www.czechspaceportal.cz www.czechspaceportal.cz http://www.czechspaceportal.cz/ cs Poslední měsíc na přihlašování do soutěže Copernicus Masters! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-mesic-na-prihlasovani-do-souteze-copernicus-masters.html <p> Do 30. června 2018 je otevřeno přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; do soutěže Copernicus Masters, kter&aacute; odměňuje aplikace a n&aacute;pady využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; data Copernicus k ře&scaron;en&iacute; důležit&yacute;ch v&yacute;zev, kter&yacute;m čel&iacute; dne&scaron;n&iacute; trh a společnost. Soutěž&iacute; se letos v r&aacute;mci 16 různ&yacute;ch v&yacute;zev a na v&iacute;těze čekaj&iacute; peněžit&eacute; ceny, bal&iacute;ky družicov&yacute;ch dat, byznysov&aacute; i technick&aacute; podpora od partnerů soutěže a řada dal&scaron;&iacute;ch hodnotn&yacute;ch produktů a služeb.</p> Mon, 04 Jun 2018 06:10:00 GMT Veřejná diskuze o budoucnosti mobility s Marošem Šefčovičem v Praze; Agentura GSA, 1. června 2018 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/verejna-diskuze-o-budoucnosti-mobility-s-marosem-sefcovicem-v-praze-agentura-gsa-1-cervna-2018.html <p style="text-align: justify;"> Praha 23. 5. 2018 - Veřejn&aacute; diskuse na t&eacute;ma <strong>Budoucnost mobility</strong> s <strong>Maro&scaron;em &Scaron;efčovičem</strong>, <strong>m&iacute;stopředsedou Evropsk&eacute; komise pro energetickou unii</strong>, kter&yacute; je z&aacute;roveň zodpovědn&yacute; i za Agenturu pro evropsk&yacute; glob&aacute;ln&iacute; navigačn&iacute; gružicov&yacute; syst&eacute;m Galileo (GSA) a koordinaci oblasti kosmick&yacute;ch aktivit EU, se kon&aacute; v<strong> p&aacute;tek 1. června 2018 v 11:00 hod. </strong>v prostor&aacute;ch Agentury GSA, Janovsk&eacute;ho 2, Praha&nbsp;7 - Hole&scaron;ovice.</p> Thu, 24 May 2018 12:50:00 GMT Soutěž "Vesmír nás spojuje" – vyhrajte návštěvu Hvězdného městečka či řadu dalších zajímavých cen! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/soutez-vesmir-nas-spojuje---vyhrajte-navstevu-hvezdneho-mestecka-ci-radu-dalsich-zajimavych-cen.html <p style="text-align: justify;"> 10. května 2018 byla zah&aacute;jena česko-rusk&aacute; soutěž pro studenty z&aacute;kladn&iacute;ch a středn&iacute;ch &scaron;kol s n&aacute;zvem Vesm&iacute;r n&aacute;s spojuje. Hlavn&iacute; cenou je exkurze do Hvězdn&eacute;ho městečka u Moskvy, kde jsou připravov&aacute;ni kosmonauti pro let do vesm&iacute;ru. Soutěž prob&iacute;h&aacute; za podpory rusk&eacute; korporace pro kosmick&eacute; aktivity Roskosmos.</p> Mon, 21 May 2018 13:06:00 GMT Hledá se nejperspektivnější aplikace systému Galileo - Soutěž ESNC 2018 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/hleda-se-nejperspektivnejsi-aplikace-systemu-galileo---soutez-esnc-2018.html <p style="text-align: justify;"> Až do 31. července 2018 prob&iacute;h&aacute; již patn&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže o nov&eacute; n&aacute;pady na komerčn&iacute; aplikace syst&eacute;mů družicov&eacute; navigace - European Satellite Navigation Competition (ESNC). Soutěž, kterou již tradičně poř&aacute;d&aacute; německ&eacute; Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO) letos nab&iacute;dne ceny ve v&iacute;ce než 20 kategori&iacute;ch o celkov&eacute; hodnotě přes 1 milion EUR.</p> Mon, 14 May 2018 10:39:00 GMT Pro systém GMES/Copernicus byla vypuštěna sedmá družice Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pro-system-gmes-copernicus-byla-vypustena-sedma-druzice-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Druh&aacute; družice Sentinel-3 se vydala na oběžnou dr&aacute;hu ve středu 25. dubna: doplnila tak&eacute; sv&eacute; identick&eacute; dvojče Sentinel-3A. P&aacute;rov&aacute;n&iacute; satelitů zlep&scaron;uje pokryt&iacute; a dod&aacute;vku dat pro program d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země Evropsk&eacute; unie GMES/Copernicus.</p> Wed, 02 May 2018 08:35:00 GMT Kde se nachází ztracená hmota vesmíru? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kde-se-nachazi-ztracena-hmota-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Astronomov&eacute; využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; kosmickou observatoř ESA XMM-Newton se zaměřili na plynov&aacute; oblaka kolem galaxi&iacute; ve snaze naj&iacute;t &bdquo;ztracenou&ldquo; hmotu, kter&aacute; by se mohla nach&aacute;zet pr&aacute;vě zde. Ov&scaron;em ode&scaron;li s&nbsp;nepoř&iacute;zenou. Tak kde je?</p> Mon, 30 Apr 2018 07:16:00 GMT Plzeňská družice ponese do vesmíru nejlepší studentské experimenty http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/plzenska-druzice-ponese-do-vesmiru-nejlepsi-studentske-experimenty.html <p style="text-align: justify;"> Pilsen Cube II - tak se jmenuje unik&aacute;tn&iacute; projekt studentsk&eacute; družice, kter&yacute; vloni spustila plzeňsk&aacute; radnice ve spolupr&aacute;ci se Z&aacute;padočeskou univerzitou v&nbsp;Plzni (ZČU). &Uacute;kolem středo&scaron;kol&aacute;ků bylo navrhnout a sestrojit experimenty, jež by mohly b&yacute;t implementov&aacute;ny na palubu družice. O možnost poslat svůj n&aacute;pad do vesm&iacute;ru se utkalo několik des&iacute;tek technicky nadan&yacute;ch mlad&yacute;ch lid&iacute;, odborn&aacute; porota vybrala pět v&iacute;tězn&yacute;ch n&aacute;vrhů, mezi nimiž. nechyb&iacute; dva plzeň&scaron;t&iacute; z&aacute;stupci. Pilsen Cube II je souč&aacute;st&iacute; konceptu Smart City Plzeň, v&nbsp;r&aacute;mci něhož vznikaj&iacute; kromě jin&eacute;ho inovativn&iacute; projekty na podporu technick&eacute;ho vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute;.</p> Fri, 27 Apr 2018 08:47:00 GMT Palivové nádrže a křídla pro modul lodi Orion http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/palivove-nadrze-a-kridla-pro-modul-lodi-orion.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&yacute; servisn&iacute; modul, kter&yacute; bude poskytovat energii, vodu, vzduch a zaji&scaron;ťovat man&eacute;vry pro kosmickou loď NASA Orion, udělal dal&scaron;&iacute; v&yacute;znamn&yacute; krok k&nbsp;dokončen&iacute;. A to z&aacute;sluhou instalace palivov&yacute;ch n&aacute;drž&iacute; a otestov&aacute;n&iacute; panelů slunečn&iacute;ch bateri&iacute;.</p> Thu, 26 Apr 2018 08:34:00 GMT Sledujte živě start družice Sentinel-3B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledujte-zive-start-druzice-sentinel-3b.html <p style="text-align: justify;"> Druh&aacute; ze dvou družic Sentinel-3 je plně připravena ke startu z&nbsp;Ruska. K&nbsp;tomu dojde ve středu 25. dubna v&nbsp;17:57 h GMT (19:57 h středoevropsk&eacute;ho času). Start je možn&eacute; sledovat v&nbsp;živ&eacute;m přenosu.</p> Wed, 25 Apr 2018 07:15:00 GMT Živé přenosy aktivit ESA na ILA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zive-prenosy-aktivit-esa-na-ila.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura se bude v&nbsp;n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch dnech prezentovat na mezin&aacute;rodn&iacute;m aerosal&oacute;nu ILA. Ten se uskutečn&iacute; od 25. do 29. dubna na leti&scaron;ti Berlin ExpoCenter Airport.</p> Tue, 24 Apr 2018 07:44:00 GMT Družice Sentinel-3B dorazila na startovací rampu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3b-dorazila-na-startovaci-rampu.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; družice řady Sentinel pro evropsk&yacute; program monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus je připravena ke startu z&nbsp;kosmodromu Pleseck v&nbsp;severn&iacute;m Rusku.</p> Mon, 23 Apr 2018 07:42:00 GMT SPACE NIGHT VIII: Od družic k dronům http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/space-night-viii-od-druzic-k-dronum.html <div style="text-align: justify;"> <strong>Přijďte se pod&iacute;vat na osmou Space Night z produkce podnikatelsk&eacute;ho inkub&aacute;toru ESA BIC Prague!</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Kdy:</strong> 26. 4. 2018 - 18:00</div> <div> <strong style="font-size: 10pt;">Kde:</strong><span style="font-size: 10pt;"> Prague Startup Center, Jungmannova 31</span></div> Fri, 20 Apr 2018 07:53:00 GMT Jde o dopadový kráter na Marsu, nebo o supervulkán? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jde-o-dopadovy-krater-na-marsu-nebo-o-supervulkan.html <p style="text-align: justify;"> Na sn&iacute;mc&iacute;ch poř&iacute;zen&yacute;ch sondou ESA Mars Express je vidět na Rud&eacute; planetě kr&aacute;ter pojmenovan&yacute; Ismenia Patera. Jeho původ přitom zůst&aacute;v&aacute; z&aacute;hadou: jde o stopu dopadu meteoritu na povrch, nebo může j&iacute;t o pozůstatky supervulk&aacute;nu?</p> Fri, 20 Apr 2018 07:13:00 GMT Upozornění pro média: další porce dat z mise ESA Gaia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-dalsi-porce-dat-z-mise-esa-gaia.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; jsou zv&aacute;ni na představen&iacute; druh&eacute; sady dat z&nbsp;mise ESA Gaia. To je astrometrick&aacute; observatoř maj&iacute;c&iacute; za &uacute;kol zmapovat v&iacute;ce než miliardu hvězd v&nbsp;na&scaron;&iacute; domovsk&eacute; galaxii, v&nbsp;Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Thu, 19 Apr 2018 07:40:00 GMT Družice Swarm sledují nepolapitelný magnetismus oceánů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-swarm-sleduji-nepolapitelny-magnetismus-oceanu-2.html <p style="text-align: justify;"> Magnetick&eacute; pole je bezesporu jednou z&nbsp;nejz&aacute;hadněj&scaron;&iacute;ch vlastnost&iacute; na&scaron;&iacute; planety. Mise ESA Swarm proto nab&iacute;z&iacute; neust&aacute;l&yacute; pohled do toho, jak je toto ochrann&eacute; pole Země vytv&aacute;řen&eacute;, jak se chov&aacute; a jak se měn&iacute;. Družice Swarm si nyn&iacute; připsaly dal&scaron;&iacute; &bdquo;z&aacute;řez do pažby&ldquo;, když dok&aacute;zaly sledovat změny v&nbsp;magnetick&eacute;m poli vytv&aacute;řen&eacute;m oce&aacute;ny. A to ve vět&scaron;&iacute;ch detailech, než kdy dosud.</p> Wed, 18 Apr 2018 07:00:00 GMT Rakouské dny ke spolupráci v oblasti kosmických aktivit, 7. - 8. června 2018 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rakouske-dny-ke-spolupraci-v-oblasti-kosmickych-aktivit-7---8-cervna-2018.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 7. a 8. června 2018 se ve V&iacute;deňsk&eacute;m Nov&eacute;m Městě uskutečn&iacute; &quot;Rakousk&eacute; dny ke spolupr&aacute;ci v&nbsp;oblasti kosmick&yacute;ch aktivit&quot;. Akce, jej&iacute;mž mottem je &bdquo;potenci&aacute;l mal&yacute;ch a středn&iacute;ch st&aacute;tů v&nbsp;novodob&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit&aacute;ch&ldquo;, se prim&aacute;rně zaměřuje na prezentaci rakousk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit a podporu spolupr&aacute;ce s ostatn&iacute;mi evropsk&yacute;mi st&aacute;ty v&nbsp;průmyslov&yacute;ch i vědeck&yacute;ch oblastech. Pl&aacute;nov&aacute;ny jsou prezentace, networking &uacute;častn&iacute;ků či vz&aacute;jemn&aacute; B2B setk&aacute;n&iacute; - k&nbsp;dispozici je tak&eacute; možnost prezentovat sv&eacute; aktivity v&nbsp;r&aacute;mci exhibičn&iacute;ch st&aacute;nků.</p> Tue, 17 Apr 2018 11:38:00 GMT Soutěž středoškolských "plechovek" - finále národní soutěže CanSat 2018 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/soutez-stredoskolskych-plechovek---finale-narodni-souteze-cansat-2018.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>19. a 20. dubna</strong> se v&nbsp;Plzni na leti&scaron;ti Letkov a v Centru Robotiky v Plzni uskutečn&iacute; 3. ročn&iacute;k n&aacute;rodn&iacute;ho fin&aacute;le soutěže CANSAT. CANSAT je soutěž středo&scaron;kolsk&yacute;ch t&yacute;mů, jejichž &uacute;kolem je sestavit funkčn&iacute; mal&yacute; satelit o velikosti plechovky od limon&aacute;dy. Studenti pod veden&iacute;m učitele sestav&iacute; svůj satelit s&nbsp;měřic&iacute;mi senzory a vys&iacute;lac&iacute;m zař&iacute;zen&iacute;m. Satelit je pot&eacute; vynesen do v&yacute;&scaron;ky (s pomoc&iacute; rakety, balonu či dronu) a během ř&iacute;zen&eacute;ho sestupu z&iacute;sk&aacute;v&aacute; a odes&iacute;l&aacute; data t&yacute;mu do jejich pozemn&iacute; stanice. T&yacute;my n&aacute;sledně sv&aacute; data analyzuj&iacute; a prezentuj&iacute; odborn&eacute; porotě. V&iacute;tězov&eacute; česk&eacute;ho kola postupuj&iacute; do evropsk&eacute;ho fin&aacute;le. Pořadatelem soutěže je vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury <a href="http://esero.scientica.cz/" target="_blank">ESERO</a>, kterou v&nbsp;Česk&eacute; republice provozuje společnost SCIENCE IN.</p> Tue, 17 Apr 2018 08:33:00 GMT ESA podepsala dohodu o spolupráci na komerčních lunárních misích http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-podepsala-dohodu-o-spolupraci-na-komercnich-lunarnich-misich.html <p style="text-align: justify;"> ESA podepsala na Kosmick&eacute;m symp&oacute;ziu v&nbsp;americk&eacute;m Colorado Springs dohodu o spolupr&aacute;ci s&nbsp;firmami SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.) a GES (Goonhilly Earth Station) o podpůrn&yacute;ch služb&aacute;ch pro komerčn&iacute; lun&aacute;rn&iacute; mise. Toto inovativn&iacute; komerčn&iacute; partnerstv&iacute; v&nbsp;oblasti průzkumu m&aacute; za c&iacute;l vyvinout evropskou telekomunikačn&iacute; a navigačn&iacute; infrastrukturu, a to včetně dod&aacute;vky n&aacute;kladů a nanodružic na lun&aacute;rn&iacute; oběžnou dr&aacute;hu.</p> Tue, 17 Apr 2018 06:59:00 GMT Družice Sentinel-3B je natankována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3b-je-natankovana.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;prava družice na start zahrnuje dlouhou řadu &uacute;kolů. Ov&scaron;em pot&eacute;, co byl satelit syst&eacute;mu GMES/Copernicus Sentinel-3B natankov&aacute;n pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami, je seznam &bdquo;zb&yacute;v&aacute; udělat&ldquo; opět krat&scaron;&iacute;. Co je nav&iacute;c důležit&eacute;: v&scaron;e nyn&iacute; směřuje ke startu dne 25. dubna.</p> Mon, 16 Apr 2018 07:39:00 GMT Prezentace Prahy v Bruselu: hlavní město evropské družicové navigace http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/prezentace-prahy-v-bruselu-hlavni-mesto-evropske-druzicove-navigace.html <p style="text-align: justify;"> Ve čtvrtek&nbsp;12. 4. 2018 uspoř&aacute;dalo St&aacute;l&eacute; zastoupen&iacute; ČR při EU a Pražsk&yacute; dům v&nbsp;Bruselu ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;Evropskou agenturou pro glob&aacute;ln&iacute; navigačn&iacute; družicov&eacute; syst&eacute;my (GSA) a Ministerstvem dopravy ČR akci zaměřenou na prezentaci města Prahy a agentury GSA.&nbsp;</p> Fri, 13 Apr 2018 14:23:00 GMT Lovec bouří zaujal svoji pozici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lovec-bouri-zaujal-svoji-pozici.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;stroj ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor), kter&yacute; je t&eacute;ž zn&aacute;m&yacute; jako &bdquo;kosmick&yacute; lovec bouř&iacute;&ldquo;, byl instalov&aacute;n vně evropsk&eacute; kosmick&eacute; laboratoře Columbus na ISS.</p> Fri, 13 Apr 2018 07:37:00 GMT Perfektní rajčata zásluhou mise k Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/perfektni-rajcata-zasluhou-mise-k-marsu.html <p> Až budete př&iacute;&scaron;tě j&iacute;st rajčata nebo sladk&eacute; papriky, dobře si je prohl&eacute;dněte. Je totiž docela solidn&iacute; &scaron;ance, že za svůj zdrav&yacute; vzhled vděč&iacute; jednomu z&nbsp;projevů b&yacute;val&eacute;ho prezidenta USA Baracka Obamy a v&yacute;zkumu ESA, kter&yacute; se zab&yacute;val vysl&aacute;n&iacute;m lid&iacute; na dlouh&eacute; kosmick&eacute; mise.</p> Thu, 12 Apr 2018 06:57:00 GMT Sonda Mars Express, verze 2.0 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-mars-express-verze-20.html <p> Čas od času v&aacute;&scaron; poč&iacute;tač, tablet nebo chytr&yacute; telefon obdrž&iacute; nov&yacute; software, kter&yacute; zlep&scaron;&iacute; jeho funkčnost a prodlouž&iacute; životnost. Nyn&iacute; takovouto &bdquo;modernizac&iacute;&ldquo; proch&aacute;z&iacute; i sonda ESA Mars Express, na kterou je nov&yacute; software instalovan&yacute; skrze propast 150 mili&oacute;nů kilometrů vesm&iacute;ru.</p> Wed, 11 Apr 2018 08:32:00 GMT Sonda mise ExoMars je připravena zahájit vědeckou část letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-mise-exomars-je-pripravena-zahajit-vedeckou-cast-letu.html <p> Sonda mise ExoMars již brzy začne vědeckou č&aacute;st sv&eacute;ho letu: p&aacute;tr&aacute;n&iacute; po plynech, kter&eacute; mohou b&yacute;t na Rud&eacute; planetě spojen&eacute; s&nbsp;aktivn&iacute; geologickou nebo biologickou činnost&iacute;.</p> Tue, 10 Apr 2018 07:36:00 GMT Webbův kosmický teleskop míří do nového startovacího okna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/webbuv-kosmicky-teleskop-miri-do-noveho-startovaciho-okna.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&yacute; teleskop Jamese Webba (James Webb Space Telescope, JWST) proch&aacute;z&iacute; fin&aacute;ln&iacute; integrac&iacute; a testov&aacute;n&iacute;. Tyto aktivity - nezbytn&eacute; pro zaji&scaron;těn&iacute; &uacute;spě&scaron;n&eacute; mise - ov&scaron;em zaberou v&iacute;ce času, než se pl&aacute;novalo. Po nejnověj&scaron;&iacute;m vyhodnocen&iacute; množstv&iacute; zb&yacute;vaj&iacute;c&iacute;ch &uacute;konů bylo rozhodnuto, že ke startu dojde někdy kolem května 2020.</p> Sun, 08 Apr 2018 22:02:00 GMT Druhý start rakety Ariane 5 v roce 2018 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druhy-start-rakety-ariane-5-v-roce-2018.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Ariane 5, kterou provozuje společnost Arianespace, vynesla na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy telekomunikačn&iacute; družice DSN-1/Superbird-8 a Hylas-4.</p> Fri, 06 Apr 2018 06:59:00 GMT Ani ne za měsíc startuje družice Sentinel-3B evropského programu Copernicus. Monitorovat má oceány i pevninu http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/ani-ne-za-mesic-startuje-druzice-sentinel-3b-evropskeho-programu-copernicus-monitorovat-ma-oceany-i-pevninu.html <p style="text-align: justify;"> V pořad&iacute; již sedm&aacute; družice vyv&iacute;jen&aacute; Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v r&aacute;mci programu Evropsk&eacute; komise (EK) pro monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; a bezpečnosti Copernicus, družice Sentinel-3B, se &uacute;spě&scaron;ně připravuje na start k cestě na oběžnou dr&aacute;hu. Družice je nyn&iacute; na kosmodromu Pleseck v severn&iacute;m Rusku a jej&iacute; vynesen&iacute; na nosn&eacute; raketě Rockot se pl&aacute;nuje na 25. dubna 2018 v 19:57 SELČ.</p> Thu, 05 Apr 2018 15:02:00 GMT Vybraný návrh na logo pro raketu s lovcem exoplanet http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vybrany-navrh-na-logo-pro-raketu-s-lovcem-exoplanet.html <p style="text-align: justify;"> ESA vybrala barevn&yacute; n&aacute;vrh loga zachycuj&iacute;c&iacute; z&aacute;kladn&iacute; posl&aacute;n&iacute; mise Cheops, kter&aacute; bude měřit velikosti planet při jejich tranzitu přes mateřskou hvězdu. Grafick&yacute; n&aacute;vrh bude um&iacute;stěn&yacute; na raketě, kter&aacute; družici ponese do vesm&iacute;ru.</p> Thu, 05 Apr 2018 06:58:00 GMT Příležitost k realizaci experimentů za pomoci výškových balónů v rámci projektu HEMERA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-k-realizaci-experimentu-za-pomoci-vyskovych-balonu-v-ramci-projektu-hemera.html <p style="text-align: justify;"> Projekt HEMERA, financovan&yacute; Evropskou komis&iacute; skrze program Horizon 2020, vyhla&scaron;uje v&yacute;zvu, v&nbsp;r&aacute;mci kter&eacute; je možno přihl&aacute;sit n&aacute;vrhy sv&yacute;ch experimentů k&nbsp;realizaci za pomoci v&yacute;&scaron;kov&yacute;ch bal&oacute;nů s&nbsp;nulov&yacute;m tlakem (dostup bal&oacute;nů cca 35km nad zemsk&yacute; povrch). Každ&yacute; z celkem 6ti v&yacute;&scaron;kov&yacute;ch bal&oacute;nů, kter&eacute; budou v&nbsp;r&aacute;mci projektu HEMERA vypu&scaron;těny, poskytne prostor pro experimenty o celkov&eacute; hmotnosti hmotnosti 150 kg. Projekt tak&eacute; poč&iacute;t&aacute; s&nbsp;vypu&scaron;těn&iacute;m několika men&scaron;&iacute;ch v&yacute;&scaron;kov&yacute;ch bal&oacute;nů s&nbsp;nosnost&iacute; 3kg.</p> Wed, 04 Apr 2018 09:31:00 GMT Příští vědecká mise ESA se zaměří na původ exoplanet http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristi-vedecka-mise-esa-se-zameri-na-puvod-exoplanet.html <p> Studov&aacute;n&iacute; původu planet ob&iacute;haj&iacute;c&iacute;ch hvězdy v&nbsp;jin&yacute;ch soustav&aacute;ch bude c&iacute;lem čtvrt&eacute; vědeck&eacute; mise ESA středn&iacute; tř&iacute;dy, s&nbsp;jej&iacute;mž startem se poč&iacute;t&aacute; v&nbsp;roce 2028.</p> Wed, 04 Apr 2018 06:56:00 GMT Lovec bouří se vydal na Mezinárodní kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lovec-bouri-se-vydal-na-mezinarodni-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;stroj ESA pro monitorov&aacute;n&iacute; elektrick&yacute;ch v&yacute;bojů v&nbsp;horn&iacute;ch vrstv&aacute;ch atmosf&eacute;ry je na cestě na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Zař&iacute;zen&iacute; ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) cestuje v&nbsp;n&aacute;kladn&iacute; lodi Dragon, kter&aacute; odstartovala v&nbsp;ponděl&iacute; 2. dubna ve 20:30 h GMT (16:40 h m&iacute;stn&iacute;ho času) z&nbsp;mysu Canaveral na Floridě.</p> Tue, 03 Apr 2018 09:29:00 GMT Viking, drak a bůh bouří http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/viking-drak-a-buh-bouri.html <p style="text-align: justify;"> Skandin&aacute;vsk&eacute; mytologick&eacute; př&iacute;běhy jsou bohat&eacute; na fantastick&aacute; stvořen&iacute; a seversk&yacute; kosmonaut je připraven&yacute; ps&aacute;t jejich novou kapitolu, když &bdquo;kosmick&yacute; viking&ldquo; Andreas Mogensen bude v&nbsp;nejbliž&scaron;&iacute;ch dnech sledovat př&iacute;let z&aacute;sobovac&iacute; lodi Dragon na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Jej&iacute;m n&aacute;kladem bude (kromě jin&eacute;ho) &scaron;pičkov&yacute; lovec bouř&iacute;.</p> Fri, 30 Mar 2018 09:27:00 GMT Kosmické okno k elektrizující vědě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicke-okno-k-elektrizujici-vede.html <p style="text-align: justify;"> Blesky zažehuj&iacute; siln&eacute; elektrick&eacute; v&yacute;boje v&nbsp;zemsk&eacute; atmosf&eacute;ře prakticky každou sekundu. Vnitřn&iacute; mechanismus fungov&aacute;n&iacute; těchto &uacute;žasn&yacute;ch př&iacute;rodn&iacute;ch sil je přitom st&aacute;le nezn&aacute;m&yacute;, takže vz&aacute;cn&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; proveden&aacute; kosmonautem ESA představuj&iacute; pro vědeckou komunitu důležit&yacute; zdroj informac&iacute;. Už v&nbsp;nejbliž&scaron;&iacute;ch dnech začne po blesc&iacute;ch ve vesm&iacute;ru p&aacute;trat nov&yacute; evropsk&yacute; detektor.</p> Thu, 29 Mar 2018 06:56:00 GMT Zhodnoťte Vaše nápady na využití družic v zemědělství v rámci soutěže „Farming by Satellite 2018“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zhodnotte-vase-napady-na-vyuziti-druzic-v-zemedelstvi-v-ramci-souteze-farming-by-satellite-2018.html <p style="text-align: justify;"> Prezentujte sv&eacute; n&aacute;pady na <strong>využit&iacute; družicov&yacute;ch dat</strong>&nbsp;a souvisej&iacute;c&iacute;ch technologi&iacute; <strong>pro&nbsp;zlep&scaron;en&iacute; zemědělstv&iacute; a sn&iacute;žen&iacute; jeho dopadů na životn&iacute; prostřed&iacute;</strong>. <strong>Hlavn&iacute; cenou je 5.000 EUR</strong>. C&iacute;lem soutěže je podpora služeb založen&yacute;ch na evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch syst&eacute;mech <em><strong>Galileo</strong></em> a <strong><em>EGNOS</em></strong>&nbsp;v kombinaci s daty evropsk&eacute;ho programu pro d&aacute;lkov&yacute; prozkum Země <em><strong>Copernicus</strong></em>.</p> Wed, 28 Mar 2018 12:29:00 GMT Přípravy ke startu družice Sentinel-3B jsou v plném proudu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pripravy-ke-startu-druzice-sentinel-3b-jsou-v-plnem-proudu.html <p> Družice Sentinel-3B je nyn&iacute; na rusk&eacute;m kosmodromu Pleseck a m&aacute; jako datum startu určeno 25. dubna. Technici tak pokračuj&iacute; v&nbsp;cel&eacute; řadě &uacute;konů, aby byl nejnověj&scaron;&iacute; evropsk&yacute; satelit syst&eacute;mu GMES/Copernicus včas připraven&yacute; k&nbsp;cestě na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Wed, 28 Mar 2018 06:54:00 GMT Sonda BepiColombo dostala zelenou pro cestu na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-bepicolombo-dostala-zelenou-pro-cestu-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; evropsk&aacute; mise k&nbsp;planetě Merkur bude již brzy připravena k&nbsp;odesl&aacute;n&iacute; na kosmodrom. Zde začnou jej&iacute; z&aacute;věrečn&eacute; př&iacute;pravy na start.</p> Tue, 27 Mar 2018 11:45:00 GMT ESA zkouší nové technologie pro budoucí kosmické nosiče http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-zkousi-nove-technologie-pro-budouci-kosmicke-nosice.html <p> Na svůj prvn&iacute; z&aacute;žeh se chyst&aacute; demonstr&aacute;tor spalovac&iacute; komory pro raketov&eacute; motory horn&iacute;ch stupňů. Ta obsahuje nejnověj&scaron;&iacute; technologie, kter&eacute; změn&iacute; budoucnost evropsk&yacute;ch nosn&yacute;ch raket.</p> Mon, 26 Mar 2018 07:31:00 GMT Automatické námořní stroje pro monitorování oceánů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/automaticke-namorni-stroje-pro-monitorovani-oceanu.html <p style="text-align: justify;"> Firma z&nbsp;britsk&eacute;ho podnikatelsk&eacute;ho inkub&aacute;toru ESA vyvinula autonomn&iacute; loď, kter&aacute; je poh&aacute;něn&aacute; vlnami a nese senzory pracuj&iacute;c&iacute; se slunečn&iacute; energi&iacute;.</p> Fri, 23 Mar 2018 06:54:00 GMT Přidejte se ke sledování startu družice Sentinel-3B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pridejte-se-ke-sledovani-startu-druzice-sentinel-3b.html <p> Staňte se souč&aacute;st&iacute; evropsk&eacute; revoluce v&nbsp;d&aacute;lkov&eacute;m průzkumu Země přid&aacute;n&iacute;m se k&nbsp;expertům na jedn&eacute; ze dvou soci&aacute;ln&iacute;ch aktivit #SocialSpace při startu družice Sentinel-3B dne 25. dubna.</p> Thu, 22 Mar 2018 09:25:00 GMT Nové informace o zemské atmosféře získané z Mezinárodní kosmické stanice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-informace-o-zemske-atmosfere-ziskane-z-mezinarodni-kosmicke-stanice.html <p> Nejnověj&scaron;&iacute; př&iacute;stroj na ISS dod&aacute;v&aacute; s&nbsp;pomoc&iacute; ESA data o stavu oz&oacute;nu na na&scaron;&iacute; planetě, d&aacute;le pak o hodnot&aacute;ch aerosolu a oxidu dusičit&eacute;ho v atmosf&eacute;ře. Senzor NASA, kter&yacute; byl loni instalovan&yacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, sleduje Slunce a Měs&iacute;c tak, aby zjistil co nejv&iacute;ce o složen&iacute; zemsk&eacute; atmosf&eacute;ry.</p> Wed, 21 Mar 2018 06:52:00 GMT Stephen Hawking 1942 - 2018 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stephen-hawking-1942---2018.html <p style="text-align: justify;"> ESA vyjadřuje z&aacute;rmutek nad zpr&aacute;vou o odchodu profesora Stephena Hawkinga. Kosmolog a jeden z&nbsp;průkopn&iacute;ků teoretick&yacute;ch studi&iacute; čern&yacute;ch děr zemřel 14. března ve věku 76 let.</p> Tue, 20 Mar 2018 09:23:00 GMT ESA testuje detekování plovoucího plastového odpadu z oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-testuje-detekovani-plovouciho-plastoveho-odpadu-z-obezne-drahy.html <p> Mili&oacute;ny tun plastů, kter&eacute; každoročně konč&iacute; v&nbsp;oce&aacute;nech, představuj&iacute; skutečnou glob&aacute;ln&iacute; v&yacute;zvu. ESA na ni reaguje t&iacute;m, že detekuje platov&yacute; odpad z&nbsp;vesm&iacute;ru. T&iacute;m odhaluje m&iacute;sta jeho největ&scaron;&iacute; koncentrace a pom&aacute;h&aacute; l&eacute;pe pochopit rozsah cel&eacute;ho probl&eacute;mu.</p> Tue, 20 Mar 2018 08:30:00 GMT Vše je připraveno pro EDRS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vse-je-pripraveno-pro-edrs.html <p style="text-align: justify;"> &bdquo;Kosmick&aacute; datov&aacute; d&aacute;lnice&ldquo; EDRS zah&aacute;jila pravideln&yacute; přenos sn&iacute;mků Země poř&iacute;zen&yacute;ch družic&iacute; Sentinel-2A. To znamen&aacute;, že už čtvrt&yacute; satelit syst&eacute;mu GMES/Copernicus na oběžn&eacute; dr&aacute;ze je pod službou EDRS.</p> Thu, 15 Mar 2018 11:44:00 GMT Czech Space Year 2018 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/czech-space-year-2018.html <p style="text-align: justify;"> Vedle 40. v&yacute;roč&iacute; prvn&iacute;ho letu československ&eacute;ho - a z&aacute;roveň prvn&iacute;ho neamerick&eacute;ho a nesovětsk&eacute;ho - kosmonauta Vladim&iacute;ra Remka do vesm&iacute;ru je rok 2018 rokem několika dal&scaron;&iacute;ch v&yacute;znamn&yacute;ch počinů epochy &bdquo;dob&yacute;v&aacute;n&iacute; vesm&iacute;ru&ldquo; s&nbsp;českou stopou. V&nbsp;ř&iacute;jnu 2018 uplyne 40 let od vypu&scaron;těn&iacute; prvn&iacute; česk&eacute; družice Magion 1 do vesm&iacute;ru. A v&nbsp;listopadu 2018 Česk&aacute; republika oslav&iacute; 10 let v&nbsp;ESA.&nbsp;Při t&eacute; př&iacute;ležitosti vyhla&scaron;uje Ministerstvo dopravy společně s&nbsp;agenturou <strong><a href="https://www.czechinvest.org/cz" target="_blank">CzechInvest</a></strong>, kosmick&yacute;m inkub&aacute;torem <strong><a href="http://www.esa-bic.cz/" target="_blank">ESA BIC Prague</a></strong> a dal&scaron;&iacute;mi partnery rok 2018 česk&yacute;m kosmick&yacute;m rokem pod ofici&aacute;ln&iacute;m n&aacute;zvem &quot;<span style="color:#ff0000;"><em><strong>Czech Space Year 2018</strong></em></span>&quot;. Spou&scaron;t&iacute;me tak&eacute; web <strong><a href="http://www.czechspaceyear.com/" target="_blank">czechspaceyear.com</a></strong>, kde bude možn&eacute; v&nbsp;průběhu roku dohledat ve&scaron;ker&eacute; informace k&nbsp;pl&aacute;novan&yacute;m aktivit&aacute;m po cel&eacute; Česk&eacute; republice!</p> Wed, 14 Mar 2018 13:51:00 GMT Kosmický inkubátor ESA BIC otevřel pobočku v Brně http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/kosmicky-inkubator-esa-bic-otevrel-pobocku-v-brne.html <p> <a href="http://www.czechspaceyear.com/" target="_blank"><strong><span style="color:#ff0000;">Startuje Czech Space Year 2018, rok v&yacute;znamn&yacute;ch česk&yacute;ch kosmick&yacute;ch v&yacute;roč&iacute;</span></strong></a></p> <p style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size: 10pt;">Praha, 7. březen 2018:&nbsp;</span></em><span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;">Dva roky po založen&iacute; prvn&iacute;ho česk&eacute;ho kosmick&eacute;ho inkub&aacute;toru ESA BIC Prague se možnost využ&iacute;vat technologie a syst&eacute;my Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) otev&iacute;r&aacute; i mimopražsk&yacute;m firm&aacute;m.&nbsp;</span>Při př&iacute;ležitosti 40. v&yacute;roč&iacute; prvn&iacute;ho letu československ&eacute;ho kosmonauta Vladim&iacute;ra Remka do vesm&iacute;ru dnes agentura CzechInvest spolu s partnery slavnostně otevřela pobočku kosmick&eacute;ho inkub&aacute;toru v Brně.<span style="font-size: 13.3333px;">&nbsp;S&iacute;dlit bude v Jihomoravsk&eacute;m inovačn&iacute;m centru (JIC) a v n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch třech letech podpoř&iacute; až devět progresivn&iacute;ch start-upů, kter&eacute; hledaj&iacute; využit&iacute; kosmick&yacute;ch technologi&iacute; v běžn&eacute;m životě.</span></p> Tue, 13 Mar 2018 09:06:00 GMT Dokončena „Mise Nula“ akce Astro Pis http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokoncena-mise-nula-akce-astro-pis.html <p> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;nadac&iacute; Raspberry Pi Foundation s&nbsp;potě&scaron;en&iacute;m oznamuje, že &bdquo;Mise Nula&ldquo; (Mission Zero) kl&aacute;n&iacute; European Astro Pi Challenge 2017/18 byla dokončena.</p> Tue, 13 Mar 2018 06:04:00 GMT ESA a JAXA upevňují spolupráci ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-a-jaxa-upevnuji-spolupraci-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Japonsk&aacute; kosmick&aacute; agentura JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) a ESA provedly rekapitulaci a potvrdily na f&oacute;ru ISEF2 (International Space Exploration Forum ISEF2) v&nbsp;Tokiu dosud uzavřen&eacute; dohody t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se spolupr&aacute;ce. Agentury vydaly společn&eacute; prohl&aacute;&scaron;en&iacute; t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se jejich partnerstv&iacute; a budouc&iacute; spolupr&aacute;ce.</p> Fri, 09 Mar 2018 11:43:00 GMT Křest knihy "Češi znovu dobývají vesmír" http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/krest-knihy-cesi-znovu-dobyvaji-vesmir.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;&uacute;ter&yacute; 6. března 2018 proběhl slavnostn&iacute; křest knihy Kamila Mikety &bdquo;Če&scaron;i znovu dob&yacute;vaj&iacute; vesm&iacute;r&ldquo;, vydavatelstv&iacute; Mlad&aacute; fronta. Kniha shrnuje 21 př&iacute;běhů česk&yacute;ch stop ve vesm&iacute;ru - a to jak z&nbsp;historie, tak i současnosti, kdy je česk&eacute; &bdquo;dob&yacute;v&aacute;n&iacute; vesm&iacute;ru&ldquo; spojen&eacute; předev&scaron;&iacute;m s&nbsp;členstv&iacute;m v&nbsp;Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentuře ESA. Proto je gener&aacute;ln&iacute;m partnerem knihy pr&aacute;vě Ministerstvo dopravy, kter&eacute; za zastoupen&iacute; ČR v&nbsp;ESA odpov&iacute;d&aacute;. Na knize se v&scaron;ak pod&iacute;leli i dal&scaron;&iacute; partneři, jako je CzechInvest, Akademie věd ČR a o sv&yacute;ch př&iacute;běz&iacute;ch promluvili tak&eacute; z&aacute;stupci někter&yacute;ch česk&yacute;ch firmem, kter&eacute; na kosmick&yacute;ch technologi&iacute;ch pracuj&iacute;!</p> Thu, 08 Mar 2018 14:29:00 GMT První zážeh elektrického motoru pracujícího se vzduchem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-zazeh-elektrickeho-motoru-pracujiciho-se-vzduchem.html <p style="text-align: justify;"> T&yacute;m pod veden&iacute;m ESA jako prvn&iacute; na světě postavil a odzkou&scaron;el elektrick&yacute; motor, kter&yacute; využ&iacute;v&aacute; molekuly z&nbsp;velmi ř&iacute;dk&eacute; atmosf&eacute;ry jako &bdquo;palivo&ldquo;. T&iacute;m se otev&iacute;r&aacute; možnost pro dlouhodob&yacute; pobyt družic na velmi n&iacute;zk&yacute;ch oběžn&yacute;ch drah&aacute;ch.</p> Wed, 07 Mar 2018 11:41:00 GMT Podnikatelské inkubátory ESA mezi nejlepšími na světě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podnikatelske-inkubatory-esa-mezi-nejlepsimi-na-svete.html <p style="text-align: justify;"> Dva podnikatelsk&eacute; inkub&aacute;tory ESA z&iacute;skaly čtvrt&eacute; a sedm&eacute; m&iacute;sto ve světov&eacute; klasifikaci na univerzity napojen&yacute;ch inkub&aacute;torů, kter&eacute; byly hodnocen&eacute; v&nbsp;53 zem&iacute;ch.</p> Tue, 06 Mar 2018 06:42:00 GMT Dárcovská hvězda vdechla život do svého neživého průvodce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/darcovska-hvezda-vdechla-zivot-do-sveho-neziveho-pruvodce.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA Integral pozorovala vz&aacute;cnou ud&aacute;lost: okamžik, kdy v&iacute;tr emitovan&yacute; červen&yacute;m hvězdn&yacute;m obrem oživily sv&eacute;ho pomalu rotuj&iacute;c&iacute;ho společn&iacute;ka, j&aacute;dro mrtv&eacute; hvězdy, a probudily jej zpět k&nbsp;životu, takže začal vys&iacute;lat z&aacute;blesky rentgenov&yacute;ch paprsků.</p> Fri, 02 Mar 2018 15:03:00 GMT Brzdění o atmosféru skončilo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/brzdeni-o-atmosferu-skoncilo.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA TGO (Trace Gas Orbiter) dokončila změny sv&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy kolem Rud&eacute; planety průlety nejsvrchněj&scaron;&iacute;mi vrstvami jej&iacute; atmosf&eacute;ry. Je tak připravena zah&aacute;jit vědeckou f&aacute;zi sv&eacute; mise, kter&eacute; představuje p&aacute;r&aacute;n&iacute; po metanu.</p> Thu, 01 Mar 2018 06:40:00 GMT Kompletní služba pro Mezinárodní kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kompletni-sluzba-pro-mezinarodni-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Rychl&yacute; př&iacute;stup do vesm&iacute;ru, vysokorychlostn&iacute; datov&eacute; připojen&iacute; a unik&aacute;tn&iacute; um&iacute;stěn&iacute; jsou hlavn&iacute;mi v&yacute;hodami nov&eacute;ho komerčn&iacute;ho podniku na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Jeho n&aacute;zev je Bartolomeo. Jeho v&scaron;estrann&yacute; n&aacute;vrh dovoluje uskutečněn&iacute; mnoha typů mis&iacute; za konkurenceschopn&eacute; ceny. A to již od př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku.</p> Tue, 27 Feb 2018 06:39:00 GMT Kvalitní vzduch pro každého http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kvalitni-vzduch-pro-kazdeho.html <p> Zač&iacute;naj&iacute;c&iacute; firma v&nbsp;jednom z&nbsp;podnikatelsk&yacute;ch inkub&aacute;torů ESA nab&iacute;z&iacute; dostupn&eacute; monitory kvality vzduchu pro dom&aacute;cnosti, &scaron;koly a podniky. Využ&iacute;v&aacute; přitom technologii vyvinutou pro Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Mon, 26 Feb 2018 15:01:00 GMT Chorvatsko podepsalo dohodu o spolupráci s ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/chorvatsko-podepsalo-dohodu-o-spolupraci-s-esa.html <p style="text-align: justify;"> Chorvatsk&aacute; republika podepsala 19. &uacute;nora 2018 dohodu o spolupr&aacute;ci s&nbsp;ESA. Tato dohoda umožn&iacute; Chorvatsku a ESA vytvořit r&aacute;mec pro intenzivněj&scaron;&iacute; a konkr&eacute;tněj&scaron;&iacute; spolupr&aacute;ci v&nbsp;programech a aktivit&aacute;ch ESA.</p> Thu, 22 Feb 2018 08:51:00 GMT Vypouštěcí stůl pro Ariane 6 začíná získávat svoji podobu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypousteci-stul-pro-ariane-6-zacina-ziskavat-svoji-podobu.html <p style="text-align: justify;"> Vypou&scaron;těc&iacute; stůl, kter&yacute; bude zaji&scaron;ťovat podporu raket Ariane 6 na startovac&iacute; rampě, zač&iacute;n&aacute; na evropsk&eacute;m kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně z&iacute;sk&aacute;vat svůj tvar.