www.czechspaceportal.cz www.czechspaceportal.cz http://www.czechspaceportal.cz/ cs Na oběžné dráze je už čtrnáct družic systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-obezne-draze-je-uz-ctrnact-druzic-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Navigačn&iacute; družicov&yacute; syst&eacute;m Galileo pojmenovan&yacute; po astronomovi, kter&yacute; jako prvn&iacute; určil přesnou pozici Země ve vesm&iacute;ru, m&aacute; nyn&iacute; už 14 satelitů na oběžn&eacute; dr&aacute;ze. A to d&iacute;ky &uacute;spě&scaron;n&eacute;mu vypu&scaron;těn&iacute; dvou dal&scaron;&iacute;ch v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 24. května.</p> Wed, 25 May 2016 14:39:00 GMT Jsou tajemné útvary nad Marsem způsobené kosmickým počasím? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jsou-tajemne-utvary-nad-marsem-zpusobene-kosmickym-pocasim.html <p style="text-align: justify;"> Tajupln&aacute; do v&yacute;&scaron;ky se zvedaj&iacute;c&iacute; oblaka, kter&aacute; se n&aacute;hle objevuj&iacute; v&nbsp;atmosf&eacute;ře planety Mars, mohou m&iacute;t př&iacute;mou vazbu na kosmick&eacute; počas&iacute;. Domn&iacute;vaj&iacute; se tak vědci zpracov&aacute;vaj&iacute;c&iacute; informace ze&nbsp;sondy Mars Express.</p> Tue, 24 May 2016 14:37:00 GMT Družice Galileo byly před startem umístěny pod aerodynamický kryt http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-pred-startem-umisteny-pod-aerodynamicky-kryt.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic Galileo naposledy spatřily lidsk&eacute; oči. Satelity byly um&iacute;stěny na horn&iacute; stupeň nosn&eacute; rakety a n&aacute;sledně zapouzdřeny do aerodynamick&eacute;ho krytu. Jsou tak plně připraveny pro start v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 24. května.</p> Mon, 23 May 2016 14:36:00 GMT Družice Sentinel-1A našla možnou olejovou skvrnu ze ztraceného letounu EgyptAir http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-nasla-moznou-olejovou-skvrnu-ze-ztraceneho-letounu-egyptair.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&aacute; družice Sentinel-1A detekovala možnou olejovou skvrnu ve v&yacute;chodn&iacute; č&aacute;sti Středozemn&iacute;ho moře: pr&aacute;vě v&nbsp;t&eacute; oblasti, kde se ve čtvrtek 19. května časně r&aacute;no ztratilo letadlo společnosti EgyptAir z&nbsp;letu MS804 z&nbsp;Pař&iacute;že do K&aacute;hiry.</p> Fri, 20 May 2016 14:34:00 GMT Záznam přednášky generálního ředitele ESA na téma Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation, 9.5.2016, FEL ČVUT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zaznam-prednasky-generalniho-reditele-esa-na-tema-driving-space-40-the-seamless-chain-of-innovation-952016-fel-cvut.html <p style="text-align: justify;"> Pro ty, kteř&iacute; se dne 9.5. 2016 nemohli z&uacute;častnit, ale maj&iacute; z&aacute;jem shl&eacute;dnout předn&aacute;&scaron;ku gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), prof. J.D. Woernera, na t&eacute;ma&nbsp; &quot;Driving Space 4.0 - The seamless chain of innovation&quot;,<strong> je nyn&iacute; připraven jej&iacute; kompletn&iacute; z&aacute;znam</strong>. Předn&aacute;&scaron;ka se konala v prostor&aacute;ch Česk&eacute;ho vysok&eacute;ho učen&iacute; technick&eacute;ho v Praze na Fakultě elektrotechnick&eacute; (ČVUT - FEL), kter&eacute; bylo za podpory Ministerstva dopravy hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem akce. Kvalita z&aacute;znamu: 576p.</p> Thu, 19 May 2016 08:02:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst bude velitelem ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-bude-velitelem-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst byl jmenov&aacute;n k&nbsp;nov&eacute; misi na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Během n&iacute; bude ve druh&eacute; polovině sv&eacute;ho &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute;ho pobytu na ISS v&nbsp;roce 2018 zast&aacute;vat pozici velitele stanice.</p> Thu, 19 May 2016 06:09:00 GMT Roste množství metanu a oxidu uhličitého v atmosféře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/roste-mnozstvi-metanu-a-oxidu-uhliciteho-v-atmosfere.html <p style="text-align: justify;"> Data z&iacute;skan&aacute; družicemi ukazuj&iacute;, že navzdory glob&aacute;ln&iacute;m snah&aacute;m o redukci emis&iacute; roste množstv&iacute; metanu a oxidu uhličit&eacute;ho v&nbsp;atmosf&eacute;ře.</p> Fri, 13 May 2016 06:08:00 GMT Družice Sentinel-1 počítá ryby http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-pocita-ryby.html <p style="text-align: justify;"> Sn&iacute;mky z&iacute;sk&aacute;van&eacute; družic&iacute; Sentinel-1A jsou využ&iacute;van&eacute; ke sledov&aacute;n&iacute; vodn&iacute;ch kultur ve Středozemn&iacute;m moři. Jde o jeden z&nbsp;mnoha př&iacute;kladů toho, jak se tato mise pod&iacute;l&iacute; na zaji&scaron;těn&iacute; potravinov&eacute; bezpečnosti, neboť ryb&aacute;řstv&iacute; se st&aacute;vaj&iacute; hlavn&iacute;m zdrojem mořsk&yacute;ch potravin.</p> Wed, 11 May 2016 14:33:00 GMT Zahájení konference Living Planet Symposium 2016, 9.5.2016, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/zahajeni-konference-living-planet-symposium-2016-952016-praha.html <p style="text-align: justify;"> Dne 9. května byla v&nbsp;Kongresov&eacute;m centru Praha slavnostně zah&aacute;jena nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; konference Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) pro oblast pozorov&aacute;n&iacute; Země s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;<strong>Living Planet Symposium 2016</strong>&ldquo;. Konferenci zah&aacute;jil &uacute;vodn&iacute;m slovem premi&eacute;r Bohuslav Sobotka, n&aacute;sledovan&yacute; gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem ESA, prof. J.D. Woernerem, a ministrem dopravy Danem Ťokem. Na vlastn&iacute; opening konference navazovalo uzavřen&eacute; jedn&aacute;n&iacute; mezi v&yacute;&scaron;e uveden&yacute;mi z&aacute;stupci stran posilov&aacute;n&iacute; vz&aacute;jemn&eacute; spolupr&aacute;ce a pozice Česk&eacute; republiky (ČR), jakožto člensk&eacute;ho st&aacute;tu ESA, v&nbsp;r&aacute;mci aktu&aacute;ln&iacute;ch i budouc&iacute;ch aktivit&aacute;ch a mis&iacute;ch ESA.</p> Wed, 11 May 2016 14:18:00 GMT Tisková zpráva: Slavnostní otevření ESA BIC Prague, 9. května 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava-slavnostni-otevreni-esa-bic-prague-9-kvetna-2016.html <p style="text-align: justify;"> S&iacute;ť evropsk&yacute;ch podnikatelsk&yacute;ch inkub&aacute;torů Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) se roz&scaron;&iacute;řila o &scaron;estn&aacute;ctou pobočku. ESA BIC Prague, prvn&iacute; kosmick&yacute; inkub&aacute;tor ve středn&iacute; a v&yacute;chodn&iacute; Evropě, dne 9. 5. 2016 slavnostně otevřel gener&aacute;ln&iacute; ředitel Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury Johann-Dietrich Woerner spolu s&nbsp;gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem CzechInvestu Karlem Kučerou, n&aacute;městkem ministra dopravy Kamilem Rudoleck&yacute;m a prim&aacute;torkou hlavn&iacute;ho města Adrianou Krn&aacute;čovou. Slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; podpořen&eacute;ho ministerstvy dopravy a průmyslu a obchodu se v&nbsp;Rezidenci prim&aacute;torky hl. m. Prahy z&uacute;častnila řada dal&scaron;&iacute;ch v&yacute;znamn&yacute;ch hostů. Zř&iacute;zen&iacute; ESA BIC Prague z&aacute;stupci CzechInvestu a&nbsp;Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury z&aacute;roveň stvrdili podpisem smlouvy.</p> Wed, 11 May 2016 09:39:00 GMT Družice Galileo byly před startem natankovány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-pred-startem-natankovany.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r družic evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo byl natankov&aacute;n, č&iacute;mž vstoupil do dal&scaron;&iacute; důležit&eacute; f&aacute;ze předletov&eacute; př&iacute;pravy. Start je pl&aacute;novan&yacute; na palubě rakety Sojuz z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně 24. května.</p> Tue, 10 May 2016 06:06:00 GMT Osobní letadla budou startovat od vašeho domu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/osobni-letadla-budou-startovat-od-vaseho-domu.html <p style="text-align: justify;"> Zač&iacute;naj&iacute;c&iacute; firma hostovan&aacute; v&nbsp;podnikatelsk&eacute;m inkub&aacute;toru ESA vyv&iacute;j&iacute; prvn&iacute; letoun pro vertik&aacute;ln&iacute; vzlet a přist&aacute;n&iacute; pro osobn&iacute; použit&iacute;. Elektrick&yacute; dvoum&iacute;stn&yacute; stroj by měl otevř&iacute;t dveře k&nbsp;nov&eacute; kategorii jednodu&scaron;&scaron;&iacute;ch, ti&scaron;&scaron;&iacute;ch a k&nbsp;životn&iacute;mu prostřed&iacute; &scaron;etrněj&scaron;&iacute; letounů, a to již v&nbsp;roce 2018.</p> Mon, 09 May 2016 06:05:00 GMT Vše je připraveno na realizaci mise Biomass http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vse-je-pripraveno-na-realizaci-mise-biomass.html <p style="text-align: justify;"> ESA a Airbus Defence and Space UK podepsaly dne 29. dubna kontrakt v&nbsp;hodnotě 229 mil. eur na v&yacute;robu dal&scaron;&iacute; družice z&nbsp;kategorie Earth Explorer: jde o misi Biomass, kter&aacute; m&aacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze zač&iacute;t pracovat v&nbsp;roce 2021.</p> Fri, 06 May 2016 06:03:00 GMT Druhá mise ExoMars přesunuta na startovací okno v roce 2020 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-mise-exomars-presunuta-na-startovaci-okno-v-roce-2020.html <p style="text-align: justify;"> Dne 14. března 2016 vypustily Roskosmos a ESA společně vyvinutou meziplanet&aacute;rn&iacute; misi ExoMars 2016, kter&aacute; se skl&aacute;d&aacute; z&nbsp;družicov&eacute; sondy TGO (Trace Gas Orbiter) a přist&aacute;vac&iacute;ho modulu Schiaparelli. Stalo se tak pomoc&iacute; rakety Proton odstartovav&scaron;&iacute; z&nbsp;kosmodromu Bajkonur, d&iacute;ky čemuž začala prvn&iacute; f&aacute;ze společn&eacute;ho evropsko-rusk&eacute;ho programu ExoMars.</p> Thu, 05 May 2016 08:13:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake má nové datum přistání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-ma-nove-datum-pristani.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake a jeho kolegov&eacute; Jurij Malenčenko (Rusko) a Tim Kopra (ESA) se vr&aacute;t&iacute; na Zemi dne 18. června. Oproti původn&iacute;mu pl&aacute;nu byl jejich n&aacute;vrat na rodnou planetu o t&eacute;měř dva t&yacute;dny odložen&yacute;.</p> Tue, 03 May 2016 22:01:00 GMT Družice Galileo 11 a 12 doplnily operační navigační flotilu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-11-a-12-doplnily-operacni-navigacni-flotilu.html <p style="text-align: justify;"> Dvojice nejnověj&scaron;&iacute;ch evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic, kter&aacute; byla vypu&scaron;těna loni v&nbsp;prosinci, byla nyn&iacute; ofici&aacute;lně zařazena do konstelace Galileo a vys&iacute;l&aacute; tak plnohodnotn&eacute; navigačn&iacute; sign&aacute;ly.</p> Mon, 02 May 2016 22:01:00 GMT Datum do kalendáře: den otevřených dveří v technickém srdci ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/datum-do-kalendare-den-otevrenych-dveri-v-technickem-srdci-esa.html <p style="text-align: justify;"> Je to datum, kter&eacute; stoj&iacute; za to si pamatovat: den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; v&nbsp;technick&eacute;m středisku ESA ESTEC se uskutečn&iacute; v&nbsp;neděli 2. ř&iacute;jna. Jeho br&aacute;ny se tak otevřou v&nbsp;době, kter&aacute; představuje jednu z&nbsp;nej&uacute;chvatněj&scaron;&iacute;ch kapitol v&nbsp;historii evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Mon, 02 May 2016 13:46:00 GMT S.H.E.E. - Simulátor kosmického obydlí poprvé v historii v Čechách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/shee---simulator-kosmickeho-obydli-poprve-v-historii-v-cechach.html <p style="text-align: justify;"> Čechům se poprv&eacute; v&nbsp;historii nab&iacute;dne možnost vidět simul&aacute;tor kosmick&eacute;ho obydl&iacute;, kter&yacute; je jedin&yacute;m prototypem v&nbsp;cel&eacute; Evropě. Simul&aacute;tor kosmick&eacute;ho obydl&iacute; S.H.E.E. (Self-deployable Habitat for Extreme Environments) byl vytvořen během 3 let ve spolupr&aacute;ci akademick&eacute; a komerčn&iacute; sf&eacute;ry. Na projektu se pod&iacute;lely&nbsp; česk&eacute; i zahraničn&iacute; firmy společně s&nbsp;univerzitami ve &Scaron;trasburku (Francie) a Tartu (Estonsko). Projekt byl finančně podpořen &nbsp;Evropskou komis&iacute; ze 7. r&aacute;mcov&eacute;ho programu. Jedn&iacute;m z&nbsp;autorů projektu a jeho zakladatel je vesm&iacute;rn&yacute; architekt Ondřej Doule, kter&yacute; jako jeden z&nbsp;m&aacute;la Čechů v&nbsp;současnosti pracuje pro NASA.</p> Fri, 29 Apr 2016 12:20:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake řídil z vesmíru rover http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-ridil-z-vesmiru-rover.html <p> Kosmonaut ESA Tim Peake v&nbsp;p&aacute;tek 29. dubna ř&iacute;dil z&nbsp;paluby Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice rover pojmenovan&yacute; Bridget, kter&yacute; se nach&aacute;zel v&nbsp;prostor&aacute;ch firmy Airbus Defence and Space v britsk&eacute;m Stevenage. &Scaron;lo o souč&aacute;st mezin&aacute;rodn&iacute;ho experimentu, jehož c&iacute;lem je př&iacute;prava na společn&eacute; lidsk&eacute; a robotick&eacute; v&yacute;pravy na Měs&iacute;c, Mars a d&aacute;le.</p> Fri, 29 Apr 2016 06:02:00 GMT První dodávka z družice Sentinel-1B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-dodavka-z-druzice-sentinel-1b.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1B byla vypu&scaron;těna z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně 25. dubna a jen dvě hodiny pot&eacute;, co rozevřela ant&eacute;nu sv&eacute;ho radaru, poř&iacute;dila prvn&iacute; sn&iacute;mky. V&nbsp;př&iacute;padě kosmick&yacute;ch radarů jde o historick&yacute; rekord.</p> Thu, 28 Apr 2016 13:45:00 GMT Družice Sentinel-1B roztáhla svá křídla http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-roztahla-sva-kridla.html <p style="text-align: justify;"> Po startu 25. dubna z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně otevřela družice Sentinel-1B sv&eacute; slunečn&iacute; baterie a radarovou ant&eacute;nu.</p> Wed, 27 Apr 2016 13:44:00 GMT Družice třídy CubeSat z program „Fly Your Satellite!“ se ozvaly http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-tridy-cubesat-z-program-fly-your-satellite-se-ozvaly.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny tři družice, kter&eacute; byly vypu&scaron;těny do vesm&iacute;ru v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Education &bdquo;Fly Your Satellite!&ldquo;, nav&aacute;zaly kontakt se Zem&iacute;.</p> Tue, 26 Apr 2016 13:42:00 GMT Příležitost pro evropský kosmický sektor: Veřejná konzultace EK s cílem shromáždit podněty pro formulování budoucí evropské kosmické strategie http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-evropsky-kosmicky-sektor-verejna-konzultace-ek-s-cilem-shromazdit-podnety-pro-formulovani-budouci-evropske-kosmicke-strategie.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise spustila veřejnou konzultaci, jej&iacute;mž c&iacute;lem je shrom&aacute;ždit co největ&scaron;&iacute; počet podnětů na t&eacute;ma budov&aacute;n&iacute; společn&eacute; evropsk&eacute; strategie pro rozvoj kosmick&eacute;ho sektoru. Veřejn&aacute; konzultace je pak prim&aacute;rně zaměřena na z&iacute;sk&aacute;n&iacute; zpětn&eacute; vazby v&nbsp;oblasti aktu&aacute;ln&iacute; kosmick&eacute; politiky EU, dosavadn&iacute;ho způsobu jej&iacute; prioritizace a využ&iacute;van&eacute;ho syst&eacute;mu v&yacute;zev a př&iacute;ležitost&iacute;.</p> Tue, 26 Apr 2016 11:57:00 GMT Družice Sentinel-1B doplnila svoji předchůdkyni na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-doplnila-svoji-predchudkyni-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Druh&aacute; družice typu Sentinel-1 - označovan&aacute; jako Sentinel-1B - byla dnes vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru, aby nab&iacute;dla lep&scaron;&iacute; &bdquo;radarov&yacute; pohled&ldquo; na Zemi v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus.</p> Mon, 25 Apr 2016 13:37:00 GMT Vypuštění družice Sentinel-1B odloženo o dalších 24 hodin http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypusteni-druzice-sentinel-1b-odlozeno-o-dalsich-24-hodin.html <p style="text-align: justify;"> Aktu&aacute;ln&iacute; meteorologick&aacute; situace vystavuje &bdquo;stopku&ldquo; startu rakety Sojuz pl&aacute;novan&eacute;mu na sobotu 23. dubna 2016. Společnost Arianespace se proto rozhodla ani nepřistupovat k&nbsp;natankov&aacute;n&iacute; nosiče pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami.</p> Sat, 23 Apr 2016 13:35:00 GMT Vypuštění družice Sentinel-1B odloženo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypusteni-druzice-sentinel-1b-odlozeno.html <p style="text-align: justify;"> Během technick&eacute; revize před zah&aacute;jen&iacute;m tankov&aacute;n&iacute; nosn&eacute; rakety Sojuz byla potvrzena pln&aacute; připravenost nosiče, družic, pozemn&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; i kosmodromu.</p> Fri, 22 Apr 2016 13:34:00 GMT Raketa Sojuz zaujala startovní pozici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-sojuz-zaujala-startovni-pozici.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Sojuz VS14 je připravena na startovac&iacute;m komplexu evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana), odkud m&aacute; odstartovat 22. dubna ve 21:02 h GMT (23:02 h středoevropsk&eacute;ho času). Do vesm&iacute;ru vynese družici ESA Sentinel-1B a studentsk&eacute; satelity z&nbsp;řady CubeSat připraven&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA &bdquo;Fly Your Satellite!&ldquo;</p> Thu, 21 Apr 2016 13:32:00 GMT Družice Sentinel-1B je připravena na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-je-pripravena-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Jen dva dny před pl&aacute;novan&yacute;m startem byla nov&aacute; družice Sentinel pro evropsk&yacute; program sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus um&iacute;stěna na startovac&iacute; rampu kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 20 Apr 2016 13:31:00 GMT SAVE THE DATE: Přednáška generálního ředitele ESA, Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation, 9.5.2016, FEL ČVÚT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/save-the-date-prednaska-generalniho-reditele-esa-driving-space-40-the-seamless-chain-of-innovation-952016-fel-cvut.html <p style="text-align: justify;"> Nenechte si uj&iacute;t mimoř&aacute;dnou př&iacute;ležitost a nav&scaron;tivte dne <strong>9.5.2016</strong> předn&aacute;&scaron;ku gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), prof. J. D. Woernera, na t&eacute;ma<strong> &bdquo;</strong>Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation&ldquo;. Předn&aacute;&scaron;ka se uskutečn&iacute; v&nbsp;prostor&aacute;ch FEL ČV&Uacute;T s&nbsp;pl&aacute;novan&yacute;m zač&aacute;tkem <strong>v&nbsp;16:15</strong>.</p> Tue, 19 Apr 2016 15:02:00 GMT Patnáct let evropské přítomnosti na Mezinárodní kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/patnact-let-evropske-pritomnosti-na-mezinarodni-kosmicke-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Dne 23. dubna 2001 se italsk&yacute; kosmonaut ESA Umberto Guidoni zapsal do historie, když se stal prvn&iacute;m Evropanem vstoupiv&scaron;&iacute;m na palubu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Tue, 19 Apr 2016 13:29:00 GMT GirlsDay 2016 – ESA pokračuje v boření stereotypů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/girlsday-2016---esa-pokracuje-v-boreni-stereotypu.html <p style="text-align: justify;"> Už od roku 2006 nab&iacute;z&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute; akce koordinovan&aacute; v&nbsp;Nizozem&iacute; organizac&iacute; VHTO mlad&yacute;m d&iacute;vk&aacute;m možnost &bdquo;ochutnat&ldquo;, o čem jsou vlastně &scaron;pičkov&eacute; technologie. Akce, jej&iacute;mž vyvrcholen&iacute;m je speci&aacute;ln&iacute; &bdquo;D&iacute;vč&iacute; den&ldquo; (Girlsday), proběhla ve čtvrtek 14. dubna. Skupinky d&iacute;vek ve věku 14 a 15 let se pod&iacute;lely na z&aacute;bavn&yacute;ch aktivit&aacute;ch, kter&eacute; jim umožnily v&iacute;ce se přibl&iacute;žit &scaron;pičkov&yacute;m technologi&iacute;m a ICT.</p> Mon, 18 Apr 2016 13:27:00 GMT Copernicus Masters 2016 – realizujte svůj nápad na využití družicových dat! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/copernicus-masters-2016---realizujte-svuj-napad-na-vyuziti-druzicovych-dat.html <p style="text-align: justify;"> Copernicus Masters (dř&iacute;ve zn&aacute;m&eacute; jako GMES Masters) je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž poř&aacute;dan&aacute; z iniciativy Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), Evropsk&eacute; komise, Německ&eacute; kosmick&eacute; agentury (DLR) a dal&scaron;&iacute;ch zainteresovan&yacute;ch partnerů. C&iacute;lem soutěže je podpořit rozvoj komerčn&iacute;ch služeb a tržně orientovan&yacute;ch aplikac&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu na pozorov&aacute;n&iacute; Země Copernicus. V&iacute;tězov&eacute; soutěže jsou motivov&aacute;ni finančn&iacute;mi odměnami (v celkov&eacute; ceně 300&nbsp;000 EUR) a technickou podporou pro realizaci projektu. V&yacute;hra tak&eacute; otev&iacute;r&aacute; možnost&iacute; k zařazen&iacute; v&iacute;tězn&eacute;ho n&aacute;padu do podnikatelsk&yacute;ch inkubačn&iacute;ch center.</p> Mon, 18 Apr 2016 12:02:00 GMT Zařízení EDRS-A prochází testováním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zarizeni-edrs-a-prochazi-testovanim.html <p> Průkopnick&eacute; evropsk&eacute; komunikačn&iacute; zař&iacute;zen&iacute; EDRS-A (European Data Relay System), kter&eacute; je často označov&aacute;no jako &bdquo;evropsk&aacute; kosmick&aacute; datov&aacute; d&aacute;lnice&ldquo;, je ve vesm&iacute;ru už měs&iacute;c a jeho testov&aacute;n&iacute; prob&iacute;h&aacute; v&yacute;borně. T&yacute;m v&nbsp;belgick&eacute;m Redu, kter&yacute; ho m&aacute; na starosti, ho nyn&iacute; posunul k&nbsp;pln&eacute;mu provozu pot&eacute;, co položil z&aacute;klady pro prvn&iacute; laserov&eacute; spojen&iacute; s&nbsp;družicemi Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus.</p> Fri, 15 Apr 2016 14:20:00 GMT Mezihvězdný prach zachycený u Saturnu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mezihvezdny-prach-zachyceny-u-saturnu.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; (a mezin&aacute;rodn&iacute;) sonda Cassini registrovala slab&yacute;, ale jasn&yacute; n&aacute;znak prachu přich&aacute;zej&iacute;c&iacute;ho z&nbsp;vněj&scaron;&iacute; č&aacute;sti Slunečn&iacute; soustavy.</p> Thu, 14 Apr 2016 14:18:00 GMT Aktualizace z kosmodromu Kourou: družice CubeSat byly instalovány na plošinu rakety Sojuz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/aktualizace-z-kosmodromu-kourou-druzice-cubesat-byly-instalovany-na-plosinu-rakety-sojuz.html <p style="text-align: justify;"> Kampaň ESA &bdquo;Fly Your Satellite! 2016&ldquo; dos&aacute;hla dal&scaron;&iacute;ho důležit&eacute;ho mezn&iacute;ku. Studenty postaven&eacute; družice tř&iacute;dy CubeSat v&nbsp;letov&eacute; konfiguraci byly nově instalov&aacute;ny na adapt&eacute;r na plo&scaron;ině pro n&aacute;klad rakety Sojuz.</p> Mon, 11 Apr 2016 13:26:00 GMT Nabitý program plný experimentů a nových kosmických lodí na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nabity-program-plny-experimentu-a-novych-kosmickych-lodi-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautovi ESA Timovi Peakemu zb&yacute;vaj&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici dva měs&iacute;ce pobytu, přičemž proch&aacute;z&iacute; mimoř&aacute;dně nabit&yacute;m obdob&iacute;m pln&yacute;m prov&aacute;děn&iacute; experimentů a přij&iacute;m&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch kosmick&yacute;ch lod&iacute;. Osm&eacute;ho dubna odstartovala k ISS třet&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; loď během tř&iacute; t&yacute;dnů a &uacute;kolem Timothyho Peaka bude zajistit jej&iacute; připojen&iacute; ke stanici.</p> Fri, 08 Apr 2016 13:24:00 GMT Konference European Space Solutions 2016 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/konference-european-space-solutions-2016.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>30. května - 3. června 2016</strong> se v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Haagu uskutečn&iacute; v&nbsp;pořad&iacute; již čtvrt&aacute; konference <strong>European Space Solutions</strong>. Konference je &nbsp;poř&aacute;d&aacute;na Evropskou komis&iacute; pod z&aacute;&scaron;titou Nizozemsk&eacute;ho předsednictv&iacute; Rady EU a představuje vrcholnou platformou pro&nbsp;setk&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;stupců v&scaron;ech zainteresovan&yacute;ch subjektů v&nbsp;oblasti aplikac&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch programů Galileo, EGNOS a Copernicus.</p> Thu, 07 Apr 2016 13:50:00 GMT Dvojice družic Galileo dorazila před květnovým startem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojice-druzic-galileo-dorazila-pred-kvetnovym-startem.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r navigačn&iacute;ch družic Galileo dorazil na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně. T&iacute;m začala jejich předstartovn&iacute; kampaň, kter&aacute; by měla vyvrcholit startem dne 24. května.</p> Thu, 07 Apr 2016 13:23:00 GMT Sledujte živě vzdělávací pořad s kosmonautem ESA Timem Peake http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledujte-zive-vzdelavaci-porad-s-kosmonautem-esa-timem-peake.html <p style="text-align: justify;"> Ve čtvrtek 14. dubna se kosmonaut ESA Tim Peake nach&aacute;zej&iacute;c&iacute; se na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici živě spoj&iacute; s&nbsp;učiteli v&nbsp;Norsku, Velk&eacute; Brit&aacute;nii a Polsku. Akci je možn&eacute; sledovat v&nbsp;živ&eacute;m přenosu na str&aacute;nk&aacute;ch ESA.</p> Wed, 06 Apr 2016 13:21:00 GMT ESNC 2016: Ocenění nejlepších aplikací systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/esnc-2016-oceneni-nejlepsich-aplikaci-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Od 1. dubna do 30. června 2016 prob&iacute;h&aacute; třin&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže o nejlep&scaron;&iacute; n&aacute;pady na komerčn&iacute; aplikace syst&eacute;mů družicov&eacute; navigace - European Satellite Navigation Competition (ESNC), kter&yacute; poř&aacute;d&aacute; německ&eacute; Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO). Soutěž ESNC se od roku 2004 vyvinula v&nbsp;popul&aacute;rn&iacute; n&aacute;stroj na generov&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch n&aacute;padů na využit&iacute; GNSS syst&eacute;mů pro rozmanit&eacute; obory lidsk&eacute; činnosti. Od sam&eacute;ho poč&aacute;tku se do soutěže přihl&aacute;silo již přes 3500 n&aacute;vrhů, přičemž posledn&iacute; roky se jedn&aacute; o v&iacute;ce než 500 n&aacute;vrhů ročně.</p> Wed, 06 Apr 2016 11:00:00 GMT České národní finále soutěže CanSat 2016 zná již své "plechovkové" vítěze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ceske-narodni-finale-souteze-cansat-2016-zna-jiz-sve-plechovkove-viteze.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 31. 3. - 1. 4. se na leti&scaron;ti v Jaroměři setkalo devět t&yacute;mů složen&yacute;ch ze ž&aacute;ků středn&iacute;ch &scaron;kol a z&aacute;jmov&yacute;ch technick&yacute;ch kroužků v doprovodu sv&yacute;ch mentorů z cel&eacute; Česk&eacute; republiky. T&yacute;my přijely prezentovat svou několikat&yacute;denn&iacute; pr&aacute;ci, kter&aacute; spoč&iacute;vala ve zkonstruov&aacute;n&iacute; vlastn&iacute;ho, funkčn&iacute;ho satelitu o velikosti mal&eacute; n&aacute;pojov&eacute; plechovky, kter&yacute; měl b&yacute;t vypu&scaron;těn na svou cestu atmosf&eacute;rou za &uacute;čelem sběru dat. Data měly t&yacute;my vyhodnotit a v&yacute;sledky n&aacute;sledně prezentovat před odbornou porotou.</p> <p style="text-align: justify;"> <em>&quot;Jedna hexakopt&eacute;ra, dva dny, tři porotci, devět t&yacute;mů, devět plechovek, spousty dr&aacute;tů, větru, slunce, nervozity, &uacute;spěchů, ale i zklam&aacute;n&iacute;. To v&scaron;e bylo n&aacute;rodn&iacute; fin&aacute;le soutěže CanSat 2016.&quot;</em></p> Wed, 06 Apr 2016 08:47:00 GMT Nalezena první rotující neutronová hvězda v Andromedě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nalezena-prvni-rotujici-neutronova-hvezda-v-andromede.html <p> Dek&aacute;dy průzkumu &bdquo;dvojčete&ldquo; na&scaron;&iacute; Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;hy, bl&iacute;zk&eacute; galaxie Andromeda, se zač&iacute;n&aacute; vypl&aacute;cet. A to d&iacute;ky objevu pozůstatku zanikl&eacute; hvězdy, neutronov&eacute; hvězdy, s&nbsp;pomoc&iacute; družicov&eacute; observatoře ESA XMM-Newton.</p> Thu, 31 Mar 2016 08:23:00 GMT Sonda Rosetta objevila u komety „bublinu“ bez magnetického pole http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-objevila-u-komety-bublinu-bez-magnetickeho-pole.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta odhalila překvapivě velkou oblast kolem c&iacute;lov&eacute; komety, kter&aacute; postr&aacute;d&aacute; jak&eacute;koliv magnetick&eacute; pole.</p> Wed, 30 Mar 2016 08:21:00 GMT Kosmická anténa silná jako list papíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-antena-silna-jako-list-papiru.html <p> Zcela nov&yacute; typ velk&eacute; kosmick&eacute; ant&eacute;ny byl otestovan&yacute; v&nbsp;plně realistick&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch vesm&iacute;rn&eacute;ho prostřed&iacute;. Parabolick&aacute; ant&eacute;na o průměru 5 m byla um&iacute;stěna do simul&aacute;toru ESA LSS (Large Space Simulator). Ant&eacute;na vypad&aacute; jako průhledn&aacute;, protože je siln&aacute; jen několik desetin milimetru - je tedy tenč&iacute;, než pap&iacute;r.</p> Tue, 29 Mar 2016 11:48:00 GMT Zmrzlá údolí na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zmrzla-udoli-na-marsu.html <p> Zasazena mezi roztř&iacute;&scaron;těn&eacute; okraje obrovsk&eacute; dopadov&eacute; p&aacute;nve na Mars jsou &uacute;dol&iacute; pokryt&aacute; n&aacute;mrazou.</p> Thu, 24 Mar 2016 11:47:00 GMT Sonda ExoMars pracuje bezvadně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-pracuje-bezvadne.html <p> Start mise ESA ExoMars k&nbsp;Marsu proběhl bez probl&eacute;mů. A stejně tak uk&aacute;zkově se nyn&iacute; chov&aacute; i sonda TGO (Trace Gas Orbiter).</p> Wed, 23 Mar 2016 11:46:00 GMT ESA představuje „Kouzlo světla“ – nový vzdělávací nástroj pro základní školy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-predstavuje-kouzlo-svetla---novy-vzdelavaci-nastroj-pro-zakladni-skoly.html <p style="text-align: justify;"> Osm nov&yacute;ch zdrojů pro podporu v&yacute;uky, kter&eacute; se t&yacute;kaj&iacute; fenom&eacute;nu světla, je nyn&iacute; k&nbsp;dispozici ke stažen&iacute; na webu ESA. Sada &bdquo;Magic of Light&ldquo; (k dispozici v&nbsp;angličtině) kombinuje vědu s&nbsp;uměn&iacute;m, přičemž použ&iacute;v&aacute; spektroskopy a barevn&aacute; kola. D&iacute;ky tomu maj&iacute; ž&aacute;ci možnost studovat, jak vznikaj&iacute; různ&eacute; barvy nebo jak se naopak rozkl&aacute;daj&iacute;. Sada je zaměřena na ž&aacute;ky ve věku 8 až 12 let, přičemž obsahuje i manu&aacute;l pro učitele a samostatn&yacute; pracovn&iacute; se&scaron;it pro aktivity.</p> Tue, 22 Mar 2016 11:44:00 GMT Návštěva předsedy vlády v Bavorsku http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/navsteva-predsedy-vlady-v-bavorsku.html <p style="text-align: justify;"> Na pozv&aacute;n&iacute; ministersk&eacute;ho předsedy Svobodn&eacute;ho st&aacute;tu Bavorsko Horsta Seehofera nav&scaron;t&iacute;vil předseda vl&aacute;dy Česk&eacute; republiky Bohuslav Sobotka ve dnech 10. - 11. 3. 2016 Bavorsko. Předsedu vl&aacute;dy Sobotku na n&aacute;v&scaron;těvě doprov&aacute;zel m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy pro vědu, v&yacute;zkum a inovace Pavel Bělobr&aacute;dek a d&aacute;le početn&aacute; podnikatelsk&aacute; delegace, zaměřen&aacute; zejm&eacute;na na letectv&iacute;, kosmick&eacute; technologie a přesn&eacute; stroj&iacute;renstv&iacute;.</p> Mon, 21 Mar 2016 11:44:00 GMT Příprava na zvýšenou porci radarových snímků http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-zvysenou-porci-radarovych-snimku.html <p> Družice Sentinel-1B dorazila do Francouzsk&eacute; Guayany, aby zde byla připravena na start. Ten je zat&iacute;m pl&aacute;novan&yacute; na 22. dubna. Satelit ve vesm&iacute;ru dopln&iacute; sv&eacute; identick&eacute; dvojče Sentinel-1A, d&iacute;ky čemuž z&iacute;sk&aacute; evropsk&yacute; program monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus mnohem v&iacute;ce radarov&yacute;ch z&aacute;běrů na&scaron;&iacute; planety.</p> Mon, 21 Mar 2016 11:43:00 GMT Evropa připravuje družice s elektrickým pohonem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropa-pripravuje-druzice-s-elektrickym-pohonem.html <p> Partnerstv&iacute; ESA a satelitn&iacute;ho oper&aacute;tora SES vede ke vzniku nov&eacute; generace evropsk&yacute;ch telekomunikačn&iacute;ch družic, kter&eacute; budou poh&aacute;něn&eacute; v&yacute;hradně elektrick&yacute;mi motory. Prvn&iacute; z&nbsp;nich odstartuje před koncem roku 2021.</p> Fri, 18 Mar 2016 11:40:00 GMT Příležitost pro studenty: Navštivte ESA School Lab v rámci konference Living Planet Symposium 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/prilezitost-pro-studenty-navstivte-esa-school-lab-v-ramci-konference-living-planet-symposium-2016.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>9. - 13. května 2016 </strong>se v Praze v Kongresov&eacute;m centru uskutečn&iacute; konference <a href="http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/living-planet-symposium-2016---nejvetsi-a-nejrozsahlejsi-konference-esa-k-problematice-pozorovani-zeme-se-uskutecni-v-pristim-roce-v-praze.html" target="_blank"><strong><em>Living Planet Symposium 2016</em></strong></a>, kter&aacute; je nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; akc&iacute; Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) v&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země (DPZ). Hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem symposia je ESA, spoluorganiz&aacute;tory akce jsou pak Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvo &scaron;kolstv&iacute;, ml&aacute;deže a tělov&yacute;chovy, Univerzita Karlova v Praze a vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ŕ ESERO Česk&aacute; republika.</p> Fri, 18 Mar 2016 10:10:00 GMT Kosmické aktivity zvyšují bezpečí, i když letecká doprava narůstá http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicke-aktivity-zvysuji-bezpeci-i-kdyz-letecka-doprava-narusta.html <p> ESA a družicov&yacute; oper&aacute;tor Inmarsat z&nbsp;Velk&eacute; Brit&aacute;nie pokračuj&iacute; ve v&yacute;voji komunikace vzduch-země skrze družice. Jde o souč&aacute;st evropsk&eacute;ho pl&aacute;nu zajistit bezpečnost leteck&eacute; dopravy navzdory narůstaj&iacute;c&iacute;mu provozu.</p> Thu, 17 Mar 2016 11:39:00 GMT Inkubátor ESA BIC pro ČR v Prague Startup Centre! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/inkubator-esa-bic-pro-cr-v-prague-startup-centre.html <p style="text-align: justify;"> Dne 3. března 2016 byl v&nbsp;prostor&aacute;ch pražsk&eacute;ho pal&aacute;ce Adria slavnostně otevřen nov&yacute; inkub&aacute;tor Prague Startup Centre. V&iacute;ce než 100 hostů uv&iacute;tali v&nbsp;r&aacute;mci slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; Adriana Krn&aacute;čov&aacute;, prim&aacute;torka hlavn&iacute;ho města Prahy a Andrej Babi&scaron;, m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy a ministr financ&iacute;. V&nbsp;prostor&aacute;ch inkub&aacute;toru Prague Startup Centre bude s&iacute;dlit tak&eacute; nově zřizovan&yacute; inkub&aacute;tor ESA BIC Prague, jehož c&iacute;lem je zejm&eacute;na podpora činnosti zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch podniků v jejich rozvoji a usnadněn&iacute; jejich zapojen&iacute; do oblasti kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Wed, 16 Mar 2016 12:30:00 GMT O data z misí Sentinel je zájem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/o-data-z-misi-sentinel-je-zajem.html <p> ESA podepsala dohodu s&nbsp;NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a USGS (US Geological Survey), d&iacute;ky nimž z&iacute;skaj&iacute; tito partneři př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;evropsk&yacute;ch družic Sentinel.</p> Wed, 16 Mar 2016 11:37:00 GMT Mise ExoMars je na cestě za záhadami Rudé planety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-exomars-je-na-ceste-za-zahadami-rude-planety.html <p> Prvn&iacute; ze dvou společn&yacute;ch mis&iacute; ESA a Roskosmosu k&nbsp;Marsu se vydala na svoji sedmiměs&iacute;čn&iacute; pouť k&nbsp;Rud&eacute; planetě. Zde se m&aacute; věnovat zat&iacute;m nevyře&scaron;en&yacute;m z&aacute;had&aacute;m t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;m se hlavně jej&iacute; atmosf&eacute;ry, kter&eacute; by mohly svědčit o dne&scaron;n&iacute; geologick&eacute; - nebo dokonce biologick&eacute; - aktivitě.