www.czechspaceportal.cz www.czechspaceportal.cz http://www.czechspaceportal.cz/ cs Vybrána dvě finální místa pro přistání mise ExoMars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vybrana-dve-finalni-mista-pro-pristani-mise-exomars.html <p style="text-align: justify;"> Pro misi ExoMars 2020, kter&aacute; se bude skl&aacute;dat ze statick&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; plo&scaron;iny a mobiln&iacute;ho roveru, byla vybr&aacute;na dvojice m&iacute;st na Marsu, kde byla v&nbsp;poč&aacute;tc&iacute;ch historie planety hojnost vody: Oxia Planum a Mawrth Vallis.</p> Wed, 29 Mar 2017 07:01:00 GMT Kosmonaut Thomas Pesquet uskutečnil druhý výstup do otevřeného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-thomas-pesquet-uskutecnil-druhy-vystup-do-otevreneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet a astronaut NASA Shane Kimbrough se skrze přechodovou komoru Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice vydali minul&yacute; p&aacute;tek na druh&yacute; společn&yacute; v&yacute;stup do otevřen&eacute;ho prostoru.</p> Tue, 28 Mar 2017 06:58:00 GMT Družice CryoSat nám ukazuje trojrozměrnou Antarktidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-nam-ukazuje-trojrozmernou-antarktidu.html <p style="text-align: justify;"> Zhruba 250 mili&oacute;nů měřen&iacute; uskutečněn&yacute;ch družic&iacute; ESA CryoSat během posledn&iacute;ch &scaron;esti let bylo nyn&iacute; použito k&nbsp;vytvořen&iacute; unik&aacute;tn&iacute;ho trojrozměrn&eacute;ho modelu Antarktidy. D&iacute;ky tomu m&aacute;me možnost prohl&eacute;dnout si jej&iacute; zvlněn&yacute; ledovcov&yacute; př&iacute;krov.</p> Mon, 27 Mar 2017 08:46:00 GMT SAVE THE DATE: Česko-lucemburský průmyslový den ke spolupráci v oblasti kosmických aktivit, 8. června, Lucemburk http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/save-the-date-cesko-lucembursky-prumyslovy-den-ke-spolupraci-v-oblasti-kosmickych-aktivit-8-cervna-lucemburk.html <p style="text-align: justify;"> Dne 8. června 2017 se uskutečn&iacute; <strong>&bdquo;Česko-lucembursk&yacute; průmyslov&yacute; den ke spolupr&aacute;ci v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit&ldquo;</strong>. C&iacute;lem průmyslov&eacute;ho dnu bude otevř&iacute;t př&iacute;ležitost pro hled&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch partnerů do projektů ESA, Horizontu 2020 nebo pro čistě komerčn&iacute; spolupr&aacute;ci v oblasti kosmick&yacute;ch aktivit mezi česk&yacute;mi a lucembursk&yacute;mi subjekty. Zvl&aacute;&scaron;tn&iacute;m z&aacute;jem lucembursk&eacute; strany je pak problematika těžby nerostn&yacute;ch surovin ve vesm&iacute;ru (&bdquo;Space Mining&ldquo;). Př&iacute;padn&eacute; spolupr&aacute;ci v&nbsp;dan&eacute; oblasti bude v&nbsp;r&aacute;mci průmyslov&eacute;ho dnu věnov&aacute;na speci&aacute;ln&iacute; pozornost.</p> Thu, 23 Mar 2017 11:44:00 GMT Mise ESA k Jupiteru opouští rýsovací prkna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-esa-k-jupiteru-opousti-rysovaci-prkna.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;zvy v&nbsp;oblasti z&aacute;sobov&aacute;n&iacute; elektrickou energi&iacute;, ochrany před magnetick&yacute;m polem, vysok&yacute;mi d&aacute;vkami radiace a z&aacute;roveň striktn&iacute; podm&iacute;nky planet&aacute;rn&iacute; ochrany - to jsou jen někter&eacute; z&nbsp;kritick&yacute;ch ot&aacute;zek, kter&eacute; je třeba vz&iacute;t v&nbsp;patrnost ve chv&iacute;li, kdy nade&scaron;el čas, aby se nov&aacute; sonda ESA JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) začala z&nbsp;r&yacute;sovac&iacute;ch prken přesouvat do d&iacute;len.</p> Wed, 22 Mar 2017 06:56:00 GMT Další dvě kosmické vycházky pro Thomase Pesqueta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-dve-kosmicke-vychazky-pro-thomase-pesqueta.html <p style="text-align: justify;"> Během sv&eacute; mise na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici uskutečn&iacute; kosmonaut ESA Thomas Pesquet dal&scaron;&iacute; dva v&yacute;stupy do otevřen&eacute;ho prostoru.</p> Mon, 20 Mar 2017 08:44:00 GMT Odpověď je 42 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/odpoved-je-42.html <p style="text-align: justify;"> Čtyřicet dva je odpověď, ale jak&aacute; je ot&aacute;zka? Vědci z University of Zurich chtěli zjistit, jak se buňky imunitn&iacute;ho syst&eacute;mu adaptuj&iacute; na stav bezt&iacute;že, tak je poslali ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;ESA jakou souč&aacute;st experimentu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Thu, 16 Mar 2017 06:52:00 GMT Agentura GSA: Workshop a nové výzvy pro výrobce přijímačů GNSS http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/agentura-gsa-workshop-a-nove-vyzvy-pro-vyrobce-prijimacu-gnss.html <p style="text-align: justify;"> Agentura GSA aktu&aacute;lně nab&iacute;z&iacute; <strong>nov&eacute; otevřen&eacute; v&yacute;zvy</strong> ve sv&eacute;m programu Fundamental elements pro v&yacute;voj nov&yacute;ch GNSS přij&iacute;mačů&nbsp;s n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;m zaměřen&iacute;m: multikonstelačn&iacute; přij&iacute;mač RAIM pro letectv&iacute;, SBAS přij&iacute;mač pro n&aacute;mořn&iacute; dopravu, maj&aacute;ky MEOSAR pro nouzovou lokaci a uživatelsk&eacute; termin&aacute;ly autentifikovan&eacute; otevřen&eacute; služby v silničn&iacute; dopravě. Term&iacute;ny pro pod&aacute;v&aacute;n&iacute; nab&iacute;dek se pohybuj&iacute; mezi <strong>19. - 31. května</strong>.