</p> Tue, 20 Feb 2018 08:50:00 GMT Družice Sentinel-3B se připravuje na cestu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3b-se-pripravuje-na-cestu.html <p style="text-align: justify;"> Družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus Sentinel-3B &uacute;spě&scaron;ně pro&scaron;la s&eacute;ri&iacute; testů, kter&eacute; potvrdily jej&iacute; připravenost k&nbsp;cestě na oběžnou dr&aacute;hu. Nyn&iacute; ji tak ček&aacute; uložen&iacute; do přepravn&iacute;ho kontejneru a odesl&aacute;n&iacute; do Ruska, odkud odstartuje.</p> Thu, 15 Feb 2018 06:34:00 GMT Družice pro studium větru přečkala testy ve vakuu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-studium-vetru-preckala-testy-ve-vakuu.html <p style="text-align: justify;"> Družice ESA Aeolus představovala pro sv&eacute; stavitele skutečn&yacute; technick&yacute; oř&iacute;&scaron;ek. Jedn&iacute;m z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ch probl&eacute;mů, kter&yacute;m museli čelit, byla spolehliv&aacute; pr&aacute;ce laserů ve vakuu. Pr&aacute;vě skončen&eacute; testy ov&scaron;em prok&aacute;zaly, že vakuum nebo teplotn&iacute; extr&eacute;my vesm&iacute;ru nebudou pro tuto družici maj&iacute;c&iacute; za &uacute;kol měřit zemsk&eacute; větry představovat probl&eacute;m.</p> Tue, 13 Feb 2018 08:48:00 GMT Unikající atmosféra je spojena s odlehčováním planety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/unikajici-atmosfera-je-spojena-s-odlehcovanim-planety.html <p style="text-align: justify;"> N&iacute;zk&aacute; gravitace Marsu a absence magnetick&eacute;ho pole dělaj&iacute; nejsvrchněj&scaron;&iacute; vrstvy atmosf&eacute;ry t&eacute;to planety snadn&yacute;m c&iacute;lem pro &bdquo;očes&aacute;v&aacute;n&iacute;&ldquo; slunečn&iacute;m větrem. Nov&aacute; data ze sondy ESA Mars Express ov&scaron;em naznačuj&iacute;, že i slunečn&iacute; radiace může hr&aacute;t překvapivou roli v&nbsp;tomto &bdquo;&uacute;niku&ldquo;.</p> Mon, 12 Feb 2018 14:59:00 GMT Kovy, přes které je vidět http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kovy-pres-ktere-je-videt.html <p style="text-align: justify;"> Astronauti na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici aktivovali experiment, kter&yacute; m&aacute; potenci&aacute;l v&iacute;ce n&aacute;m objasnit procesy t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se toho, jak se formuj&iacute; slitiny kovů.</p> Thu, 08 Feb 2018 09:12:00 GMT První zážeh motoru Vulcain pro raketu Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-zazeh-motoru-vulcain-pro-raketu-ariane-6.html <p style="text-align: justify;"> Na&nbsp;testovac&iacute;m zař&iacute;zen&iacute; německ&eacute;ho letecko-kosmick&eacute;ho střediska DLR v&nbsp;Lempoldshausenu se uskutečnil prvn&iacute; zku&scaron;ebn&iacute; z&aacute;žeh motoru Vulcain 2.1 pro raketu Ariane 6.</p> Wed, 07 Feb 2018 09:11:00 GMT Družice vytvořily detailní obraz námořní aktivity http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-vytvorily-detailni-obraz-namorni-aktivity.html <p style="text-align: justify;"> ESA pomohla pobřežn&iacute;m &uacute;řadům sledovat až o 70 procent v&iacute;ce lod&iacute; a zaregistrovat přibližně třikr&aacute;t v&iacute;ce pozic&iacute; lod&iacute; přes družice, než bylo možn&eacute; dř&iacute;ve.</p> Tue, 06 Feb 2018 09:09:00 GMT První družice ESA v roce 2018 má velikost krabice od snídaňových lupínků http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-esa-v-roce-2018-ma-velikost-krabice-od-snidanovych-lupinku.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;p&aacute;tek 2. &uacute;nora byla vypu&scaron;těna prvn&iacute; leto&scaron;n&iacute; mise ESA: družice GomX-4B, kter&aacute; je dosud nejpokročilej&scaron;&iacute;m testovac&iacute;m zař&iacute;zen&iacute;m agentury. Obsahuje hyperspektr&aacute;ln&iacute; kameru nebo drobn&eacute; trysky pro man&eacute;vrov&aacute;n&iacute; tis&iacute;ce kilometrů od sv&eacute;ho t&eacute;měř identick&eacute;ho dvojčete, což umožn&iacute; vyzkou&scaron;et r&aacute;diov&eacute; spojen&iacute; na tyto vzd&aacute;lenosti.</p> Mon, 05 Feb 2018 09:08:00 GMT Živě: oslava deseti let evropské kosmické vědy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zive-oslava-deseti-let-evropske-kosmicke-vedy.html <p style="text-align: justify;"> Přidejte se živě k&nbsp;oslav&aacute;m des&aacute;t&eacute;ho v&yacute;roč&iacute; vypu&scaron;těn&iacute; laboratoře Columbus a startu prvn&iacute;ho &bdquo;kosmick&eacute;ho n&aacute;klaď&aacute;ku&ldquo; ATV (Automated Transfer Vehicle). Uskutečn&iacute; se 7. &uacute;nora v&nbsp;technick&eacute;m srdci ESA v&nbsp;Nizozem&iacute;.</p> Fri, 02 Feb 2018 09:06:00 GMT Evropský průmysl řeší budoucnost systému Galileo po roce 2020 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropsky-prumysl-resi-budoucnost-systemu-galileo-po-roce-2020-2.html <p> Evropsk&yacute; družicov&yacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo je jen jeden start od pln&eacute;ho glob&aacute;ln&iacute;ho pokryt&iacute;. Už teď se ale z&aacute;stupci evropsk&eacute;ho kosmick&eacute;ho průmyslu se&scaron;li ve středisku ESA v&nbsp;Nizozem&iacute;, aby diskutovali přechod k&nbsp;navazuj&iacute;c&iacute;mu syst&eacute;mu druh&eacute; generace GSG (Galileo Second Generation).</p> Thu, 01 Feb 2018 08:29:00 GMT Návštěva na místě startu Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navsteva-na-miste-startu-ariane-6.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&yacute; kosmodrom v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) se připravuje na přiv&iacute;t&aacute;n&iacute; nov&eacute;ho evropsk&eacute;ho nosiče, Ariane 6.</p> Wed, 31 Jan 2018 09:05:00 GMT Běžné počítačové komponenty podstoupí test vesmírem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bezne-pocitacove-komponenty-podstoupi-test-vesmirem.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; mise ESA, miniaturn&iacute; družice GomX-4B, nese mal&yacute; experiment, s&nbsp;jehož pomoc&iacute; bude testov&aacute;no, jak se běžně dostupn&eacute; komerčn&iacute; poč&iacute;tačov&eacute; paměti chovaj&iacute; v&nbsp;kosmick&eacute;m prostřed&iacute; pln&eacute;m z&aacute;řen&iacute;.</p> Tue, 30 Jan 2018 08:50:00 GMT Mise VA241 rakety Ariane 5 dopravila na oběžnou dráhu družice SES-14 a Al Yah 3 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-va241-rakety-ariane-5-dopravila-na-obeznou-drahu-druzice-ses-14-a-al-yah-3.html <p style="text-align: justify;"> Společnosti SES a Yahsat potvrdily, že obě jejich družice (SES-14 a Al Yah 3) norm&aacute;lně pracuj&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze, a to navzdory odchylky od pl&aacute;novan&eacute; dr&aacute;hy zaznamenan&eacute;ho během startu VA241.</p> Fri, 26 Jan 2018 08:48:00 GMT Observatoř LISA Pathfinder získala ocenění American Astronautical Society http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-lisa-pathfinder-ziskala-oceneni-american-astronautical-society.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA LISA Pathfinder z&iacute;skala cenu &bdquo;2017 Space Technology Award&ldquo; udělovanou Americkou astronautickou společnost&iacute; (American Astronautical Society, AAS).</p> Thu, 25 Jan 2018 08:46:00 GMT Evropská agentura GSA zveřejnila zkušební postupy pro testování kompatibility palubních (vozidlových) jednotek eCall se systémem Galileo a EGNOS http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/evropska-agentura-gsa-zverejnila-zkusebni-postupy-pro-testovani-kompatibility-palubnich-vozidlovych-jednotek-ecall-se-systemem-galileo-a-egnos.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; agentura pro glob&aacute;ln&iacute; navigačn&iacute; družicov&eacute; syst&eacute;my (GSA) společně s&nbsp;evropsk&yacute;m v&yacute;zkumn&yacute;m centrem Joint Research Centre publikovala zpr&aacute;vu obsahuj&iacute;c&iacute; postupy zkou&scaron;ek syst&eacute;mu eCall a to v&nbsp;souladu s&nbsp;nař&iacute;zen&iacute;m Evropsk&eacute; komise v&nbsp;přenesen&eacute; pravomoci (EU) 2017/79 ze dne 12. z&aacute;ř&iacute; 2016, kter&yacute;m se stanov&iacute; podrobn&eacute; technick&eacute; požadavky a zku&scaron;ebn&iacute; postupy pro ES schv&aacute;len&iacute; typu motorov&yacute;ch vozidel, pokud jde o jejich palubn&iacute; syst&eacute;my eCall využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; linku t&iacute;sňov&eacute;ho vol&aacute;n&iacute; 112 a palubn&iacute; samostatn&eacute; technick&eacute; celky a konstrukčn&iacute; č&aacute;sti využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; linku t&iacute;sňov&eacute;ho vol&aacute;n&iacute; 112, a kter&yacute;m se doplňuje a měn&iacute; nař&iacute;zen&iacute; Evropsk&eacute;ho parlamentu a Rady (EU) 2015/758, pokud jde o v&yacute;jimky a použiteln&eacute; normy (Nař&iacute;zen&iacute; (EU) 2017/79).</p> Tue, 23 Jan 2018 11:41:00 GMT Jak prosté, má drahá strojová inteligence http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-proste-ma-draha-strojova-inteligence.html <p> Uměl&aacute; inteligence začala pom&aacute;hat astronautům na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici přin&aacute;&scaron;et prvn&iacute; v&yacute;sledky při ře&scaron;en&iacute; zločinů. V&nbsp;době bezpečnostn&iacute;ch obav panuj&iacute;c&iacute;ch např&iacute;č Evropou je chytr&eacute; využit&iacute; policejn&iacute;ch dat kritick&eacute; pro odhalov&aacute;n&iacute; stop.</p> Tue, 23 Jan 2018 08:44:00 GMT Kráter Neukum byl pojmenovaný po zakladateli mise Mars Express http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/krater-neukum-byl-pojmenovany-po-zakladateli-mise-mars-express.html <p style="text-align: justify;"> Fascinuj&iacute;c&iacute; kr&aacute;ter na Marsu byl vybran&yacute;, aby vzdal hold německ&eacute;mu fyzikovi a planet&aacute;rn&iacute;mu vědci Gerhardu Neukumovi, jehož jm&eacute;no nyn&iacute; ponese. Ten se stal jedn&iacute;m ze zakladatelů mise ESA Mars Express.</p> Fri, 19 Jan 2018 08:43:00 GMT Deset let s laboratoří Columbus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/deset-let-s-laboratori-columbus.html <p> <em>V&nbsp;roce 1492 přeplavil Kolumbus modr&yacute; oce&aacute;n. V&nbsp;roce 2008 se po něm pojmenovan&yacute; Columbus vydal na plavbu do vesm&iacute;ru</em>.&nbsp;</p> Tue, 16 Jan 2018 08:41:00 GMT Průmyslový den ESA k přípravě Galileo druhé generace http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/prumyslovy-den-esa-k-priprave-galileo-druhe-generace.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;Evropskou komis&iacute; (EK) a agenturou GSA poř&aacute;daj&iacute; dne 24. ledna v&nbsp;nizozemsk&eacute;m technologick&eacute;m centru ESTEC průmyslov&yacute; den o př&iacute;pravě druh&eacute; generace syst&eacute;mu Galileo (G2G). <a href="/files/files/JS/2018-01-11%20-%20G2G/G2G%20Industry%20Day.zip" target="_blank"><span style="color:#ff0000;"><strong>PREZENTACE KE STAŽEN&Iacute;</strong></span></a></p> Thu, 11 Jan 2018 13:39:00 GMT Pěstování kyslíku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pestovani-kysliku.html <p style="text-align: justify;"> Když jsou zdroje omezen&eacute;, je zapotřeb&iacute; pracovat s&nbsp;t&iacute;m, co je k&nbsp;dispozici - zvl&aacute;&scaron;tě pak v&nbsp;nehostinn&eacute;m prostřed&iacute; vesm&iacute;ru. Ačkoliv je Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&aacute; stanice pravidelně z&aacute;sobov&aacute;na dopravn&iacute;mi lodě, budouc&iacute; udržiteln&eacute; kosmick&eacute; lety budou vyžadovat (do značn&eacute; m&iacute;ry) recyklaci a znovupouž&iacute;v&aacute;n&iacute; někter&yacute;ch zdrojů. Jako je např&iacute;klad kysl&iacute;k. Jeden z&nbsp;experimentů na ISS n&aacute;m nab&iacute;dne vhled do toho, jak to udělat.</p> Wed, 10 Jan 2018 22:02:00 GMT Spojování a sdílení pro bezpečnou vládní družicovou komunikaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spojovani-a-sdileni-pro-bezpecnou-vladni-druzicovou-komunikaci.html <p style="text-align: justify;"> ESA a evropsk&eacute; konsorcium pod veden&iacute;m společnosti SES se rozhodly spojit s&iacute;ly, aby ustanovily novou platformu, kter&aacute; umožn&iacute; bezpečnou a dostupnou družicovou komunikaci pro veřejn&eacute; uživatele. Jde o souč&aacute;st &scaron;ir&scaron;&iacute; evropsk&eacute; iniciativy, kter&aacute; pom&aacute;h&aacute; vl&aacute;d&aacute;m vytěžit co nejv&iacute;ce ze st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ch syst&eacute;mů a služeb.</p> Tue, 09 Jan 2018 22:02:00 GMT Nahoru a dolů v režii ozónu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nahoru-a-dolu-v-rezii-ozonu.html <p style="text-align: justify;"> Klimatičt&iacute; vědci studuj&iacute;c&iacute; tři dek&aacute;dy měřen&iacute; oz&oacute;nu od sedmi družic konstatovali, že je patrn&yacute; pozitivn&iacute; trend v&nbsp;glob&aacute;ln&iacute; obnově oz&oacute;nov&eacute; vrstvy d&iacute;ky mezin&aacute;rodn&iacute;mu &uacute;sil&iacute; o redukci oz&oacute;n nič&iacute;c&iacute;ch substanc&iacute;.</p> Tue, 09 Jan 2018 08:04:00 GMT Příští družice ESA bude poháněná butanem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristi-druzice-esa-bude-pohanena-butanem.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; miniaturn&iacute; družice ESA bude prvn&iacute;, kter&aacute; bude m&iacute;t schopnost měnit svoji oběžnou dr&aacute;hu. D&iacute;ky kompaktn&iacute; trysce připom&iacute;naj&iacute;c&iacute; butanov&yacute; cigaretov&yacute; zapalovač, bude satelit o velikosti krabice sn&iacute;daňov&yacute;ch lup&iacute;nků schopen l&eacute;tat kolem sv&eacute; sestersk&eacute; družice a testovat r&aacute;diovou komunikaci.</p> Mon, 08 Jan 2018 15:32:00 GMT Vypuštění družic Galileo posunulo navigační síť k dokončení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypusteni-druzic-galileo-posunulo-navigacni-sit-k-dokonceni.html <p style="text-align: justify;"> Evropa m&aacute; po &uacute;spě&scaron;n&eacute;m startu rakety Ariane 5 dal&scaron;&iacute; čtyři navigačn&iacute; družice syst&eacute;mu Galileo ve vesm&iacute;ru. Zb&yacute;v&aacute; tak už jen jeden jedin&yacute; start k&nbsp;tomu, aby byl syst&eacute;m Galileo kompletn&iacute; a nab&iacute;zel glob&aacute;ln&iacute; pokryt&iacute;.</p> Fri, 05 Jan 2018 15:30:00 GMT Mars vzhůru nohama http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mars-vzhuru-nohama.html <p style="text-align: justify;"> Kde je ve vesm&iacute;ru &bdquo;nahoře&ldquo;? Planety jsou obvykle zobrazov&aacute;ny se severn&iacute;m p&oacute;lem nahoře a jižn&iacute;m p&oacute;lem dole. Ov&scaron;em na tomto pozoruhodn&eacute;m sn&iacute;mku poř&iacute;zen&eacute;m sondou ESA Mars Express je Rud&aacute; planeta viděn&aacute; se severem dole a rovn&iacute;kem nahoře.</p> Thu, 04 Jan 2018 08:02:00 GMT Skupiny zlomů na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/skupiny-zlomu-na-marsu.html <p> Tyto pozoruhodn&eacute; &uacute;tvary na Marsu vznikly tak, že se kůra planety roztrhla na kusy v&nbsp;důsledku sopečn&eacute; aktivity.</p> Wed, 03 Jan 2018 15:29:00 GMT Kosmonaut Paolo Nespoli se vrátil na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-paolo-nespoli-se-vratil-na-zemi.html <p> Kosmonaut ESA Paolo Nespoli se vr&aacute;til bezpečně na Zemi pot&eacute;, co str&aacute;vil 139 dn&iacute; ve vesm&iacute;ru. Cesta zpět domů z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice představovala sn&iacute;žen&iacute; rychlosti z&nbsp;28800 km/h na nulu za pouh&eacute; tři hodiny.</p> Tue, 02 Jan 2018 15:27:00 GMT Nejnovější technologie ESA pro družice CubeSat může na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejnovejsi-technologie-esa-pro-druzice-cubesat-muze-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku bude z&nbsp;Č&iacute;ny vynesena do vesm&iacute;ru dvojice družic GomX-4A a -4B, což jsou nejnověj&scaron;&iacute; a zat&iacute;m největ&scaron;&iacute; satelity tř&iacute;dy CubeSat vznikl&eacute; na půdě ESA. Budou testovat mezidružicovou komunikaci a nov&eacute; způsoby pohonu, zat&iacute;mco je bude dělit vzd&aacute;lenost 4500 km.</p> Wed, 13 Dec 2017 22:02:00 GMT Observatoř Herschel objevila spojení galaxií z počátku vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-herschel-objevila-spojeni-galaxii-z-pocatku-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> To, co se na prvn&iacute; pohled zd&aacute;lo jako vz&aacute;cn&yacute; objev rozměrn&eacute; a star&eacute; galaxie, se nakonec uk&aacute;zalo jako něco je&scaron;tě vz&aacute;cněj&scaron;&iacute;ho: p&aacute;r masivn&iacute;ch galaxi&iacute;, kter&yacute; se začal spojovat - a to v&nbsp;okamžiku, kdy byl vesm&iacute;r star&yacute; jen miliardu let.</p> Tue, 12 Dec 2017 22:02:00 GMT Družice Galileo byly umístěny na raketu a jsou připraveny na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-umisteny-na-raketu-a-jsou-pripraveny-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; kvarteto evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic Galileo bylo um&iacute;stěno na raketu Ariane 5 a nyn&iacute; je tak v&scaron;e připraveno na &uacute;tern&iacute; start.</p> Tue, 12 Dec 2017 01:50:00 GMT Čtyřicet let s družicemi Meteosat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctyricet-let-s-druzicemi-meteosat.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; družice ESA pro pozorov&aacute;n&iacute; Země byla vypu&scaron;těna 23. listopadu 1977. Když se tento satelit Meteosat dostal na sv&eacute; m&iacute;sto na obloze, dokončil celosvětov&eacute; pokryt&iacute; meteorologick&yacute;mi družicemi z&nbsp;geostacion&aacute;rn&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy a položil tak z&aacute;klady evropsk&eacute; a celosvětov&eacute; spolupr&aacute;ci, kter&aacute; pokračuje až do dne&scaron;n&iacute;ch dnů.</p> Mon, 11 Dec 2017 01:49:00 GMT Kosmická technologie povede autonomní lodě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-technologie-povede-autonomni-lode.html <p style="text-align: justify;"> Gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Johann-Dietrich W&ouml;rner podepsal Memorandum o z&aacute;jmu (Memorandum of Intent) s&nbsp;firmou Rolls-Royce, když se obě entity zav&aacute;zaly zjistit, jak mohou b&yacute;t kosmick&eacute; technologie využit&eacute; pro v&yacute;voj autonomn&iacute;ch a na d&aacute;lku ř&iacute;zen&yacute;ch plavidel.</p> Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 GMT Křížení dronů a družic: ESA sleduje nové výškové platformy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/krizeni-dronu-a-druzic-esa-sleduje-nove-vyskove-platformy-1.html <p style="text-align: justify;"> ESA zvažuje roz&scaron;&iacute;řen&iacute; sv&yacute;ch aktivit do dal&scaron;&iacute; č&aacute;sti oblohy, a to skrze nov&yacute; typ l&eacute;taj&iacute;c&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute;: &bdquo;chyběj&iacute;c&iacute;ho čl&aacute;nku&ldquo; mezi drony a družicemi.</p> Thu, 07 Dec 2017 08:38:00 GMT Družice Sentinel-5P se zaměřuje na znečištění atmosféry http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-5p-se-zameruje-na-znecisteni-atmosfery.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-5P, kter&aacute; byla vypu&scaron;těna 13. ř&iacute;jna, dodala prvn&iacute; sn&iacute;mky zneči&scaron;těn&iacute; ovzdu&scaron;&iacute;. Ačkoliv je satelit teprve připravovan&yacute; na vstup do operačn&iacute;ho provozu, tak už tyto prvn&iacute; v&yacute;stupy z&nbsp;něj jsou označovan&eacute; jako v&yacute;jimečn&eacute; a naznačuj&iacute;, jak nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus může posunout monitorov&aacute;n&iacute; atmosf&eacute;ry do zcela nov&eacute; &eacute;ry.</p> Wed, 06 Dec 2017 08:36:00 GMT Upozornění pro média: družice Galileo 19 až 22 jsou připraveny na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-druzice-galileo-19-az-22-jsou-pripraveny-na-start.html <p> Nov&eacute; kvarteto družic Galileo odstartuje již 12. prosince v&nbsp;18:36 h GMT (19:36 h středoevropsk&eacute;ho času, 15:36 h času m&iacute;stn&iacute;ho). A to z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) na palubě rakety Ariane 5.</p> Tue, 05 Dec 2017 08:35:00 GMT Návštěva prezidenta Bulharské republiky v ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navsteva-prezidenta-bulharske-republiky-v-esa.html <p style="text-align: justify;"> Prezident Bulharsk&eacute; republiky, pan Rumen Radev, byl v&nbsp;ponděl&iacute; 4. prosince přiv&iacute;t&aacute;n v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem t&eacute;to instituce, Johannem-Dietrichem W&ouml;rnerem.</p> Mon, 04 Dec 2017 08:33:00 GMT Příprava pro další vývoj rakety Vega a zahájení prací na raketoplánu Space Rider http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-pro-dalsi-vyvoj-rakety-vega-a-zahajeni-praci-na-raketoplanu-space-rider.html <p style="text-align: justify;"> ESA posledn&iacute; listopadov&yacute; den uzavřela dva kontrakty s&nbsp;firmami ELV a Thales Alenia, v&nbsp;jejichž r&aacute;mci budou roz&scaron;&iacute;řeny možnosti a zv&yacute;&scaron;ena konkurenceschopnost evropsk&eacute;ho dopravn&iacute;ho syst&eacute;mu Vega a dojde k&nbsp;v&yacute;voji zař&iacute;zen&iacute; Space Rider pro dopravu n&aacute;kladu z&nbsp;vesm&iacute;ru na Zemi.</p> Fri, 01 Dec 2017 08:31:00 GMT Stavba mobilní obslužné věže pro Ariane 6 na evropském kosmodromu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stavba-mobilni-obsluzne-veze-pro-ariane-6-na-evropskem-kosmodromu.html <p> Na evropsk&eacute;m kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) byl sestaven prvn&iacute; struktur&aacute;ln&iacute; d&iacute;l mobiln&iacute; obslužn&eacute; věže, kter&aacute; bude podporovat a chr&aacute;nit budouc&iacute; raketu Ariane 6 během mont&aacute;že před startem.</p> Thu, 30 Nov 2017 11:50:00 GMT Výhercem letošního ročníku mezinárodní soutěže ESNC se stal Jakub Karas ze společnosti UpVision http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/vyhercem-letosniho-rocniku-mezinarodni-souteze-esnc-se-stal-jakub-karas-ze-spolecnosti-upvision-2.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;hercem leto&scaron;n&iacute;ho ročn&iacute;ku mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže ESNC o nejlep&scaron;&iacute; aplikaci využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicovou navigaci se stal Jakub Karas ze společnosti UpVision, kter&yacute; ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;Mendelovou univerzitou v&nbsp;Brně a V&yacute;zkumn&yacute;m &uacute;stavem zemědělsk&eacute; techniky vyvinul syst&eacute;m na ochranu lesn&iacute; zvěře před senoseč&iacute;.</p> Wed, 29 Nov 2017 08:44:00 GMT Sledujte živě vzdělávací vysílání s kosmonautem ESA Paolem Nespolim z ISS v pondělí 4. prosince 2017 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledujte-zive-vzdelavaci-vysilani-s-kosmonautem-esa-paolem-nespolim-z-iss-v-pondeli-4-prosince-2017.html <p> V&nbsp;ponděl&iacute; 4. prosince budou učitel&eacute; a studenti z&nbsp;Česk&eacute; republiky, Rakouska, Finska a It&aacute;lie spojeni živ&yacute;m přenosem s&nbsp;kosmonautem ESA Paolem Nespolim, kter&yacute; v&nbsp;současn&eacute; době žije a pracuje na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici (ISS). Ud&aacute;lost půjde sledovat živě na livestreamu!</p> Wed, 29 Nov 2017 08:00:00 GMT Dva nové koncepty Earth Explorer pomohou pochopit náš rychle se měnící svět http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dva-nove-koncepty-earth-explorer-pomohou-pochopit-nas-rychle-se-menici-svet.html <p> ESA vybrala dva koncepty, FORUM a SKIM, aby byly důkladněji prostudov&aacute;ny a uch&aacute;zely se o realizaci coby dev&aacute;t&aacute; mise z programu Earth Explorer.</p> Tue, 28 Nov 2017 13:29:00 GMT Byly vybrány první cíle pro Webbův kosmický teleskop http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/byly-vybrany-prvni-cile-pro-webbuv-kosmicky-teleskop.html <p> Plynov&yacute; obr Jupiter, organick&eacute; molekuly v&nbsp;mračnech formuj&iacute;c&iacute;ch se hvězd a rod&iacute;c&iacute; se galaxie ve vzd&aacute;len&eacute;m vesm&iacute;ru jsou mezi prvn&iacute;mi c&iacute;li, pro kter&eacute; budou k&nbsp;dispozici data z&nbsp;teleskopu JWST (James Webb Space Telescope). A to hned pot&eacute;, co tato siln&aacute; observatoř odstartuje v&nbsp;roce 2019 do vesm&iacute;ru.</p> Mon, 27 Nov 2017 07:58:00 GMT Vychytávky pro Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vychytavky-pro-mars.html <p> Minirover, n&aacute;stroje použ&iacute;van&eacute; kdysi pro pr&aacute;ci na Měs&iacute;ci a lasery pro trojrozměrn&eacute; mapov&aacute;n&iacute; jsou souč&aacute;st&iacute; batohu průzkumn&iacute;ků z&iacute;třka. Ter&eacute;n bude nebezpečn&yacute; a v&nbsp;sopečn&yacute;ch jeskyn&iacute;ch bude tma, ov&scaron;em pr&aacute;vě toto vybaven&iacute; může jednoho dne pomoci zkoumat dal&scaron;&iacute; planety.</p> Fri, 24 Nov 2017 07:57:00 GMT Kvarteto navigačních družic Galileo je natankované a připravené na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kvarteto-navigacnich-druzic-galileo-je-natankovane-a-pripravene-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Čtyři nov&eacute; evropsk&eacute; navigačn&iacute; družice Galileo a jejich raketa Ariane 5 se připravuj&iacute; na start do vesm&iacute;ru. K&nbsp;němu by mělo doj&iacute;t 12. prosince z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Thu, 23 Nov 2017 07:46:00 GMT Mezinárodní charta získala prestižní Pecorovu cenu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mezinarodni-charta-ziskala-prestizni-pecorovu-cenu.html <p> &bdquo;Mezin&aacute;rodn&iacute; charta o vesm&iacute;ru a v&yacute;znamn&yacute;ch katastrof&aacute;ch&ldquo; (Charta) se dočkala cenn&eacute;ho uzn&aacute;n&iacute; za bezplatn&eacute; poskytov&aacute;n&iacute; družicov&yacute;ch sn&iacute;mků, satelitn&iacute;ch dat a informac&iacute; glob&aacute;ln&iacute; komunitě v&nbsp;dob&aacute;ch krize.</p> Wed, 22 Nov 2017 00:02:00 GMT Vyšlete svůj návrh do vesmíru s misí Cheops http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyslete-svuj-navrh-do-vesmiru-s-misi-cheops.html <p style="text-align: justify;"> ESA nab&iacute;z&iacute; grafick&yacute;m design&eacute;rům a umělcům unik&aacute;tn&iacute; př&iacute;ležitost um&iacute;stit svoji pr&aacute;ci na raketu, kter&aacute; do vesm&iacute;ru vynese družici Cheops.</p> Tue, 21 Nov 2017 07:43:00 GMT Malé družice vyhrály velkou cenu v klání GMES/Copernicus Masters http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/male-druzice-vyhraly-velkou-cenu-v-klani-gmes-copernicus-masters-1.html <p> Konstelace mal&yacute;ch družic poskytuj&iacute;c&iacute;ch data o ledovc&iacute;ch a vlhkosti v&nbsp;půdě, kter&aacute; by mohla doplnit flotilu satelitů Sentinel, z&iacute;skala nejvy&scaron;&scaron;&iacute; cenu v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m ročn&iacute;ku kl&aacute;n&iacute; GMES/Copernicus Masters Competition.</p> Sun, 19 Nov 2017 23:11:00 GMT Deset let zkoumání hypergravitace s centrifugou ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/deset-let-zkoumani-hypergravitace-s-centrifugou-esa.html <p> Po čtrn&aacute;cti mili&oacute;nech otočk&aacute;ch slav&iacute; centrifuga ESA LDC (Large Diameter Centrifuge) sv&eacute; des&aacute;t&eacute; narozeniny. Centrifuga o průměru 8 m a se čteřic&iacute; ramen nab&iacute;z&iacute; v&yacute;zkumn&iacute;kům př&iacute;stup k&nbsp;&scaron;irok&eacute;mu rozsahu hypergravitace až do dvacetin&aacute;sobku běžn&eacute; pozemsk&eacute;. A to po dobu t&yacute;dnů či dokonce měs&iacute;ců.</p> Fri, 17 Nov 2017 13:27:00 GMT Družice navigují lodě v ledových vodách i skrze oblačnost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-naviguji-lode-v-ledovych-vodach-i-skrze-oblacnost.html <p> Koncem srpna dokončil &scaron;edes&aacute;t metrů dlouh&yacute; kutr americk&eacute; pobřežn&iacute; str&aacute;že Maple svoji navigaci skrze arktickou ledem pokrytou severn&iacute; cestu. Ne&scaron;lo o prvn&iacute; využit&iacute; t&eacute;to cesty lodn&iacute; dopravou, ale bylo to poprv&eacute;, co mezin&aacute;rodn&iacute; ledov&aacute; hl&iacute;dka IIP (International Ice Patrol) poskytovala lodi informace o ledovc&iacute;ch, kter&eacute; byly založen&eacute; v&yacute;hradně na družicov&eacute;m sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute;.</p> Thu, 16 Nov 2017 13:25:00 GMT Družice pro studium větru „ochutnává“ vakuum http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-studium-vetru-ochutnava-vakuum.html <p style="text-align: justify;"> Start se pomalu bl&iacute;ž&iacute;, takže družice ESA Aeolus nyn&iacute; proch&aacute;z&iacute; z&aacute;věrečn&yacute;m kolem testů, aby bylo jist&eacute;, že tato komplexn&iacute; mise bude bez probl&eacute;mů pracovat na oběžn&eacute; dr&aacute;ze. Cel&yacute; př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c tak bude usazena ve velk&eacute; komoře, odkud byl ods&aacute;t&yacute; vzduch. T&iacute;m se simuluje vakuum vesm&iacute;ru.</p> Wed, 15 Nov 2017 08:13:00 GMT Kterak kosmonauti k sopce dorazili http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-kosmonauti-k-sopce-dorazili.html <p> V&yacute;prava tvořen&aacute; kosmonauty, planet&aacute;rn&iacute;mi vědci a inžen&yacute;ry se vydala na jeden ze &scaron;panělsk&yacute;ch Kan&aacute;rsk&yacute;ch ostrovů, konkr&eacute;tně na Lanzarote, aby se poučila, jak co nejl&eacute;pe zkoumat neprob&aacute;dan&eacute; planety. Tato souč&aacute;st v&yacute;cviku vybav&iacute; kosmick&eacute; cestovatele &bdquo;geologick&yacute;m okem&ldquo;.</p> Tue, 14 Nov 2017 13:17:00 GMT Cesta ke startu lodi Orion http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cesta-ke-startu-lodi-orion.html <p style="text-align: justify;"> Loď NASA Orion m&aacute; umožnit pos&iacute;lat kosmonauty do vesm&iacute;ru do vzd&aacute;leněj&scaron;&iacute;ch m&iacute;st, než kdy dř&iacute;ve. S&nbsp;t&iacute;m, že servisn&iacute; modul ESM (European Service Module) dodan&yacute; ESA j&iacute; poskytne z&aacute;kladn&iacute; služby, s&nbsp;jejichž pomoc&iacute; budou moci zůstat pos&aacute;dky na živu a loď na spr&aacute;vn&eacute;m kurzu.</p> Sun, 12 Nov 2017 22:02:00 GMT Raketa Vega vynesla družici pro dálkový průzkum Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-vega-vynesla-druzici-pro-dalkovy-pruzkum-zeme.html <p style="text-align: justify;"> Společnost Arianespace vypustila raketu Vega, kter&aacute; na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu dopravila družici d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země pro Marock&eacute; kr&aacute;lovstv&iacute;.</p> Fri, 10 Nov 2017 13:30:00 GMT K dispozici jsou data o vlhkosti půdy za čtyři dekády http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/k-dispozici-jsou-data-o-vlhkosti-pudy-za-ctyri-dekady.html <p style="text-align: justify;"> ESA uvolnila novou dlouhodobou mapu vlhkosti země s&nbsp;glob&aacute;ln&iacute;m pokryt&iacute;m. Ta vznikla měřen&iacute;mi z&nbsp;vesm&iacute;ru a l&eacute;pe pomůže porozumět koloběhu vody nebo klimatu, monitorov&aacute;n&iacute; zemědělstv&iacute; nebo ř&iacute;zen&iacute; vodn&iacute;ch zdrojů.</p> Thu, 09 Nov 2017 19:13:00 GMT Ohřívání oceánu na měsíci Enceladus po miliardy let http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ohrivani-oceanu-na-mesici-enceladus-po-miliardy-let.html <p> Dostatek tepla pro průběh hydroterm&aacute;ln&iacute; aktivity uvnitř Saturnova měs&iacute;ce s&nbsp;oce&aacute;nem Enceladus po dobu miliard let může b&yacute;t generov&aacute;n tid&aacute;ln&iacute;m třen&iacute;m. A to za podm&iacute;nky, že měs&iacute;c m&aacute; vysoce por&eacute;zn&iacute; j&aacute;dro, tvrd&iacute; nov&aacute; studie. Ta se věnuje pr&aacute;vě situaci na tomto životem potenci&aacute;lně vybaven&eacute;m měs&iacute;ci.</p> Wed, 08 Nov 2017 13:14:00 GMT Raketový motor pro nosiče Ariane 6 a Vega-C byl naplněný http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketovy-motor-pro-nosice-ariane-6-a-vega-c-byl-naplneny.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; prototyp ve skutečn&eacute; velikosti raketov&eacute;ho motoru, kter&yacute; bude poh&aacute;nět rakety Ariane 6 a Vega-C na cestě do vesm&iacute;ru, byl naplněn&yacute; inertn&iacute; pohonnou hmotou. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;prav na testy na evropsk&eacute;m kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně.</p> Tue, 07 Nov 2017 08:44:00 GMT ESA a kampaň sledování zániku čínské družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-a-kampan-sledovani-zaniku-cinske-druzice.html <p> Odborn&iacute;ci ESA se přid&aacute;vaj&iacute; k&nbsp;mezin&aacute;rodn&iacute; kampani, kter&aacute; monitoruje kosmickou loď s&nbsp;oček&aacute;van&yacute;m z&aacute;nikem v&nbsp;hust&yacute;ch vrstv&aacute;ch atmosf&eacute;ry na poč&aacute;tku př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku.</p> Mon, 06 Nov 2017 08:11:00 GMT Hledá se lékař pro ledové dobrodružství http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hleda-se-lekar-pro-ledove-dobrodruzstvi.html <p style="text-align: justify;"> Chcete pomoci pilotovan&eacute;mu průzkumu na&scaron;&iacute; Slunečn&iacute; soustavy? M&aacute;te l&eacute;kařsk&eacute; vysoko&scaron;kolsk&eacute; vzděl&aacute;n&iacute; a neboj&iacute;te se tmy nebo chladu? ESA hled&aacute; někoho ochotn&eacute;ho str&aacute;vit &scaron;est měs&iacute;ců v&nbsp;Antarktidě, kde bude prov&aacute;dět v&yacute;zkum v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;prav mis&iacute; na Měs&iacute;c nebo Mars.</p> Fri, 03 Nov 2017 08:41:00 GMT Motor Vulcain pro Ariane 6 se chystá na první zážeh http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/motor-vulcain-pro-ariane-6-se-chysta-na-prvni-zazeh.html <p style="text-align: justify;"> Do Německa dorazil raketov&yacute; motor Vulcain, aby zde byl připraven&yacute; na prosincov&yacute; testovac&iacute; z&aacute;žeh. Ten m&aacute; demonstrovat nov&eacute; schopnosti a technologie, kter&eacute; byly vyvinut&eacute; pro raketu Ariane 6.</p> Thu, 02 Nov 2017 16:05:00 GMT Pěstování sazeniček ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pestovani-sazenicek-ve-vesmiru.html <p> Život na Zemi se pot&yacute;k&aacute; s&nbsp;myri&aacute;dou probl&eacute;mů, ov&scaron;em gravitace nen&iacute; jedn&iacute;m z nich: zůstat při zemi znamen&aacute;, že organismy mohou z&iacute;sk&aacute;vat světlo a teplo, kter&eacute; umožňuje růst.</p> Wed, 01 Nov 2017 01:48:00 GMT Sonda Rosetta nalezla na kometě výtrysk iniciovaný zdola http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-nalezla-na-komete-vytrysk-iniciovany-zdola.html <p> Loni byl pozorov&aacute;n gejz&iacute;r prachu proud&iacute;c&iacute; z&nbsp;komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko a okamžitě vyvolal ot&aacute;zku: odkud se vzala energie k&nbsp;jeho vzniku? Vědci se nyn&iacute; domn&iacute;vaj&iacute;, že ta byla uvolněna z&nbsp;nitra komety. Možn&aacute; &scaron;lo o uvolněn&iacute; plynu nahromaděn&eacute;ho pod ledem v &bdquo;kapse&ldquo;, možn&aacute; o &uacute;nik nějak&eacute;ho jin&eacute;ho plynu.</p> Tue, 31 Oct 2017 13:51:00 GMT Tající sníh pomáhá absorpci oxidu uhličitého http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tajici-snih-pomaha-absorpci-oxidu-uhliciteho.html <p> Zd&aacute; se, že něco &scaron;patn&eacute;ho s&nbsp;sebou přin&aacute;&scaron;&iacute; i něco dobr&eacute;ho. Ač růst glob&aacute;ln&iacute; teploty způsobuje dř&iacute;věj&scaron;&iacute; t&aacute;n&iacute; sez&oacute;nn&iacute; sněhov&eacute; pokr&yacute;vky, z&aacute;roveň dovoluje sněhem nepokryt&yacute;m seversk&yacute;m lesům absorbovat v&iacute;ce oxidu uhličit&eacute;ho z&nbsp;atmosf&eacute;ry.</p> Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 GMT Unikátní příležitost pro studenty středních škol: navrhněte experiment pro družici Pilsen CUBE II! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/unikatni-prilezitost-pro-studenty-strednich-skol-navrhnete-experiment-pro-druzici-pilsen-cube-ii.html <p style="text-align: justify;"> Město Plzeň ve spolupr&aacute;ci se Z&aacute;padočeskou univerzitou v&nbsp;Plzni spustilo unik&aacute;tn&iacute; projekt studentsk&eacute; družice Pilsen CUBE II, kter&yacute; nem&aacute; v&nbsp;Česk&eacute; republice obdoby. Středo&scaron;kol&aacute;ci maj&iacute; za &uacute;kol navrhnout vesm&iacute;rn&eacute; experimenty, ty nejlep&scaron;&iacute; pak budou v&nbsp;roce 2018 na palubě družice vysl&aacute;ny na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Fri, 27 Oct 2017 10:57:00 GMT Nízkonákladové hodiny pro přistání na Měsíci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nizkonakladove-hodiny-pro-pristani-na-mesici.html <p> Evropsk&eacute; hodiny s&nbsp;přesnost&iacute; na trili&oacute;ntinu sekundy se připravuj&iacute; k&nbsp;letu na družic&iacute;ch a lun&aacute;rn&iacute;ch sond&aacute;ch.</p> Thu, 26 Oct 2017 23:58:00 GMT Družice Sentinel-1 vidí skrze hurikány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-vidi-skrze-hurikany.html <p style="text-align: justify;"> Leto&scaron;n&iacute; atlantick&aacute; hurik&aacute;nov&aacute; sez&oacute;na je drsnou připom&iacute;nkou smutku a devastace, kter&eacute; tyto rozs&aacute;hl&eacute; bouře s&nbsp;sebou přin&aacute;&scaron;ej&iacute;. Sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute; hurik&aacute;nů z&nbsp;patřičn&eacute;ho nadhledu, z&nbsp;vesm&iacute;ru, nen&iacute; nič&iacute;m nov&yacute;m. Ov&scaron;em družice rodiny Sentinel-1 maj&iacute; schopnost vidět př&iacute;mo skrze tyto rotuj&iacute;c&iacute; meteorologick&eacute; jevy a třeba měřit v&yacute;&scaron;ku hladiny moře. T&iacute;m mohou pomoci s&nbsp;předpov&iacute;d&aacute;n&iacute;m budouc&iacute;ho pohybu bouře.</p> Thu, 26 Oct 2017 16:03:00 GMT Družice Sentinel-5P je ve vynikajícím stavu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-5p-je-ve-vynikajicim-stavu.html <p> Evropsk&aacute; družice Sentinel-5P je ve vynikaj&iacute;c&iacute;m stavu. Jde o prvn&iacute; misi programu GMES/Copernius určenou ke sledov&aacute;n&iacute; stavu vzduchu, kter&yacute; d&yacute;ch&aacute;me. Vypu&scaron;těna byla 13. ř&iacute;jna.</p> Wed, 25 Oct 2017 01:46:00 GMT Kompletní kvarteto družic Galileo je na kosmodromu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kompletni-kvarteto-druzic-galileo-je-na-kosmodromu.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; dvě družice syst&eacute;mu Galileo dorazily na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Zde se přidaly k&nbsp;prvn&iacute;mu p&aacute;ru, kter&eacute;žto kvarteto společně vynese do vesm&iacute;ru nosič Ariane 5 v&nbsp;průběhu leto&scaron;n&iacute;ho prosince.