</p> Tue, 15 Mar 2016 11:24:00 GMT Řídicí středisko je připraveno na start k Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ridici-stredisko-je-pripraveno-na-start-k-marsu.html <p> V&nbsp;sobotu 12. března uskutečnilo ř&iacute;dic&iacute; středisko ESA z&aacute;věrečnou zkou&scaron;ku před startem mise ExoMars. Jde o důležit&yacute; krok, kter&yacute; zajistil plnou připravenost pozemn&iacute;ch t&yacute;mů a syst&eacute;mů před odletem k&nbsp;Rud&eacute; planetě. Ten je pl&aacute;novan&yacute; na 14. března.</p> Mon, 14 Mar 2016 11:23:00 GMT Družice Sentinel-3A nepřestává udivovat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-neprestava-udivovat.html <p> Trojice př&iacute;strojů na palubě družice Sentinel-3A n&aacute;m nyn&iacute; nab&iacute;z&iacute; dechberouc&iacute; pohled na to, co v&scaron;echno můžeme oček&aacute;vat od evropsk&eacute;ho programu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus. Nejnověj&scaron;&iacute; s&eacute;rie sn&iacute;mků zachycuje Evropu a Antarktidu, a to s&nbsp;pomoc&iacute; senzorů maj&iacute;c&iacute;ch za c&iacute;l monitorovat zemskou radiaci.</p> Fri, 11 Mar 2016 11:21:00 GMT Intenzivní příprava na cestu na Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/intenzivni-priprava-na-cestu-na-mars.html <p> Už jen dny chyb&iacute; do odletu sondy ExoMars ze Země, což pro letov&eacute; t&yacute;my znamen&aacute;, že proch&aacute;zej&iacute; fin&aacute;ln&iacute;mi f&aacute;zemi sv&eacute;ho mnohaměs&iacute;čn&iacute;ho v&yacute;cviku. Ten m&aacute; zajistit, že v&scaron;ichni budou plně připraveni na ostr&yacute; start mise.</p> Thu, 10 Mar 2016 11:20:00 GMT Start Ariane 5 se podílel na vývoji Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-ariane-5-se-podilel-na-vyvoji-ariane-6.html <p> Kosmick&aacute; raketa Ariane 5 vzl&eacute;tla 9. března r&aacute;no, aby bezpečně dopravila telekomunikačn&iacute; družici Eutelsat-65 West A na pl&aacute;novanou dr&aacute;hu přechodovou ke geostacion&aacute;rn&iacute;. Ke vzletu mise VA229 do&scaron;lo v&nbsp;5:20 h GMT (2:20 h m&iacute;stn&iacute;ho času, 6:20 h středoevropsk&eacute;ho času) z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 09 Mar 2016 11:18:00 GMT Dokonale stabilní laboratoř ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokonale-stabilni-laborator-ve-vesmiru.html <p> Po dlouh&eacute; s&eacute;rii testů začala observatoř ESA LISA Pathfinder vědeckou č&aacute;st sv&eacute; mise, jej&iacute;ž c&iacute;lem je otestovat kl&iacute;čov&eacute; techniky a technologie potřebn&eacute; pro pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Tue, 08 Mar 2016 11:17:00 GMT Inkubátory ESA podpořily 400 nových firem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/inkubatory-esa-podporily-400-novych-firem.html <p> Podnikatelsk&eacute; inkub&aacute;tory ESA překročily hranici v&iacute;ce než 400 nov&yacute;ch firem. Tato iniciativa profituj&iacute;c&iacute; z&nbsp;kosmick&yacute;ch technologi&iacute; a expert&iacute;zy vytv&aacute;ř&iacute; nov&eacute; podnikatelsk&eacute; a pracovn&iacute; př&iacute;ležitosti v&nbsp;Evropě, pom&aacute;h&aacute; m&iacute;stn&iacute; ekonomice a evropsk&eacute; konkurenceschopnosti.</p> Mon, 07 Mar 2016 08:20:00 GMT Sentinel-3A se veze na vlnách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-3a-se-veze-na-vlnach.html <p> Po prvn&iacute;ch &uacute;chvatn&yacute;ch sn&iacute;mc&iacute;ch z&nbsp;družice Sentinel-3A, což je nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus, n&aacute;m tato nyn&iacute; ukazuje jak dal&scaron;&iacute; z&nbsp;jej&iacute;ch př&iacute;strojů - v&yacute;&scaron;koměr - bude sledovat změny mořsk&eacute; hladiny.</p> Fri, 04 Mar 2016 08:19:00 GMT Na observatoři LISA Pathfinder bylo dosaženo volného pádu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-observatori-lisa-pathfinder-bylo-dosazeno-volneho-padu.html <p> V&nbsp;ponděl&iacute; 22. &uacute;nora do&scaron;lo k&nbsp;uvolněn&iacute; dvojice testovac&iacute;ch objektů, kter&eacute; tvoř&iacute; j&aacute;dro v&yacute;zkumu prov&aacute;děn&eacute;ho observatoř&iacute; ESA LISA Pathfinder.</p> Wed, 02 Mar 2016 08:17:00 GMT Další dvě družice Galileo se chystají na květnový start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-dve-druzice-galileo-se-chystaji-na-kvetnovy-start.html <p> Dal&scaron;&iacute; dvojice navigačn&iacute;ch družic Galileo bude vysl&aacute;na do vesm&iacute;ru na palubě rakety Sojuz letos v&nbsp;květnu. Stane se tak před t&iacute;m, než kvarteto stejn&yacute;ch družic vynese na podzim v&yacute;konněj&scaron;&iacute; nosič Ariane 5. Navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo se tak v&yacute;razně přibl&iacute;ž&iacute; operačn&iacute;mu nasazen&iacute;.</p> Tue, 01 Mar 2016 11:15:00 GMT Světové korály jsou v ohrožení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/svetove-koraly-jsou-v-ohrozeni.html <p> Současn&aacute; vlna fenom&eacute;nu El Ni&ntilde;o si bere svoji daň na kor&aacute;lov&yacute;ch &uacute;tesech. Proto byla aktivov&aacute;na rychl&aacute; v&yacute;zkumn&aacute; kampaň uprostřed Tich&eacute;ho oce&aacute;nu, jej&iacute;mž c&iacute;lem je zjistit, jak data z&nbsp;evropsk&eacute; družice Sentinel-2 mohou pomoci při kvantifikov&aacute;n&iacute; po&scaron;kozen&iacute; vět&scaron;&iacute;ho rozsahu.</p> Mon, 29 Feb 2016 11:14:00 GMT Simulované vstupy do atmosféry pro bezpečnější družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/simulovane-vstupy-do-atmosfery-pro-bezpecnejsi-druzice.html <p> Nen&iacute; to zcela obvykl&aacute; praxe, aby se konstrukt&eacute;ři kosmick&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute; věnovali z&aacute;měrn&eacute; destrukci družic. Nyn&iacute; se ov&scaron;em v&nbsp;r&aacute;mci ESA dal dohromady t&yacute;m, kter&yacute; bude zkoumat pr&aacute;vě tento &uacute;kol. Půjde o kulminaci čtrn&aacute;ctiměs&iacute;čn&iacute;ho projektu &bdquo;Design for Demise&ldquo; (N&aacute;vrh pro z&aacute;nik).</p> Fri, 26 Feb 2016 11:12:00 GMT Spolupráce ESA a SAPu na využití družicových dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spoluprace-esa-a-sapu-na-vyuziti-druzicovych-dat.html <p> ESA a softwarov&aacute; společnost SAP podepsaly dohodu o spolupr&aacute;ci na v&yacute;voji inovativn&iacute;ch př&iacute;stupů pro rychl&eacute; a efektivn&iacute; zpracov&aacute;n&iacute; velk&yacute;ch objemů dat z&nbsp;d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země, a to skrze př&iacute;stup k&nbsp;procesn&iacute;m platform&aacute;m.</p> Thu, 25 Feb 2016 11:11:00 GMT Testovací objekty už uvnitř observatoře LISA Pathfinder plují volně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testovaci-objekty-uz-uvnitr-observatore-lisa-pathfinder-pluji-volne.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA LISA Pathfinder uvolnila obě sv&eacute; krychle ze zlata a platiny a zanedlouho tak bude moci zač&iacute;t svoji n&aacute;ročnou vědeckou misi. Během n&iacute; um&iacute;st&iacute; tyto testovac&iacute; objekty do nejčist&scaron;&iacute;ho voln&eacute;ho p&aacute;du, kter&eacute;ho se kdy podařilo dos&aacute;hnout. D&iacute;ky tomu budou demonstrov&aacute;ny technologie pro pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln př&iacute;mo z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Wed, 24 Feb 2016 09:56:00 GMT Družice Sentinel-3A tancovala s polární září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-tancovala-s-polarni-zari.html <p style="text-align: justify;"> Překvapiv&yacute; pohled na startuj&iacute;c&iacute; družici Sentinel-3A prol&eacute;taj&iacute;c&iacute; skrze zelenou mihotaj&iacute;c&iacute; z&aacute;ři se naskytl pozorovatelům v&nbsp;severn&iacute;m Finsku.</p> Tue, 23 Feb 2016 09:54:00 GMT Palivové články slouží k pohonu městských vozidel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/palivove-clanky-slouzi-k-pohonu-mestskych-vozidel.html <p style="text-align: justify;"> Městsk&eacute; dod&aacute;vky v&nbsp;Rakousku mohou b&yacute;t již brzy poh&aacute;něn&aacute; čistou technologi&iacute; palivov&yacute;ch čl&aacute;nků, kter&eacute; jsou vyv&iacute;jeny v&nbsp;ESA pro družice a robotick&eacute; mise na Mars.</p> Mon, 22 Feb 2016 09:53:00 GMT Stopy povodní na planetě Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stopy-povodni-na-planete-mars.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Mars Express zaznamenala na čtvrt&eacute; planetě Slunečn&iacute; soustavy mnoho stop různ&yacute;ch stop působen&iacute; vody.</p> Fri, 19 Feb 2016 09:42:00 GMT Vesmír pro bezpečnost na letištích http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-pro-bezpecnost-na-letistich.html <p style="text-align: justify;"> Snad každ&yacute; m&aacute; za sebou zku&scaron;enost při průchodu bezpečnostn&iacute;mi r&aacute;my na leti&scaron;t&iacute;ch. Tento proces ov&scaron;em nen&iacute; jen pomal&yacute; a obtěžuj&iacute;c&iacute; - a člověk si často ř&iacute;k&aacute;, nakolik je i spolehliv&yacute; nebo zdali nen&iacute; jen ztr&aacute;tou času.</p> Thu, 18 Feb 2016 09:41:00 GMT Třetí družice Sentinel pro systém GMES/Copernicus vypuštěna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/treti-druzice-sentinel-pro-system-gmes-copernicus-vypustena.html <p style="text-align: justify;"> Třet&iacute; družice, kter&aacute; byla vyvinuta v&nbsp;režii ESA a kter&aacute; nese kvarteto př&iacute;strojů pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země, byla vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru. D&iacute;ky tomu z&iacute;sk&aacute; evropsk&yacute; program GMES/Copernicus v&yacute;razně &scaron;ir&scaron;&iacute; z&aacute;běr.</p> Wed, 17 Feb 2016 09:39:00 GMT Přistávací modul mise Rosetta stojí na prahu věčné hibernace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristavaci-modul-mise-rosetta-stoji-na-prahu-vecne-hibernace.html <p style="text-align: justify;"> Od posledn&iacute; r&aacute;diov&eacute; relace s&nbsp;mateřskou sondou Rosetta uplynulo sedm měs&iacute;ců a od t&eacute; doby se v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae neozval. Nyn&iacute; přitom na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko nast&aacute;vaj&iacute; takov&eacute; podm&iacute;nky, ze kter&yacute;ch se pravděpodobně už nedok&aacute;že vzpamatovat.</p> Tue, 16 Feb 2016 09:38:00 GMT Družice Sentinel-3A je připravena na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-je-pripravena-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Do startu už zb&yacute;vaj&iacute; jen des&iacute;tky hodin: nejnověj&scaron;&iacute; družice Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus je tak už nyn&iacute; připravena na startovac&iacute; rampě kosmodromu Pleseck v&nbsp;severn&iacute;m Rusku.</p> Mon, 15 Feb 2016 09:36:00 GMT Celosvětová akce „Den asteroidu“ se uskuteční 30. června http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/celosvetova-akce-den-asteroidu-se-uskutecni-30-cervna.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Den asteroidu, glob&aacute;ln&iacute; hnut&iacute; maj&iacute;c&iacute; za c&iacute;l zv&yacute;&scaron;it znalosti a povědom&iacute; o asteroidech, ozn&aacute;milo sv&eacute; pl&aacute;ny na rok 2016. Stalo se tak na tiskov&eacute; konferenci v&nbsp;technick&eacute;m srdci ESA, v&nbsp;středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Fri, 12 Feb 2016 09:35:00 GMT ESA gratuluje k objevu gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-gratuluje-k-objevu-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura je nad&scaron;en&aacute; z&nbsp;objevu gravitačn&iacute;ch vln a tě&scaron;&iacute; se, až zah&aacute;j&iacute; svoji demonstračn&iacute; misi, kter&aacute; m&aacute; otestovat nov&eacute; technologie vedouc&iacute; pr&aacute;vě ke studiu tohoto nov&eacute;ho fenom&eacute;nu ve vesm&iacute;ru.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Thu, 11 Feb 2016 08:48:00 GMT Rodina družic Sentinel-3 se rozroste http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rodina-druzic-sentinel-3-se-rozroste.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>V&nbsp;Pař&iacute;ži byl v&nbsp;minul&yacute;ch dnech podeps&aacute;n kontrakt za 450 mil. euro mezi ESA a Thales Alenia Space, v&nbsp;jehož r&aacute;mci budou vyrobeny dvě dal&scaron;&iacute; družice Sentinel-3.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Wed, 10 Feb 2016 08:46:00 GMT ESA podepsala Memorandum o porozumění s Evropskou polární radou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-podepsala-memorandum-o-porozumeni-s-evropskou-polarni-radou.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Dne 3. &uacute;nora podepsali předseda Evropsk&eacute; pol&aacute;rn&iacute; rady (European Polar Board, EPB) Maaike Vancauwenberghe a gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Johann-Dietrich W&ouml;rner Memorandum o porozuměn&iacute;. Stalo se tak v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Tue, 09 Feb 2016 09:33:00 GMT Družice Proba-V se zaměřila na mizející jezero v Bolívii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-proba-v-se-zamerila-na-mizejici-jezero-v-bolivii.html <p style="text-align: justify;"> Minidružice Proba-V z&nbsp;d&iacute;lny ESA monitoruje každ&yacute; den bez ust&aacute;n&iacute; zemsk&yacute; povrch, a tak j&iacute; nemohlo uniknout ani vysych&aacute;n&iacute; druh&eacute;ho největ&scaron;&iacute;ho jezera v&nbsp;Bol&iacute;vii. Nyn&iacute; při&scaron;la smutn&aacute; zpr&aacute;va: jezero Poop&oacute; bylo prohl&aacute;&scaron;eno za zcela vyschl&eacute;.</p> Mon, 08 Feb 2016 08:44:00 GMT Labyrint na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/labyrint-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Tento blok ter&eacute;nu na Marsu ohraničen&yacute; složit&yacute;m vzorem sesuvů a nav&aacute;t&yacute;ch dun představuje je malou č&aacute;st rozs&aacute;hl&eacute;ho labyrintu &uacute;dol&iacute;, zlomů a planin.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Fri, 05 Feb 2016 08:43:00 GMT Ruská kosmická vycházka ukončila experiment ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ruska-kosmicka-vychazka-ukoncila-experiment-esa.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Ve středu 3. &uacute;nora byla během v&yacute;stupu do otevřen&eacute;ho prostoru kosmonautů Jurije Malenčenka a Sergeje Volkova z&nbsp;vněj&scaron;&iacute;ho pl&aacute;&scaron;tě Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice odmontov&aacute;na paleta ESA Expose. Jej&iacute; m&iacute;sto zde zabral jin&yacute; experiment.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Thu, 04 Feb 2016 08:40:00 GMT Družice Sentinel-3A je natankována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-je-natankovana.html <p style="text-align: justify;"> Vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-3A bylo potvrzeno na 16. &uacute;nora, takže v&scaron;echny př&iacute;pravy jsou nyn&iacute; v&nbsp;pln&eacute;m proudu. Jako dal&scaron;&iacute; od&scaron;krtnut&aacute; položka na dlouh&eacute;m seznamu &bdquo;mus&iacute;me udělat&ldquo; byl obt&iacute;žn&yacute; &uacute;kol natankov&aacute;n&iacute; družice pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami. To již bylo dokončeno a speci&aacute;ln&iacute; t&yacute;m tak může zač&iacute;t balit sv&eacute; vybaven&iacute; před cestou domů.</p> Wed, 03 Feb 2016 08:38:00 GMT Signál systému Galileo pokrývá větší část oblohy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/signal-systemu-galileo-pokryva-vetsi-cast-oblohy.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; evropsk&aacute; družice syst&eacute;mu Galileo začaly vys&iacute;lat operačn&iacute; navigačn&iacute; sign&aacute;l.</p> Tue, 02 Feb 2016 08:36:00 GMT První zařízení z „kosmické datové dálnice“ je na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-zarizeni-z-kosmicke-datove-dalnice-je-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; laserov&yacute; termin&aacute;l syst&eacute;mu EDRS (European Data Relay System) &uacute;spě&scaron;ně dos&aacute;hl oběžn&eacute; dr&aacute;hy. Jde o sekund&aacute;rn&iacute; vybaven&iacute; na telekomunikačn&iacute; družici Eutelsat-9B, kter&aacute; je nyn&iacute; na cestě na svoji fin&aacute;ln&iacute; operačn&iacute; pozici ve vesm&iacute;ru.</p> Mon, 01 Feb 2016 14:44:00 GMT Blíží se „Den asteroidu“, který bude 30. června http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/blizi-se-den-asteroidu-ktery-bude-30-cervna.html <p style="text-align: justify;"> ESA se přidala k&nbsp;organiz&aacute;torům &bdquo;Dne asteroidu 2016&ldquo;, kter&yacute; se uskutečn&iacute; letos 30. června. Tomu bude předch&aacute;zet setk&aacute;n&iacute; se z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute;, kter&eacute; proběhne v&nbsp;technick&eacute;m středisku ESA v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 9. &uacute;nora 2016.</p> Fri, 29 Jan 2016 14:43:00 GMT První start rakety Ariane 5 v roce 2016 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-roce-2016.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; nosn&aacute; raketa Ariane 5 bezpečně dopravila na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu telekomunikačn&iacute; družici Intelsat-29E. Ke startu do&scaron;lo z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) 27. ledna ve 23:20 h GMT (tedy ve 20:20 h m&iacute;stn&iacute;ho času, tedy v&nbsp;0:20 h středoevropsk&eacute;ho - ov&scaron;em už 28. ledna).</p> Thu, 28 Jan 2016 14:41:00 GMT Vybrány první týmy pro klání „2016 European CanSat Competition“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vybrany-prvni-tymy-pro-klani-2016-european-cansat-competition.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA s&nbsp;potě&scaron;en&iacute;m oznamuje jm&eacute;na pěti &scaron;ťastn&yacute;ch t&yacute;mů vybran&yacute;ch pro kl&aacute;n&iacute; &bdquo;2016 European CanSat Competition&ldquo;. To se ve dnech 22. až 26. června 2016 v&nbsp;Portugalsku.</p> Wed, 27 Jan 2016 09:32:00 GMT Observatoř Integral rentgenuje pozemskou polární září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-integral-rentgenuje-pozemskou-polarni-zari.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; observatoř ESA Integral je obvykle plně vyt&iacute;žena pozorov&aacute;n&iacute;m vysokoenergetick&yacute;ch čern&yacute;ch děr, supernov a neutronov&yacute;ch hvězd. Nyn&iacute; ov&scaron;em dostala zcela jin&yacute; &uacute;kol: zaměřit se na pol&aacute;rn&iacute; z&aacute;ře na Zemi.</p> Tue, 26 Jan 2016 08:34:00 GMT Datum do diáře: letní workshop ESA pro učitele http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/datum-do-diare-letni-workshop-esa-pro-ucitele.html <p> Od 6. do 8. července 2016 poř&aacute;d&aacute; ESA 7<sup>th&nbsp;</sup>Teachers&rsquo; Summer Workshop, a to ve středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku. Workshop je otevřen&yacute; pro učitele z&aacute;kladn&iacute;ch a středn&iacute;ch &scaron;kol. Poznamenejte si datum do sv&yacute;ch di&aacute;řů, registrace se otevře již v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;ch t&yacute;dnech!</p> Mon, 25 Jan 2016 09:30:00 GMT Veletrh AIRTEC 2016 (25.-27.10.2016, Mnichov) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/veletrh-airtec-2016-25-27102016-mnichov.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 25. - 27. 10.2016 se bude konat v mnichovsk&eacute;m veletržn&iacute;m are&aacute;lu mezin&aacute;rodn&iacute; veletrh AIRTEC 2016 (11. International Aerospace Supply Fair). Akce AIRTEC se profiluje jako veletrh subdodavatelů leteck&eacute;ho průmyslu a py&scaron;n&iacute; unik&aacute;tn&iacute; koncepc&iacute; spojen&iacute; veletrhu, mezin&aacute;rodn&iacute;ho kongresu a B2B form&aacute;tu. Koncepci propojen&iacute; veletržn&iacute; &uacute;časti s odborn&yacute;m kongresem a schůzkami B2B velmi vysoce hodnotili př&iacute;tomn&iacute; &uacute;častn&iacute;ci minul&yacute;ch ročn&iacute;ků veletrhu z řady oborov&yacute;ch svazů (DLR, bavAIRia) i firem (Airbus Group Germany, Diehl Aircabin GmbH, Phytron GmbH, Georg Martin GmbH). Během 11. ročn&iacute;ku veletrhu se předpokl&aacute;d&aacute; &uacute;čast 600 vystavovatelů a uspoř&aacute;d&aacute;n&iacute; 15.000 B2B jedn&aacute;n&iacute;.</p> Mon, 25 Jan 2016 08:47:00 GMT Observatoř LISA Pathfinder dorazila na své pracoviště http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-lisa-pathfinder-dorazila-na-sve-pracoviste.html <p style="text-align: justify;"> Po &scaron;estit&yacute;denn&iacute; cestě dnes dorazila observatoř ESA LISA Pathfinder do sv&eacute;ho c&iacute;le: do libračn&iacute;ho bodu L1, z&nbsp;něhož zanedlouho začne ověřovat životaschopnost technologi&iacute; kritick&yacute;ch pro zkoum&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute; tv&aacute;ře vesm&iacute;ru.</p> Fri, 22 Jan 2016 14:40:00 GMT Dvojče Mléčné dráhy čistí ultrarychlé rentgenové proudění http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojce-mlecne-drahy-cisti-ultrarychle-rentgenove-proudeni.html <p> Observatoř ESA XMM-Newton nalezla proud velmi rychl&eacute;ho plynu tryskaj&iacute;c&iacute;ho ze středu jasn&eacute; spir&aacute;ln&iacute; galaxie podobn&eacute; na&scaron;&iacute; Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;ze. Tento proud může snižovat schopnost galaxie vytv&aacute;řet nov&eacute; hvězdy.</p> Thu, 21 Jan 2016 08:15:00 GMT Kosmonauti jsou po výstupu ze stanice bezpečně zpět http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-jsou-po-vystupu-ze-stanice-bezpecne-zpet.html <p style="text-align: justify;"> Po kosmick&eacute; vych&aacute;zce trvaj&iacute;c&iacute; 4 hodiny a 43 minut, jej&iacute;mž c&iacute;lem bylo nahradit selhav&scaron;&iacute; energetick&yacute; regul&aacute;tor, se kosmonaut ESA Tim Peake a astronaut NASA Tim Kopra bezpečně vr&aacute;tili zpět na palubu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Fri, 15 Jan 2016 08:32:00 GMT Družice Sentinel-3A vstoupila do další fáze přípravy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-vstoupila-do-dalsi-faze-pripravy.html <p style="text-align: justify;"> Po v&aacute;nočn&iacute; přest&aacute;vce v&nbsp;předstartovn&iacute; př&iacute;pravě byla družice Sentinel-3A vyjmuta z&nbsp;přepravn&iacute;ho kontejneru a naplno se rozjela jej&iacute; př&iacute;prava, kter&aacute; m&aacute; vyvrcholit vypu&scaron;těn&iacute;m z&nbsp;rusk&eacute;ho kosmodromu Pleseck. Start je aktu&aacute;lně pl&aacute;novan&yacute; na 16. &uacute;nora.</p> Thu, 14 Jan 2016 08:30:00 GMT Obnažený led na kometě sondy Rosetta potvrzený jako vodní http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/obnazeny-led-na-komete-sondy-rosetta-potvrzeny-jako-vodni.html <p style="text-align: justify;"> Pozorov&aacute;n&iacute; uskutečněn&aacute; kr&aacute;tce po př&iacute;letu sondy ESA Rosetta ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko v&nbsp;roce 2014 poskytla definitivn&iacute; potvrzen&iacute; př&iacute;tomnosti komet&aacute;rn&iacute;ho vodn&iacute;ho ledu a jeho podoby.</p> Wed, 13 Jan 2016 08:29:00 GMT Irský premiér se seznámil s úspěchy Evropské kosmické agentury http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/irsky-premier-se-seznamil-s-uspechy-evropske-kosmicke-agentury.html <p style="text-align: justify;"> Irsk&yacute; premi&eacute;r se označil za &bdquo;tak hrd&eacute;ho, jak jen Ir může b&yacute;t&ldquo; pot&eacute;, co se sezn&aacute;mil s&nbsp;kritickou rol&iacute; irsk&yacute;ch společnost&iacute; v&nbsp;evropsk&eacute;m kosmick&eacute;m sektoru. Stalo se tak při př&iacute;ležitosti jeho n&aacute;v&scaron;těvy v &bdquo;technick&eacute;m srdci&ldquo; ESA.</p> Fri, 08 Jan 2016 08:24:00 GMT ESA potvrdila, že teleskop JWST poletí na raketě Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-potvrdila-ze-teleskop-jwst-poleti-na-rakete-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; velk&aacute; kosmick&aacute; observatoř se přibl&iacute;žila sv&eacute; cestě do vesm&iacute;ru, když ESA podepsala kontrakt se společnost&iacute; Arianespace. Teleskop JWST (James Webb Space Telescope) bude vypu&scaron;těn&yacute; na palubě rakety Ariane 5 z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) v&nbsp;ř&iacute;jnu 2018.</p> Thu, 07 Jan 2016 14:38:00 GMT Uzavřena dohoda týkající se nových družic Sentinel-1 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uzavrena-dohoda-tykajici-se-novych-druzic-sentinel-1.html <p style="text-align: justify;"> ESA zajistila pokračov&aacute;n&iacute; programu družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země Sentinel-1 v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute; iniciativy GMES/Copernicus pot&eacute;, co objednala dal&scaron;&iacute; dva satelity tohoto typu.</p> Wed, 06 Jan 2016 14:36:00 GMT Kosmonaut Tim Peake se připravuje na výstup do otevřeného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-tim-peake-se-pripravuje-na-vystup-do-otevreneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Timothy Peake a astronaut NASA Tim Kopra vystoup&iacute; př&iacute;&scaron;t&iacute; t&yacute;den z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, aby zde provedli opravy sekvenčn&iacute;ho přep&iacute;nače.</p> Tue, 05 Jan 2016 14:35:00 GMT Kanada poráží led s daty z mise Sentinel-1 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kanada-porazi-led-s-daty-z-mise-sentinel-1.html <p style="text-align: justify;"> Jak př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;mis&iacute; Sentinel změnil kanadskou schopnost vypoř&aacute;dat se s&nbsp;mořsk&yacute;m ledem?</p> Mon, 04 Jan 2016 14:33:00 GMT První dekáda evropských navigačních družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-dekada-evropskych-navigacnich-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Pr&aacute;vě před deseti lety se do vesm&iacute;ru vydala prvn&iacute; evropsk&aacute; navigačn&iacute; družice. Od t&eacute; doby uplynula cel&aacute; dek&aacute;da a d&iacute;ky nesm&iacute;rně tvrd&eacute; pr&aacute;ci je dnes na oběžn&eacute; dr&aacute;ze třetina navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Prakticky dokončen&aacute; je pak pozemn&iacute; s&iacute;ť stanic, kter&eacute; zpřesňuj&iacute; přesnost družicov&eacute; navigace na cel&eacute; zeměkouli.</p> Mon, 28 Dec 2015 14:31:00 GMT Družice Galileo jsou ve startovací zóně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-ve-startovaci-zone.html <p style="text-align: justify;"> Družice Galileo 11 a 12 jsou na startovac&iacute; rampě, připojen&eacute; ke sv&eacute; raketě Sojuz - a připraven&eacute; na start tento t&yacute;den.</p> Wed, 16 Dec 2015 14:29:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake začal šestiměsíční pobyt na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-zacal-sestimesicni-pobyt-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake, astronaut NASA Tim Kopra a rusk&yacute; pilot Jurij Malenčenko dorazili na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Stalo se tak &scaron;est hodin po startu v&nbsp;11:03 h GMT dne 15. prosince 2015.</p> Tue, 15 Dec 2015 14:26:00 GMT Nosič Vega si drží perfektní bilanci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosic-vega-si-drzi-perfektni-bilanci.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; lehk&aacute; nosn&aacute; raketa Vega vstupuje do komerčn&iacute;ho života bez ztr&aacute;ty kytičky: a nav&iacute;c představila sv&eacute; rozs&aacute;hl&eacute; schopnosti v&nbsp;r&aacute;mci pestr palety mis&iacute;.</p> Mon, 14 Dec 2015 14:23:00 GMT Vyhodnocení regionálního kola soutěže ESNC 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyhodnoceni-regionalniho-kola-souteze-esnc-2015.html <p style="text-align: justify;"> Technologick&eacute; centrum AV ČR a Ministerstvo dopravy poř&aacute;daly dne 1.12.2015 již druh&yacute; ročn&iacute;k konference <strong>Gate2Space</strong> s&nbsp;podtitulem <strong>Zapojen&iacute; česk&yacute;ch subjektů do kosmick&yacute;ch aktivit</strong>. V&nbsp;průběhu zah&aacute;jen&iacute; konference se tak&eacute; uskutečnilo <strong>slavnostn&iacute; vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; v&yacute;sledků česk&eacute;ho region&aacute;ln&iacute;ho kola soutěže <a href="http://www.czechspaceportal.cz/4-sekce/mezinarodni-souteze/esnc---european-satellite-navigation-competition/" target="_blank" title="www.czechspaceportal.cz (otevře se v novém okně)">ESNC</a></strong> (European Satellite Navigation Competition), což je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž n&aacute;padů zaměřen&yacute;ch na využit&iacute; družicov&yacute;ch navigačn&iacute;ch syst&eacute;mů v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch oblastech lidsk&eacute; činnosti.</p> Wed, 09 Dec 2015 07:04:00 GMT Sonda LISA Pathfinder je na cestě za demonstrováním „lovu“ gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-lisa-pathfinder-je-na-ceste-za-demonstrovanim-lovu-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> Ve čtvrtek 3. prosince časně r&aacute;no se do vesm&iacute;ru vydala na palubě rakety Vega vypu&scaron;těn&eacute; z&nbsp;kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně sonda ESA LISA Pathfinder. Jej&iacute;m c&iacute;lem je př&iacute;mo ve vesm&iacute;ru demonstrovat technologii potřebnou pro sledov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln.</p> Mon, 07 Dec 2015 14:28:00 GMT Kosmonaut Tim Peake poběží ve vesmíru Londýnský maratón http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-tim-peake-pobezi-ve-vesmiru-londynsky-maraton.html <p style="text-align: justify;"> Připravit se, pozor, teď! Stejně jako se př&iacute;&scaron;t&iacute; rok v&nbsp;dubnu vydaj&iacute; tis&iacute;ce běžců na Lond&yacute;nsk&yacute; marat&oacute;n, tak i kosmonaut ESA Tim Peake uběhne plnou vzd&aacute;lenost 42 kilometrů na palubě Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice. Ov&scaron;em na speci&aacute;ln&iacute;m běžeck&eacute;m p&aacute;su.</p> Fri, 04 Dec 2015 13:37:00 GMT Stanice ESA sledují průlet japonské sondy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stanice-esa-sleduji-prulet-japonske-sondy.html <p style="text-align: justify;"> Pozemn&iacute; radarov&eacute; stanice ESA pro komunikaci se sondami ve vzd&aacute;len&yacute;ch končin&aacute;ch vesm&iacute;ru podaj&iacute; pomocnou ruku při průletu jansk&eacute;ho automatu Hayabusa-2 u Země.</p> Thu, 03 Dec 2015 13:36:00 GMT Družice Sentinel-3A dorazila na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-dorazila-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Po dlouh&eacute; cestě do Ruska, kterou absolvovala letadlem, kami&oacute;nem i vlakem, je nyn&iacute; družice Sentinel-3A bezpečně a v&nbsp;poř&aacute;dku na kosmodromu Pleseck. Odtud se koncem ledna 2016 vyd&aacute; na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Wed, 02 Dec 2015 13:35:00 GMT Další družice Galileo vysílají navigační signál http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-druzice-galileo-vysilaji-navigacni-signal.html <p style="text-align: justify;"> Po dokončen&iacute; rozs&aacute;hl&yacute;ch prověrek byla za plně operačn&iacute; prohl&aacute;&scaron;ena dal&scaron;&iacute; dvojice evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic Galileo. Nově tak vys&iacute;l&aacute; operačn&iacute; sign&aacute;l a od prvn&iacute;ho prosincov&eacute;ho dne tak&eacute; poskytuje služby SAR (Search and Rescure, Vyhled&aacute;n&iacute; a z&aacute;chrana) na cel&eacute; planetě.</p> Tue, 01 Dec 2015 13:33:00 GMT Observatoř SOHO slaví dvacet let objevů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-soho-slavi-dvacet-let-objevu.html <p style="text-align: justify;"> Původně to měla b&yacute;t jen dvoulet&aacute; v&yacute;prava, ov&scaron;em společn&aacute; observatoř ESA a NASA SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) slav&iacute; v&nbsp;těchto dnech dvě desetilet&iacute; plodn&eacute; pr&aacute;ce.</p> Mon, 30 Nov 2015 13:32:00 GMT Jste lékař se správným předpokladem? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jste-lekar-se-spravnym-predpokladem.html <p style="text-align: justify;"> ESA (opět) hled&aacute; l&eacute;kaře, kter&yacute; by chtěl pracovat rok v&nbsp;Antarktidě na francouzsko-italsk&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; stanici Concordia. Jeho &uacute;kolem bude realizace experimentů v&nbsp;pol&aacute;rn&iacute; divočině: ty maj&iacute; za c&iacute;l položit z&aacute;klady budouc&iacute;m pilotovan&yacute;m mis&iacute;m za oběžnou dr&aacute;hu Země.</p> Fri, 27 Nov 2015 13:30:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake dorazil na kosmodrom Bajkonur http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-dorazil-na-kosmodrom-bajkonur.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake, astronaut NASA Tim Kopra a velitel mise Jurij Malenčenko z&nbsp;Roskosmosu dorazili posledn&iacute; listopadov&yacute; den na Bajkonur. Zde už budou čekat na start na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Thu, 26 Nov 2015 13:29:00 GMT Německá kancléřka Angela Merkelová přivítala kosmonauta ESA ve svém domovském regionu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nemecka-kanclerka-angela-merkelova-privitala-kosmonauta-esa-ve-svem-domovskem-regionu.html <p style="text-align: justify;"> Německ&yacute; kosmonaut ESA Alexander Gerst a jeden z&nbsp;ředitelů ESA Thomas Reiter se přidali k&nbsp;německ&eacute; kancl&eacute;řce Angele Merkelov&eacute; během jej&iacute; nejnověj&scaron;&iacute; n&aacute;v&scaron;těvy mateřsk&eacute;ho regionu Meklenbursko-Předn&iacute; Pomořansko. Ten se nach&aacute;z&iacute; v&nbsp;severov&yacute;chodn&iacute; č&aacute;sti Německa.</p> Wed, 25 Nov 2015 13:27:00 GMT ESA vyzývá k podání návrhů na novou misi třídy Earth Explorer http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyzyva-k-podani-navrhu-na-novou-misi-tridy-earth-explorer.html <p style="text-align: justify;"> ESA vyzvala vědce, kteř&iacute; jsou zapojeni do programů d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země, aby zaslali sv&eacute; n&aacute;vrhy na realizaci dal&scaron;&iacute; mise z&nbsp;programu Earth Explorer.</p> Tue, 24 Nov 2015 13:25:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen přidal Dánsko do organizace ASE http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-pridal-dansko-do-organizace-ase.html <p style="text-align: justify;"> Po sv&eacute; misi na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici roz&scaron;&iacute;řil kosmonaut ESA Andreas Mogensen řady členů organizace ASE - Association of Space Explorers. Jen deset dn&iacute; po n&aacute;vratu z&nbsp;vesm&iacute;ru se z&uacute;častnil kongresu t&eacute;to asociace ve &Scaron;v&eacute;dsku, č&iacute;mž se stal jej&iacute;m prvn&iacute;m d&aacute;nsk&yacute;m členem.</p> Mon, 23 Nov 2015 13:23:00 GMT Sentinel-3A je na cestě na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-3a-je-na-ceste-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu Evropsk&eacute; komise GMES/Copernicus pro monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; Sentinel-3A opustila Francii a vydala se na rusk&yacute; kosmodrom Pleseck. Odtud pak m&aacute; v&nbsp;prosinci leto&scaron;n&iacute;ho roku startovat do vesm&iacute;ru.</p> Fri, 20 Nov 2015 13:22:00 GMT Kosmonaut Thomas Pesquet je blíže vesmíru: jeho mise dostala jméno Proxima http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-thomas-pesquet-je-blize-vesmiru-jeho-mise-dostala-jmeno-proxima.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; rok v&nbsp;listopadu se kosmonaut ESA Thomas Pesquet vyd&aacute; na půlročn&iacute; v&yacute;pravu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Už dnes ale zn&aacute; jej&iacute; n&aacute;zev - a m&aacute; jej&iacute; logo.</p> Thu, 19 Nov 2015 13:20:00 GMT Kanada se přidala ke společnému pozemnímu segmentu programu Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kanada-se-pridala-ke-spolecnemu-pozemnimu-segmentu-programu-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> ESA a Kanadsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (Canadian Space Agency, CSA) podepsaly dohodu, kter&aacute; umožňuje &scaron;ir&scaron;&iacute; př&iacute;stup k&nbsp;družicov&yacute;m datům z&nbsp;mis&iacute; Sentinel uživatelům v&nbsp;Kanadě.</p> Wed, 18 Nov 2015 13:19:00 GMT Pár družic Galileo se připravuje na prosincový start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/par-druzic-galileo-se-pripravuje-na-prosincovy-start.html <p style="text-align: justify;"> Kampaň před vypu&scaron;těn&iacute;m dal&scaron;&iacute;ch družic syst&eacute;mu Galileo začala pot&eacute;, co nov&yacute; p&aacute;r dorazil na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně.</p> Mon, 16 Nov 2015 13:17:00 GMT Šestý start rakety Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sesty-start-rakety-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 dopravila na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic: Arabsat-6B a GSAT-15.