií, se zaměřením na identifikaci a následné odstranění možných rizik spojených s využíváním stávajících kosmických technologií v pozemních aplikacích, které nejsou s kosmickým sektorem propojeny.</p> Tue, 13 Aug 2013 08:55:00 GMT Družice Alphasat rozevřela svoji obří parabolu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-alphasat-rozevrela-svoji-obri-parabolu.html <p style="text-align: justify;"> Alphasat, historicky největ&scaron;&iacute; evropsk&aacute; telekomunikačn&iacute; družice, dos&aacute;hla sv&eacute; předběžn&eacute; pozice na geostacion&aacute;rn&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze a n&aacute;sledně rozevřela svoji parabolickou ant&eacute;nu o průměru 11 metrů. T&iacute;m zavr&scaron;ila prvn&iacute;ch deset dn&iacute; ve vesm&iacute;ru a provedla jeden ze z&aacute;věrečn&yacute;ch kroků před zah&aacute;jen&iacute;m testovac&iacute;ho provozu.</p> Mon, 12 Aug 2013 10:03:00 GMT Pro lunární misi je připravena laserová komunikace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pro-lunarni-misi-je-pripravena-laserova-komunikace.html <p style="text-align: justify"> Po sérii kritických pozemních testů je nyní pokročilý laserový komunikační systém s vysokou přenosovou kapacitou připravený zajistit spojení meziplanetární sondy s řídicím střediskem. A tak již koncem tohoto roku bude základna ESA ve Španělsku s pomocí tohoto laseru komunikovat s lunární sondou NASA.</p> Mon, 12 Aug 2013 10:02:00 GMT Divoké Slunce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/divoke-slunce.html <p style="text-align: justify"> Od listopadu 2009 je na oběžné dráze družice ESA pro sledování Slunce Proba-2. Demonstruje širokou paletu nových technologií a zároveň slouží jako platforma pro vědecká pozorování.</p> Mon, 12 Aug 2013 10:00:00 GMT Seznamte se s programem ARTES v rámci informačních dnů v nově otevřeném centru ESA ECSAT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seznamte-se-s-programem-artes-v-ramci-informacnich-dnu-v-nove-otevrenem-centru-esa-ecsat.html <p style="text-align: justify"> Telekomunikační program ARTES Evropské kosmické agentury díky svým mnoha elementům pokrývá všechny aktivity ESA v oblasti družicové telekomunikace - od studií proveditelnosti, analýz trhů, přes technologický vývoj až po vývoj a výstavbu celých systémů resp. telekomunikačních družic.</p> Mon, 05 Aug 2013 09:39:00 GMT Čítankový start největší a nejsofistikovanější evropské telekomunikační družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/citankovy-start-nejvetsi-a-nejsofistikovanejsi-evropske-telekomunikacni-druzice.html <p style="text-align: justify"> Na plánovanou oběžnou dráhu byla bezpečně dopravena družice Alphasat: největší a nejsofistikovanější evropský telekomunikační satelit.</p> Fri, 26 Jul 2013 20:36:00 GMT Globální sledování vegetace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/globalni-sledovani-vegetace.html <p style="text-align: justify"> Nedávno vypuštěná družice ESA Proba-V je ve výborném stavu a plně připravena absolvovat svoji patnáctiletou misi, jejímž cílem je monitorování vegetace z vesmíru. Svědčí o tom i nově publikovaná první globální mapa vegetace.</p> Fri, 26 Jul 2013 20:34:00 GMT Technologičtí pasažéři http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/technologicti-pasazeri.html <p style="text-align: justify"> Alphasat – největší evropská telekomunikační družice – bude sloužit nejen jako součást kosmické flotily společnosti Inmarsat, ale také coby testovací platforma pro pokročilé kosmické technologie.</p> Thu, 25 Jul 2013 08:23:00 GMT Technické srdce ESA otevře své brány 6. října http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/technicke-srdce-esa-otevre-sve-brany-6-rijna.html <p style="text-align: justify"> Od nejnovějšího kosmického náklaďáku ATV k úplně první družici Alphasat. Aneb Evropa nebyla nikdy ve vesmíru aktivnější – a do konce roku před námi zbývá ještě velmi nabitý „letový řád“. Ale kde se vlastně všechny tyto mise zrodily a připravily? Přijďte se sami podívat letos v říjnu, kdy výzkumné a technologické středisko ESA ESTEC otevře své brány veřejnosti.