</p> Tue, 24 Oct 2017 08:40:00 GMT Kamera na sondě Mars Express pozoruje oblačnost ve velkých výškách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kamera-na-sonde-mars-express-pozoruje-oblacnost-ve-velkych-vyskach.html <p> Bezprecedentn&iacute; katalog v&iacute;ce než 21 tis&iacute;c sn&iacute;mků poř&iacute;zen&yacute;ch webovou kamerou na sondě ESA Mars Express m&aacute; svoji hodnotu jako cenn&yacute; vědeck&yacute; n&aacute;stroj. Poskytuje totiž - kromě jin&eacute;ho - glob&aacute;ln&iacute; přehled nezvykl&yacute;ch mraků ve velk&yacute;ch v&yacute;&scaron;k&aacute;ch nad Rudou planetou.</p> Sun, 22 Oct 2017 23:07:00 GMT Rychlejší pátrání po rakovině http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rychlejsi-patrani-po-rakovine.html <p> Dod&aacute;n&iacute; v&yacute;sledků vy&scaron;etřen&iacute; na rakovinu prsu během jednoho dne nam&iacute;sto st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ch obvykl&yacute;ch dvou t&yacute;dnů: to je c&iacute;l, kter&yacute; si dala zač&iacute;naj&iacute;c&iacute; firma v&nbsp;inkub&aacute;toru ESA. Krom jin&eacute;ho využ&iacute;v&aacute; bezpap&iacute;rovou technologii a on-line přenos sn&iacute;mků; jej&iacute; vy&scaron;etřovac&iacute; vozy se již začaly objevovat na ulic&iacute;ch.</p> Thu, 19 Oct 2017 23:56:00 GMT Role ESA na první evropské družici s výhradně elektrickým pohonem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/role-esa-na-prvni-evropske-druzici-s-vyhradne-elektrickym-pohonem.html <p> Prvn&iacute; evropsk&aacute; telekomunikačn&iacute; družice s&nbsp;ryze elektrick&yacute;m pohonem dos&aacute;hla sv&eacute; fin&aacute;ln&iacute; pracovn&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy nad Tich&yacute;m oce&aacute;nem. Satelit Eutelsat-172B, kter&yacute; pro organizaci Eutelsat postavila společnost Airbus, nese nov&eacute; technologie vyvinut&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci projektů veden&yacute;ch ESA. A to včetně plně klopiteln&yacute;ch ramen s tryskami.</p> Thu, 19 Oct 2017 11:56:00 GMT Irsko podepsalo dohodu o zjednodušení přístupu k datům z programu GMES/Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/irsko-podepsalo-dohodu-o-zjednoduseni-pristupu-k-datum-z-programu-gmes-copernicus.html <p> ESA a Enterprise Ireland podepsaly dohodu, kter&aacute; Irsku usnadňuje př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;družic GMES/Copernicus Sentinel a kter&aacute; pom&aacute;h&aacute; t&eacute;to zemi využ&iacute;vat data ku sv&eacute;mu prospěchu.</p> Wed, 18 Oct 2017 11:54:00 GMT Observatoř Integral spatřila záblesk doprovázející gravitační vlny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-integral-spatrila-zablesk-doprovazejici-gravitacni-vlny.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA Integral hr&aacute;la kl&iacute;čovou roli při objevu z&aacute;blesků paprsků gama, kter&eacute; jsou spojov&aacute;ny s&nbsp;gravitačn&iacute;mi vlnami uvolněn&yacute;mi při kolizi dvou neutronov&yacute;ch hvězd.</p> Tue, 17 Oct 2017 08:38:00 GMT ESA převzala vládu nad Mezinárodní chartou o vesmíru a významných katastrofách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-prevzala-vladu-nad-mezinarodni-chartou-o-vesmiru-a-vyznamnych-katastrofach.html <p> Když udeř&iacute; katastrofa, skupina mezin&aacute;rodn&iacute;ch kosmick&yacute;ch agentur spoj&iacute; sv&eacute; zdroje a znalosti, aby pomohla zefektivnit humanit&aacute;rn&iacute; pomoc. A pr&aacute;vě ESA bude po dobu př&iacute;&scaron;t&iacute;ch &scaron;esti měs&iacute;ců v&eacute;st Mezin&aacute;rodn&iacute; chartu o vesm&iacute;ru a v&yacute;znamn&yacute;ch katastrof&aacute;ch, kter&aacute; proměňuje informace z&nbsp;družic v&nbsp;pomoc potřebn&yacute;m.</p> Sun, 15 Oct 2017 23:06:00 GMT Družice pro monitorování kvality atmosféry odstartovala http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-monitorovani-kvality-atmosfery-odstartovala.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; mise syst&eacute;mu GMES/Copernicus věnovan&aacute; monitorov&aacute;n&iacute; na&scaron;&iacute; atmosf&eacute;ry, Sentinel‑5P, odstartovala z&nbsp;kosmodromu Pleseck v&nbsp;severn&iacute;m Rusku.</p> Fri, 13 Oct 2017 16:01:00 GMT TISKOVÁ ZPRÁVA: Evropský projekt C-ROADS Czech Republic odstartoval, položí základy pro autonomní vozidla a „chytré“ dálnice http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/tiskova-zprava-evropsky-projekt-c-roads-czech-republic-odstartoval-polozi-zaklady-pro-autonomni-vozidla-a-chytre-dalnice.html <p style="text-align: justify;"> Do roku 2020 bude na světě podle odhadů až 10 milionů datově propojen&yacute;ch a&nbsp;autonomn&iacute;ch vozidel. Aby na to Česk&aacute; republika byla připravena, rozjela evropsk&yacute; projekt C-ROADS. Ministerstvo dopravy a dal&scaron;&iacute; partneři projektu dnes podepsali společnou konsorci&aacute;ln&iacute; smlouvu, č&iacute;mž projekt C-ROADS ofici&aacute;lně odstartoval. Poběž&iacute; až do roku 2020, přispěje ke zv&yacute;&scaron;en&iacute; bezpečnosti dopravy v&nbsp;Evropě a polož&iacute; z&aacute;klady na cestě k využ&iacute;v&aacute;n&iacute; kooperativn&iacute;ch syst&eacute;mů a&nbsp;automatizovan&eacute;ho ř&iacute;zen&iacute; vozidel, včetně těch autonomn&iacute;ch.</p> Thu, 12 Oct 2017 13:23:00 GMT Asteroid Luca Parmitano http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/asteroid-luca-parmitano.html <p> Kosmonaut ESA Luca Parmitano je od sv&eacute; mise na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici v&nbsp;roce 2013 oběma nohama pevně na Zemi, ale &bdquo;Lucaparmitano&ldquo; je d&iacute;ky italsk&yacute;m astronomům zpět ve vesm&iacute;ru.</p> Thu, 12 Oct 2017 08:09:00 GMT Nová posádka a nový výzkum v Antarktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-posadka-a-novy-vyzkum-v-antarktide.html <p> V&yacute;zkumn&aacute; stanice Concordia v&nbsp;Antarktidě je m&iacute;stem extr&eacute;mů: nějak&yacute;ch devět měs&iacute;ců sem nen&iacute; možn&eacute; dopravovat z&aacute;soby, nejbliž&scaron;&iacute; lid&eacute; jsou na 600 km vzd&aacute;len&eacute; rusk&eacute; stanici Vostok a čtyři měs&iacute;ce v&nbsp;zimě se Slunce vůbec nepod&iacute;v&aacute; nad obzor.</p> Wed, 11 Oct 2017 07:55:00 GMT Nečekané překvapení: poslední snímek ze sondy Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/necekane-prekvapeni-posledni-snimek-ze-sondy-rosetta.html <p style="text-align: justify;"> Vědci prov&aacute;děj&iacute;c&iacute; anal&yacute;zu z&aacute;věrečn&eacute; telemetrie odeslan&eacute; sondou Rosetta bezprostředně před t&iacute;m, než se vypnula po dosednut&iacute; na povrch komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko v&nbsp;loňsk&eacute;m roce, dok&aacute;zali rekonstruovat posledn&iacute; sn&iacute;mek m&iacute;sta přist&aacute;n&iacute;.</p> Tue, 10 Oct 2017 09:39:00 GMT Dvě družice Galileo dorazily do Francouzské Guayany http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dve-druzice-galileo-dorazily-do-francouzske-guayany.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; dvě nov&eacute; družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo dorazily na kosmodrom do Francouzsk&eacute; Guayany. Jde o polovinu z&nbsp;kvarteta satelitů, kter&aacute; vynese před koncem leto&scaron;n&iacute;ho roku při jednom startu raketa Ariane 5.</p> Mon, 09 Oct 2017 09:37:00 GMT Družice Sentinel-5P byla uložena pod aerodynamický kryt http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-5p-byla-ulozena-pod-aerodynamicky-kryt.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;pravy na vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-5P jdou jako na dr&aacute;tk&aacute;ch. Nejnověji dosažen&yacute;m mezn&iacute;kem na cestě do vesm&iacute;ru, kter&aacute; je pl&aacute;novan&aacute; na 13. ř&iacute;jna v&nbsp;9:27 h GMT (11:27 h středoevropsk&eacute;ho času), bylo symbolick&eacute; &bdquo;rozloučen&iacute; se&ldquo; s&nbsp;družic&iacute; a jej&iacute; um&iacute;stěn&iacute; pod aerodynamick&yacute; kryt rakety Rockot.</p> Fri, 06 Oct 2017 09:36:00 GMT Barevné duny se přesouvají ve větru na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/barevne-duny-se-presouvaji-ve-vetru-na-marsu.html <p> Duny jsou jednoznačn&yacute;m indik&aacute;torem převl&aacute;daj&iacute;c&iacute;ch větrů. Ostatně, tak, jak je vidět na tomto kr&aacute;tery pokryt&eacute;m povrchu Marsu vyfotografovan&eacute;m sondou ESA Mars Express letos 16. května.</p> Thu, 05 Oct 2017 08:08:00 GMT Sputnik: šedesát let kosmické éry http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sputnik-sedesat-let-kosmicke-ery.html <p style="text-align: justify;"> Před &scaron;edes&aacute;ti lety, 4. ř&iacute;jna 1957, se ozval z&nbsp;oblohy sign&aacute;l &bdquo;p&iacute;p-p&iacute;p&ldquo; poch&aacute;zej&iacute;c&iacute; z&nbsp;družice Sputnik. Začala tak nov&aacute; &eacute;ra lidstva.</p> Wed, 04 Oct 2017 09:34:00 GMT Družice Sentinel-5P je připravena na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-5p-je-pripravena-na-start.html <p> Jen několik m&aacute;lo dn&iacute; n&aacute;s děl&iacute; do startu nov&eacute; družice řady Sentinel. Ta už je nyn&iacute; plně připravena na vypou&scaron;těc&iacute; rampě kosmodromu Pleseck v&nbsp;severn&iacute;m Rusku.</p> Mon, 02 Oct 2017 22:02:00 GMT Pátý letošní start rakety Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/paty-letosni-start-rakety-ariane-5-1.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Ariane 5 dopravila na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic, Intelsat-37e a BSAT-4a.</p> Mon, 02 Oct 2017 12:10:00 GMT Telemedicína skrze družice zlepšuje péči v místě přistání kosmonautů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/telemedicina-skrze-druzice-zlepsuje-peci-v-miste-pristani-kosmonautu.html <p style="text-align: justify;"> Přenosn&eacute; zař&iacute;zen&iacute; monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ch funkc&iacute; Tempus Pro, kter&eacute; nab&iacute;z&iacute; telemedic&iacute;nsk&eacute; funkce přes družici, pom&aacute;h&aacute; l&eacute;kařům v&nbsp;m&iacute;stě přist&aacute;n&iacute; kosmonautů ESA. Thomas Pesquet byl prvn&iacute;m, kdo z&nbsp;n&iacute; po sv&eacute;m přist&aacute;n&iacute; letos v&nbsp;květnu těžil.</p> Fri, 29 Sep 2017 13:50:00 GMT Test radaru pro Jupiterovy ledové měsíce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/test-radaru-pro-jupiterovy-ledove-mesice.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&aacute; ant&eacute;na, kter&aacute; bude &bdquo;nahl&iacute;žet&ldquo; pod povrchu ledov&yacute;ch měs&iacute;ců planety Jupiter proch&aacute;z&iacute; důkladn&yacute;mi testy už zde na Zemi: zavě&scaron;en&aacute; pod vrtuln&iacute;kem.</p> Thu, 28 Sep 2017 19:07:00 GMT Hledají se nové nápady na misi třídy Earth Explorer http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hledaji-se-nove-napady-na-misi-tridy-earth-explorer.html <p> Coby souč&aacute;st z&aacute;vazku ESA na realizaci nov&yacute;ch družicov&yacute;ch mis&iacute;, kter&eacute; posunuj&iacute; na&scaron;e ch&aacute;p&aacute;n&iacute; Země, maj&iacute; př&iacute;nos pro společnost a demonstruj&iacute; inovativn&iacute; kosmick&eacute; technologie, je nyn&iacute; otevřena v&yacute;zva hledaj&iacute;c&iacute; nov&eacute; n&aacute;pady na misi tř&iacute;dy Earth Explorer.</p> Wed, 27 Sep 2017 11:52:00 GMT Družice Sentinel-5P byla před startem natankována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-5p-byla-pred-startem-natankovana.html <p style="text-align: justify;"> Už měs&iacute;c jsou na rusk&eacute;m kosmodromu Pleseck evrop&scaron;t&iacute; technici, kteř&iacute; si postupně od&scaron;krt&aacute;vaj&iacute; jednotliv&eacute; položky ze seznamu &bdquo;je třeba udělat&ldquo; a kteř&iacute; tak pomalu posunuj&iacute; družici syst&eacute;mu GMES/Copernicus Sentinel-5P k&nbsp;vypu&scaron;těn&iacute; do vesm&iacute;ru 13. ř&iacute;jna. Pot&eacute;, co byla družice natankov&aacute;na, mohl si t&yacute;m od&scaron;krtnout dal&scaron;&iacute; důležit&yacute; mezn&iacute;k.</p> Tue, 26 Sep 2017 12:08:00 GMT Sledování stravovacích návyků ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-stravovacich-navyku-ve-vesmiru.html <p> Ať již jste na dietě nebo se &bdquo;jen&ldquo; snaž&iacute;te b&yacute;t zdravěj&scaron;&iacute;, možn&aacute; jste jedn&iacute;m z&nbsp;těch mili&oacute;nů lid&iacute; na světě, kteř&iacute; použ&iacute;vaj&iacute; mobiln&iacute; aplikaci pro zaznamen&aacute;n&iacute; v&scaron;eho, co sn&iacute;. A tento trend nyn&iacute; dorazil do vesm&iacute;ru: evrop&scaron;t&iacute; kosmonauti si nyn&iacute; zaznamen&aacute;vaj&iacute; svoji stravu do tabletu. A to proto, aby byla jistota, že dost&aacute;vaj&iacute; spr&aacute;vn&eacute; množstv&iacute; živin.</p> Sun, 24 Sep 2017 22:03:00 GMT Vitamínový superkoktejl pomáhá překonat 60 dní ležení v posteli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vitaminovy-superkoktejl-pomaha-prekonat-60-dni-lezeni-v-posteli.html <p style="text-align: justify;"> Během třet&iacute;ho t&yacute;dne v&nbsp;z&aacute;ř&iacute; začal druh&yacute; běh ESA studuj&iacute;c&iacute; vliv dlouhodob&eacute;ho pobytu na lůžku na lidsk&yacute; organismus. Tentokr&aacute;t je doplněn&yacute; o mix antioxidantů a vitam&iacute;nů, kter&yacute; by měl v&nbsp;budoucnu pom&aacute;hat kosmonautům s&nbsp;vedlej&scaron;&iacute;mi &uacute;činky života ve vesm&iacute;ru.</p> Fri, 22 Sep 2017 15:59:00 GMT Mapování světových lesů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapovani-svetovych-lesu.html <p> D&iacute;ky datům z&nbsp;družic vybaven&yacute;ch radary mohli vědci vytvořit glob&aacute;ln&iacute; mapu, kter&aacute; kvantifikuje množstv&iacute; dřeva v&nbsp;na&scaron;ich les&iacute;ch. Jde o kl&iacute;č k&nbsp;pochopen&iacute; uhl&iacute;kov&eacute;ho cyklu Země a skrze něj tak&eacute; ke glob&aacute;ln&iacute;m změn&aacute;m.</p> Thu, 21 Sep 2017 19:04:00 GMT Země viděná různýma očima http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zeme-videna-ruznyma-ocima.html <p> V&nbsp;&scaron;edes&aacute;t&yacute;ch letech poř&iacute;dili prvn&iacute; kosmonauti sn&iacute;mky Země, kter&eacute; pak přit&aacute;hly představivost lid&iacute; na cel&eacute;m světě. Fotografie se staly nejenom ikonami kosmick&eacute;ho průzkumu, ale tak&eacute; symbolem křehkosti na&scaron;&iacute; planety. Ale kosmonauti nejsou jedin&iacute;, kdo sv&eacute; zraky up&iacute;raj&iacute; k&nbsp;Zemi.</p> Tue, 19 Sep 2017 23:04:00 GMT Družice Galileo poletí na raketě Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-poleti-na-rakete-ariane-6.html <p style="text-align: justify;"> Čtyři z&nbsp;posledn&iacute; s&eacute;rie navigačn&iacute;ch družic Galileo budou vypu&scaron;těny na palubě rakety Ariane 6. Jde o prvn&iacute; kontrakt ESA, kter&yacute; poč&iacute;t&aacute; s&nbsp;využit&iacute;m tohoto nov&eacute;ho nosiče.</p> Tue, 19 Sep 2017 11:49:00 GMT 500 nových evropských firem přichází z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/500-novych-evropskych-firem-prichazi-z-vesmiru.html <p> Tis&iacute;ce nov&yacute;ch pracovn&iacute;ch m&iacute;st a podpora m&iacute;stn&iacute;ch ekonomik jsou př&iacute;m&yacute;mi důsledky z&nbsp;investic ESA do zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch společnost&iacute; skrze podnikatelsk&eacute; inkub&aacute;tory. Ty nyn&iacute; podporuj&iacute; v&iacute;ce než 500 zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch firem, kter&eacute; se snaž&iacute; proměnit kosmick&eacute; technologie a družicov&eacute; služby k&nbsp;ryze pozemsk&eacute;mu využit&iacute;.</p> Mon, 18 Sep 2017 07:41:00 GMT Dopad do bláta na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dopad-do-blata-na-marsu.html <p> Projektil dopadnuv&scaron;&iacute; do na led bohat&eacute;ho povrchu dal vzniknout komplexn&iacute;m &uacute;tvarům kolem tohoto star&eacute;ho kr&aacute;teru na Marsu.</p> Fri, 15 Sep 2017 07:39:00 GMT Kterak sledovat konec mise sondy Cassini http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-sledovat-konec-mise-sondy-cassini.html <p style="text-align: justify;"> Mezin&aacute;rodn&iacute; průzkumn&aacute; mise Cassini dojde tento p&aacute;tek do dramatick&eacute;ho fin&aacute;le, když třin&aacute;ctilet&yacute; průzkum planety Saturn a jej&iacute;ho okol&iacute; zakonč&iacute; z&aacute;nikem v&nbsp;hust&yacute;ch vrstv&aacute;ch jeho atmosf&eacute;ry.</p> Thu, 14 Sep 2017 08:31:00 GMT Poslední družice Galileo opustila testovací středisko ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-druzice-galileo-opustila-testovaci-stredisko-esa.html <p style="text-align: justify;"> Posledn&iacute; z 22 družic Galileo opustila testovac&iacute; středisko ESA v&nbsp;Nizozem&iacute;. T&iacute;m byla ukončena nejdel&scaron;&iacute; a nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; zku&scaron;ebn&iacute; kampaň v&nbsp;historii z&aacute;kladny.</p> Wed, 13 Sep 2017 09:32:00 GMT Náplast (pro) zdraví http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/naplast-pro-zdravi.html <p style="text-align: justify;"> Během &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute;ho pobytu kosmonauta ESA Thomase Pesqueta na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byl jeho zdravotn&iacute; stav sledovan&yacute; velmi pečlivě. Jak to ostatně děl&aacute; ESA v&nbsp;př&iacute;padě v&scaron;ech sv&yacute;ch kosmonautů.</p> Tue, 12 Sep 2017 11:47:00 GMT Nová éra v kvalitě monitorování vzduchu klepe na dveře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-era-v-kvalite-monitorovani-vzduchu-klepe-na-dvere.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-5P dorazila na kosmodrom Pleseck v&nbsp;severn&iacute;m Rusku, kde bude připravena na start 13. ř&iacute;jna. Nejnověj&scaron;&iacute; satelit syst&eacute;mu GMES/Copernicus byl postaven&yacute; s&nbsp;c&iacute;lem každodenně vytv&aacute;řet mapy zneči&scaron;těn&iacute; atmosf&eacute;ry a ustanovit tak nov&yacute; standard pro sledov&aacute;n&iacute; kvality vzduchu.</p> Mon, 11 Sep 2017 09:30:00 GMT Příležitost pro studenty: možnost stáže v řídícím středisku ESA ESOC v německém Darmstadtu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-moznost-staze-v-ridicim-stredisku-esa-esoc-v-nemeckem-darmstadtu.html <p style="text-align: justify;"> Pokud jste studentem technick&eacute;ho oboru magistersk&eacute;ho studia a zaj&iacute;m&aacute; v&aacute;s, jak&yacute;m způsobem jsou ř&iacute;zeny družice na oběžn&eacute; dr&aacute;ze Země, m&aacute;te jedinečnou př&iacute;ležitost uch&aacute;zet se o st&aacute;ž v&nbsp;ř&iacute;d&iacute;c&iacute;m středisku ESA ESOC v&nbsp;Darmstadtu!</p> Fri, 08 Sep 2017 12:55:00 GMT Přípravy družice Sentinel-5P na start jsou v plném proudu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pripravy-druzice-sentinel-5p-na-start-jsou-v-plnem-proudu.html <p> Start je pl&aacute;novan&yacute; na 13. ř&iacute;jna, a tak technici na rusk&eacute;m kosmodromu Pleseck pracuj&iacute; naplno, aby bylo v&scaron;e připraveno na start dal&scaron;&iacute; evropsk&eacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus.</p> Thu, 07 Sep 2017 22:02:00 GMT Agentura GSA slaví své páté výročí v Praze http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/agentura-gsa-slavi-sve-pate-vyroci-v-praze.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;z&aacute;ř&iacute; 2017 uplyne 5 let od otevřen&iacute; s&iacute;dla Agentury pro evropsk&yacute; glob&aacute;ln&iacute; navigačn&iacute; družicov&yacute; syst&eacute;m (GSA) v&nbsp;Praze - Hole&scaron;ovic&iacute;ch. V&nbsp;pražsk&eacute; centr&aacute;le aktu&aacute;lně pracuje na 120 odborn&iacute;ků na družicovou navigaci z&nbsp;cel&eacute; Evropy, vč. 22 Čechů. Kromě vlastn&iacute;ch zaměstnanců pracuje pro GSA v&nbsp;Praze tak&eacute; řada extern&iacute;ch odborn&iacute;ků a dočasně přidělen&yacute;ch n&aacute;rodn&iacute;ch expertů. Z&nbsp;Hole&scaron;ovic se tak na denn&iacute; b&aacute;zi ř&iacute;d&iacute; nejen evropsk&yacute; program družicov&iacute; navigace Galileo, kter&yacute; je obdobou americk&eacute;ho GPS, a EGNOS, poskytuj&iacute;c&iacute; zpřesňuj&iacute;c&iacute; informace ke Galileo i GPS, ale i s&iacute;ť center rozeset&yacute;ch po cel&eacute; Evropě, kter&eacute; jsou pro Galileo i EGNOS nepostradateln&eacute;.</p> Thu, 07 Sep 2017 14:21:00 GMT ESA a průmysl spolupracují na vylepšení aerodynamických krytů raket http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-a-prumysl-spolupracuji-na-vylepseni-aerodynamickych-krytu-raket.html <p> Aerodynamick&eacute; kryty kosmick&yacute;ch nosičů jsou nyn&iacute; lehč&iacute;, rychleji se vyr&aacute;b&iacute; a jsou i levněj&scaron;&iacute;. A to d&iacute;ky nov&eacute;mu v&yacute;robn&iacute;mu procesu adaptovan&eacute;mu firmou RUAG Space ze &Scaron;v&yacute;carska, kter&yacute; vznikl ve spolupr&aacute;ci s ESA.</p> Wed, 06 Sep 2017 08:36:00 GMT Příprava pro budoucnost: geologický kurz Pangaea se stává operačním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-pro-budoucnost-geologicky-kurz-pangaea-se-stava-operacnim.html <p> Na poč&aacute;tku z&aacute;ř&iacute; začal v&nbsp;Evropsk&eacute;m středisku kosmonautů (European Astronaut Centre) v&nbsp;Kol&iacute;ně nad R&yacute;nem druh&yacute; běh geologick&eacute;ho ter&eacute;nn&iacute;ho v&yacute;cvikov&eacute;ho kurzu ESA Pangaea. Kurz obsahuje individu&aacute;ln&iacute; hodiny a ter&eacute;nn&iacute; pr&aacute;ci a dl&aacute;žd&iacute; cestu pro budouc&iacute; mise ESA k&nbsp;dal&scaron;&iacute;m planet&aacute;m.</p> Mon, 04 Sep 2017 23:54:00 GMT ESA převzala kosmonauty NASA v rámci nové procedury uplatněné po hurikánu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-prevzala-kosmonauty-nasa-v-ramci-nove-procedury-uplatnene-po-hurikanu.html <p style="text-align: justify;"> Rusk&yacute; kosmonaut Fjodor Jurčichin a jeho američt&iacute; protěj&scaron;ci Jack Fischer a Peggy Whitsonov&aacute; se vr&aacute;tili zpět na Zemi, když po dlouhodob&eacute;m pobytu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici přist&aacute;li v&nbsp;kaza&scaron;sk&yacute;ch step&iacute;ch. Odtud se pak oba američt&iacute; kosmičt&iacute; cestovatel&eacute; vydali do střediska ESA EAC (European Astronaut Centre) v&nbsp;německ&eacute;m Kol&iacute;ně nad R&yacute;nem.</p> Mon, 04 Sep 2017 09:26:00 GMT Blízká setkání hvězdného druhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/blizka-setkani-hvezdneho-druhu.html <p> Pohyb v&iacute;ce než 300 tis&iacute;c hvězd pozorovan&yacute; observatoř&iacute; ESA Gaia uk&aacute;zal, že vz&aacute;cn&aacute; bl&iacute;zk&aacute; setk&aacute;n&iacute; s&nbsp;na&scaron;&iacute;m Sluncem mohou naru&scaron;it oblaka komet na sam&yacute;ch okraj&iacute;ch na&scaron;&iacute; Slunečn&iacute; soustavy - a někdy v&nbsp;budoucnu někter&eacute; z&nbsp;nich poslat i směrem k&nbsp;Zemi.</p> Fri, 01 Sep 2017 08:35:00 GMT Italské sucho viděné očima družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/italske-sucho-videne-ocima-druzic.html <p> Navzdory v&iacute;tan&yacute;m sr&aacute;žk&aacute;m z&nbsp;poč&aacute;tku z&aacute;ř&iacute; přetrv&aacute;v&aacute; ve středn&iacute; It&aacute;lii sucho s&nbsp;abnorm&aacute;lně n&iacute;zkou vlhkost&iacute; v&nbsp;půdě. Vědci použ&iacute;vaj&iacute; i data z&nbsp;družic, aby zjistili v&iacute;ce o stavu, kter&yacute; sužuje celou zemi.</p> Wed, 30 Aug 2017 22:02:00 GMT Překvapivé nepravidelné polární záře u planety Jupiter http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prekvapive-nepravidelne-polarni-zare-u-planety-jupiter.html <p> Kosmick&eacute; teleskopy ESA a NASA zjistily, že na rozd&iacute;l od pol&aacute;rn&iacute;ch z&aacute;ř&iacute; na Zemi, intenzivn&iacute; pol&aacute;rn&iacute; z&aacute;ře u p&oacute;lů planety Jupiter funguj&iacute; nez&aacute;visle jedna na druh&eacute;. Jde o neoček&aacute;van&eacute; chov&aacute;n&iacute;.</p> Tue, 29 Aug 2017 22:02:00 GMT Čínští a evropští kosmonauti se připravují společně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cinsti-a-evropsti-kosmonauti-se-pripravuji-spolecne.html <p> Kosmonauti ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; a Matthias Maurer se na poč&aacute;tku srpna přidali ke skupině &scaron;estn&aacute;cti č&iacute;nsk&yacute;ch astronautů během dev&iacute;tidenn&iacute;ho cvičen&iacute; přežit&iacute; na moře u pobřežn&iacute;ho města Jantaj. Hlavn&iacute;m c&iacute;lem t&eacute;to a dal&scaron;&iacute;ch společn&yacute;ch aktivit je pro ESA ustanoven&iacute; dlouhodob&eacute; spolupr&aacute;ce s&nbsp;Č&iacute;nou a otevřen&iacute; možnosti letů evropsk&yacute;ch kosmonautů na č&iacute;nskou kosmickou stanici.</p> Tue, 29 Aug 2017 08:33:00 GMT Dobrodružství Paola Nespoliho s robotem Justin http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dobrodruzstvi-paola-nespoliho-s-robotem-justin.html <p> V&nbsp;srpnu ř&iacute;dil kosmonaut ESA Paolo Nespoli rover um&iacute;stěn&yacute; v&nbsp;Německu - ač s&aacute;m byl na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. &Scaron;lo o č&aacute;st projektu ESA METERON, kter&yacute; byl prov&aacute;děn&yacute; s&nbsp;robotem německ&eacute; letecko-kosmick&eacute; agentury DLR s přezd&iacute;vkou Rollin&rsquo; Justin. Jeho c&iacute;lem je vyvinout způsoby, kter&eacute; by umožnily kosmonautům ř&iacute;dit roboty z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Sun, 27 Aug 2017 22:02:00 GMT Jak je každá z družic Galileo před startem testována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-je-kazda-z-druzic-galileo-pred-startem-testovana.html <p style="text-align: justify;"> Každ&aacute; družice Galileo mus&iacute; před cestou do vesm&iacute;ru proj&iacute;t n&aacute;ročnou testovac&iacute; kampan&iacute;, kter&aacute; zajist&iacute; jej&iacute; připravenost na start, vakuum a teplotn&iacute; extr&eacute;my na oběžn&eacute; dr&aacute;ze Země.</p> Thu, 24 Aug 2017 06:14:00 GMT Mise ESA Proba-3 vytvoří umělé zatmění Slunce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-esa-proba-3-vytvori-umele-zatmeni-slunce.html <p> V&nbsp;polovině srpna společně sledovali astrofyzikov&eacute; a př&iacute;ležitostn&iacute; pozorovatel&eacute; tot&aacute;ln&iacute; zatměn&iacute; Slunce nad Severn&iacute; Amerikou. Zatměn&iacute; trvalo ř&aacute;dově jen minuty, ale už v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute; dek&aacute;dě budou m&iacute;t vědci možnost sledovat zatměn&iacute; trvaj&iacute;c&iacute; hodiny. A to d&iacute;ky průkopnick&eacute; misi ESA.</p> Tue, 22 Aug 2017 18:58:00 GMT ESA otevře element InCubed pro podávání inovativních návrhů v oblasti EO http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-otevre-element-incubed-pro-podavani-inovativnich-navrhu-v-oblasti-eo.html <p> <strong><span style="color:#ff0000;">Z&aacute;znam z otevřen&iacute; elementu InCubed je dostupn&yacute; na adrese </span><a href="https://livestream.com/ESA/incubed" target="_blank"><span style="color:#ff0000;">https://livestream.com/ESA/incubed</span></a></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Dne 6. z&aacute;ř&iacute; 2017 se otevře v&yacute;zva na předkl&aacute;d&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů projektů do elementu InCubed v programu Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) Earth Watch, do něhož ČR vložila na ministersk&eacute; radě ESA 2016 č&aacute;stku 1,5 MEUR. C&iacute;lem elementu je podpořit inovativn&iacute; ře&scaron;en&iacute; s&nbsp;vysok&yacute;m potenci&aacute;lem komerčn&iacute;ho uplatněn&iacute; v&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země. Do v&yacute;zvy bude možn&eacute; předložit projekty směřuj&iacute;c&iacute; jak k&nbsp;př&iacute;pravě inovativn&iacute;ch aplikac&iacute;, tak i technologick&yacute;ch ře&scaron;en&iacute; z&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země. Element c&iacute;l&iacute; předev&scaron;&iacute;m na firmy, av&scaron;ak souč&aacute;st&iacute; konsorcia mohou b&yacute;t i akademick&eacute; subjekty.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Podrobnosti v&yacute;zvy budou n&aacute;sledně vyvě&scaron;eny v tendrov&eacute;m syst&eacute;mu ESA <a href="http://emits.esa.int" target="_blank">EMITS</a>.</p> Tue, 22 Aug 2017 11:34:00 GMT Filtry frekvencí vyrobené 3D tiskem pomáhají telekomunikačním družicím http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/filtry-frekvenci-vyrobene-3d-tiskem-pomahaji-telekomunikacnim-druzicim.html <p> Využit&iacute; 3D tisku by mělo pomoci vytv&aacute;řet v&yacute;konněj&scaron;&iacute; telekomunikačn&iacute; družice. Už prototypov&aacute; v&yacute;roba radiofrekvenčn&iacute;ch filtrů slibuje vy&scaron;&scaron;&iacute; v&yacute;kon při niž&scaron;&iacute; ceně a hmotnosti.</p> Sun, 20 Aug 2017 22:02:00 GMT Sledování sluneční erupce napříč Sluneční soustavou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-slunecni-erupce-napric-slunecni-soustavou.html <p style="text-align: justify;"> Deset kosmick&yacute;ch sond od Venus Express (ESA) až po Voyager 2 (NASA) poc&iacute;tilo n&aacute;sledky slunečn&iacute; erupce, kter&aacute; se prohnala na&scaron;&iacute; Slunečn&iacute; soustavou. Dal&scaron;&iacute; tři družice pak ud&aacute;lost sledovaly. V&scaron;echny dohromady pak nab&iacute;dly unik&aacute;tn&iacute; pohled na tento jev kosmick&eacute;ho počas&iacute;.</p> Thu, 17 Aug 2017 06:12:00 GMT Generátor atomárního kyslíku vytváří to, co na Zemi nemáme http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/generator-atomarniho-kysliku-vytvari-to-co-na-zemi-nemame.html <p> ESA zprovoznila nov&yacute; simul&aacute;tor, kter&yacute; využ&iacute;v&aacute; laser ke generov&aacute;n&iacute; druhu kysl&iacute;ku, s&nbsp;n&iacute;mž se lze běžně setkat jen na n&iacute;zk&yacute;ch oběžn&yacute;ch drah&aacute;ch. A o němž je zn&aacute;mo, že &bdquo;pož&iacute;r&aacute;&ldquo; povrch družic.</p> Tue, 15 Aug 2017 22:02:00 GMT Zachovalá místa dávného vulkanického pnutí na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zachovala-mista-davneho-vulkanickeho-pnuti-na-marsu.html <p> Starobyl&eacute; horsk&eacute; p&aacute;smo na Marsu zachov&aacute;v&aacute; otisky komplexn&iacute; sopečn&eacute; a tektonick&eacute; minulosti v&nbsp;podobě zn&aacute;mek interakce vody a ledu.</p> Thu, 10 Aug 2017 23:03:00 GMT Vzpomínka na mokré časy na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vzpominka-na-mokre-casy-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Vysu&scaron;en&aacute; ř&iacute;čn&iacute; &uacute;dol&iacute; s&nbsp;množstv&iacute;m př&iacute;toků jsou patrn&aacute; na tomto ned&aacute;vno poř&iacute;zen&eacute;m sn&iacute;mku čtvrt&eacute; planety na&scaron;&iacute; Slunečn&iacute; soustavy, kter&yacute; z&iacute;skala sonda ESA Mars Express.</p> Thu, 10 Aug 2017 06:11:00 GMT Systémy pro přistání (nejen) na asteroidech jsou zkoušeny speciálním softwarem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/systemy-pro-pristani-nejen-na-asteroidech-jsou-zkouseny-specialnim-softwarem.html <p> Na obrazovce se kr&aacute;tery poset&aacute; nezn&aacute;m&aacute; krajina č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce bl&iacute;ž&iacute; - a t&iacute;m techniky přist&aacute;n&iacute; na asteroidu nebo planetě dost&aacute;vaj&iacute; na nejrealističtěj&scaron;&iacute; možnou simulaci a jsou velmi bl&iacute;zk&eacute; skutečn&eacute;mu letu. Nov&aacute; generace superv&yacute;konn&eacute;ho software dovoluje testov&aacute;n&iacute; přist&aacute;vac&iacute;ch algoritmů a hardware v&nbsp;re&aacute;ln&eacute;m čase.</p> Mon, 07 Aug 2017 22:02:00 GMT Během druhého letošního startu vynesla raketa Vega dvě družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/behem-druheho-letosniho-startu-vynesla-raketa-vega-dve-druzice.html <p style="text-align: justify;"> Ve středu 2. srpna r&aacute;no vypustila společnost Arianespace raketu Vega nesouc&iacute; dvojici družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkum Země pro It&aacute;lii, Francii a Izrael.</p> Thu, 03 Aug 2017 08:33:00 GMT Kosmonaut ESA Paolo Nespoli zahájil svoji třetí misi na kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-paolo-nespoli-zahajil-svoji-treti-misi-na-kosmicke-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Paolo Nespoli, astronaut NASA Randy Bresnik a rusk&yacute; velitel letu Sergej Rjazanskij se vydali v&nbsp;p&aacute;tek 28. července v&nbsp;15:41 h GMT (17:41 h středoevropsk&eacute;ho času) do vesm&iacute;ru z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu. Jejich loď Sojuz MS-05 pak obkroužila čtyřikr&aacute;t Zemi, než se o &scaron;est hodin později spojila s&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanic&iacute;. Pos&aacute;dka pak pře&scaron;la na jej&iacute; palubu a pomalu se zabydluje na m&iacute;stě, kter&eacute; bude jej&iacute;m domovem n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch pět měs&iacute;ců.</p> Tue, 01 Aug 2017 08:31:00 GMT Počítání kosmických kalorií http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pocitani-kosmickych-kalorii.html <p style="text-align: justify;"> Rakety a kosmick&eacute; lodě n&aacute;s mohou dostat na Mars, ale na t&eacute;to cestě budeme potřebovat je&scaron;tě jednu důležitou věc: j&iacute;dlo. V&yacute;zkumn&iacute;ci nyn&iacute; využ&iacute;vaj&iacute; Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, aby zjistili, kolik přesně z&aacute;sob bude potřeba naložit na loď směřuj&iacute;c&iacute; k&nbsp;Měs&iacute;ci, Marsu nebo do vzd&aacute;leněj&scaron;&iacute;ch lokalit. Sledov&aacute;n&iacute;m energie využit&eacute; kosmonauty můžeme spoč&iacute;tat množstv&iacute; kalori&iacute;, kter&eacute; budou lid&eacute; potřebovat pro dlouhodob&eacute; lety.</p> Mon, 31 Jul 2017 06:08:00 GMT Konstrukce CubeSatů vyrobené 3D tiskem umožní levnější a rychlejší mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/konstrukce-cubesatu-vyrobene-3d-tiskem-umozni-levnejsi-a-rychlejsi-mise.html <p> Coby prvn&iacute; test nov&eacute;ho tvrd&eacute;ho a elektricky vodiv&eacute;ho plastu vyrobila ESA 3D tiskem konstrukce družic CubeSat, a to včetně elektroinstalace. V&nbsp;budoucnu mohou b&yacute;t takov&eacute;to miniaturizovan&eacute; družice připraveny k&nbsp;pr&aacute;ci bezprostředně pot&eacute;, co budou osazeny př&iacute;stroji, elektrick&yacute;mi obvody a panely slunečn&iacute;ch bateri&iacute;.</p> Wed, 26 Jul 2017 22:02:00 GMT Družice Sentinel-5P před cestou na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-5p-pred-cestou-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Na konci z&aacute;ř&iacute; bude družice Sentinel-5 Precursor um&iacute;stěna do transportn&iacute;ho kontejneru a odesl&aacute;na do Ruska. Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; nyn&iacute; měli posledn&iacute; možnost společně s&nbsp;představiteli UKSA (UK Space Agency) a N&aacute;rodn&iacute;ho střediska pro průzkum Země &scaron;anci vidět tento satelit pro monitorov&aacute;n&iacute; zneči&scaron;těn&iacute; vzduchu v&nbsp;př&iacute;pravn&eacute; čist&eacute; m&iacute;stnosti.</p> Tue, 25 Jul 2017 08:30:00 GMT Kontrakt pozvedá systém EGNOS na vyšší úroveň http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kontrakt-pozveda-system-egnos-na-vyssi-uroven.html <p> ESA podepsala kontrakt s&nbsp;firmou Thales Alenia Space na modernizaci evropsk&eacute; infrastruktury EGNOS pro zpřesňov&aacute;n&iacute; družicov&yacute;ch navigačn&iacute;ch syst&eacute;mů. Jde o dal&scaron;&iacute; potvrzen&iacute; kritick&eacute; důležitosti satelitn&iacute; navigace na star&eacute;m kontinentu.</p> Wed, 19 Jul 2017 22:02:00 GMT Věda podpoří misi pro sledování Slunce Proba-3 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/veda-podpori-misi-pro-sledovani-slunce-proba-3.html <p> V&nbsp;r&aacute;mci vědeck&eacute;ho programu ESA byla odsouhlasena podpora technologick&eacute;ho demonstr&aacute;toru Proba-3, což je dvojdružicov&aacute; mise maj&iacute;c&iacute; během letu ve formaci za c&iacute;l zkoumat oblast Slunce běžně skrytou na&scaron;&iacute;m pohledům.</p> Tue, 18 Jul 2017 07:54:00 GMT První mise SmallGEO začala sloužit http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-mise-smallgeo-zacala-slouzit.html <p> Po čtyřech měs&iacute;c&iacute;ch intenzivn&iacute;ho testov&aacute;n&iacute; ve vesm&iacute;ru pro&scaron;la vlajkov&aacute; mise SmallGEO Hispasat 36W-1 v&scaron;emi zkou&scaron;kami, v&nbsp;nichž dostala pomyslnou &bdquo;zelenou&ldquo;. Což znamen&aacute;, že ř&iacute;zen&iacute; mise bylo možn&eacute; předat oper&aacute;torovi.</p> Thu, 13 Jul 2017 22:03:00 GMT Sonda LISA Pathfinder začala provádět technické experimenty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-lisa-pathfinder-zacala-provadet-technicke-experimenty.html <p> Posledn&iacute; dny mise Pathfinder patř&iacute; k&nbsp;těm ru&scaron;něj&scaron;&iacute;m, protože ř&iacute;dic&iacute; středisko prov&aacute;d&iacute; fin&aacute;ln&iacute; testy a připravuje se vypnout průkopnickou gravitačn&iacute; sondu.</p> Wed, 12 Jul 2017 22:02:00 GMT Družice Sentinel zachytily zrození obřího ledovce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-zachytily-zrozeni-obriho-ledovce.html <p> Během několika posledn&iacute;ch měs&iacute;ců se kus ledovce Larsen C v&nbsp;Antarktidě ocitnul na pomysln&eacute;m vl&aacute;sku, když se objevila hlubok&aacute; a dlouh&aacute; trhlina v ledu. Jak zaznamenala družice GMES/Copernicus Sentinel-1, kus ledu srovnateln&yacute; svou velikost&iacute; s&nbsp;krajem Vysočina se nyn&iacute; odtrhl. T&iacute;m vznikl jeden z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ch ledovců v&nbsp;historii a t&iacute;m se tak&eacute; navždy změnil tvar Antarktick&eacute;ho poloostrova.</p> Tue, 11 Jul 2017 22:02:00 GMT První snímky z družice Sentinel-2B předané laserem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-snimky-z-druzice-sentinel-2b-predane-laserem.html <p> S&nbsp;t&iacute;m, jak se přibl&iacute;žil zač&aacute;tek operačn&iacute;ho provozu družce Sentinel-2B, tak se tento nejnověj&scaron;&iacute; př&iacute;růstek syst&eacute;mu GMES/Copernicus spojil s&nbsp;komunikačn&iacute; družic&iacute; Alphasat, a to pomoc&iacute; laseru na vzd&aacute;lenost t&eacute;měř 36 tis&iacute;c kilometrů. Sn&iacute;mky Země byly t&iacute;mto způsobem předan&eacute; do pozemn&iacute;ho střediska jen okamžik pot&eacute;, co vznikly.</p> Mon, 10 Jul 2017 22:02:00 GMT Jak zachránit kosmonauta v nouzi během lunární procházky? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-zachranit-kosmonauta-v-nouzi-behem-lunarni-prochazky.html <p> Během simulovan&eacute; mise do dalek&eacute;ho vesm&iacute;ru, kter&aacute; proběhla na poč&aacute;tku července, testovala ESA nov&yacute; koncept, s&nbsp;jehož pomoc&iacute; lze dostat zpět kosmonauty na z&aacute;kladnu, i když se stanou během lun&aacute;rn&iacute;ho průzkumu n&aacute;vratu neschopn&iacute;.