&nbsp;</p> Fri, 13 Nov 2015 13:16:00 GMT Vyhlášení vítězů mezinárodní soutězě ESNC 2015 v rámci semináře "Gate2Space 2015" http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/vyhlaseni-vitezu-mezinarodni-souteze-esnc-2015-v-ramci-seminare-gate2space-2015.html <p style="text-align: justify;"> Dne 1.12.2015 poř&aacute;d&aacute; Ministerstvo dopravy ČR ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;organizac&iacute; V&yacute;zkumn&yacute; a zku&scaron;ebn&iacute; leteck&yacute; &uacute;stav, a.s. (VZL&Uacute;) ofici&aacute;ln&iacute; vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; region&aacute;ln&iacute;ho (česk&eacute;ho) kola mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže European Satellite Navigation Competition (ESNC) pro rok 2015. Akce se bude konat od 10h v&nbsp;budově Technologick&eacute;ho centra AVČR v&nbsp;zasedac&iacute;m s&aacute;le v&nbsp;r&aacute;mci celodenn&iacute;ho semin&aacute;ře <u><em>Gate2Space 2015: Zapojen&iacute; česk&yacute;ch subjektů do kosmick&yacute;ch aktivit</em></u>.</p> Mon, 09 Nov 2015 12:22:00 GMT Sympózium „Living Planet“ má nový rekord http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sympozium-living-planet-ma-novy-rekord.html <p style="text-align: justify;"> Rekordn&iacute;ch t&eacute;měř 2700 přihl&aacute;&scaron;ek se se&scaron;lo na p&aacute;t&eacute; symp&oacute;zium ESA &bdquo;Living Planet Symposium&ldquo;. Pod&aacute;v&aacute;n&iacute; přihl&aacute;&scaron;ek bylo pr&aacute;vě uzavřeno, takže jde o konečn&eacute; č&iacute;slo.</p> Wed, 04 Nov 2015 12:56:00 GMT Dva radioamatéři vyhráli ve výzvě o zachycení signálu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dva-radioamateri-vyhrali-ve-vyzve-o-zachyceni-signalu.html <p style="text-align: justify;"> Gratulace putuje k&nbsp;radioamat&eacute;rům Miku Rupprechtovi (Německo) a Edsonu W. R. Pereirovi (Braz&iacute;lie), kteř&iacute; přijali v&yacute;zvu ESA Education Office a jako prvn&iacute; zachytili r&aacute;diov&eacute; sign&aacute;ly vys&iacute;lan&eacute; družic&iacute; AAUSAT5 CubeSat!</p> Tue, 03 Nov 2015 13:14:00 GMT U komety poprvé detekován molekulární kyslík http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/u-komety-poprve-detekovan-molekularni-kyslik.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta provedla prvn&iacute; měřen&iacute;, během něhož se j&iacute; podařilo detekovat molekul&aacute;rn&iacute; kysl&iacute;k odpařuj&iacute;c&iacute; se př&iacute;mo z&nbsp;komety. Jde o překvapuj&iacute;c&iacute; zji&scaron;těn&iacute;, kter&eacute; naznačuje, že byl pr&aacute;vě molekul&aacute;rn&iacute; kysl&iacute;k př&iacute;tomn&yacute; při formov&aacute;n&iacute; komet.</p> Mon, 02 Nov 2015 06:59:00 GMT ESA potvrdila, že nás „halloweenský“ asteroid mine http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-potvrdila-ze-nas-halloweensky-asteroid-mine.html <p style="text-align: justify;"> Asteroid o velikosti čtyř fotbalov&yacute;ch hři&scaron;ť mine Zemi na Halloween (anglosask&yacute; sv&aacute;tek slaven&yacute; 31. ř&iacute;jna - pozn. překladatele). Průlet podtrhuje nutnost věnovat odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; pozornost podobn&yacute;m tělesům.</p> Fri, 30 Oct 2015 06:58:00 GMT Sonda ExoMars 2016 nyní míří do březnového startovacího okna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-2016-nyni-miri-do-breznoveho-startovaciho-okna.html <p style="text-align: justify;"> Probl&eacute;m, kter&yacute; byl ned&aacute;vno objeven&yacute; a t&yacute;k&aacute; se dvojice senzorů v&nbsp;pohonn&eacute;m syst&eacute;mu demonstračn&iacute;ho modulu EDL (Entry, Descent and Landing) vedl k&nbsp;tomu, že bylo doporučeno přesunout start mise ExoMars 2016 z&nbsp;původně pl&aacute;novan&eacute;ho ledna 2016 na březen t&eacute;hož roku.</p> Thu, 29 Oct 2015 06:56:00 GMT Průzkum moří prováděný z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pruzkum-mori-provadeny-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Ve Středozemn&iacute;m moři proch&aacute;z&iacute; zkou&scaron;kami podmořsk&yacute; robot, kter&yacute; byl vytvořen&yacute; pro to, aby pom&aacute;hal co nejl&eacute;pe připravit kosmonauty na stav bezt&iacute;že. Jednoho dne by přitom podobn&iacute; sofistikovan&eacute; roboti mohli prov&aacute;dět na mořsk&eacute;m dně složit&eacute; &uacute;kony: od vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute; čern&yacute;ch skř&iacute;něk havarovan&yacute;ch letadel přes těžbu miner&aacute;lů až po &uacute;držbu m&iacute;st s&nbsp;historick&yacute;mi vraky lod&iacute;.</p> Tue, 27 Oct 2015 13:12:00 GMT Doporučeno místo přistání pro misi ExoMars 2018 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/doporuceno-misto-pristani-pro-misi-exomars-2018.html <p style="text-align: justify;"> Jako hlavn&iacute; kandid&aacute;t pro přist&aacute;n&iacute; mise ExoMars 2018 byla doporučena oblast Oxia Planum.</p> Mon, 26 Oct 2015 13:10:00 GMT Seminář o systému eCall - automatické volání z vozidla na tísňovou linku 112, 11. listopad 2015, Ostrava http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/seminar-o-systemu-ecall---automaticke-volani-z-vozidla-na-tisnovou-linku-112-11-listopad-2015-ostrava.html <p style="text-align: justify;"> Dne <strong>11. listopadu 2015</strong> se <strong>v Ostravě</strong> v doln&iacute; oblasti V&iacute;tkovic uskutečn&iacute; semin&aacute;ř k problematice syst&eacute;mu eCall - automatick&eacute;mu vol&aacute;n&iacute; z vozidla na t&iacute;sňovou linku 112. N&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ci semin&aacute;ře budou sezn&aacute;meni s obecn&yacute;mi i technick&yacute;mi principy fungov&aacute;n&iacute; syst&eacute;mu eCall, s ře&scaron;en&iacute;m problematiky interoperability syst&eacute;mu např&iacute;ch Evropou či s pl&aacute;novan&yacute;m budouc&iacute;m rozvojem tohoto syst&eacute;mu. Na z&aacute;věr semin&aacute;ře je nav&iacute;c připravena re&aacute;ln&aacute; demonstrace fungov&aacute;n&iacute; syst&eacute;mu eCall. &Uacute;čast na akci je bezplatn&aacute;, simult&aacute;nn&iacute; překlad do česk&eacute;ho jazyka je zaji&scaron;těn.</p> Thu, 22 Oct 2015 10:55:00 GMT Národní informační den pro prioritu Doprava H2020 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/narodni-informacni-den-pro-prioritu-doprava-h2020.html <p style="text-align: justify;"> Technologick&eacute; centrum AV ČR poř&aacute;d&aacute; dne<strong> 9. listopadu 2015</strong> informačn&iacute; den pod n&aacute;zvem &quot;<em>Horizon 2020 Smart, Green and Integrated Transport in 2016 - 2017</em>&quot;. C&iacute;lem informačn&iacute;ho dne bude nejen představen&iacute; pracovn&iacute;ho pl&aacute;nu programu Inteligentn&iacute;, Ekologick&eacute; a Integrovan&eacute; Dopravy na l&eacute;ta&nbsp;2016 - 2017, ale tak&eacute;&nbsp;&nbsp;budou &uacute;častn&iacute;kům informačn&iacute;ho dne poskytnuty informace&nbsp;o dosavadn&iacute;ch zku&scaron;enostech s programem Horizont 2020 ze strany odpovědn&eacute;ho &uacute;ředn&iacute;ka Evropsk&eacute; komise, evropsk&yacute;ch hodnotitelů projektů a př&iacute;jemců podpory H2020.</p> Thu, 22 Oct 2015 10:44:00 GMT První technologická nanodružice ESA se hlásí do služby http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-technologicka-nanodruzice-esa-se-hlasi-do-sluzby.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; zku&scaron;ebn&iacute; družice pro testov&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch technologi&iacute; ESA tř&iacute;dy CubeSat, kter&aacute; byla v&nbsp;prvn&iacute; polovině ř&iacute;jna vypu&scaron;těna z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, je ve v&yacute;born&eacute;m stavu a připravena zah&aacute;jit svoji &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; misi.</p> Fri, 16 Oct 2015 13:08:00 GMT Bleskové záplavy v Mangala Valles http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bleskove-zaplavy-v-mangala-valles.html <p style="text-align: justify;"> Za chaotick&eacute; scen&eacute;rie zachycen&eacute; na tomto sn&iacute;mku oblasti Mangala Valles jsou s&nbsp;velkou pravděpodobnost&iacute; zodpovědn&eacute; katastrofick&eacute; z&aacute;plavy, kter&eacute; způsobil ž&aacute;r vulkanick&eacute; aktivity.</p> Thu, 15 Oct 2015 13:07:00 GMT Tisková zpráva: Technologické centrum AV ČR je ESA Technology Transfer Broker pro Českou republiku http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava-technologicke-centrum-av-cr-je-esa-technology-transfer-broker-pro-ceskou-republiku.html <p style="text-align: justify;"> <em>Praha 13. 10. 2015</em> - Technologick&eacute; centrum AV ČR zv&iacute;tězilo v&nbsp;n&aacute;rodn&iacute;m tendru na zaji&scaron;těn&iacute; služeb brokera technologick&eacute;ho transferu pro Evropskou kosmickou agenturu (European Space Agency-ESA) v&nbsp;Česk&eacute; republice a stalo se tak organizac&iacute; s&nbsp;t&iacute;mto statusem s&nbsp;celost&aacute;tn&iacute; působnost&iacute;. Tendr vyhl&aacute;silo Ministerstvo dopravy, gestor kosmick&yacute;ch aktivit v&nbsp;ČR, kter&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci podpory technologick&eacute;ho transferu usilovalo od roku 2013 o zapojen&iacute; ČR do s&iacute;tě zprostředkovatelů technologick&eacute;ho transferu ESA Technology Transfer Network. Od 1. z&aacute;ř&iacute; 2015 je tedy ČR zapojena do t&eacute;to v&yacute;znamn&eacute; s&iacute;tě a m&aacute; sv&eacute;ho &bdquo;makl&eacute;ře&ldquo; (brokera) transferu znalost&iacute; a transferu technologi&iacute;.</p> Wed, 14 Oct 2015 13:14:00 GMT Laserový paprsek přenese data na vzdálenost miliónů kilometrů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/laserovy-paprsek-prenese-data-na-vzdalenost-milionu-kilometru.html <p style="text-align: justify;"> Představte si paprsek světla putuj&iacute;c&iacute;ho mili&oacute;ny kilometrů pr&aacute;zdnotou vesm&iacute;ru - a to zpět k&nbsp;Zemi. Připravovan&aacute; mise ESA AIM (Asteroid Impact Mission) by měla udělat přesně toto: demonstrovat laserovou komunikaci skrze nepředstavitelnou pr&aacute;zdnotu.</p> Wed, 14 Oct 2015 13:05:00 GMT Sentinel-3A před cestou na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-3a-pred-cestou-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Před t&iacute;m, než bude nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus před koncem roku zabalena a dopravena na rusk&yacute; kosmodrom Pleseck, maj&iacute; m&eacute;dia a specialist&eacute; &scaron;anci vidět toto zař&iacute;zen&iacute; v&nbsp;superčist&eacute; m&iacute;stnosti.</p> Tue, 13 Oct 2015 13:00:00 GMT Svědek mokré historie planety Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/svedek-mokre-historie-planety-mars.html <p style="text-align: justify;"> Obrovsk&eacute; objemy vody kdysi zaplavovaly hlubok&eacute; propasti na Marsu, kter&eacute; spojuj&iacute; &bdquo;Největ&scaron;&iacute; kaňon&ldquo; ve Slunečn&iacute; soustavě - <a href="http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/The_Solar_System_s_grandest_canyon">Valles Marineris</a>&nbsp;- s&nbsp;n&iacute;žinami na severu planety.</p> Mon, 12 Oct 2015 14:27:00 GMT Simulované selhání roveru na Marsu představovalo test spolupráce kosmonautů s elektronickými pomocníky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/simulovane-selhani-roveru-na-marsu-predstavovalo-test-spoluprace-kosmonautu-s-elektronickymi-pomocniky.html <p style="text-align: justify;"> Pot&iacute;že s&nbsp;vozidlem vždy představuj&iacute; nepř&iacute;jemnost - zvl&aacute;&scaron;tě pak na Rud&eacute; planetě. Skutečn&eacute; robotick&eacute; vozidlo přitom muselo čelit probl&eacute;mům s&nbsp;kolem během simulovan&eacute; mise na Mars. C&iacute;lem t&eacute;to uměle vytvořen&eacute; situace bylo vyzkoumat, jak moc jsou nově vyvinut&iacute; &bdquo;elektroničt&iacute; pomocn&iacute;ci&ldquo; schopni pom&aacute;hat kosmonautům.</p> Mon, 12 Oct 2015 12:58:00 GMT Družice CubeSat AAUSAT5 začala svoji kosmickou misi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cubesat-aausat5-zacala-svoji-kosmickou-misi.html <p style="text-align: justify;"> Podle r&aacute;diov&eacute;ho vys&iacute;l&aacute;n&iacute; zachycen&eacute;ho radioamat&eacute;ry na cel&eacute;m světě, je družice AAUSAT5 živ&aacute; a kope! Studentsk&aacute; družice CubeSat AAUSAT5 CubeSat byla vypu&scaron;těna z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice v ponděl&iacute; 5. ř&iacute;jna v&nbsp;16:05 h středoevropsk&eacute;ho času společně s&nbsp;technologickou demonstračn&iacute; družic&iacute; ESA CubeSat GomX-3. Oba satelity tak zah&aacute;jily samostatnou pouť vesm&iacute;rem.</p> Fri, 09 Oct 2015 06:54:00 GMT Čtyřicet let evropského kosmického sledování http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctyricet-let-evropskeho-kosmickeho-sledovani.html <p style="text-align: justify;"> ESA slav&iacute; čtyřicet let od aktivace pozemn&iacute; s&iacute;tě stanic, kter&eacute; představuj&iacute; nenahraditeln&eacute; poj&iacute;tko s&nbsp;kosmick&yacute;mi zař&iacute;zen&iacute;mi, jež shromažďuj&iacute; informace o na&scaron;&iacute; planetě, Slunečn&iacute; soustavě a vesm&iacute;ru vůbec.</p> Thu, 08 Oct 2015 06:32:00 GMT Družice LISA Pathfinder je připravena na cestu na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-lisa-pathfinder-je-pripravena-na-cestu-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř LISA Pathfinder, kter&aacute; je technologick&yacute;m demonstr&aacute;torem pro mnohem vět&scaron;&iacute; misi věnovanou studiu gravitačn&iacute;ch vln, je připravena vydat se na evropsk&yacute; kosmodrom v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 07 Oct 2015 06:49:00 GMT Bulletin ESA 162 – druhé čtvrtletí 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bulletin-esa-162---druhe-ctvrtleti-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;aktu&aacute;ln&iacute;m vyd&aacute;n&iacute; Bulletinu ESA najdete množstv&iacute; z&aacute;kulisn&iacute;ch informac&iacute; o ned&aacute;vn&eacute;m letu kosmonauta ESA Anrease Mogensena, kter&yacute; se stal prvn&iacute;m D&aacute;nem ve vesm&iacute;ru. Stejně tak je zde materi&aacute;l o oslavě čtyřic&aacute;t&eacute;ho v&yacute;roč&iacute; uzavřen&iacute; Konvence ESA, kter&aacute; proběhla poč&aacute;tkem leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Tue, 06 Oct 2015 06:47:00 GMT Pátá mise rakety Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pata-mise-rakety-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Třic&aacute;t&eacute;ho z&aacute;ř&iacute;&nbsp;večer dopravila nosn&aacute; raketa Ariane 5 na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic. Stalo se tak po startu z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Mon, 05 Oct 2015 06:45:00 GMT Den otevřených dveří v ESTEC je plný http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/den-otevrenych-dveri-v-estec-je-plny.html <p style="text-align: justify;"> Akce, kter&aacute; se bude konat v&nbsp;neděli 4. ř&iacute;jna &bdquo;den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; ve středisku ESTEC&ldquo;, je plně obsazena. ESA přijala již dvan&aacute;ct tis&iacute;c rezervac&iacute;. Každ&yacute;, kdo pl&aacute;nuje &uacute;čast - včetně dět&iacute; - mus&iacute; m&iacute;t vlastn&iacute; registraci.</p> Fri, 02 Oct 2015 06:43:00 GMT CubeSaty ESA budou vypuštěny v pondělí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cubesaty-esa-budou-vypusteny-v-pondeli.html <p style="text-align: justify;"> D&aacute;nsk&aacute; z&aacute;stava zavlaje opravdu velmi vysoko již v&nbsp;ponděl&iacute; 5. ř&iacute;jna pot&eacute;, co dvě mal&eacute; družice navržen&eacute; a postaven&eacute; pr&aacute;vě v&nbsp;D&aacute;nsku, budou uvolněny na samostatnou cestu z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice. Půjde o studentsk&yacute; satelit AAUSay-5 a profesion&aacute;ln&iacute; technologick&yacute; demonstr&aacute;tor GomX-3.</p> Thu, 01 Oct 2015 06:42:00 GMT Jak kometa sondy Rosetta získala svůj tvar http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-kometa-sondy-rosetta-ziskala-svuj-tvar.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;poč&aacute;tc&iacute;ch existence Slunečn&iacute; soustavy se n&iacute;zkou rychlost&iacute; srazila dvojice komet - a tak vznikl charakteristick&yacute; tvar připom&iacute;naj&iacute;c&iacute; &bdquo;gumovou kachničku&ldquo;, kter&aacute; m&aacute; kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Tak alespoň popisuj&iacute; vznik netradičn&iacute;ho tvaru tělesa vědci pod&iacute;lej&iacute;c&iacute; se na misi Rosetta.</p> Wed, 30 Sep 2015 06:40:00 GMT Průmyslové dny k misi ESA JUICE, 27. a 28. října 2015, Nizozemí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prumyslove-dny-k-misi-esa-juice-27-a-28-rijna-2015-nizozemi.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 27. a 28. ř&iacute;jna 2015 poř&aacute;d&aacute; Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;firmou Airbus Defence and Space SAS v&nbsp;centru ESA ESTEC v nizozemsk&eacute;m Noordwijku průmyslov&eacute; dny zaměřen&eacute; na problematiku mise ESA JUICE.</p> Tue, 29 Sep 2015 13:21:00 GMT Družice Galileo předány provozovateli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-predany-provozovateli.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r evropsk&yacute;ch družic Galileo &uacute;spě&scaron;ně pro&scaron;el přej&iacute;mkov&yacute;mi testy ve vesm&iacute;ru, což dovolilo předat jeho ř&iacute;zen&iacute; z&nbsp;testovac&iacute;ho do hlavn&iacute;ho střediska a roz&scaron;&iacute;řit tak počet členů navigačn&iacute; flotily.</p> Tue, 29 Sep 2015 06:38:00 GMT Družice pro sledování znečištění atmosféry prochází testy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-sledovani-znecisteni-atmosfery-prochazi-testy.html <p> Vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-5 Precursor se chyst&aacute; na jaro př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku, takže pr&aacute;vě nyn&iacute; prob&iacute;haj&iacute; jej&iacute; zkou&scaron;ky, aby byla včas připravena a aby mohla zač&iacute;t z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy sledovat stav ovzdu&scaron;&iacute;. Nyn&iacute; jsou na řadě vibračn&iacute; a akustick&eacute; testy.</p> Fri, 25 Sep 2015 06:31:00 GMT Kometa sondy Rosetta odtajnila svůj koloběh vody a ledu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-sondy-rosetta-odtajnila-svuj-kolobeh-vody-a-ledu.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta zjistila detailn&iacute; informace o denn&iacute;m cyklu vody a ledu na a bl&iacute;zko povrchu komety.</p> Thu, 24 Sep 2015 06:28:00 GMT Program ESA Neosat pokročil do fáze vývoje http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/program-esa-neosat-pokrocil-do-faze-vyvoje.html <p style="text-align: justify;"> ESA a firma Thales Alenia Space podepsaly kontrakt na pln&yacute; v&yacute;voj a kvalifikaci nov&eacute; řady družicov&yacute;ch platforem pojmenovan&yacute;ch Spacebus Neo.</p> Tue, 22 Sep 2015 06:27:00 GMT Průlety na jižním pólem Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prulety-na-jiznim-polem-marsu.html <p> Neobvykl&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; uskutečněn&aacute; sondou Mars Express ukazuj&iacute; překr&aacute;sn&eacute; pohledy na jižn&iacute; pol&aacute;rn&iacute; čepičku planety Mars a starobylou kr&aacute;tery posetou vysočinu.</p> Mon, 21 Sep 2015 06:24:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen prezentoval z vesmíru misi AAUSAT5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-prezentoval-z-vesmiru-misi-aausat5.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;mo z&nbsp;paluby Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice představil d&aacute;nsk&yacute; kosmonaut Andreas Mogensen družici CubeSat AAUSAT5. Ta byla navržena a postavena studenty Aalborg University v&nbsp;D&aacute;nsku za podpory ESA. Družice m&aacute; za &uacute;kol během sv&eacute; mise testovat studentsk&eacute; přij&iacute;mače sign&aacute;lů s&nbsp;n&aacute;mořn&iacute;ch lod&iacute; využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ch syst&eacute;m AIS (Automated Identification System) s&nbsp;nov&yacute;m komunikačn&iacute;m protokolem, kter&yacute; navrhli sami studenti.</p> Thu, 17 Sep 2015 22:02:00 GMT Setkání vývojářů mobilních aplikací http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/setkani-vyvojaru-mobilnich-aplikaci.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 14. z&aacute;ř&iacute; zač&iacute;n&aacute; čtvrt&yacute; kemp ESA Space App Camp, kter&eacute;ho se z&uacute;častn&iacute; 23 profesion&aacute;ln&iacute;ch v&yacute;voj&aacute;řů aplikac&iacute; z&nbsp;cel&eacute; Evropy. Kemp prob&iacute;h&aacute; ve středisku ESA ESRIN (European Space Research Institute) v&nbsp;italsk&eacute;m Frascati.</p> Wed, 16 Sep 2015 22:02:00 GMT Počet družic Galileo na oběžné dráze dosáhl deseti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pocet-druzic-galileo-na-obezne-draze-dosahl-deseti.html <p style="text-align: justify;"> Vlastn&iacute; evropsk&yacute; družicov&yacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m se opět o krok přibl&iacute;žil sv&eacute;mu dokončen&iacute; pot&eacute;, co se družice Galileo 9 a Galileo 10 vydaly společně do vesm&iacute;ru v&nbsp;p&aacute;tek 11. z&aacute;ř&iacute; ve 2:08 h GMT (4:08 středoevropsk&eacute;ho času, 23:08 času m&iacute;stn&iacute;ho - ale je&scaron;tě 10. z&aacute;ř&iacute;). Odstartovaly z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu na palubě rakety Sojuz.</p> Tue, 15 Sep 2015 22:02:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen přistál zpět na Zemi po misi na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-pristal-zpet-na-zemi-po-misi-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen, velitel kosmick&eacute; lodi Sojuz Gennadij Padalka a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov přist&aacute;li zpět na Zemi v&nbsp;sobotu 12. z&aacute;ř&iacute; v&nbsp;0:51 h GMT (2:51 středoevropsk&eacute;ho času). &Uacute;spě&scaron;n&eacute; přist&aacute;n&iacute; ve step&iacute;ch Kazachst&aacute;nu znamenalo zavr&scaron;en&iacute; jejich mise na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Tue, 15 Sep 2015 09:52:00 GMT Řízení automatických robotů z oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rizeni-automatickych-robotu-z-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen se stal zku&scaron;en&yacute;m &bdquo;vesm&iacute;rn&yacute;m řidičem&ldquo; pot&eacute;, co v&nbsp;prvn&iacute; polovině z&aacute;ř&iacute; na d&aacute;lku ovl&aacute;dal dvě vozidla na Zemi př&iacute;mo z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy. Jako souč&aacute;st projektu Meteron dokonce ř&iacute;dil př&iacute;mo z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici rover o velikosti osobn&iacute;ho vozidla, s&nbsp;jehož pomoc&iacute; opravil maketu lun&aacute;rn&iacute; z&aacute;kladny nach&aacute;zej&iacute;c&iacute; se v&nbsp;Nizozem&iacute;.</p> Mon, 14 Sep 2015 09:52:00 GMT Na výstavu „My Planet from Space“ dorazil významný návštěvník http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-vystavu-my-planet-from-space-dorazil-vyznamny-navstevnik.html <p style="text-align: justify;"> Na v&yacute;stavu&nbsp;&bdquo;My Planet from Space: Fragility and Beauty&ldquo; (M&aacute; planeta z&nbsp;vesm&iacute;ru, křehk&aacute; a kr&aacute;sn&aacute;)&nbsp;v&nbsp;New Yorku se uzavřela v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 8. z&aacute;ř&iacute; ceremoni&aacute;lem, na kter&yacute; zav&iacute;tal i gener&aacute;ln&iacute; tajemn&iacute;k OSN Pan Ki-mun.</p> Fri, 11 Sep 2015 09:50:00 GMT Pozemská jízda kosmonauta Andrease Mogensena na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozemska-jizda-kosmonauta-andrease-mogensena-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Zasunout kulat&yacute; kol&iacute;k do kulat&eacute;ho otvoru nen&iacute; zase až tak těžk&eacute;, když člověk stoj&iacute; hned u nich. Ov&scaron;em kosmonaut ESA Andreas Mogensen to zvl&aacute;dl ve chv&iacute;li, kdy se nach&aacute;zel 400 kilometrů nad zemsk&yacute;m povrchem na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici - zat&iacute;mco ovl&aacute;dal robota s&nbsp;automatickou paž&iacute; na Zemi.</p> Thu, 10 Sep 2015 09:48:00 GMT Družice Galileo jsou na startovací rampě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-na-startovaci-rampe.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo už jsou na startovac&iacute; rampě: zaujaly svoji pozici na nosiči Sojuz a jsou tak plně připraveny na p&aacute;tečn&iacute; start.</p> Wed, 09 Sep 2015 09:43:00 GMT I Váš hlas rozhoduje: Sdělte Evropské komisi, jaké informace očekáváte od on-line plánovačů cest napříč Evropou http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/i-vas-hlas-rozhoduje-sdelte-evropske-komisi-jake-informace-ocekavate-od-on-line-planovacu-cest-napric-evropou.html <p style="text-align: justify;"> Informace o situaci v&nbsp;dopravn&iacute;m provozu&nbsp;a&nbsp;informace o dopravn&iacute;m spojen&iacute; a na ně nav&aacute;zan&yacute;ch služb&aacute;ch maj&iacute; za c&iacute;l poskytnout &uacute;častn&iacute;kům silničn&iacute;ho provozu a cestuj&iacute;c&iacute;m veřejn&eacute; osobn&iacute; dopravy informace ke svobodn&eacute; volbě pro individu&aacute;ln&iacute; nebo hromadnou osobn&iacute; dopravu, a to&nbsp;za současn&eacute;ho poskytnut&iacute;&nbsp;informace&nbsp;o nejvhodněj&scaron;&iacute; časov&eacute; poloze spojen&iacute;, informace o př&iacute;poj&iacute;ch, n&aacute;vazn&eacute; dopravě z&nbsp;termin&aacute;lu veřejn&eacute; osobn&iacute; dopravy a tarifn&iacute;ch informac&iacute;.</p> Wed, 09 Sep 2015 06:55:00 GMT Družice Galileo zaujaly svá místa na horním stupni http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-zaujaly-sva-mista-na-hornim-stupni.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo zaujaly sv&eacute; m&iacute;sto na horn&iacute;m stupni Fregat nosn&eacute; rakety Sojuz. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci z&aacute;věrečn&yacute;ch př&iacute;prav na start.</p> Tue, 08 Sep 2015 09:14:00 GMT Spin Your Thesis! & Drop Your Thesis! 2016 - ESA vyzývá vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spin-your-thesis--drop-your-thesis-2016---esa-vyzyva-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-mikro-a-hypergravitaci.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA otevřela v uplynul&yacute;ch dnech v&yacute;zvu pro vysoko&scaron;kolsk&eacute; studenty k pod&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci, kter&eacute; budou realizov&aacute;ny v r&aacute;mci nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch ročn&iacute;ků soutěž&iacute; &quot;Spin Your Thesis!&quot;&nbsp;a&nbsp; &bdquo;Drop Your Thesis!&ldquo;. Vlastn&iacute;&nbsp;experimenty se pak uskutečn&iacute; od&nbsp;srpna do&nbsp;listopadu r. 2016.</p> Mon, 07 Sep 2015 08:00:00 GMT Řídicí středisko je připraveno na další start družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ridici-stredisko-je-pripraveno-na-dalsi-start-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Když se nov&yacute; p&aacute;r družic Galileo v&nbsp;p&aacute;tek 11. z&aacute;ř&iacute; dostane do vesm&iacute;ru, přijde ke slovu ř&iacute;dic&iacute; středisko v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadt. &Uacute;kolem zdej&scaron;&iacute;ch specialistů bude krok za krokem prov&eacute;st oba satelity kritick&yacute;mi prvn&iacute;mi dny ve vesm&iacute;ru.</p> Mon, 07 Sep 2015 07:55:00 GMT Kosmonaut ESA Andreas Mogensen začal náročný pobyt na kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-andreas-mogensen-zacal-narocny-pobyt-na-kosmicke-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Po dvoudenn&iacute;m letu dorazil kosmonaut ESA Andreas Mogensen na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Společně s&nbsp;n&iacute;m v&nbsp;lodi Sojuz přiletěl rusk&yacute; kosmonaut Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov.</p> Fri, 04 Sep 2015 14:54:00 GMT Na startu jsou další družice Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-startu-jsou-dalsi-druzice-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; evropsk&aacute; družice Galileo byly připojeny k&nbsp;adapt&eacute;ru, na kter&eacute;m budou um&iacute;stěn&eacute; během cesty na oběžnou dr&aacute;hu - a kter&yacute; je pak ve stanoven&eacute;m okamžiku uvoln&iacute;.</p> Thu, 03 Sep 2015 14:52:00 GMT Kosmonaut ESA Andreas Mogensen se vydal na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-andreas-mogensen-se-vydal-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen, rusk&yacute; pilot Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov se dnes r&aacute;no ve 4:38 h GMT (6:38 středoevropsk&eacute;ho času) vydali do vesm&iacute;ru po startu z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu.</p> Wed, 02 Sep 2015 14:51:00 GMT Družice Galileo byly natankovány a jsou připraveny na připojení k raketě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-natankovany-a-jsou-pripraveny-na-pripojeni-k-rakete.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r družic Galileo je plně natankovan&yacute; a připraven&yacute; k&nbsp;připojen&iacute; na horn&iacute; stupeň nosn&eacute; rakety. Př&iacute;pravy na start, kter&yacute; je pl&aacute;novan&yacute; na 11. z&aacute;ř&iacute;, tak prob&iacute;haj&iacute; podle pl&aacute;nu.</p> Tue, 01 Sep 2015 14:49:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen poletí na ISS o něco déle http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-poleti-na-iss-o-neco-dele.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen opust&iacute; kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu, aby se mohl vydat na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, ve středu 2. z&aacute;ř&iacute;. Společně s&nbsp;n&iacute;m polet&iacute; rusk&yacute; velitel Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov. Jejich cesta v&nbsp;lodi Sojuz TMA-18 na ISS zabere dva dny, takže do sv&eacute;ho dočasn&eacute;ho př&iacute;bytku doraz&iacute; v&nbsp;p&aacute;tek 4. z&aacute;ř&iacute;.</p> Mon, 31 Aug 2015 14:47:00 GMT Zahájení vývoje nosných raket Ariane 6 a Vega C http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zahajeni-vyvoje-nosnych-raket-ariane-6-a-vega-c.html <p style="text-align: justify;"> ESA podepsala 12. srpna kontrakt na v&yacute;voj nosiče nov&eacute; generace Ariane 6, jeho vypou&scaron;těc&iacute; z&aacute;kladny a nov&eacute; verze Vega C st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; mal&eacute; rakety.</p> Fri, 28 Aug 2015 14:46:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen se pokusí z oběžné dráhy o úkon s milimetrovou přesností http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-se-pokusi-z-obezne-drahy-o-ukon-s-milimetrovou-presnosti.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem z&aacute;ř&iacute; se můžeme tě&scaron;it na prvn&iacute; d&aacute;lkov&eacute; ř&iacute;zen&iacute; robotick&eacute;ho syst&eacute;mu se zpětnou vazbou. Zat&iacute;mco ovl&aacute;dan&eacute; zař&iacute;zen&iacute; bude na Zemi, oper&aacute;tor se přitom bude nach&aacute;zet na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici ve v&yacute;&scaron;ce nějak&yacute;ch 400 km nad na&scaron;imi hlavami.</p> Thu, 27 Aug 2015 14:44:00 GMT Družice s vlastnostmi chameleona změní telekomunikační trh http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-s-vlastnostmi-chameleona-zmeni-telekomunikacni-trh.html <p style="text-align: justify;"> Telekomunikačn&iacute; družice jsou připraveny vstoupit do nov&eacute; &eacute;ry pot&eacute;, co ESA, Eutelsat a Airbus Defence &amp; Space společn&yacute;mi silami začali konstruovat historicky nejflexibilněj&scaron;&iacute; vybaven&iacute; satelitů.</p> Wed, 26 Aug 2015 14:43:00 GMT Informační dny ESA pro oblast družicové telekomunikace: ARTES Telecom Days 2015, 12.-13. listopad 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informacni-dny-esa-pro-oblast-druzicove-telekomunikace-artes-telecom-days-2015-12-13-listopad-2015.html <p style="text-align: justify;"> Telekomunikačn&iacute; program ARTES d&iacute;ky sv&yacute;m mnoha elementům pokr&yacute;v&aacute; v&scaron;echny aktivity Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) v oblasti družicov&eacute; telekomunikace - od studi&iacute; proveditelnosti, anal&yacute;z trhů, přes technologick&yacute; v&yacute;voj až po v&yacute;voj a v&yacute;stavbu cel&yacute;ch syst&eacute;mů resp. telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Wed, 26 Aug 2015 14:17:00 GMT Generální ředitelé ESO a ESA podepsali dohodu o spolupráci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/generalni-reditele-eso-a-esa-podepsali-dohodu-o-spolupraci.html <p style="text-align: justify;"> Dne 20. srpna podepsal gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESO (European Southern Observatory) Tim de Zeeuw a gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Johann-Dietrich W&ouml;rner podepsali dohodu o spolupr&aacute;ci mezi oběma organizacemi. Stalo se tak v&nbsp;kancel&aacute;ř&iacute;ch ESO v&nbsp;Santiago (Chile). Gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele ESA doprov&aacute;zel &Aacute;lvaro Gim&eacute;nez, kter&yacute; ředitelem pro vědu a robotick&yacute; průzkum ESA, a Fabio Favata, kter&yacute; je vedouc&iacute;m koordinačn&iacute; kancel&aacute;ře programů ESA.</p> Tue, 25 Aug 2015 14:41:00 GMT Honba za ledem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/honba-za-ledem.html <p style="text-align: justify;"> Družicov&eacute; sn&iacute;mky ukazuj&iacute;, že z nejrychleji se pohybuj&iacute;c&iacute;ho ledovce na světě se odlomil kus ledu o plo&scaron;e přibližně 12,5 kilometru čtverečn&iacute;ho. Jde o jednu z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ch podobn&yacute;ch ud&aacute;lost&iacute; zaznamenan&yacute;ch v&nbsp;historii.</p> Mon, 24 Aug 2015 14:39:00 GMT Čtvrtý start nosiče Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctvrty-start-nosice-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 vzl&eacute;tla z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) a dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Fri, 21 Aug 2015 14:28:00 GMT Příští kosmonaut ESA dorazil na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristi-kosmonaut-esa-dorazil-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen, velitel lodi Sojuz Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; kosmonaut Ajdin Ajmbětov dorazili na kosmodrom Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu. Je to jejich posledn&iacute; destinace před t&iacute;m, než se v&nbsp;noci 2. z&aacute;ř&iacute; vydaj&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Thu, 20 Aug 2015 14:26:00 GMT Výtrysky z prohlubní na kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vytrysky-z-prohlubni-na-komete.html <p> Množstv&iacute; prachov&yacute;ch v&yacute;trysků pozorovan&yacute;ch sondou Rosetta u komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko poch&aacute;z&iacute; z&nbsp;aktivn&iacute;ch prohlubn&iacute;, kter&eacute; vznikly po n&aacute;hl&eacute;m kolapsu povrchu. Tyto prohlubně n&aacute;m přitom nab&iacute;zej&iacute; pohled na chaotick&yacute; a pestr&yacute; interi&eacute;r komety.</p> Wed, 19 Aug 2015 09:05:00 GMT Kometa představuje ohňostroj před průletem perihéliem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-predstavuje-ohnostroj-pred-pruletem-periheliem.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;t&iacute;m, jak se během minul&yacute;ch t&yacute;dnů bl&iacute;žila kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko s&nbsp;doprov&aacute;zej&iacute;c&iacute; sondou Rosetta do perih&eacute;lia sv&eacute; dr&aacute;hy, narůstala i jej&iacute; aktivita. Do&scaron;lo k&nbsp;mnoha v&yacute;tryskům hmoty, přičemž jeden z&nbsp;nich byl tak siln&yacute;, že &bdquo;odtlačil&ldquo; přil&eacute;taj&iacute;c&iacute; slunečn&iacute; v&iacute;tr.</p> Tue, 18 Aug 2015 14:24:00 GMT Surfování ve jménu vědy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/surfovani-ve-jmenu-vedy.html <p style="text-align: justify;"> D&iacute;ky nov&eacute;mu syst&eacute;mu vyvinut&eacute;mu vědci ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii se může surfov&aacute;n&iacute; na mořsk&yacute;ch vln&aacute;ch proměnit ve v&yacute;zkumnou aktivitu zaměřenou na stav pobřežn&iacute;ch vod. Z&iacute;skan&aacute; data nav&iacute;c mohou pomoci potvrdit satelitn&iacute; pozorov&aacute;n&iacute; teploty mořsk&eacute; hladiny.</p> Mon, 17 Aug 2015 14:22:00 GMT Velký den sondy Rosetta u Slunce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/velky-den-sondy-rosetta-u-slunce.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta společně s&nbsp;kometou 67P/Čurjumov-Gerasimenko, kterou doprov&aacute;z&iacute;, proletěla 13. srpna př&iacute;slun&iacute;m. Přesn&yacute; okamžik průletu perih&eacute;liem byl ve 2:03 GMT v okamžiku, kdy se kometa nach&aacute;zela 186 mili&oacute;nů kilometrů od Slunce.</p> Fri, 14 Aug 2015 14:19:00 GMT V technickém středisku ESA bude k vidění kosmická technika i kosmonauti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-technickem-stredisku-esa-bude-k-videni-kosmicka-technika-i-kosmonauti.html <p style="text-align: justify;"> Pokud chcete nav&scaron;t&iacute;vit největ&scaron;&iacute; evropsk&eacute; &bdquo;kosmick&eacute; m&iacute;sto&ldquo;, pokud se chcete osobně setkat s&nbsp;kosmonauty nebo odborn&iacute;ky na v&yacute;zkum vesm&iacute;ru, pokud si chcete prohl&eacute;dnout skutečn&yacute; kosmick&yacute; hardware - tak se už dnes můžeme zaregistrovat na den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; ve středisku ESA ESTEC v Nizozem&iacute;. Proběhne 4. ř&iacute;jna 2015.