</p> Thu, 25 Jul 2013 08:14:00 GMT Okno nad světem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/okno-nad-svetem.html <p style="text-align: justify"> Tento pozoruhodný snímek pořídit kosmonaut ESA Luca Parmitano na Mezinárodní kosmické stanici a zachycuje její hlavní „okno“: modul Cupola. Luca si ve zprávě na Twitteru dovolil zažertovat: „Důkaz, že je země opravdu kulatá.“</p> Thu, 25 Jul 2013 08:11:00 GMT Mars na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mars-na-zemi.html <p style="text-align: justify"> Malá část technického střediska ESA ESTEC se stala navždy Marsem: překážkami posetý model povrchu Rudé planety je zde používaný pro prototypy planetárních roverů k otestování jejich možností. Oficiálně je toto místo pojmenované APRL (Automation & Planetary Robotics Lab), ale jinak má přezdívku „Mars Yard“ (Zahrádka Marsu).</p> Wed, 24 Jul 2013 21:59:00 GMT Kosmická vycházka skončila předčasně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-vychazka-skoncila-predcasne.html <p style="text-align: justify"> Jen málo zbývalo do ukončení první hodiny kosmické vycházky, když kosmonaut ESA Luca Parmitano oznáil vodu nacházející se uvnitř jeho přilby. Následně se letový ředitel NASA David Korth rozhodl výstup předčasně ukončit: Parmitano společně se svým kolegou, astronautem NASA Chrisem Cassidym, tak zamířil zpět do přechodové komory. Výstup skončil 16. července ve 13:29 h GMT (15:29 h středoevropského času) po jedné hodině a 32 minutách. Plánovaný byl přitom na 6,5 hodiny strávených mimo Mezinárodní kosmickou stanici.</p> Wed, 24 Jul 2013 21:59:00 GMT Sledujte start družice Alphasat! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledujte-start-druzice-alphasat.html <p style="text-align: justify"> Přidejte se k nám a na webu ESA sledujte 25. července 2013 start družice Alphasat! Největší a nejsofistikovanější evropská telekomunikační družice se totiž vydá do vesmíru po startu z kosmodromu v Kourou. Přímý přenos začíná patnáct minut před vzletem: startovací okno se otevírá od 19:53 h GMT (21:53 h středoevropského času) a trvá do 21:11 h GMT (23:11 h středoevropského času).</p> Wed, 24 Jul 2013 21:59:00 GMT Příležitost pro studenty: vzdělávací kurz ESA k projektu ESEO http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-vzdelavaci-kurz-esa-k-projektu-eseo.html <p style="text-align: justify"> Vzdělávací kancelář ESA nabízí 10 evropským studentům příležitost zúčastnit se první fáze vzdělávacích kurzů, organizovaných v rámci projektu European Student Earth Orbiter (ESEO). Projekt ESEO se ve spolupráci s vysokoškolskými studenty (vybraných Ing./Mgr./PhD. programů) členských státu ESA zaměřuje na vývoj malé družice (tzv. microsatellite).</p> Tue, 16 Jul 2013 10:22:00 GMT Konference “eCall Days Germany 2013“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/konference-ecall-days-germany-2013.html <p style="text-align: justify">Ve dnech 26. a 27. září 2013 se v budově zastoupení spolkové země Dolní Sasko v Berlíně uskuteční v pořadí již třetí konference “eCall Days Germany 2013“, zaměřující se na problematiku systému eCall, který bude v případě nehody zajišťovat automatické tísňové volání z paluby vozidla na tísňovou linku 112.</p> Mon, 15 Jul 2013 11:06:00 GMT Druhá výroční konference „2nd GNSS & LBS Annual Conference and Exhibition” http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-vyrocni-konference-2nd-gnss--lbs-annual-conference-and-exhibition.html <b>Datum:</b> 24.9.2013 09:00 - 25.9.2013 18:00 <br> <b>Místo konání:</b> Peking, Čína (Beijing International Convention Center, No. 8 Beichen Dong Road, Chaoyang District, Beijing 100101) Mon, 15 Jul 2013 08:04:00 GMT EMITS – nové veřejné tendry v oblasti pozorování Země a zpracování dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/emits---nove-verejne-tendry-v-oblasti-pozorovani-zeme-a-zpracovani-dat.html <p style="text-align: justify"> Evropská kosmická agentura (ESA) realizuje svůj kosmický program pomocí zakázek, na které vyhlašuje sama či prostřednictvím svých hlavních dodavatelů, veřejnou soutěž pomocí pozvání k tendrům - ITT (Invitation to Tender). Všechny tendry k programům ESA jsou pravidelně publikovány na informačním portálu EMITS.