</p> Sun, 09 Jul 2017 22:02:00 GMT Umělý mozek pomáhá misi Gaia odhalit rychle se pohybující hvězdy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/umely-mozek-pomaha-misi-gaia-odhalit-rychle-se-pohybujici-hvezdy.html <p> S&nbsp;pomoc&iacute; software, kter&yacute; napodobuje lidsk&yacute; mozek, nalezla družice ESA Gaia &scaron;est hvězd pohybuj&iacute;c&iacute;ch se vysokou rychlost&iacute; z&nbsp;centra na&scaron;&iacute; galaxie k&nbsp;jej&iacute;mu okraji. To n&aacute;m může pomoci z&iacute;skat kl&iacute;čov&eacute; informace o někter&yacute;ch dosud tajemstv&iacute;m obestřen&yacute;ch oblastech Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Thu, 06 Jul 2017 22:02:00 GMT Družice pro lokálky (projekt RegioSAT) http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/druzice-pro-lokalky-projekt-regiosat.html <p style="text-align: justify;"> <span style="color: black; font-size: 14px;">Koncem roku 2016 byl &uacute;spě&scaron;ně ukončen projekt, kter&yacute; vypsalo Ministerstvo dopravy prostřednictv&iacute;m TA ČR v r&aacute;mci programu BETA - &bdquo;Zv&yacute;&scaron;en&iacute; bezpečnosti železničn&iacute;ho provozu na vedlej&scaron;&iacute;ch trat&iacute;ch s využit&iacute;m družicov&yacute;ch syst&eacute;mů (GNSS)&ldquo;. Ře&scaron;itelem veřejn&eacute; zak&aacute;zky byla firma AŽD Praha, s.r.o., kter&aacute; projekt realizovala v obdob&iacute; od července 2014 do prosince 2016 s akronymem RegioSAT. Projekt vrcholil v&nbsp;ř&iacute;jnu 2016 demonstrac&iacute; funkčnosti zabezpečen&iacute; s&nbsp;využit&iacute;m bezpečn&eacute; lokalizace vlaku a určen&iacute; jeho rychlosti pomoc&iacute; GNSS na trati Č&iacute;čenice - Volary.</span></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> Tue, 04 Jul 2017 09:16:00 GMT Magnetický kosmický tahač míří na vysloužilé družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/magneticky-kosmicky-tahac-miri-na-vyslouzile-druzice.html <p style="text-align: justify;"> Vysloužil&eacute; družice mohou b&yacute;t v&nbsp;budoucnosti zachyceny a z&nbsp;kl&iacute;čov&yacute;ch oběžn&yacute;ch drah odstraňov&aacute;ny s&nbsp;pomoc&iacute; speci&aacute;ln&iacute;ho tahače, kter&yacute; využije magnetickou s&iacute;lu.</p> Tue, 04 Jul 2017 08:28:00 GMT Budoucnost souhvězdí Orion http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/budoucnost-souhvezdi-orion.html <p> Nov&eacute; video založen&eacute; na měřen&iacute;ch družic ESA Gaia a Hipparcos ukazuje, jak by se měl proměnit n&aacute;&scaron; pohled na souhvězd&iacute; Orion v&nbsp;n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch 450 tis&iacute;c&iacute;ch letech.</p> Sun, 02 Jul 2017 22:02:00 GMT Start Ariane 5 prokázal spolehlivost a představil nový aerodynamický kryt http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-ariane-5-prokazal-spolehlivost-a-predstavil-novy-aerodynamicky-kryt.html <p style="text-align: justify;"> Z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně odstartovala během dvou měs&iacute;ců již čtvrt&aacute; raketa: tentokr&aacute;t vynesla Ariane 5 dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic um&iacute;stěn&yacute;ch pod nov&yacute;m odlehčen&yacute;m aerodynamick&yacute;m krytem.</p> Fri, 30 Jun 2017 08:15:00 GMT Sonda LISA Pathfinder končí svoji úžasnou misi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-lisa-pathfinder-konci-svoji-uzasnou-misi.html <p style="text-align: justify;"> Po &scaron;estn&aacute;cti měs&iacute;c&iacute;ch vědeck&yacute;ch operac&iacute; dokonč&iacute; observatoř LISA Pathfinder svoji misi v&nbsp;p&aacute;tek 30. června. Během t&eacute;to doby &uacute;spě&scaron;ně demonstrovala technologii, kter&aacute; je nezbytn&aacute; pro stavbu budouc&iacute; observatoře ESA pro detekci gravitačn&iacute;ch vln.</p> Thu, 29 Jun 2017 07:43:00 GMT Nová komerční příležitost na Mezinárodní kosmické stanici se jmenuje Ice Cubes http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-komercni-prilezitost-na-mezinarodni-kosmicke-stanici-se-jmenuje-ice-cubes.html <p style="text-align: justify;"> Ředitel ESA pro pilotovan&eacute; lety a robotick&yacute; průzkum David Parker podepsal dohodu s&nbsp;firmou Space Applications Services (SAS) ohledně prvn&iacute; evropsk&eacute; komerčn&iacute; př&iacute;ležitosti k&nbsp;prov&aacute;děn&iacute; vědeck&eacute;ho v&yacute;zkumu ve vesm&iacute;ru.</p> Wed, 28 Jun 2017 07:42:00 GMT Systém Galileo se rozroste o dalších osm družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-se-rozroste-o-dalsich-osm-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&yacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo z&iacute;sk&aacute; dal&scaron;&iacute;ch osm družic, což jej v&yacute;znamně přibl&iacute;ž&iacute; dokončen&iacute;. Stane se tak d&iacute;ky kontraktu podepsan&eacute;mu na aerosal&oacute;nu v&nbsp;Pař&iacute;ži.</p> Tue, 27 Jun 2017 08:17:00 GMT Návrat do modrého světa http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navrat-do-modreho-sveta.html <p style="text-align: justify;"> Jak se co nejl&eacute;pe na Zemi připravit na kosmick&eacute; mise? Jeden z&nbsp;nejlep&scaron;&iacute;ch způsobů je simulovat kosmickou expedici pod vodou. V&nbsp;neděli 18. června se &scaron;est akvanautů ponořilo t&eacute;měř 20 metrů na mořsk&eacute; dno, kde ve speci&aacute;ln&iacute;m zař&iacute;zen&iacute; str&aacute;v&iacute; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch deset dn&iacute; životem a prac&iacute; hluboko pod vlnami.</p> Mon, 26 Jun 2017 07:40:00 GMT První česká technologická nanodružice VZLUSAT-1 úspěšně odstartovala do kosmu http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/prvni-ceska-technologicka-nanodruzice-vzlusat-1-uspesne-odstartovala-do-kosmu.html <p style="text-align: justify;"> V p&aacute;tek&nbsp;23. června 2017 v&nbsp;rann&iacute;ch hodin&aacute;ch byla nanodružice <strong>VZLUSAT-1</strong> dopravena na oběžnou dr&aacute;hu Země pomoc&iacute; indick&eacute;ho raketov&eacute;ho nosiče PSLV-C38 (Polar Satellite Launch Vehicle). &nbsp;Raketa odstartovala z&nbsp;indick&eacute;ho kosmodromu <a href="http://www.shar.gov.in/SDSCE/index.jsp" target="_blank">SDSC (Satish Dhawan Space Centre)</a> v 5:59 SEČ. Kosmodrom SDSC se nach&aacute;z&iacute; na ostrově &Scaron;r&iacute;harikota v&nbsp;Beng&aacute;lsk&eacute;m z&aacute;livu. Česk&yacute; satelit byl vypu&scaron;těn na pol&aacute;rn&iacute; dr&aacute;hu do v&yacute;&scaron;ky 505 km a byla mu udělena rychlost 7 km/s. Společně s&nbsp;družic&iacute; VZLUSAT-1 bylo vypu&scaron;těno dal&scaron;&iacute;ch 29 nanosatelitů ze 14 zem&iacute;.</p> Fri, 23 Jun 2017 10:05:00 GMT Portugalský lesní požár na záběrech družice Proba-V http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/portugalsky-lesni-pozar-na-zaberech-druzice-proba-v.html <p style="text-align: justify;"> Minidružice ESA Proba-V z&iacute;skala sn&iacute;mky lesn&iacute;ho pož&aacute;ru v&nbsp;centr&aacute;ln&iacute;m Portugalsku. Z&aacute;běry ukazuj&iacute; zčernal&eacute; jizvy a pil&iacute;ře kouře, stejně jako odhaluj&iacute; st&aacute;le aktivn&iacute; ohniska pož&aacute;ru.</p> Fri, 23 Jun 2017 07:38:00 GMT ESA a evropský kosmický průmysl spojují sítě pro 5G http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-a-evropsky-kosmicky-prumysl-spojuji-site-pro-5g.html <p> ESA a &scaron;estn&aacute;ct z&aacute;stupců družicov&eacute;ho průmyslu podepsalo 21. června na pař&iacute;žsk&eacute;m aerosal&oacute;nu společnou dohodu o spolupr&aacute;ci na projektu &bdquo;Satelite for 5G&ldquo; (Družice pro 5. generaci [komunikačn&iacute;ch s&iacute;t&iacute;]).</p> Thu, 22 Jun 2017 08:21:00 GMT Správný rytmus ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spravny-rytmus-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Vesm&iacute;r je pro lidsk&eacute; tělo nehostinn&yacute;m prostřed&iacute;m, na kter&eacute; se ov&scaron;em adaptuje pozoruhodně dobře. V&nbsp;ř&aacute;du hodin se mozek přizpůsob&iacute; na neschopnost určit, kde je &bdquo;nahoře&ldquo; a kde &bdquo;dole&ldquo; - tak jako by pr&aacute;vě plavba pro něj byla t&iacute;m nejpřirozeněj&scaron;&iacute;m pohybem. V&yacute;zkumn&iacute;ci nyn&iacute; zkoumaj&iacute;, jak se na&scaron;e intern&iacute; hodiny podobn&yacute;m způsobem srovn&aacute;vaj&iacute; s&nbsp;omezen&iacute;mi kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;. Experiment sponzorovan&yacute; ESA uk&aacute;zal, že i když vezmeme lidsk&eacute; tělo do vesm&iacute;ru, nemůžeme za sebou nechat jeho pozemsk&yacute; rytmus.</p> Wed, 21 Jun 2017 10:53:00 GMT ESA vybrala k realizaci misi hledající gravitační vlny a posunula vpřed misi pátrající po planetách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vybrala-k-realizaci-misi-hledajici-gravitacni-vlny-a-posunula-vpred-misi-patrajici-po-planetach.html <p style="text-align: justify;"> Trojice družic LISA pro detekci gravitačn&iacute;ch vln byla vybr&aacute;na jako třet&iacute; velk&aacute; mise v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Science. Krom toho bylo rozhodnuto pokračovat ve v&yacute;voji &bdquo;lovce exoplanet&ldquo; Plato.</p> Tue, 20 Jun 2017 08:18:00 GMT ESA na pařížském aerosalónu 2017 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-na-parizskem-aerosalonu-2017.html <p style="text-align: justify;"> Už v&nbsp;ponděl&iacute; 19. června otevře sv&eacute; br&aacute;ny 52. pař&iacute;žsk&yacute; aerosal&oacute;n na leti&scaron;ti Le Bourget. ESA bude prezentovat sv&eacute; programy ve vlastn&iacute;m pavilonu mezi modely raket Ariane 1 a Ariane 5 ve skutečn&eacute; velikosti - hned vedle st&aacute;l&eacute; expozice Muzea letectv&iacute; a kosmonautiky.</p> Mon, 19 Jun 2017 10:51:00 GMT Družice Sentinel-3B podstupuje zkoušky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3b-podstupuje-zkousky.html <p style="text-align: justify;"> Zat&iacute;mco družice Sentinel-3A syst&eacute;mu GMES/Copernicus pokračuje na oběžn&eacute; dr&aacute;ze ve sběru informac&iacute; o na&scaron;&iacute; rodn&eacute; planetě, technici intenzivně pracuj&iacute; na jej&iacute;m dvojčeti. Sentinel-3B nyn&iacute; proch&aacute;z&iacute; s&eacute;ri&iacute; n&aacute;ročn&yacute;ch zkou&scaron;ek před t&iacute;m, než bude v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce odeslan&yacute; na kosmodrom.</p> Thu, 15 Jun 2017 09:34:00 GMT Systém Galileo se rozšířil o dvě další družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-se-rozsiril-o-dve-dalsi-druzice.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; dvě družice se form&aacute;lně staly souč&aacute;st&iacute; evropsk&eacute;ho syst&eacute;mu Galileo, kter&yacute; zaji&scaron;ťuje navigaci, časov&eacute; služby a navigačn&iacute; sign&aacute;l, stejně jako zachyt&aacute;v&aacute; sign&aacute;ly nouzov&eacute;ho vol&aacute;n&iacute; na cel&eacute; planetě.</p> Tue, 13 Jun 2017 10:49:00 GMT Okno do mokré minulosti planety Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/okno-do-mokre-minulosti-planety-mars.html <p style="text-align: justify;"> Tento kr&aacute;ter o průměru 70 kilometrů a jeho bezprostředn&iacute; okol&iacute; nab&iacute;z&iacute; unik&aacute;tn&iacute; pohled do mokr&eacute; minulosti Rud&eacute; planety.</p> Thu, 08 Jun 2017 10:48:00 GMT Kosmonaut Thomas Pesquet se vrátil na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-thomas-pesquet-se-vratil-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet přist&aacute;l v&nbsp;p&aacute;tek 2. června v&nbsp;kaza&scaron;sk&yacute;ch step&iacute;ch. Zpět na Zemi se vr&aacute;til v&nbsp;lodi Sojuz MS-03 společně s&nbsp;rusk&yacute;m velitelem Olegem Novick&yacute;m po &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute;m pobytu ve vesm&iacute;ru. Loď dosedla ve 14:10 h GMT po čtyřhodinov&eacute; cestě z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Tue, 06 Jun 2017 09:40:00 GMT Seminář Demonstrator 2017 - Získejte 38.000 EUR pro uvedení kosmické technologie do pozemního využití http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seminar-demonstrator-2017---ziskejte-38000-eur-pro-uvedeni-kosmicke-technologie-do-pozemniho-vyuziti.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura vyhl&aacute;sila v&yacute;zvu &bdquo;Technology Transfer Demonstrator Competition 2017,&rdquo; kter&aacute; umožn&iacute; financovat projekt transferu kosmick&eacute; technologie do pozemn&iacute; aplikace. Jelikož je term&iacute;n ukončen&iacute; přij&iacute;m&aacute;n&iacute; projektů stanoven již na 11. srpna 2017, poř&aacute;d&aacute; Technologick&eacute; centrum AV ČR dne 21. června souvisej&iacute;c&iacute; Semin&aacute;ř &quot;Demonstrator Competition 2017&quot;.</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong>Prezentace z akce ke staž</strong></span><strong><span style="color:#ff0000;">en&iacute; </span><a href="/files/files/Aktuality-2017-VN/06/Prezentace_ttb_demonstrator.zip" target="_blank"><span style="color:#ff0000;">ZDE</span></a><span style="color:#ff0000;">.</span></strong></p> Fri, 02 Jun 2017 12:17:00 GMT Raketa Ariane 5 vynesla nejtěžší telekomunikační náklad http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-ariane-5-vynesla-nejtezsi-telekomunikacni-naklad.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Ariane 5, kterou provozuje společnost Arianespace, vynesla svůj nejtěž&scaron;&iacute; telekomunikačn&iacute; n&aacute;klad v&nbsp;historii pot&eacute;, co na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy bezpečně dopravila družice ViaSat-2 a Eutelsat-172B.&nbsp;</p> Fri, 02 Jun 2017 10:08:00 GMT Nové systémy družicové komunikace získají letenku do vesmíru skrze program ESA Pioneer http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-systemy-druzicove-komunikace-ziskaji-letenku-do-vesmiru-skrze-program-esa-pioneer.html <p> D&iacute;ky partnersk&eacute;mu programu ESA Pioneer jsou nyn&iacute; k&nbsp;dispozici rychl&eacute; a cenově dostupn&eacute; možnosti demonstrace technologi&iacute; a služeb satelitn&iacute; komunikace př&iacute;mo na oběžn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Wed, 31 May 2017 09:32:00 GMT Zveřejněna výzva Rámcového projektu ESA pro podporu českého průmyslu http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/zverejnena-vyzva-ramcoveho-projektu-esa-pro-podporu-ceskeho-prumyslu.html <p> Dne 31. 5. 2017 byla zveřejněna v&yacute;zva pro pod&aacute;v&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů projektů v r&aacute;mci R&aacute;mcov&eacute;ho projektu ESA pro podporu česk&eacute;ho průmyslu.</p> <p> Informace a dokumenty k v&yacute;zvě jsou k dispozici na port&aacute;lu <a href="http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=7266&amp;user=Anonymous" target="_blank">ESA EMITS</a> a v př&iacute;slu&scaron;n&eacute; sekci na <a href="http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/czech-third-party-framework-project/" target="_blank">Česk&eacute;m kosmick&eacute;m port&aacute;lu</a>.</p> <p> Ministerstvo dopravy k V&yacute;zvě uspoř&aacute;d&aacute; informačn&iacute; den&nbsp;5.6.2017 od 12:00 do 13:00 v budově Ministerstva dopravy.</p> Wed, 31 May 2017 08:55:00 GMT Nové obzory pro kosmonauta Alexandera Gersta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-obzory-pro-kosmonauta-alexandera-gersta.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst se v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce vr&aacute;t&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Už nyn&iacute; ale prozradil jm&eacute;no sv&eacute; mise a představil logo: Horizons.</p> Tue, 30 May 2017 10:06:00 GMT Průzkum podzemí s pomocí kolizního dronu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pruzkum-podzemi-s-pomoci-kolizniho-dronu.html <p> Kosmonaut ESA Luca Parmitano pom&aacute;hal v&nbsp;minul&yacute;ch dnech zkoumat jeskyně pod Sic&iacute;li&iacute; za pomoc&iacute; dronu, kter&yacute; z&aacute;měrně nar&aacute;ž&iacute; do sv&eacute;ho okol&iacute;. T&iacute;mto neobvykl&yacute;m způsobem pom&aacute;h&aacute; vytvořit trojrozměrnou mapu.</p> Mon, 29 May 2017 09:30:00 GMT Dokončeno vyšetřování přistání modulu Schiaparelli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokonceno-vysetrovani-pristani-modulu-schiaparelli.html <p style="text-align: justify;"> Vy&scaron;etřov&aacute;n&iacute; tvrd&eacute;ho přist&aacute;n&iacute; modulu ExoMars Schiaparelli zjistilo, že předčasn&eacute; ukončen&iacute; přist&aacute;vac&iacute; sekvence maj&iacute; na svědom&iacute; konfliktn&iacute; informace v&nbsp;palubn&iacute;m poč&iacute;tači.</p> Fri, 26 May 2017 10:04:00 GMT Data z družic pomáhají farmářům http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/data-z-druzic-pomahaji-farmarum.html <p> ESA a BayWa AG spojuj&iacute; sv&eacute; s&iacute;ly ve snaze přin&eacute;st v&yacute;hody plynouc&iacute; z&nbsp;využ&iacute;v&aacute;n&iacute; satelitn&iacute;ch dat do zemědělstv&iacute;.</p> Thu, 25 May 2017 09:19:00 GMT Družice Sentinel-2 zachytila bělení korálů ve Velkém bariérovém útesu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-zachytila-beleni-koralu-ve-velkem-barierovem-utesu.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem leto&scaron;n&iacute;ho roku se podařilo vědcům na družicov&yacute;ch sn&iacute;mc&iacute;ch zaznamenat bělen&iacute; australsk&eacute;ho Velk&eacute;ho bari&eacute;rov&eacute;ho &uacute;tesu. Zat&iacute;mco dř&iacute;ve bylo sledov&aacute;n&iacute; něčeho podobn&eacute;ho z&nbsp;vesm&iacute;ru obt&iacute;žn&eacute;, čast&eacute; přelety evropsk&eacute; družice Sentinel-2 a jej&iacute; vysok&eacute; rozli&scaron;en&iacute; to změnily.</p> Wed, 24 May 2017 10:00:00 GMT Kterak ve vesmíru ušetřit čas http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-ve-vesmiru-usetrit-cas.html <p style="text-align: justify;"> Pr&aacute;ce uvnitř Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice může někdy připom&iacute;nat mont&aacute;ž velmi složit&eacute;ho n&aacute;bytku, ov&scaron;em s&nbsp;t&iacute;m, že n&aacute;stroje a n&aacute;vody neust&aacute;le d&iacute;ky stavu bezt&iacute;že odl&eacute;taj&iacute; z&nbsp;dosahu. Kosmonauti se nav&iacute;c dnes a denně setk&aacute;vaj&iacute; se situacemi, s&nbsp;nimiž autoři instrukc&iacute; nepoč&iacute;tali. A n&aacute;sledn&eacute; prodlevy v&nbsp;komunikaci s&nbsp;pozemn&iacute;m střediskem nezbytn&eacute; pro ře&scaron;en&iacute; probl&eacute;mů znamenaj&iacute;, že plyne drahocenn&yacute; čas. Nyn&iacute; ale přich&aacute;z&iacute; ře&scaron;en&iacute; a jmenuje se &bdquo;mobiPV&ldquo;.</p> Tue, 23 May 2017 09:38:00 GMT Družice sledují ztráty ledu v Antarktidě za poslední dekády http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sleduji-ztraty-ledu-v-antarktide-za-posledni-dekady-1.html <p style="text-align: justify;"> V&iacute;ce než dvě dek&aacute;dy pozorov&aacute;n&iacute; pěti radarov&yacute;ch družic ukazuj&iacute; zrychlov&aacute;n&iacute; &uacute;bytku ledu na třiceti ledovc&iacute;ch v&nbsp;z&aacute;padn&iacute; č&aacute;sti Palmerovy země na jihoz&aacute;padě Antarktick&eacute;ho poloostrova.</p> Thu, 18 May 2017 09:34:00 GMT Družice nabízejí nový pohled na zemětřesení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-nabizeji-novy-pohled-na-zemetreseni.html <p style="text-align: justify;"> Družicov&eacute; radarov&eacute; sn&iacute;mky loňsk&eacute;ho zemětřesen&iacute; na Nov&eacute;m Z&eacute;landu měn&iacute; způsob, jak&yacute;m uvažujeme o rizic&iacute;ch spojen&yacute;ch pr&aacute;vě se zemětřesen&iacute;mi v&nbsp;oblastech, kde se setk&aacute;vaj&iacute; zemsk&eacute; tektonick&eacute; desky.</p> Tue, 16 May 2017 09:33:00 GMT Zkušební stav pro revoluční motor podporovaný ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zkusebni-stav-pro-revolucni-motor-podporovany-esa.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem května začaly pr&aacute;ce na stavbě nejnověj&scaron;&iacute;ho testovac&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii pro raketov&eacute; motory. To je určeno ke zku&scaron;ebn&iacute;m z&aacute;žehům j&aacute;dra motoru SABRE, kter&yacute; je podporovan&yacute; ESA. Prvn&iacute; testy maj&iacute; proběhnout během tř&iacute; let.</p> Thu, 11 May 2017 09:27:00 GMT Druhý start rakety Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druhy-start-rakety-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 dopravila na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic SGDC a Koreasat-7.</p> Tue, 09 May 2017 09:26:00 GMT Cihly tištěné z lunárního prachu a pečené slunečním svitem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cihly-tistene-z-lunarniho-prachu-a-pecene-slunecnim-svitem.html <p style="text-align: justify;"> Ze simulovan&eacute;ho měs&iacute;čn&iacute;ho regolitu byly za pomoci koncentrovan&eacute;ho slunečn&iacute;ho z&aacute;řen&iacute; vyrobeny 3D tiskem cihly: t&iacute;m se prok&aacute;zala životaschopnost konceptu, kter&yacute; mohou jednoho dne použ&iacute;vat lun&aacute;rn&iacute; kolonist&eacute; pro v&yacute;stavbu sv&yacute;ch obydl&iacute; na Měs&iacute;ci.</p> Fri, 05 May 2017 09:24:00 GMT Událo se – Platforma pro plně autonomní vozidla, 28.4. 2017, Praha http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/udalo-se---platforma-pro-plne-autonomni-vozidla-284-2017-praha.html <p style="text-align: justify;"> Dne 28. 4. 2017 se na Ministerstvu dopravy uskutečnilo 1. zased&aacute;n&iacute; Platformy pro plně autonomn&iacute; vozidla. Jej&iacute; vznik iniciovalo Ministerstva dopravy s&nbsp;c&iacute;lem využ&iacute;t a integrovat snahy různ&yacute;ch subjektů a z&aacute;jmov&yacute;ch skupin v Česk&eacute; republice t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se rozvoje oblasti autonomn&iacute;ho ř&iacute;zen&iacute;. Z&aacute;měrem Ministerstva dopravy je vytvořit, na z&aacute;kladě vz&aacute;jemn&eacute; diskuze a spolupr&aacute;ce v r&aacute;mci t&eacute;to platformy, prvn&iacute; vl&aacute;dn&iacute; strategii t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se rozvoje autonomn&iacute;ho ř&iacute;zen&iacute; silničn&iacute;ch vozidel v&nbsp;Česk&eacute; republice. Tato oblast se totiž zejm&eacute;na d&iacute;ky progresivn&iacute;mu př&iacute;stupu soukrom&eacute;ho sektoru v Evropě a ve světě velmi dynamicky rozv&iacute;j&iacute; a v Česk&eacute; republice, jej&iacute;ž hospod&aacute;řstv&iacute; je z velk&eacute; č&aacute;sti bezprostředně z&aacute;visl&eacute; na automobilov&eacute;m průmyslu, tak mus&iacute; ve spolupr&aacute;ci veřejn&eacute;ho a soukrom&eacute;ho sektoru urychleně doj&iacute;t k definici a k n&aacute;sledně implementaci řady opatřen&iacute;, kter&eacute; pozici Česk&eacute; republiky nejen udrž&iacute;, ale i upevn&iacute;.</p> Fri, 05 May 2017 08:28:00 GMT Vědecký rekord na Mezinárodní kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vedecky-rekord-na-mezinarodni-kosmicke-stanici.html <p> Pokud se m&aacute; něco ve vesm&iacute;ru zlomit, tak ať jsou to pokud možno rekordy. A pr&aacute;vě to se podařilo kosmonautům z&nbsp;Expedice 50, když ustanovili nov&yacute; rekord z&nbsp;hlediska množstv&iacute; času str&aacute;ven&eacute;ho na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici vědeck&yacute;m v&yacute;zkumem.</p> Thu, 04 May 2017 14:32:00 GMT Vyhledávací a záchranná služba systému Galileo pod drobnohledem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyhledavaci-a-zachranna-sluzba-systemu-galileo-pod-drobnohledem.html <p> Evropsk&aacute; satelitn&iacute; navigačn&iacute; s&iacute;ť Galileo um&iacute; mnohem v&iacute;ce, než jen n&aacute;m uk&aacute;zat cestu: pom&aacute;h&aacute; tak&eacute; zachraňovat životy. Jde o službu SaR (Search and Rescue), kter&aacute; dovoluje přesně zaměřit na vol&aacute;n&iacute; v&nbsp;nouzi, ať již na zemi nebo na moři.</p> Tue, 02 May 2017 14:30:00 GMT Sledování dýchacích cest http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-dychacich-cest.html <p> Kosmonauti pracuj&iacute;c&iacute; ve vesm&iacute;ru představuj&iacute; drahocenn&yacute; zdroj vědeck&yacute;ch dat. Pro v&yacute;zkumn&eacute; &uacute;čely jsou jim odeb&iacute;r&aacute;ny vzorky krve nebo moči, abychom mohli l&eacute;pe pochopit vliv života v&nbsp;bezt&iacute;ži na fungov&aacute;n&iacute; lidsk&eacute;ho těla. V&nbsp;př&iacute;padě jednoho experimentu se vědci zaměřili dokonce na jejich dech.</p> Fri, 28 Apr 2017 09:09:00 GMT ESA posiluje spojení skrze Argentinu s hlubokým vesmírem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-posiluje-spojeni-skrze-argentinu-s-hlubokym-vesmirem.html <p> D&iacute;ky několika vylep&scaron;en&iacute;m s&nbsp;pomoc&iacute; nejmoderněj&scaron;&iacute;ch technologi&iacute; bude parabolick&aacute; ant&eacute;na ESA v&nbsp;Argentině již brzy připravena přijmout proud vědeck&yacute;ch dat, kter&yacute; k&nbsp;Zemi z&nbsp;různ&yacute;ch končin na&scaron;&iacute; Slunečn&iacute; soustavy po&scaron;lou budouc&iacute; průzkumn&eacute; sondy.</p> Thu, 27 Apr 2017 14:18:00 GMT Událo se - Česko-maďarský průmyslový den ke spolupráci v oblasti kosmických aktivit http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/udalo-se---cesko-madarsky-prumyslovy-den-ke-spolupraci-v-oblasti-kosmickych-aktivit.html <p style="text-align: justify"> Dne 25. dubna 2017 se na Ministerstvu dopravy uskutečnil <b>&bdquo;Česko-maďarsk&yacute; průmyslov&yacute; den ke spolupr&aacute;ci v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit&ldquo;</b>. C&iacute;lem průmyslov&eacute;ho dnu bylo otevř&iacute;t př&iacute;ležitosti pro hled&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch partnerů do projektů ESA, Horizontu 2020 nebo pro čistě komerčn&iacute; spolupr&aacute;ci v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit mezi česk&yacute;mi a maďarsk&yacute;mi subjekty.<a href="/files/files/Aktuality-2017-VN/04/Presentations%20CZ-HU%20Industry%20Day%202017%20-%20final.zip" target="_blank"> <span style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="color:#ff0000;"><strong>PREZENTACE Z AKCE KE STAŽEN&Iacute;</strong></span></span></a></p> Thu, 27 Apr 2017 13:35:00 GMT Mezinárodní letní škola GNSS 2017 na Špicberkách http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/mezinarodni-letni-skola-gnss-2017-na-spicberkach.html <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 13.3333px;">Ve dnech 4. - 11. ř&iacute;jna 2017 poř&aacute;d&aacute; Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) ve spolupr&aacute;ci se Společn&yacute;m v&yacute;zkumn&yacute;m střediskem (EU JRC) Mezin&aacute;rodn&iacute; letn&iacute; &scaron;kolu GNSS. Tento v&nbsp;pořad&iacute; již 11. ročn&iacute;k se bude konat v&nbsp;městečku Longyearbyen na ostrově Svalbard na &Scaron;picberk&aacute;ch, v nejseverněj&scaron;&iacute; ostrovn&iacute; č&aacute;sti Norsk&eacute;ho kr&aacute;lovstv&iacute; a z&aacute;roveň v&nbsp;bl&iacute;zkosti nejseverněji položen&eacute; pozemn&iacute; stanice syst&eacute;mu Galileo.</span></p> Thu, 27 Apr 2017 12:43:00 GMT Mise Maxus-9 nabídla několik minut mikrogravitace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-maxus-9-nabidla-nekolik-minut-mikrogravitace.html <p> Během letu suborbit&aacute;ln&iacute; rakety Maxus-9 v&nbsp;p&aacute;tek 7. dubna bylo pět vědeck&yacute;ch experimentů vystaveno působen&iacute; dvan&aacute;cti minut stavu bezt&iacute;že.</p> Tue, 25 Apr 2017 14:11:00 GMT Trvalá výzva v programu ESA NAVISP pro vývoj komerčních produktů z oblasti družicové navigace a PNT technologií http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/trvala-vyzva-v-programu-esa-navisp-pro-vyvoj-komercnich-produktu-z-oblasti-druzicove-navigace-a-pnt-technologii.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) v&nbsp;r&aacute;mci sv&eacute;ho nov&eacute;ho programu NAVISP (NAVigation Innovation Support Programme) vyhl&aacute;sila dlouhodobě otevřenou v&yacute;zvu (AO8927), kter&aacute; m&aacute; za &uacute;kol podporovat v&yacute;voj inovativn&iacute;ch a komerčně uplatniteln&yacute;ch produktů z&nbsp;oblasti družicov&eacute; navigace. C&iacute;lem programu NAVISP je zv&yacute;&scaron;en&iacute; konkurenceschopnosti evropsk&eacute;ho průmyslu v&nbsp;tomto rychle se rozv&iacute;jej&iacute;c&iacute;m průmyslov&eacute;m odvětv&iacute;.</p> Mon, 24 Apr 2017 11:55:00 GMT Mise pro sledování exoplanet získala „letenku“ do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-pro-sledovani-exoplanet-ziskala-letenku-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; raketa Sojuz provozovan&aacute; společnost&iacute; Arianespace byla vybr&aacute;na k&nbsp;tomu, aby z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou vynesla do vesm&iacute;ru nejnověj&scaron;&iacute; družici ESA určenou ke studiu exoplanet.</p> Thu, 20 Apr 2017 13:40:00 GMT Raketoplán Dream Chaser bude využívat evropský stykovací systém http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketoplan-dream-chaser-bude-vyuzivat-evropsky-stykovaci-system.html <p style="text-align: justify;"> ESA a t&yacute;m evropsk&yacute;ch průmyslov&yacute;ch kontraktorů pod veden&iacute;m společnosti QinetiQ finalizovali dohodu se Sierra Nevada Corporation t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se využit&iacute; evropsk&eacute;ho stykovac&iacute;ho syst&eacute;mu IBCM (International Berthing Docking Mechanism) na raketopl&aacute;nu Dream Chaser.</p> Tue, 18 Apr 2017 13:39:00 GMT Triplet z kráterů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/triplet-z-krateru.html <p style="text-align: justify;"> Na prvn&iacute; pohled se sn&iacute;mek poř&iacute;zen&yacute; sondou Mars Express může zd&aacute;t jako zcela tuctov&yacute;. Ale podrobněj&scaron;&iacute; pohled ukazuje, že prot&aacute;hl&yacute; kr&aacute;ter představuje stopu po tělese, kter&eacute; se rozpadlo před střetem s&nbsp;povrchem Marsu na tři č&aacute;sti.</p> Wed, 12 Apr 2017 13:36:00 GMT Copernicus Masters 2017: letošní ročník soutěže v oblasti inovací pro pozorování Země zahájen http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/copernicus-masters-2017-letosni-rocnik-souteze-v-oblasti-inovaci-pro-pozorovani-zeme-zahajen.html <p style="text-align: justify;"> Od 1. dubna do 30. června prob&iacute;h&aacute; sedm&yacute; ročn&iacute;k soutěže podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;padů z&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země - Copernicus Masters (dř&iacute;ve zn&aacute;m&eacute; jako GMES Masters), kterou organizuje německ&eacute; Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO). Od tohoto roku v&nbsp;soutěži vystupuje Česk&aacute; republika jako tzv. přidružen&yacute; region. Na v&iacute;tězn&eacute; n&aacute;pady letos čekaj&iacute; ceny v celkov&eacute; hodnotě v&iacute;ce než 1,5 milionu eur. V&iacute;ce informac&iacute; o soutěži poskytne n&iacute;že uveden&aacute; tiskov&aacute; zpr&aacute;va AZO.</p> Tue, 11 Apr 2017 11:18:00 GMT ESNC 2017: Soutěž o nejlepší aplikace systému Galileo začíná http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/esnc-2017-soutez-o-nejlepsi-aplikace-systemu-galileo-zacina.html <p style="text-align: justify;"> Do 30. června 2017 prob&iacute;h&aacute; čtrn&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže o nejlep&scaron;&iacute; n&aacute;pady na komerčn&iacute; aplikace syst&eacute;mů družicov&eacute; navigace - European Satellite Navigation Competition (ESNC). Soutěž, kterou již tradičně poř&aacute;d&aacute; německ&eacute; Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO) letos nab&iacute;dne ceny ve 20 různ&yacute;ch kategori&iacute;ch o celkov&eacute; hodnotě 1 milion EUR.&nbsp;</p> Mon, 10 Apr 2017 13:10:00 GMT Lepší mapování zemského pokryvu s misí Sentinel-2 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lepsi-mapovani-zemskeho-pokryvu-s-misi-sentinel-2.html <p style="text-align: justify;"> Pot&eacute;, co se na oběžn&eacute; dr&aacute;ze usadila druh&aacute; družice z&nbsp;mise Sentinel-2, se mohou uživatel&eacute; tě&scaron;it na glob&aacute;ln&iacute; mapy zemsk&eacute;ho pokryvu s&nbsp;rozli&scaron;en&iacute;m detailů o velikosti 10 m.</p> Fri, 31 Mar 2017 10:16:00 GMT Informace o klimatu dostupné na konečcích prstů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informace-o-klimatu-dostupne-na-koneccich-prstu.html <p style="text-align: justify;"> Objevte měn&iacute;c&iacute; se klima na&scaron;&iacute; planety viděn&eacute; pohledem družic s &bdquo;Climate from Space&ldquo;. Tedy s&nbsp;novou digit&aacute;ln&iacute; knihou pro iPad a Android, kter&aacute; obsahuje interaktivn&iacute; mapy a rozhovory s&nbsp;předn&iacute;mi vědci.</p> Thu, 30 Mar 2017 10:14:00 GMT Vybrána dvě finální místa pro přistání mise ExoMars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vybrana-dve-finalni-mista-pro-pristani-mise-exomars.html <p style="text-align: justify;"> Pro misi ExoMars 2020, kter&aacute; se bude skl&aacute;dat ze statick&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; plo&scaron;iny a mobiln&iacute;ho roveru, byla vybr&aacute;na dvojice m&iacute;st na Marsu, kde byla v&nbsp;poč&aacute;tc&iacute;ch historie planety hojnost vody: Oxia Planum a Mawrth Vallis.</p> Wed, 29 Mar 2017 07:01:00 GMT Kosmonaut Thomas Pesquet uskutečnil druhý výstup do otevřeného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-thomas-pesquet-uskutecnil-druhy-vystup-do-otevreneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet a astronaut NASA Shane Kimbrough se skrze přechodovou komoru Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice vydali minul&yacute; p&aacute;tek na druh&yacute; společn&yacute; v&yacute;stup do otevřen&eacute;ho prostoru.</p> Tue, 28 Mar 2017 06:58:00 GMT Družice CryoSat nám ukazuje trojrozměrnou Antarktidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-nam-ukazuje-trojrozmernou-antarktidu.html <p style="text-align: justify;"> Zhruba 250 mili&oacute;nů měřen&iacute; uskutečněn&yacute;ch družic&iacute; ESA CryoSat během posledn&iacute;ch &scaron;esti let bylo nyn&iacute; použito k&nbsp;vytvořen&iacute; unik&aacute;tn&iacute;ho trojrozměrn&eacute;ho modelu Antarktidy. D&iacute;ky tomu m&aacute;me možnost prohl&eacute;dnout si jej&iacute; zvlněn&yacute; ledovcov&yacute; př&iacute;krov.</p> Mon, 27 Mar 2017 08:46:00 GMT Kterak přežít lunární noc http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-prezit-lunarni-noc.html <p style="text-align: justify;"> Pl&aacute;novači budouc&iacute;ch lun&aacute;rn&iacute;ch mis&iacute; a z&aacute;kladen se budou muset vypoř&aacute;dat se skutečně mrazivou v&yacute;zvou: jak to udělat, aby jejich v&yacute;tvory bez &uacute;hony přečkaly dvout&yacute;denn&iacute; noc na Měs&iacute;ci? ESA zn&aacute; odpověď a přin&aacute;&scaron;&iacute; n&iacute;zkon&aacute;kladov&eacute; ře&scaron;en&iacute; tohoto probl&eacute;mu.</p> Fri, 24 Mar 2017 10:13:00 GMT SAVE THE DATE: Česko-lucemburský průmyslový den ke spolupráci v oblasti kosmických aktivit, 8. června, Lucemburk http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/save-the-date-cesko-lucembursky-prumyslovy-den-ke-spolupraci-v-oblasti-kosmickych-aktivit-8-cervna-lucemburk.html <p style="text-align: justify;"> Dne 8. června 2017 se uskutečn&iacute; <strong>&bdquo;Česko-lucembursk&yacute; průmyslov&yacute; den ke spolupr&aacute;ci v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit&ldquo;</strong>. C&iacute;lem průmyslov&eacute;ho dnu bude otevř&iacute;t př&iacute;ležitost pro hled&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch partnerů do projektů ESA, Horizontu 2020 nebo pro čistě komerčn&iacute; spolupr&aacute;ci v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit mezi česk&yacute;mi a lucembursk&yacute;mi subjekty. Zvl&aacute;&scaron;tn&iacute;m z&aacute;jem lucembursk&eacute; strany je pak problematika těžby nerostn&yacute;ch surovin ve vesm&iacute;ru (&bdquo;Space Mining&ldquo;). Př&iacute;padn&eacute; spolupr&aacute;ci v&nbsp;dan&eacute; oblasti bude v&nbsp;r&aacute;mci průmyslov&eacute;ho dnu věnov&aacute;na speci&aacute;ln&iacute; pozornost.</p> Thu, 23 Mar 2017 11:44:00 GMT Kolabující převis odhalil interiér komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kolabujici-previs-odhalil-interier-komety.html <p style="text-align: justify;"> Vědci mise meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy Rosetta poprv&eacute; prok&aacute;zali spojitost mezi v&yacute;tryskem plynu a prachu - a kolapsem v&yacute;znamn&eacute;ho &uacute;tesu. Při t&eacute;to ud&aacute;losti byl z&aacute;roveň obnažen&yacute; čist&yacute; ledov&yacute; interi&eacute;r komety.</p> Thu, 23 Mar 2017 10:11:00 GMT Mise ESA k Jupiteru opouští rýsovací prkna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-esa-k-jupiteru-opousti-rysovaci-prkna.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;zvy v&nbsp;oblasti z&aacute;sobov&aacute;n&iacute; elektrickou energi&iacute;, ochrany před magnetick&yacute;m polem, vysok&yacute;mi d&aacute;vkami radiace a z&aacute;roveň striktn&iacute; podm&iacute;nky planet&aacute;rn&iacute; ochrany - to jsou jen někter&eacute; z&nbsp;kritick&yacute;ch ot&aacute;zek, kter&eacute; je třeba vz&iacute;t v&nbsp;patrnost ve chv&iacute;li, kdy nade&scaron;el čas, aby se nov&aacute; sonda ESA JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) začala z&nbsp;r&yacute;sovac&iacute;ch prken přesouvat do d&iacute;len.</p> Wed, 22 Mar 2017 06:56:00 GMT Další dvě kosmické vycházky pro Thomase Pesqueta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-dve-kosmicke-vychazky-pro-thomase-pesqueta.html <p style="text-align: justify;"> Během sv&eacute; mise na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici uskutečn&iacute; kosmonaut ESA Thomas Pesquet dal&scaron;&iacute; dva v&yacute;stupy do otevřen&eacute;ho prostoru.</p> Mon, 20 Mar 2017 08:44:00 GMT Odpověď je 42 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/odpoved-je-42.html <p style="text-align: justify;"> Čtyřicet dva je odpověď, ale jak&aacute; je ot&aacute;zka? Vědci z University of Zurich chtěli zjistit, jak se buňky imunitn&iacute;ho syst&eacute;mu adaptuj&iacute; na stav bezt&iacute;že, tak je poslali ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;ESA jakou souč&aacute;st experimentu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Thu, 16 Mar 2017 06:52:00 GMT Agentura GSA: Workshop a nové výzvy pro výrobce přijímačů GNSS http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/agentura-gsa-workshop-a-nove-vyzvy-pro-vyrobce-prijimacu-gnss.html <p style="text-align: justify;"> Agentura GSA aktu&aacute;lně nab&iacute;z&iacute; <strong>nov&eacute; otevřen&eacute; v&yacute;zvy</strong> ve sv&eacute;m programu Fundamental elements pro v&yacute;voj nov&yacute;ch GNSS přij&iacute;mačů&nbsp;s n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;m zaměřen&iacute;m: multikonstelačn&iacute; přij&iacute;mač RAIM pro letectv&iacute;, SBAS přij&iacute;mač pro n&aacute;mořn&iacute; dopravu, maj&aacute;ky MEOSAR pro nouzovou lokaci a uživatelsk&eacute; termin&aacute;ly autentifikovan&eacute; otevřen&eacute; služby v silničn&iacute; dopravě. Term&iacute;ny pro pod&aacute;v&aacute;n&iacute; nab&iacute;dek se pohybuj&iacute; mezi <strong>19. - 31. května</strong>.