</p> Wed, 12 Aug 2015 22:02:00 GMT Prodloužená pro sondu Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prodlouzena-pro-sondu-rosetta.html <p style="text-align: justify;"> Dobrodružstv&iacute; pokračuje: ESA potvrdila, že mise sondy Rosetta bude prodloužena nejm&eacute;ně do konce z&aacute;ř&iacute; 2016. V&nbsp;t&eacute; době bude automat s&nbsp;největ&scaron;&iacute; pravděpodobnost&iacute; naveden&yacute; na přist&aacute;n&iacute; na povrchu komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Wed, 12 Aug 2015 12:43:00 GMT Teleskopy se zaměřují na cíl mise ESA k asteroidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/teleskopy-se-zameruji-na-cil-mise-esa-k-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> Astronomick&eacute; dalekohledy na cel&eacute;m světě se ve druh&eacute;m čtvrtlet&iacute; leto&scaron;n&iacute;ho roku zaměřily na jedno m&iacute;sto na obloze, kde pozorovaly p&aacute;rov&yacute; asteroid Didymos: jde o c&iacute;l pro připravovanou misi ESA pojmenovanou AIM (Asteroid Impact Mission).</p> Tue, 11 Aug 2015 12:41:00 GMT Družice Sentinel pozorovaly „dopravní zácpu“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-pozorovaly-dopravni-zacpu.html <p style="text-align: justify;"> N&iacute;zk&yacute; stav vody na Dunaji způsobil, že se bl&iacute;zkosti města Zimnicea v&nbsp;Rumunsku začaly hromadit lodě.</p> Mon, 10 Aug 2015 12:40:00 GMT První družice ESA se jmenovala COS-B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-esa-se-jmenovala-cos-b.html <p style="text-align: justify;"> Před čtyřiceti lety byla vypu&scaron;těna družice COS-B, což bylo prvn&iacute; těleso, kter&eacute; se dostalo do vesm&iacute;ru pod hlavičkou nově vytvořen&eacute; Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA). Stalo se tak 9. srpna 1975.</p> Fri, 07 Aug 2015 12:38:00 GMT Save the date - 4. eCall Testfest Workshop, Ostrava, listopad 2015 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/save-the-date---4-ecall-testfest-workshop-ostrava-listopad-2015.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&eacute; organizace ERTICO a ETSI poř&aacute;daj&iacute; ve dnech <strong>9. - 13. listopadu 2015 </strong>v&nbsp;Ostravě v pořad&iacute; již čtvrt&yacute; eCall Testfest workshop, kter&yacute; bude zaměřen na testov&aacute;n&iacute; interoperability syst&eacute;mu eCall. Tato ud&aacute;lost bude hostov&aacute;na společnost&iacute; V&Iacute;TKOVICE IT SOLUTIONS a.s. ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a Hasičsk&yacute;m z&aacute;chrann&yacute;m sborem Česk&eacute; republiky.</p> Thu, 06 Aug 2015 08:59:00 GMT Oslava roku u komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/oslava-roku-u-komety.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA Rosetta si 6. srpna připom&iacute;n&aacute; jeden rok pr&aacute;ce u komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Přitom jen za t&yacute;den obě tělesa ček&aacute; průlet př&iacute;slun&iacute;m.</p> Thu, 06 Aug 2015 07:37:00 GMT První aplikace z družice Sentinel-2A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-aplikace-z-druzice-sentinel-2a.html <p style="text-align: justify;"> Od zemědělsk&yacute;ch aplikac&iacute; po překreslov&aacute;n&iacute; měn&iacute;c&iacute;ho se zemsk&eacute;ho pokryvu: prvn&iacute; sn&iacute;mky z&nbsp;nov&eacute; evropsk&eacute; družice Sentinel-2A ukazuj&iacute;, jak jej&iacute; data mohou b&yacute;t použita pro bezpečnost n&aacute;s i cel&eacute; planety.</p> Wed, 05 Aug 2015 12:35:00 GMT Příležitost pro studenty a absolventy: Program ESA „Young Graduate Trainee 2016“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-a-absolventy-program-esa-young-graduate-trainee-2016.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) realizuje v&nbsp;r&aacute;mci sv&yacute;ch korpor&aacute;tn&iacute;ch vzděl&aacute;vac&iacute;ch aktivit program &bdquo;Young Graduate Trainee (YGT)&ldquo;. Jedn&aacute; se o jednolet&yacute; stipendijn&iacute; program, kter&yacute; je určen&yacute; vysoko&scaron;kolsk&yacute;m studentům dokončuj&iacute;c&iacute;m sv&eacute; studium, čerstv&yacute;m absolventům a studentům doktorsk&yacute;ch programů.</p> Wed, 05 Aug 2015 07:57:00 GMT Věda (nejen) na povrchu komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/veda-nejen-na-povrchu-komety.html <p style="text-align: justify;"> Komplexn&iacute; molekuly, kter&eacute; mohou b&yacute;t stavebn&iacute;mi kameny života, každodenn&iacute; n&aacute;růst a zase p&aacute;d teplot a vyhodnocov&aacute;n&iacute; vlastnost&iacute; povrchu i vnitřn&iacute; struktury komety - to jsou jen někter&eacute; z&nbsp;nejdůležitěj&scaron;&iacute;ch oblast&iacute;, kter&eacute; ře&scaron;&iacute; prvn&iacute; anal&yacute;za dat z&iacute;skan&yacute;ch sondou Philae mise Rosetta z&nbsp;přist&aacute;n&iacute; na kometě loni v&nbsp;listopadu.</p> Tue, 04 Aug 2015 12:33:00 GMT Save the Date - Informační den k pracovnímu programu Horizontu 2020 pro oblast „Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“, 5. listopadu 2015, Brusel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/save-the-date---informacni-den-k-pracovnimu-programu-horizontu-2020-pro-oblast-inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava-5-listopadu-2015-brusel.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;slu&scaron;n&aacute; gener&aacute;ln&iacute; ředitelstv&iacute; Evropsk&eacute; komise - V&yacute;zkum a inovace (<a href="http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg" target="_blank">RTD</a>), Mobilita a doprava (<a href="http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm" target="_blank">MOVE</a>) a Komunikačn&iacute; s&iacute;tě, obsah a technologie (<a href="http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect" target="_blank">CNECT</a>), jakož i V&yacute;konn&aacute; agentura pro inovace a s&iacute;tě (<a href="https://ec.europa.eu/inea/" target="_blank">INEA</a>), organizuj&iacute; dne 5.&nbsp;listopadu 2015 v Bruselu informačn&iacute; den, na kter&eacute;m bude představen <a href="http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-transport_en.pdf" target="_blank">pracovn&iacute; program Horizontu 2020 na l&eacute;ta 2016 a 2017 pro oblast dopravn&iacute;ho v&yacute;zkumu a inovac&iacute;</a>.</p> Mon, 03 Aug 2015 11:24:00 GMT Kosmonaut ESA byl jmenován ke třetímu kosmickému letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-byl-jmenovan-ke-tretimu-kosmickemu-letu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Paolo Nespoli se připravuje na svoji třet&iacute; cestu do vesm&iacute;ru, tentokr&aacute;t coby člen Expedic 52 a 53 na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Odstartovat m&aacute; v&nbsp;lodi Sojuz v&nbsp;květnu 2017, přičemž jeho mise bude pětiměs&iacute;čn&iacute;.</p> Mon, 03 Aug 2015 10:12:00 GMT ESA předala řízení meteorologické družice MSG-4 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-predala-rizeni-meteorologicke-druzice-msg-4.html <p style="text-align: justify;"> Dne 26. července v&nbsp;9:30 GMT (11:30 středoevropsk&eacute;ho času) předala ESA ř&iacute;zen&iacute; družice MSG-4 (Meteosat Second Generation) organizaci EUMETSAT.</p> Fri, 31 Jul 2015 10:11:00 GMT Tisková zpráva - Vláda České republiky schválila navýšení příspěvku do Evropské kosmické agentury http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava---vlada-ceske-republiky-schvalila-navyseni-prispevku-do-evropske-kosmicke-agentury.html <p style="text-align: justify;"> Vl&aacute;da Česk&eacute; republiky (ČR) schv&aacute;lila dne 29. července 2015 nav&yacute;&scaron;en&iacute; st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; &uacute;rovně podpory kosmick&yacute;ch aktivit ČR o <st1:metricconverter productid="110 mil" w:st="on">110 mil</st1:metricconverter>. Kč a zaji&scaron;těn&iacute; jej&iacute; udržitelnosti v letech 2016 až 2019. Př&iacute;spěvek ČR do Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) činil do současnosti cca <st1:metricconverter productid="375 mil" w:st="on">375 mil</st1:metricconverter>. Kč ročně, kdy se o financov&aacute;n&iacute; př&iacute;spěvku dělilo Ministerstvo &scaron;kolstv&iacute;, ml&aacute;deže a tělov&yacute;chovy s č&aacute;stkou <st1:metricconverter productid="285 mil" w:st="on">285 mil</st1:metricconverter>. Kč na povinn&eacute; aktivity ESA a Ministerstvo dopravy, kter&eacute; je gestorem za kosmick&eacute; aktivity ČR, č&aacute;stkou <st1:metricconverter productid="90 mil" w:st="on">90 mil</st1:metricconverter>. na voliteln&eacute; programy ESA.</p> Thu, 30 Jul 2015 13:11:00 GMT Další dvě družice systému Galileo dorazily na evropský kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-dve-druzice-systemu-galileo-dorazily-na-evropsky-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; družice syst&eacute;mu Galileo překonaly Atlantick&yacute; oce&aacute;n a dorazily do Francouzsk&eacute; Guayany, kde je ček&aacute; př&iacute;prava na společn&yacute; start pl&aacute;novan&yacute; na z&aacute;ř&iacute;.</p> Thu, 30 Jul 2015 10:09:00 GMT 12. edice publikace „Europe's master plan for space technology (ESTMP)“ nyní dostupná ke stažení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/12-edice-publikace-europes-master-plan-for-space-technology-estmp-nyni-dostupna-ke-stazeni.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) tento měs&iacute;c vydala nov&yacute; ročn&iacute;k publikace <strong><em>Europe&#39;s master plan for space technology </em></strong>(ESTMP). Jedn&aacute; se o každoročně aktualizovanou publikaci představuj&iacute;c&iacute; hlavn&iacute; r&aacute;mec a&nbsp;definuj&iacute;c&iacute; směr, kter&yacute;m se bude ub&iacute;rat&nbsp; v&yacute;zkum a v&yacute;voj v&nbsp;oblasti evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute;&nbsp;v nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;m obdob&iacute;.</p> Thu, 30 Jul 2015 07:58:00 GMT Příprava na misi ESA k Jupiteru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-misi-esa-k-jupiteru.html <p style="text-align: justify;"> Firma Airbus Defence &amp; Space z&nbsp;Francie byla vybr&aacute;na jako hlavn&iacute; průmyslov&yacute; kontraktor pro v&yacute;robu mise ESA Juice k&nbsp;Jupiteru a jeho ledov&yacute;m měs&iacute;cům.</p> Wed, 29 Jul 2015 10:08:00 GMT Studené léto nechalo v Arktidě více ledu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/studene-leto-nechalo-v-arktide-vice-ledu.html <p style="text-align: justify;"> Měřen&iacute; proveden&aacute; družic&iacute; ESA CryoSat ukazuj&iacute;, že objem arktick&eacute;ho &scaron;elfov&eacute;ho ledu narostl o třetinu po neobvykle chladn&eacute;m l&eacute;tě roku 2013. Pozorov&aacute;n&iacute; ukazuj&iacute;, že led na severn&iacute; hemisf&eacute;ře je citlivěj&scaron;&iacute; na letn&iacute; t&aacute;n&iacute;, než na zimn&iacute; ochlazov&aacute;n&iacute;.</p> Tue, 28 Jul 2015 10:06:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen odstartuje o den později http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-odstartuje-o-den-pozdeji.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; kosmonaut ESA, kter&yacute; bude pracovat na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, Andreas Mogensen, doraz&iacute; do sv&eacute;ho c&iacute;le o den později, než bylo dosud pl&aacute;nov&aacute;no. A to proto, že se proti původn&iacute;m pl&aacute;nům změnila oběžn&eacute; dr&aacute;ha ISS.</p> Mon, 27 Jul 2015 10:01:00 GMT Evropská meteorologická družice MSG-4 je na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropska-meteorologicka-druzice-msg-4-je-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; meteorologick&aacute; družice z&nbsp;velmi &uacute;spě&scaron;n&eacute;ho evropsk&eacute;ho programu MSG (Meteosat Second Generation) se 15. července vydala do vesm&iacute;ru. Ke startu do&scaron;lo ve 21:42 GMT (23:42 středoevropsk&eacute;ho času) na palubě rakety Ariane 5 z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně.</p> Thu, 16 Jul 2015 10:00:00 GMT Průzkum EK o využívání dat a služeb Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pruzkum-ek-o-vyuzivani-dat-a-sluzeb-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise spustila dva veřejn&eacute; průzkumy zaměřen&eacute; na využ&iacute;v&aacute;n&iacute; dat Sentinel a služeb Copernicus. Zapojte se i Vy, pomůžete tak definovat parametry současn&yacute;ch i budouc&iacute;ch služeb Copernicus!</p> Wed, 15 Jul 2015 10:34:00 GMT Sonda Rosetta se připravuje na průlet přísluním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-pripravuje-na-prulet-prislunim.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta zkoum&aacute; svoji c&iacute;lovou kometu - a z&aacute;roveň ji ř&iacute;dic&iacute; t&yacute;my připravuj&iacute; na průlet perih&eacute;liem, ke kter&eacute;mu dojde př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c. Př&iacute;slun&iacute; je nejbliž&scaron;&iacute; bod, na kter&eacute;m se dostane ke Slunci: v&nbsp;tomto okamžiku tak&eacute; bude kometa nejaktivněj&scaron;&iacute;.</p> Mon, 13 Jul 2015 09:57:00 GMT Kosmonaut ESA Luca Parmitano je letos „kapitánem NEEMO“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-luca-parmitano-je-letos-kapitanem-neemo.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Luca Parmitano bude velitelem dvac&aacute;t&eacute;ho podmořsk&eacute;ho v&yacute;cvikov&eacute;ho kurzu NASA. Čtrn&aacute;ctidenn&iacute; expedice NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) začne 20. července, přičemž v&nbsp;jej&iacute;m průběhu bude čtyřčlenn&yacute; t&yacute;m ž&iacute;t a pracovat v&nbsp;podmořsk&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; stanici Aquarius pobl&iacute;ž pobřež&iacute; Floridy.</p> Fri, 10 Jul 2015 09:55:00 GMT Living Planet Symposium 2016 – největší a nejrozsáhlejší konference ESA k problematice pozorování Země se uskuteční v příštím roce v Praze! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/living-planet-symposium-2016---nejvetsi-a-nejrozsahlejsi-konference-esa-k-problematice-pozorovani-zeme-se-uskutecni-v-pristim-roce-v-praze.html <p style="text-align: justify;"> Symposium Living Planet je nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; akc&iacute; Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) v&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země. &nbsp;Symposium se kon&aacute; jednou za tři roky a jeho nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute; ročn&iacute;k proběhne ve dnech <strong>9. - 13. května 2016 </strong>v Kongresov&eacute;m centru <strong>v&nbsp;Praze</strong>. &nbsp;Hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem symposia je ESA, spoluorganiz&aacute;tory akce jsou pak Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvo &scaron;kolstv&iacute;, ml&aacute;deže a tělov&yacute;chovy.</p> Thu, 09 Jul 2015 10:03:00 GMT Počítání hvězd s observatoří Gaia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pocitani-hvezd-s-observatori-gaia.html <p style="text-align: justify;"> Tento sn&iacute;mek, kter&yacute; je založen&yacute; na pomocn&yacute;ch datech z&nbsp;observatoře ESA Gaia, nen&iacute; ledasjak&yacute;m zobrazen&iacute;m hvězdn&eacute; oblohy. Zat&iacute;mco sn&iacute;mek zachycuje na&scaron;i galaxii - Ml&eacute;čnou dr&aacute;hu - a soused&iacute;c&iacute; Magellanova mračna, byl z&iacute;skan&yacute; poněkud neobvykl&yacute;m způsobem.</p> Thu, 09 Jul 2015 09:54:00 GMT Družice Sentinel-2 pořídila první snímky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-poridila-prvni-snimky.html <p style="text-align: justify;"> Jen čtyři dny pot&eacute;, co se vydala na oběžnou dr&aacute;hu, odvys&iacute;lala evropsk&aacute; družice Sentinel-2A prvn&iacute; sn&iacute;mky Země. T&iacute;m představila svůj &bdquo;barevn&yacute; pohled na svět&ldquo;, kter&yacute; bude poskytovat pro monitorovac&iacute; program životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus.</p> Wed, 08 Jul 2015 09:51:00 GMT Johann-Dietrich Wörner je novým generálním ředitelem ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/johann-dietrich-worner-je-novym-generalnim-reditelem-esa.html <p style="text-align: justify;"> Od prvn&iacute;ho července 2015 m&aacute; ESA nov&eacute;ho gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele. Stal se j&iacute;m Johann-Dietrich W&ouml;rner, kter&yacute; se sv&eacute; funkce ujal v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži.</p> Mon, 06 Jul 2015 22:02:00 GMT Středisko ESTEC opět chystá den otevřených dveří http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stredisko-estec-opet-chysta-den-otevrenych-dveri.html <p style="text-align: justify;"> Největ&scaron;&iacute; evropsk&eacute; kosmick&eacute; středisko nepřij&iacute;m&aacute; moc n&aacute;v&scaron;těv, ale jeho v&yacute;znam je o to vět&scaron;&iacute;: letos v&nbsp;ř&iacute;jnu přitom opět otevře sv&eacute; br&aacute;ny pro nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost. N&aacute;v&scaron;těva technick&eacute;ho střediska ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) by se bez nads&aacute;zky dala označit pro př&iacute;znivce kosmick&yacute;ch aktivit za povinnost.</p> Thu, 02 Jul 2015 22:02:00 GMT Z inkubátorů ESA vzešlo více než 300 nových firem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/z-inkubatoru-esa-vzeslo-vice-nez-300-novych-firem.html <p style="text-align: justify;"> Podnikatelsk&eacute; inkub&aacute;tory zř&iacute;zen&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci ESA dos&aacute;hly tento měs&iacute;c v&yacute;znamn&eacute;ho &uacute;spěchu: star&aacute; se o 300 zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch firem (start-upů). A dal&scaron;&iacute; st&aacute;le přich&aacute;zej&iacute;.</p> Wed, 01 Jul 2015 22:01:00 GMT Družice Sentinel-2A má za sebou kritické první dny ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2a-ma-za-sebou-kriticke-prvni-dny-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; tři dny pobytu družice Sentinel-2A na oběžn&eacute; dr&aacute;ze pracovalo ř&iacute;dic&iacute; středisko non-stop, aby mělo stoprocentn&iacute; jistotu, že je v&scaron;e připraveno na bezprobl&eacute;mov&eacute; zah&aacute;jen&iacute; jej&iacute; mise.</p> Wed, 01 Jul 2015 05:28:00 GMT Vyjádření ředitele ESA Jeana-Jacquese Dordaina ke ztrátě mise SpaceX http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyjadreni-reditele-esa-jeana-jacquese-dordaina-ke-ztrate-mise-spacex.html <p> Pot&eacute;, co se gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Jean-Jacques Dordain dozvěděl o ztr&aacute;tě mise SpaceX CRS-7, kter&aacute; měla dopravit z&aacute;soby na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, vydal n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; prohl&aacute;&scaron;en&iacute;: &bdquo;V&scaron;ichni v&nbsp;Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentuře hluboce litujeme tohoto selh&aacute;n&iacute;, kter&eacute; připomnělo, že pos&iacute;l&aacute;n&iacute; techniky do vesm&iacute;ru je velmi obt&iacute;žnou prac&iacute;. Ov&scaron;em jedno selh&aacute;n&iacute; nemůže vynulovat v&scaron;echny předchoz&iacute; &uacute;spěchy. Přejeme na&scaron;im kolegům na druh&eacute; straně oce&aacute;nu hodně &uacute;spěchů v&nbsp;opravě probl&eacute;mu a v&nbsp;rychl&eacute;mu n&aacute;vratu k&nbsp;letům do vesm&iacute;ru.&ldquo;</p> Tue, 30 Jun 2015 05:26:00 GMT Tendr EU – Pokročilé koncepty misí: výzkum a vývoj v oblasti robustních EGNSS služeb pro určování přesného času http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/tendr-eu---pokrocile-koncepty-misi-vyzkum-a-vyvoj-v-oblasti-robustnich-egnss-sluzeb-pro-urcovani-presneho-casu.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; Unie zveřejnila v&nbsp;uplynul&yacute;ch dnech skrze elektronick&yacute; n&aacute;stroj TED (<a href="http://www.czechspaceportal.cz/5-sekce/ted---tenders-electronic-daily---verejne-zakazky-eu/" target="_blank">Tenders Electronic Daily</a>) veřejnou zak&aacute;zku pro pod&aacute;v&aacute;n&iacute; nab&iacute;dek na v&yacute;zkum a v&yacute;voj v&nbsp;oblasti robustn&iacute;ch služeb pro určov&aacute;n&iacute; přesn&eacute;ho času pro evropsk&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my Galileo a EGNOS.</p> Mon, 29 Jun 2015 07:58:00 GMT Probuzení modulu Philae vede k přeplánování aktivit http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/probuzeni-modulu-philae-vede-k-preplanovani-aktivit.html <p> Přijet&iacute; sign&aacute;lu z&nbsp;v&yacute;sadkov&eacute;ho modulu Philae mise Rosetta dne 13. června po 211 dnech hibernace představovalo zač&aacute;tek intenzivn&iacute; aktivity. Ve spolupr&aacute;ci se v&scaron;emi zainteresovan&yacute;mi partnery začali specialist&eacute; ESA pracovat na změně letov&eacute;ho pl&aacute;nu sondy Rosetta tak, aby zahrnoval i obnoven&yacute; průzkum na povrchu komety.</p> Mon, 29 Jun 2015 05:25:00 GMT Fly Your Thesis! 2016 - Výzva pro vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikrogravitaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/fly-your-thesis-2016---vyzva-pro-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-mikrogravitaci.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA po del&scaron;&iacute; době opět vyhla&scaron;uje v&yacute;zvu pro program Fly Your Thesis!, v&nbsp;r&aacute;mci kter&eacute;ho mohou studenti realizovat pokročil&eacute; vědeck&eacute; experimenty v&nbsp;mikrogravitaci během parabolick&yacute;ch letů speci&aacute;lně upraven&eacute;ho Airbusu A310 &bdquo;Zero-G&ldquo;.</p> Fri, 26 Jun 2015 12:17:00 GMT Černá díra se po čtvrt století probudila k životu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cerna-dira-se-po-ctvrt-stoleti-probudila-k-zivotu.html <p> V polovině června zaznamenala observatoř ESA Integral mimoř&aacute;dně siln&yacute; vysokoenergetick&yacute; z&aacute;blesk vytvořen&yacute; černou d&iacute;rou, kter&aacute; pohlcuje materi&aacute;l ze sv&eacute;ho hvězdn&eacute;ho společn&iacute;ka.</p> Fri, 26 Jun 2015 05:23:00 GMT Do ESA vtrhl street art http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/do-esa-vtrhl-street-art.html <p> Pot&eacute;, co se objevila na palubě laboratoře Columbus, kter&aacute; je souč&aacute;st&iacute; Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, vyskytla se mozaikov&aacute; uměleck&aacute; d&iacute;la v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m roce v&nbsp;různ&yacute;ch středisc&iacute;ch ESA - a nyn&iacute; dorazila rovnou do &uacute;střed&iacute;.</p> Thu, 25 Jun 2015 05:22:00 GMT Zážeh motoru se spalovací komorou poprvé vyrobenou 3D tiskem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zazeh-motoru-se-spalovaci-komorou-poprve-vyrobenou-3d-tiskem.html <p> Prvn&iacute; motor s&nbsp;platinovou spalovac&iacute; komorou a tryskou vytvořenou pomoc&iacute; 3D technologie pro družice pro&scaron;el sv&yacute;ch &bdquo;křtem ohněm&ldquo;, když absolvoval s&eacute;rii 618 z&aacute;žehů, kter&eacute; celkově trvaly d&eacute;le než hodinu.</p> Wed, 24 Jun 2015 05:20:00 GMT Druhá družice systému GMES/Copernicus je bezpečně ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-druzice-systemu-gmes-copernicus-je-bezpecne-ve-vesmiru.html <p> Družice Sentinel-2A, kter&aacute; byla vyvinuta pod patronac&iacute; ESA, byla dnes vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru. T&iacute;m syst&eacute;m monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; Evropsk&eacute; unie GMES/Copernicus z&iacute;skal kapacitu sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute; ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute;.</p> Tue, 23 Jun 2015 05:19:00 GMT Kosmoplán ESA na aerosalónu v Paříži http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-na-aerosalonu-v-parizi.html <p> &Uacute;norov&yacute; let kosmopl&aacute;nu ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) nab&iacute;dl cenn&eacute; informace t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se v&yacute;voje budouc&iacute;ch n&aacute;vratov&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute;.</p> Mon, 22 Jun 2015 05:18:00 GMT Sentinel-2A míří vysoko http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-2a-miri-vysoko.html <p> Do startu zb&yacute;v&aacute; m&eacute;ně než t&yacute;den. Nov&aacute; družice syst&eacute;mu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostředn&iacute; GMES/Copernicus Sentinel-2A byla nyn&iacute; um&iacute;stěna na vrcholek startovac&iacute; věže evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Fri, 19 Jun 2015 05:16:00 GMT Tři kandidáti na budoucí vědeckou misi ESA střední třídy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tri-kandidati-na-budouci-vedeckou-misi-esa-stredni-tridy.html <p style="text-align: justify;"> Exoplanety, fyzika plazmy a vesm&iacute;r v&nbsp;rentgenov&eacute;m spektru: to jsou oblasti, kter&eacute; ESA vybrala pro čtvrtou misi středn&iacute; velikosti a kter&eacute; je zvažov&aacute;no pro program Cosmic Vision. S&nbsp;jej&iacute;m startem se poč&iacute;t&aacute; v&nbsp;roce 2025.</p> Wed, 17 Jun 2015 22:01:00 GMT ESA hledá nápady na omezení množství kosmického smetí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-hleda-napady-na-omezeni-mnozstvi-kosmickeho-smeti.html <p style="text-align: justify;"> Družice z&iacute;třka budou vypadat jinak, než ty dne&scaron;n&iacute; - mimo jin&eacute; proto, že kosmick&eacute; prostřed&iacute;, ve kter&eacute;m operuj&iacute;, se měn&iacute;. Nov&aacute; pravidla t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se omezen&iacute; kosmick&eacute;ho smet&iacute; maj&iacute; vliv na podobu družic a ESA je proto ře&scaron;&iacute; s&nbsp;v&yacute;robci kosmick&yacute;ch těles.</p> Tue, 16 Jun 2015 22:01:00 GMT Přistávací modul Philae mise Rosetta se po hibernaci probudil http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristavaci-modul-philae-mise-rosetta-se-po-hibernaci-probudil.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;sadkov&yacute; modul Philae mise Rosetta se probudil po sedmi měs&iacute;c&iacute;ch v&nbsp;hibernaci na povrchu komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Tue, 16 Jun 2015 07:32:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová se vrátila na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-se-vratila-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute;, Terry Virts (NASA) a Anton &Scaron;kaplerov (Rusko) se ve čtvrtek 11. června bezpečně vr&aacute;tili zpět na Zemi po tř&iacute;hodinov&eacute; cestě z&nbsp;ISS v&nbsp;lodi Sojuz. Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici opustili v&nbsp;10:20 h GMT, č&iacute;mž zakončili svůj t&eacute;měř sedmiměs&iacute;čn&iacute; pobyt na jej&iacute; palubě.</p> Mon, 15 Jun 2015 07:31:00 GMT Ultrafialové překvapení u komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ultrafialove-prekvapeni-u-komety.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta pokračuje v&nbsp;průzkumu komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Odhalila přitom nečekan&yacute; jev, kter&yacute; vede k&nbsp;rychl&eacute;mu rozpadu molekul vody a oxidu uhličit&eacute;ho po jejich uvolněn&iacute; z&nbsp;povrchu komety.</p> Fri, 12 Jun 2015 07:29:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová se vrací domů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-se-vraci-domu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; se ve čtvrtek 11. června vr&aacute;t&iacute; zpět na Zemi. V&nbsp;lodi Sojuz TMA-15M společně s&nbsp;n&iacute; přistanou kosmonaut NASA Terry Virts a velitel Roskosmosu Anton &Scaron;kaplerov. Vr&aacute;t&iacute; se po misi trvaj&iacute;c&iacute; &uacute;ctyhodn&yacute;ch 200 dn&iacute;.</p> Thu, 11 Jun 2015 12:14:00 GMT ESA na letošním pařížském aerosalónu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-na-letosnim-parizskem-aerosalonu.html <p style="text-align: justify;"> Již 51. ročn&iacute;k letecko-kosmick&eacute; přehl&iacute;dky v&nbsp;Pař&iacute;ži na leti&scaron;ti Le Bourget otevře sv&eacute; dveře 15. června leto&scaron;n&iacute;ho roku. ESA na něm bude m&iacute;t svůj pavilon, kter&yacute; bude k&nbsp;nalezen&iacute; mezi maketami nosn&yacute;ch raket Ariane 1 a 5.</p> Wed, 10 Jun 2015 12:13:00 GMT Družice Sentinel-2A byla uzavřena v aerodynamickém krytu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2a-byla-uzavrena-v-aerodynamickem-krytu.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;t&iacute;m, jak se nezadržitelně bl&iacute;ž&iacute; start družice Sentinel-2A, byla tato na evropsk&eacute;m kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) um&iacute;stěna pod aerodynamick&yacute; kryt nosn&eacute; rakety Vega. Vypu&scaron;těn&iacute; je aktu&aacute;lně pl&aacute;nov&aacute;no na 23. června v&nbsp;1:52 h GMT (3:52 h středoevropsk&eacute;ho času, což je 22:52 h m&iacute;stn&iacute;ho času 22. června).</p> Tue, 09 Jun 2015 12:12:00 GMT ESA směřuje k odstraňování kosmické tříště z oběžných drah http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-smeruje-k-odstranovani-kosmicke-triste-z-obeznych-drah.html <p style="text-align: justify;"> Jeden z&nbsp;c&iacute;lů ESA, kter&yacute;m je odstraňov&aacute;n&iacute; vysloužil&yacute;ch družic z&nbsp;oběžn&yacute;ch drah, nab&iacute;r&aacute; na obr&aacute;tk&aacute;ch. N&aacute;vrh mise dost&aacute;v&aacute; jasn&eacute; kontury, a to tak, aby mohl b&yacute;t předložen&yacute; na ministersk&eacute;&nbsp;Radě ESA v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce.</p> Mon, 08 Jun 2015 12:08:00 GMT V České republice byla oficiálně otevřena vzdělávací kancelář ESERO http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/v-ceske-republice-byla-oficialne-otevrena-vzdelavaci-kancelar-esero.html <p style="text-align: justify;"> Po ned&aacute;vn&eacute;m otevřen&iacute; kancel&aacute;ř&iacute; ESERO (European Space Education Resource Office) v&nbsp;Rumunsku a Polsku byla dal&scaron;&iacute; z&nbsp;nich založena tak&eacute; v&nbsp;Česk&eacute; republice. Česk&aacute; kancel&aacute;ř ESERO, s&iacute;dl&iacute;c&iacute; v&nbsp;Praze, bude využ&iacute;vat kosmick&yacute;ch t&eacute;mat k&nbsp;podpoře v&yacute;uky a vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; vědy i techniky na půdě česk&yacute;ch z&aacute;kladn&iacute;ch a středn&iacute;ch &scaron;kol.</p> Fri, 05 Jun 2015 06:34:00 GMT Start mise Sentinel-2A má nové datum http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-mise-sentinel-2a-ma-nove-datum.html <p style="text-align: justify;"> Druh&aacute; družce z&nbsp;evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus se připravuje ke startu z&nbsp;kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) na 23. června v&nbsp;1:52 h GMT (3:52 h středoevropsk&eacute;ho času, 22:52 h m&iacute;stn&iacute;ho času 22. června).</p> Thu, 04 Jun 2015 05:40:00 GMT Průmyslový den ESA k problematice vývoje nosných raket Ariane 6, 16. června 2015, Paříž http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prumyslovy-den-esa-k-problematice-vyvoje-nosnych-raket-ariane-6-16-cervna-2015-pariz.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura a společnost Airbus Safran Launchers GmbH poř&aacute;daj&iacute; dne <strong>16. června 2015 </strong>průmyslov&yacute; den zaměřen&yacute; na problematiku v&yacute;voje nosn&yacute;ch raket Ariane 6. Průmyslov&yacute; den se uskutečn&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci leteck&eacute; show &bdquo;Paris Air Show Le Bourget 2015&ldquo; v&nbsp;prostor&aacute;ch m&iacute;stn&iacute;ho Muzea pro letectv&iacute; a kosmonautiku (Auditorium Mus&eacute;e de l&rsquo;Air et de l&rsquo;Espace).</p> Wed, 03 Jun 2015 11:16:00 GMT Přestavba kosmické stanice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prestavba-kosmicke-stanice.html <p style="text-align: justify;"> Modul PMM (Permanent Multipurpose Module) alias Leonardo na ISS byl s&nbsp;pomoc&iacute; robotick&eacute;ho manipul&aacute;toru přem&iacute;stěn&yacute; na novou pozici.</p> Wed, 03 Jun 2015 07:38:00 GMT Sto dní do startu Andrease Mogensena do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sto-dni-do-startu-andrease-mogensena-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Dne 22. května to bylo přesně sto dn&iacute;, kter&eacute; zb&yacute;vaj&iacute; do zač&aacute;tku v&yacute;letu kosmonauta ESA Andrease Mogensena na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Start je pl&aacute;novan&yacute; na 1. z&aacute;ř&iacute;. Během mise bude testovat nov&eacute; technologie a přiveze na stanici novou dopravn&iacute; loď, kterou je potřeba k&nbsp;&uacute;spě&scaron;n&eacute;mu dokončen&iacute; aktu&aacute;lně prob&iacute;haj&iacute;c&iacute; ročn&iacute; v&yacute;pravy.</p> Tue, 02 Jun 2015 07:36:00 GMT Druhá mise rakety Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-mise-rakety-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;noci na 28. května vzl&eacute;tla z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) raketa Ariane 5, kter&aacute; na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Mon, 01 Jun 2015 07:35:00 GMT Ohlédnutí za 4. českým uživatelským fórem Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ohlednuti-za-4-ceskym-uzivatelskym-forem-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 12. - 13. května 2015 proběhlo 4. česk&eacute; uživatelsk&eacute; f&oacute;rum Copernicus, spoluorganizovan&eacute; CENIA, českou informačn&iacute; agenturou životn&iacute;ho prostřed&iacute;, Ministerstvem životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konan&eacute; pod z&aacute;&scaron;titou ministra životn&iacute;ho prostřed&iacute; byly Technologick&eacute; centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Př&iacute;rodovědeck&aacute; fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. T&eacute;ma &quot;Družicov&aacute; a UAV data pro životn&iacute; prostřed&iacute;&quot;, zvolen&eacute; pro tento ročn&iacute;k, se prol&iacute;nalo vět&scaron;inou prezentac&iacute; a odr&aacute;želo tak bl&iacute;ž&iacute;c&iacute; se start družice Sentinel 2 a st&aacute;le častěj&scaron;&iacute; způsob pořizov&aacute;n&iacute; dat z bezpilotn&iacute;ch letounů jako modern&iacute;ho zdroje dat d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země (DPZ).</p> Fri, 29 May 2015 10:42:00 GMT Nový letoun Airbus A350 je kompatibilní se systémem EGNOS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novy-letoun-airbus-a350-je-kompatibilni-se-systemem-egnos.html <p style="text-align: justify;"> Syst&eacute;m EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) vyvinut&yacute; na půdě ESA, kter&yacute; zpřesňuje v&yacute;sledky satelitn&iacute; navigace např&iacute;č Evropou, byl v&nbsp;posledn&iacute; době nasazen&yacute; na vět&scaron;&iacute; množstv&iacute; leti&scaron;ť. Zde dovoluje prov&aacute;dět družicovou navigac&iacute; ř&iacute;zen&aacute; přist&aacute;n&iacute; letadel. Nov&yacute; letoun Airbus A350, kter&yacute; aktu&aacute;lně vstupuje do služby, je už syst&eacute;mem EGNOS vybaven&yacute; standardně.</p> Fri, 29 May 2015 07:34:00 GMT Slavnostní otevření vzdělávací kanceláře ESERO v České republice, 1.6.2015, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/slavnostni-otevreni-vzdelavaci-kancelare-esero-v-ceske-republice-162015-praha.html <p style="text-align: justify;"> Dne <strong>1.6. 2015 </strong>se bude v&nbsp;prostor&aacute;ch Univerzity Karlovy v&nbsp;Praze (v Karolinu) konat slavnostn&iacute; otevřen&iacute; česk&eacute; pobočky vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ře Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), tzv. kancel&aacute;ře <strong>ESERO</strong> (European Space Education Resource Office) pro Českou republiku. Akce se z&uacute;častn&iacute; z&aacute;stupci Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury, Ministerstva dopravy, partnersk&yacute;ch organizac&iacute; a m&eacute;di&iacute;. Vstup na akci je podm&iacute;něn registrac&iacute;, zv&aacute;ni jsou předev&scaron;&iacute;m učitel&eacute; a talentovan&iacute; studenti se z&aacute;jmem o vesm&iacute;r a technicky orientovan&eacute; předměty.</p> Thu, 28 May 2015 15:00:00 GMT Družice CryoSat detekovala náhlý úbytek ledu kolem Jižního antarktického poloostrova http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-detekovala-nahly-ubytek-ledu-kolem-jizniho-antarktickeho-poloostrova.html <p style="text-align: justify;"> &bdquo;Ledov&aacute; mise&ldquo; ESA detekovala v&yacute;znamn&yacute; &uacute;bytek ledu v&nbsp;Antarktidě: a to v&nbsp;oblasti, kter&aacute; byla dosud považov&aacute;na za stabiln&iacute;.</p> Thu, 28 May 2015 07:32:00 GMT ESA vyjadřuje zármutek nad úmrtím Antonia Fabriziho http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyjadruje-zarmutek-nad-umrtim-antonia-fabriziho.html <p style="text-align: justify;"> V sobotu 16. května n&aacute;s po dlouh&eacute; těžk&eacute; nemoci navždy opustil ředitel ESA pro nosn&eacute; rakety Antonio Fabrizi. Zemřel v&nbsp;Ř&iacute;mě ve věku 67 let.</p> Wed, 27 May 2015 07:31:00 GMT Družice pomáhají zvyšovat bezpečnost mostů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pomahaji-zvysovat-bezpecnost-mostu.html <p style="text-align: justify;"> Když se bl&iacute;ž&iacute; extr&eacute;mn&iacute; počas&iacute;, informace v&nbsp;re&aacute;ln&eacute;m čase z&nbsp;vesm&iacute;ru n&aacute;m pomohou napovědět, zdali je spr&aacute;vn&yacute; okamžik třeba pro uzavřen&iacute; mostu.</p> Tue, 26 May 2015 07:30:00 GMT Dopadový kráter, nebo propadliště po supervulkánu? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dopadovy-krater-nebo-propadliste-po-supervulkanu.html <p style="text-align: justify;"> Při prvn&iacute;m pohledu vypad&aacute; region na nejnověj&scaron;&iacute;m sn&iacute;mku poř&iacute;zen&eacute;m meziplanet&aacute;rn&iacute; sondou Mars Express jako by byl pokryt&yacute; dopadov&yacute;mi kr&aacute;tery. Ov&scaron;em detailněj&scaron;&iacute; pohled naznačuje, že největ&scaron;&iacute; objekt mezi nimi může skr&yacute;vat velmi &bdquo;v&yacute;bu&scaron;n&eacute;&ldquo; tajemstv&iacute;: možn&aacute; jde o pozůstatek d&aacute;vn&eacute;ho supervulk&aacute;nu.</p> Mon, 25 May 2015 07:27:00 GMT Soutěž Copernicus Masters hledá nové nápady na využití družicových dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/soutez-copernicus-masters-hleda-nove-napady-na-vyuziti-druzicovych-dat-2.html <p style="text-align: justify;"> Soutěž Copernicus Master je otevřena už p&aacute;t&yacute;m rokem po sobě. Hledaj&iacute; se n&aacute;pady na služby, podnikatelsk&eacute; z&aacute;měry a aplikace využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; dat z&nbsp;družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země.</p> Fri, 22 May 2015 10:54:00 GMT ESNC - European Satellite Navigation Competition 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esnc---european-satellite-navigation-competition-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;dubnu leto&scaron;n&iacute;ho roku byl zah&aacute;jen již dvan&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC s c&iacute;lem vybrat nejlep&scaron;&iacute; n&aacute;pady využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicov&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch oblastech lidsk&eacute; činnosti. Soutěž je určena nejen společnostem a podnikatelům, ale tak&eacute; univerzit&aacute;m, v&yacute;zkumn&yacute;m &uacute;stavům i jednotlivcům. Do soutěže může b&yacute;t přihl&aacute;&scaron;en jak&yacute;koli n&aacute;pad, syst&eacute;mov&eacute; ře&scaron;en&iacute; nebo prototyp v různ&eacute; f&aacute;zi v&yacute;voje a jedinou podm&iacute;nkou je, že soutěž&iacute;c&iacute; n&aacute;pad mus&iacute;, alespoň v minim&aacute;ln&iacute; m&iacute;ře, využ&iacute;vat družicov&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my.</p> Thu, 21 May 2015 11:01:00 GMT ESA Education představuje novou aktivitu pro střední školy: barycentrické koule http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-education-predstavuje-novou-aktivitu-pro-stredni-skoly-barycentricke-koule.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; sada zdrojů pro v&yacute;uku fyziky na středn&iacute;ch &scaron;kol&aacute;ch m&iacute;ř&iacute; na studenty ve věku 14 až 18 let. Učitel&eacute; si ji mohou st&aacute;hnout (v angličtině) již dnes. Demonstrace &bdquo;barycentrick&eacute; koule&ldquo; je jednoduch&yacute;m, ale velmi n&aacute;zorn&yacute;m konceptem pro v&yacute;uku principu barycentra nebo těži&scaron;tě, principu hybnosti nebo ot&aacute;čiv&eacute;ho momentu a torzn&iacute; nebo rotačn&iacute; mechaniky - v&scaron;e zasazen&eacute; do kosmick&eacute;ho kontextu. Studenti si tak konsoliduj&iacute; z&aacute;sady, kter&eacute; se naučili, zasazen&iacute;m matematick&yacute;ch probl&eacute;mů do různ&yacute;ch kosmick&yacute;ch oblast&iacute;.</p> Thu, 21 May 2015 07:24:00 GMT Čtyřicet let sledování evropských družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctyricet-let-sledovani-evropskych-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Před čtyřiceti lety byla družicov&aacute; sledovac&iacute; stanice ve &Scaron;panělsku přidělena do působnosti organizace, z&nbsp;n&iacute;ž se vyvinula dne&scaron;n&iacute; ESA. Od t&eacute; doby s&iacute;ť pojmenovan&aacute; Estrack expandovala do cel&eacute;ho světa a dnes je vybavena &scaron;pičkovou technologi&iacute;. Je schopn&aacute; zaji&scaron;ťovat komunikaci s&nbsp;družicemi na n&iacute;zk&yacute;ch oběžn&yacute;ch drah&aacute;ch, putuj&iacute;c&iacute;mi po vzd&aacute;len&yacute;ch koutech Slunečn&iacute; soustavy nebo se nach&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch kdekoliv &bdquo;mezi&ldquo;.</p> Wed, 20 May 2015 07:23:00 GMT Kosmonautka Samantha Cristoforettiová zůstane ve vesmíru déle http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-samantha-cristoforettiova-zustane-ve-vesmiru-dele.html <p style="text-align: justify;"> Mise kosmonautky ESA Samanthy Cristoforettiov&eacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byla prodloužena až do poč&aacute;tku června. Podle původn&iacute;ho pl&aacute;nu se přitom měla vr&aacute;tit na Zemi už tento t&yacute;den společně s&nbsp;kosmonautem NASA Terrym Virtsem a jeho rusk&yacute;m kolegou Antonem &Scaron;kaplerovem.</p> Tue, 19 May 2015 11:05:00 GMT Pošlete do vesmíru svoji kresbu na palubě družice Cheops! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/poslete-do-vesmiru-svoji-kresbu-na-palube-druzice-cheops.html <p style="text-align: justify;"> Chcete poslat svoji kresbu do vesm&iacute;ru na palubě nov&eacute; družice Cheops? ESA a dal&scaron;&iacute; partneři zapojen&iacute; do tohoto projektu nab&iacute;z&iacute; dětem, aby vytvořili kresby, kter&eacute; n&aacute;sledně budou zmen&scaron;en&eacute; a vyryt&eacute; do dvou plaket n&aacute;sledně připevněn&yacute;ch na tělo satelitu.</p> Mon, 18 May 2015 11:02:00 GMT ESA Bulletin 161 – první čtvrtletí 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-bulletin-161---prvni-ctvrtleti-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;aktu&aacute;ln&iacute;m vyd&aacute;n&iacute; ESA Bulletinu naleznete zpr&aacute;vu o ned&aacute;vn&eacute;m letu kosmopl&aacute;nu ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) a připomenut&iacute; 25. v&yacute;roč&iacute; vypu&scaron;těn&iacute; společn&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute; NASA a ESA - Hubbleova kosmick&eacute;ho teleskopu.&nbsp;</p> Fri, 15 May 2015 11:01:00 GMT Nepálské zemětřesení očima radaru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nepalske-zemetreseni-ocima-radaru.html <p style="text-align: justify;"> Dne 25. dubna zas&aacute;hlo zemětřesen&iacute; o s&iacute;le 7,8 stupně Richterovy &scaron;k&aacute;ly Nep&aacute;l. Vyž&aacute;dalo si přes pět tis&iacute;c obět&iacute; a zas&aacute;hlo do životů mili&oacute;nů lid&iacute;. Nyn&iacute; jsou využ&iacute;v&aacute;ny družicov&eacute; sn&iacute;mky k&nbsp;lep&scaron;&iacute; organizaci humanit&aacute;rn&iacute; pomoci. Stejně tak ale satelitn&iacute; data studov&aacute;na tak&eacute; vědci, kteř&iacute; analyzuj&iacute; dopady zemětřesen&iacute; na zemsk&yacute; pokryv.</p> Thu, 14 May 2015 10:59:00 GMT Příprava startu družice s barevným viděním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-startu-druzice-s-barevnym-videnim.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; družice programu Evropsk&eacute; komise pro sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus bezpečně dorazila na kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně, odkud se 12. června vyd&aacute; do vesm&iacute;ru. Satelit Sentinel-2A ponese multispektr&aacute;ln&iacute; kameru, kter&aacute; n&aacute;m nab&iacute;dne zcela nov&yacute; pohled na zemsk&yacute; pokryv a vegetaci.</p> Wed, 13 May 2015 10:57:00 GMT Sledování japonské mise směřující k asteroidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-japonske-mise-smerujici-k-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> ESA je připravena podpořit japonskou sondu Hayabusa 2, kter&aacute; m&aacute; za c&iacute;l odebrat vzorky horniny z&nbsp;asteroidu a kter&aacute; je nyn&iacute; na cestě ke sv&eacute;mu c&iacute;li. Sonda m&aacute; v&yacute;razn&yacute;m způsobem roz&scaron;&iacute;řit na&scaron;e znalosti z&iacute;skan&eacute; při předchoz&iacute; podobn&eacute; misi.</p> Tue, 12 May 2015 10:55:00 GMT První start rakety Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 &uacute;spě&scaron;ně odstartovala z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) a bezpečně dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu.</p> Thu, 07 May 2015 10:52:00 GMT Příležitost v oblasti vývoje užitečného zatížení pro povrchovou platformu mise ExoMars 2018 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-v-oblasti-vyvoje-uzitecneho-zatizeni-pro-povrchovou-platformu-mise-exomars-2018.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) spolu s &Uacute;stavem kosmick&eacute;ho v&yacute;zkumu Rusk&eacute; akademie věd (s pověřen&iacute;m agentury Roskosmos) vyz&iacute;vaj&iacute; z&aacute;stupce z řad průmyslov&eacute; a akademick&eacute; sf&eacute;ry člensk&yacute;ch st&aacute;tů ESA k&nbsp;vyj&aacute;dřen&iacute; z&aacute;jmu o v&yacute;voj či spolupr&aacute;ci na v&yacute;voji užitečn&eacute;ho zat&iacute;žen&iacute; (př&iacute;stroje či jejich d&iacute;lč&iacute; č&aacute;sti, senzory, vybaven&iacute; atd.) pro povrchovou platformu robotick&eacute;ho modulu mise ExoMars 2018.</p> Tue, 05 May 2015 07:09:00 GMT Systém eCall, který bude v případě nehody zajišťovat automatické tísňové volání z paluby vozidla, bude povinně instalován ve všech nových typech aut od jara 2018 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/system-ecall-ktery-bude-v-pripade-nehody-zajistovat-automaticke-tisnove-volani-z-paluby-vozidla-bude-povinne-instalovan-ve-vsech-novych-typech-aut-od-jara-2018.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny nov&eacute; modely automobilů a dod&aacute;vek uveden&eacute; na trh po 31. březnu 2018 budou muset b&yacute;t vybaveny zař&iacute;zen&iacute;m t&iacute;sňov&eacute;ho vol&aacute;n&iacute; eCall, kter&eacute; v př&iacute;padě nehody automaticky vyrozum&iacute; z&aacute;chrann&eacute; složky. Nov&aacute; pravidla dnes schv&aacute;lil Evropsk&yacute; parlament. Dopravn&iacute; nehody si v roce 2014 v EU vyž&aacute;daly 25 700 obět&iacute; - nov&yacute; syst&eacute;m by jejich počet v budoucnu měl sn&iacute;žit o odhadovan&yacute;ch 10 % ročně.</p> Tue, 28 Apr 2015 11:46:00 GMT Data z mise GOCE pomáhají mapovat zdroje udržitelné energie http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/data-z-mise-goce-pomahaji-mapovat-zdroje-udrzitelne-energie.html <p style="text-align: justify;"> Data z&nbsp;gravitačn&iacute; družice GOCE jsou nově využ&iacute;v&aacute;na pro tvorbu map t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se geoterm&aacute;ln&iacute;ho energetick&eacute;ho v&yacute;voje. Což je něco, s&nbsp;č&iacute;m původn&iacute; pl&aacute;ny mise vůbec nepoč&iacute;taly.</p> Wed, 22 Apr 2015 22:05:00 GMT Mapování hladin moří z kosmické stanice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapovani-hladin-mori-z-kosmicke-stanice.html <p style="text-align: justify;"> Nov&yacute; koncept, kter&yacute; poč&iacute;t&aacute; s&nbsp;instalac&iacute; př&iacute;strojov&eacute;ho vybaven&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici a kter&yacute; využ&iacute;v&aacute; v&yacute;hod ze sign&aacute;lů navigačn&iacute;ch družic, může poskytnout zcela nov&yacute; pohled na sledov&aacute;n&iacute; v&yacute;&scaron;ky hladiny oce&aacute;nů. Stejně tak může zprostředkovat informace o mořsk&yacute;ch proudech a dal&scaron;&iacute;ch skutečnostech.</p> Tue, 21 Apr 2015 22:03:00 GMT Družice Galileo jsou na správné cestě na operační dráhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-na-spravne-ceste-na-operacni-drahu.html <p style="text-align: justify;"> Protože v&scaron;echny palubn&iacute; syst&eacute;my funguj&iacute; v&yacute;tečně, bylo rozhodnuto zač&iacute;t přesouvat družice navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo vypu&scaron;těn&eacute; minul&yacute; měs&iacute;c na c&iacute;lov&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Mon, 20 Apr 2015 22:02:00 GMT Poslední test družice Sentinel-2A před odesláním na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-test-druzice-sentinel-2a-pred-odeslanim-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Jakmile se dostane do vesm&iacute;ru, rozevře družice Sentinel-2A svůj panel se slunečn&iacute;mi bateriemi, kter&yacute; ji zajist&iacute; energii nezbytnou pro splněn&iacute; hlavn&iacute;ho &uacute;kolu mise: pro monitorov&aacute;n&iacute; zemsk&eacute; vegetace. Technici nyn&iacute; zkontrolovali, zdali je v&scaron;e připraveno pro tento důležit&yacute; mezn&iacute;k. Před družic&iacute; je tak už jen zabalen&iacute; a odesl&aacute;n&iacute; na m&iacute;sto startu.</p> Mon, 20 Apr 2015 09:00:00 GMT Systém Galileo byl modernizován a je zpět v plném provozu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-byl-modernizovan-a-je-zpet-v-plnem-provozu.html <p style="text-align: justify;"> Celosvětov&yacute; pozemn&iacute; segment GMS (Ground Mission Segment) družicov&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo pro&scaron;el kompletn&iacute; migrac&iacute; hardware a software na verzi V2.0. Nyn&iacute; je opět plně operačn&iacute;.</p> Fri, 17 Apr 2015 11:03:00 GMT Bulharsko se stalo desátým spolupracujícím státem ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bulharsko-se-stalo-desatym-spolupracujicim-statem-esa.html <p style="text-align: justify;"> ESA slav&iacute; připojen&iacute; des&aacute;t&eacute;ho podpisu pod dohodu ECSA (European Cooperating State Agreement), kter&yacute;m upevnila sv&eacute; vztahy s&nbsp;Bulharskem.</p> Thu, 16 Apr 2015 11:01:00 GMT Velká Británie upravila rámec využívání dat z programu Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/velka-britanie-upravila-ramec-vyuzivani-dat-z-programu-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> ESA a britsk&aacute; kosmick&aacute; agentura UKSA (UK Space Agency) podepsaly dohodu, na jej&iacute;mž z&aacute;kladě je upraven př&iacute;stup k&nbsp;datům z&iacute;sk&aacute;van&yacute;m družicemi Sentinel. To představuje v&yacute;znamn&yacute; krok vpřed v&nbsp;jejich využ&iacute;v&aacute;n&iacute;.</p> Wed, 15 Apr 2015 11:00:00 GMT Francie upravila rámec využívání dat z programu Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/francie-upravila-ramec-vyuzivani-dat-z-programu-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Do startu druh&eacute;ho satelitu syst&eacute;mu GMES/Copernicus zb&yacute;vaj&iacute; jen t&yacute;dny a ESA a francouzsk&aacute; kosmick&aacute; agentura CNES podepsaly společnou dohodu &nbsp;o ř&iacute;zen&iacute; z&iacute;sk&aacute;van&yacute;ch dat a &uacute;pravě př&iacute;stupu k&nbsp;nim z&nbsp;mis&iacute; Sentinel.</p> Tue, 14 Apr 2015 10:53:00 GMT ESA plánuje na rok 2020 začátek testu planetární obrany http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-planuje-na-rok-2020-zacatek-testu-planetarni-obrany.html <p style="text-align: justify;"> Pokud spatř&iacute;me asteroid směřuj&iacute;c&iacute; k&nbsp;nezadržiteln&eacute; kolizi se Zem&iacute;, co s&nbsp;n&iacute;m vlastně můžeme udělat? Jedna z&nbsp;nov&yacute;ch mis&iacute; ESA je souč&aacute;st&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute;ho hled&aacute;n&iacute; odpovědi pr&aacute;vě na tuto - poměrně důležitou - ot&aacute;zku.</p> Mon, 13 Apr 2015 13:34:00 GMT Hledá se název mise pro kosmonauta Thomase Pesqueta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hleda-se-nazev-mise-pro-kosmonauta-thomase-pesqueta.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet se už v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce vyd&aacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, aby zde prožil &scaron;est měs&iacute;ců v&nbsp;&uacute;žasn&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch stavu bezt&iacute;že. Je&scaron;tě než usedne na palubu rakety, kter&eacute; jej vynese do vesm&iacute;ru, ov&scaron;em hled&aacute; jm&eacute;no pro svoji misi - a to se n&aacute;sledně objev&iacute; na jeho osobn&iacute;m embl&eacute;mu, kter&yacute; bude m&iacute;t při cestě do vesm&iacute;ru na skafandru.</p> Fri, 10 Apr 2015 13:32:00 GMT Družice Proba-2 se podívala do oka tajfunu Maysak http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-proba-2-se-podivala-do-oka-tajfunu-maysak.html <p style="text-align: justify;"> Tajfun Maysak v&iacute;ř&iacute; nad Tich&yacute;m oce&aacute;nem. A takto jej viděla z&nbsp;vesm&iacute;ru experiment&aacute;ln&iacute; kamera - men&scaron;&iacute; než &scaron;&aacute;lek espressa - na družici ESA.</p> Thu, 09 Apr 2015 13:30:00 GMT Nová generace experimentů pro Mezinárodní kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-generace-experimentu-pro-mezinarodni-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Od toho jak kosmonauti vn&iacute;maj&iacute; čas až po sledov&aacute;n&iacute;, zdali se jejich mozky ve vesm&iacute;ru nezmen&scaron;uj&iacute; - to je velmi hrub&eacute; nast&iacute;něn&iacute; rozsahu experimentů, kter&eacute; budou provedeny v&nbsp;r&aacute;mci dal&scaron;&iacute;ho kola pokusů na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Jde o v&iacute;tězn&eacute; n&aacute;vrhy z&nbsp;v&iacute;ce než 200 nab&iacute;dek.</p> Wed, 08 Apr 2015 13:27:00 GMT Výstava „Gateway to Space“ – doplňkové materiály pro žáky a studenty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystava-gateway-to-space---doplnkove-materialy-pro-zaky-a-studenty.html <p style="text-align: justify;"> Organiz&aacute;toři v&yacute;stavy o historii kosmonautiky s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;Gateway to Space&ldquo;, kter&aacute; je od 12. března otevřena veřejnosti v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch, připravili doplňuj&iacute;c&iacute; studijn&iacute; materi&aacute;ly k&nbsp;pr&aacute;ci se studenty př&iacute;mo na v&yacute;stavě.</p> Tue, 07 Apr 2015 08:45:00 GMT Výzva k zaslání abstraktů prodloužena - 15. světový kongres mezinárodní asociace IAIN, Praha, říjen 2015 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/vyzva-k-zaslani-abstraktu-prodlouzena---15-svetovy-kongres-mezinarodni-asociace-iain-praha-rijen-2015.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 20. až 23. ř&iacute;jna 2015 se v pražsk&eacute;m Clarion hotelu ve Vysočanech uskutečn&iacute; v poř&aacute;d&iacute; již 15. světov&yacute; kongres Mezin&aacute;rodn&iacute; asociace institutů navigace (IAIN - International Association of Institutes of Navigation). Pořadatel&eacute; kongresu nyn&iacute; prodloužili term&iacute;n pro zasl&aacute;n&iacute; abstraktů a vyz&yacute;vaj&iacute; potenci&aacute;ln&iacute; z&aacute;jemce, aby využili př&iacute;ležitosti a zaregistrovali svůj př&iacute;spěvek.</p> Tue, 07 Apr 2015 06:33:00 GMT Družice Cluster-1 změnila svoji oběžnou dráhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cluster-1-zmenila-svoji-obeznou-drahu.html <p style="text-align: justify;"> Jedna z&nbsp;kvarteta družic Cluster změnila svoji dr&aacute;hu tak, aby - až nastane ten spr&aacute;vn&yacute; čas - bezpečně shořela v&nbsp;hust&yacute;ch vrstv&aacute;ch zemsk&eacute; atmosf&eacute;ry. Man&eacute;vr z&aacute;roveň nab&iacute;dl vz&aacute;cnou př&iacute;ležitost studovat interakci spalin z&nbsp;motorů se slunečn&iacute;m větrem.</p> Mon, 06 Apr 2015 22:02:00 GMT Telekomunikační superdružice poskytuje služby pro záchranu životů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/telekomunikacni-superdruzice-poskytuje-sluzby-pro-zachranu-zivotu.html <p style="text-align: justify;"> Dne 24. března byly přeneseny &scaron;irokop&aacute;smov&eacute; služby BGAN (Broadband Global Area Network) společnosti Inmarsat na družici Alphasat. Ta je rekordn&iacute;m evropsk&yacute;m zař&iacute;zen&iacute;m sv&eacute;ho druhu, kter&eacute; bylo vyrobeno v&nbsp;r&aacute;mci partnerstv&iacute; britsk&eacute;ho satelitn&iacute;ho oper&aacute;tora a ESA. Mezi přenesen&yacute;mi službami jsou i &scaron;irokop&aacute;smov&eacute; služby pro z&aacute;chranu lidsk&yacute;ch životů.</p> Sun, 05 Apr 2015 22:02:00 GMT Radary sledují drobné pohyby zemského povrchu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radary-sleduji-drobne-pohyby-zemskeho-povrchu.html <p style="text-align: justify;"> Vědci se snaž využ&iacute;t pokroku ve zpracov&aacute;n&iacute; radarov&yacute;ch dat - třeba takov&yacute;ch, jak&yacute;mi n&aacute;s z&aacute;sobuje evropsk&aacute; mise Sentinel-1 - ke sledov&aacute;n&iacute; měn&iacute;c&iacute;ho se zemsk&eacute;ho povrchu.</p> Thu, 02 Apr 2015 22:02:00 GMT Kosmoplán ESA je zpět na pevné zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-zpet-na-pevne-zemi.html <p style="text-align: justify;"> ESA si převzala kosmopl&aacute;n IXV, kter&yacute; dorazil do italsk&eacute;ho př&iacute;stavu Livorno. Odtud poputuje do Tur&iacute;na k&nbsp;detailn&iacute;m anal&yacute;z&aacute;m.</p> Wed, 01 Apr 2015 22:02:00 GMT Dvě nové družice doplnily konstelaci Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dve-nove-druzice-doplnily-konstelaci-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Navigačn&iacute; syst&eacute;m Evropsk&eacute; unie Galileo m&aacute; po vypu&scaron;těn&iacute; dal&scaron;&iacute;ch dvojice na oběžn&eacute; dr&aacute;ze už osm družic.</p> Tue, 31 Mar 2015 22:02:00 GMT Odstraňování družic pro záchranu vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/odstranovani-druzic-pro-zachranu-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Aby se družice dostaly na oběžnou dr&aacute;hu, je zapotřeb&iacute; opravdu velk&eacute;ho lidsk&eacute;ho umu - o s&iacute;le nosičů ani nemluvě. Nyn&iacute; ov&scaron;em kosmičt&iacute; inžen&yacute;ři investuj&iacute; nemalou energii i do toho, aby jednotliv&eacute; mise dostali po splněn&iacute; &uacute;kolů z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy pryč.</p> Tue, 31 Mar 2015 13:53:00 GMT Kosmonauti a minidružice Proba vyfotografovali zatmění Slunce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-a-minidruzice-proba-vyfotografovali-zatmeni-slunce.html <p style="text-align: justify;"> Č&aacute;stečn&eacute; zatměn&iacute; Slunce pozorovateln&eacute; 20. března z&nbsp;Evropy byli viditeln&eacute; i z&nbsp;vesm&iacute;ru. Družice ESA Proba-2 z&iacute;skala sn&iacute;mky t&eacute;měř &uacute;pln&eacute;ho zatměn&iacute;; ve stejn&eacute; době pak sestersk&aacute; minidružice Proba-V zaměřila sv&eacute; kamery dolů, aby mohla pozorovat st&iacute;n zatměn&iacute; na Zemi.</p> Sun, 29 Mar 2015 22:01:00 GMT Družice Galileo jsou připraveny na páteční start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-pripraveny-na-patecni-start.html <p style="text-align: justify;"> Tis&iacute;ce inžen&yacute;rů a techniků pracovaly v&nbsp;uplynul&yacute;ch letech na sedm&eacute; a osm&eacute; navigačn&iacute; družici evropsk&eacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Minul&yacute; t&yacute;den v&nbsp;p&aacute;tek se ov&scaron;em oba satelity navždy skryly lidsk&yacute;m zrakům.</p> Fri, 27 Mar 2015 05:58:00 GMT Chcete chytit družici? Vyzkoušejte síť! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/chcete-chytit-druzici-vyzkousejte-sit.html <p style="text-align: justify;"> Jedna z&nbsp;nejstar&scaron;&iacute;ch lidsk&yacute;ch technologi&iacute;, prachobyčejn&aacute; ryb&aacute;řsk&aacute; s&iacute;ť, možn&aacute; najde nov&eacute; uplatněn&iacute; ve vesm&iacute;ru: v&nbsp;zachyt&aacute;v&aacute;n&iacute; vysloužil&yacute;ch družic.</p> Thu, 26 Mar 2015 07:47:00 GMT Seznam technologií, které pomohou zajistit evropskou nezávislost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seznam-technologii-ktere-pomohou-zajistit-evropskou-nezavislost.html <p style="text-align: justify;"> ESA, Evropsk&aacute; komise a Evropsk&aacute; obrann&aacute; agentura se dohody na seznamu aktivit, kter&eacute; povedou ke strategick&eacute; nez&aacute;vislosti v&nbsp;oblasti kritick&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute;.</p> Wed, 25 Mar 2015 07:46:00 GMT ESA bude vybírat osmou misi programu Earth Explorer http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-bude-vybirat-osmou-misi-programu-earth-explorer.html <p style="text-align: justify;"> Vědeck&aacute; komunita zaměřuj&iacute;c&iacute; se na d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země se setk&aacute; a bude diskutovat pohled na koncepty mis&iacute; FLEX a CarbonSat před t&iacute;m, než jedna z&nbsp;nich bude vybr&aacute;na jako dal&scaron;&iacute; v&yacute;prava realizovan&aacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Earth Explorer.</p> Tue, 24 Mar 2015 07:44:00 GMT Sonda Rosetta poprvé detekovala molekulární dusík na kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-poprve-detekovala-molekularni-dusik-na-komete.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Rosetta poprv&eacute; uskutečnila změřen&iacute; molekul&aacute;rn&iacute;ho dus&iacute;ku na kometě. D&iacute;ky tomu m&aacute;me k&nbsp;dispozici data o teplotě prostřed&iacute;, ve kter&eacute;m vznikla kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Mon, 23 Mar 2015 07:43:00 GMT Ochrana Země před kosmickým počasím http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ochrana-zeme-pred-kosmickym-pocasim.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;žasn&aacute; pol&aacute;rn&iacute; z&aacute;ře na severn&iacute; obloze n&aacute;m v&nbsp;polovině března připomněla, že &bdquo;kosmick&eacute; počas&iacute;&ldquo; se může v&yacute;razn&yacute;m způsobem projevit i na Zemi.</p> Fri, 20 Mar 2015 07:42:00 GMT Na hranicích mezi vysočinami a nížinami na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-hranicich-mezi-vysocinami-a-nizinami-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Na hranic&iacute;ch mezi kr&aacute;tery silně pokryt&yacute;mi jižn&iacute;mi vysočinami a relativně hladk&yacute;mi severn&iacute;mi n&iacute;žinami na Marsu je oblast, kter&aacute; je bohat&aacute; na &uacute;tvary vytvořen&eacute; vodou a ledem.</p> Thu, 19 Mar 2015 07:40:00 GMT 15. světový kongres mezinárodní asociace IAIN, Praha, říjen 2015 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/15-svetovy-kongres-mezinarodni-asociace-iain-praha-rijen-2015.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 20. až 23. ř&iacute;jna 2015 se v pražsk&eacute;m Corinthia&nbsp;hotelu na Vy&scaron;ehradě uskutečn&iacute; v poř&aacute;d&iacute; již 15. světov&yacute; kongres Mezin&aacute;rodn&iacute; asociace institutů navigace (IAIN - International Association of Institutes of Navigation).</p> Wed, 18 Mar 2015 10:33:00 GMT Družice Galileo se potkaly: start se blíží http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-se-potkaly-start-se-blizi.html <p style="text-align: justify;"> Sedm&aacute; a osm&aacute; družice Galileo, kter&eacute; se společně vydaj&iacute; do vesm&iacute;ru už za několik dn&iacute;, byly připojeny k&nbsp;adapt&eacute;ru, na němž absolvuj&iacute; cestu na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Wed, 18 Mar 2015 10:30:00 GMT Výzva pro nové partnery týkající se průzkumu Měsíce a Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-pro-nove-partnery-tykajici-se-pruzkumu-mesice-a-marsu.html <p style="text-align: justify;"> ESA v&nbsp;r&aacute;mci sv&eacute; nov&eacute; strategie kosmick&eacute;ho průzkumu hled&aacute; komerčn&iacute; partnery pro sd&iacute;len&iacute; dobrodružstv&iacute; a v&yacute;hod cest do vesm&iacute;ru.</p> Tue, 17 Mar 2015 12:37:00 GMT Slavnostní otevření výstavy Gateway to Space http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/slavnostni-otevreni-vystavy-gateway-to-space.html <p style="text-align: justify;"> Dne 12. března 2015 byla v&nbsp;prostor&aacute;ch V&yacute;stavi&scaron;tě v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch otevřena v&yacute;stava o historii kosmonautiky s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;Gateway to Space&ldquo; (neboli &bdquo;Br&aacute;na do vesm&iacute;ru&ldquo;). Vlastn&iacute; v&yacute;stava, jej&iacute;ž slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; se z&uacute;častnil tak&eacute; Charles Duke, b&yacute;val&yacute; americk&yacute; astronaut, se kon&aacute; pod z&aacute;&scaron;titou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a m&iacute;stopředsedy vl&aacute;dy ČR, MVDr. Pavla Bělobr&aacute;dka, Ph.D. a bude otevřena veřejnosti až do 28. června 2015.</p> Tue, 17 Mar 2015 08:32:00 GMT Minidružice ESA budou sledovat zatmění Slunce nad Evropou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/minidruzice-esa-budou-sledovat-zatmeni-slunce-nad-evropou.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;p&aacute;tek 20. března r&aacute;no zažije Evropa č&aacute;stečn&eacute; zatměn&iacute; Slunce. To sice bude pozorovateln&eacute; jako č&aacute;stečn&eacute;, ale minidružice ESA Proba-2 krouž&iacute;c&iacute; kolem Země ve v&yacute;&scaron;ce 820 km uvid&iacute; hned dvě &uacute;pln&aacute; zatměn&iacute; po sobě o d&eacute;lce několika des&iacute;tek sekund.</p> Mon, 16 Mar 2015 12:36:00 GMT Šestá družice systému Galileo dosáhla správné oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sesta-druzice-systemu-galileo-dosahla-spravne-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;est&aacute; družice z&nbsp;evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo se nyn&iacute; dostala na spr&aacute;vnou c&iacute;lovou dr&aacute;hu, kter&aacute; umožn&iacute; podrobn&eacute; testov&aacute;n&iacute; a vyhodnocen&iacute; pr&aacute;ce palubn&iacute;ch navigačn&iacute;ch zař&iacute;zen&iacute;.</p> Fri, 13 Mar 2015 12:33:00 GMT Testování plic kosmonautů v přechodové komoře ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testovani-plic-kosmonautu-v-prechodove-komore-iss.html <p> Z&nbsp;přechodov&eacute; komory na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byl poprv&eacute; v&nbsp;historii poč&aacute;tkem března odčerp&aacute;v&aacute;n vzduch ve jm&eacute;nu vědy. Uvnitř modulu Quest byla kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; a astronaut NASA Terry Virts, kteř&iacute; monitorovali pro v&yacute;zkumn&iacute;ky na Zemi sv&eacute; d&yacute;ch&aacute;n&iacute;.</p> Thu, 12 Mar 2015 07:38:00 GMT Družice Sentinel-2 ověřovala laserové vysílání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-overovala-laserove-vysilani.html <p> S&nbsp;t&iacute;m, jak se bl&iacute;ž&iacute; konec testov&aacute;n&iacute; družice Sentinel-2A před odesl&aacute;n&iacute;m na kosmodrom, bylo jedn&iacute;m z&nbsp;posledn&iacute;ch &uacute;kolů ujistit se, že palubn&iacute; laserov&yacute; termin&aacute;l je plně funkčn&iacute;. Jeho &uacute;kolem bude přen&aacute;&scaron;et dechberouc&iacute; rychlost&iacute; velk&eacute; objemy dat.</p> Wed, 11 Mar 2015 07:37:00 GMT Nosná raketa je připravena, družice Galileo natankovány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosna-raketa-je-pripravena-druzice-galileo-natankovany.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny č&aacute;sti mise pro start dal&scaron;&iacute;ch č&aacute;sti syst&eacute;mu Galileo koncem tohoto měs&iacute;ce se sch&aacute;zej&iacute; na evropsk&eacute;m kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Dvě družice proch&aacute;zej&iacute; z&aacute;věrečn&yacute;mi testy a př&iacute;pravami - a stejně tak prob&iacute;h&aacute; sestavov&aacute;n&iacute; nosn&eacute; rakety Sojuz.</p> Tue, 10 Mar 2015 12:32:00 GMT Skenování Země, zachraňování životů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/skenovani-zeme-zachranovani-zivotu.html <p style="text-align: justify;"> Vysokorychlostn&iacute; kamera pro sledov&aacute;n&iacute; vegetace z&nbsp;vesm&iacute;ru a boji proti hladu v&nbsp;Africe pro&scaron;la &uacute;pravou, kter&aacute; umožňuje sledovat změny v&nbsp;buňk&aacute;ch lidsk&eacute; kůže, jež jsou prost&yacute;m okem nepostřehnuteln&eacute;. D&iacute;ky tomu se zlep&scaron;&iacute; diagnostika kožn&iacute;ch nemoc&iacute;, k&nbsp;nimž patř&iacute; třeba i rakovina kůže.</p> Mon, 09 Mar 2015 12:30:00 GMT Experti ESA vyhodnocují rizika z rozpadlé družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experti-esa-vyhodnocuji-rizika-z-rozpadle-druzice.html <p style="text-align: justify;"> Po anal&yacute;ze ned&aacute;vn&eacute;ho explozivn&iacute;ho rozpadu americk&eacute; družice, do&scaron;li odborn&iacute;ci ESA na kosmick&eacute; smet&iacute; k&nbsp;z&aacute;věru, že trosky z&nbsp;n&iacute; nepředstavuj&iacute; ž&aacute;dn&yacute;m představiteln&yacute;m způsobem zv&yacute;&scaron;en&eacute; riziko střetu pro evropsk&eacute; mise.</p> Fri, 06 Mar 2015 12:29:00 GMT Vědecké jaro v izolované Antraktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vedecke-jaro-v-izolovane-antraktide.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;Antraktidě se pos&aacute;dka francouzsko-italsk&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; stanice Concordia připravuje na zimu. Bude muset přež&iacute;t &scaron;est měs&iacute;ců izolace - čtyři z&nbsp;nich přitom v&nbsp;naprost&eacute; tmě, protože Slunce se v&nbsp;jejich průběhu nikdy nevyhoupne nad obzor. A z&aacute;roveň bude prov&aacute;dět vědeck&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; na jednom z&nbsp;nejodlehlej&scaron;&iacute;ch m&iacute;st na Zemi.</p> Thu, 05 Mar 2015 12:27:00 GMT ESA nabízí družicím třídy CubeSat cestu do hlubin vesmíru společně se sondou k asteroidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-nabizi-druzicim-tridy-cubesat-cestu-do-hlubin-vesmiru-spolecne-se-sondou-k-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> Jedn&aacute; se o sen každ&eacute;ho &bdquo;kosmick&eacute;ho stopaře&ldquo;: ESA nab&iacute;z&iacute;, že sveze družice tř&iacute;dy CubeSat na sv&eacute; sondě, kter&aacute; se vyd&aacute; k&nbsp;dvojici asteroidů.</p> Wed, 04 Mar 2015 07:59:00 GMT Poslední pohled na družici Sentinel-2A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-pohled-na-druzici-sentinel-2a.html <p style="text-align: justify;"> Před t&iacute;m, než bude družice Sentinel-2A zabalena a odesl&aacute;na do Francouzsk&eacute; Guayany na start pl&aacute;novan&yacute; na 12. června 2015, měli z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; a vědci možnost naposledy se pokochat pohledem na tento druh&yacute; satelit z&nbsp;evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus. Stalo se tak v&nbsp;prostor&aacute;ch firmy IABG v&nbsp;Mnichově, kde družice od loňsk&eacute;ho z&aacute;ř&iacute; proch&aacute;zela intenzivn&iacute;m testov&aacute;n&iacute;m. Manažeři mise z&aacute;roveň př&iacute;tomn&eacute; informovali o stavu projektu.</p> Tue, 03 Mar 2015 07:58:00 GMT Systém EDRS poskytne služby pro iniciativu GMES/Copernicus ve spolupráci s Evropskou komisí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-edrs-poskytne-sluzby-pro-iniciativu-gmes-copernicus-ve-spolupraci-s-evropskou-komisi.html <p style="text-align: justify;"> Ned&aacute;vn&eacute; rozhodnut&iacute; potvrdilo partnerstv&iacute; ESA a Airbus Defence and Space (Airbus DS) na programu EDRS (European Data Relay System). Nyn&iacute; bylo dosaženo dohody tak&eacute; s&nbsp;Evropskou komis&iacute; na poskytov&aacute;n&iacute; služeb EDRS pro program GMES/Copernicus, kter&yacute; je realizovan&yacute; na z&aacute;kladě podnětu Evropsk&eacute; unie.</p> Mon, 02 Mar 2015 07:57:00 GMT Kosmoplán ESA je na cestě domů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-na-ceste-domu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmopl&aacute;n ESA IXV, kter&yacute; odstartoval na palubě rakety Vega 11. &uacute;nora, je nyn&iacute; na cestě zpět do Evropy. Zde jej ček&aacute; v&nbsp;It&aacute;lii podrobn&aacute; anal&yacute;za.</p> Fri, 27 Feb 2015 07:31:00 GMT Hory na Marsu skrývají ledovou minulost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hory-na-marsu-skryvaji-ledovou-minulost.html <p style="text-align: justify;"> Komplexn&iacute; soubor izolovan&yacute;ch kopců, hřebenů a mal&yacute;ch prohlubn&iacute; rozprost&iacute;raj&iacute;c&iacute;ch se 1400 km na Marsu skr&yacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; ledu.</p> Thu, 26 Feb 2015 07:29:00 GMT Zlepšené „oči“ pro teleskop Jamese Webba http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zlepsene-oci-pro-teleskop-jamese-webba.html <p style="text-align: justify;"> Kl&iacute;čov&eacute; př&iacute;stroje pro teleskop JWST (James Webb Space Telescope) pro&scaron;ly modernizac&iacute; a v&scaron;e nyn&iacute; směřuje k&nbsp;jejich cestě do vesm&iacute;ru na palubě t&eacute;to observatoře v&nbsp;roce 2018.</p> Wed, 25 Feb 2015 07:27:00 GMT Kamera uvnitř ATV dodala data, nikoliv však snímky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kamera-uvnitr-atv-dodala-data-nikoliv-vsak-snimky.html <p style="text-align: justify;"> Prototyp &bdquo;čern&eacute; skř&iacute;ňky pro kosmick&eacute; lodě&ldquo; uvnitř z&aacute;sobovac&iacute; družice ESA ATV, kter&aacute; se rozpadala v&nbsp;atmosf&eacute;ře, z&iacute;skala data, kter&aacute; dok&aacute;zala odeslat na Zemi. Bohužel, sn&iacute;mky, kter&eacute; poř&iacute;dila, byly během přenosu ztraceny.</p> Tue, 24 Feb 2015 10:51:00 GMT Družice ESA Biomass dostala zelenou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-esa-biomass-dostala-zelenou.html <p style="text-align: justify;"> Po prvotn&iacute;m v&yacute;běru v&nbsp;roce 2013 se mise Biomass stala sedmou v&yacute;pravou v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Earth Explorer, kter&aacute; bude realizovan&aacute;. Na setk&aacute;n&iacute; člensk&yacute;ch zem&iacute; ESA ve středu 18. &uacute;nora dostal program zelenou s&nbsp;t&iacute;m, že družice odstartuje v&nbsp;roce 2020.</p> Mon, 23 Feb 2015 10:50:00 GMT Slovensko se stalo devátým spolupracujícím státem s ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/slovensko-se-stalo-devatym-spolupracujicim-statem-s-esa.html <p style="text-align: justify;"> Slovensko se stalo dev&aacute;tou zem&iacute;, kter&aacute; podepsala dohodu ECSA (European Cooperating State Agreement) s ESA.