</p> Thu, 11 Jul 2013 14:15:00 GMT EMITS – nové veřejné tendry ESA k misi EUCLID http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/emits---nove-verejne-tendry-esa-k-misi-euclid.html <p style="text-align: justify"> Mise ESA EUCLID, jejímž cílem je vypuštění sondy vybavené speciálním vesmírným teleskopem, který bude mapovat rozpínání vesmíru a vliv temné hmoty na své okolí, vstupuje do své další fáze. </p> Wed, 10 Jul 2013 14:41:00 GMT EMITS – nové veřejné tendry k misi EUCLID a JUICE výhradně pro ČR http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/emits---nove-verejne-tendry-k-misi-euclid-a-juice-vyhradne-pro-cr.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA EUCLID, jej&iacute;mž c&iacute;lem je vypu&scaron;těn&iacute; sondy vybaven&eacute; speci&aacute;ln&iacute;m vesm&iacute;rn&yacute;m teleskopem, kter&yacute; bude mapovat rozp&iacute;n&aacute;n&iacute; vesm&iacute;ru a vliv temn&eacute; hmoty na sv&eacute; okol&iacute;, vstupuje do sv&eacute; dal&scaron;&iacute; f&aacute;ze.</p> Wed, 10 Jul 2013 14:41:00 GMT Na základě konsenzu z Ministerské rady ESA z listopadu 2012 byla vybrána základní konfigurace rakety Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-zaklade-konsenzu-z-ministerske-rady-esa-z-listopadu-2012-byla-vybrana-zakladni-konfigurace-rakety-ariane-6.html <p style="text-align: justify"> V listopadu 2012 se evropští ministři zodpovědní za kosmické aktivity setkali v italské Neapoli a odsouhlasili zahájení přípravných prací na nosné raketě budoucí generace, na Ariane 6.</p> Wed, 10 Jul 2013 06:45:00 GMT Poslední pohled na legendu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-pohled-na-legendu.html <p style="text-align: justify"> Drobná tečka viditelná na rozmazané hvězdné obloze je jedním z posledních pohledů z pozemských observatoří na legendární observatoř ESA Herschel.</p> Wed, 10 Jul 2013 06:43:00 GMT Úžasná vycházka kosmonauta Lucy Parmitana http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uzasna-vychazka-kosmonauta-lucy-parmitana.html <p style="text-align: justify"> Kosmonaut ESA Luca Parmitano, který žije a pracuje na Mezinárodní kosmické stanici, se v úterý odpoledne vydá na procházku. Stane se tak prvním Evropanem od roku 2009, který uskuteční výstup ve skafandru do otevřeného prostoru – a vůbec prvním Italem, který něco podobného podnikne.</p> Tue, 09 Jul 2013 21:59:00 GMT Termín pro zasílání návrhů projektů do mezinárodní soutěže ESNC 2013 byl prodloužen do 7.7.2013 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/termin-pro-zasilani-navrhu-projektu-do-mezinarodni-souteze-esnc-2013-byl-prodlouzen-do-772013.html <p style="text-align: justify;"> European Satellite Navigation Competition (ESNC), dř&iacute;ve Galileo Masters, je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž projektů zaměřen&yacute;ch na využit&iacute; družicov&yacute;ch navigačn&iacute;ch syst&eacute;mů v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch oblastech lidsk&eacute; činnosti. Soutěž je poř&aacute;d&aacute;na od roku 2004. Hlavn&iacute;m pořadatelem t&eacute;to soutěže je německ&eacute; Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen.</p> Tue, 02 Jul 2013 08:24:00 GMT Firma Astrium odeslala družici Alphasat na místo startu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/firma-astrium-odeslala-druzici-alphasat-na-misto-startu.html Alphasat, nejsofistikovanější komunikační družice jaká kdy spatřila světlo světa, opustila po dokončení finální integrace a testů továrnu firmy Astrium v Toulouse a je nyní na cestě do Kourou ve Francouzské Guayaně. Zde projde předstartovní přípravou a bude vypuštěna na palubě rakety Ariane-5, s jejímž vzletem se počítá před koncem července. Fri, 28 Jun 2013 10:26:00 GMT Bezpečné přistání experimentálního zařízení IXV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bezpecne-pristani-experimentalniho-zarizeni-ixv.html Experimentální návratové zařízení ESA dosáhlo důležitého bodu ve svém vývoji, když ve středu 19. června provedlo úspěšný letový a přistávací test na zkušebním polygonu Poligono Interforze Salto di Quirra u východního pobřeží italské Sardinie. Fri, 28 Jun 2013 10:25:00 GMT Rozbalení družice Gaia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rozbaleni-druzice-gaia.html Koncem letošního roku se vydá do vesmíru nová evropská družice Gaia, která má pozorovat miliardu hvězd. Než se tak stane, připravila ESA novou webovou „ministránku“, která je zaměřená právě na její misi. Fri, 28 Jun 2013 10:23:00 GMT Zakázky pro kosmodrom CSG v Kourou – nové příležitosti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zakazky-pro-kosmodrom-csg-v-kourou---nove-prilezitosti.html <p style="text-align: justify"> CNES spolu s ESA identifikovala projekty, které firmy členských států ESA mohou realizovat pro Evropský kosmodrom v Kourou ve Francouzské Guyaně. Jedná se o projekty, které se kosmických technologií týkají spíše okrajově (klimatizace, kamery, radary, telekomunikace), a proto jsou vhodné i pro firmy, které se dosud v projektech ESA neangažovaly.</p> Thu, 27 Jun 2013 09:00:00 GMT Konzultace s odbornou veřejností k robotickému průzkumu Marsu a Měsíce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/konzultace-s-odbornou-verejnosti-k-robotickemu-pruzkumu-marsu-a-mesice.html <p style="text-align: justify"> Programová rada pro pilotované lety, mikrogravitaci a průzkum vesmíru (PB-HME) Evropské kosmické agentury (ESA) ustavila pracovní skupinu jejíž cílem je pomoci ESA zaměřit své budoucí aktivity a plánování směrem, který vyhovuje členským státům t.j. v tomto případě zejména odbornému zájmu jednotlivých vědců i výzkumných institucí a také technickému i obchodnímu zájmu českých firem.</p> Thu, 27 Jun 2013 08:53:00 GMT Observatoř Herschel skončila pozorování a pokračuje jako orbitální zkušebna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-herschel-skoncila-pozorovani-a-pokracuje-jako-orbitalni-zkusebna.html Poté, co spotřebovala své zásoby kapalného hélia coby chladicího média, ukončila observatoř Herschel dne 29. dubna svoji vědeckou misi. Ale z vědeckého hlediska již nepotřebná družice přinášela i nadále cenná data, když posloužila jako kosmická zkušebna pro techniky a postupy, které nelze otestovat během normálních misí. Wed, 26 Jun 2013 08:33:00 GMT Největší evropská kosmická loď dorazila do vesmírného přístavu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejvetsi-evropska-kosmicka-lod-dorazila-do-vesmirneho-pristavu.html Čtvrtý „kosmický náklaďák“ ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) pojmenovaný Albert Einstein provedl 15. června bezproblémové setkání s Mezinárodní kosmickou stanicí a bezpečně se k ní připojil ve 14:07 h GMT (16:07 h středoevropského času). Wed, 26 Jun 2013 08:31:00 GMT Chcete si otestovat palubní jednotku systému eCall? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/chcete-si-otestovat-palubni-jednotku-systemu-ecall.html <p style="text-align: justify"> Evropské organizace ERTICO a ETSI pořádají ve dnech 9.-13. zaří 2013 v německém Essenu v pořadí již druhý eCall Testfest workshop, který bude zaměřen na testování interoperability systému eCall. Tento týdenní workshop je primárně určen pro dodavatele palubních jednotek systému eCall a technických řešení pro příjem tísňového volání (PSAP).</p> Tue, 25 Jun 2013 14:17:00 GMT Máte zájem prezentovat svůj příspěvek na Evropském dopravním kongresu "ETC 2013 Prague" ? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mate-zajem-prezentovat-svuj-prispevek-na-evropskem-dopravnim-kongresu-etc-2013-prague-.html <p style="text-align: justify"> Evropský dopravní kongres se po sedmi letech vrací do České republiky. Letošní jedenáctý ročník kongresu, který se bude konat ve dnech 19. a 20. září 2013, organizuje České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ve spolupráci s Evropskou platformou dopravních věd (EPTS).</p> Tue, 25 Jun 2013 13:42:00 GMT Systém eCall, který bude v případě nehody zajišťovat automatické tísňové volání z paluby vozidla, je opět blíže k uvedení do ostrého provozu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-ecall-ktery-bude-v-pripade-nehody-zajistovat-automaticke-tisnove-volani-z-paluby-vozidla-je-opet-blize-k-uvedeni-do-ostreho-provozu.html <p style="text-align: justify"> Evropská komise přijala dne 13. června 2013 Nařízení specifikující technické požadavky pro palubní jednotky systému eCall. Kromě nyní schváleného právního předpisu pro oblast palubních jednotek podporujících systém eCall bylo v dubnu 2013 vydáno Nařízení Evropské komise shrnující technické specifikace pro centra 112, která budou přijímat tísňové volání eCall. </p> Fri, 14 Jun 2013 11:18:00 GMT Ohlédnutí za 2. českým uživatelským fórem GMES/Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ohlednuti-za-2-ceskym-uzivatelskym-forem-gmes-copernicus.html <p style="text-align: justify">Ve dnech 29. - 30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.</p> Thu, 13 Jun 2013 11:16:00 GMT Družice SMOS zaznamenala před povodněmi rekordní vlhkost půdy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-smos-zaznamenala-pred-povodnemi-rekordni-vlhkost-pudy.html Některé oblasti střední Evropy bojují s největšími povodněmi za stovky let. Už dnes se ale analytici snaží připravit na další podobné události, když k tomu využívají družici ESA SMOS: její data by měla pomoci zlepšit přesnost předpovědí záplav v budoucnu. Thu, 13 Jun 2013 09:55:00 GMT Nepřipoutejte se, prosím http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nepripoutejte-se-prosim.html Evropští vědci neváhají, když dostanou nabídku vyzkoušet si stav beztíže přímo na Zemi. Navzdory opakovanému a ne příliš příjemnému stoupání a klesání, může opakovaná mikrogravitace na palubě evropského letounu „Zero-G“ Airbus A300 posunout limity mnoha experimentů. Thu, 13 Jun 2013 09:54:00 GMT Váš hlas na poli GNSS - EGNOS Open Service (OS) Users´ Satisfaction process 2012 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vas-hlas-na-poli-gnss---egnos-open-service-os-users-satisfaction-process-2012.html <p style="text-align: justify"> European Satellite Service Provider (ESSP) vyzívá uživatele služby EGNOS Open Service (OS) k poskytnutí zpětné vazby, reflektující současné i potenciální klady, zápory a připomínky k jejímu provozu.</p> Wed, 12 Jun 2013 10:39:00 GMT Výzva Evropské komise k podávání návrhů potenciálních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje globálních navigačních družicových systémů financovaných skrze program Horizont 2020 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-evropske-komise-k-podavani-navrhu-potencialnich-aktivit-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje-globalnich-navigacnich-druzicovych-systemu-financovanych-skrze-program-horizont-2020.html <p style="text-align: justify"> Horizont 2020 je novým rámcovým programem Evropské unie s účinností pro období 2014-2020, který je zaměřen na oblast podpory výzkumných a vývojových aktivit (R&D). V rámci tohoto programu lze financovat také aktivity na poli družicové navigace. </p> Mon, 10 Jun 2013 09:59:00 GMT Nejtěžší evropská nákladní loď zamířila k Mezinárodní kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejtezsi-evropska-nakladni-lod-zamirila-k-mezinarodni-kosmicke-stanici.html Čtvrtá zásobovací družice ESA pro Mezinárodní kosmickou stanici ATV (Automated Transfer Vehicle) Albert Einstein byla úspěšně dopravena do vesmíru po startu z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guayaně. Automatický „kosmický náklaďák“ nyní