</p> Mon, 13 Mar 2017 09:05:00 GMT Dvě radarové oči jsou lepší než jedno http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dve-radarove-oci-jsou-lepsi-nez-jedno.html <p style="text-align: justify;"> Inovativn&iacute; leteck&yacute; experiment nad rozlehl&yacute;mi zemědělsk&yacute;mi plochami v&nbsp;Nizozem&iacute; ned&aacute;vno poprv&eacute; uk&aacute;zal, jak mohou vypadat radarov&eacute; sn&iacute;mky poř&iacute;zen&eacute; družicemi pohybuj&iacute;c&iacute;mi se v&nbsp;tandemu.</p> Mon, 13 Mar 2017 08:42:00 GMT Odstartoval druhý satelit s barevnou kamerou systému GMES/Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/odstartoval-druhy-satelit-s-barevnou-kamerou-systemu-gmes-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Dnes byla vypu&scaron;těna družice Sentinel-2B, č&iacute;mž se zdvojn&aacute;sobil počet satelitů poskytuj&iacute;c&iacute;ch optick&eacute; sn&iacute;mky ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; pro program monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus. Družice byla postavena pod z&aacute;&scaron;titou ESA, program GMES/Copernicus je aktivitou Evropsk&eacute; unie.</p> Wed, 08 Mar 2017 12:23:00 GMT Nejjasnější a nejvzdálenější pulzar ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejjasnejsi-a-nejvzdalenejsi-pulzar-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA XMM-Newton na&scaron;la pulzar - rychle rotuj&iacute;c&iacute; pozůstatek kdysi masivn&iacute; hvězdy - kter&yacute; je tis&iacute;ckr&aacute;t jasněj&scaron;&iacute;, než jsme dosud považovali za možn&eacute;.</p> Mon, 06 Mar 2017 08:40:00 GMT Sentinel-2B: vše je připraveno na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-2b-vse-je-pripraveno-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Letov&eacute; t&yacute;my na dvou kontinentech dokončily předstartovn&iacute; gener&aacute;lku, takže nic už nebr&aacute;n&iacute; vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-2B do vesm&iacute;ru.</p> Fri, 03 Mar 2017 07:51:00 GMT Družice Sentinel-2B se chystá na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2b-se-chysta-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Do startu dal&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus zb&yacute;v&aacute; už jen několik dn&iacute;. A tak byl satelit Sentinel-2B um&iacute;stěn&yacute; na vypou&scaron;těc&iacute; komplex evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Thu, 02 Mar 2017 12:22:00 GMT Příležitost letu pro vícero malých družic na nosiči Vega http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-letu-pro-vicero-malych-druzic-na-nosici-vega.html <p style="text-align: justify;"> Mal&aacute; evropsk&aacute; nosn&aacute; raketa Vega je připravena demonstrovat sv&eacute; roz&scaron;&iacute;řen&eacute; možnosti vypu&scaron;těn&iacute;m několika men&scaron;&iacute;ch družic za použit&iacute; nov&eacute;ho adapt&eacute;ru SSMS (Small Satellites Mission Service). Mělo by se tak st&aacute;t ve druh&eacute; polovině roku 2018.</p> Tue, 28 Feb 2017 14:55:00 GMT Týmy zajišťující přípravu družice Sentinel-2 jsou připraveny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tymy-zajistujici-pripravu-druzice-sentinel-2-jsou-pripraveny.html <p style="text-align: justify;"> Cesta do vesm&iacute;ru nen&iacute; nikdy rutinn&iacute; z&aacute;ležitost&iacute;, a tak ř&iacute;dic&iacute; středisko mise Sentinel-2 neponech&aacute;v&aacute; nic n&aacute;hodě a pilně se připravuje na hektick&eacute; dny, kter&eacute; budou n&aacute;sledovat bezprostředně po jej&iacute;m startu.</p> Thu, 23 Feb 2017 07:49:00 GMT Družice Sentinel-2B byla natankována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2b-byla-natankovana.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;t&iacute;m, jak se bl&iacute;ž&iacute; term&iacute;n startu družice Sentinel-2B, tak pozemn&iacute;m t&yacute;mům miz&iacute; ze seznamu &bdquo;zb&yacute;v&aacute; udělat&ldquo; jedna položka za druhou. Nejnověji si mohli od&scaron;krtnout ř&aacute;dek &bdquo;natankovat&ldquo;. A navzdory tomu, že bylo potřeba prov&eacute;st někter&eacute; nepl&aacute;novan&eacute; pr&aacute;ce, směřuje v&scaron;e ke stanoven&eacute;mu term&iacute;nu startu.</p> Tue, 21 Feb 2017 07:48:00 GMT Servisní modul lodi Orion pro první misi s kosmonauty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/servisni-modul-lodi-orion-pro-prvni-misi-s-kosmonauty.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&yacute; servisn&iacute; modul ESM (European Service Module) polet&iacute; s&nbsp;novou lod&iacute; NASA Orion k&nbsp;Měs&iacute;ci a zpět v&nbsp;roce 2018. Už nyn&iacute; byly zah&aacute;jeny pr&aacute;ce na exempl&aacute;ři pro druhou misi, kter&aacute; se uskutečn&iacute; s&nbsp;kosmonauty na palubě.</p> Mon, 20 Feb 2017 14:52:00 GMT Šestinohý Suntracker ESA letí do vesmíru na Dragonu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sestinohy-suntracker-esa-leti-do-vesmiru-na-dragonu.html <p> V&nbsp;nejbliž&scaron;&iacute; době se k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici vyd&aacute; dal&scaron;&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; loď Dragon firmy SpaceX, kter&aacute; poveze z&aacute;soby, experimenty, n&aacute;stroje a j&iacute;dlo pro &scaron;estičlennou pos&aacute;dkou žij&iacute;c&iacute; a pracuj&iacute;c&iacute; vysoko nad Zem&iacute;. V&nbsp;nehermetizovan&eacute;m n&aacute;kladov&eacute;m prostoru pak poveze nov&yacute; př&iacute;stroj NASA, kter&yacute; bude - s&nbsp;pomoc&iacute; zař&iacute;zen&iacute; vyvinut&eacute;ho ESA - monitorovat na&scaron;i atmosf&eacute;ru.</p> Fri, 17 Feb 2017 12:20:00 GMT První start rakety Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Ariane 5, kterou provozuje společnost Arianespace, dopravila na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy telekomunikačn&iacute; družice Sky Brasil-1 a Telkom-3S.</p> Wed, 15 Feb 2017 14:48:00 GMT Družice monitorují sesuvy půdy v Alpách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-monitoruji-sesuvy-pudy-v-alpach.html <p style="text-align: justify;"> T&aacute;n&iacute; ledovců d&iacute;ky změn&aacute;m klimatu způsobuje č&iacute;m d&aacute;l častěji sesuvy půdy v&nbsp;alpsk&yacute;ch oblastech. Data z&iacute;sk&aacute;van&aacute; satelitn&iacute; mis&iacute; Sentinel-1 nyn&iacute; byla nahr&aacute;na do nov&eacute;ho cloudov&eacute;ho syst&eacute;my, aby bylo možn&eacute; podobn&aacute; rizika monitorovat glob&aacute;lně.</p> Tue, 14 Feb 2017 10:26:00 GMT Vířící spirály u severního pólu Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/virici-spiraly-u-severniho-polu-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; mozaika poskl&aacute;dan&aacute; ze z&aacute;běrů poř&iacute;zen&yacute;ch sondou ESA Mars Express ukazuje severn&iacute; ledovou pol&aacute;rn&iacute; čepičku a jej&iacute; charakteristick&eacute; temn&eacute; spir&aacute;lov&eacute; žlaby.</p> Mon, 13 Feb 2017 10:25:00 GMT Farmáři těží ze spolupráce ESA a BASF http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/farmari-tezi-ze-spoluprace-esa-a-basf.html <p style="text-align: justify;"> Protože zemědělstv&iacute; je n&aacute;ročn&yacute; obor, tak ESA a světov&aacute; vůdč&iacute; chemick&aacute; společnost BASF spojily s&iacute;ly, aby zjistily, jak data z&nbsp;družic mohou nejl&eacute;pe pomoci pr&aacute;vě zemědělsk&eacute; komunitě.</p> Fri, 10 Feb 2017 10:23:00 GMT Družice CryoSat odhalila odtok ledovců pod ledem v Antarktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-odhalila-odtok-ledovcu-pod-ledem-v-antarktide.html <p style="text-align: justify;"> Inovativn&iacute; způsob využit&iacute; mise ESA CryoSat uk&aacute;zal, jak jezera pod ledovcem Thwaites odt&eacute;kaj&iacute; do Amundsenova moře. Jde o největ&scaron;&iacute; kdy zaznamenan&yacute; odtok v&nbsp;oblasti z&aacute;padn&iacute; Antarktidy.</p> Thu, 09 Feb 2017 10:22:00 GMT Prchavé elektrické výboje potvrzeny z paluby ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prchave-elektricke-vyboje-potvrzeny-z-paluby-iss.html <p style="text-align: justify;"> Jejich existence byla roky předmětem debat: prchav&eacute; elektrick&eacute; v&yacute;boje v&nbsp;horn&iacute;ch vrstv&aacute;ch atmosf&eacute;ry s&nbsp;až poh&aacute;dkov&yacute;mi n&aacute;zvy jako červen&iacute; skř&iacute;tkov&eacute;, modr&eacute; v&yacute;trysky, trpasl&iacute;ci nebo elfov&eacute;. Hl&aacute;sili je piloti letadel, ale bylo obt&iacute;žn&eacute; je studovat, protože vznikaly nad bouřemi.</p> Wed, 08 Feb 2017 10:20:00 GMT Změna sklonu dráhy pro vědu nad Marsem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zmena-sklonu-drahy-pro-vedu-nad-marsem.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; průzkumn&aacute; sonda ESA u Marsu se přem&iacute;stila na novou oběžnou dr&aacute;hu. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;pravy na přesun na fin&aacute;ln&iacute; dr&aacute;hu pro průzkum Rud&eacute; planety.</p> Tue, 07 Feb 2017 10:19:00 GMT Nízkonákladové antény s několika paprsky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nizkonakladove-anteny-s-nekolika-paprsky.html <p style="text-align: justify;"> ESA a evropsk&yacute; průmysl společně patentovaly nov&yacute; typ ant&eacute;ny pro vys&iacute;l&aacute;n&iacute; několika paprsky. Novinka umožňuje dos&aacute;hnout vysok&eacute;ho datov&eacute;ho toku za niž&scaron;&iacute; cenu, přičemž je využiteln&aacute; jak pro telekomunikačn&iacute; družice, tak pro mise d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země.</p> <p> &nbsp;</p> Mon, 06 Feb 2017 10:18:00 GMT Nový člen oddílu kosmonautů ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novy-clen-oddilu-kosmonautu-esa.html <p style="text-align: justify;"> Matthias Maurer z&nbsp;Německa zah&aacute;jil z&aacute;kladn&iacute; v&yacute;cvik v&nbsp;r&aacute;mci odd&iacute;lu kosmonautů ESA.</p> Fri, 03 Feb 2017 10:16:00 GMT Anatomie incidentu s kosmickou tříští http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/anatomie-incidentu-s-kosmickou-tristi.html <p style="text-align: justify;"> Man&eacute;vr maj&iacute;c&iacute; za c&iacute;li vyloučit sr&aacute;žku mise ESA Swarm s&nbsp;kusem kosmick&eacute; tř&iacute;&scaron;tě se nakonec minul&yacute; t&yacute;den uk&aacute;zal jako zbytečn&yacute;. Bl&iacute;zk&eacute; setk&aacute;n&iacute; ale znovu připomnělo na narůstaj&iacute;c&iacute; riziko od kosmick&eacute; tř&iacute;&scaron;tě.</p> Thu, 02 Feb 2017 10:14:00 GMT Družice pro studium větru se těší na závěrečné testy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-studium-vetru-se-tesi-na-zaverecne-testy.html <p style="text-align: justify;"> Cesta k&nbsp;realizaci mise ESA Aeolus je dlouh&aacute; a trnit&aacute;, jenže v&yacute;voj nov&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute; s&nbsp;sebou zkr&aacute;tka v&yacute;zvy přin&aacute;&scaron;&iacute;. Pot&eacute;, co nyn&iacute; byla družice vybavena sv&yacute;m revolučn&iacute;m př&iacute;strojem, měla by před n&iacute; b&yacute;t už jen cesta do vesm&iacute;ru. Na n&iacute; se ov&scaron;em je&scaron;tě zastav&iacute; ve Francii, kde na ni ček&aacute; z&aacute;věrečn&eacute; kolo zkou&scaron;ek. A pak před koncem roku odesl&aacute;n&iacute; na kosmodrom.</p> Wed, 01 Feb 2017 09:57:00 GMT Sledování sondy Cassini http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-sondy-cassini.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;polovině ledna paraboly ESA pro zachyt&aacute;v&aacute;n&iacute; sign&aacute;lu z&nbsp;hlubok&eacute;ho vesm&iacute;ru zaměřily na dvou kontinentech svoji pozornost na sign&aacute;ly přich&aacute;zej&iacute;c&iacute; ze sondy Cassini, jej&iacute;ž mise u planety Saturn se bl&iacute;ž&iacute; do fin&aacute;le.</p> Tue, 31 Jan 2017 09:55:00 GMT První družice SmallGEOs dosáhla oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-smallgeos-dosahla-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; mal&aacute; telekomunikačn&iacute; platforma ESA se vydala na svoji prvn&iacute; kosmickou misi.</p> Mon, 30 Jan 2017 09:38:00 GMT Upozornění pro média: první let platformy SmallGEO http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-prvni-let-platformy-smallgeo.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; univerz&aacute;ln&iacute; evropsk&aacute; platforma pro mal&eacute; družice SmallGEO se dočk&aacute; sv&eacute;ho premi&eacute;rov&eacute;ho letu. V&nbsp;časn&yacute;ch hodin&aacute;ch ji 28. ledna vynese do vesm&iacute;ru raketa Sojuz.</p> Thu, 26 Jan 2017 09:36:00 GMT Úspěch českého týmu v rámci mezinárodní soutěže "Farming by Satellite Prize" http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/uspech-ceskeho-tymu-v-ramci-mezinarodni-souteze-farming-by-satellite-prize.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 23. ledna bylo na mezin&aacute;rodn&iacute;m agroprůmyslov&eacute;m veletrhu Zelen&yacute; t&yacute;den v&nbsp;Berl&iacute;ně rozhodnuto o&nbsp;v&iacute;tězi třet&iacute;ho ročn&iacute;ku ceny propaguj&iacute;c&iacute; nov&eacute; n&aacute;pady pro využit&iacute; družicov&yacute;ch technologi&iacute; v&nbsp;zemědělstv&iacute; nazvan&eacute; <strong>Farming by Satellite Prize</strong>. V r&aacute;mci soutěže se na <strong>druh&eacute;m m&iacute;stě um&iacute;stil team</strong> <strong>TTT Solutions z Česk&eacute; republiky</strong> (Univerzita Palack&eacute;ho v Olomouci), kter&yacute; uspěl s projektem na zji&scaron;ťov&aacute;n&iacute; typu a vyhodnocov&aacute;n&iacute; stavu zemedělsk&yacute;ch plodin s přesahem ke kontrole vypl&aacute;cen&iacute; dotac&iacute; pro zemědělce (CDES), využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; data družice Sentinel-2 evropsk&eacute;ho programu pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země <a href="http://www.czechspaceportal.cz/4-sekce/pozorovani-zeme/copernicus/" target="_blank">Copernicus</a>.</p> Wed, 25 Jan 2017 11:40:00 GMT Ze vzdáleného vesmíru do blízkého oka http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ze-vzdaleneho-vesmiru-do-blizkeho-oka.html <p style="text-align: justify;"> Kontaktn&iacute; čočky, br&yacute;le a očn&iacute; implant&aacute;ty jsou nyn&iacute; vyr&aacute;běny s&nbsp;vět&scaron;&iacute; přesnost&iacute;, a to d&iacute;ky př&iacute;strojům provozovan&yacute;m na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici.</p> Wed, 25 Jan 2017 09:35:00 GMT Stalo se: Czech - German Space Industry Days 2017 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/stalo-se-czech---german-space-industry-days-2017.html <p> Ve dnech 18. a 19. ledna 2017 se v&nbsp;německ&eacute;m Oberpfaffenhofen uskutečnily 2. Česko-německ&eacute; průmyslov&eacute; dny, kter&eacute; uspoř&aacute;dalo Ministerstvo dopravy ČR spolu s Německ&yacute;m centrem pro letectv&iacute; a kosmonautiku (Deutsches Zentrum f&uuml;r Luft- und Raumfahrt - DLR) a s podporou ESA BIC Prague. Celkem 60 osob zastupuj&iacute;c&iacute;ch 37 česk&yacute;ch a německ&yacute;ch organizac&iacute;, přev&aacute;žně z&nbsp;řad soukrom&yacute;ch firem, se se&scaron;lo v&nbsp;prostor&aacute;ch centra DLR, aby iniciovaly nov&aacute; t&eacute;mata vz&aacute;jemn&eacute; spolupr&aacute;ce na&nbsp;projektech s&nbsp;kosmickou tematikou.&nbsp;<a href="/files/files/JS/2017-01-18-19%20-%20CZ-DE%20Industry%20days/Presentations_2%20German-Czech%20Industry%20Days.zip" style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;" target="_blank"><span style="color:#ff0000;"><strong>PREZENTACE KE STAŽEN&Iacute;</strong></span></a></p> Tue, 24 Jan 2017 13:10:00 GMT Výroba sondy ExoMars 2020 na plný plyn http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyroba-sondy-exomars-2020-na-plny-plyn.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ř&iacute;jnu dorazila k&nbsp;Rud&eacute; planetě prvn&iacute; sonda mise ExoMars. Nyn&iacute; bylo potvrzeno, že dokončena bude i druh&aacute; mise tak, aby mohla odstartovat v&nbsp;roce 2020.</p> Tue, 24 Jan 2017 09:33:00 GMT Nové triky pro starou družici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-triky-pro-starou-druzici.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř XMM-Newton je jednou z&nbsp;nejd&eacute;le pracuj&iacute;c&iacute;ch a nejproduktivněj&scaron;&iacute;ch družic ESA: jej&iacute;m &uacute;kolem je studovat vesm&iacute;r v&nbsp;rentgenov&eacute; č&aacute;sti elektromagnetick&eacute;ho spektra. D&iacute;ky t&yacute;mov&eacute; pr&aacute;ci a technick&yacute;m inovac&iacute;m je přitom pravděpodobn&eacute;, že bude fungovat je&scaron;tě dlouho.</p> Mon, 23 Jan 2017 09:29:00 GMT Kosmonaut Thomas Pesquet uskutečnil výstup do otevřeného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-thomas-pesquet-uskutecnil-vystup-do-otevreneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet uskutečnil v&nbsp;p&aacute;tek 13. ledna svůj prvn&iacute; v&yacute;stup do otevřen&eacute;ho prostoru, kter&eacute;ho se společně s&nbsp;n&iacute;m z&uacute;častnil astronaut NASA Shane Kimbrough. Dvojice str&aacute;vila 5 hodin a 58 minut vně Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, kde dokončila modernizaci energetick&eacute;ho syst&eacute;mu komplexu v&yacute;měnou akumul&aacute;torů.</p> Wed, 18 Jan 2017 15:35:00 GMT Termíny do diáře: letní a podzimí workshopy ESA pro učitele http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/terminy-do-diare-letni-a-podzimi-workshopy-esa-pro-ucitele.html <p style="text-align: justify;"> ESA bude organizovat 8. letn&iacute; workshop pro učitele v&nbsp;Nizozem&iacute;, a to od 11. do 14. července 2017. N&aacute;sledně pak i 3. podzimn&iacute; workshop pro učitele, a to od 5. do 8. ř&iacute;jna 2017.</p> Tue, 17 Jan 2017 15:34:00 GMT Výstup do otevřeného prostoru v rámci mise Proxima živě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystup-do-otevreneho-prostoru-v-ramci-mise-proxima-zive.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet je připraven&yacute; uskutečnit svoji prvn&iacute; kosmickou vych&aacute;zku, a to v&nbsp;p&aacute;tek 13. ledna. Společně s&nbsp;astronautem NASA Shanem Kimbroughem vystoup&iacute; z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice ve 12:05 h (13:05 h středoevropsk&eacute;ho času), aby dokončil modernizaci akumul&aacute;torů v&nbsp;energetick&eacute;m syst&eacute;mu komplexu.</p> Fri, 13 Jan 2017 15:31:00 GMT Předstartovní přípravy družice Sentinel-2B začínají http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/predstartovni-pripravy-druzice-sentinel-2b-zacinaji.html <p style="text-align: justify;"> Mnoz&iacute; z&nbsp;n&aacute;s vstoupili do nov&eacute;ho roku 2017 lehce, ne tak ale t&yacute;m připravuj&iacute;c&iacute; družici Sentinel-2B na start. Ten je zat&iacute;m pl&aacute;novan&yacute; na 7. března a t&yacute;m přiv&iacute;tal nov&yacute; rok prac&iacute; na pln&yacute; plyn.</p> Thu, 12 Jan 2017 15:29:00 GMT Příležitost pro české firmy podílet se na výstavbě největšího vesmírného dalekohledu světa v jihoamerickém Chile http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/prilezitost-pro-ceske-firmy-podilet-se-na-vystavbe-nejvetsiho-vesmirneho-dalekohledu-sveta-v-jihoamerickem-chile.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; jižn&iacute; observatoř (ESO) připravuje v&yacute;stavbu <strong>Evropsk&eacute;ho extr&eacute;mně velk&eacute;ho dalekohledu E-ELT</strong> (European Extremely Large Telescope). Jde o projekt <strong>největ&scaron;&iacute;ho teleskopu světa</strong>, kter&yacute; se bude stavět na 3000 m vysok&eacute; hoře Cerro Armazones v&nbsp;oblasti pou&scaron;tě Atacama v Chile. Jeho realizaci pro ESO zaji&scaron;ťuje konsorcium italsk&yacute;ch stavebn&iacute;ch společnost&iacute; Astaldi a Cimolai. Jedn&aacute; se o největ&scaron;&iacute; kontrakt v dějin&aacute;ch pozemn&iacute; astronomie. Do rozpočtu ESO přisp&iacute;v&aacute; finančně z&nbsp;titulu členstv&iacute; rovněž ČR a <strong>česk&eacute; firmy se tak mohou do v&yacute;stavby E-ELT zapojit.</strong></p> Tue, 10 Jan 2017 13:48:00 GMT Dokončeno testování servisního modulu pro loď Orion http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokonceno-testovani-servisniho-modulu-pro-lod-orion.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 12. prosince předala ESA vlastnictv&iacute; testovac&iacute;ho modulu ESM (European Service Module) lodi Orion zař&iacute;zen&iacute; Plum Brook. Tento &uacute;kon představoval i ukončen&iacute; individu&aacute;ln&iacute;ho testov&aacute;n&iacute; struktury.</p> Tue, 27 Dec 2016 06:08:00 GMT Galileo představuje nový nástroj pro vědu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/galileo-predstavuje-novy-nastroj-pro-vedu.html <p style="text-align: justify;"> Zač&aacute;tek otevřen&eacute;ho poskytov&aacute;n&iacute; &uacute;vodn&iacute;ch služeb syst&eacute;mu Galileo v&nbsp;polovině prosince byl uv&iacute;tan&yacute; nejen uživateli na cel&eacute;m světě, ale speci&aacute;lně tak&eacute; vědeckou komunitou. Přesn&aacute; polohovac&iacute; služba je totiž nyn&iacute; volně dostupn&aacute; ke studiu Země a v&scaron;eho na n&iacute;, a to včetně z&aacute;konů fyziky.</p> Fri, 23 Dec 2016 06:06:00 GMT Sedmý letošní start rakety Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sedmy-letosni-start-rakety-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 dnes večer odstartovala, aby bezpečně dopravila na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic: Star One-D1 a JCSat-15.</p> Thu, 22 Dec 2016 06:04:00 GMT Klouzání atmosférou planety Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/klouzani-atmosferou-planety-mars.html <p style="text-align: justify;"> Po hladk&eacute;m př&iacute;letu nejnověj&scaron;&iacute; sondy ESA k&nbsp;Marsu se nyn&iacute; ř&iacute;dic&iacute; středisko chyst&aacute; na velkou v&yacute;zvu s&nbsp;n&iacute; spojenou: na opakovan&eacute; průlety horn&iacute;mi vrstvami atmosf&eacute;ry planety, kter&eacute; maj&iacute; sondě TGO (Trace Gas Orbiter) zajistit usazen&iacute; na fin&aacute;ln&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Wed, 21 Dec 2016 06:02:00 GMT Intel získal firmu z inkubátoru ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/intel-ziskal-firmu-z-inkubatoru-esa.html <p style="text-align: justify;"> Na světě jsou tis&iacute;ce firem, kter&eacute; se věnuj&iacute; dronům, ale Intel se rozhodl z&iacute;skat do sv&eacute;ho portfolia společnost Mavinci: jde o start-up z&nbsp;podnikatelsk&eacute;ho inkub&aacute;toru ESA v&nbsp;Německu, kter&yacute; vyv&iacute;j&iacute; snadno ovladateln&yacute; syst&eacute;m pro d&aacute;lkov&eacute; pozorov&aacute;n&iacute; země.</p> Tue, 20 Dec 2016 06:00:00 GMT Výstup z ISS pro kosmonauta Thomase Pesqueta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystup-z-iss-pro-kosmonauta-thomase-pesqueta.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet se již brzy stane jeden&aacute;ct&yacute;m Evropanem, kter&yacute; uskutečn&iacute; v&yacute;stup do otevřen&eacute;ho prostoru. Stane se tak př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c, kdy ve skafandru vystoup&iacute; z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Mon, 19 Dec 2016 05:58:00 GMT Systém Galileo zahájil globální provoz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-zahajil-globalni-provoz.html <p style="text-align: justify;"> Vlastn&iacute; evropsk&yacute; družicov&yacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo zah&aacute;jil provoz: satelity začaly z&nbsp;vesm&iacute;ru vys&iacute;lat pozičn&iacute;, navigačn&iacute; a časov&eacute; informace určen&eacute; uživatelům na cel&eacute;m světě.</p> Fri, 16 Dec 2016 05:49:00 GMT Tisková zpráva: Evropský navigační systém Galileo zahajuje svůj provoz http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava-evropsky-navigacni-system-galileo-zahajuje-svuj-provoz.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise dnes slavnostně ozn&aacute;mila, že poprv&eacute; spou&scaron;t&iacute; služby družicov&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Evropa se tak zařadila mezi hlavn&iacute; světov&eacute; hr&aacute;če na poli družicov&eacute; navigace, jak&yacute;mi jsou zejm&eacute;na Spojen&eacute; st&aacute;ty americk&eacute; s popul&aacute;rn&iacute;m a dlouhodobě využ&iacute;van&yacute;m syst&eacute;mem GPS, Rusko se syst&eacute;mem GLONASS a Č&iacute;na s BeiDou. Uživatel&eacute; a vlastn&iacute;c&iacute; chytr&yacute;ch mobiln&iacute; telefonů vybaven&yacute;ch vhodn&yacute;mi přij&iacute;mači tak již budou moci sign&aacute;l z družic Galileo využ&iacute;vat a v kombinaci se syst&eacute;mem GPS naj&iacute;t sign&aacute;l i v m&iacute;stech, kde to doposud nebylo možn&eacute; nebo jen velmi obt&iacute;žn&eacute;.</p> Thu, 15 Dec 2016 08:52:00 GMT Nové družice Galileo se přidaly k evropské satelitní konstelaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-druzice-galileo-se-pridaly-k-evropske-satelitni-konstelaci.html <p style="text-align: justify;"> Družice Galileo s&nbsp;pořadov&yacute;mi č&iacute;sly 13 a 14 začaly vys&iacute;lat navigačn&iacute; sign&aacute;l coby plně operačn&iacute; členov&eacute; evropsk&eacute; konstelace satelitn&iacute; navigace.</p> Fri, 09 Dec 2016 09:37:00 GMT OSN uznala 30. červen jako „Den asteroidu“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/osn-uznala-30-cerven-jako-den-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> Organizace spojen&yacute;ch n&aacute;rodů ofici&aacute;lně vyhl&aacute;sila 30. červen - v&yacute;roč&iacute; největ&scaron;&iacute;ho dopadu asteroidu v&nbsp;zaznamenan&eacute; historii - jako mezin&aacute;rodn&iacute; &bdquo;Den asteroidu&ldquo;. A to s&nbsp;c&iacute;lem zv&yacute;&scaron;it z&aacute;jem o tuto hrozbu a z&aacute;roveň př&iacute;ležitost představovanou těmito mal&yacute;mi tělesy roztrou&scaron;en&yacute;mi po vesm&iacute;ru.</p> Thu, 08 Dec 2016 09:35:00 GMT Sonda ExoMars vyfotografovala měsíc Phobos http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-vyfotografovala-mesic-phobos.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) poř&iacute;dila sn&iacute;mky měs&iacute;ce Phobos u planety Mars. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci druh&eacute; sady testovac&iacute;ch měřen&iacute;, kter&aacute; byla provedena po př&iacute;letu k&nbsp;Rud&eacute; planetě 19. ř&iacute;jna.</p> Wed, 07 Dec 2016 09:33:00 GMT Raketa Vega vynesla tureckou družici pro dálkový průzkum Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-vega-vynesla-tureckou-druzici-pro-dalkovy-pruzkum-zeme.html <p style="text-align: justify;"> Společnost Arianespace dnes vypustila raketu Vega na komerčn&iacute; misi, během n&iacute;ž dopravila na oběžnou dr&aacute;hu tureckou družici pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum.</p> Tue, 06 Dec 2016 07:22:00 GMT Výsledky ministerské rady ESA 2016 – ČR významně navýšila svoji účast ve volitelných programech! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vysledky-ministerske-rady-esa-2016---cr-vyznamne-navysila-svoji-ucast-ve-volitelnych-programech.html <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 13.3333px;">Česk&aacute; delegace pod veden&iacute;m n&aacute;městka ministra dopravy Kamila Rudoleck&eacute;ho &uacute;spě&scaron;ně zakončila jedn&aacute;n&iacute; na ministersk&eacute; radě ESA, kter&aacute; se konala ve dnech 1. a 2. prosince 2016. V&nbsp;souladu se schv&aacute;len&yacute;m mand&aacute;tem od vl&aacute;dy ČR v&yacute;znamně nav&yacute;&scaron;ila svoji &uacute;čast ve voliteln&yacute;ch programech ESA. Pod&iacute;vejte se na rychl&yacute; přehled nov&yacute;ch z&aacute;vazků ČR:</span></p> Sat, 03 Dec 2016 10:04:00 GMT První družice SmallGEO absolvovala svoji poslední pozemskou cestu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-smallgeo-absolvovala-svoji-posledni-pozemskou-cestu.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; telekomunikačn&iacute; družice postaven&aacute; na platformě SmallGEO dnes po dokončen&iacute; testů v&nbsp;německ&eacute; firmě IABG dorazila na evropsk&yacute; kosmodrom Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana). Vstoupila tak do z&aacute;věrečn&eacute; f&aacute;ze př&iacute;pravy, kter&aacute; směřuje ke startu na palubě rakety Sojuz v&nbsp;lednu př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku.</p> Thu, 01 Dec 2016 07:24:00 GMT Aktualizovaný pracovní plán programu Horizont 2020 na rok 2017 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/aktualizovany-pracovni-plan-programu-horizont-2020-na-rok-2017.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise zveřejnila aktualizovan&yacute; pracovn&iacute; pl&aacute;n programu Horizont 2020 na rok 2017, kter&yacute; schv&aacute;lil Programov&yacute; v&yacute;bor Horizont 2020, konfigurace vesm&iacute;r. Seznamte se s t&eacute;maty, kter&aacute; budou předmětem v&yacute;zev na rok 2017, jejich prioritami a finančn&iacute;mi alokacemi!</p> Wed, 30 Nov 2016 12:42:00 GMT První snímky Marsu ukazují potenciál nové sondy ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-snimky-marsu-ukazuji-potencial-nove-sondy-esa.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; sonda ESA ExoMars TGO pracuj&iacute;c&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze Marsu poprv&eacute; otestovala svůj soubor př&iacute;strojů. Zkou&scaron;ka uk&aacute;zala, že jejich potenci&aacute;l pro budouc&iacute; vědeck&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; je obrovsk&yacute;.</p> Wed, 30 Nov 2016 09:31:00 GMT Vita: název a logo další expedice ESA na kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vita-nazev-a-logo-dalsi-expedice-esa-na-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Paolo Nespoli se v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce vyd&aacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, což pro něj bude představovat již třet&iacute; cestu do vesm&iacute;ru. Dnes přitom bylo ozn&aacute;meno jm&eacute;no a logo jeho mise.</p> Tue, 29 Nov 2016 07:26:00 GMT Kosmonaut Paolo Nespoli má novou posádku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-paolo-nespoli-ma-novou-posadku.html <p style="text-align: justify;"> Partneři v&nbsp;projektu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice ozn&aacute;mili změny v&nbsp;pos&aacute;dk&aacute;ch t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se mis&iacute; v&nbsp;roce 2017. Pro kosmonauta ESA Paola Nespoliho to znamen&aacute;, že byl jmenovan&yacute; k&nbsp;letu s&nbsp;&bdquo;novou&ldquo; pos&aacute;dkou.</p> Thu, 24 Nov 2016 07:27:00 GMT Start nového navigačního kvintetu Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-noveho-navigacniho-kvintetu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; raketa Ariane 5 vynesla do vesm&iacute;ru dal&scaron;&iacute; čtyři satelity syst&eacute;mu Galileo. T&iacute;m značně urychlila nasazen&iacute; nov&eacute;ho družicov&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu.</p> Tue, 22 Nov 2016 07:38:00 GMT Rozšiřte náš tým! Hledáme specialistku/specialistu na výzkum a vývoj v dopravě a procesy kolem přípravy a návrhů výzkumných programů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rozsirte-nas-tym-hledame-specialistku-specialistu-na-vyzkum-a-vyvoj-v-doprave-a-procesy-kolem-pripravy-a-navrhu-vyzkumnych-programu.html <p style="text-align: justify;"> Zaj&iacute;m&aacute; V&aacute;s v&yacute;zkum v dopravě, m&aacute;te alespoň z&aacute;kladn&iacute; povědom&iacute; o v&yacute;zkumn&yacute;ch projektech, o procesech kolem př&iacute;pravy v&yacute;zkumn&yacute;ch programů? Chtěli byste se zapojit do procesu př&iacute;pravy v&yacute;zkumn&yacute;ch projektů a programů? Dozvědět se v&scaron;e o poskytov&aacute;n&iacute; veřejn&eacute; podpory na projekty? Přidejte se k&nbsp;n&aacute;m!</p> Mon, 21 Nov 2016 14:29:00 GMT Kosmonaut ESA Thomas Pesquet dorazil na Mezinárodní kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-thomas-pesquet-dorazil-na-mezinarodni-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet, astronautka NASA Peggy Whitsonov&aacute; a rusk&yacute; velitel Oleg Novickij z&nbsp;Roskosmosu se po dvoudenn&iacute;m letu na plaubě lodi Sojuz MS-03 připojili k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici.</p> Mon, 21 Nov 2016 07:40:00 GMT Začala mise Proxima http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zacala-mise-proxima.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet, astronautka NASA Peggy Whitsonov&aacute; a rusk&yacute; velitel Oleg Novickij z&nbsp;Roskosmosu se 17. listopadu ve 20:20 h GMT vydali do vesm&iacute;ru z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu. Jejich loď Sojuz MS-03 nyn&iacute; bezpečně m&iacute;ř&iacute; k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, s&nbsp;n&iacute;ž by se měla spojit v&nbsp;sobotu.</p> Fri, 18 Nov 2016 07:41:00 GMT Rozloučení s družicí Sentinel-2B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rozlouceni-s-druzici-sentinel-2b.html <p> Jen několik t&yacute;dnů před t&iacute;m, než bude družice Sentinel-2B uložena do kontejneru a odesl&aacute;na do Francouzsk&eacute; Guayany, odkud se v&nbsp;březnu 2017 vyd&aacute; do vesm&iacute;ru, měli z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; a vědeck&eacute; komunity posledn&iacute; &scaron;anci spatřit druh&yacute; satelit evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus.</p> Wed, 16 Nov 2016 09:30:00 GMT Čtyři družice Galileo na jedné raketě Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctyri-druzice-galileo-na-jedne-rakete-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Hned čtyři družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo se potkaly na adapt&eacute;ru nosn&eacute; rakety Ariane 5, kter&aacute; se chyst&aacute; ke startu z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Mon, 14 Nov 2016 07:43:00 GMT Let s kvartetem družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/let-s-kvartetem-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Už tento měs&iacute;c vynese jedna nosn&aacute; raketa Ariane 5 hned kvarteto družic syst&eacute;mu Galileo: půjde o prvn&iacute; vynesen&iacute; čtyř satelitů najednou během budov&aacute;n&iacute; tohoto navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu. Letov&iacute; kontroloři už nyn&iacute; intenzivně tr&eacute;nuj&iacute;, aby komplexn&iacute; dod&aacute;vka na oběžnou dr&aacute;hu proběhla &uacute;spě&scaron;ně.</p> Wed, 09 Nov 2016 04:36:00 GMT Kosmická výstava v Toulouse http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-vystava-v-toulouse.html <p> Tematick&aacute; expozice &bdquo;Cit&eacute; de l&rsquo;espace&ldquo; ve francouzsk&eacute;m Toulouse zve mal&eacute; i velk&eacute;, aby se dozvěděli něco nov&eacute;ho a zaj&iacute;mav&eacute;ho o životě na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici.</p> Tue, 08 Nov 2016 07:47:00 GMT Automatické oko bdí nad seizmickými oblastmi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/automaticke-oko-bdi-nad-seizmickymi-oblastmi.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&eacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus Sentinel-1 jsou v&nbsp;kombinaci s&nbsp;cloudov&yacute;mi technologiemi schopny monitorovat z&oacute;ny zemětřesen&iacute; na Zemi t&iacute;m, že vyhled&aacute;vaj&iacute; drobn&eacute; posuny povrchu, a to i o velikosti jednoho milimetru.</p> Mon, 07 Nov 2016 04:38:00 GMT Speciální vrstva pomáhá udržovat teplotu evropských telekomunikačních družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/specialni-vrstva-pomaha-udrzovat-teplotu-evropskych-telekomunikacnich-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Povrchov&aacute; vrstva původně vyvinut&aacute; pro l&eacute;kařsk&eacute; implant&aacute;ty je nyn&iacute; připravena k&nbsp;tomu, aby chr&aacute;nila př&iacute;&scaron;t&iacute; generaci evropsk&yacute;ch telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Fri, 04 Nov 2016 04:39:00 GMT Místo dopadu modulu Schiaparelli na barevné fotografii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/misto-dopadu-modulu-schiaparelli-na-barevne-fotografii.html <p style="text-align: justify;"> Nov&eacute; sn&iacute;mky ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; poř&iacute;zen&eacute; průzkumnou sondou NASA ukazuj&iacute; v&nbsp;barvě č&aacute;sti v&yacute;sadkov&eacute;ho modulu Schiaparelli mise ExoMars na Rud&eacute; planetě.</p> Thu, 03 Nov 2016 04:41:00 GMT Družice pro sledování dronů a navádění cyklistů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-sledovani-dronu-a-navadeni-cyklistu.html <p style="text-align: justify;"> Syst&eacute;m hodn&yacute; kosmick&eacute;ho věku pro detekov&aacute;n&iacute; dronů si odv&aacute;ž&iacute; velkou cenu z&nbsp;leto&scaron;n&iacute;ho kl&aacute;n&iacute; ESNC (European Satellite Navigation Competition), zat&iacute;mco cena ESA putovala ze chytr&yacute;m cyklistick&yacute;m navigačn&iacute;m zvonkem.</p> Wed, 02 Nov 2016 04:42:00 GMT Cenu Copernicus Masters vyhrál projekt Sentinel Hub http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cenu-copernicus-masters-vyhral-projekt-sentinel-hub.html <p style="text-align: justify;"> Cloudov&aacute; webov&aacute; služba, kter&eacute; dovoluje neodborn&iacute;kům proch&aacute;zet, zpracov&aacute;vat a distribuovat velk&aacute; množstv&iacute; dat z&nbsp;d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země z&iacute;skala leto&scaron;n&iacute; hlavn&iacute; cenu v&nbsp;kl&aacute;n&iacute; Copernicus Masters.</p> Tue, 01 Nov 2016 04:43:00 GMT Příští zastávka kosmonauta ESA Thomase Pesqueta: Bajkonur http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristi-zastavka-kosmonauta-esa-thomase-pesqueta-bajkonur.