</p> Fri, 20 Feb 2015 10:48:00 GMT ATV se loučí, ať žije ATV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/atv-se-louci-at-zije-atv.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; automatick&aacute; n&aacute;kladn&iacute; družice ESA dokončila svoji misi k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, když vstoupila do hust&yacute;ch vrstev atmosf&eacute;ry a n&aacute;sledně v&nbsp;nich dle pl&aacute;nu bezpečně zanikla. A to nad neobydlen&yacute;mi oblastmi na jihu Tich&eacute;ho oce&aacute;nu.</p> Thu, 19 Feb 2015 10:46:00 GMT Experimentální kosmoplán ESA absolvoval výzkumný let http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experimentalni-kosmoplan-esa-absolvoval-vyzkumny-let.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; vyvinut&eacute; pro z&iacute;sk&aacute;n&iacute; nez&aacute;visl&eacute; evropsk&eacute; n&aacute;vratov&eacute; kapacity po budouc&iacute; kosmick&eacute; v&yacute;pravy &uacute;spě&scaron;ně dokončilo svoji misi. Zař&iacute;zen&iacute; ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) uskutečnilo bezprobl&eacute;mov&yacute; průlet atmosf&eacute;rou a bezpečně dosedlo do Tich&eacute;ho oce&aacute;nu z&aacute;padně od Galap&aacute;žsk&eacute;ho souostrov&iacute;.</p> Wed, 18 Feb 2015 09:31:00 GMT Výzva k podávání návrhů na spolupráci pro organizaci soutěže ESNC v ČR http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-podavani-navrhu-na-spolupraci-pro-organizaci-souteze-esnc-v-cr.html <p style="text-align: justify;"> Ministerstvo dopravy (MD), z&nbsp;pozice partnera mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC, vyhla&scaron;uje v&yacute;zvu k&nbsp;pod&aacute;v&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na spolupr&aacute;ci pro organizaci t&eacute;to soutěže v&nbsp;ČR.</p> Tue, 17 Feb 2015 08:38:00 GMT Radarová pozorování slaví 36. narozeniny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radarova-pozorovani-slavi-36-narozeniny.html <p style="text-align: justify;"> Specialist&eacute; ESA dok&aacute;zali obnovit sn&iacute;mky z&nbsp;nejstar&scaron;&iacute;ho radaru SAR (Synthetic Aperture Radar) ve vesm&iacute;ru, což by n&aacute;m mohlo nab&iacute;dnout lep&scaron;&iacute; pohled na proměňuj&iacute;c&iacute; se Zemi.</p> Tue, 17 Feb 2015 06:30:00 GMT Družice zaznamenaly úbytek ledu v oblasti Austfonna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-zaznamenaly-ubytek-ledu-v-oblasti-austfonna.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1A a CryoSat zaznamenaly rapidn&iacute; &uacute;bytek ledu ve vzd&aacute;len&yacute;ch arktick&yacute;ch oblastech.</p> Mon, 16 Feb 2015 09:29:00 GMT Kosmonaut ESA Thomas Pesquet ví, s kým poletí do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-thomas-pesquet-vi-s-kym-poleti-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Veřejně bylo představeno několik budouc&iacute;ch pos&aacute;dek Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, jejichž členem bude i kosmonaut ESA Thomas Pesquet.</p> Fri, 13 Feb 2015 09:24:00 GMT ATV se naposledy rozloučí s kosmickou stanicí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/atv-se-naposledy-rozlouci-s-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;sobotu se rozlouč&iacute; s&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanic&iacute; posledn&iacute; &bdquo;kosmick&yacute;&nbsp; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV, aby se vydal na svoji z&aacute;věrečnou cestu. Ta jej přivede k&nbsp;z&aacute;niku v&nbsp;hust&yacute;ch vrstv&aacute;ch atmosf&eacute;ry, což bude představovat jednak konec cel&eacute; mise, jednak konec cel&eacute;ho programu.</p> Wed, 11 Feb 2015 22:01:00 GMT „Jízdní řád“ kosmoplánu IXV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jizdni-rad-kosmoplanu-ixv.html <p style="text-align: justify;"> Bezkř&iacute;dl&yacute; kosmopl&aacute;n ESA IXV je připraven&yacute; na start s&nbsp;pomoc&iacute; rakety Vega ve středu 11. &uacute;nora 2015. Stominutov&yacute; let je přitom doslova napěchovan&yacute; kritick&yacute;mi ud&aacute;lostmi.</p> Wed, 11 Feb 2015 11:46:00 GMT Novinky na misi evropského kosmoplánu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novinky-na-misi-evropskeho-kosmoplanu.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; kosmopl&aacute;n ESA, kter&yacute; je připraven&yacute; k&nbsp;letu na raketě Vega, bude testovat nov&eacute; technologie a kritick&eacute; syst&eacute;my. Ty maj&iacute; pomoci roz&scaron;&iacute;řit evropsk&eacute; možnosti v&nbsp;kosmick&yacute;ch aktivit&aacute;ch.</p> Mon, 09 Feb 2015 22:01:00 GMT Kamera bude sledovat řízený zánik lodi ATV zevnitř http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kamera-bude-sledovat-rizeny-zanik-lodi-atv-zevnitr.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 9. &uacute;nora vpluje kosmonautka ESA Samantha Christoforettiov&aacute; do evropsk&eacute;ho &bdquo;kosmick&eacute;ho n&aacute;klaď&aacute;ku&ldquo; ATV připojen&eacute;ho k&nbsp;ISS, aby zde nainstalovala speci&aacute;ln&iacute; kameru. Ta bude pořizovat unik&aacute;tn&iacute; z&aacute;běry interi&eacute;ru lodi během jej&iacute;ho ř&iacute;zen&eacute;ho z&aacute;niku v&nbsp;atmosf&eacute;ře.</p> Mon, 09 Feb 2015 14:11:00 GMT Další pár družic Galileo dorazil na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-par-druzic-galileo-dorazil-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; dvě družice syst&eacute;mu Galileo dorazily do Francouzsk&eacute; Guayany. Odtud se vydaj&iacute; do vesm&iacute;ru, aby doplnily konstelaci tohoto evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu.</p> Fri, 06 Feb 2015 14:08:00 GMT Observatoř Planck zjistila, že hvězdy vznikly mnohem později http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-planck-zjistila-ze-hvezdy-vznikly-mnohem-pozdeji.html <p style="text-align: justify;"> Nov&eacute; mapy vznikl&eacute; na z&aacute;kladě pozorov&aacute;n&iacute; observatoře ESA Planck odhaluj&iacute; &bdquo;polarizovan&eacute;&ldquo; světlo z&nbsp;poč&aacute;tku vesm&iacute;ru, a to na cel&eacute; obloze. Data ukazuj&iacute;, že prvn&iacute; hvězdy se zformovaly mnohem později, než jsme se dosud domn&iacute;vali.</p> Thu, 05 Feb 2015 14:05:00 GMT Sonda Rosetta se připravuje na blízký průlet nad kometou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-pripravuje-na-blizky-prulet-nad-kometou.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Rosetta se připravuje k&nbsp;bl&iacute;zk&eacute;mu průletu u komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko, ke kter&eacute;mu dojde 14. &uacute;nora. Přibl&iacute;žit se k&nbsp;n&iacute; m&aacute; jen na 6 km.</p> Wed, 04 Feb 2015 15:05:00 GMT Let kosmoplánu IXV: sto minut kritické spolupráce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/let-kosmoplanu-ixv-sto-minut-kriticke-spoluprace.html <p style="text-align: justify;"> Během kr&aacute;tk&eacute;, ale kritick&eacute; mise, budou specialist&eacute; na třech kontinentech a na vln&aacute;ch oce&aacute;nu v&nbsp;&uacute;zk&eacute; spolupr&aacute;ci ř&iacute;dit misi kosmopl&aacute;nu ESA IXV. Budou sledovat jeho voln&yacute; let vesm&iacute;rem, vstup do atmosf&eacute;ry a bezpečn&eacute; dosednut&iacute; do Tich&eacute;ho oce&aacute;nu.</p> Tue, 03 Feb 2015 15:04:00 GMT Mapování lesních struktur z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapovani-lesnich-struktur-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;uplynul&yacute;ch deseti letech se zrodila nov&aacute; metoda využit&iacute; družicov&yacute;ch dat k&nbsp;pořizov&aacute;n&iacute; trojrozměrn&yacute;ch pohledů na trojrozměrn&yacute;ch dat t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se př&iacute;rodn&iacute;ch zdrojů a městsk&eacute;ho prostřed&iacute;. Vědci z&nbsp;cel&eacute;ho světa se nyn&iacute; setkali, aby se podělili o pokrok v&nbsp;t&eacute;to &uacute;žasn&eacute; technologii naz&yacute;van&eacute; &bdquo;POLinSAR&ldquo;.</p> Mon, 02 Feb 2015 15:02:00 GMT Podhodnocuje Evropa pohlcování oxidu uhličitého? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podhodnocuje-evropa-pohlcovani-oxidu-uhliciteho.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; studie využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicov&aacute; data ukazuje, že evropsk&aacute; vegetace z&iacute;sk&aacute;v&aacute; z atmosf&eacute;ry v&iacute;ce uhl&iacute;ku, než se dosud soudilo.</p> Fri, 30 Jan 2015 14:59:00 GMT Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/evropska-unie-v-roce-2015-financne-podpori-realizaci-projektu-crocodile.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; unie finančně podpoř&iacute; v&nbsp;roce 2015 realizaci inteligentn&iacute;ch dopravn&iacute;ch syst&eacute;mů zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute;ch &scaron;&iacute;řen&iacute; dopravn&iacute;ch informac&iacute; a jejich v&yacute;měnu mezi jednotliv&yacute;mi st&aacute;ty EU, a&nbsp;to prostřednictv&iacute;m projektu společn&eacute;ho z&aacute;jmu CROCODILE v&nbsp;r&aacute;mci programu pro Trans-evropsk&eacute; dopravn&iacute; s&iacute;tě (TEN-T)</p> Fri, 30 Jan 2015 11:03:00 GMT Upozornění pro média: experimentální kosmoplán ESA je připravený k letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-experimentalni-kosmoplan-esa-je-pripraveny-k-letu.html <p> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) je připraveno na svůj start a n&aacute;sledn&yacute; průlet atmosf&eacute;rou zakončen&yacute; přist&aacute;n&iacute;m. Vzl&eacute;tnout m&aacute; 11. &uacute;nora ve 13:00 h GMT (14:00 h středoevropsk&eacute;ho času) na raketě Vega z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; budou m&iacute;t možnost sledovat misi on-line nebo se z&uacute;častnit doprovodn&yacute;ch akc&iacute; v&nbsp;It&aacute;lii, Německu či &Scaron;panělsku.</p> Thu, 29 Jan 2015 09:06:00 GMT Sonda Rosetta sleduje, jak kometa odhazuje svůj prachový plášť http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-sleduje-jak-kometa-odhazuje-svuj-prachovy-plast.html <p> Mise ESA Rosetta nab&iacute;z&iacute; unik&aacute;tn&iacute; vhled do proměn pra&scaron;n&eacute;ho povrchu komety během jeho životn&iacute;ho cyklu. Sleduje totiž kometu 67P/Čurjumov-Gerasimenko, jak odhazuje svůj prachov&yacute; pokryv, kter&yacute; nashrom&aacute;ždila za uplynul&eacute; čtyři roky.</p> Wed, 28 Jan 2015 09:05:00 GMT Observatoř Integral manévruje do budoucnosti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-integral-manevruje-do-budoucnosti.html <p> Už od roku 2002 pozoruje observatoř ESA Integral jedny z&nbsp;nejintenzivněj&scaron;&iacute;ch ud&aacute;lost&iacute; ve vesm&iacute;ru, tedy z&aacute;blesky z&aacute;řen&iacute; gama a čern&eacute; d&iacute;ry. Ačkoliv m&aacute; před sebou je&scaron;tě roky života, jednoho dne j&iacute; pohonn&eacute; l&aacute;tky nezbytn&eacute; pro pr&aacute;ci bezesporu dojdou.</p> Tue, 27 Jan 2015 09:03:00 GMT Sonda Rosetta odhaluje tajemství „své“ komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-odhaluje-tajemstvi-sve-komety.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta pomalu odhaluje tajemstv&iacute; sv&eacute; hostitelsk&eacute; komety, kter&aacute; m&aacute; pozoruhodnou paletu vlastnost&iacute; a nečekan&yacute;ch procesů. Vznik&aacute; tak mnohem plastičtěj&scaron;&iacute; obraz jej&iacute;ho chov&aacute;n&iacute;.</p> Mon, 26 Jan 2015 08:57:00 GMT Výzva k zaslání návrhů na společnou vědeckou misi Evropské kosmické agentury a Čínské akademie věd http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-zaslani-navrhu-na-spolecnou-vedeckou-misi-evropske-kosmicke-agentury-a-cinske-akademie-ved.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci ředitelstv&iacute; ESA pro vědu a robotick&yacute; v&yacute;zkum (ESA-SRE) a Č&iacute;nsk&eacute; akademie věd (CAS) zveřejnili v&yacute;zvu pro v&yacute;běr nov&eacute; vědeck&eacute; mise s&nbsp;pl&aacute;novan&yacute;m startem v&nbsp;roce 2021. N&aacute;vrhy za novou vědeckou misi, zahrnuj&iacute;c&iacute; &uacute;čast evropsk&eacute; a č&iacute;nsk&eacute; vědeck&eacute; komunity, je možno zas&iacute;lat do <strong>16. března 2015</strong>.</p> Mon, 26 Jan 2015 07:38:00 GMT Nové družicové technologie pro čistší nízké oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-druzicove-technologie-pro-cistsi-nizke-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Co se dostane nahoru, mus&iacute; j&iacute;t taky dolů. A když přijde na družice, tak se tento bonmot st&aacute;v&aacute; vyžadovan&yacute;m parametrem. Jinak se pro velk&eacute; množstv&iacute; kosmick&eacute;ho smet&iacute; stanou n&iacute;zk&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy nepoužiteln&eacute;.</p> Fri, 23 Jan 2015 06:55:00 GMT Přenastavení kvarteta družic Cluster http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prenastaveni-kvarteta-druzic-cluster.html <p style="text-align: justify;"> Konstelace družic Cluster m&aacute; za &uacute;kol studovat &bdquo;r&aacute;zovou vlnu&ldquo; tvořenou střetem slunečn&iacute;ho větru se sf&eacute;rou vlivu Země. Nyn&iacute; přitom tato sestava pro&scaron;la změnou, když se dvě z&nbsp;kvarteta družic k&nbsp;sobě přibl&iacute;žily t&eacute;měř &bdquo;na dotek&ldquo;.</p> Thu, 22 Jan 2015 06:53:00 GMT Kosmonaut ESA Alexander Gerst obdržel německý Řád za zásluhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-alexander-gerst-obdrzel-nemecky-rad-za-zasluhy.html <p style="text-align: justify;"> Za svůj mimoř&aacute;dn&yacute; př&iacute;nos pro zdar mise Blue Dot na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici v&nbsp;průběhu loňsk&eacute;ho roku ocenil německ&yacute; prezident Joachim Gauck kosmonauta ESA Alexandera Gersta Ř&aacute;dem za z&aacute;sluhy Spolkov&eacute; republiky Německo.</p> Wed, 21 Jan 2015 06:51:00 GMT Čerstvé zásoby a experimenty pro kosmonautku Samanthu Cristoforettiovou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cerstve-zasoby-a-experimenty-pro-kosmonautku-samanthu-cristoforettiovou.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 12. ledna kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; a astronaut NASA Butch Wilmore zachytili s&nbsp;pomoc&iacute; robotick&eacute; paže kosmickou loď Dragon, kter&aacute; dopravila &scaron;esti kosmonautům na orbit&aacute;ln&iacute; z&aacute;kladně ve v&yacute;&scaron;ce 400 km nad na&scaron;&iacute; planetou z&aacute;soby a nov&eacute; experimenty.</p> Tue, 20 Jan 2015 06:46:00 GMT Radiační kamera MX-10 – kosmická technologie z ČR podporuje výuku studentů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radiacni-kamera-mx-10---kosmicka-technologie-z-cr-podporuje-vyuku-studentu.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;stav technick&eacute; a experiment&aacute;ln&iacute; fyziky (&Uacute;TEF) ČVUT ve spolupr&aacute;ci s firmou Jablotron vyvinul unik&aacute;tn&iacute; radiačn&iacute; kameru MX-10. V&yacute;sledkem je inovativn&iacute; high-tech pomůcka, umožňuj&iacute;c&iacute; zobrazen&iacute; č&aacute;stic radiace v re&aacute;ln&eacute;m čase.&nbsp; Kamera je navržena jako laboratorn&iacute; pomůcka pro v&yacute;uku studentů technicky orientovan&yacute;ch středn&iacute;ch a vysok&yacute;ch &scaron;kol. Zař&iacute;zen&iacute; je založeno na pokročil&eacute; detektorov&eacute; technologii Medipix/Timepix, jež byla vyvinuta společn&yacute;m &uacute;sil&iacute;m evropsk&yacute;ch vědeck&yacute;ch t&yacute;mů sdružen&yacute;ch v konzorciu Medipix, mezi jehož v&yacute;znamn&eacute; členy patř&iacute; např&iacute;klad CERN a tak&eacute; pr&aacute;vě &Uacute;TEF ČVUT.</p> Mon, 19 Jan 2015 10:50:00 GMT Raketa Vega je připravena na let s kosmoplánem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-vega-je-pripravena-na-let-s-kosmoplanem.html <p style="text-align: justify;"> Během sv&eacute;ho prvn&iacute;ho leto&scaron;n&iacute;ho startu ponese evropsk&aacute; raketa Vega bezpilotn&iacute; kosmopl&aacute;n ESA, kter&yacute; bude testovat n&aacute;vratov&eacute; technologie pro budouc&iacute; zař&iacute;zen&iacute;.</p> Mon, 19 Jan 2015 10:18:00 GMT Na Marsu byl nalezený přistávací modul Beagle-2 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-marsu-byl-nalezeny-pristavaci-modul-beagle-2.html <p style="text-align: justify;"> Britsk&yacute; v&yacute;sadkov&yacute; modul Beagle-2, kter&yacute; se svezl na sondě ESA Mars Express a kter&yacute; byl u Rud&eacute; planety ztracen&yacute; od roku 2003, se podařilo nal&eacute;zt na sn&iacute;mc&iacute;ch poř&iacute;zen&yacute;ch na jej&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze sondou NASA.</p> Fri, 16 Jan 2015 10:16:00 GMT Generálním ředitelem ESA bude Johann-Dietrich Wörner http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/generalnim-reditelem-esa-bude-johann-dietrich-worner.html <p style="text-align: justify;"> Rada Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) ozn&aacute;mila 18. prosince 2014, že jmenovala nov&yacute;m gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem ESA Johanna-Dietricha W&ouml;rnera. Funkce se ujme 1. července 2015.</p> Thu, 15 Jan 2015 10:15:00 GMT Družice Sentinel-2A prochází předletovými zkouškami http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2a-prochazi-predletovymi-zkouskami.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-2A je pr&aacute;vě teď uprostřed intenzivn&iacute;ho testovac&iacute;ho programu, kter&yacute; m&aacute; zajistit, že bude plně připravena ke startu na svoji misi pro sledov&aacute;n&iacute; pozemsk&eacute;ho pokryvu. K&nbsp;n&iacute; odstartuje v&nbsp;průběhu jara 2015. Družice proch&aacute;z&iacute; testy vibrac&iacute; a dal&scaron;&iacute;ho nam&aacute;h&aacute;n&iacute; stejně jako je ověřov&aacute;no, zdali bez &uacute;hony vydrž&iacute; oddělen&iacute; od nosn&eacute; rakety po dosažen&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Wed, 14 Jan 2015 10:12:00 GMT Kosmonaut v beztíži pocítil sílu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-v-beztizi-pocitil-silu.html <p style="text-align: justify;"> Je to dal&scaron;&iacute; mezn&iacute;k v&nbsp;historii vesm&iacute;rn&eacute; robotiky: na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byl poprv&eacute; proveden&yacute; experiment ESA, kter&yacute; využ&iacute;val joystick přen&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; s&iacute;lu.</p> Tue, 13 Jan 2015 08:48:00 GMT Nejhorší cesta kolem světa http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejhorsi-cesta-kolem-sveta.html <p style="text-align: justify;"> Pokud jste oslavili z&aacute;věr roku v&nbsp;teple sv&eacute;ho domova, najděte si chv&iacute;li na vzpom&iacute;nku na organismy cestuj&iacute;c&iacute; třet&iacute; tř&iacute;dou na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici - při&scaron;roubovan&eacute; k&nbsp;vněj&scaron;&iacute;mu pl&aacute;&scaron;ti bez možnosti jak&eacute;koliv ochrany před vlivem kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;.</p> Mon, 12 Jan 2015 08:47:00 GMT Test nádrží sondy Rosetta je k dispozici pro všechny mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/test-nadrzi-sondy-rosetta-je-k-dispozici-pro-vsechny-mise.html <p style="text-align: justify;"> Test, kter&yacute; byl původně vymy&scaron;len&yacute; pro z&aacute;chranu meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy ESA Rosetta je dnes k&nbsp;dispozici pro v&scaron;echny evropsk&eacute; kosmick&eacute; mise. Pom&aacute;h&aacute; tak zaji&scaron;ťovat, že palivov&eacute; n&aacute;drže družic a sond neprasknou vlivem stresov&yacute;ch podm&iacute;nek.</p> Fri, 09 Jan 2015 08:43:00 GMT Třicet pět let rakety Ariane http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tricet-pet-let-rakety-ariane.html <p style="text-align: justify;"> Před 35 lety začal &uacute;žasn&yacute; př&iacute;běh letů rakety Ariane. Stalo se tak 24. prosince 1979: tento den proměnil evropsk&yacute; sen o vlastn&iacute;m př&iacute;stupu do vesm&iacute;ru v&nbsp;realitu.</p> Thu, 08 Jan 2015 08:39:00 GMT V testovacím středisku ESA se sešly čtyři družice Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-testovacim-stredisku-esa-se-sesly-ctyri-druzice-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Inžen&yacute;ři ESA rozbalili v&iacute;tan&yacute; v&aacute;nočn&iacute; d&aacute;rek: novou navigačn&iacute; družici syst&eacute;mu Galileo. Tato nyn&iacute; projde kompletn&iacute; prověrkou v&nbsp;největ&scaron;&iacute;m testovac&iacute;m středisku ESA, kde bude připravena na cestu do vesm&iacute;ru.</p> Wed, 07 Jan 2015 11:17:00 GMT Sonda Venus Express tiše odešla do noci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-tise-odesla-do-noci.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Venus Express skončila svoji osmiletou misi, během n&iacute;ž v&yacute;razně překonala pl&aacute;novanou životnost. Sondě do&scaron;ly během s&eacute;rie man&eacute;vrů maj&iacute;c&iacute;ch za c&iacute;l zv&yacute;&scaron;it oběžnou dr&aacute;hu po aerobrakingu proveden&eacute;m poč&aacute;tkem roku 2014 pohonn&eacute; hmoty.</p> Tue, 06 Jan 2015 11:15:00 GMT Pozvánka k tendru EUMETSAT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozvanka-k-tendru-eumetsat.html <p style="text-align: justify;"> Dne 16.1. 2015 se v&nbsp;centru EUMETSAT v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadtu uskutečn&iacute; od 10:30 setk&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců k&nbsp;&uacute;časti na tendru &bdquo;<strong>ITT 14/106 - System Administration Service Support for EUMETSAT Invitation to Tender System</strong>&ldquo;. Př&iacute;padn&iacute; z&aacute;jemci jsou vyzv&aacute;ni k&nbsp;registraci skrze e-mailovou adresu <a href="mailto:eumits@eumetsat.int">eumits@eumetsat.int</a>.</p> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Aktu&aacute;ln&iacute; seznam zak&aacute;zek EUMETSATu naleznete <a href="https://eumits.eumetsat.int/EUMITS/pub/pub_citt_list.jsf" target="_blank">zde</a>.</div> Mon, 05 Jan 2015 14:06:00 GMT ESA a hodinky Omega pro kosmonauty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-a-hodinky-omega-pro-kosmonauty.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;v&yacute;carsk&yacute; v&yacute;robce hodinek Omega ozn&aacute;mil novou verzi sv&yacute;ch kosmick&yacute;ch hodinek, kter&eacute; jsou testovan&eacute; a kvalifikovan&eacute; pro vesm&iacute;r ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;ESA. Vych&aacute;zej&iacute; přitom i ze zku&scaron;enost&iacute;, kter&eacute; během letů do vesm&iacute;ru nasb&iacute;ral kosmonaut ESA Jean-Fran&ccedil;ois Clervoy.</p> Mon, 05 Jan 2015 11:14:00 GMT ESA Bulletin 160 (listopad 2014) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-bulletin-160-listopad-2014.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;tomto vyd&aacute;n&iacute; ESA Bulletinu hraj&iacute; v&yacute;znamnou roli fotografie z&nbsp;mise ESA Rosetta coby připom&iacute;nka obdob&iacute; od jej&iacute;ho př&iacute;letu ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko v&nbsp;srpnu 2014 až po přist&aacute;n&iacute; sondy Philae na jej&iacute;m povrch v&nbsp;listopadu 2014.</p> Fri, 02 Jan 2015 11:10:00 GMT Loď ESA změnila dráhu ISS, aby se vyhnula kosmickému smetí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/lod-esa-zmenila-drahu-iss-aby-se-vyhnula-kosmickemu-smeti.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem listopadu se Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&aacute; stanice ocitla v&nbsp;nebezpeč&iacute; sr&aacute;žky s&nbsp;&uacute;lomkem vesm&iacute;rn&eacute;ho smet&iacute;. &bdquo;Kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) ov&scaron;em zažehl sv&eacute; motory, aby přesunul orbit&aacute;ln&iacute; z&aacute;kladnu a jej&iacute;ch &scaron;est obyvatel na bezpečněj&scaron;&iacute; orbitu.</p> Tue, 16 Dec 2014 10:02:00 GMT Družice Galileo začala vysílat navigační signály http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-zacala-vysilat-navigacni-signaly.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; evropsk&aacute; družice Galileo, jedna ze dvou dopraven&yacute;ch v srpnu nosičem Sojuz-Fregat VS09 na nespr&aacute;vnou oběžnou dr&aacute;hu, začala v&nbsp;sobotu 29. listopadu 2014 vys&iacute;lat navigačn&iacute; sign&aacute;ly. Stalo se tak pot&eacute;, co dos&aacute;hla nov&eacute; c&iacute;lov&eacute; orbity a jej&iacute; navigačn&iacute; vybaven&iacute; bylo zapnuto.</p> Mon, 15 Dec 2014 10:01:00 GMT Pět let ve vesmíru: jedna družice, tři mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pet-let-ve-vesmiru-jedna-druzice-tri-mise.html <p style="text-align: justify;"> Družice ESA Proba-2 oslavila pět let pr&aacute;ce na oběžn&eacute; dr&aacute;ze. Od technologick&eacute;ho demonstr&aacute;toru přes slunečn&iacute; observatoř až po meteorologickou platformu: těmito třemi misemi si pro&scaron;la družice, kter&aacute; se stala skutečnou studnic&iacute; dat pro evropsk&eacute; vědce.</p> Fri, 12 Dec 2014 09:56:00 GMT Šestý start Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sesty-start-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) odstartovala nosn&aacute; raketa Ariane 5, kter&aacute; na pl&aacute;novan&eacute; dr&aacute;hy dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Thu, 11 Dec 2014 07:58:00 GMT Chystaná výzva ke společné vědecké misi Evropské kosmické agentury a Čínské akademie věd http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/chystana-vyzva-ke-spolecne-vedecke-misi-evropske-kosmicke-agentury-a-cinske-akademie-ved.html <p style="text-align: justify;"> Ředitelstv&iacute; ESA pro vědu a robotick&yacute; v&yacute;zkum (ESA-SRE) společně s&nbsp;Č&iacute;nskou akademi&iacute; věd (CAS) pl&aacute;nuj&iacute; v&nbsp;lednu 2015 zveřejnit v&yacute;zvu pro v&yacute;běr nov&eacute; vědeck&eacute; mise realizovan&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Cosmic Vision.</p> Wed, 10 Dec 2014 08:19:00 GMT Nové stanice pomohou zlepšit evropské služby vyhledávání a záchrany http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-stanice-pomohou-zlepsit-evropske-sluzby-vyhledavani-a-zachrany.html <p style="text-align: justify;"> Trio stanic se na třech ostrovech probudilo k&nbsp;životu v&nbsp;odlehl&yacute;ch oblastech na&scaron;eho kontinentu. Stanice jsou nyn&iacute; připraveny přijmout t&iacute;sňov&aacute; vol&aacute;n&iacute; skrze družice z&nbsp;cel&eacute; kontinent&aacute;ln&iacute; Evropy a okoln&iacute;ch vod.</p> Wed, 10 Dec 2014 07:57:00 GMT Dvojdružice Proba-3 se přiblížila vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojdruzice-proba-3-se-priblizila-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Průmyslov&iacute; partneři ESA připravili k&nbsp;letu do vesm&iacute;ru dvojici družic, kter&eacute; budou l&eacute;tat ve formaci a kter&eacute; si budou navz&aacute;jem vytv&aacute;řet uměl&eacute; zatměn&iacute; Slunce.</p> Tue, 09 Dec 2014 07:56:00 GMT Mezinárodní konference o rentgenové optice v astronomii AXRO 2014 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/mezinarodni-konference-o-rentgenove-optice-v-astronomii-axro-2014.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;Praze se již posedm&eacute;, od 9. do 11. prosince 2014, uskutečn&iacute; za &uacute;časti předn&iacute;ch světov&yacute;ch kapacit oboru mezin&aacute;rodn&iacute; setk&aacute;n&iacute; odborn&iacute;ků zab&yacute;vaj&iacute;c&iacute;ch se rentgenovou astronomi&iacute; - AXRO 2014. C&iacute;lem setk&aacute;n&iacute; je mj. diskutovat nejnověj&scaron;&iacute; technologie pro budouc&iacute; rentgenov&eacute; družice.</p> Mon, 08 Dec 2014 08:30:00 GMT Úspěšný test lodi Orion otevřel dveře servisnímu modulu ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uspesny-test-lodi-orion-otevrel-dvere-servisnimu-modulu-esa.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;spě&scaron;n&yacute; let a přist&aacute;n&iacute; kosmick&eacute; lodi NASA Orion v&nbsp;p&aacute;tek 5. prosince vydl&aacute;ždil cestu do budouc&iacute; pilotovan&eacute; průzkumn&eacute; mise. Jejich z&aacute;kladem se stane i servisn&iacute; modul, kter&yacute; dod&aacute; ESA.</p> Mon, 08 Dec 2014 08:28:00 GMT Tisková zpráva - ČR se v Lucemburku zúčastnila zasedání Rady ESA na ministerské úrovni http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/tiskova-zprava---cr-se-v-lucemburku-zucastnila-zasedani-rady-esa-na-ministerske-urovni.html <p style="text-align: justify;"> Delegace ČR veden&aacute; n&aacute;městkem ministra dopravy Karlem Dobe&scaron;em se dne 2. 12. 2014 v Lucemburku z&uacute;častnila zased&aacute;n&iacute; Rady Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) na ministersk&eacute; &uacute;rovni. Od vstupu ČR do ESA v&nbsp;roce 2008 se ČR z&uacute;častnila takov&eacute;ho zased&aacute;n&iacute; teprve potřet&iacute;. Rada ESA na ministersk&eacute; &uacute;rovni totiž zpravidla zased&aacute; ve tř&iacute; až čtyřlet&yacute;ch intervalech. Tentokr&aacute;t se jednalo o mimoř&aacute;dn&eacute; zased&aacute;n&iacute;, kter&eacute; bylo pokračov&aacute;n&iacute;m zased&aacute;n&iacute; Rady ESA na ministersk&eacute; &uacute;rovni z&nbsp;roku 2012, kter&eacute; nebylo form&aacute;lně ukončeno.</p> Fri, 05 Dec 2014 12:13:00 GMT Družice Sentinel-3A byla dokončena http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-byla-dokoncena.html <p style="text-align: justify;"> Už v&iacute;ce než osmn&aacute;ct měs&iacute;ců skl&aacute;daj&iacute; inžen&yacute;ři kousek po kousku novou družici ESA Sentinel-3A. Pot&eacute; co ji nejnověji doplnili o sadu př&iacute;strojů, kter&eacute; n&aacute;m budou poskytovat informace o zemsk&eacute;m pokryvu a oce&aacute;nech, je zař&iacute;zen&iacute; již kompletn&iacute; a připraveno na testov&aacute;n&iacute;.</p> Fri, 05 Dec 2014 07:06:00 GMT Laserová komunikace nabízí rychlý přenos dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/laserova-komunikace-nabizi-rychly-prenos-dat.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1A a Alphasat si připsaly v&yacute;znamn&eacute; prvenstv&iacute;, když vzd&aacute;lenost t&eacute;měř 36 tis&iacute;c kilometrů překlenuly pomoc&iacute; laserov&eacute; komunikace. D&iacute;ky tomuto inovativn&iacute;mu způsobu před&aacute;v&aacute;n&iacute; informac&iacute; je možn&eacute; dod&aacute;vat na Zemi sn&iacute;mky jen okamžik pot&eacute;, co jsou z&iacute;skan&eacute;.</p> Thu, 04 Dec 2014 07:04:00 GMT Seminář na téma "H2020 Applications in Satellite Navigation" http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/seminar-na-tema-h2020-applications-in-satellite-navigation.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;reakci na <a href="http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/otevreny-nove-vyzvy-v-horizontu-2020-oblast-space.html">otevřen&iacute; nov&yacute;ch v&yacute;zev v&nbsp;programu Horizont 2020 - oblast Space</a> poř&aacute;d&aacute; Agentura pro evropsk&yacute; GNSS (GSA) dne 14. ledna 2015 informačn&iacute; semin&aacute;ř &quot;H2020 Applications in Satellite Navigation&quot; zaměřen&yacute; pouze na&nbsp;GNSS, kter&yacute; se bude konat na Fakultě elektrotechnick&eacute; ČVUT, ul. Technick&aacute; 2, Praha 7.<o:p></o:p></p> Wed, 03 Dec 2014 15:14:00 GMT Na pevných základech http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-pevnych-zakladech.html <p style="text-align: justify;"> Milovn&iacute;ci architektury a historie si mohou oddychnout: stabilitu historick&yacute;ch staveb je nyn&iacute; možn&eacute; sledovat v&nbsp;re&aacute;ln&eacute;m čase s&nbsp;pomoc&iacute; techniky, kter&aacute; m&aacute; sv&eacute; kořeny ve vesm&iacute;ru.</p> Wed, 03 Dec 2014 07:03:00 GMT Sopka Fogo na radarových snímcích z družice Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sopka-fogo-na-radarovych-snimcich-z-druzice-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&eacute; sn&iacute;mky z&iacute;skan&eacute; družic&iacute; Sentinel-1A pom&aacute;haj&iacute; monitorovat pohyby zemsk&eacute;ho povrchu po erupci sopky Fogo.</p> Tue, 02 Dec 2014 10:00:00 GMT Družice pomáhají vyhodnotit riziko epidemií http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pomahaji-vyhodnotit-riziko-epidemii.html <p> Dozvědět se co nejv&iacute;ce o na&scaron;ich nepř&aacute;tel&iacute;ch skrze družice n&aacute;m pom&aacute;h&aacute; bojovat s&nbsp;nemocemi &scaron;&iacute;řen&yacute;mi hmyzem a dal&scaron;&iacute;mi &scaron;kůdci.</p> Mon, 01 Dec 2014 07:01:00 GMT Logo kosmonauta Tima Peakeho pro misi Principia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/logo-kosmonauta-tima-peakeho-pro-misi-principia.html <p style="text-align: justify;"> Po těžk&eacute;m v&yacute;běrov&eacute;m procesu bylo zvoleno logo pro misi Principia kosmonauta ESA Timothyho Peakeho na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici v&nbsp;roce 2015.</p> Fri, 28 Nov 2014 09:58:00 GMT Bezpečnější letecký prostor pro Evropu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bezpecnejsi-letecky-prostor-pro-evropu.html <p style="text-align: justify;"> Partnerstv&iacute; mezi ESA a britsk&yacute;m satelitn&iacute;m oper&aacute;torem Inmarsatem v&nbsp;hodně 15 mil. &euro; m&aacute; zajistit vět&scaron;&iacute; bezpečnost leteck&eacute; dopravy nad Evropou poč&iacute;naje rokem 2018.</p> Thu, 27 Nov 2014 09:57:00 GMT V Portugalsku se otevírá inkubátor podnikání ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-portugalsku-se-otevira-inkubator-podnikani-esa.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;Portugalsku bylo otevřeno nejnověj&scaron;&iacute; středisko ESA BIC (Business Incubation Centre), kter&eacute; m&aacute; za c&iacute;l pom&aacute;hat podnikatelům a zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;m firm&aacute;m uv&aacute;dět kosmick&eacute; technologie a služby do nekosmick&yacute;ch oblast&iacute; jako jsou např&iacute;klad zdravotnictv&iacute;, doprava a energetika.</p> Wed, 26 Nov 2014 09:55:00 GMT Společné prohlášení představitelů agentur zapojených do programu Mezinárodní kosmické stanice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spolecne-prohlaseni-predstavitelu-agentur-zapojenych-do-programu-mezinarodni-kosmicke-stanice.html <p style="text-align: justify;"> Představitel&eacute; agentur zapojen&yacute;ch do programu ISS (International Space Station) z&nbsp;Kanady, Evropy, Japonska, Ruska a Spojen&yacute;ch st&aacute;tů se 4. listopadu 2014 setkali v&nbsp;Pař&iacute;ži. Vedouc&iacute; zainteresovan&yacute;ch agentur při t&eacute;to př&iacute;ležitosti vydali n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; prohl&aacute;&scaron;en&iacute;:</p> Tue, 25 Nov 2014 09:54:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová dorazila na orbitální stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-dorazila-na-orbitalni-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; loď Sojuz TMA-15M vypu&scaron;těn&aacute; z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu se po &scaron;estihodinov&eacute;m letu bezpečně připojila k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Na toto unik&aacute;tn&iacute; v&yacute;zkumn&eacute; pracovi&scaron;tě tak dopravila kosmonautku ESA Samanthu Cristoforettiovou společně s&nbsp;dal&scaron;&iacute;mi dvěma členy pos&aacute;dky, aby zde mohli n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch pět měs&iacute;ců ž&iacute;t a pracovat.</p> Mon, 24 Nov 2014 07:25:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová se chystá na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-se-chysta-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; je plně připravena na svůj pětiměs&iacute;čn&iacute; pobyt na stanici ISS (International Space Station). Ze Země odstartuje v&nbsp;neděli z&nbsp;kosmodromu Bajkonur společně s&nbsp;rusk&yacute;m velitelem Antonen &Scaron;kaplerovem a americk&yacute;m palubn&iacute;m inžen&yacute;rem Terrym Virtsem.</p> Fri, 21 Nov 2014 07:23:00 GMT Evropská 3D tiskárna se chystá na kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropska-3d-tiskarna-se-chysta-na-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; evropsk&aacute; 3D tisk&aacute;rna se chyst&aacute; na cestu do vesm&iacute;ru. Na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici bude instalov&aacute;na v&nbsp;průběhu př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku.</p> Thu, 20 Nov 2014 07:21:00 GMT Tři přistání pro výsadkový modul mise Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tri-pristani-pro-vysadkovy-modul-mise-rosetta-1.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;sadkov&yacute; modul mise Rosetta dokončil po zhruba 57 hodin&aacute;ch pr&aacute;ce svoji prim&aacute;rn&iacute; misi na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Wed, 19 Nov 2014 07:19:00 GMT ESA vyzývá vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci v rámci nových ročníků programů „Drop Your Thesis!“ a „Spin Your Thesis!“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyzyva-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-mikro-a-hypergravitaci-v-ramci-novych-rocniku-programu-drop-your-thesis-a-spin-your-thesis.html <p style="text-align: justify;"> ESA Education Office otevřela v&yacute;zvu pro vysoko&scaron;kolsk&eacute; studenty k pod&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty, kter&eacute; budou realizov&aacute;ny v r&aacute;mci nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ho ročn&iacute;ho soutěže &bdquo;Drop Your Thesis!