bude provádět sérii korekčních manévrů, které ho přivedou ke spojení s orbitálním komplexem 15. června. Fri, 07 Jun 2013 09:56:00 GMT Kosmický kufřík na nářadí z 3D tiskárny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-kufrik-na-naradi-z-3d-tiskarny.html První pravidlo kutilů je: mít pořádek v nářadí. Kosmonauti na Mezinárodní kosmické stanici, kteří jsou odkázáni sami na sebe ve všech činnostech, to nyní budou mít jednodušší. Na nejnovější zásobovací lodi ATV k nim totiž míří „na míru“ vyrobený kufřík na nástroje, který spatřil světlo světa na 3D tiskárně. Fri, 07 Jun 2013 09:55:00 GMT Nový termín k projednání projektů podaných do 3. výzvy CIIS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novy-termin-k-projednani-projektu-podanych-do-3-vyzvy-ciis.html <p style="text-align: justify"> V návaznosti na mimořádnou situaci spojenou s povodněmi a související evakuací MD, bylo jednání Czech – ESA Task Force k vyhodnocení projektů 3. výzvy CIIS, které se mělo konat dne 4. června 2013 přesunuto na začátek července 2013. Děkujeme za pochopení, Ministerstvo dopravy.</p> Fri, 07 Jun 2013 07:45:00 GMT Příležitost pro studenty: možnost získání grantu k účasti na sympóziu Living Planet 2013 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-moznost-ziskani-grantu-k-ucasti-na-sympoziu-living-planet-2013.html <p style="text-align: justify">Evropská komise vypisuje granty pro evropské studenty vysokoškolských programů (Ing./Mgr., PhD, Post-doktorát), kteří mají zájem zúčastnit se sympózia Living Planet 2013.</p> Wed, 05 Jun 2013 13:13:00 GMT Poslední pohled na ATV-4 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-pohled-na-atv-4.html Technici přihlížejí spouštění aerodynamického krytu nosné rakety Ariane 5 na „kosmický náklaďák“ ESA ATV (Automated Transfer Vehicle), největší a nejsofistikovanější zásobovací lodi pro Mezinárodní kosmickou stanici. Menší tmavý válec viditelný pod bílým krytem je ATV-4 Albert Einstein: čtvrtá loď z této série, která bude počátkem června vypuštěna z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně. Wed, 05 Jun 2013 09:46:00 GMT Země z vesmíru: kde se východ potkává se západem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zeme-z-vesmiru-kde-se-vychod-potkava-se-zapadem.html Na tomto snímku pořízeném družicí Envisat je zachycený Istanbul a jeho okolí v severozápadním Turecku. Na severu je vidět Černé moře, které se propojuje s Marmarským mořem (uprostřed) skrze průliv Bospor. V levém dolním rohu je vidět průliv Dardanely, který propojuje moře Marmarské s Jónským. Wed, 05 Jun 2013 09:44:00 GMT Loď ATV-4 je připravena dopravit na ISS důležitý náklad http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lod-atv-4-je-pripravena-dopravit-na-iss-dulezity-naklad.html Čtvrtá nákladní loď ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) pojmenovaná Albert Einstein je připravena ke startu na palubě rakety Ariane 5. Pokud se nestane nic nepředvídaného, vzlétne 5. června z evropského kosmodromu v Kourou (stát Francouzská Guayana). Wed, 05 Jun 2013 09:43:00 GMT Soutěž Copernicus Masters si žádá Vaše nápady http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/soutez-copernicus-masters-si-zada-vase-napady.html <p style="text-align: justify">Letošní ročník soutěže Copernicus Masters Vás vyzívá k zaslání soutěžních nápadů využívajících data získaná prostřednictvím systémů pro pozorování Země, jakožto nástroje pro rozvoj podnikání a společnosti.</p> Mon, 03 Jun 2013 09:42:00 GMT Přistání „na pětníku“ na Měsíci, Marsu a asteroidech http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristani-na-petniku-na-mesici-marsu-a-asteroidech.html Nový navigační softwarový systém založený na vizuální navigaci, který je určený pro přistávací automatické meziplanetární sondy, je testovaný v ESA a využívá zmenšený model lunární krajiny. Nyní získal ocenění za výjimečnost, které udělilo francouzské letecko-kosmické středisko ONERA. Thu, 30 May 2013 22:02:00 GMT