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet, astronautka NASA Peggy Whitsonov&aacute; a rusk&yacute; pilot Oleg Novickij složili koncem ř&iacute;jna z&aacute;věrečn&eacute; zkou&scaron;ky před startem lodi Sojuz, kter&aacute; je už tento listopad vynese na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Mon, 31 Oct 2016 04:46:00 GMT Detailní snímky modulu Schiaparelli a jeho pomocného hardware na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/detailni-snimky-modulu-schiaparelli-a-jeho-pomocneho-hardware-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Sn&iacute;mky ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute;, kter&eacute; poř&iacute;dila sonda NASA tento t&yacute;den, ukazuj&iacute; dal&scaron;&iacute; detaily oblasti, v&nbsp;n&iacute;ž skončil modul mise ExoMars Schiaparelli po sv&eacute;m průletu atmosf&eacute;rou Marsu dne 19. ř&iacute;jna.</p> Thu, 27 Oct 2016 04:48:00 GMT Tisková zpráva Evropské komise: Nová politika Komise pro oblast kosmických aktivit klade důraz na zlepšování každodenního života lidí a na posilování konkurenceschopnosti Evropy http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/tiskova-zprava-evropske-komise-nova-politika-komise-pro-oblast-kosmickych-aktivit-klade-duraz-na-zlepsovani-kazdodenniho-zivota-lidi-a-na-posilovani-konkurenceschopnosti-evropy.html <p style="text-align: justify;"> S odkazem na veřejnou konzultaci, kterou EK spustila v prvn&iacute; polovině tohoto roku, byla dnes v Bruselu schv&aacute;lena &quot;Kosmick&aacute; strategie pro Evropu&quot;. <a data-mce-="" href="http://ec.europa.eu/docsroom/documents/19442" target="_blank"><strong>Kosmick&aacute; strategie pro Evropu</strong></a> reaguje na&nbsp;rostouc&iacute; glob&aacute;ln&iacute; hospod&aacute;řskou soutěž, vět&scaron;&iacute; zapojen&iacute; soukrom&eacute;ho sektoru a&nbsp;v&yacute;znamn&eacute; technologick&eacute; změny. Komise v r&aacute;mci strategie navrhuje řadu opatřen&iacute;, jejichž c&iacute;lem je umožnit občanům plně využ&iacute;vat v&yacute;hod, kter&eacute; kosmick&eacute; aktivity nab&iacute;zej&iacute;, vytvořit vhodn&eacute; prostřed&iacute; pro růst kosmick&yacute;ch startupů, podpořit vedouc&iacute; postaven&iacute; Evropy v&nbsp;oblasti vesm&iacute;ru a&nbsp;zv&yacute;&scaron;it jej&iacute; pod&iacute;l na&nbsp;světov&yacute;ch kosmick&yacute;ch trz&iacute;ch.</p> Wed, 26 Oct 2016 12:46:00 GMT Výzva k předložení návrhů na realizaci L-3 mise v rámci vědeckého programu ESA http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vyzva-k-predlozeni-navrhu-na-realizaci-l-3-mise-v-ramci-vedeckeho-programu-esa.html <p style="text-align: justify;"> ESA zveřejnila dne 25. ř&iacute;jna v&yacute;zvu pro evropskou vědeckou komunitu, zaměřenou na předložen&iacute; n&aacute;vrhu L3 mise v&nbsp;r&aacute;mci Cosmic Vision vědeck&eacute;ho programu ESA. Předpokl&aacute;dan&yacute; start mise je napl&aacute;nov&aacute;n na r. 2034. T&eacute;matem L3 mise je pak &bdquo;Gravitačn&iacute; vesm&iacute;r&ldquo;, c&iacute;l&iacute;c&iacute; na ře&scaron;en&iacute; ot&aacute;zek spojen&yacute;ch s&nbsp;vlastn&iacute; povahou gravitace, čern&yacute;ch děr, dynamikou galaktick&yacute;ch jader či poskytnut&iacute; informac&iacute; o vzniku a v&yacute;voji bin&aacute;rn&iacute;ch slunečn&iacute;ch soustav.</p> Wed, 26 Oct 2016 09:55:00 GMT Další krok ke kosmické observatoři pro pozorování gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-krok-ke-kosmicke-observatori-pro-pozorovani-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> ESA zve vědce z&nbsp;cel&eacute; Evropy, aby předložili koncepty pro třet&iacute; velkou misi v&nbsp;r&aacute;mci jej&iacute;ho vědeck&eacute;ho programu - pro misi určenou ke studiu gravitačn&iacute;ho vesm&iacute;ru.</p> Wed, 26 Oct 2016 04:50:00 GMT Geologický výcvik kosmonautů na analogu Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/geologicky-vycvik-kosmonautu-na-analogu-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonauti ESA Luca Parmitano a Pedro Duque společně s&nbsp;instruktorem Matthiasem Maurerem začali druhou f&aacute;zi planet&aacute;rn&iacute;ho geologick&eacute;ho poln&iacute;ho v&yacute;cviku &bdquo;Pangaea&ldquo;. A to v&nbsp;krajině velmi podobn&eacute; Marsu v&nbsp;oblasti Geoparque Lanzarote na Kan&aacute;rsk&yacute;ch ostrovech.</p> Tue, 25 Oct 2016 05:03:00 GMT Rybí farmy řízené družicemi Sentinel a cloudy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rybi-farmy-rizene-druzicemi-sentinel-a-cloudy.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; služba dostupn&aacute; skrze cloudov&eacute; syst&eacute;my využ&iacute;v&aacute; dat z&nbsp;tř&iacute; dek&aacute;d družicov&eacute;ho pozorov&aacute;n&iacute; pobřežn&iacute;ch z&oacute;n, a tak představuje bohat&yacute; informačn&iacute; zdroj pro ryb&aacute;řstv&iacute;. Tedy pro jeden z&nbsp;nejrychleji rostouc&iacute;ch zdrojů potravin.</p> Mon, 24 Oct 2016 05:04:00 GMT Místo přistání modulu Schiaparelli očima sondy MRO http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/misto-pristani-modulu-schiaparelli-ocima-sondy-mro.html <p style="text-align: justify;"> Sonda NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) identifikovala nov&eacute; &uacute;tvary na povrchu planety Mars, o kter&yacute;ch se lze domn&iacute;vat, že maj&iacute; spojitost s evropsk&yacute;m demonstr&aacute;torem přist&aacute;n&iacute; - modulem Schiaparelli.</p> Fri, 21 Oct 2016 05:06:00 GMT Probíhá dekódování sestupových dat ze sondy Schiaparelli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/probiha-dekodovani-sestupovych-dat-ze-sondy-schiaparelli.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;kladn&iacute; data z&nbsp;přist&aacute;vac&iacute;ho modulu Schiaparelli mise ExoMars, kter&aacute; byla během jeho sestupu na povrch Rud&eacute; planety posl&aacute;na na mateřskou sondu TGO (Trace Gas Orbiter), byla odesl&aacute;na na Zemi a nyn&iacute; prob&iacute;h&aacute; jejich anal&yacute;za odborn&iacute;ky.</p> Thu, 20 Oct 2016 05:08:00 GMT Evropské elektrické družice na plný plyn http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropske-elektricke-druzice-na-plny-plyn.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake byl u slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; nov&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii, kter&eacute; v&yacute;razně roz&scaron;&iacute;ř&iacute; evropsk&eacute; možnosti na poli družic využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ch čistě elektrick&yacute; pohon.</p> Wed, 19 Oct 2016 07:36:00 GMT Připraveno na Rudou planetu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pripraveno-na-rudou-planetu.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; t&yacute;den m&aacute; mise ESA ExoMars přesně a pr&aacute;vě jedin&yacute; pokus na to, aby byla zachycena gravitac&iacute; planety Mars. Sonda i pracovn&iacute;ci zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute; jej&iacute; př&iacute;let v&nbsp;ř&iacute;dic&iacute;m středisku jsou na tento okamžik plně připraveni.</p> Mon, 17 Oct 2016 07:38:00 GMT Co očekávat od kamery modulu Schiaparelli? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-ocekavat-od-kamery-modulu-schiaparelli.html <p style="text-align: justify;"> Když bude přist&aacute;vac&iacute; modul Schiaparelli mise ExoMars sestupovat 19. ř&iacute;jna k&nbsp;Marsu, poř&iacute;d&iacute; celkem patn&aacute;ct sn&iacute;mků přibližuj&iacute;c&iacute;ho se povrchu. Vědci nyn&iacute; nasimulovali pohled, kter&yacute; z&nbsp;palubn&iacute; kamery můžeme oček&aacute;vat.</p> Thu, 13 Oct 2016 04:45:00 GMT Poslední zkoušky Thomase Pesqueta před startem do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-zkousky-thomase-pesqueta-pred-startem-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Už jen t&yacute;dny zb&yacute;vaj&iacute; do startu, kter&yacute; je pl&aacute;nov&aacute;n na časn&eacute; r&aacute;no 16. listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku. Před kosmonauty Thomasem Pesquetem (ESA), Peggy Whitsonovou (NASA) a Olegem Novick&yacute;m (Roskosmos) jsou nyn&iacute; z&aacute;věrečn&eacute; zkou&scaron;ky.</p> Wed, 12 Oct 2016 13:25:00 GMT Modul Schiaparelli je připravený přistát na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/modul-schiaparelli-je-pripraveny-pristat-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Tento t&yacute;den byly vysl&aacute;ny př&iacute;kazy směrem k&nbsp;meziplanet&aacute;rn&iacute; sondě ESA ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter), na jejichž z&aacute;kladě provede v&yacute;sadkov&yacute; modul Schiaparelli sestup a přist&aacute;n&iacute; na povrchu Marsu.</p> Mon, 10 Oct 2016 13:26:00 GMT Automatické testování vzorků přichází z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/automaticke-testovani-vzorku-prichazi-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Miniaturn&iacute; biotechnologick&aacute; jednotka vyvinut&aacute; pro Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici pom&aacute;h&aacute; zlep&scaron;ovat l&eacute;kařsk&eacute; diagn&oacute;zy na Zemi. Automatizace diagnostick&yacute;ch př&iacute;strojů tak dost&aacute;v&aacute; nov&yacute; rozměr.</p> Fri, 07 Oct 2016 13:29:00 GMT Prověřená Ariane 5 podkládá základy pro Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/proverena-ariane-5-podklada-zaklady-pro-ariane-6.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 m&aacute; nyn&iacute; za sebou 74 &uacute;spě&scaron;n&yacute;ch startů v&nbsp;řadě, č&iacute;mž dos&aacute;hla spolehlivosti sv&eacute; předchůdkyně Ariane 4. A jej&iacute; aktu&aacute;ln&iacute; experiment pom&aacute;h&aacute; při v&yacute;voji budouc&iacute; Ariane 6.</p> Thu, 06 Oct 2016 13:53:00 GMT Jednooký robot se učí vidět ve stavu beztíže http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jednooky-robot-se-uci-videt-ve-stavu-beztize.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;zkumn&iacute;ci podporovan&iacute; ESA ozn&aacute;mili, že se mal&yacute; dron naučil odhadovat vzd&aacute;lenosti na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici toliko s&nbsp;využit&iacute; jednoho &bdquo;oka&ldquo;.</p> Thu, 29 Sep 2016 13:55:00 GMT Bývalý ředitel systému Galileo dostal ocenění za práci v družicové navigaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/byvaly-reditel-systemu-galileo-dostal-oceneni-za-praci-v-druzicove-navigaci.html <p style="text-align: justify;"> Panel odborn&iacute;ků na družicovou navigaci na každoročn&iacute;m setk&aacute;n&iacute; US Institute of Navigation věnovan&eacute;mu GNSS (Global Navigation Satellite Syst&eacute;m) ocenil b&yacute;val&eacute;ho ředitele programu Galileo a s&nbsp;navigacemi spojen&yacute;ch služeb v&nbsp;ESA Didiera Faivreho za pr&aacute;ci spojenou s&nbsp;ustanoven&iacute;m syst&eacute;mu Galileo během sv&eacute;ho působen&iacute;.</p> Tue, 27 Sep 2016 13:57:00 GMT Měsíc a Mars v letadle http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mesic-a-mars-v-letadle.html <p style="text-align: justify;"> Proč nezkusit realizovat experiment v&nbsp;lun&aacute;rn&iacute; nebo martovsk&eacute; gravitaci? ESA přich&aacute;z&iacute; za evropsk&yacute;mi v&yacute;zkumn&iacute;ky s nab&iacute;dkou otestovat sv&eacute; teorie na palubě letadla, v&nbsp;němž na dvacet sekund vznikne sn&iacute;žen&aacute; gravitace.</p> Mon, 26 Sep 2016 14:00:00 GMT Likvidace vysloužilých družic v rámci iniciativy CleanSat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/likvidace-vyslouzilych-druzic-v-ramci-iniciativy-cleansat.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; dek&aacute;dě se vydaj&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;hy kolem Země stovky družic: zvl&aacute;&scaron;tě v&nbsp;př&iacute;padě, že se realitou stanou komerčn&iacute; megakonstelace satelitů. ESA proto už dnes pracuje na tom, aby tento bezprecedentn&iacute; n&aacute;růst kosmick&eacute; populace nespustil lavinu nekontrolovan&eacute;ho a nekontrolovateln&eacute;ho množstv&iacute; kosmick&eacute; tř&iacute;&scaron;tě.</p> Thu, 22 Sep 2016 14:02:00 GMT Mise Proba-3 se zaměří na studium sluneční atmosféry http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-proba-3-se-zameri-na-studium-slunecni-atmosfery.html <p style="text-align: justify;"> D&iacute;ky těsn&eacute; spolupr&aacute;ci na oběžn&eacute; dr&aacute;ze m&aacute; p&aacute;r mal&yacute;ch družic &scaron;anci otevř&iacute;t n&aacute;m &uacute;plně nov&yacute; pohled na zdroj z&aacute;řen&iacute; poch&aacute;zej&iacute;c&iacute; z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ho objektu ve Slunečn&iacute; soustavě: na slunečn&iacute; atmosf&eacute;ru, kter&aacute; zasahuje mili&oacute;ny kilometrů do vesm&iacute;ru.</p> Mon, 19 Sep 2016 22:20:00 GMT Družice Galileo pro listopadový start dorazily na evropský kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-pro-listopadovy-start-dorazily-na-evropsky-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Hned čtyři družice syst&eacute;mu Galileo dopravilo do Francouzsk&eacute; Guayany jedno letadlo v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 6. z&aacute;ř&iacute;. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;prav na jejich společn&yacute; start v&nbsp;listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku pomoc&iacute; rakety Ariane 5: prvn&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci budov&aacute;n&iacute; evropsk&eacute; navigačn&iacute; satelitn&iacute; konstelace.</p> Mon, 19 Sep 2016 07:22:00 GMT Při komplexní misi vynesla raketa Vega pět družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pri-komplexni-misi-vynesla-raketa-vega-pet-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Společnost Arianespace dnes vypustila raketu Vega na komplexn&iacute; misi, kter&aacute; demonstruje flexibilitu jej&iacute;ho horn&iacute;ho stupně a schopnost vyn&aacute;&scaron;et několik družic najednou.</p> Fri, 16 Sep 2016 07:23:00 GMT Evropská spolupráce pro bezpečnější nebe http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropska-spoluprace-pro-bezpecnejsi-nebe.html <p style="text-align: justify;"> ESA a společn&yacute; podnik SESAR jsou připraveni &uacute;zce spolupracovat při modernizaci ř&iacute;zen&iacute; leteck&eacute; dopravy skrze družicovou komunikaci.</p> Thu, 15 Sep 2016 07:25:00 GMT Událo se: Občanská debata Evropské kosmické agentury, 10. září, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/udalo-se-obcanska-debata-evropske-kosmicke-agentury-10-zari-praha.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) organizovala 10. z&aacute;ř&iacute; 2016 zcela prvn&iacute; občanskou debatu o vesm&iacute;ru a o roli Evropy v&nbsp;něm. Debatovalo současně 22 evropsk&yacute;ch zem&iacute;, kter&eacute; jsou členy ESA, včetně Česk&eacute; republiky.</p> Wed, 14 Sep 2016 15:34:00 GMT Mapa s miliardou hvězd observatoře Gaia slibuje velké poklady http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapa-s-miliardou-hvezd-observatore-gaia-slibuje-velke-poklady.html <p style="text-align: justify;"> Ve středu 14. z&aacute;ř&iacute; byl publikovan&yacute; prvn&iacute; katalog obsahuj&iacute;c&iacute; v&iacute;ce než miliardu hvězd, kter&yacute; poř&iacute;dila observatoř ESA Gaia. Jde o největ&scaron;&iacute; kdy publikovan&yacute; celooblohov&yacute; katalog vesm&iacute;rn&yacute;ch objektů.</p> Wed, 14 Sep 2016 07:26:00 GMT Estonsko podepsalo dohodu o zjednodušení přístupu k datům z misí Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/estonsko-podepsalo-dohodu-o-zjednoduseni-pristupu-k-datum-z-misi-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> ESA a Enterprise Estonia podepsaly dohodu, kter&aacute; zjednodu&scaron;uje jednomu z&nbsp;nejnověj&scaron;&iacute;ch člensk&yacute;ch st&aacute;tů ESA př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;družic Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus.</p> Tue, 13 Sep 2016 07:28:00 GMT Příprava na průzkum kosmických těles http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-pruzkum-kosmickych-teles.html <p style="text-align: justify;"> ESA zah&aacute;jila př&iacute;pravu kosmonautů, aby byli schopni identifikovat planet&aacute;rn&iacute; geologick&eacute; &uacute;tvary v&nbsp;r&aacute;mci budouc&iacute;ch mis&iacute; na Měs&iacute;c, Mars a asteroidy. Nyn&iacute; Luca Parmitano (It&aacute;lie) a Pedro Duque (&Scaron;panělsko) pracuj&iacute; s&nbsp;předn&iacute;mi evropsk&yacute;mi planet&aacute;rn&iacute;mi geology během ter&eacute;nn&iacute;ch prac&iacute; v&nbsp;italsk&eacute;m Bressanone, aby si osvojili jejich znalosti a zku&scaron;enosti.</p> Mon, 12 Sep 2016 07:29:00 GMT Sonda Rosetta míří do aktivního regionu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-miri-do-aktivniho-regionu.html <p style="text-align: justify;"> Aby bylo možn&eacute; &bdquo;vyžd&iacute;mat&ldquo; co nejv&iacute;ce unik&aacute;tn&iacute;ch informac&iacute; z&nbsp;meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy Rosetta - a to až do sam&eacute;ho konce - bude &uacute;chvatn&aacute; mise zavr&scaron;ena 30. z&aacute;ř&iacute; sestupem do oblasti na komet&aacute;rn&iacute;m j&aacute;dru, kter&aacute; je pln&aacute; aktivn&iacute;ch prohlubn&iacute;.</p> Fri, 09 Sep 2016 07:31:00 GMT Modul Philae nalezen! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/modul-philae-nalezen.html <p style="text-align: justify;"> Jen necel&yacute; měs&iacute;c před koncem mise z&iacute;skala kamera s&nbsp;vysok&yacute;m rozli&scaron;en&iacute;m na meziplanet&aacute;rn&iacute; sondě Rosetta sn&iacute;mky zachycuj&iacute;c&iacute; v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae uvězněn&yacute; ve zlomu na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Thu, 08 Sep 2016 05:43:00 GMT Nosná raketa Vega vynese „větrnou“ misi ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosna-raketa-vega-vynese-vetrnou-misi-esa.html <p style="text-align: justify;"> Ve středu 7. z&aacute;ř&iacute; 2016 podepsaly ESA a Arianespace kontrakt, kter&yacute; zajistil nosnou raketu pro družici Aeolus. Po tomto mezn&iacute;ku je zase o krůček bl&iacute;že lep&scaron;&iacute; pochopen&iacute; mechanismu fungov&aacute;n&iacute; větru na Zemi.<br /> <br /> &nbsp;</p> Wed, 07 Sep 2016 05:44:00 GMT Upozornění pro média: první data z mise ESA Gaia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-prvni-data-z-mise-esa-gaia.html <p> Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; jsou zv&aacute;ni na br&iacute;fink při př&iacute;ležitosti uvolněn&iacute; prvn&iacute;ch dat z&nbsp;mise ESA Gaia. Jde o pozorov&aacute;n&iacute; astrometrick&eacute; observatoře, kter&aacute; mapuje hvězdy v&nbsp;na&scaron;&iacute; galaxii, v&nbsp;Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Fri, 02 Sep 2016 07:33:00 GMT Raketa Ariane 5 pro družice Galileo dorazila na evropský kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-ariane-5-pro-druzice-galileo-dorazila-na-evropsky-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; nosn&aacute; raketa Ariane 5 upraven&aacute; tak, aby mohla n&eacute;st kvarteto družic Galileo, dorazila na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Nyn&iacute; ji ček&aacute; př&iacute;prava na listopadov&yacute; start.</p> Thu, 01 Sep 2016 05:46:00 GMT Družice Sentinel-1A systému GMES/Copernicus zasažena úlomkem kosmické tříště http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-systemu-gmes-copernicus-zasazena-ulomkem-kosmicke-triste.html <p style="text-align: justify;"> Technici ESA objevili, že jeden z&nbsp;panelů slunečn&iacute;ch bateri&iacute; na družici Sentinel-1A byl 23. srpna zasažen&yacute; č&aacute;stic&iacute; o velikosti přibližně jednoho milimetru. D&iacute;ky palubn&iacute;m kamer&aacute;m byli pracovn&iacute;ci ř&iacute;dic&iacute;ho střediska schopni identifikovat zasaženou oblast. Ud&aacute;lost nem&aacute; zn&aacute;m&yacute; vliv na rutinn&iacute; operace družice.</p> Wed, 31 Aug 2016 05:48:00 GMT Mise Sentinel-1 nabízí nový pohled na zemětřesení v Itálii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-sentinel-1-nabizi-novy-pohled-na-zemetreseni-v-italii.html <p style="text-align: justify;"> Ve středu 24. srpna zas&aacute;hlo středn&iacute; It&aacute;lii zemětřesen&iacute;, kter&eacute; si vyž&aacute;dalo nejm&eacute;ně 290 životů a rozs&aacute;hl&eacute; materi&aacute;ln&iacute; &scaron;kody. Při zaji&scaron;ťov&aacute;n&iacute; pomoci humanit&aacute;rn&iacute;mi organizacemi byly využity družicov&eacute; sn&iacute;mky - a vědci už s&nbsp;jejich pomoc&iacute; začali analyzovat pohyb zemsk&eacute;ho pokryvu.</p> Tue, 30 Aug 2016 05:49:00 GMT Čtvrtý start rakety Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctvrty-start-rakety-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5, kter&aacute; je provozovan&aacute; společnost&iacute; Arianespace, dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic - Intelsat-33e a Intelsat-36 - na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Fri, 26 Aug 2016 05:51:00 GMT Mise Proba-3 si prohlédne sluneční koronu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-proba-3-si-prohledne-slunecni-koronu.html <p> Každ&yacute;ch zhruba osmn&aacute;ct měs&iacute;ců se vědci i lovci senzac&iacute; shrom&aacute;žd&iacute; na někter&yacute;ch m&iacute;stech Země, kde maj&iacute; možnost na vlastn&iacute; oči spatřit dechberouc&iacute; slunečn&iacute; zatměn&iacute;. Měs&iacute;c totiž na kr&aacute;tkou dobu zablokuje - při pohledu ze Země - Slunce, a t&iacute;m odhal&iacute; tajemstv&iacute; jeho vněj&scaron;&iacute; atmosf&eacute;ry, korony. Ale co kdyby v&yacute;zkumn&iacute;ci dok&aacute;zali vytv&aacute;řet podobn&aacute; zatměn&iacute; doslova &bdquo;na př&aacute;n&iacute;&ldquo;?</p> Mon, 22 Aug 2016 07:35:00 GMT Máte nápad jak využít kosmické technologie a přetavit je v komerční úspěch? Využijte příležitost a přihlaste se do historicky první výzvy podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/mate-napad-jak-vyuzit-kosmicke-technologie-a-pretavit-je-v-komercni-uspech-vyuzijte-prilezitost-a-prihlaste-se-do-historicky-prvni-vyzvy-podnikatelskeho-inkubatoru-esa-bic-prague.html <p style="text-align: justify;"> Z&iacute;skejte 50&nbsp;000 &euro; a rozjeďte sv&eacute; podnik&aacute;n&iacute;! Pokud m&aacute;te n&aacute;pad na startup, kter&yacute; ve sv&yacute;ch komerčn&iacute;ch produktech či služb&aacute;ch využije kosmick&eacute; technologie nebo syst&eacute;my, nev&aacute;hejte a přihlaste se do aktu&aacute;lně otevřen&eacute; v&yacute;zvy inkub&aacute;toru ESA BIC Prague.</p> Thu, 18 Aug 2016 14:47:00 GMT Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---inteligentni-dopravni-systemy/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-vyzvy-na-podporu-silnicni-telematiky-z-opd.html <p style="text-align: justify;"> Ř&iacute;dic&iacute; org&aacute;n Operačn&iacute;ho programu Doprava (OPD) vyhla&scaron;uje prvn&iacute; dvě samostatn&eacute; v&yacute;zvy pro předkl&aacute;d&aacute;n&iacute; ž&aacute;dost&iacute; o podporu v&nbsp;r&aacute;mci specifick&eacute;ho c&iacute;le 2.3 OPD (Zlep&scaron;en&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dopravn&iacute;ho provozu a zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute; bezpečnosti dopravn&iacute;ho provozu). &nbsp;V&yacute;zvy jsou určeny předev&scaron;&iacute;m na podporu projektů zaměřen&yacute;ch na inteligentn&iacute; dopravn&iacute; syst&eacute;my (ITS), a to v&nbsp;r&aacute;mci silničn&iacute; s&iacute;tě TEN-T a v r&aacute;mci největ&scaron;&iacute;ch měst ČR. Celkem je v těchto v&yacute;zv&aacute;ch žadatelům souhrnně k&nbsp;dispozici alokace až ve v&yacute;&scaron;i <strong>4,395 miliardy Kč</strong> (př&iacute;spěvek EU z&nbsp;Fondu soudržnosti). <strong>Žadatel&eacute; mohou obdržet podporu až ve v&yacute;&scaron;i 85 % ze způsobil&yacute;ch v&yacute;dajů</strong> projektu.</p> Mon, 15 Aug 2016 07:25:00 GMT Zaostřeno na místo přistání modulu Schiaparelli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zaostreno-na-misto-pristani-modulu-schiaparelli.html <p style="text-align: justify;"> Modul Schiaparelli alias demonstr&aacute;tor EDL (Entry, Descent and Landing Demonstrator Module) ze společn&eacute; mise ESA a Roskosmosu ExoMars 2016 m&iacute;ř&iacute; na ř&iacute;jnov&eacute; přist&aacute;n&iacute; do Meridiani Planum na Marsu. N&aacute;zorně to ukazuje mozaika vytvořen&aacute; ze sn&iacute;mků sondy Mars Express.</p> Thu, 11 Aug 2016 07:00:00 GMT Přístroj pro sledování větru Aladin je připraven na misi Aeolus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristroj-pro-sledovani-vetru-aladin-je-pripraven-na-misi-aeolus.html <p> Trvalo to dlouh&eacute; roky, ale jedna z&nbsp;nejkomplikovaněj&scaron;&iacute;ch kdy vyvinut&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute; je konečně připravena k&nbsp;připojen&iacute; na svoji mateřskou družici, aby se na jej&iacute; palubě vydala před koncem př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku do vesm&iacute;ru. D&iacute;ky tomuto mezn&iacute;ku jsme opět o něco bl&iacute;že lep&scaron;&iacute;mu pochopen&iacute; fungov&aacute;n&iacute; prouděn&iacute; větrů na Zemi.</p> Wed, 03 Aug 2016 07:37:00 GMT Debata občanů o přínosech, směřování a roli Evropy v kosmických aktivitách, 10. září 2016, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/debata-obcanu-o-prinosech-smerovani-a-roli-evropy-v-kosmickych-aktivitach-10-zari-2016-praha.html <p style="text-align: justify;"> <strong>10. z&aacute;ř&iacute; 2016 se ve člensk&yacute;ch st&aacute;tech Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) uskutečn&iacute; prvn&iacute; Debata občanů o př&iacute;nosech, směřov&aacute;n&iacute; a roli Evropy v&nbsp;kosmick&yacute;ch aktivit&aacute;ch.</strong> ESA organizuje veřejnou debatu ojedinělou metodou, při kter&eacute; se z&nbsp;každ&eacute;ho člensk&eacute;ho st&aacute;tu z&uacute;častn&iacute; přibližně 100 občanů, tedy v&iacute;ce než 2000 občanů 22 evropsk&yacute;ch zem&iacute; bude diskutovat současně ve stejn&yacute; den.</p> Fri, 29 Jul 2016 11:39:00 GMT Zážeh motoru dal misi na Mars nový impuls http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zazeh-motoru-dal-misi-na-mars-novy-impuls.html <p style="text-align: justify;"> Dlouh&yacute; z&aacute;žeh hlavn&iacute;ho motoru proveden&yacute; ve čtvrtek 28. července na sondě ESA ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) zajistil, že tato je na spr&aacute;vn&eacute; cestě k&nbsp;Rud&eacute; planetě. K&nbsp;n&iacute; doraz&iacute; v&nbsp;ř&iacute;jnu.</p> Thu, 28 Jul 2016 19:24:00 GMT Rozšiřte náš tým! Hledáme specialistu/specialistku rozvoje kosmických aktivit se zaměřením na rozvoj obecných technologií, inkubace, přenosu technologií a znalostí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rozsirte-nas-tym-hledame-specialistu-specialistku-rozvoje-kosmickych-aktivit-se-zamerenim-na-rozvoj-obecnych-technologii-inkubace-prenosu-technologii-a-znalosti.html <p style="text-align: justify;"> Zaj&iacute;maj&iacute; V&aacute;s kosmick&eacute; technologie, m&aacute;te alespoň z&aacute;kladn&iacute; povědom&iacute; o rozvoji obecn&yacute;ch technologi&iacute;, inkubaci podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;padů, problematiky transferu technologi&iacute; a souvisej&iacute;c&iacute;ch n&aacute;stroj&iacute;ch podpory? Přidejte se k n&aacute;m!</p> Thu, 28 Jul 2016 11:13:00 GMT Zhodnoťte Vaše nápady na využití družic v zemědělství v rámci soutěže „Farming by Satellite“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zhodnotte-vase-napady-na-vyuziti-druzic-v-zemedelstvi-v-ramci-souteze-farming-by-satellite.html <p style="text-align: justify;"> Prezentujte sv&eacute; n&aacute;pady na využit&iacute; družicov&yacute;ch technologi&iacute; ke zlep&scaron;en&iacute; produkce, efektivity, zisku a sn&iacute;žen&iacute; dopadu zemědělstv&iacute; na životn&iacute; prostřed&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci aktu&aacute;ln&iacute;ho ročn&iacute;ku soutěže &bdquo;Farming by Satellite 2016&ldquo;.</p> Tue, 26 Jul 2016 12:39:00 GMT Družice CryoSat vytváří nový standard pro měření výšky mořské hladiny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-vytvari-novy-standard-pro-mereni-vysky-morske-hladiny.html <p style="text-align: justify;"> Pokusy o měřen&iacute; &uacute;rovně hladiny moře u křivolak&eacute;ho pobřež&iacute; nejsou jednoduch&yacute;m &uacute;kolem. Družice ESA CryoSat to ov&scaron;em d&iacute;ky sv&eacute;mu radarov&eacute;mu v&yacute;&scaron;koměru měn&iacute;.</p> Tue, 26 Jul 2016 07:02:00 GMT Návrat na podmořskou kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navrat-na-podmorskou-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Leto&scaron;n&iacute; podmořsk&aacute; v&yacute;cvikov&aacute; mise NASA slibuje b&yacute;t pro kosmonauty del&scaron;&iacute; a lep&scaron;&iacute;, než kdykoliv dř&iacute;ve. Začne 21. července, přičemž kosmick&eacute; agentury v&nbsp;jej&iacute;m r&aacute;mci budou testovat technologie a zkoumat chov&aacute;n&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute; pos&aacute;dky během dlouhodob&eacute; mise. Stane se tak na trvale ponořen&eacute; podmořsk&eacute; z&aacute;kladně u břehů Floridy.</p> Fri, 22 Jul 2016 19:22:00 GMT Mrazivé léto pro družici Sentinel-2B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mrazive-leto-pro-druzici-sentinel-2b.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Zat&iacute;mco vět&scaron;ina z&nbsp;n&aacute;s se tě&scaron;&iacute; na to, že leto&scaron;n&iacute; l&eacute;to str&aacute;v&iacute; někde na slunci, družice Sentinel-2B je vystavov&aacute;na extr&eacute;mn&iacute;mu chladu kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;. A to proto, aby bylo jist&eacute;, že je připravena na tvrdou pr&aacute;ci na oběžn&eacute; dr&aacute;ze.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Mon, 18 Jul 2016 07:06:00 GMT ESA se zapojila do další fáze vývoje revolučního britského motoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-se-zapojila-do-dalsi-faze-vyvoje-revolucniho-britskeho-motoru.html <p> Na aerosal&oacute;nu Farnborough ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii dnes vyj&aacute;dřila ESA svůj z&aacute;vazek pod&iacute;let se na dal&scaron;&iacute;m kroku při v&yacute;voji revolučn&iacute;ho raketov&eacute;ho motoru využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ho atmosf&eacute;rick&yacute; vzduch, kter&yacute; by se měl dočkat testovac&iacute;ch z&aacute;žehů v&nbsp;horizontu čtyř let.</p> Thu, 14 Jul 2016 07:38:00 GMT Družice CryoSat zachytila ztráty ledu v Grónsku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-zachytila-ztraty-ledu-v-gronsku.html <p style="text-align: justify;"> Informace z&nbsp;družice ESA CryoSat ukazuje, jak taje led v&nbsp;Gr&oacute;nsku. Nejdetailněj&scaron;&iacute; dosud existuj&iacute;c&iacute; model vytvořen&yacute; na z&aacute;kladě informac&iacute; z&nbsp;družice ESA CryoSat ukazuje, že t&aacute;n&iacute; ledu v&nbsp;Gr&oacute;nsku v&nbsp;posledn&iacute;ch letech se pod&iacute;l&iacute; na růstu mořsk&eacute; hladiny dvojn&aacute;sobnou měrou oproti předchoz&iacute;m dvěma dek&aacute;d&aacute;m.</p> Wed, 13 Jul 2016 19:20:00 GMT Příprava družice, která „uloví“ družici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-druzice-ktera-ulovi-druzici.html <p style="text-align: justify;"> C&iacute;l je jasn&yacute;: velk&aacute; vysloužil&aacute; družice, kter&aacute; dnes pomalu nekontrolovaně rotuje na sv&eacute; cestě po n&iacute;zk&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze. Pokud v&scaron;echno půjde podle pl&aacute;nu, v&nbsp;roce 2023 zmiz&iacute; - d&iacute;ky tomuto &uacute;sil&iacute; se kosmick&aacute; tř&iacute;&scaron;ť dočk&aacute; velk&eacute;ho kroku vpřed.</p> Tue, 12 Jul 2016 19:19:00 GMT Kosmonauti z podzemí se vrátili na světlo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-z-podzemi-se-vratili-na-svetlo.html <p style="text-align: justify;"> Ve&nbsp;čtvrtek 7. července se mezin&aacute;rodn&iacute; t&yacute;m &scaron;esti kosmonautů z&nbsp;Č&iacute;ny, Japonska, Spojen&yacute;ch st&aacute;tů, &Scaron;panělska a Ruska vr&aacute;til na denn&iacute; světlo pot&eacute;, co str&aacute;vil &scaron;est noc&iacute; v&nbsp;podzem&iacute;. Zde simuloval misi zkoumaj&iacute;c&iacute; ciz&iacute; planetu.</p> Mon, 11 Jul 2016 19:17:00 GMT Česká delegace v Evropské kosmické agentuře ESA vybojovala účast ČR v průmyslovém programu na přípravu nové nosné rakety Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/ceska-delegace-v-evropske-kosmicke-agenture-esa-vybojovala-ucast-cr-v-prumyslovem-programu-na-pripravu-nove-nosne-rakety-ariane-6-1.html <p style="text-align: justify;"> Česk&aacute;&nbsp;delegace v ESA pod veden&iacute;m Ministerstva dopravy se minul&yacute; t&yacute;den prosadila&nbsp;proti připom&iacute;nk&aacute;m &Scaron;v&yacute;carska&nbsp;a &Scaron;panělska a &uacute;spě&scaron;ně zajistila ČR vstup do voliteln&eacute;ho&nbsp;programu ESA pro př&iacute;pravu nov&yacute;ch nosn&yacute;ch raket</p> Mon, 11 Jul 2016 15:45:00 GMT Sonda Rosetta se chystá na finále 30. září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-chysta-na-finale-30-zari.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta je připravena zakončit svoji misi ř&iacute;zen&yacute;m dosednut&iacute;m na povrch komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. St&aacute;t se tak m&aacute; 30. z&aacute;ř&iacute; leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Fri, 08 Jul 2016 19:15:00 GMT Vystaveno vesmíru a nyní zpět na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystaveno-vesmiru-a-nyni-zpet-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Když se 18. června vracela trojice kosmonautů Tim Peake, Jurij Malenčenko a Tim Kopra po 186 dnech pobytu na oběžn&eacute; dr&aacute;ze zpět na rodnou hroudu, hlavn&iacute; pozornost se - celkem pochopitelně - soustředila pr&aacute;vě na ně.</p> Thu, 07 Jul 2016 19:13:00 GMT Je možné se registrovat na den otevřených dveří ve středisku ESTEC http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/je-mozne-se-registrovat-na-den-otevrenych-dveri-ve-stredisku-estec.html <p style="text-align: justify;"> Registrace na den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; ESA ve středisku ESTEC v&nbsp;Nizozem&iacute;, kter&yacute; se uskutečn&iacute; v&nbsp;neděli 2. ř&iacute;jna, byla pr&aacute;vě otevřena. Jde o jedinečnou př&iacute;ležitost pro každ&eacute;ho nav&scaron;t&iacute;vit technick&eacute; středisko ESA.</p> Mon, 04 Jul 2016 19:10:00 GMT Experiment CAVES zkoumá vnitřní svět pro lepší průzkum světa vnějšího http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experiment-caves-zkouma-vnitrni-svet-pro-lepsi-pruzkum-sveta-vnejsiho.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; červencov&yacute; den sestoupil mezin&aacute;rodn&iacute; t&yacute;m &scaron;esti kosmonautů z&nbsp;Č&iacute;ny, Japonska, Spojen&yacute;ch st&aacute;tů, &Scaron;panělska a Ruska do jeskynn&iacute;ho komplexu na&nbsp;Sardinii. Zde bude zkoumat hlubiny a připravovat se tak na život a pr&aacute;ci ve vesm&iacute;ru.</p> Fri, 01 Jul 2016 19:08:00 GMT ESA Industry Space Days 2016, 20. - 22. září 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/esa-industry-space-days-2016-20---22-zari-2016.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) poř&aacute;d&aacute; ve dnech <strong>20. - 22. z&aacute;ř&iacute;</strong> 2016 v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku (centrum ESA ESTEC) průmyslov&eacute; dny <strong>&bdquo;Industry Space Days 2016&ldquo; (ISD 2016)</strong>. ISD 2016, kter&eacute; jsou v evropsk&eacute;m měř&iacute;tku jednou z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ch akc&iacute; obdobn&eacute;ho druhu, navazuj&iacute; na velice &uacute;spě&scaron;n&eacute; předchoz&iacute; ročn&iacute;ky a představuj&iacute; unik&aacute;tn&iacute; př&iacute;ležitost k nalezen&iacute; nov&yacute;ch průmyslov&yacute;ch partnerů, z&iacute;sk&aacute;n&iacute; aktu&aacute;ln&iacute;ch informac&iacute; o průmyslov&eacute; politice ESA a informac&iacute; o připravovan&yacute;ch aktivit&aacute;ch a programech ESA.</p> Fri, 01 Jul 2016 08:24:00 GMT Navrhněte vědecké využití přístroje SPICE na palubě mise Solar Orbiter http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/navrhnete-vedecke-vyuziti-pristroje-spice-na-palube-mise-solar-orbiter.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura vyz&yacute;v&aacute; akademick&eacute; a vědeck&eacute; kapacity sv&yacute;ch člensk&yacute;ch st&aacute;tů k&nbsp;předložen&iacute; n&aacute;vrhů na vědeck&eacute; využit&iacute; a n&aacute;slednou souvisej&iacute;c&iacute; realizaci a vyhodnocen&iacute; experimentů pro př&iacute;stroj SPICE, kter&yacute; se nach&aacute;z&iacute; na palubě sondy Solar Orbiter.</p> Wed, 29 Jun 2016 13:23:00 GMT Venuše má potenciál, který se ale netýká vody http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/venuse-ma-potencial-ktery-se-ale-netyka-vody.html <p> Sonda ESA Venus Express zřejmě pomohla vysvětlit dosud nejasnou absenci vody na Venu&scaron;i. Planeta m&aacute; překvapivě siln&eacute; elektrick&eacute; pole - prvn&iacute;, kter&eacute; se kdy podařilo změřit u jin&eacute; planety - kter&eacute; je dostatečn&eacute; k&nbsp;odstraněn&iacute; kysl&iacute;ku z horn&iacute;ch vrstev atmosf&eacute;ry. Ten je přitom jedn&iacute;m ze z&aacute;kladn&iacute;ch stavebn&iacute;ch kamenů vody.</p> Fri, 24 Jun 2016 07:40:00 GMT Kosmonauti se pod zemí připravují na vesmír http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-se-pod-zemi-pripravuji-na-vesmir.html <p> Obvykle se vyd&aacute;vaj&iacute; do v&yacute;&scaron;ky 400 km, ale př&iacute;&scaron;t&iacute; t&yacute;den po&scaron;le ESA &scaron;est kosmonautů do kamenit&yacute;ch jeskyn&iacute; na Sardinii - do hloubky 800 metrů. Jeskynn&iacute; kurz věrně replikuje aspekty kosmick&eacute;ho letu s&nbsp;mezin&aacute;rodn&iacute; pos&aacute;dkou, takže se v&nbsp;posledn&iacute; době stal z&aacute;kladn&iacute; souč&aacute;st&iacute; v&yacute;cviku kosmonautů ESA.</p> Thu, 23 Jun 2016 07:08:00 GMT Představení první české nanodružice „VZLUSAT-1“, Ministerstvo dopravy, 21.6.2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/predstaveni-prvni-ceske-nanodruzice-vzlusat-1-ministerstvo-dopravy-2162016.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;&uacute;ter&yacute; 21. června byla na Ministerstvu dopravy ČR představena odborn&eacute; veřejnosti a m&eacute;di&iacute;m prvn&iacute; česk&aacute; technologick&aacute; nanodružice <strong>VZLUSAT-1</strong>,&nbsp; jej&iacute;mž &uacute;kolem je ověřit nov&eacute; technologie a v&yacute;robky na orbitě Země.&nbsp; Družice byla vyvinuta V&yacute;zkumn&yacute;m a zku&scaron;ebn&iacute;m leteck&yacute;m &uacute;stavem (VZL&Uacute;) ve spolupr&aacute;ci s česk&yacute;mi komerčn&iacute;mi firmami a česk&yacute;mi univerzitami.