&ldquo; a &bdquo;Spin Your Thesis!&ldquo;. Vlastn&iacute; soutěže se pak uskutečn&iacute; od&nbsp;z&aacute;ř&iacute; do listopadu r. 2015.</p> Tue, 18 Nov 2014 08:28:00 GMT Tři přistání pro výsadkový modul mise Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tri-pristani-pro-vysadkovy-modul-mise-rosetta.html <p> Pot&eacute;, co se přist&aacute;vac&iacute; modul Philae poprv&eacute; v&nbsp;historii dotknul komety, jsou vědci a technici plně zaměstn&aacute;n&iacute; anal&yacute;zou nov&eacute;ho světa a informac&iacute; t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se přist&aacute;n&iacute;.</p> Tue, 18 Nov 2014 07:17:00 GMT Přistání! Výsadkový modul Philae sondy Rosetta dosáhl komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristani-vysadkovy-modul-philae-sondy-rosetta-dosahl-komety.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA Rosetta hladce vysadila modul Philae na kometě. Stalo se tak poprv&eacute; v&nbsp;historii, co se něco podobn&eacute;ho podařilo.</p> Fri, 14 Nov 2014 08:50:00 GMT Družice Galileo míří na novou oběžnou dráhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-miri-na-novou-obeznou-drahu.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; navigačn&iacute; družice syst&eacute;mu Galileo - jedna ze dvou, kter&eacute; zůstaly po nepřesn&eacute;m startu letos v&nbsp;l&eacute;tě na &scaron;patn&eacute; dr&aacute;ze - uskutečn&iacute; tento měs&iacute;c s&eacute;rii man&eacute;vrů. Ty mj. potvrd&iacute; jej&iacute; perfektn&iacute; technick&yacute; stav.</p> Thu, 13 Nov 2014 08:47:00 GMT Časový rozpis přistání modulu Philae z mise Rosetta na kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/casovy-rozpis-pristani-modulu-philae-z-mise-rosetta-na-komete.html <p style="text-align: justify;"> Na blogu sondy ESA Rosetta je k dispozici přesn&yacute; časov&yacute; rozpis kritick&yacute;ch aktivit spojen&yacute;ch se sestupem a přist&aacute;n&iacute;m na kometě, kter&yacute; pokr&yacute;v&aacute; 11. a 12. listopadu 2014.</p> Tue, 11 Nov 2014 22:02:00 GMT Rosetta proměňuje sci-fi v realitu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rosetta-promenuje-sci-fi-v-realitu.html <p style="text-align: justify;"> Představte si: v&nbsp;pozad&iacute; je bez&uacute;tě&scaron;n&aacute; krajina a Mistr spolu s&nbsp;mladou Učednic&iacute; se připravuj&iacute; proměnit okoln&iacute; horninu do podoby planet a měs&iacute;ců, asteroidů a komet. Tyto světy se pak vzn&aacute;&scaron;&iacute; nad jejich hlavami a toč&iacute; se na drah&aacute;ch kolem symbolick&eacute;ho Slunce.</p> Tue, 11 Nov 2014 22:01:00 GMT Loučí se „oblast J“, představuje se Agilkia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/louci-se-oblast-j-predstavuje-se-agilkia.html <p style="text-align: justify;"> Oblast na kometě 67P/Čuryjumov-Gerasimenko, kam se chyst&aacute; 12. listopadu přist&aacute;t v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae mise Rosetta, už m&aacute; sv&eacute; jm&eacute;no: Agilkia.</p> Tue, 11 Nov 2014 13:03:00 GMT Kosmonaut ESA Alexander Gerst se bezpečně vrátil na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-alexander-gerst-se-bezpecne-vratil-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst, rusk&yacute; velitel Maksim Surajev a astronaut NASA Reid Wiseman se vr&aacute;tili na Zemi. Přist&aacute;li v&nbsp;kaza&scaron;sk&eacute; stepi.</p> Mon, 10 Nov 2014 12:54:00 GMT Provoz systému GMES/Copernicus je zajištěný až do roku 2021 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/provoz-systemu-gmes-copernicus-je-zajisteny-az-do-roku-2021.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise a ESA podepsaly přelomovou dohodu o budouc&iacute;m provozu syst&eacute;mu GMES/Copernicus. Ta m&aacute; hodnotu 3 mld. &euro; a t&yacute;k&aacute; se ř&iacute;zen&iacute; plus implementace &bdquo;kosmick&eacute;ho segmentu&ldquo; syst&eacute;mu v&nbsp;letech 2014 až 21.</p> Fri, 07 Nov 2014 08:12:00 GMT Otevřeny nové výzvy v Horizontu 2020, oblast Space http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/otevreny-nove-vyzvy-v-horizontu-2020-oblast-space.html <p> Dne 4.11.2014 byly otevřeny čtyři nov&eacute; v&yacute;zvy v programu Horizont 2020 pro oblast Space, s uz&aacute;věrkou <strong>8.4.2015</strong>. Jedn&aacute; se konkr&eacute;tně o tato t&eacute;mata:</p> Thu, 06 Nov 2014 11:12:00 GMT Divoká jízda kosmonauta Alexandera Gersta z vesmíru do Německa http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/divoka-jizda-kosmonauta-alexandera-gersta-z-vesmiru-do-nemecka.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst str&aacute;vil t&eacute;měř &scaron;est měs&iacute;ců na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, kde se věnoval prov&aacute;děn&iacute; experimentů a tak&eacute; &uacute;držbě t&eacute;to unik&aacute;tn&iacute; mikrogravitačn&iacute; laboratoře. Po přist&aacute;n&iacute; v&nbsp;Kazachst&aacute;nu se stane prvn&iacute;m kosmonautem ESA, kter&yacute; se vr&aacute;t&iacute; na rehabilitaci př&iacute;mo do Evropy.</p> Thu, 06 Nov 2014 08:11:00 GMT Podnikatelé se v prestižním klání zaměřili na systém Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podnikatele-se-v-prestiznim-klani-zamerili-na-system-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Přelomov&yacute; přij&iacute;mač sign&aacute;lu Galileo z&iacute;skat hlavn&iacute; cenu v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m ročn&iacute;ku kl&aacute;n&iacute; ESNC (European Satellite Navigation Competition), zat&iacute;mco Cenu ESA za inovace z&iacute;skal př&iacute;stroj pro monitorov&aacute;n&iacute; pohybu velk&yacute;ch objektů, jako jsou kami&oacute;nov&eacute; n&aacute;věsy, kontejnery nebo třeba j&iacute;zdn&iacute; kola.</p> Wed, 05 Nov 2014 08:09:00 GMT První uzel systému EDRS se připravuje na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-uzel-systemu-edrs-se-pripravuje-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; komponent evropsk&eacute; kosmick&eacute; &bdquo;datov&eacute; d&aacute;lnice&ldquo; pro&scaron;el letos v&nbsp;l&eacute;tě několika kritick&yacute;mi testy, kter&eacute; replikovaly tvrd&eacute; podm&iacute;nky panuj&iacute;c&iacute; během startu stejně jako podm&iacute;nky kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;, ve kter&eacute;m se n&aacute;sledně ocitne.</p> Tue, 04 Nov 2014 08:08:00 GMT Start rakety Vega s kosmoplánem ESA byl odložený http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-rakety-vega-s-kosmoplanem-esa-byl-odlozeny.html <p style="text-align: justify;"> Start rakety Vega s&nbsp;experiment&aacute;ln&iacute;m kosmopl&aacute;nem ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), kter&yacute; se měl uskutečnit 18. listopadu z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně, byl odložen&yacute;. Stalo se tak proto, aby bylo umožněno proveden&iacute; dodatečn&yacute;ch anal&yacute;z letov&eacute; trajektorie nosiče Vega.</p> Mon, 03 Nov 2014 07:13:00 GMT Vláda ČR schválila Národní kosmický plán 2014 – 2019 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vlada-cr-schvalila-narodni-kosmicky-plan-2014---2019.html <p style="text-align: justify;"> Dne 27.10. 2014 vl&aacute;da ČR sv&yacute;m usnesen&iacute;m č. 872 schv&aacute;lila N&aacute;rodn&iacute; kosmick&yacute; pl&aacute;n na obdob&iacute; 2014 - 2019 (d&aacute;le NKP 2014), jehož <strong>hlavn&iacute;m c&iacute;lem je zv&yacute;&scaron;en&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute; konkurenceschopnosti ČR a jej&iacute; technologick&eacute; a inovačn&iacute; &uacute;rovně</strong>. NKP 2014 tak představuje strategii ČR v dal&scaron;&iacute;m rozvoji kapacit a schopnost&iacute; jej&iacute;ho průmyslu a akademick&eacute; sf&eacute;ry a v maximalizaci n&aacute;vratnosti veřejn&yacute;ch investic v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Fri, 31 Oct 2014 07:13:00 GMT Družice Sentinel-1A dělá oceány bezpečnější http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-dela-oceany-bezpecnejsi.html <p> Už v&nbsp;prvn&iacute;ch dnech sv&eacute;ho operačn&iacute;ho provozu poskytla družice Sentinel-1A data pro n&aacute;mořn&iacute; služby v&nbsp;Arktidě.</p> Fri, 31 Oct 2014 05:05:00 GMT Příprava na Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-mars.html <p> Ne nepodobni chirurgům na operačn&iacute;m s&aacute;le pracuj&iacute; technici ESA zahaleni a v&nbsp;rou&scaron;k&aacute;ch v&nbsp;ultračist&eacute; mikrobiologick&eacute; laboratoři. Tato opatřen&iacute; maj&iacute; zajistit, že &scaron;pičkov&eacute; senzory nebudou kontaminov&aacute;ny před cestou na Rudou planetu pozemsk&yacute;mi mikroby.</p> Thu, 30 Oct 2014 07:03:00 GMT Ochrana (nejen) před žárem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ochrana-nejen-pred-zarem.html <p> D&iacute;ky pr&aacute;ci ESA a &scaron;pičkov&yacute;m vl&aacute;knům použ&iacute;van&yacute;m ve skafandrech budou m&iacute;t již brzy &scaron;v&eacute;d&scaron;t&iacute; ocel&aacute;ři k&nbsp;dispozici bezpečněj&scaron;&iacute; a př&iacute;jemněj&scaron;&iacute; pracovn&iacute; spodn&iacute; pr&aacute;dlo.</p> Wed, 29 Oct 2014 07:02:00 GMT Evropa si zajistila novou generaci meteorologických družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropa-si-zajistila-novou-generaci-meteorologickych-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Kontrakt na dod&aacute;vku tř&iacute; p&aacute;rů družic MSG (MetOp Second Generation) zaji&scaron;ťuje kontinuitu z&aacute;kladn&iacute;ch informac&iacute; nezbytn&yacute;ch pro zaji&scaron;těn&iacute; předpovědi počas&iacute; a monitorov&aacute;n&iacute; klimatick&yacute;ch změn v&nbsp;budouc&iacute;ch dek&aacute;d&aacute;ch.</p> Mon, 27 Oct 2014 11:35:00 GMT První družice systému GMES/Copernicus je operační http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-systemu-gmes-copernicus-je-operacni.html <p style="text-align: justify;"> Přeb&iacute;rac&iacute; a ověřovac&iacute; f&aacute;ze mise Sentinel-1A byla dokončena a zodpovědnost za provoz družice byla před&aacute;na operačn&iacute;mu t&yacute;mu. Jej&iacute; data jsou od poč&aacute;tku ř&iacute;jna k&nbsp;dispozici v&scaron;em uživatelům.</p> Fri, 24 Oct 2014 11:33:00 GMT Dvojice družic Galileo předána ve výborném stavu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojice-druzic-galileo-predana-ve-vybornem-stavu.html <p style="text-align: justify;"> Dvojice plně funkčn&iacute;ch družic Galileo byla nyn&iacute; před&aacute;na sv&yacute;m provozovatelům. Otevřel se tak prostor pro dal&scaron;&iacute; starty těchto navigačn&iacute;ch satelitů.</p> Thu, 23 Oct 2014 11:32:00 GMT Kosmické lepidlo otevírá prostor pro nové mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicke-lepidlo-otevira-prostor-pro-nove-mise.html <p style="text-align: justify;"> Nov&eacute; ultrastabiln&iacute; lepidlo, kter&eacute; je plodem v&yacute;zkumu ESA, by mohlo b&yacute;t kl&iacute;čem k&nbsp;mont&aacute;ži superpevn&yacute;ch struktur ve vesm&iacute;ru. Ať jsou to velk&eacute; teleskopy, př&iacute;stroje nebo ant&eacute;ny, kter&eacute; n&aacute;m umožn&iacute; nahl&iacute;žet do vzd&aacute;len&yacute;ch hlubin vesm&iacute;ru či naopak zaostřit n&aacute;&scaron; pohled na mateřskou planetu.</p> Wed, 22 Oct 2014 11:30:00 GMT Družice CryoSat odhaluje tajemství hlubin http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-odhaluje-tajemstvi-hlubin.html <p style="text-align: justify;"> &bdquo;Ledov&aacute; mise&ldquo; ESA CryoSat byla použita k&nbsp;vytvořen&iacute; nov&eacute; gravitačn&iacute; mapy, kter&aacute; odhalila tis&iacute;ce dosud nezmapovan&yacute;ch podmořsk&yacute;ch hor, hřebenů a hlubokooce&aacute;nsk&yacute;ch struktur. Což n&aacute;m nab&iacute;z&iacute; zcela nov&yacute; pohled na ty č&aacute;sti oce&aacute;nů, kter&eacute; nab&iacute;zej&iacute; stopy formov&aacute;n&iacute; a rozpadu kontinentů.</p> Mon, 20 Oct 2014 22:01:00 GMT ESA potvrdila vybrané přistávací místo na kometě pro modul Philae http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-potvrdila-vybrane-pristavaci-misto-na-komete-pro-modul-philae.html <p style="text-align: justify;"> ESA potvrdila, že sonda Rosetta po&scaron;le svůj v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae do prim&aacute;rn&iacute; přist&aacute;vac&iacute; oblasti na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko tak, jak bylo pl&aacute;nov&aacute;no: tedy 12. listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku. Půjde o historicky prvn&iacute; pokus o měkk&eacute; přist&aacute;n&iacute; automatu vyroben&eacute;ho lidskou rukou na kometě.</p> Sun, 19 Oct 2014 22:01:00 GMT Pátý letošní start rakety Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/paty-letosni-start-rakety-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně byla vypu&scaron;těna nosn&aacute; raketa Ariane 5, kter&aacute; na stanoven&eacute; dr&aacute;hy dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic. Jde o satelity Intelsat-30/DLA-1 a Arsat-1.</p> Fri, 17 Oct 2014 08:32:00 GMT Pojmenujte místo přistání mise Rosetta na kometě! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pojmenujte-misto-pristani-mise-rosetta-na-komete.html <p style="text-align: justify;"> ESA a partneři zapojen&iacute; do programu Rosetta vyz&yacute;vaj&iacute; nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost, aby navrhla n&aacute;měty pro pojmenov&aacute;n&iacute; m&iacute;sta na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko, na kter&eacute;m 12. listopadu 2014 přistane v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae.</p> Thu, 16 Oct 2014 08:29:00 GMT Kosmický viking Andreas Mogensen představil logo své mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-viking-andreas-mogensen-predstavil-logo-sve-mise.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen představil embl&eacute;my, kter&eacute; ho doprovod&iacute; během cesty na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. A to už v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce.</p> Wed, 15 Oct 2014 10:26:00 GMT Pro misi ExoMars 2018 byla vybrána čtyři možná místa přistání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pro-misi-exomars-2018-byla-vybrana-ctyri-mozna-mista-pristani.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;běr přist&aacute;vac&iacute;ch m&iacute;st pro meziplanet&aacute;rn&iacute; sondu ExoMars v&nbsp;roce 2018 byl z&uacute;žen na čtyři lokality. Evropsk&yacute; mobiln&iacute; robot m&aacute; v jedn&eacute; z&nbsp;nich p&aacute;trat po stop&aacute;ch života: ať minul&eacute;ho či př&iacute;tomn&eacute;ho.</p> Tue, 14 Oct 2014 10:25:00 GMT Otevírání dveří do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/otevirani-dveri-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Stejn&eacute; zař&iacute;zen&iacute;, kter&eacute; otev&iacute;r&aacute; dveře v&nbsp;autobusech nebo letadlech, může b&yacute;t využito k&nbsp;zaji&scaron;těn&iacute; př&iacute;konu energie během &scaron;pičkov&yacute;ch odběrů družic.</p> Mon, 13 Oct 2014 10:23:00 GMT Observatoř Gaia objevila svoji první supernovu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-gaia-objevila-svoji-prvni-supernovu.html <p style="text-align: justify;"> Během skenov&aacute;n&iacute; oblohy za &uacute;čelem přesn&eacute;ho měřen&iacute; pozic a pohybů hvězd v&nbsp;na&scaron;&iacute; galaxii objevila observatoř ESA Gaia svoji prvn&iacute; hvězdnou explozi - ov&scaron;em ve velmi vzd&aacute;len&eacute; galaxii.</p> Fri, 10 Oct 2014 10:20:00 GMT Nové nástroje zjednoduší využití dat z misí Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-nastroje-zjednodusi-vyuziti-dat-z-misi-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Družice řady Sentinel&nbsp;jsou vyv&iacute;jeny předev&scaron;&iacute;m za &uacute;čelem dod&aacute;vky informac&iacute; pro služby t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se životn&iacute;ho prostřed&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu Copernicus. Ov&scaron;em stejně tak je možn&eacute; jejich data využ&iacute;t k&nbsp;lep&scaron;&iacute;mu pochopen&iacute; fungov&aacute;n&iacute; Země z&nbsp;vědeck&eacute;ho hlediska. Aby se tak dělo co nejefektivněj&scaron;&iacute;m způsobem, představila ESA tři nov&eacute; softwarov&eacute; n&aacute;stroje z&nbsp;kategorie open-source.</p> Thu, 09 Oct 2014 10:22:00 GMT Seminář k problematice bezpečnostní certifikace užitečného zatížení (experimentů) pro ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seminar-k-problematice-bezpecnostni-certifikace-uzitecneho-zatizeni-experimentu-pro-iss.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <st1:metricconverter productid="27. a" w:st="on">27. a</st1:metricconverter> 28. listopadu 2014 poř&aacute;d&aacute; ESA semin&aacute;ř k problematice bezpečnostn&iacute; certifikace užitečn&eacute;ho zat&iacute;žen&iacute; (experimentů) pro Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici (ISS). Semin&aacute;ř se uskutečn&iacute; v&nbsp;technologick&eacute;m centru ESA ESTEC v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku.</p> Thu, 09 Oct 2014 07:07:00 GMT Byla zahájena plavba lodi pro kosmoplán ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/byla-zahajena-plavba-lodi-pro-kosmoplan-esa.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem ř&iacute;jna vyplula z&nbsp;italsk&eacute;ho Janova loď, jej&iacute;mž &uacute;kolem je př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c zachr&aacute;nit z&nbsp;vln Tich&eacute;ho oce&aacute;nu bezpilotn&iacute; kosmopl&aacute;n ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle). Jeho let je pl&aacute;novan&yacute; na př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c.</p> Wed, 08 Oct 2014 10:21:00 GMT Brána do vesmíru se otevřela tisícům návštěvníků http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/brana-do-vesmiru-se-otevrela-tisicum-navstevniku.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;neděli 5. ř&iacute;jna 2014 měla nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost možnost nav&scaron;t&iacute;vit v&nbsp;r&aacute;mci dne otevřen&yacute;ch dveř&iacute; &bdquo;technick&eacute; srdce&ldquo; ESA - středisko ESTEC. Zde měla možnost setkat se s&nbsp;kosmonauty, prohl&eacute;dnout si kosmick&yacute; hardware nebo nav&scaron;t&iacute;vit testovac&iacute; zař&iacute;zen&iacute; - a tv&aacute;ř&iacute; v&nbsp;tv&aacute;ř stanout před &uacute;chvatn&yacute;m světem průzkumu vesm&iacute;ru.</p> Tue, 07 Oct 2014 10:19:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst je připravený na výstup do volného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-je-pripraveny-na-vystup-do-volneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst str&aacute;vil posledn&iacute; čtyři měs&iacute;ce v&nbsp;relativn&iacute;m bezpeč&iacute; Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, ale v&nbsp;&uacute;ter&yacute; se vyd&aacute; do otevřen&eacute;ho prostoru. Doprovod&iacute; astronauta NASA Reida Wisemana v&nbsp;r&aacute;mci sedmihodinov&eacute; kosmick&eacute; proch&aacute;zky.</p> Mon, 06 Oct 2014 10:18:00 GMT Kosmoplán ESA je na cestě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-na-ceste.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) je připraveno k&nbsp;letu. Svoji posledn&iacute; cestu před startem zah&aacute;jilo z&nbsp;Nizozemska, odkud se vydalo na cestu do Francouzsk&eacute; Guayany.</p> Fri, 03 Oct 2014 09:22:00 GMT Vířící polární mrak na Titanu je chladný a toxický http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/virici-polarni-mrak-na-titanu-je-chladny-a-toxicky.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Cassini odhalila, že nad jižn&iacute;m p&oacute;lem největ&scaron;&iacute;ho měs&iacute;ce Titan planety Saturn se nach&aacute;z&iacute; obrovsk&yacute; toxick&yacute; mrak. Objevila se zde pot&eacute;, co se atmosf&eacute;ra dramaticky ochladila.</p> Thu, 02 Oct 2014 09:21:00 GMT Levné širokopásmové družicové připojení pro každého http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/levne-sirokopasmove-druzicove-pripojeni-pro-kazdeho.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;irokop&aacute;smov&eacute; družicov&eacute; připojen&iacute;, kter&eacute; je snadno dostupn&eacute; kdekoliv na světě samozřejmě stoj&iacute; nemal&eacute; pen&iacute;ze. Ov&scaron;em nyn&iacute; už existuje způsob, kter&yacute; ukazuje oper&aacute;torům znaj&iacute;c&iacute;m potřeby sv&yacute;ch z&aacute;kazn&iacute;ků způsob, jak sn&iacute;žit n&aacute;klady.</p> Wed, 01 Oct 2014 09:17:00 GMT Mise Blue Dot je v poločase http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-blue-dot-je-v-polocase.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst m&aacute; za sebou polovinu z&nbsp;&scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; mise Blue Dot. Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici přitom dnes sd&iacute;l&iacute; jen se dvěma sv&yacute;mi kolegy: rusk&yacute;m kosmonautem Maksimem Surajevem a americk&yacute;m astronautem Reidem Wisemanem.</p> Tue, 23 Sep 2014 10:32:00 GMT Aktualizace informací o stavu družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/aktualizace-informaci-o-stavu-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; a &scaron;est&aacute; družice Galileo jsou od startu 22. srpna v&nbsp;bezpečn&eacute;m stavu a pod plnou kontrolou ř&iacute;dic&iacute;ho střediska ESA v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadtu. A to navzdory skutečnosti, že byly nosnou raketou vyvedeny na niž&scaron;&iacute; eliptickou dr&aacute;hu, než byla pl&aacute;novan&aacute; kruhov&aacute; orbita.</p> Mon, 22 Sep 2014 10:31:00 GMT Letadla nové generace nabízejí klíč k menším a chytřejším družicím http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/letadla-nove-generace-nabizeji-klic-k-mensim-a-chytrejsim-druzicim.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; v&yacute;početn&iacute; technika, kter&aacute; pomohla roz&scaron;&iacute;řit možnosti komerčn&iacute;ch letadel při redukci jejich palubn&iacute;ho elektronick&eacute;ho vybaven&iacute;, je nyn&iacute; aplikov&aacute;na tak&eacute; na družice.</p> Thu, 18 Sep 2014 22:01:00 GMT „Vodní mise“ ESA zvyšuje potravinovou bezpečnost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vodni-mise-esa-zvysuje-potravinovou-bezpecnost.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA (Soil Moisture and Ocean Salinity) překročila svůj st&iacute;n, když začala b&yacute;t využ&iacute;v&aacute;na k&nbsp;jin&eacute;mu &uacute;čelu, než byla původně navržena. T&iacute;m bylo sb&iacute;r&aacute;n&iacute; kritick&yacute;ch informac&iacute; pro lep&scaron;&iacute; pochopen&iacute; koloběhu vody; nyn&iacute; jsou j&iacute; z&iacute;sk&aacute;van&aacute; data využ&iacute;v&aacute;na k&nbsp;předpov&iacute;d&aacute;n&iacute; sucha a zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute; v&yacute;nosů v&nbsp;oblastech n&aacute;chyln&yacute;ch k hladomoru.</p> Wed, 17 Sep 2014 22:01:00 GMT Křídlo pro Sentinel-2A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kridlo-pro-sentinel-2a.html <p style="text-align: justify;"> Sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute; zemsk&eacute;ho povrchu bezprecedentn&iacute; rychlost&iacute; a s&nbsp;vysok&yacute;m rozli&scaron;en&iacute;m se opět o něco přibl&iacute;žilo pot&eacute;, co př&iacute;&scaron;t&iacute; družice Sentinel dostala panel sv&yacute;ch slunečn&iacute;ch bateri&iacute;. T&iacute;m byla zah&aacute;jena půlročn&iacute; testovac&iacute; kampaň, na jej&iacute;mž konci bude př&iacute;prava na start a vypu&scaron;těn&iacute; do vesm&iacute;ru př&iacute;&scaron;t&iacute; rok v&nbsp;dubnu.</p> Tue, 16 Sep 2014 22:01:00 GMT Místem pro přistání na kometě bude „oblast J“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mistem-pro-pristani-na-komete-bude-oblast-j.html <p> V&yacute;sadkov&yacute; modul Philae mise Rosetta zam&iacute;ř&iacute; do oblasti J na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Toto m&iacute;sto nab&iacute;z&iacute; největ&scaron;&iacute; vědeck&yacute; potenci&aacute;l a minim&aacute;ln&iacute; riziko pro přist&aacute;n&iacute; ve srovn&aacute;n&iacute; s&nbsp;ostatn&iacute;mi zvažovan&yacute;mi oblastmi.</p> Tue, 16 Sep 2014 10:29:00 GMT Navštivte místo zrodu sondy Rosetta v „technickém srdci“ ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navstivte-misto-zrodu-sondy-rosetta-v-technickem-srdci-esa.html <p style="text-align: justify;"> Půlstolet&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit vyvrchol&iacute; letos na podzim historicky prvn&iacute;m přist&aacute;n&iacute;m sondy na kometě, kter&aacute; uskutečn&iacute; mise ESA Rosetta letos v&nbsp;listopadu. Kr&aacute;tce před touto zlomovou ud&aacute;lost&iacute; se ov&scaron;em už v&nbsp;neděli 5. ř&iacute;jna naskytne unik&aacute;tn&iacute; př&iacute;ležitost nav&scaron;t&iacute;vit rodi&scaron;tě sondy Rosetta. A nejen j&iacute;, ale i cel&eacute; dlouh&eacute; řady evropsk&yacute;ch mis&iacute;.</p> Fri, 12 Sep 2014 10:13:00 GMT Padesát let prvotřídní kosmické vědy se připomíná v Ženevě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/padesat-let-prvotridni-kosmicke-vedy-se-pripomina-v-zeneve.html <p style="text-align: justify;"> Dne 12. z&aacute;ř&iacute; se uskutečn&iacute; zvl&aacute;&scaron;tn&iacute; akce, jej&iacute;mž c&iacute;lem je oslava pades&aacute;ti let evropsk&eacute; spolupr&aacute;ce v&nbsp;oblasti kosmick&yacute;ch věd. Akce se uskutečn&iacute; v&nbsp;Ženevě.</p> Thu, 11 Sep 2014 10:11:00 GMT Upozornění pro média: oznámení místa přistání sondy Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-oznameni-mista-pristani-sondy-rosetta.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; se mohou 15. z&aacute;ř&iacute; z&uacute;častnit v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži ozn&aacute;men&iacute; v&yacute;běru m&iacute;sta přist&aacute;n&iacute; v&yacute;sadkov&eacute;ho modulu Philae mise Rosetta. Na tomto m&iacute;stě se v&nbsp;listopadu modul pokus&iacute; o prvn&iacute; měkk&eacute; přist&aacute;n&iacute; na povrchu komety v&nbsp;historii.</p> Wed, 10 Sep 2014 10:08:00 GMT ESA vyzývá vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v hypergravitaci v rámci programu „Spin Your Thesis! 2015“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyzyva-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-hypergravitaci-v-ramci-programu-spin-your-thesis-2015.html <p style="text-align: justify;"> ESA Education Office otevřela v uplynul&yacute;ch dnech v&yacute;zvu pro vysoko&scaron;kolsk&eacute; studenty k pod&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty, kter&eacute; budou realizov&aacute;ny v&nbsp;r&aacute;mci nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ho ročn&iacute;ho soutěže &bdquo;Spin Your Thesis!&ldquo;. Vlastn&iacute; soutěž se pak uskutečn&iacute; v&nbsp;z&aacute;ř&iacute; a ř&iacute;jnu r. 2015.</p> Tue, 02 Sep 2014 12:42:00 GMT Doplňující informace o anomálii při vynášení družic systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/doplnujici-informace-o-anomalii-pri-vynaseni-druzic-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Operace s&nbsp;družicemi Galileo č&iacute;slo 5 a 6 pokračuj&iacute; hladce.&nbsp;Obě zař&iacute;zen&iacute; nyn&iacute; maj&iacute; sv&eacute; sady slunečn&iacute;ch bateri&iacute; plně vyklopen&eacute; a dod&aacute;vaj&iacute;c&iacute; energii.</p> Mon, 01 Sep 2014 09:57:00 GMT Vítězové soutěže příletu sondy Rosetta ke kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vitezove-souteze-priletu-sondy-rosetta-ke-komete.html <p style="text-align: justify;"> Když meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta přil&eacute;tala ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko, vyzvala ESA nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost, aby se k&nbsp;tomuto dobrodružstv&iacute; přidala. A to tak, že bude sd&iacute;let obr&aacute;zky ze sv&yacute;ch cest: do z&aacute;bavn&eacute; soutěže se zapojily stovky &uacute;častn&iacute;ků, o jejichž v&yacute;tvorech rozhodovalo t&eacute;měř 23 tis&iacute;c hlasů.</p> Fri, 29 Aug 2014 09:55:00 GMT Vyhlášení zakázky "Zavádění aplikací a služeb využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČR" http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyhlaseni-zakazky-zavadeni-aplikaci-a-sluzeb-vyuzivajici-druzicove-navigacni-systemy-galileo-a-egnos-v-cr.html <p style="text-align: justify;"> Na z&aacute;kladě požadavku Ministerstva dopravy vyz&yacute;v&aacute; Technologick&aacute; agentura Česk&eacute; republiky&nbsp;(TAČR)&nbsp;v r&aacute;mci programu veřejn&yacute;ch zak&aacute;zek ve v&yacute;zkumu, experiment&aacute;ln&iacute;m v&yacute;voji a inovac&iacute;ch pro potřeby st&aacute;tn&iacute; spr&aacute;vy (program &bdquo;BETA&ldquo;) zainteresovan&eacute; subjekty k pod&aacute;n&iacute; nab&iacute;dek na realizaci studie zaměřen&eacute; na problematiku zav&aacute;děn&iacute; aplikac&iacute; a služeb využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicov&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my Galileo a EGNOS v ČR.</p> Thu, 28 Aug 2014 10:13:00 GMT Gravitační měření začínají nový život http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/gravitacni-mereni-zacinaji-novy-zivot.html <p> Družice ESA GOCE je již minulost&iacute;. Ale v&scaron;echna měřen&iacute; posb&iacute;ran&aacute; během jej&iacute; aktivn&iacute; životnosti při letu na sam&eacute; hraně atmosf&eacute;ry včetně z&aacute;věrečn&eacute; f&aacute;ze mise, kdy se do n&iacute; dokonce vnořila, byla nyn&iacute; shrom&aacute;žděna do jednoho souboru. T&iacute;m vznikly zcela nov&eacute; vědeck&eacute; př&iacute;ležitosti.</p> Thu, 28 Aug 2014 09:54:00 GMT Informace ohledně anomálie při vynášení družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informace-ohledne-anomalie-pri-vynaseni-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Středisko ESA ESOC (European Space Operations Centre) ne&uacute;navně pracuje s oběma nově vynesen&yacute;mi družicemi syst&eacute;mu Galileo.</p> Wed, 27 Aug 2014 09:53:00 GMT Z rudého Marsu na zelenou Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/z-rudeho-marsu-na-zelenou-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Jak může senzor pro analyzov&aacute;n&iacute; atmosf&eacute;ry Marsu pomoci sn&iacute;žit emise sklen&iacute;kov&yacute;ch plynů na Zemi? Třeba t&iacute;m, že se vyd&aacute; tam, kde zat&iacute;m nebyl ž&aacute;dn&yacute; člověk či stroj.</p> Tue, 26 Aug 2014 09:52:00 GMT Anomálie při vynášení družic Galileo raketou Sojuz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/anomalie-pri-vynaseni-druzic-galileo-raketou-sojuz.html <p style="text-align: justify;"> Po ozn&aacute;men&iacute; společnosti Arianespace o anom&aacute;lii během nav&aacute;děn&iacute; družic Galileo na c&iacute;lovou dr&aacute;hu, zji&scaron;ťuj&iacute; t&yacute;my dodavatelů stejně jako z&nbsp;kosmick&yacute;ch agentur zapojen&yacute;ch do &uacute;vodn&iacute;ch operac&iacute; jej&iacute; možn&yacute; dopad na celou misi.</p> Mon, 25 Aug 2014 09:49:00 GMT Dvojice družic Galileo byla usazena na nosič Sojuz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojice-druzic-galileo-byla-usazena-na-nosic-sojuz.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; dvojice družic syst&eacute;mu Galileo byla um&iacute;stěna na nosnou raketu Sojuz, č&iacute;mž dokončila př&iacute;pravu před cestou do vesm&iacute;ru.</p> Thu, 21 Aug 2014 22:01:00 GMT Pracovní příležitosti v Agentuře pro evropský GNSS (GSA) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/pracovni-prilezitosti-v-agenture-pro-evropsky-gnss-gsa-1.html <p style="text-align: justify;"> Využijte př&iacute;ležitost a staňte se zaměstnancem Agentury pro Evropsk&yacute; GNSS (GSA), s&iacute;dl&iacute;c&iacute; od r. 2012 v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch.&nbsp;&nbsp;V současnosti jsou otevřena v&yacute;běrov&aacute; ř&iacute;zen&iacute; na<strong> 5 pracovn&iacute;ch pozic</strong>. Na webov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch GSA v sekci <a href="http://www.gsa.europa.eu/gsa/job-opportunities" target="_blank">Job opportunities</a> naleznete podrobn&eacute; informace.</p> Thu, 21 Aug 2014 07:10:00 GMT I letos se kosmonauti vydají do podzemí v rámci experimentu ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/i-letos-se-kosmonauti-vydaji-do-podzemi-v-ramci-experimentu-esa.html <p style="text-align: justify;"> ESA každoročně pos&iacute;l&aacute; &scaron;est kosmonautů do jeskyn&iacute; na italsk&eacute;m ostrově Sardinie. Zde absolvuj&iacute; dvout&yacute;denn&iacute; simulovanou kosmickou misi.</p> Wed, 20 Aug 2014 22:01:00 GMT Experti ESA a CNES jsou připraveni na první oblety družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experti-esa-a-cnes-jsou-pripraveni-na-prvni-oblety-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Vzlet družic syst&eacute;mu Galileo s&nbsp;pořadov&yacute;m č&iacute;slem 5 a 6 je pl&aacute;novan&yacute; na p&aacute;tek 22. srpna ve 12:27 h (14:27 h středoevropsk&eacute;ho času) na palubě rakety Sojuz. Ta odstartuje z&nbsp;kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně.</p> Wed, 20 Aug 2014 13:58:00 GMT Výzva k předložení návrhů na realizaci mise střední velikosti (M4) v rámci programu ESA´s Cosmic Vision http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-predlozeni-navrhu-na-realizaci-mise-stredni-velikosti-m4-v-ramci-programu-esas-cosmic-vision.html <p style="text-align: justify;"> Ředitelstv&iacute; ESA pro vědu a robotick&yacute; průzkum zveřejnilo dne <strong>19.8.2014 </strong>v&yacute;zvu zaměněnou na předložen&iacute; n&aacute;vrhu mise M4, realizovanou v r&aacute;mci programu Cosmic Vision. Strop rozpočtu dan&eacute; mise je stanoven na č&aacute;stku 450 mil. EUR, start mise je pl&aacute;novan na r. 2025.</p> Tue, 19 Aug 2014 12:18:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst řídil automobil z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-ridil-automobil-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Ač pracuje na oběžn&eacute; dr&aacute;ze Země, man&eacute;vroval kosmonaut ESA Alexander Gerst s&nbsp;evropsk&yacute;m robotem Eurobot, kter&yacute; se nach&aacute;zel na povrchu na&scaron;&iacute; planety. Provedl ho s&eacute;ri&iacute; delik&aacute;tn&iacute;ch man&eacute;vrů, č&iacute;mž demonstroval možnost spojen&iacute; kosmonautů s&nbsp;mobiln&iacute;mi roboty v&nbsp;jin&eacute;m světě.</p> Mon, 18 Aug 2014 22:01:00 GMT Úspěch letní školy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uspech-letni-skoly.html <p style="text-align: justify;"> Mlad&iacute; vědci z&nbsp;cel&eacute;ho světa se se&scaron;li na dvout&yacute;denn&iacute;m kurzu konan&eacute;m v&nbsp;hlavn&iacute;m středisku d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země ESA ESRIN (European Space Research Institute) v&nbsp;italsk&eacute;m Frascati.</p> Sun, 17 Aug 2014 22:01:00 GMT „Porodní asistenti“ družic Galileo jsou připraveni na další start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/porodni-asistenti-druzic-galileo-jsou-pripraveni-na-dalsi-start.html <p style="text-align: justify;"> T&yacute;m ESA, kter&yacute; je připraven&yacute; převz&iacute;t kontrolu nad př&iacute;&scaron;t&iacute;mi družicemi syst&eacute;mu Galileo ihned pot&eacute;, co dos&aacute;hnou pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy, je plně připraven&yacute;. Se startem satelitů se poč&iacute;t&aacute; v&nbsp;průběhu srpna.</p> Fri, 15 Aug 2014 17:48:00 GMT Sonda Rosetta dorazila k cílové kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-dorazila-k-cilove-komete.html <p style="text-align: justify;"> Po desetilet&eacute;m st&iacute;h&aacute;n&iacute; sv&eacute;ho c&iacute;le se sonda ESA Rosetta stala historicky prvn&iacute;m lidmi vyroben&yacute;m tělesem, kter&eacute; začalo doprov&aacute;zet kometu. T&iacute;m se otevřela zcela nov&aacute; kapitola v&nbsp;průzkumu Slunečn&iacute; soustavy.</p> Thu, 14 Aug 2014 09:49:00 GMT „Kosmický náklaďák“ ATV provedl závěrečné automatické připojení k ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-nakladak-atv-provedl-zaverecne-automaticke-pripojeni-k-iss.html <p style="text-align: justify;"> Během naprosto bezchybn&eacute; demonstrace techniky a dovednost&iacute; se p&aacute;t&yacute; a posledn&iacute; vyroben&yacute; &bdquo;kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ATV Georges Lema&icirc;tre připojil 12. srpna k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Zah&aacute;jil tak zde svůj půlročn&iacute; pobyt; jeho c&iacute;lem je doplněn&iacute; z&aacute;sob a zaji&scaron;těn&iacute; man&eacute;vrů stanice.&nbsp;</p> Wed, 13 Aug 2014 09:48:00 GMT Nová videa pro školy připomínají úspěšný start „kosmického náklaďáku“ ATV-5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-videa-pro-skoly-pripominaji-uspesny-start-kosmickeho-nakladaku-atv-5.html <p style="text-align: justify;"> Po vzru&scaron;uj&iacute;c&iacute;m startu p&aacute;t&eacute; z&aacute;sobovac&iacute; družice ATV (Automated Transfer Vehicle) představuje vzděl&aacute;vac&iacute; sekce ESA Education s&eacute;rii nov&yacute;ch pořadů pro středo&scaron;kolsk&eacute; učitele. Ti tak budou moci n&aacute;zorně v&nbsp;r&aacute;mci sv&yacute;ch tř&iacute;d představovat z&aacute;klady fyziky a chemie - a propojit je s&nbsp;kosmick&yacute;mi aplikacemi.