</p> Wed, 22 Jun 2016 13:57:00 GMT Seminář EK na téma „Podmínky trhu pro evropský kosmický průmyslový sektor“, 5. - 6. červenec 2016, Brusel http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/seminar-ek-na-tema-podminky-trhu-pro-evropsky-kosmicky-prumyslovy-sektor-5---6-cervenec-2016-brusel.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise poř&aacute;d&aacute; v&nbsp;souvislosti s&nbsp;aktu&aacute;lně prob&iacute;haj&iacute;c&iacute; př&iacute;pravou &bdquo;Kosmick&eacute; strategie pro Evropu&ldquo; ve dnech <strong>5. a 6. července 2016</strong> v&nbsp;Bruselu dvoudenn&iacute; semin&aacute;ř, kter&yacute; bude zaměřen na podporu diskuz&iacute; a z&iacute;sk&aacute;n&iacute; zpětn&eacute; vazby o aktu&aacute;ln&iacute;m stavu kosmicky orientovan&eacute;ho trhu tak, jak je vn&iacute;m&aacute;na evropsk&yacute;m kosmick&yacute;m průmyslem.</p> Wed, 22 Jun 2016 13:38:00 GMT Družice Sentinel-1 kombinují radarové snímky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-kombinuji-radarove-snimky.html <p> Dvě družice Sentinel-1 poprv&eacute; uk&aacute;zaly svoji schopnost odhalit i ty nejmen&scaron;&iacute; deformace zemsk&eacute;ho povrchu.</p> Wed, 22 Jun 2016 07:10:00 GMT Kosmonaut Tim Peake se vrátil na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-tim-peake-se-vratil-na-zemi.html <p> Kosmonaut ESA Tim Peake, astronaut NASA Tim Kopra a rusk&yacute; velitel lodi Sojuz Jurij Malenčenko bezpečně přist&aacute;li v&nbsp;kaza&scaron;sk&eacute; stepi. Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici opustili 18. června v&nbsp;5:52 h GMT, č&iacute;mž zakončili svůj &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; pobyt na v&yacute;zkumn&eacute; z&aacute;kladně.</p> Tue, 21 Jun 2016 07:11:00 GMT Ariane 5 dopravila do vesmíru nejtěžší komerční náklad http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ariane-5-dopravila-do-vesmiru-nejtezsi-komercni-naklad.html <p style="text-align: justify;"> Na sv&eacute; třet&iacute; misi v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m roce dopravila raketa Ariane 5 do vesm&iacute;ru v&iacute;ce než 10,7 t: dosud nejtěž&scaron;&iacute; komerčn&iacute; n&aacute;klad.</p> Mon, 20 Jun 2016 19:03:00 GMT Sonda ExoMars poprvé spatřila Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-poprve-spatrila-mars.html <p> Sonda ExoMars TGO tento t&yacute;den z&iacute;skala prvn&iacute; sn&iacute;mky Marsu. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;pravy na př&iacute;let k&nbsp;Rud&eacute; planetě v&nbsp;ř&iacute;jnu leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Fri, 17 Jun 2016 07:13:00 GMT Úvodní seminář podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague, 22. června 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/uvodni-seminar-podnikatelskeho-inkubatoru-esa-bic-prague-22-cervna-2016.html <p style="text-align: justify;"> M&aacute;te n&aacute;pad jak využ&iacute;t vesm&iacute;rn&eacute; technologie a přetavit je v&nbsp;komerčn&iacute; &uacute;spěch na zemi? Přijďte si poslechnout, jak z&iacute;skat 50&nbsp;000 &euro; a rozjet sv&eacute; podnik&aacute;n&iacute; v&nbsp;inkub&aacute;toru ESA BIC Prague na semin&aacute;ři SPACE NIGHT#1, kter&yacute; se uskutečn&iacute; dne <strong>22. června 2016</strong> od 18 do 20h v pal&aacute;ci Adria v Praze.</p> Thu, 16 Jun 2016 08:08:00 GMT Nový ředitel ESA pro pozorování Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novy-reditel-esa-pro-pozorovani-zeme.html <p style="text-align: justify;"> Na jedn&aacute;n&iacute; V&yacute;boru ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži byl jmenov&aacute;n nov&yacute;m ředitelem ESA pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země Josef Aschbacher.</p> Tue, 14 Jun 2016 19:01:00 GMT Adaptér rakety Ariane 5 pro družice Galileo je na kosmodromu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/adapter-rakety-ariane-5-pro-druzice-galileo-je-na-kosmodromu.html <p style="text-align: justify;"> Po s&eacute;rii důkladn&yacute;ch testů ve Francii a Německu byl nov&yacute; typ palubn&iacute;ho adapt&eacute;ru, kter&yacute; umožn&iacute; vynesen&iacute; čtyř družic navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo společně do vesm&iacute;ru, dopraven&yacute; do Francouzsk&eacute; Guayany. Před koncem leto&scaron;n&iacute;ho roku bude poprv&eacute; použit&yacute; při letu rakety Ariane 5.</p> Fri, 10 Jun 2016 18:59:00 GMT Pozorování observatoře LISA Pathfinder překročila očekávání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozorovani-observatore-lisa-pathfinder-prekrocila-ocekavani.html <p> Mise ESA LISA Pathfinder demonstrovala technologii potřebnou pro vytvořen&iacute; vesm&iacute;rn&eacute; observatoře pro detekci gravitačn&iacute;ch vln.</p> Wed, 08 Jun 2016 07:15:00 GMT Monitorování produktovodů z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/monitorovani-produktovodu-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Holandsk&aacute; společnost Orbital Eye vyvinula službu, kter&aacute; využ&iacute;v&aacute; družic k&nbsp;monitorov&aacute;n&iacute; plynovodů a ropovodů. Službu už aplikoval v&yacute;znamn&yacute; africk&yacute; oper&aacute;tor produktovodů.</p> Tue, 07 Jun 2016 13:12:00 GMT Čím dál zelenější klimatizace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cim-dal-zelenejsi-klimatizace.html <p style="text-align: justify;"> Vynal&eacute;zavost čtyř kosmick&yacute;ch inžen&yacute;rů vytvořila klimatizačn&iacute; syst&eacute;m s&nbsp;nulov&yacute;mi emisemi: ten tak při zapnut&iacute; nezneči&scaron;ťuje na&scaron;i atmosf&eacute;ru.</p> Mon, 06 Jun 2016 13:11:00 GMT První snímek z družice Sentinel-1 předaný přes systém EDRS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-snimek-z-druzice-sentinel-1-predany-pres-system-edrs.html <p style="text-align: justify;"> ESA zveřejnila prvn&iacute; sn&iacute;mky z&nbsp;družice Sentinel-1, kter&yacute; by předan&yacute; skrze syst&eacute;m EDRS (European Data Relay System). Jde o &scaron;pičkovou laserovou komunikačn&iacute; technologii pro spojen&iacute; s&nbsp;vysokou oběžnou dr&aacute;hou.</p> Thu, 02 Jun 2016 13:09:00 GMT Kometa sondy Rosetta obsahuje materiál potřebný pro život http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-sondy-rosetta-obsahuje-material-potrebny-pro-zivot.html <p style="text-align: justify;"> Na kometě, kterou meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta zkoum&aacute; už t&eacute;měř dva roky, byly objeveny složky považovan&eacute; za kritick&eacute; pro vznik života na Zemi.</p> Wed, 01 Jun 2016 13:08:00 GMT Evropští odborníci na kosmické operace budou na berlínském aerosalónu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropsti-odbornici-na-kosmicke-operace-budou-na-berlinskem-aerosalonu.html <p style="text-align: justify;"> ESA bude tento t&yacute;den vystavovat na aerosal&oacute;nu ILA v&nbsp;Berl&iacute;ně. Jej&iacute; expozici najdeme v&nbsp;pavil&oacute;nu &bdquo;Vesm&iacute;r pro Zemi&ldquo; (Space for Earth) v&nbsp;hale 4.</p> Tue, 31 May 2016 13:06:00 GMT Družicová komunikace mění život ve školách Jihoafrických zemědělských oblastí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzicova-komunikace-meni-zivot-ve-skolach-jihoafrickych-zemedelskych-oblasti.html <p style="text-align: justify;"> Po &uacute;spě&scaron;n&eacute;m pilotn&iacute;m projektu na z&aacute;kladn&iacute;ch &scaron;kol&aacute;ch v&nbsp;zemědělsk&yacute;ch oblastech provincie Mpumalanga (Jižn&iacute; Afrika) se chyst&aacute; využit&iacute; satelitn&iacute; komunikace na expanzi.</p> Mon, 30 May 2016 13:05:00 GMT Družice Sentinel-1 pomáhá po cyklónu Roanu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-pomaha-po-cyklonu-roanu.html <p style="text-align: justify;"> Ř&aacute;děn&iacute; cykl&oacute;nu Ronau si vyž&aacute;dalo na Sr&iacute; Lance a v&nbsp;Banglad&eacute;&scaron;i v&iacute;ce než 100 lidsk&yacute;ch životů. Dal&scaron;&iacute; des&iacute;tky tis&iacute;c osob jsou pak odk&aacute;z&aacute;ny na pomoc druh&yacute;ch. &Uacute;řady přitom využ&iacute;vaj&iacute; zpr&aacute;vy &bdquo;z nebe&ldquo; k&nbsp;tomu, aby z&iacute;skaly přesn&eacute; informace o zaplaven&yacute;ch oblastech. Mohou tak analyzovat dopady cykl&oacute;nu a l&eacute;pe organizovat z&aacute;chrann&eacute; pr&aacute;ce.</p> Fri, 27 May 2016 13:04:00 GMT Upozornění pro média: první výsledky z mise ESA LISA Pathfinder http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-prvni-vysledky-z-mise-esa-lisa-pathfinder.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; jsou zv&aacute;ni na setk&aacute;n&iacute;, kde budou sezn&aacute;meni s&nbsp;prvn&iacute;mi v&yacute;sledky z&iacute;skan&yacute;mi při misi ESA LISA Pathfinder. Jde o technologick&yacute; demonstr&aacute;tor určen&yacute; pro testov&aacute;n&iacute; metod pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Thu, 26 May 2016 13:02:00 GMT Na oběžné dráze je už čtrnáct družic systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-obezne-draze-je-uz-ctrnact-druzic-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Navigačn&iacute; družicov&yacute; syst&eacute;m Galileo pojmenovan&yacute; po astronomovi, kter&yacute; jako prvn&iacute; určil přesnou pozici Země ve vesm&iacute;ru, m&aacute; nyn&iacute; už 14 satelitů na oběžn&eacute; dr&aacute;ze. A to d&iacute;ky &uacute;spě&scaron;n&eacute;mu vypu&scaron;těn&iacute; dvou dal&scaron;&iacute;ch v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 24. května.</p> Wed, 25 May 2016 14:39:00 GMT Jsou tajemné útvary nad Marsem způsobené kosmickým počasím? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jsou-tajemne-utvary-nad-marsem-zpusobene-kosmickym-pocasim.html <p style="text-align: justify;"> Tajupln&aacute; do v&yacute;&scaron;ky se zvedaj&iacute;c&iacute; oblaka, kter&aacute; se n&aacute;hle objevuj&iacute; v&nbsp;atmosf&eacute;ře planety Mars, mohou m&iacute;t př&iacute;mou vazbu na kosmick&eacute; počas&iacute;. Domn&iacute;vaj&iacute; se tak vědci zpracov&aacute;vaj&iacute;c&iacute; informace ze&nbsp;sondy Mars Express.</p> Tue, 24 May 2016 14:37:00 GMT Družice Galileo byly před startem umístěny pod aerodynamický kryt http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-pred-startem-umisteny-pod-aerodynamicky-kryt.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic Galileo naposledy spatřily lidsk&eacute; oči. Satelity byly um&iacute;stěny na horn&iacute; stupeň nosn&eacute; rakety a n&aacute;sledně zapouzdřeny do aerodynamick&eacute;ho krytu. Jsou tak plně připraveny pro start v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 24. května.</p> Mon, 23 May 2016 14:36:00 GMT Družice Sentinel-1A našla možnou olejovou skvrnu ze ztraceného letounu EgyptAir http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-nasla-moznou-olejovou-skvrnu-ze-ztraceneho-letounu-egyptair.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&aacute; družice Sentinel-1A detekovala možnou olejovou skvrnu ve v&yacute;chodn&iacute; č&aacute;sti Středozemn&iacute;ho moře: pr&aacute;vě v&nbsp;t&eacute; oblasti, kde se ve čtvrtek 19. května časně r&aacute;no ztratilo letadlo společnosti EgyptAir z&nbsp;letu MS804 z&nbsp;Pař&iacute;že do K&aacute;hiry.</p> Fri, 20 May 2016 14:34:00 GMT Záznam přednášky generálního ředitele ESA na téma Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation, 9.5.2016, FEL ČVUT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zaznam-prednasky-generalniho-reditele-esa-na-tema-driving-space-40-the-seamless-chain-of-innovation-952016-fel-cvut.html <p style="text-align: justify;"> Pro ty, kteř&iacute; se dne 9.5. 2016 nemohli z&uacute;častnit, ale maj&iacute; z&aacute;jem shl&eacute;dnout předn&aacute;&scaron;ku gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), prof. J.D. Woernera, na t&eacute;ma&nbsp; &quot;Driving Space 4.0 - The seamless chain of innovation&quot;,<strong> je nyn&iacute; připraven jej&iacute; kompletn&iacute; z&aacute;znam</strong>. Předn&aacute;&scaron;ka se konala v prostor&aacute;ch Česk&eacute;ho vysok&eacute;ho učen&iacute; technick&eacute;ho v Praze na Fakultě elektrotechnick&eacute; (ČVUT - FEL), kter&eacute; bylo za podpory Ministerstva dopravy hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem akce. Kvalita z&aacute;znamu: 576p.</p> Thu, 19 May 2016 08:02:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst bude velitelem ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-bude-velitelem-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst byl jmenov&aacute;n k&nbsp;nov&eacute; misi na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Během n&iacute; bude ve druh&eacute; polovině sv&eacute;ho &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute;ho pobytu na ISS v&nbsp;roce 2018 zast&aacute;vat pozici velitele stanice.</p> Thu, 19 May 2016 06:09:00 GMT Výzva pro všechny programátory: máte šanci vyvinout software pro vesmír http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-pro-vsechny-programatory-mate-sanci-vyvinout-software-pro-vesmir.html <p> M&aacute;te jedinečnou &scaron;anci se přihl&aacute;sit na akci &bdquo;ESA Summer of Code in Space&ldquo;, vylep&scaron;it a roz&scaron;&iacute;řit open-source spojen&yacute; s&nbsp;kosmick&yacute;mi aktivitami - a dokonce za to dostat zaplaceno.</p> Tue, 17 May 2016 13:00:00 GMT Podoba metanového moře na Titanu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podoba-metanoveho-more-na-titanu.html <p> Největ&scaron;&iacute; měs&iacute;c planety Saturn je pokryt&yacute; moři a jezery z&nbsp;tekut&yacute;ch hydrokarbon&aacute;tů - a jak bylo odhaleno, jedno z&nbsp;moř&iacute; je pln&eacute; čist&eacute;ho metanu. Jeho dno je pokryto vrstvou na organick&eacute; l&aacute;tky bohat&eacute;ho materi&aacute;lu. A vlastn&iacute; moře je zřejmě obklopeno moč&aacute;ly.</p> Mon, 16 May 2016 12:59:00 GMT Roste množství metanu a oxidu uhličitého v atmosféře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/roste-mnozstvi-metanu-a-oxidu-uhliciteho-v-atmosfere.html <p style="text-align: justify;"> Data z&iacute;skan&aacute; družicemi ukazuj&iacute;, že navzdory glob&aacute;ln&iacute;m snah&aacute;m o redukci emis&iacute; roste množstv&iacute; metanu a oxidu uhličit&eacute;ho v&nbsp;atmosf&eacute;ře.</p> Fri, 13 May 2016 06:08:00 GMT Magnetický tep planety Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/magneticky-tep-planety-zeme.html <p> Po v&iacute;ce než dvou letech pozorov&aacute;n&iacute; prov&aacute;děn&yacute;ch triem družic ESA Swarm m&aacute;me k&nbsp;dispozici detailn&iacute; mapov&aacute;n&iacute; změn s&iacute;ly zemsk&eacute;ho magnetick&eacute;ho pole.</p> Thu, 12 May 2016 12:56:00 GMT Družice Sentinel-1 počítá ryby http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-pocita-ryby.html <p style="text-align: justify;"> Sn&iacute;mky z&iacute;sk&aacute;van&eacute; družic&iacute; Sentinel-1A jsou využ&iacute;van&eacute; ke sledov&aacute;n&iacute; vodn&iacute;ch kultur ve Středozemn&iacute;m moři. Jde o jeden z&nbsp;mnoha př&iacute;kladů toho, jak se tato mise pod&iacute;l&iacute; na zaji&scaron;těn&iacute; potravinov&eacute; bezpečnosti, neboť ryb&aacute;řstv&iacute; se st&aacute;vaj&iacute; hlavn&iacute;m zdrojem mořsk&yacute;ch potravin.</p> Wed, 11 May 2016 14:33:00 GMT Zahájení konference Living Planet Symposium 2016, 9.5.2016, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/zahajeni-konference-living-planet-symposium-2016-952016-praha.html <p style="text-align: justify;"> Dne 9. května byla v&nbsp;Kongresov&eacute;m centru Praha slavnostně zah&aacute;jena nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; konference Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) pro oblast pozorov&aacute;n&iacute; Země s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;<strong>Living Planet Symposium 2016</strong>&ldquo;. Konferenci zah&aacute;jil &uacute;vodn&iacute;m slovem premi&eacute;r Bohuslav Sobotka, n&aacute;sledovan&yacute; gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem ESA, prof. J.D. Woernerem, a ministrem dopravy Danem Ťokem. Na vlastn&iacute; opening konference navazovalo uzavřen&eacute; jedn&aacute;n&iacute; mezi v&yacute;&scaron;e uveden&yacute;mi z&aacute;stupci stran posilov&aacute;n&iacute; vz&aacute;jemn&eacute; spolupr&aacute;ce a pozice Česk&eacute; republiky (ČR), jakožto člensk&eacute;ho st&aacute;tu ESA, v&nbsp;r&aacute;mci aktu&aacute;ln&iacute;ch i budouc&iacute;ch aktivit&aacute;ch a mis&iacute;ch ESA.</p> Wed, 11 May 2016 14:18:00 GMT Tisková zpráva: Slavnostní otevření ESA BIC Prague, 9. května 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava-slavnostni-otevreni-esa-bic-prague-9-kvetna-2016.html <p style="text-align: justify;"> S&iacute;ť evropsk&yacute;ch podnikatelsk&yacute;ch inkub&aacute;torů Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) se roz&scaron;&iacute;řila o &scaron;estn&aacute;ctou pobočku. ESA BIC Prague, prvn&iacute; kosmick&yacute; inkub&aacute;tor ve středn&iacute; a v&yacute;chodn&iacute; Evropě, dne 9. 5. 2016 slavnostně otevřel gener&aacute;ln&iacute; ředitel Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury Johann-Dietrich Woerner spolu s&nbsp;gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem CzechInvestu Karlem Kučerou, n&aacute;městkem ministra dopravy Kamilem Rudoleck&yacute;m a prim&aacute;torkou hlavn&iacute;ho města Adrianou Krn&aacute;čovou. Slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; podpořen&eacute;ho ministerstvy dopravy a průmyslu a obchodu se v&nbsp;Rezidenci prim&aacute;torky hl. m. Prahy z&uacute;častnila řada dal&scaron;&iacute;ch v&yacute;znamn&yacute;ch hostů. Zř&iacute;zen&iacute; ESA BIC Prague z&aacute;stupci CzechInvestu a&nbsp;Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury z&aacute;roveň stvrdili podpisem smlouvy.</p> Wed, 11 May 2016 09:39:00 GMT Družice Galileo byly před startem natankovány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-pred-startem-natankovany.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r družic evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo byl natankov&aacute;n, č&iacute;mž vstoupil do dal&scaron;&iacute; důležit&eacute; f&aacute;ze předletov&eacute; př&iacute;pravy. Start je pl&aacute;novan&yacute; na palubě rakety Sojuz z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně 24. května.</p> Tue, 10 May 2016 06:06:00 GMT Osobní letadla budou startovat od vašeho domu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/osobni-letadla-budou-startovat-od-vaseho-domu.html <p style="text-align: justify;"> Zač&iacute;naj&iacute;c&iacute; firma hostovan&aacute; v&nbsp;podnikatelsk&eacute;m inkub&aacute;toru ESA vyv&iacute;j&iacute; prvn&iacute; letoun pro vertik&aacute;ln&iacute; vzlet a přist&aacute;n&iacute; pro osobn&iacute; použit&iacute;. Elektrick&yacute; dvoum&iacute;stn&yacute; stroj by měl otevř&iacute;t dveře k&nbsp;nov&eacute; kategorii jednodu&scaron;&scaron;&iacute;ch, ti&scaron;&scaron;&iacute;ch a k&nbsp;životn&iacute;mu prostřed&iacute; &scaron;etrněj&scaron;&iacute; letounů, a to již v&nbsp;roce 2018.</p> Mon, 09 May 2016 06:05:00 GMT Vše je připraveno na realizaci mise Biomass http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vse-je-pripraveno-na-realizaci-mise-biomass.html <p style="text-align: justify;"> ESA a Airbus Defence and Space UK podepsaly dne 29. dubna kontrakt v&nbsp;hodnotě 229 mil. eur na v&yacute;robu dal&scaron;&iacute; družice z&nbsp;kategorie Earth Explorer: jde o misi Biomass, kter&aacute; m&aacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze zač&iacute;t pracovat v&nbsp;roce 2021.</p> Fri, 06 May 2016 06:03:00 GMT Druhá mise ExoMars přesunuta na startovací okno v roce 2020 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-mise-exomars-presunuta-na-startovaci-okno-v-roce-2020.html <p style="text-align: justify;"> Dne 14. března 2016 vypustily Roskosmos a ESA společně vyvinutou meziplanet&aacute;rn&iacute; misi ExoMars 2016, kter&aacute; se skl&aacute;d&aacute; z&nbsp;družicov&eacute; sondy TGO (Trace Gas Orbiter) a přist&aacute;vac&iacute;ho modulu Schiaparelli. Stalo se tak pomoc&iacute; rakety Proton odstartovav&scaron;&iacute; z&nbsp;kosmodromu Bajkonur, d&iacute;ky čemuž začala prvn&iacute; f&aacute;ze společn&eacute;ho evropsko-rusk&eacute;ho programu ExoMars.</p> Thu, 05 May 2016 08:13:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake má nové datum přistání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-ma-nove-datum-pristani.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake a jeho kolegov&eacute; Jurij Malenčenko (Rusko) a Tim Kopra (ESA) se vr&aacute;t&iacute; na Zemi dne 18. června. Oproti původn&iacute;mu pl&aacute;nu byl jejich n&aacute;vrat na rodnou planetu o t&eacute;měř dva t&yacute;dny odložen&yacute;.</p> Tue, 03 May 2016 22:01:00 GMT Družice Galileo 11 a 12 doplnily operační navigační flotilu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-11-a-12-doplnily-operacni-navigacni-flotilu.html <p style="text-align: justify;"> Dvojice nejnověj&scaron;&iacute;ch evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic, kter&aacute; byla vypu&scaron;těna loni v&nbsp;prosinci, byla nyn&iacute; ofici&aacute;lně zařazena do konstelace Galileo a vys&iacute;l&aacute; tak plnohodnotn&eacute; navigačn&iacute; sign&aacute;ly.</p> Mon, 02 May 2016 22:01:00 GMT Datum do kalendáře: den otevřených dveří v technickém srdci ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/datum-do-kalendare-den-otevrenych-dveri-v-technickem-srdci-esa.html <p style="text-align: justify;"> Je to datum, kter&eacute; stoj&iacute; za to si pamatovat: den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; v&nbsp;technick&eacute;m středisku ESA ESTEC se uskutečn&iacute; v&nbsp;neděli 2. ř&iacute;jna. Jeho br&aacute;ny se tak otevřou v&nbsp;době, kter&aacute; představuje jednu z&nbsp;nej&uacute;chvatněj&scaron;&iacute;ch kapitol v&nbsp;historii evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Mon, 02 May 2016 13:46:00 GMT S.H.E.E. - Simulátor kosmického obydlí poprvé v historii v Čechách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/shee---simulator-kosmickeho-obydli-poprve-v-historii-v-cechach.html <p style="text-align: justify;"> Čechům se poprv&eacute; v&nbsp;historii nab&iacute;dne možnost vidět simul&aacute;tor kosmick&eacute;ho obydl&iacute;, kter&yacute; je jedin&yacute;m prototypem v&nbsp;cel&eacute; Evropě. Simul&aacute;tor kosmick&eacute;ho obydl&iacute; S.H.E.E. (Self-deployable Habitat for Extreme Environments) byl vytvořen během 3 let ve spolupr&aacute;ci akademick&eacute; a komerčn&iacute; sf&eacute;ry. Na projektu se pod&iacute;lely&nbsp; česk&eacute; i zahraničn&iacute; firmy společně s&nbsp;univerzitami ve &Scaron;trasburku (Francie) a Tartu (Estonsko). Projekt byl finančně podpořen &nbsp;Evropskou komis&iacute; ze 7. r&aacute;mcov&eacute;ho programu. Jedn&iacute;m z&nbsp;autorů projektu a jeho zakladatel je vesm&iacute;rn&yacute; architekt Ondřej Doule, kter&yacute; jako jeden z&nbsp;m&aacute;la Čechů v&nbsp;současnosti pracuje pro NASA.</p> Fri, 29 Apr 2016 12:20:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake řídil z vesmíru rover http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-ridil-z-vesmiru-rover.html <p> Kosmonaut ESA Tim Peake v&nbsp;p&aacute;tek 29. dubna ř&iacute;dil z&nbsp;paluby Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice rover pojmenovan&yacute; Bridget, kter&yacute; se nach&aacute;zel v&nbsp;prostor&aacute;ch firmy Airbus Defence and Space v britsk&eacute;m Stevenage. &Scaron;lo o souč&aacute;st mezin&aacute;rodn&iacute;ho experimentu, jehož c&iacute;lem je př&iacute;prava na společn&eacute; lidsk&eacute; a robotick&eacute; v&yacute;pravy na Měs&iacute;c, Mars a d&aacute;le.</p> Fri, 29 Apr 2016 06:02:00 GMT První dodávka z družice Sentinel-1B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-dodavka-z-druzice-sentinel-1b.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1B byla vypu&scaron;těna z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně 25. dubna a jen dvě hodiny pot&eacute;, co rozevřela ant&eacute;nu sv&eacute;ho radaru, poř&iacute;dila prvn&iacute; sn&iacute;mky. V&nbsp;př&iacute;padě kosmick&yacute;ch radarů jde o historick&yacute; rekord.</p> Thu, 28 Apr 2016 13:45:00 GMT Družice Sentinel-1B roztáhla svá křídla http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-roztahla-sva-kridla.html <p style="text-align: justify;"> Po startu 25. dubna z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně otevřela družice Sentinel-1B sv&eacute; slunečn&iacute; baterie a radarovou ant&eacute;nu.</p> Wed, 27 Apr 2016 13:44:00 GMT Družice třídy CubeSat z program „Fly Your Satellite!“ se ozvaly http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-tridy-cubesat-z-program-fly-your-satellite-se-ozvaly.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny tři družice, kter&eacute; byly vypu&scaron;těny do vesm&iacute;ru v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Education &bdquo;Fly Your Satellite!&ldquo;, nav&aacute;zaly kontakt se Zem&iacute;.</p> Tue, 26 Apr 2016 13:42:00 GMT Příležitost pro evropský kosmický sektor: Veřejná konzultace EK s cílem shromáždit podněty pro formulování budoucí evropské kosmické strategie http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-evropsky-kosmicky-sektor-verejna-konzultace-ek-s-cilem-shromazdit-podnety-pro-formulovani-budouci-evropske-kosmicke-strategie.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise spustila veřejnou konzultaci, jej&iacute;mž c&iacute;lem je shrom&aacute;ždit co největ&scaron;&iacute; počet podnětů na t&eacute;ma budov&aacute;n&iacute; společn&eacute; evropsk&eacute; strategie pro rozvoj kosmick&eacute;ho sektoru. Veřejn&aacute; konzultace je pak prim&aacute;rně zaměřena na z&iacute;sk&aacute;n&iacute; zpětn&eacute; vazby v&nbsp;oblasti aktu&aacute;ln&iacute; kosmick&eacute; politiky EU, dosavadn&iacute;ho způsobu jej&iacute; prioritizace a využ&iacute;van&eacute;ho syst&eacute;mu v&yacute;zev a př&iacute;ležitost&iacute;.</p> Tue, 26 Apr 2016 11:57:00 GMT Družice Sentinel-1B doplnila svoji předchůdkyni na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-doplnila-svoji-predchudkyni-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Druh&aacute; družice typu Sentinel-1 - označovan&aacute; jako Sentinel-1B - byla dnes vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru, aby nab&iacute;dla lep&scaron;&iacute; &bdquo;radarov&yacute; pohled&ldquo; na Zemi v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus.</p> Mon, 25 Apr 2016 13:37:00 GMT Vypuštění družice Sentinel-1B odloženo o dalších 24 hodin http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypusteni-druzice-sentinel-1b-odlozeno-o-dalsich-24-hodin.html <p style="text-align: justify;"> Aktu&aacute;ln&iacute; meteorologick&aacute; situace vystavuje &bdquo;stopku&ldquo; startu rakety Sojuz pl&aacute;novan&eacute;mu na sobotu 23. dubna 2016. Společnost Arianespace se proto rozhodla ani nepřistupovat k&nbsp;natankov&aacute;n&iacute; nosiče pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami.</p> Sat, 23 Apr 2016 13:35:00 GMT Vypuštění družice Sentinel-1B odloženo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypusteni-druzice-sentinel-1b-odlozeno.html <p style="text-align: justify;"> Během technick&eacute; revize před zah&aacute;jen&iacute;m tankov&aacute;n&iacute; nosn&eacute; rakety Sojuz byla potvrzena pln&aacute; připravenost nosiče, družic, pozemn&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; i kosmodromu.</p> Fri, 22 Apr 2016 13:34:00 GMT Raketa Sojuz zaujala startovní pozici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-sojuz-zaujala-startovni-pozici.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Sojuz VS14 je připravena na startovac&iacute;m komplexu evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana), odkud m&aacute; odstartovat 22. dubna ve 21:02 h GMT (23:02 h středoevropsk&eacute;ho času). Do vesm&iacute;ru vynese družici ESA Sentinel-1B a studentsk&eacute; satelity z&nbsp;řady CubeSat připraven&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA &bdquo;Fly Your Satellite!&ldquo;</p> Thu, 21 Apr 2016 13:32:00 GMT Družice Sentinel-1B je připravena na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-je-pripravena-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Jen dva dny před pl&aacute;novan&yacute;m startem byla nov&aacute; družice Sentinel pro evropsk&yacute; program sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus um&iacute;stěna na startovac&iacute; rampu kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 20 Apr 2016 13:31:00 GMT SAVE THE DATE: Přednáška generálního ředitele ESA, Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation, 9.5.2016, FEL ČVÚT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/save-the-date-prednaska-generalniho-reditele-esa-driving-space-40-the-seamless-chain-of-innovation-952016-fel-cvut.html <p style="text-align: justify;"> Nenechte si uj&iacute;t mimoř&aacute;dnou př&iacute;ležitost a nav&scaron;tivte dne <strong>9.5.2016</strong> předn&aacute;&scaron;ku gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), prof. J. D. Woernera, na t&eacute;ma<strong> &bdquo;</strong>Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation&ldquo;. Předn&aacute;&scaron;ka se uskutečn&iacute; v&nbsp;prostor&aacute;ch FEL ČV&Uacute;T s&nbsp;pl&aacute;novan&yacute;m zač&aacute;tkem <strong>v&nbsp;16:15</strong>.</p> Tue, 19 Apr 2016 15:02:00 GMT Patnáct let evropské přítomnosti na Mezinárodní kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/patnact-let-evropske-pritomnosti-na-mezinarodni-kosmicke-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Dne 23. dubna 2001 se italsk&yacute; kosmonaut ESA Umberto Guidoni zapsal do historie, když se stal prvn&iacute;m Evropanem vstoupiv&scaron;&iacute;m na palubu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Tue, 19 Apr 2016 13:29:00 GMT GirlsDay 2016 – ESA pokračuje v boření stereotypů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/girlsday-2016---esa-pokracuje-v-boreni-stereotypu.html <p style="text-align: justify;"> Už od roku 2006 nab&iacute;z&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute; akce koordinovan&aacute; v&nbsp;Nizozem&iacute; organizac&iacute; VHTO mlad&yacute;m d&iacute;vk&aacute;m možnost &bdquo;ochutnat&ldquo;, o čem jsou vlastně &scaron;pičkov&eacute; technologie. Akce, jej&iacute;mž vyvrcholen&iacute;m je speci&aacute;ln&iacute; &bdquo;D&iacute;vč&iacute; den&ldquo; (Girlsday), proběhla ve čtvrtek 14. dubna. Skupinky d&iacute;vek ve věku 14 a 15 let se pod&iacute;lely na z&aacute;bavn&yacute;ch aktivit&aacute;ch, kter&eacute; jim umožnily v&iacute;ce se přibl&iacute;žit &scaron;pičkov&yacute;m technologi&iacute;m a ICT.</p> Mon, 18 Apr 2016 13:27:00 GMT Copernicus Masters 2016 – realizujte svůj nápad na využití družicových dat! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/copernicus-masters-2016---realizujte-svuj-napad-na-vyuziti-druzicovych-dat.html <p style="text-align: justify;"> Copernicus Masters (dř&iacute;ve zn&aacute;m&eacute; jako GMES Masters) je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž poř&aacute;dan&aacute; z iniciativy Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), Evropsk&eacute; komise, Německ&eacute; kosmick&eacute; agentury (DLR) a dal&scaron;&iacute;ch zainteresovan&yacute;ch partnerů. C&iacute;lem soutěže je podpořit rozvoj komerčn&iacute;ch služeb a tržně orientovan&yacute;ch aplikac&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu na pozorov&aacute;n&iacute; Země Copernicus. V&iacute;tězov&eacute; soutěže jsou motivov&aacute;ni finančn&iacute;mi odměnami (v celkov&eacute; ceně 300&nbsp;000 EUR) a technickou podporou pro realizaci projektu. V&yacute;hra tak&eacute; otev&iacute;r&aacute; možnost&iacute; k zařazen&iacute; v&iacute;tězn&eacute;ho n&aacute;padu do podnikatelsk&yacute;ch inkubačn&iacute;ch center.</p> Mon, 18 Apr 2016 12:02:00 GMT Zařízení EDRS-A prochází testováním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zarizeni-edrs-a-prochazi-testovanim.html <p> Průkopnick&eacute; evropsk&eacute; komunikačn&iacute; zař&iacute;zen&iacute; EDRS-A (European Data Relay System), kter&eacute; je často označov&aacute;no jako &bdquo;evropsk&aacute; kosmick&aacute; datov&aacute; d&aacute;lnice&ldquo;, je ve vesm&iacute;ru už měs&iacute;c a jeho testov&aacute;n&iacute; prob&iacute;h&aacute; v&yacute;borně. T&yacute;m v&nbsp;belgick&eacute;m Redu, kter&yacute; ho m&aacute; na starosti, ho nyn&iacute; posunul k&nbsp;pln&eacute;mu provozu pot&eacute;, co položil z&aacute;klady pro prvn&iacute; laserov&eacute; spojen&iacute; s&nbsp;družicemi Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus.</p> Fri, 15 Apr 2016 14:20:00 GMT Mezihvězdný prach zachycený u Saturnu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mezihvezdny-prach-zachyceny-u-saturnu.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; (a mezin&aacute;rodn&iacute;) sonda Cassini registrovala slab&yacute;, ale jasn&yacute; n&aacute;znak prachu přich&aacute;zej&iacute;c&iacute;ho z&nbsp;vněj&scaron;&iacute; č&aacute;sti Slunečn&iacute; soustavy.</p> Thu, 14 Apr 2016 14:18:00 GMT Aktualizace z kosmodromu Kourou: družice CubeSat byly instalovány na plošinu rakety Sojuz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/aktualizace-z-kosmodromu-kourou-druzice-cubesat-byly-instalovany-na-plosinu-rakety-sojuz.html <p style="text-align: justify;"> Kampaň ESA &bdquo;Fly Your Satellite! 2016&ldquo; dos&aacute;hla dal&scaron;&iacute;ho důležit&eacute;ho mezn&iacute;ku. Studenty postaven&eacute; družice tř&iacute;dy CubeSat v&nbsp;letov&eacute; konfiguraci byly nově instalov&aacute;ny na adapt&eacute;r na plo&scaron;ině pro n&aacute;klad rakety Sojuz.</p> Mon, 11 Apr 2016 13:26:00 GMT Nabitý program plný experimentů a nových kosmických lodí na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nabity-program-plny-experimentu-a-novych-kosmickych-lodi-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautovi ESA Timovi Peakemu zb&yacute;vaj&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici dva měs&iacute;ce pobytu, přičemž proch&aacute;z&iacute; mimoř&aacute;dně nabit&yacute;m obdob&iacute;m pln&yacute;m prov&aacute;děn&iacute; experimentů a přij&iacute;m&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch kosmick&yacute;ch lod&iacute;. Osm&eacute;ho dubna odstartovala k ISS třet&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; loď během tř&iacute; t&yacute;dnů a &uacute;kolem Timothyho Peaka bude zajistit jej&iacute; připojen&iacute; ke stanici.</p> Fri, 08 Apr 2016 13:24:00 GMT Konference European Space Solutions 2016 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/konference-european-space-solutions-2016.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>30. května - 3. června 2016</strong> se v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Haagu uskutečn&iacute; v&nbsp;pořad&iacute; již čtvrt&aacute; konference <strong>European Space Solutions</strong>. Konference je &nbsp;poř&aacute;d&aacute;na Evropskou komis&iacute; pod z&aacute;&scaron;titou Nizozemsk&eacute;ho předsednictv&iacute; Rady EU a představuje vrcholnou platformou pro&nbsp;setk&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;stupců v&scaron;ech zainteresovan&yacute;ch subjektů v&nbsp;oblasti aplikac&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch programů Galileo, EGNOS a Copernicus.</p> Thu, 07 Apr 2016 13:50:00 GMT Dvojice družic Galileo dorazila před květnovým startem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojice-druzic-galileo-dorazila-pred-kvetnovym-startem.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r navigačn&iacute;ch družic Galileo dorazil na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně. T&iacute;m začala jejich předstartovn&iacute; kampaň, kter&aacute; by měla vyvrcholit startem dne 24. května.</p> Thu, 07 Apr 2016 13:23:00 GMT Sledujte živě vzdělávací pořad s kosmonautem ESA Timem Peake http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledujte-zive-vzdelavaci-porad-s-kosmonautem-esa-timem-peake.html <p style="text-align: justify;"> Ve čtvrtek 14. dubna se kosmonaut ESA Tim Peake nach&aacute;zej&iacute;c&iacute; se na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici živě spoj&iacute; s&nbsp;učiteli v&nbsp;Norsku, Velk&eacute; Brit&aacute;nii a Polsku. Akci je možn&eacute; sledovat v&nbsp;živ&eacute;m přenosu na str&aacute;nk&aacute;ch ESA.</p> Wed, 06 Apr 2016 13:21:00 GMT ESNC 2016: Ocenění nejlepších aplikací systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/esnc-2016-oceneni-nejlepsich-aplikaci-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Od 1. dubna do 30. června 2016 prob&iacute;h&aacute; třin&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže o nejlep&scaron;&iacute; n&aacute;pady na komerčn&iacute; aplikace syst&eacute;mů družicov&eacute; navigace - European Satellite Navigation Competition (ESNC), kter&yacute; poř&aacute;d&aacute; německ&eacute; Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO). Soutěž ESNC se od roku 2004 vyvinula v&nbsp;popul&aacute;rn&iacute; n&aacute;stroj na generov&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch n&aacute;padů na využit&iacute; GNSS syst&eacute;mů pro rozmanit&eacute; obory lidsk&eacute; činnosti. Od sam&eacute;ho poč&aacute;tku se do soutěže přihl&aacute;silo již přes 3500 n&aacute;vrhů, přičemž posledn&iacute; roky se jedn&aacute; o v&iacute;ce než 500 n&aacute;vrhů ročně.</p> Wed, 06 Apr 2016 11:00:00 GMT České národní finále soutěže CanSat 2016 zná již své "plechovkové" vítěze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ceske-narodni-finale-souteze-cansat-2016-zna-jiz-sve-plechovkove-viteze.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 31. 3. - 1. 4. se na leti&scaron;ti v Jaroměři setkalo devět t&yacute;mů složen&yacute;ch ze ž&aacute;ků středn&iacute;ch &scaron;kol a z&aacute;jmov&yacute;ch technick&yacute;ch kroužků v doprovodu sv&yacute;ch mentorů z cel&eacute; Česk&eacute; republiky. T&yacute;my přijely prezentovat svou několikat&yacute;denn&iacute; pr&aacute;ci, kter&aacute; spoč&iacute;vala ve zkonstruov&aacute;n&iacute; vlastn&iacute;ho, funkčn&iacute;ho satelitu o velikosti mal&eacute; n&aacute;pojov&eacute; plechovky, kter&yacute; měl b&yacute;t vypu&scaron;těn na svou cestu atmosf&eacute;rou za &uacute;čelem sběru dat. Data měly t&yacute;my vyhodnotit a v&yacute;sledky n&aacute;sledně prezentovat před odbornou porotou.</p> <p style="text-align: justify;"> <em>&quot;Jedna hexakopt&eacute;ra, dva dny, tři porotci, devět t&yacute;mů, devět plechovek, spousty dr&aacute;tů, větru, slunce, nervozity, &uacute;spěchů, ale i zklam&aacute;n&iacute;. To v&scaron;e bylo n&aacute;rodn&iacute; fin&aacute;le soutěže CanSat 2016.&quot;</em></p> Wed, 06 Apr 2016 08:47:00 GMT Nalezena první rotující neutronová hvězda v Andromedě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nalezena-prvni-rotujici-neutronova-hvezda-v-andromede.html <p> Dek&aacute;dy průzkumu &bdquo;dvojčete&ldquo; na&scaron;&iacute; Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;hy, bl&iacute;zk&eacute; galaxie Andromeda, se zač&iacute;n&aacute; vypl&aacute;cet. A to d&iacute;ky objevu pozůstatku zanikl&eacute; hvězdy, neutronov&eacute; hvězdy, s&nbsp;pomoc&iacute; družicov&eacute; observatoře ESA XMM-Newton.</p> Thu, 31 Mar 2016 08:23:00 GMT Sonda Rosetta objevila u komety „bublinu“ bez magnetického pole http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-objevila-u-komety-bublinu-bez-magnetickeho-pole.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta odhalila překvapivě velkou oblast kolem c&iacute;lov&eacute; komety, kter&aacute; postr&aacute;d&aacute; jak&eacute;koliv magnetick&eacute; pole.</p> Wed, 30 Mar 2016 08:21:00 GMT Kosmická anténa silná jako list papíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-antena-silna-jako-list-papiru.html <p> Zcela nov&yacute; typ velk&eacute; kosmick&eacute; ant&eacute;ny byl otestovan&yacute; v&nbsp;plně realistick&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch vesm&iacute;rn&eacute;ho prostřed&iacute;. Parabolick&aacute; ant&eacute;na o průměru 5 m byla um&iacute;stěna do simul&aacute;toru ESA LSS (Large Space Simulator). Ant&eacute;na vypad&aacute; jako průhledn&aacute;, protože je siln&aacute; jen několik desetin milimetru - je tedy tenč&iacute;, než pap&iacute;r.</p> Tue, 29 Mar 2016 11:48:00 GMT Zmrzlá údolí na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zmrzla-udoli-na-marsu.html <p> Zasazena mezi roztř&iacute;&scaron;těn&eacute; okraje obrovsk&eacute; dopadov&eacute; p&aacute;nve na Mars jsou &uacute;dol&iacute; pokryt&aacute; n&aacute;mrazou.</p> Thu, 24 Mar 2016 11:47:00 GMT Sonda ExoMars pracuje bezvadně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-pracuje-bezvadne.html <p> Start mise ESA ExoMars k&nbsp;Marsu proběhl bez probl&eacute;mů. A stejně tak uk&aacute;zkově se nyn&iacute; chov&aacute; i sonda TGO (Trace Gas Orbiter).</p> Wed, 23 Mar 2016 11:46:00 GMT ESA představuje „Kouzlo světla“ – nový vzdělávací nástroj pro základní školy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-predstavuje-kouzlo-svetla---novy-vzdelavaci-nastroj-pro-zakladni-skoly.html <p style="text-align: justify;"> Osm nov&yacute;ch zdrojů pro podporu v&yacute;uky, kter&eacute; se t&yacute;kaj&iacute; fenom&eacute;nu světla, je nyn&iacute; k&nbsp;dispozici ke stažen&iacute; na webu ESA. Sada &bdquo;Magic of Light&ldquo; (k dispozici v&nbsp;angličtině) kombinuje vědu s&nbsp;uměn&iacute;m, přičemž použ&iacute;v&aacute; spektroskopy a barevn&aacute; kola. D&iacute;ky tomu maj&iacute; ž&aacute;ci možnost studovat, jak vznikaj&iacute; různ&eacute; barvy nebo jak se naopak rozkl&aacute;daj&iacute;. Sada je zaměřena na ž&aacute;ky ve věku 8 až 12 let, přičemž obsahuje i manu&aacute;l pro učitele a samostatn&yacute; pracovn&iacute; se&scaron;it pro aktivity.</p> Tue, 22 Mar 2016 11:44:00 GMT Návštěva předsedy vlády v Bavorsku http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/navsteva-predsedy-vlady-v-bavorsku.html <p style="text-align: justify;"> Na pozv&aacute;n&iacute; ministersk&eacute;ho předsedy Svobodn&eacute;ho st&aacute;tu Bavorsko Horsta Seehofera nav&scaron;t&iacute;vil předseda vl&aacute;dy Česk&eacute; republiky Bohuslav Sobotka ve dnech 10. - 11. 3. 2016 Bavorsko. Předsedu vl&aacute;dy Sobotku na n&aacute;v&scaron;těvě doprov&aacute;zel m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy pro vědu, v&yacute;zkum a inovace Pavel Bělobr&aacute;dek a d&aacute;le početn&aacute; podnikatelsk&aacute; delegace, zaměřen&aacute; zejm&eacute;na na letectv&iacute;, kosmick&eacute; technologie a přesn&eacute; stroj&iacute;renstv&iacute;.</p> Mon, 21 Mar 2016 11:44:00 GMT Příprava na zvýšenou porci radarových snímků http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-zvysenou-porci-radarovych-snimku.html <p> Družice Sentinel-1B dorazila do Francouzsk&eacute; Guayany, aby zde byla připravena na start. Ten je zat&iacute;m pl&aacute;novan&yacute; na 22. dubna. Satelit ve vesm&iacute;ru dopln&iacute; sv&eacute; identick&eacute; dvojče Sentinel-1A, d&iacute;ky čemuž z&iacute;sk&aacute; evropsk&yacute; program monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus mnohem v&iacute;ce radarov&yacute;ch z&aacute;běrů na&scaron;&iacute; planety.</p> Mon, 21 Mar 2016 11:43:00 GMT Evropa připravuje družice s elektrickým pohonem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropa-pripravuje-druzice-s-elektrickym-pohonem.html <p> Partnerstv&iacute; ESA a satelitn&iacute;ho oper&aacute;tora SES vede ke vzniku nov&eacute; generace evropsk&yacute;ch telekomunikačn&iacute;ch družic, kter&eacute; budou poh&aacute;něn&eacute; v&yacute;hradně elektrick&yacute;mi motory. Prvn&iacute; z&nbsp;nich odstartuje před koncem roku 2021.</p> Fri, 18 Mar 2016 11:40:00 GMT Příležitost pro studenty: Navštivte ESA School Lab v rámci konference Living Planet Symposium 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/prilezitost-pro-studenty-navstivte-esa-school-lab-v-ramci-konference-living-planet-symposium-2016.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>9. - 13. května 2016 </strong>se v Praze v Kongresov&eacute;m centru uskutečn&iacute; konference <a href="http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/living-planet-symposium-2016---nejvetsi-a-nejrozsahlejsi-konference-esa-k-problematice-pozorovani-zeme-se-uskutecni-v-pristim-roce-v-praze.html" target="_blank"><strong><em>Living Planet Symposium 2016</em></strong></a>, kter&aacute; je nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; akc&iacute; Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) v&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země (DPZ). Hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem symposia je ESA, spoluorganiz&aacute;tory akce jsou pak Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvo &scaron;kolstv&iacute;, ml&aacute;deže a tělov&yacute;chovy, Univerzita Karlova v Praze a vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ŕ ESERO Česk&aacute; republika.</p> Fri, 18 Mar 2016 10:10:00 GMT Kosmické aktivity zvyšují bezpečí, i když letecká doprava narůstá http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicke-aktivity-zvysuji-bezpeci-i-kdyz-letecka-doprava-narusta.html <p> ESA a družicov&yacute; oper&aacute;tor Inmarsat z&nbsp;Velk&eacute; Brit&aacute;nie pokračuj&iacute; ve v&yacute;voji komunikace vzduch-země skrze družice. Jde o souč&aacute;st evropsk&eacute;ho pl&aacute;nu zajistit bezpečnost leteck&eacute; dopravy navzdory narůstaj&iacute;c&iacute;mu provozu.</p> Thu, 17 Mar 2016 11:39:00 GMT Inkubátor ESA BIC pro ČR v Prague Startup Centre! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/inkubator-esa-bic-pro-cr-v-prague-startup-centre.html <p style="text-align: justify;"> Dne 3. března 2016 byl v&nbsp;prostor&aacute;ch pražsk&eacute;ho pal&aacute;ce Adria slavnostně otevřen nov&yacute; inkub&aacute;tor Prague Startup Centre. V&iacute;ce než 100 hostů uv&iacute;tali v&nbsp;r&aacute;mci slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; Adriana Krn&aacute;čov&aacute;, prim&aacute;torka hlavn&iacute;ho města Prahy a Andrej Babi&scaron;, m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy a ministr financ&iacute;. V&nbsp;prostor&aacute;ch inkub&aacute;toru Prague Startup Centre bude s&iacute;dlit tak&eacute; nově zřizovan&yacute; inkub&aacute;tor ESA BIC Prague, jehož c&iacute;lem je zejm&eacute;na podpora činnosti zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch podniků v jejich rozvoji a usnadněn&iacute; jejich zapojen&iacute; do oblasti kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Wed, 16 Mar 2016 12:30:00 GMT O data z misí Sentinel je zájem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/o-data-z-misi-sentinel-je-zajem.html <p> ESA podepsala dohodu s&nbsp;NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a USGS (US Geological Survey), d&iacute;ky nimž z&iacute;skaj&iacute; tito partneři př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;evropsk&yacute;ch družic Sentinel.</p> Wed, 16 Mar 2016 11:37:00 GMT Mise ExoMars je na cestě za záhadami Rudé planety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-exomars-je-na-ceste-za-zahadami-rude-planety.html <p> Prvn&iacute; ze dvou společn&yacute;ch mis&iacute; ESA a Roskosmosu k&nbsp;Marsu se vydala na svoji sedmiměs&iacute;čn&iacute; pouť k&nbsp;Rud&eacute; planetě. Zde se m&aacute; věnovat zat&iacute;m nevyře&scaron;en&yacute;m z&aacute;had&aacute;m t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;m se hlavně jej&iacute; atmosf&eacute;ry, kter&eacute; by mohly svědčit o dne&scaron;n&iacute; geologick&eacute; - nebo dokonce biologick&eacute; - aktivitě.</p> Tue, 15 Mar 2016 11:24:00 GMT Řídicí středisko je připraveno na start k Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ridici-stredisko-je-pripraveno-na-start-k-marsu.html <p> V&nbsp;sobotu 12. března uskutečnilo ř&iacute;dic&iacute; středisko ESA z&aacute;věrečnou zkou&scaron;ku před startem mise ExoMars. Jde o důležit&yacute; krok, kter&yacute; zajistil plnou připravenost pozemn&iacute;ch t&yacute;mů a syst&eacute;mů před odletem k&nbsp;Rud&eacute; planetě. Ten je pl&aacute;novan&yacute; na 14. března.</p> Mon, 14 Mar 2016 11:23:00 GMT Družice Sentinel-3A nepřestává udivovat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-neprestava-udivovat.html <p> Trojice př&iacute;strojů na palubě družice Sentinel-3A n&aacute;m nyn&iacute; nab&iacute;z&iacute; dechberouc&iacute; pohled na to, co v&scaron;echno můžeme oček&aacute;vat od evropsk&eacute;ho programu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus. Nejnověj&scaron;&iacute; s&eacute;rie sn&iacute;mků zachycuje Evropu a Antarktidu, a to s&nbsp;pomoc&iacute; senzorů maj&iacute;c&iacute;ch za c&iacute;l monitorovat zemskou radiaci.</p> Fri, 11 Mar 2016 11:21:00 GMT Intenzivní příprava na cestu na Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/intenzivni-priprava-na-cestu-na-mars.html <p> Už jen dny chyb&iacute; do odletu sondy ExoMars ze Země, což pro letov&eacute; t&yacute;my znamen&aacute;, že proch&aacute;zej&iacute; fin&aacute;ln&iacute;mi f&aacute;zemi sv&eacute;ho mnohaměs&iacute;čn&iacute;ho v&yacute;cviku. Ten m&aacute; zajistit, že v&scaron;ichni budou plně připraveni na ostr&yacute; start mise.</p> Thu, 10 Mar 2016 11:20:00 GMT Start Ariane 5 se podílel na vývoji Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-ariane-5-se-podilel-na-vyvoji-ariane-6.html <p> Kosmick&aacute; raketa Ariane 5 vzl&eacute;tla 9. března r&aacute;no, aby bezpečně dopravila telekomunikačn&iacute; družici Eutelsat-65 West A na pl&aacute;novanou dr&aacute;hu přechodovou ke geostacion&aacute;rn&iacute;. Ke vzletu mise VA229 do&scaron;lo v&nbsp;5:20 h GMT (2:20 h m&iacute;stn&iacute;ho času, 6:20 h středoevropsk&eacute;ho času) z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 09 Mar 2016 11:18:00 GMT Dokonale stabilní laboratoř ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokonale-stabilni-laborator-ve-vesmiru.html <p> Po dlouh&eacute; s&eacute;rii testů začala observatoř ESA LISA Pathfinder vědeckou č&aacute;st sv&eacute; mise, jej&iacute;ž c&iacute;lem je otestovat kl&iacute;čov&eacute; techniky a technologie potřebn&eacute; pro pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Tue, 08 Mar 2016 11:17:00 GMT Inkubátory ESA podpořily 400 nových firem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/inkubatory-esa-podporily-400-novych-firem.html <p> Podnikatelsk&eacute; inkub&aacute;tory ESA překročily hranici v&iacute;ce než 400 nov&yacute;ch firem. Tato iniciativa profituj&iacute;c&iacute; z&nbsp;kosmick&yacute;ch technologi&iacute; a expert&iacute;zy vytv&aacute;ř&iacute; nov&eacute; podnikatelsk&eacute; a pracovn&iacute; př&iacute;ležitosti v&nbsp;Evropě, pom&aacute;h&aacute; m&iacute;stn&iacute; ekonomice a evropsk&eacute; konkurenceschopnosti.</p> Mon, 07 Mar 2016 08:20:00 GMT Sentinel-3A se veze na vlnách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-3a-se-veze-na-vlnach.html <p> Po prvn&iacute;ch &uacute;chvatn&yacute;ch sn&iacute;mc&iacute;ch z&nbsp;družice Sentinel-3A, což je nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus, n&aacute;m tato nyn&iacute; ukazuje jak dal&scaron;&iacute; z&nbsp;jej&iacute;ch př&iacute;strojů - v&yacute;&scaron;koměr - bude sledovat změny mořsk&eacute; hladiny.</p> Fri, 04 Mar 2016 08:19:00 GMT Na observatoři LISA Pathfinder bylo dosaženo volného pádu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-observatori-lisa-pathfinder-bylo-dosazeno-volneho-padu.html <p> V&nbsp;ponděl&iacute; 22. &uacute;nora do&scaron;lo k&nbsp;uvolněn&iacute; dvojice testovac&iacute;ch objektů, kter&eacute; tvoř&iacute; j&aacute;dro v&yacute;zkumu prov&aacute;děn&eacute;ho observatoř&iacute; ESA LISA Pathfinder.</p> Wed, 02 Mar 2016 08:17:00 GMT Další dvě družice Galileo se chystají na květnový start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-dve-druzice-galileo-se-chystaji-na-kvetnovy-start.html <p> Dal&scaron;&iacute; dvojice navigačn&iacute;ch družic Galileo bude vysl&aacute;na do vesm&iacute;ru na palubě rakety Sojuz letos v&nbsp;květnu. Stane se tak před t&iacute;m, než kvarteto stejn&yacute;ch družic vynese na podzim v&yacute;konněj&scaron;&iacute; nosič Ariane 5. Navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo se tak v&yacute;razně přibl&iacute;ž&iacute; operačn&iacute;mu nasazen&iacute;.</p> Tue, 01 Mar 2016 11:15:00 GMT Světové korály jsou v ohrožení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/svetove-koraly-jsou-v-ohrozeni.html <p> Současn&aacute; vlna fenom&eacute;nu El Ni&ntilde;o si bere svoji daň na kor&aacute;lov&yacute;ch &uacute;tesech. Proto byla aktivov&aacute;na rychl&aacute; v&yacute;zkumn&aacute; kampaň uprostřed Tich&eacute;ho oce&aacute;nu, jej&iacute;mž c&iacute;lem je zjistit, jak data z&nbsp;evropsk&eacute; družice Sentinel-2 mohou pomoci při kvantifikov&aacute;n&iacute; po&scaron;kozen&iacute; vět&scaron;&iacute;ho rozsahu.</p> Mon, 29 Feb 2016 11:14:00 GMT Simulované vstupy do atmosféry pro bezpečnější družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/simulovane-vstupy-do-atmosfery-pro-bezpecnejsi-druzice.html <p> Nen&iacute; to zcela obvykl&aacute; praxe, aby se konstrukt&eacute;ři kosmick&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute; věnovali z&aacute;měrn&eacute; destrukci družic. Nyn&iacute; se ov&scaron;em v&nbsp;r&aacute;mci ESA dal dohromady t&yacute;m, kter&yacute; bude zkoumat pr&aacute;vě tento &uacute;kol. Půjde o kulminaci čtrn&aacute;ctiměs&iacute;čn&iacute;ho projektu &bdquo;Design for Demise&ldquo; (N&aacute;vrh pro z&aacute;nik).</p> Fri, 26 Feb 2016 11:12:00 GMT Spolupráce ESA a SAPu na využití družicových dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spoluprace-esa-a-sapu-na-vyuziti-druzicovych-dat.html <p> ESA a softwarov&aacute; společnost SAP podepsaly dohodu o spolupr&aacute;ci na v&yacute;voji inovativn&iacute;ch př&iacute;stupů pro rychl&eacute; a efektivn&iacute; zpracov&aacute;n&iacute; velk&yacute;ch objemů dat z&nbsp;d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země, a to skrze př&iacute;stup k&nbsp;procesn&iacute;m platform&aacute;m.</p> Thu, 25 Feb 2016 11:11:00 GMT Testovací objekty už uvnitř observatoře LISA Pathfinder plují volně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testovaci-objekty-uz-uvnitr-observatore-lisa-pathfinder-pluji-volne.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA LISA Pathfinder uvolnila obě sv&eacute; krychle ze zlata a platiny a zanedlouho tak bude moci zač&iacute;t svoji n&aacute;ročnou vědeckou misi. Během n&iacute; um&iacute;st&iacute; tyto testovac&iacute; objekty do nejčist&scaron;&iacute;ho voln&eacute;ho p&aacute;du, kter&eacute;ho se kdy podařilo dos&aacute;hnout. D&iacute;ky tomu budou demonstrov&aacute;ny technologie pro pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln př&iacute;mo z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Wed, 24 Feb 2016 09:56:00 GMT Družice Sentinel-3A tancovala s polární září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-tancovala-s-polarni-zari.html <p style="text-align: justify;"> Překvapiv&yacute; pohled na startuj&iacute;c&iacute; družici Sentinel-3A prol&eacute;taj&iacute;c&iacute; skrze zelenou mihotaj&iacute;c&iacute; z&aacute;ři se naskytl pozorovatelům v&nbsp;severn&iacute;m Finsku.</p> Tue, 23 Feb 2016 09:54:00 GMT Palivové články slouží k pohonu městských vozidel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/palivove-clanky-slouzi-k-pohonu-mestskych-vozidel.html <p style="text-align: justify;"> Městsk&eacute; dod&aacute;vky v&nbsp;Rakousku mohou b&yacute;t již brzy poh&aacute;něn&aacute; čistou technologi&iacute; palivov&yacute;ch čl&aacute;nků, kter&eacute; jsou vyv&iacute;jeny v&nbsp;ESA pro družice a robotick&eacute; mise na Mars.</p> Mon, 22 Feb 2016 09:53:00 GMT Stopy povodní na planetě Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stopy-povodni-na-planete-mars.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Mars Express zaznamenala na čtvrt&eacute; planetě Slunečn&iacute; soustavy mnoho stop různ&yacute;ch stop působen&iacute; vody.</p> Fri, 19 Feb 2016 09:42:00 GMT Vesmír pro bezpečnost na letištích http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-pro-bezpecnost-na-letistich.html <p style="text-align: justify;"> Snad každ&yacute; m&aacute; za sebou zku&scaron;enost při průchodu bezpečnostn&iacute;mi r&aacute;my na leti&scaron;t&iacute;ch. Tento proces ov&scaron;em nen&iacute; jen pomal&yacute; a obtěžuj&iacute;c&iacute; - a člověk si často ř&iacute;k&aacute;, nakolik je i spolehliv&yacute; nebo zdali nen&iacute; jen ztr&aacute;tou času.</p> Thu, 18 Feb 2016 09:41:00 GMT Třetí družice Sentinel pro systém GMES/Copernicus vypuštěna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/treti-druzice-sentinel-pro-system-gmes-copernicus-vypustena.html <p style="text-align: justify;"> Třet&iacute; družice, kter&aacute; byla vyvinuta v&nbsp;režii ESA a kter&aacute; nese kvarteto př&iacute;strojů pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země, byla vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru. D&iacute;ky tomu z&iacute;sk&aacute; evropsk&yacute; program GMES/Copernicus v&yacute;razně &scaron;ir&scaron;&iacute; z&aacute;běr.</p> Wed, 17 Feb 2016 09:39:00 GMT Přistávací modul mise Rosetta stojí na prahu věčné hibernace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristavaci-modul-mise-rosetta-stoji-na-prahu-vecne-hibernace.html <p style="text-align: justify;"> Od posledn&iacute; r&aacute;diov&eacute; relace s&nbsp;mateřskou sondou Rosetta uplynulo sedm měs&iacute;ců a od t&eacute; doby se v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae neozval. Nyn&iacute; přitom na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko nast&aacute;vaj&iacute; takov&eacute; podm&iacute;nky, ze kter&yacute;ch se pravděpodobně už nedok&aacute;že vzpamatovat.</p> Tue, 16 Feb 2016 09:38:00 GMT Družice Sentinel-3A je připravena na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-je-pripravena-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Do startu už zb&yacute;vaj&iacute; jen des&iacute;tky hodin: nejnověj&scaron;&iacute; družice Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus je tak už nyn&iacute; připravena na startovac&iacute; rampě kosmodromu Pleseck v&nbsp;severn&iacute;m Rusku.</p> Mon, 15 Feb 2016 09:36:00 GMT Celosvětová akce „Den asteroidu“ se uskuteční 30. června http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/celosvetova-akce-den-asteroidu-se-uskutecni-30-cervna.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Den asteroidu, glob&aacute;ln&iacute; hnut&iacute; maj&iacute;c&iacute; za c&iacute;l zv&yacute;&scaron;it znalosti a povědom&iacute; o asteroidech, ozn&aacute;milo sv&eacute; pl&aacute;ny na rok 2016. Stalo se tak na tiskov&eacute; konferenci v&nbsp;technick&eacute;m srdci ESA, v&nbsp;středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Fri, 12 Feb 2016 09:35:00 GMT ESA gratuluje k objevu gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-gratuluje-k-objevu-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura je nad&scaron;en&aacute; z&nbsp;objevu gravitačn&iacute;ch vln a tě&scaron;&iacute; se, až zah&aacute;j&iacute; svoji demonstračn&iacute; misi, kter&aacute; m&aacute; otestovat nov&eacute; technologie vedouc&iacute; pr&aacute;vě ke studiu tohoto nov&eacute;ho fenom&eacute;nu ve vesm&iacute;ru.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Thu, 11 Feb 2016 08:48:00 GMT Rodina družic Sentinel-3 se rozroste http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rodina-druzic-sentinel-3-se-rozroste.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>V&nbsp;Pař&iacute;ži byl v&nbsp;minul&yacute;ch dnech podeps&aacute;n kontrakt za 450 mil. euro mezi ESA a Thales Alenia Space, v&nbsp;jehož r&aacute;mci budou vyrobeny dvě dal&scaron;&iacute; družice Sentinel-3.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Wed, 10 Feb 2016 08:46:00 GMT ESA podepsala Memorandum o porozumění s Evropskou polární radou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-podepsala-memorandum-o-porozumeni-s-evropskou-polarni-radou.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Dne 3. &uacute;nora podepsali předseda Evropsk&eacute; pol&aacute;rn&iacute; rady (European Polar Board, EPB) Maaike Vancauwenberghe a gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Johann-Dietrich W&ouml;rner Memorandum o porozuměn&iacute;. Stalo se tak v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Tue, 09 Feb 2016 09:33:00 GMT Družice Proba-V se zaměřila na mizející jezero v Bolívii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-proba-v-se-zamerila-na-mizejici-jezero-v-bolivii.html <p style="text-align: justify;"> Minidružice Proba-V z&nbsp;d&iacute;lny ESA monitoruje každ&yacute; den bez ust&aacute;n&iacute; zemsk&yacute; povrch, a tak j&iacute; nemohlo uniknout ani vysych&aacute;n&iacute; druh&eacute;ho největ&scaron;&iacute;ho jezera v&nbsp;Bol&iacute;vii. Nyn&iacute; při&scaron;la smutn&aacute; zpr&aacute;va: jezero Poop&oacute; bylo prohl&aacute;&scaron;eno za zcela vyschl&eacute;.</p> Mon, 08 Feb 2016 08:44:00 GMT Labyrint na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/labyrint-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Tento blok ter&eacute;nu na Marsu ohraničen&yacute; složit&yacute;m vzorem sesuvů a nav&aacute;t&yacute;ch dun představuje je malou č&aacute;st rozs&aacute;hl&eacute;ho labyrintu &uacute;dol&iacute;, zlomů a planin.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Fri, 05 Feb 2016 08:43:00 GMT Ruská kosmická vycházka ukončila experiment ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ruska-kosmicka-vychazka-ukoncila-experiment-esa.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Ve středu 3. &uacute;nora byla během v&yacute;stupu do otevřen&eacute;ho prostoru kosmonautů Jurije Malenčenka a Sergeje Volkova z&nbsp;vněj&scaron;&iacute;ho pl&aacute;&scaron;tě Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice odmontov&aacute;na paleta ESA Expose. Jej&iacute; m&iacute;sto zde zabral jin&yacute; experiment.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Thu, 04 Feb 2016 08:40:00 GMT Družice Sentinel-3A je natankována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-je-natankovana.html <p style="text-align: justify;"> Vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-3A bylo potvrzeno na 16. &uacute;nora, takže v&scaron;echny př&iacute;pravy jsou nyn&iacute; v&nbsp;pln&eacute;m proudu. Jako dal&scaron;&iacute; od&scaron;krtnut&aacute; položka na dlouh&eacute;m seznamu &bdquo;mus&iacute;me udělat&ldquo; byl obt&iacute;žn&yacute; &uacute;kol natankov&aacute;n&iacute; družice pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami. To již bylo dokončeno a speci&aacute;ln&iacute; t&yacute;m tak může zač&iacute;t balit sv&eacute; vybaven&iacute; před cestou domů.</p> Wed, 03 Feb 2016 08:38:00 GMT Signál systému Galileo pokrývá větší část oblohy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/signal-systemu-galileo-pokryva-vetsi-cast-oblohy.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; evropsk&aacute; družice syst&eacute;mu Galileo začaly vys&iacute;lat operačn&iacute; navigačn&iacute; sign&aacute;l.</p> Tue, 02 Feb 2016 08:36:00 GMT První zařízení z „kosmické datové dálnice“ je na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-zarizeni-z-kosmicke-datove-dalnice-je-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; laserov&yacute; termin&aacute;l syst&eacute;mu EDRS (European Data Relay System) &uacute;spě&scaron;ně dos&aacute;hl oběžn&eacute; dr&aacute;hy. Jde o sekund&aacute;rn&iacute; vybaven&iacute; na telekomunikačn&iacute; družici Eutelsat-9B, kter&aacute; je nyn&iacute; na cestě na svoji fin&aacute;ln&iacute; operačn&iacute; pozici ve vesm&iacute;ru.</p> Mon, 01 Feb 2016 14:44:00 GMT Blíží se „Den asteroidu“, který bude 30. června http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/blizi-se-den-asteroidu-ktery-bude-30-cervna.html <p style="text-align: justify;"> ESA se přidala k&nbsp;organiz&aacute;torům &bdquo;Dne asteroidu 2016&ldquo;, kter&yacute; se uskutečn&iacute; letos 30. června. Tomu bude předch&aacute;zet setk&aacute;n&iacute; se z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute;, kter&eacute; proběhne v&nbsp;technick&eacute;m středisku ESA v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 9. &uacute;nora 2016.</p> Fri, 29 Jan 2016 14:43:00 GMT První start rakety Ariane 5 v roce 2016 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-roce-2016.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; nosn&aacute; raketa Ariane 5 bezpečně dopravila na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu telekomunikačn&iacute; družici Intelsat-29E. Ke startu do&scaron;lo z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) 27. ledna ve 23:20 h GMT (tedy ve 20:20 h m&iacute;stn&iacute;ho času, tedy v&nbsp;0:20 h středoevropsk&eacute;ho - ov&scaron;em už 28. ledna).</p> Thu, 28 Jan 2016 14:41:00 GMT Vybrány první týmy pro klání „2016 European CanSat Competition“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vybrany-prvni-tymy-pro-klani-2016-european-cansat-competition.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA s&nbsp;potě&scaron;en&iacute;m oznamuje jm&eacute;na pěti &scaron;ťastn&yacute;ch t&yacute;mů vybran&yacute;ch pro kl&aacute;n&iacute; &bdquo;2016 European CanSat Competition&ldquo;. To se ve dnech 22. až 26. června 2016 v&nbsp;Portugalsku.</p> Wed, 27 Jan 2016 09:32:00 GMT Observatoř Integral rentgenuje pozemskou polární září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-integral-rentgenuje-pozemskou-polarni-zari.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; observatoř ESA Integral je obvykle plně vyt&iacute;žena pozorov&aacute;n&iacute;m vysokoenergetick&yacute;ch čern&yacute;ch děr, supernov a neutronov&yacute;ch hvězd. Nyn&iacute; ov&scaron;em dostala zcela jin&yacute; &uacute;kol: zaměřit se na pol&aacute;rn&iacute; z&aacute;ře na Zemi.</p> Tue, 26 Jan 2016 08:34:00 GMT Datum do diáře: letní workshop ESA pro učitele http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/datum-do-diare-letni-workshop-esa-pro-ucitele.html <p> Od 6. do 8. července 2016 poř&aacute;d&aacute; ESA 7<sup>th&nbsp;</sup>Teachers&rsquo; Summer Workshop, a to ve středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku. Workshop je otevřen&yacute; pro učitele z&aacute;kladn&iacute;ch a středn&iacute;ch &scaron;kol. Poznamenejte si datum do sv&yacute;ch di&aacute;řů, registrace se otevře již v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;ch t&yacute;dnech!</p> Mon, 25 Jan 2016 09:30:00 GMT Veletrh AIRTEC 2016 (25.-27.10.2016, Mnichov) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/veletrh-airtec-2016-25-27102016-mnichov.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 25. - 27. 10.2016 se bude konat v mnichovsk&eacute;m veletržn&iacute;m are&aacute;lu mezin&aacute;rodn&iacute; veletrh AIRTEC 2016 (11. International Aerospace Supply Fair). Akce AIRTEC se profiluje jako veletrh subdodavatelů leteck&eacute;ho průmyslu a py&scaron;n&iacute; unik&aacute;tn&iacute; koncepc&iacute; spojen&iacute; veletrhu, mezin&aacute;rodn&iacute;ho kongresu a B2B form&aacute;tu. Koncepci propojen&iacute; veletržn&iacute; &uacute;časti s odborn&yacute;m kongresem a schůzkami B2B velmi vysoce hodnotili př&iacute;tomn&iacute; &uacute;častn&iacute;ci minul&yacute;ch ročn&iacute;ků veletrhu z řady oborov&yacute;ch svazů (DLR, bavAIRia) i firem (Airbus Group Germany, Diehl Aircabin GmbH, Phytron GmbH, Georg Martin GmbH). Během 11. ročn&iacute;ku veletrhu se předpokl&aacute;d&aacute; &uacute;čast 600 vystavovatelů a uspoř&aacute;d&aacute;n&iacute; 15.000 B2B jedn&aacute;n&iacute;.</p> Mon, 25 Jan 2016 08:47:00 GMT Observatoř LISA Pathfinder dorazila na své pracoviště http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-lisa-pathfinder-dorazila-na-sve-pracoviste.html <p style="text-align: justify;"> Po &scaron;estit&yacute;denn&iacute; cestě dnes dorazila observatoř ESA LISA Pathfinder do sv&eacute;ho c&iacute;le: do libračn&iacute;ho bodu L1, z&nbsp;něhož zanedlouho začne ověřovat životaschopnost technologi&iacute; kritick&yacute;ch pro zkoum&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute; tv&aacute;ře vesm&iacute;ru.</p> Fri, 22 Jan 2016 14:40:00 GMT Dvojče Mléčné dráhy čistí ultrarychlé rentgenové proudění http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojce-mlecne-drahy-cisti-ultrarychle-rentgenove-proudeni.html <p> Observatoř ESA XMM-Newton nalezla proud velmi rychl&eacute;ho plynu tryskaj&iacute;c&iacute;ho ze středu jasn&eacute; spir&aacute;ln&iacute; galaxie podobn&eacute; na&scaron;&iacute; Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;ze. Tento proud může snižovat schopnost galaxie vytv&aacute;řet nov&eacute; hvězdy.</p> Thu, 21 Jan 2016 08:15:00 GMT Kosmonauti jsou po výstupu ze stanice bezpečně zpět http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-jsou-po-vystupu-ze-stanice-bezpecne-zpet.html <p style="text-align: justify;"> Po kosmick&eacute; vych&aacute;zce trvaj&iacute;c&iacute; 4 hodiny a 43 minut, jej&iacute;mž c&iacute;lem bylo nahradit selhav&scaron;&iacute; energetick&yacute; regul&aacute;tor, se kosmonaut ESA Tim Peake a astronaut NASA Tim Kopra bezpečně vr&aacute;tili zpět na palubu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Fri, 15 Jan 2016 08:32:00 GMT Družice Sentinel-3A vstoupila do další fáze přípravy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-vstoupila-do-dalsi-faze-pripravy.html <p style="text-align: justify;"> Po v&aacute;nočn&iacute; přest&aacute;vce v&nbsp;předstartovn&iacute; př&iacute;pravě byla družice Sentinel-3A vyjmuta z&nbsp;přepravn&iacute;ho kontejneru a naplno se rozjela jej&iacute; př&iacute;prava, kter&aacute; m&aacute; vyvrcholit vypu&scaron;těn&iacute;m z&nbsp;rusk&eacute;ho kosmodromu Pleseck. Start je aktu&aacute;lně pl&aacute;novan&yacute; na 16. &uacute;nora.</p> Thu, 14 Jan 2016 08:30:00 GMT Obnažený led na kometě sondy Rosetta potvrzený jako vodní http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/obnazeny-led-na-komete-sondy-rosetta-potvrzeny-jako-vodni.html <p style="text-align: justify;"> Pozorov&aacute;n&iacute; uskutečněn&aacute; kr&aacute;tce po př&iacute;letu sondy ESA Rosetta ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko v&nbsp;roce 2014 poskytla definitivn&iacute; potvrzen&iacute; př&iacute;tomnosti komet&aacute;rn&iacute;ho vodn&iacute;ho ledu a jeho podoby.</p> Wed, 13 Jan 2016 08:29:00 GMT Irský premiér se seznámil s úspěchy Evropské kosmické agentury http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/irsky-premier-se-seznamil-s-uspechy-evropske-kosmicke-agentury.html <p style="text-align: justify;"> Irsk&yacute; premi&eacute;r se označil za &bdquo;tak hrd&eacute;ho, jak jen Ir může b&yacute;t&ldquo; pot&eacute;, co se sezn&aacute;mil s&nbsp;kritickou rol&iacute; irsk&yacute;ch společnost&iacute; v&nbsp;evropsk&eacute;m kosmick&eacute;m sektoru. Stalo se tak při př&iacute;ležitosti jeho n&aacute;v&scaron;těvy v &bdquo;technick&eacute;m srdci&ldquo; ESA.</p> Fri, 08 Jan 2016 08:24:00 GMT ESA potvrdila, že teleskop JWST poletí na raketě Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-potvrdila-ze-teleskop-jwst-poleti-na-rakete-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; velk&aacute; kosmick&aacute; observatoř se přibl&iacute;žila sv&eacute; cestě do vesm&iacute;ru, když ESA podepsala kontrakt se společnost&iacute; Arianespace. Teleskop JWST (James Webb Space Telescope) bude vypu&scaron;těn&yacute; na palubě rakety Ariane 5 z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) v&nbsp;ř&iacute;jnu 2018.</p> Thu, 07 Jan 2016 14:38:00 GMT Uzavřena dohoda týkající se nových družic Sentinel-1 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uzavrena-dohoda-tykajici-se-novych-druzic-sentinel-1.html <p style="text-align: justify;"> ESA zajistila pokračov&aacute;n&iacute; programu družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země Sentinel-1 v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute; iniciativy GMES/Copernicus pot&eacute;, co objednala dal&scaron;&iacute; dva satelity tohoto typu.</p> Wed, 06 Jan 2016 14:36:00 GMT Kosmonaut Tim Peake se připravuje na výstup do otevřeného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-tim-peake-se-pripravuje-na-vystup-do-otevreneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Timothy Peake a astronaut NASA Tim Kopra vystoup&iacute; př&iacute;&scaron;t&iacute; t&yacute;den z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, aby zde provedli opravy sekvenčn&iacute;ho přep&iacute;nače.</p> Tue, 05 Jan 2016 14:35:00 GMT Kanada poráží led s daty z mise Sentinel-1 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kanada-porazi-led-s-daty-z-mise-sentinel-1.html <p style="text-align: justify;"> Jak př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;mis&iacute; Sentinel změnil kanadskou schopnost vypoř&aacute;dat se s&nbsp;mořsk&yacute;m ledem?</p> Mon, 04 Jan 2016 14:33:00 GMT První dekáda evropských navigačních družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-dekada-evropskych-navigacnich-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Pr&aacute;vě před deseti lety se do vesm&iacute;ru vydala prvn&iacute; evropsk&aacute; navigačn&iacute; družice. Od t&eacute; doby uplynula cel&aacute; dek&aacute;da a d&iacute;ky nesm&iacute;rně tvrd&eacute; pr&aacute;ci je dnes na oběžn&eacute; dr&aacute;ze třetina navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Prakticky dokončen&aacute; je pak pozemn&iacute; s&iacute;ť stanic, kter&eacute; zpřesňuj&iacute; přesnost družicov&eacute; navigace na cel&eacute; zeměkouli.</p> Mon, 28 Dec 2015 14:31:00 GMT Družice Galileo jsou ve startovací zóně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-ve-startovaci-zone.html <p style="text-align: justify;"> Družice Galileo 11 a 12 jsou na startovac&iacute; rampě, připojen&eacute; ke sv&eacute; raketě Sojuz - a připraven&eacute; na start tento t&yacute;den.</p> Wed, 16 Dec 2015 14:29:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake začal šestiměsíční pobyt na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-zacal-sestimesicni-pobyt-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake, astronaut NASA Tim Kopra a rusk&yacute; pilot Jurij Malenčenko dorazili na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Stalo se tak &scaron;est hodin po startu v&nbsp;11:03 h GMT dne 15. prosince 2015.</p> Tue, 15 Dec 2015 14:26:00 GMT Nosič Vega si drží perfektní bilanci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosic-vega-si-drzi-perfektni-bilanci.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; lehk&aacute; nosn&aacute; raketa Vega vstupuje do komerčn&iacute;ho života bez ztr&aacute;ty kytičky: a nav&iacute;c představila sv&eacute; rozs&aacute;hl&eacute; schopnosti v&nbsp;r&aacute;mci pestr palety mis&iacute;.</p> Mon, 14 Dec 2015 14:23:00 GMT Vyhodnocení regionálního kola soutěže ESNC 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyhodnoceni-regionalniho-kola-souteze-esnc-2015.html <p style="text-align: justify;"> Technologick&eacute; centrum AV ČR a Ministerstvo dopravy poř&aacute;daly dne 1.12.2015 již druh&yacute; ročn&iacute;k konference <strong>Gate2Space</strong> s&nbsp;podtitulem <strong>Zapojen&iacute; česk&yacute;ch subjektů do kosmick&yacute;ch aktivit</strong>. V&nbsp;průběhu zah&aacute;jen&iacute; konference se tak&eacute; uskutečnilo <strong>slavnostn&iacute; vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; v&yacute;sledků česk&eacute;ho region&aacute;ln&iacute;ho kola soutěže <a href="http://www.czechspaceportal.cz/4-sekce/mezinarodni-souteze/esnc---european-satellite-navigation-competition/" target="_blank" title="www.czechspaceportal.cz (otevře se v novém okně)">ESNC</a></strong> (European Satellite Navigation Competition), což je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž n&aacute;padů zaměřen&yacute;ch na využit&iacute; družicov&yacute;ch navigačn&iacute;ch syst&eacute;mů v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch oblastech lidsk&eacute; činnosti.</p> Wed, 09 Dec 2015 07:04:00 GMT Sonda LISA Pathfinder je na cestě za demonstrováním „lovu“ gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-lisa-pathfinder-je-na-ceste-za-demonstrovanim-lovu-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> Ve čtvrtek 3. prosince časně r&aacute;no se do vesm&iacute;ru vydala na palubě rakety Vega vypu&scaron;těn&eacute; z&nbsp;kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně sonda ESA LISA Pathfinder. Jej&iacute;m c&iacute;lem je př&iacute;mo ve vesm&iacute;ru demonstrovat technologii potřebnou pro sledov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln.</p> Mon, 07 Dec 2015 14:28:00 GMT