</p> Tue, 12 Aug 2014 09:45:00 GMT „Kosmický náklaďák“ ESA veze zásoby na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-nakladak-esa-veze-zasoby-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; dopravn&iacute; loď ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) je připravena zakotvit v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 12. srpna u Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice. Na orbit&aacute;ln&iacute; v&yacute;zkumnou z&aacute;kladnu přiveze v&iacute;ce než &scaron;est tun kritick&yacute;ch z&aacute;sob a vědeck&yacute;ch experimentů.</p> Mon, 11 Aug 2014 09:30:00 GMT Probuďte se, roboti! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/probudte-se-roboti.html <p style="text-align: justify;"> Programovat, hr&aacute;t si a n&aacute;sledně ř&iacute;dit sv&eacute;ho kosmick&eacute;ho droida: studenti z&nbsp;cel&eacute; Evropy mohou ř&iacute;dit letku minidružic na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici jako v&yacute;sledek &uacute;chvatn&eacute; kosmick&eacute; robotick&eacute; hry.</p> Fri, 08 Aug 2014 09:29:00 GMT Sledování kvality vody http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-kvality-vody.html <p style="text-align: justify;"> Jeden z&nbsp;minul&yacute;ch v&iacute;tězů soutěže Copernicus Masters - organizace EOMAP - při&scaron;la s&nbsp;novou webovou aplikac&iacute;, kter&aacute; poskytuje denně aktualizovan&eacute; mapy kvality australsk&yacute;ch pobřežn&iacute;ch vod.</p> Thu, 07 Aug 2014 09:27:00 GMT Sonda Rosetta změřila teplotu komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-zmerila-teplotu-komety.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta provedla prvn&iacute; měřen&iacute; teploty sv&eacute; c&iacute;lov&eacute; komety. To odhalilo, že jej&iacute; povrch je př&iacute;li&scaron; hork&yacute; na to, aby byl pokryt&yacute; ledem, a mus&iacute; se tak na něm vyskytovat temn&aacute; a prachov&aacute; vrstva.</p> Wed, 06 Aug 2014 12:04:00 GMT Sonda Venus Express dosáhla nové oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-dosahla-nove-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Venus Express dos&aacute;hla po ukončen&iacute; experimentu s&nbsp;aerobrakingem nov&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy. Na n&iacute; obnov&iacute; pozorov&aacute;n&iacute; fascinuj&iacute;c&iacute; planety Venu&scaron;e, kter&eacute; bude trvat je&scaron;tě několik měs&iacute;ců.</p> Tue, 05 Aug 2014 12:03:00 GMT Jak sonda Rosetta přilétá ke kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-sonda-rosetta-prileta-ke-komete.html <p style="text-align: justify;"> Po cestě dlouh&eacute; v&iacute;ce než 6,4 miliardy kilometrů Slunečn&iacute; soustavou se sonda ESA Rosetta bl&iacute;ž&iacute; ke sv&eacute;mu c&iacute;li. Jak ale ono setk&aacute;n&iacute; zat&iacute;m prob&iacute;h&aacute;, resp. proběhne?</p> Mon, 04 Aug 2014 11:56:00 GMT Nejnovější „kosmický náklaďák“ ATV zamířil na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejnovejsi-kosmicky-nakladak-atv-zamiril-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&yacute; a z&aacute;roveň posledn&iacute; &bdquo;kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) odstartoval v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 29. července z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (Francouzsk&aacute; Guayana). Jeho c&iacute;lem je Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&aacute; stanice.&nbsp;</p> Fri, 01 Aug 2014 16:09:00 GMT Observatoř Gaia zahájila operační provoz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-gaia-zahajila-operacni-provoz-1.html <p style="text-align: justify;"> Po intenzivn&iacute;m testov&aacute;n&iacute; př&iacute;mo ve vesm&iacute;ru, během kter&eacute;ho se objevila cel&aacute; řada nečekan&yacute;ch v&yacute;zev, je sonda ESA maj&iacute;c&iacute; zmapovat miliardu hvězd Gaia připravena zah&aacute;jila operačn&iacute; provoz.&nbsp;</p> Thu, 31 Jul 2014 16:07:00 GMT Položte kosmonautovi Gerstovi osobně otázku v rámci akce SocialSpace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/polozte-kosmonautovi-gerstovi-osobne-otazku-v-ramci-akce-socialspace.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst sd&iacute;l&iacute; překr&aacute;sn&eacute; sn&iacute;mky z&nbsp;vesm&iacute;ru na sv&yacute;ch webov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch na soci&aacute;ln&iacute;ch m&eacute;di&iacute;ch, což pout&aacute; pozornost tis&iacute;ců lid&iacute; na cel&eacute;m světě. Napadla V&aacute;s při jejich prohl&iacute;žen&iacute; nějak&aacute; zaj&iacute;mav&aacute; ot&aacute;zka? Pokud ano, můžete se Alexandera Gersta pracuj&iacute;c&iacute;ho na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici zeptat již 22. srpna 2014, kdy se bude konat akce ESA SocialSpace.</p> Wed, 30 Jul 2014 16:06:00 GMT Sonda Venus Express opět nabírá výšku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-opet-nabira-vysku.html <p style="text-align: justify;"> Po zhruba měs&iacute;ci operac&iacute; na sn&iacute;žen&eacute; dr&aacute;ze, kter&aacute; ji přiv&aacute;děla až na pouh&yacute;ch 130 km k&nbsp;povrchu Venu&scaron;e, zahajuje sonda Venus Express nab&iacute;r&aacute;n&iacute; v&yacute;&scaron;ky. To bude trvat patn&aacute;ct dn&iacute; a nejbliž&scaron;&iacute; bod přibl&iacute;žen&iacute; k&nbsp;planetě se zvedne na 460 km.</p> Tue, 29 Jul 2014 16:04:00 GMT Ohnivý rozpad zásobovací družice ATV bude pozorovaný zevnitř http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ohnivy-rozpad-zasobovaci-druzice-atv-bude-pozorovany-zevnitr.html <p style="text-align: justify;"> Když bude posledn&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; loď ESA pro Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici hořet na konci sv&eacute; mise v&nbsp;atmosf&eacute;ře, jej&iacute; poledn&iacute; okamžiky spojen&eacute; s&nbsp;destrukc&iacute; trupu bude zevnitř zaznamen&aacute;vat unik&aacute;tn&iacute; infračerven&aacute; kamera.</p> Sun, 27 Jul 2014 22:01:00 GMT Co je nového na misi Blue Dot? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-je-noveho-na-misi-blue-dot.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst pokračuje ve sv&eacute; pr&aacute;ci v&nbsp;r&aacute;mci mise Blue Dot ve využ&iacute;v&aacute;n&iacute; Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Fri, 25 Jul 2014 09:32:00 GMT „Kosmický náklaďák“ ATV-5 je naložený a uzavřený http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicky-nakladak-atv-5-je-nalozeny-a-uzavreny.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&yacute; &bdquo;kosmick&yacute; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV (Automated Transfer Vehicle) je nyn&iacute; připraven&yacute; ke startu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, ke kter&eacute;mu by mělo doj&iacute;t 29. července ve 23:44 h GMT (tedy v 1:44 h středoevropsk&eacute;ho času 30. července) na palubě rakety Ariane 5. Ta vzl&eacute;tne z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Thu, 24 Jul 2014 09:29:00 GMT Informační systémy pro zemědělství a lesnictví – konference „ISAF 2014“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informacni-systemy-pro-zemedelstvi-a-lesnictvi---konference-isaf-2014.html <p style="text-align: justify;"> V pořad&iacute; již osmn&aacute;ct&aacute; mezin&aacute;rodn&iacute; konference o informačn&iacute;ch syst&eacute;mech pro zemědělstv&iacute; a lesnictv&iacute; se uskutečn&iacute; v loty&scaron;sk&eacute; Jelgavě ve dnech 15. - 17. z&aacute;ř&iacute; 2014.</p> Wed, 23 Jul 2014 12:46:00 GMT Kosmoplán ESA je připravený k letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-pripraveny-k-letu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmopl&aacute;n ESA se chyst&aacute; představit n&aacute;vratov&eacute; technologie po nekonvenčn&iacute;m startu na palubě rakety Vega již letos v&nbsp;listopadu.</p> Wed, 23 Jul 2014 08:44:00 GMT Pracovní příležitosti v Agentuře pro evropský GNSS (GSA) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/pracovni-prilezitosti-v-agenture-pro-evropsky-gnss-gsa.html <p style="text-align: justify;"> Využijte př&iacute;ležitost a staňte se zaměstnancem Agentury pro Evropsk&yacute; GNSS (GSA), s&iacute;dl&iacute;c&iacute; od r. 2012 v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch. &nbsp;Na webov&yacute;ch str&aacute;nk&aacute;ch GSA v sekci <a href="http://www.gsa.europa.eu/gsa/job-opportunities" target="_blank">Job opportunities</a> naleznete podrobn&eacute; informace o <strong>voln&yacute;ch pracovn&iacute;ch m&iacute;stech</strong>.</p> Tue, 22 Jul 2014 13:34:00 GMT Konference “eCall Days Germany 2014“ http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/konference-ecall-days-germany-2014.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 16. a 17. z&aacute;ř&iacute; 2014 se v budově zastoupen&iacute; spolkov&eacute; země Doln&iacute; Sasko v Berl&iacute;ně uskutečn&iacute; v pořad&iacute; již&nbsp;čtvrt&aacute; konference &ldquo;eCall Days Germany 2014&ldquo;, zaměřuj&iacute;c&iacute; se na problematiku syst&eacute;mu eCall, kter&yacute; bude v př&iacute;padě nehody zaji&scaron;ťovat automatick&eacute; t&iacute;sňov&eacute; vol&aacute;n&iacute; z paluby vozidla na t&iacute;sňovou linku 112.</p> Tue, 22 Jul 2014 10:06:00 GMT ESA vybrala jméno pro misi kosmonauta Tima Peakea http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vybrala-jmeno-pro-misi-kosmonauta-tima-peakea.html <p style="text-align: justify;"> Když se v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce vyd&aacute; kosmonaut ESA Tim Peake na svoji &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; n&aacute;v&scaron;těvu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, ponese jeho mise n&aacute;zev Principia.</p> Tue, 22 Jul 2014 08:43:00 GMT Upozornění pro média: setkání sondy Rosetta s kometou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-setkani-sondy-rosetta-s-kometou.html <p style="text-align: justify;"> Po desetilet&eacute; cestě bezbřeh&yacute;m vesm&iacute;rem bude sonda ESA Rosetta přepisovat již 6. srpna historii: stane se prvn&iacute;m automatem vyroben&yacute;m lidskou rukou, kter&yacute; začne dlouhodobě doprov&aacute;zet kometu. Při t&eacute;to př&iacute;ležitosti ESA zve do střediska ESOC (European Space Operations Centre) v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadtu z&aacute;stupce m&eacute;di&iacute;, aby byli svědky tohoto &uacute;chvatn&eacute;ho okamžiku.</p> Mon, 21 Jul 2014 08:38:00 GMT Mise Athena bude studovat vesmír vysokých energií a teplot http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-athena-bude-studovat-vesmir-vysokych-energii-a-teplot.html <p style="text-align: justify;"> ESA vybrala jako svoji druhou vědeckou misi ze tř&iacute;dy L (Large) pokročil&yacute; teleskop Athena, kter&yacute; bude pracovat v&nbsp;oblasti fyziky vysok&yacute;ch energi&iacute; a teplot.</p> Sun, 13 Jul 2014 22:01:00 GMT Systém Galileo je založený na superpřesném čase http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-je-zalozeny-na-superpresnem-case.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&yacute; satelitn&iacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo, kter&yacute; představuje kombinaci družic stejně jako pozemn&iacute;ch stanic, je v&nbsp;planet&aacute;rn&iacute;m měř&iacute;tku zdrojem superpřesn&eacute;ho času. St&aacute;vaj&iacute;c&iacute; testov&aacute;n&iacute; ukazuje, že syst&eacute;m dosahuje velmi dobr&yacute;ch v&yacute;sledků: odchylku m&aacute; průměru deset miliardtin sekundy.</p> Thu, 10 Jul 2014 22:01:00 GMT Výsadkové plavidlo nabízí bezpečné přistání pro vozidla na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vysadkove-plavidlo-nabizi-bezpecne-pristani-pro-vozidla-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; projekt ESA z&nbsp;kategorie StarTiger se skončil &uacute;spěchem: v&yacute;sadkov&aacute; kvadrokopt&eacute;ra bezpečně doletěla nad určen&eacute; m&iacute;sto, kde n&aacute;sledně mezi kameny hladce vysadila robotick&eacute; vozidlo.</p> Wed, 09 Jul 2014 22:01:00 GMT Kterak se zpět do Evropy vrátí bezpilotní raketoplán IXV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-se-zpet-do-evropy-vrati-bezpilotni-raketoplan-ixv.html <p style="text-align: justify;"> Nedaleko Tosk&aacute;nsk&eacute;ho pobřež&iacute; v&nbsp;It&aacute;lii proběhlo cvičen&iacute; lodi i pos&aacute;dky, kter&eacute; se maj&iacute; zapojit do z&aacute;chrany evropsk&eacute; bezpilotn&iacute;ho raketopl&aacute;nu IXV v&nbsp;průběhu listopadu.</p> Tue, 08 Jul 2014 22:01:00 GMT Má trojrozměrný tisk v kosmických aktivitách budoucnost? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ma-trojrozmerny-tisk-v-kosmickych-aktivitach-budoucnost.html <p style="text-align: justify;"> Objekty vyti&scaron;těn&eacute; na 3D tisk&aacute;rn&aacute;ch slibuj&iacute; revoluci v&nbsp;kosmick&eacute;m průmyslu: umožn&iacute; totiž rychle vytvořit prakticky cokoliv, co bude pr&aacute;vě teď potřeba. Ale maj&iacute; 3D tisk&aacute;rny skutečně ten spr&aacute;vn&yacute; předpoklad pro cestu do vesm&iacute;ru? ESA se nyn&iacute; pokus&iacute; zjistit, zdali tomu tak je či nen&iacute;.</p> Mon, 07 Jul 2014 22:01:00 GMT Výzva k předložení návrhů na zřízení platformy ESA Technology Transfer Broker http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-predlozeni-navrhu-na-zrizeni-platformy-esa-technology-transfer-broker.html <p style="text-align: justify;"> Vzhledem k&nbsp;současn&eacute;mu dynamick&eacute;mu v&yacute;voji v&nbsp;oblasti podpory nov&yacute;ch firem, nov&yacute;ch technologi&iacute; a jejich transferu v&nbsp;r&aacute;mci aktivit ESA je v&nbsp;z&aacute;jmu ČR využ&iacute;t možnosti vstoupit do s&iacute;tě zprostředkovatelů transferu technologi&iacute; (TTN) co nejdř&iacute;ve. Hlavn&iacute;m c&iacute;lem zapojen&iacute; ČR do TTN je pos&iacute;lit konkurenceschopnost česk&eacute;ho průmyslu, podpořit a usnadnit přenos kosmick&yacute;ch technologi&iacute; do oblast&iacute; mimo kosmick&yacute;ch aktivit a naopak. Česk&eacute; subjekty disponuj&iacute;c&iacute; pr&aacute;vy du&scaron;evn&iacute;ho vlastnictv&iacute; k&nbsp;určit&eacute; technologii tak z&iacute;skaj&iacute; vět&scaron;&iacute; možnost nab&iacute;zet sv&eacute; know-how v&nbsp;člensk&yacute;ch st&aacute;tech ESA.</p> Mon, 07 Jul 2014 14:26:00 GMT Kometa, k níž míří sonda Rosetta, přichází každou sekundou o dvě sklenice vody http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-k-niz-miri-sonda-rosetta-prichazi-kazdou-sekundou-o-dve-sklenice-vody.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta zjistila, že kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko uvolňuje každou sekundu tolik vody, že by naplnila dvě běžn&eacute; sklenice. A to navzdory skutečnosti, že je je&scaron;tě 583 mili&oacute;nů kilometrů od Slunce.</p> Sun, 06 Jul 2014 22:01:00 GMT Z jedné kapky krve lze provést kontrolu zdraví kosmonautů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/z-jedne-kapky-krve-lze-provest-kontrolu-zdravi-kosmonautu.html <p style="text-align: justify;"> ESA vyr&aacute;b&iacute; prototyp testovac&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute;, kter&eacute; poskytne pos&aacute;dk&aacute;m Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice během několika minut z&nbsp;jedin&eacute; kapičky krve diagn&oacute;zu zdravotn&iacute;ho stavu. Zař&iacute;zen&iacute; m&aacute; umožnit rychlou kontrolu zdravotn&iacute;ho stavu a kontrolu z&aacute;věrů vědeck&yacute;ch v&yacute;zkumů.</p> Thu, 03 Jul 2014 22:01:00 GMT Experimentální kosmoplán před závěrečnými zkouškami http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experimentalni-kosmoplan-pred-zaverecnymi-zkouskami.html <p style="text-align: justify;"> Zař&iacute;zen&iacute; IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) dorazilo do Nizozemska, kde absolvuje posledn&iacute; kolo testů před sv&yacute;m letem na pr&aacute;h vesm&iacute;ru v&nbsp;listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Wed, 02 Jul 2014 22:01:00 GMT Kometa sondy Rosetta: očekávejte neočekávané http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-sondy-rosetta-ocekavejte-neocekavane.html <p style="text-align: justify;"> Na sn&iacute;mku poř&iacute;zen&eacute;m poč&aacute;tkem června zachytila meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta kometu, ke kter&eacute; m&iacute;ř&iacute;. Oproti předchoz&iacute;m z&aacute;běrům se přitom ukazuje, že kometa m&iacute;rně zesl&aacute;bla: t&iacute;m bylo opět demonstrov&aacute;no nepředv&iacute;dateln&eacute; chov&aacute;n&iacute; těchto &uacute;žasn&yacute;ch objektů.</p> Tue, 01 Jul 2014 22:01:00 GMT Veřejná konzultace k OS SIS ICD http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/verejna-konzultace-k-os-sis-icd.html <p> Evropsk&aacute; komise za &uacute;čelem veřejn&eacute; konzultace&nbsp;představila novou verzi dokumentu, jenž definuje otevřenou službu syst&eacute;mu Galileo, tzv. &quot;Signal in Space Interface Control Document, SIS ICD&quot;.</p> Tue, 01 Jul 2014 14:56:00 GMT Co přineslo 3. české uživatelské fórum Copernicus? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-prineslo-3-ceske-uzivatelske-forum-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 10. - 11. června 2014 proběhlo <strong>3. česk&eacute; uživatelsk&eacute; f&oacute;rum Copernicus</strong>, v leto&scaron;n&iacute;m roce zaměřen&eacute; na radarov&aacute; data a navazuj&iacute;c&iacute; služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA, česk&aacute; informačn&iacute; agentura životn&iacute;ho prostřed&iacute;, ve spolupr&aacute;ci s Ministerstvem životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvem dopravy, se z&uacute;častnilo v&iacute;ce než 100 česk&yacute;ch i zahraničn&iacute;ch &uacute;častn&iacute;ků. Zahraničn&iacute; zastoupen&iacute; bylo reprezentov&aacute;no zejm&eacute;na Evropskou komis&iacute;, Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou agenturou pro životn&iacute; prostřed&iacute;. Akce byla v leto&scaron;n&iacute;m roce za&scaron;t&iacute;těna mezin&aacute;rodn&iacute; konferenc&iacute; <a href="http://www.european-space-solutions.eu/" target="_blank">European Space Solutions</a>.</p> Tue, 01 Jul 2014 10:17:00 GMT Na Azorách byla otevřena nová stanice systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-azorach-byla-otevrena-nova-stanice-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Uprostřed Atlantick&eacute;ho oce&aacute;nu se objevil nov&yacute; př&iacute;růstek do celosvětov&eacute; pozemn&iacute; infrastruktury navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Naleznete jej na portugalsk&eacute;m ostrově Santa Maria, kter&yacute; je souč&aacute;st&iacute; Azor.</p> Mon, 30 Jun 2014 22:01:00 GMT Mise Swarm odhalila měnící se magnetické pole http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-swarm-odhalila-menici-se-magneticke-pole.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; sada dat ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; z&nbsp;tř&iacute;družicov&eacute; mise ESA SWARM odhalila aktu&aacute;ln&iacute; změny v&nbsp;magnetick&eacute;m poli, kter&eacute; chr&aacute;n&iacute; na&scaron;i planetu.</p> Sun, 29 Jun 2014 22:01:00 GMT Výzkum i kosmické vycházky na orbitální stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzkum-i-kosmicke-vychazky-na-orbitalni-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Tři t&yacute;dny po zah&aacute;jen&iacute; mise kosmonauta ESA Alexandera Gersta s&nbsp;n&aacute;zvem Blue Dot na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici se může nově př&iacute;choz&iacute; host č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce věnovat v&yacute;zkumu v&nbsp;t&eacute;to unik&aacute;tn&iacute; mikrogravitačn&iacute; laboratoři.</p> Fri, 27 Jun 2014 06:11:00 GMT Sledování změn klimatu z oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-zmen-klimatu-z-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Jak družice pohybuj&iacute;c&iacute; se vysoko nad na&scaron;imi hlavami z&iacute;sk&aacute;vaj&iacute; z&aacute;kladn&iacute; informace o efektech klimatick&yacute;ch změn na na&scaron;i planetu? Vědeck&eacute; a politick&eacute; organizace se t&eacute;to ot&aacute;zce věnovaly na pr&aacute;vě skončen&eacute; konferenci v&nbsp;Lond&yacute;ně.</p> Wed, 25 Jun 2014 22:01:00 GMT Letos v říjnu bude ve středisku ESA ESTEC den otevřených dveří http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/letos-v-rijnu-bude-ve-stredisku-esa-estec-den-otevrenych-dveri.html <p style="text-align: justify;"> Chcete na vlastn&iacute; oči vidět&nbsp;m&iacute;sto, kde se zrodil &bdquo;st&iacute;hač komet&ldquo; Rosetta a vět&scaron;ina evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch mis&iacute;? Letos v&nbsp;ř&iacute;jnu budete m&iacute;t jedinečnou možnost nav&scaron;t&iacute;vit největ&scaron;&iacute; středisko ESA a přidat se zde k&nbsp;oslav&aacute;m pades&aacute;t&eacute;ho v&yacute;roč&iacute; evropsk&eacute; spolupr&aacute;ce ve vesm&iacute;ru.</p> Tue, 24 Jun 2014 22:01:00 GMT Výběrové řízení na post generálního ředitele Evropské kosmické agentury (ESA) http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vyberove-rizeni-na-post-generalniho-reditele-evropske-kosmicke-agentury-esa.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura zveřejnila v&yacute;běrov&eacute; ř&iacute;zen&iacute; na post sv&eacute;ho nov&eacute;ho gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele. V&iacute;těz v&yacute;běrov&eacute;ho ř&iacute;zen&iacute; pak vystř&iacute;d&aacute; dosavadn&iacute;ho gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele ESA Jean-Jacques Dordaina, jemuž v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m roce konč&iacute; jeho funkčn&iacute; obdob&iacute;.</p> Tue, 24 Jun 2014 08:36:00 GMT Kterak padající hvězdy a družice proměňují teplo ve světlo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kterak-padajici-hvezdy-a-druzice-promenuji-teplo-ve-svetlo.html <p style="text-align: justify;"> Byla to oslňuj&iacute;c&iacute; z&aacute;ře, kter&aacute; upoutala pozornost každ&eacute;ho: když v&nbsp;loňsk&eacute;m roce Čeljabinsk&yacute; meteor svi&scaron;těl atmosf&eacute;rou nad Ruskem, explodoval v&nbsp;oslniv&eacute;m v&yacute;buchu a n&aacute;sledně se rozpadl do mal&yacute;ch ohniv&yacute;ch koul&iacute;, kter&eacute; oz&aacute;řily nebe.</p> Tue, 24 Jun 2014 08:35:00 GMT Výzva na realizaci kalibračních a validačních procedur pro misi Sentinel-5 Precursor (S5P) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-na-realizaci-kalibracnich-a-validacnich-procedur-pro-misi-sentinel-5-precursor-s5p.html <p style="text-align: justify;"> ESA zveřejnila v&yacute;zvu k&nbsp;realizaci aktivit na podporu budouc&iacute; mise pro pozorov&aacute;n&iacute; Země Sentinel-5 Precursor. V&yacute;zva je určena pro mezin&aacute;rodn&iacute; vědeckou komunitu a jej&iacute;m hlavn&iacute;m &uacute;kolem bude prov&eacute;st s&eacute;rii ter&eacute;nn&iacute;ch testů a n&aacute;sledn&eacute;ho vyhodnocen&iacute; dat, s&nbsp;c&iacute;lem stanovit kalibračn&iacute; a validačn&iacute; parametry v&nbsp;oblasti monitoringu složen&iacute; pozemsk&eacute; atmosf&eacute;ry.</p> Tue, 24 Jun 2014 07:09:00 GMT Družice CryoSat objevila prudký úbytek ledu v Antarktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-objevila-prudky-ubytek-ledu-v-antarktide.html <p> Tři roky pozorov&aacute;n&iacute; proveden&aacute; družic&iacute; ESA CryoSat ukazuj&iacute;, že ledov&yacute; př&iacute;krov v&nbsp;Antarktidě přich&aacute;z&iacute; ročně o 159 miliard tun ledu. To je dvakr&aacute;t tolik, než kolik bylo naměřeno během posledn&iacute;ho pozorov&aacute;n&iacute;.</p> Sun, 22 Jun 2014 22:01:00 GMT Řecko bude data z misí Sentinel skladovat i na domácí půdě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/recko-bude-data-z-misi-sentinel-skladovat-i-na-domaci-pude.html <p> Jen několik t&yacute;dnů po &uacute;spě&scaron;n&eacute;m vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-1A podepsala ESA a Řecko prvn&iacute; dohodu, kter&aacute; upravuje r&aacute;mec pro př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;tohoto programu. Jde o v&yacute;razn&yacute; krok vpřed v&nbsp;jejich využ&iacute;v&aacute;n&iacute;.</p> Thu, 19 Jun 2014 22:01:00 GMT Sonda Venus Express se připravuje na konec práce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-se-pripravuje-na-konec-prace.html <p> Osm let pozorovala meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Venus Express vědeck&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; planety Venu&scaron;e a nyn&iacute; se připravuje na &bdquo;vnořen&iacute;&ldquo; do jej&iacute; drsn&eacute; atmosf&eacute;ry.</p> Wed, 18 Jun 2014 22:01:00 GMT Simulační software chrání před podvrženým navigačním signálem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/simulacni-software-chrani-pred-podvrzenym-navigacnim-signalem.html <p style="text-align: justify;"> Pokročil&yacute; simulačn&iacute; software vyvinut&yacute; v&nbsp;r&aacute;mci projektu ESA pom&aacute;h&aacute; zajistit kybernetickou bezpečnost i v&nbsp;kritick&eacute; sf&eacute;ře družicov&eacute; navigace.</p> Tue, 17 Jun 2014 22:01:00 GMT Práce „nad plán“ od družice CryoSat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prace-nad-plan-od-druzice-cryosat.html <p style="text-align: justify;"> Datov&eacute; produkty z &bdquo;ledov&eacute; mise&ldquo; ESA otev&iacute;raj&iacute; nov&eacute; dveře pro vědce studuj&iacute;c&iacute; oce&aacute;ny.</p> Tue, 17 Jun 2014 06:37:00 GMT Vesmír pro přírodu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-pro-prirodu.html <p style="text-align: justify;"> Informace z&nbsp;družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země jsou využ&iacute;v&aacute;ny k&nbsp;ochraně a udržiteln&eacute;mu ř&iacute;zen&iacute; př&iacute;rodn&iacute;ch zdrojů.</p> Mon, 16 Jun 2014 06:25:00 GMT Předpověď počasí pro vzdálené světy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/predpoved-pocasi-pro-vzdalene-svety.html <p style="text-align: justify;"> ESA poprv&eacute; v&nbsp;historii začala vyd&aacute;vat pravideln&eacute; zpr&aacute;vy o kosmick&eacute;m počas&iacute;, a to z&aacute;sluhou informac&iacute; ze sondy ob&iacute;haj&iacute;c&iacute; kolem jin&eacute; planety.</p> Thu, 12 Jun 2014 22:01:00 GMT Kosmonauti ESA se chystají na pobyt pod vodou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-esa-se-chystaji-na-pobyt-pod-vodou.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonauti ESA Andreas Mogensen a Thomas Pesquet str&aacute;vili loni pět dn&iacute; na mořsk&eacute;m dně v&nbsp;r&aacute;mci experimentu NASA, kdy testovali technologie využiteln&eacute; pro budouc&iacute; kosmick&eacute; mise. Letos v&nbsp;červenci a z&aacute;ř&iacute; pod mořskou hladinu vr&aacute;t&iacute;.</p> Wed, 11 Jun 2014 22:01:00 GMT Štít sondy Solar Orbiter dostal plnou dávku žáru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stit-sondy-solar-orbiter-dostal-plnou-davku-zaru.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA Solar Orbiter proch&aacute;z&iacute; jedn&iacute;m ze sv&yacute;ch posledn&iacute;ch důležit&yacute;ch testů: jej&iacute; ochrann&yacute; &scaron;t&iacute;t je vystaven&yacute; koncentrovan&eacute;mu slunečn&iacute;mu z&aacute;řen&iacute;, aby bylo možn&eacute; zjistit, zda odol&aacute; vysok&yacute;m teplot&aacute;m v&nbsp;bl&iacute;zkosti na&scaron;&iacute; mateřsk&eacute; hvězdy.</p> Wed, 11 Jun 2014 12:08:00 GMT Tisková zpráva - ČR hostí mezinárodní konferenci European Space Solutions zaměřenou na praktické využití kosmických aktivit, proběhne i reálná ukázka systému eCall http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/tiskova-zprava---cr-hosti-mezinarodni-konferenci-european-space-solutions-zamerenou-na-prakticke-vyuziti-kosmickych-aktivit-probehne-i-realna-ukazka-systemu-ecall.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 11. až 13. června bude Ministerstvo dopravy a Magistr&aacute;t hlavn&iacute;ho města Prahy v&nbsp;Kongresov&eacute;m centru hostit v&yacute;znamnou konferenci v oblasti evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit European Space Solutions 2014. Konference se z&uacute;častn&iacute; ministr dopravy Anton&iacute;n Prachař, m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy pro vědu, v&yacute;zkum a inovace Pavel Bělobr&aacute;dek, vysoce postaven&iacute; z&aacute;stupci Evropsk&eacute; komise, Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury, Agentury GSA (Galileo v&nbsp;Praze) a členov&eacute; Evropsk&eacute;ho parlamentu. S&nbsp;&uacute;častn&iacute;ky konference se setk&aacute; i premi&eacute;r Bohuslav Sobotka. Hlavn&iacute;m t&eacute;matem konference je praktick&eacute; využit&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch syst&eacute;mů Galileo, EGNOS a Copernicus. Souč&aacute;st&iacute; bude i re&aacute;ln&aacute; uk&aacute;zka fungov&aacute;n&iacute; syst&eacute;mu automatick&eacute;ho t&iacute;sňov&eacute;ho vol&aacute;n&iacute; z&nbsp;vozidla eCall.</p> Tue, 10 Jun 2014 08:07:00 GMT Záhada rotace vysloužilých družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zahada-rotace-vyslouzilych-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Tady na zemi se smrt rovn&aacute; klid - nikoliv v&scaron;ak ve vesm&iacute;ru. Vysloužil&eacute; družice mohou rotovat nepředv&iacute;dateln&yacute;m způsobem a t&yacute;my ESA zaměřen&iacute; se na kosmick&eacute; z&aacute;chrann&eacute; mise se nyn&iacute; snaž&iacute; zjistit, proč.</p> Mon, 09 Jun 2014 22:01:00 GMT Tisková zpráva - Slavnostní otevření expozice European Space Expo! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/tiskova-zprava---slavnostni-otevreni-expozice-european-space-expo.html <p style="text-align: justify;"> Expozice European Space Expo byla v sobotu 7. června 2014 otevřena! Slavnostn&iacute; ceremonie se z&uacute;častnili n&aacute;městek ministra dopravy pro kosmick&eacute; aktivity a ITS&nbsp; Karel Dobe&scaron;, v&yacute;konn&yacute; ředitel agentury pro evropsk&yacute; GNSS (GSA) Carlo des Dorides, starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomeck&yacute;, kter&yacute; jm&eacute;nem Prahy 1 expozici European Space Expo za&scaron;t&iacute;til, a v&nbsp;neposledn&iacute; řadě tak&eacute; z&aacute;stupce Evropsk&eacute; komise Jan Michal.</p> Mon, 09 Jun 2014 11:28:00 GMT První týden Alexandera Gersta ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-tyden-alexandera-gersta-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst m&aacute; za sebou prvn&iacute; t&yacute;den na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Postupně se sž&iacute;v&aacute; s&nbsp;bezt&iacute;ž&iacute; stejně jako se uč&iacute; ž&iacute;t ve sv&eacute;m nov&eacute;m domově, prov&aacute;d&iacute; experimenty, odeb&iacute;r&aacute; vzorky krve, cvič&iacute; a tak&eacute;, ano, čist&iacute; toalety.</p> Sun, 08 Jun 2014 22:01:00 GMT Díky misi Sentinel-5 Precursor je globální monitorování vzduchu blíže http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/diky-misi-sentinel-5-precursor-je-globalni-monitorovani-vzduchu-blize.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; mise věnovan&aacute; glob&aacute;ln&iacute;mu monitorov&aacute;n&iacute; kvality vzduchu v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus pro&scaron;la důležit&yacute;m mezn&iacute;kem: satelitn&iacute; platforma Sentinel-5 Precursor je dokončena a připravena na instalaci př&iacute;stroje Tropomi.</p> Fri, 06 Jun 2014 10:10:00 GMT Družice Sentinel-2 v centru pozornosti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-v-centru-pozornosti.html <p style="text-align: justify;"> Připravovan&aacute; evropsk&aacute; mise Sentinel-2 dos&aacute;hla v&yacute;znamn&eacute;ho mezn&iacute;ku na cestě ke sv&eacute;mu c&iacute;li, kter&yacute;m je z&iacute;sk&aacute;v&aacute;n&iacute; optick&yacute;ch sn&iacute;mků ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; pro sledov&aacute;n&iacute; změn zemsk&eacute;ho pokryvu. Po sedmi letech př&iacute;pravy je &scaron;pičkov&aacute; kamera připravena k instalaci na družici.</p> Thu, 05 Jun 2014 08:52:00 GMT Save the date - Průmyslové dny k programu MetOp-SG – 25.-26.6.2014, Nizozemí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/save-the-date---prumyslove-dny-k-programu-metop-sg---25-2662014-nizozemi.html <p style="text-align: justify;"> Průmyslov&eacute; dny k&nbsp;programu MetOp-SG se uskutečn&iacute; ve dnech od 25.6.2014 od 9:30h a 26.6.2014 do 16:00h v NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout, Nizozem&iacute;.</p> Wed, 04 Jun 2014 10:16:00 GMT Jeden stykovací uzel pro každého http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jeden-stykovaci-uzel-pro-kazdeho.html <p style="text-align: justify;"> Spojov&aacute;n&iacute; kosmick&yacute;ch lod&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze nikdy nebude jednoduch&eacute;. ESA ov&scaron;em nyn&iacute; vykonala dal&scaron;&iacute; krok k&nbsp;tomu, aby nov&aacute; generace kosmick&yacute;ch lod&iacute; v&scaron;ech typů z&nbsp;cel&eacute;ho světa byla schopn&aacute; se navz&aacute;jem spojovat sn&aacute;ze.</p> Wed, 04 Jun 2014 08:51:00 GMT Systém Iris pro bezpečnější leteckou dopravu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-iris-pro-bezpecnejsi-leteckou-dopravu.html <p style="text-align: justify;"> Leteck&eacute; nehody n&aacute;m občas připomenou, jak moc jsme z&aacute;visl&iacute; na star&yacute;ch dobr&yacute;ch r&aacute;diov&yacute;ch spojen&iacute;ch pilotů se zraniteln&yacute;mi sledovac&iacute;mi syst&eacute;my. Ale družice měn&iacute; bezpečnost dopravy po nebi, a to i d&iacute;ky mezin&aacute;rodn&iacute; spolupr&aacute;ci.</p> Tue, 03 Jun 2014 08:49:00 GMT Mezník evropské práce na lodi Orion http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/meznik-evropske-prace-na-lodi-orion.html <p style="text-align: justify;"> ESA je opět o krok bl&iacute;že k&nbsp;tomu, aby se pod&iacute;lela na budoucnosti pilotovan&eacute; kosmonautiky a průzkumu vesm&iacute;ru, když dokončila předběžnou revizi evropsk&eacute;ho servisn&iacute;ho modulu pro loď NASA Orion. Ta m&aacute; b&yacute;t v&nbsp;budoucnu schopn&aacute; poslat kosmonauty za oběžnou dr&aacute;hu Země.</p> Sun, 01 Jun 2014 22:01:00 GMT Družice Sentinel-1A pomáhá při záplavách na Balkáně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-pomaha-pri-zaplavach-na-balkane.html <p style="text-align: justify;"> Ačkoliv je&scaron;tě nen&iacute; v&nbsp;operačn&iacute;m provozu, vytvořila nov&aacute; radarov&aacute; družice Sentinel-1A radarov&eacute; mapy zachycuj&iacute;c&iacute; z&aacute;plavy v&nbsp;Bosně a Hercegovině.</p> Thu, 29 May 2014 22:01:00 GMT Kosmonaut ESA Alexander Gerst dorazil na kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-alexander-gerst-dorazil-na-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Dnes r&aacute;no se &uacute;spě&scaron;ně spojila s&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanic&iacute; loď Sojuz TMA-13M, kter&aacute; odstartovala včera v&nbsp;pozdn&iacute;ch hodin&aacute;ch z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu. V&nbsp;tř&iacute;členn&eacute; pos&aacute;dce je i kosmonaut ESA Alexander Gerst, kter&yacute; bude po př&iacute;&scaron;t&iacute;ch &scaron;est měs&iacute;ců členem 40. a 41. z&aacute;kladn&iacute; pos&aacute;dky ISS.</p> Thu, 29 May 2014 10:30:00 GMT Expedice 40: vše je připraveno na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/expedice-40-vse-je-pripraveno-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Od neobvykl&eacute; př&iacute;pravy až po obvykl&eacute; tradice: v&scaron;e potřebn&eacute; již bylo vykon&aacute;no, aby mohl ve čtvrtek bezpečně dorazit na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici kosmonaut ESA Alexander Gerst a dal&scaron;&iacute; členov&eacute; pos&aacute;dky. Než se tak stane, mus&iacute; nocovat s&nbsp;hlavou dolů nebo si tradičně ulevit na kolo autobusu.</p> Wed, 28 May 2014 07:58:00 GMT Cílová kometa sondy Rosetta začíná být aktivní http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cilova-kometa-sondy-rosetta-zacina-byt-aktivni.html <p style="text-align: justify;"> C&iacute;l meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy ESA Rosetta začal odhalovat svoji skutečnou podstatu komety: jeho prachov&yacute; chvost se během pr&aacute;vě uplynul&yacute;ch &scaron;esti t&yacute;dnů začal jasně vyv&iacute;jet.</p> Tue, 27 May 2014 07:56:00 GMT Mnichov hlásí Alexanderu Gerstovi: všechno je připraveno http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mnichov-hlasi-alexanderu-gerstovi-vsechno-je-pripraveno.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ř&iacute;dic&iacute;m středisku panuje napjat&aacute; atmosf&eacute;ra, kter&aacute; by se t&eacute;měř dala kr&aacute;jet: v&scaron;e je ale připraveno na cestu kosmonauta ESA Alexandera Gersta na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Mon, 26 May 2014 07:54:00 GMT Rok stará družice Proba-V mapuje globální zeleň http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rok-stara-druzice-proba-v-mapuje-globalni-zelen.html <p style="text-align: justify;"> Rok po sv&eacute;m um&iacute;stěn&iacute; na oběžnou dr&aacute;hu je družice ESA Proba-V připravena k&nbsp;velk&eacute;mu skoku pro minisatelity: k&nbsp;form&aacute;ln&iacute;mu převzet&iacute; &uacute;kolu nepřetržit&eacute;ho mapov&aacute;n&iacute; glob&aacute;ln&iacute; vegetace na na&scaron;&iacute; planetě.</p> Fri, 23 May 2014 07:01:00 GMT