</p> Mon, 13 Mar 2017 09:05:00 GMT Dvě radarové oči jsou lepší než jedno http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dve-radarove-oci-jsou-lepsi-nez-jedno.html <p style="text-align: justify;"> Inovativn&iacute; leteck&yacute; experiment nad rozlehl&yacute;mi zemědělsk&yacute;mi plochami v&nbsp;Nizozem&iacute; ned&aacute;vno poprv&eacute; uk&aacute;zal, jak mohou vypadat radarov&eacute; sn&iacute;mky poř&iacute;zen&eacute; družicemi pohybuj&iacute;c&iacute;mi se v&nbsp;tandemu.</p> Mon, 13 Mar 2017 08:42:00 GMT Odstartoval druhý satelit s barevnou kamerou systému GMES/Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/odstartoval-druhy-satelit-s-barevnou-kamerou-systemu-gmes-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Dnes byla vypu&scaron;těna družice Sentinel-2B, č&iacute;mž se zdvojn&aacute;sobil počet satelitů poskytuj&iacute;c&iacute;ch optick&eacute; sn&iacute;mky ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; pro program monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus. Družice byla postavena pod z&aacute;&scaron;titou ESA, program GMES/Copernicus je aktivitou Evropsk&eacute; unie.</p> Wed, 08 Mar 2017 12:23:00 GMT Nejjasnější a nejvzdálenější pulzar ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejjasnejsi-a-nejvzdalenejsi-pulzar-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA XMM-Newton na&scaron;la pulzar - rychle rotuj&iacute;c&iacute; pozůstatek kdysi masivn&iacute; hvězdy - kter&yacute; je tis&iacute;ckr&aacute;t jasněj&scaron;&iacute;, než jsme dosud považovali za možn&eacute;.</p> Mon, 06 Mar 2017 08:40:00 GMT Sentinel-2B: vše je připraveno na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-2b-vse-je-pripraveno-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Letov&eacute; t&yacute;my na dvou kontinentech dokončily předstartovn&iacute; gener&aacute;lku, takže nic už nebr&aacute;n&iacute; vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-2B do vesm&iacute;ru.</p> Fri, 03 Mar 2017 07:51:00 GMT Družice Sentinel-2B se chystá na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2b-se-chysta-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Do startu dal&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus zb&yacute;v&aacute; už jen několik dn&iacute;. A tak byl satelit Sentinel-2B um&iacute;stěn&yacute; na vypou&scaron;těc&iacute; komplex evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Thu, 02 Mar 2017 12:22:00 GMT Příležitost letu pro vícero malých družic na nosiči Vega http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-letu-pro-vicero-malych-druzic-na-nosici-vega.html <p style="text-align: justify;"> Mal&aacute; evropsk&aacute; nosn&aacute; raketa Vega je připravena demonstrovat sv&eacute; roz&scaron;&iacute;řen&eacute; možnosti vypu&scaron;těn&iacute;m několika men&scaron;&iacute;ch družic za použit&iacute; nov&eacute;ho adapt&eacute;ru SSMS (Small Satellites Mission Service). Mělo by se tak st&aacute;t ve druh&eacute; polovině roku 2018.</p> Tue, 28 Feb 2017 14:55:00 GMT Týmy zajišťující přípravu družice Sentinel-2 jsou připraveny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tymy-zajistujici-pripravu-druzice-sentinel-2-jsou-pripraveny.html <p style="text-align: justify;"> Cesta do vesm&iacute;ru nen&iacute; nikdy rutinn&iacute; z&aacute;ležitost&iacute;, a tak ř&iacute;dic&iacute; středisko mise Sentinel-2 neponech&aacute;v&aacute; nic n&aacute;hodě a pilně se připravuje na hektick&eacute; dny, kter&eacute; budou n&aacute;sledovat bezprostředně po jej&iacute;m startu.</p> Thu, 23 Feb 2017 07:49:00 GMT Družice Sentinel-2B byla natankována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2b-byla-natankovana.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;t&iacute;m, jak se bl&iacute;ž&iacute; term&iacute;n startu družice Sentinel-2B, tak pozemn&iacute;m t&yacute;mům miz&iacute; ze seznamu &bdquo;zb&yacute;v&aacute; udělat&ldquo; jedna položka za druhou. Nejnověji si mohli od&scaron;krtnout ř&aacute;dek &bdquo;natankovat&ldquo;. A navzdory tomu, že bylo potřeba prov&eacute;st někter&eacute; nepl&aacute;novan&eacute; pr&aacute;ce, směřuje v&scaron;e ke stanoven&eacute;mu term&iacute;nu startu.</p> Tue, 21 Feb 2017 07:48:00 GMT Servisní modul lodi Orion pro první misi s kosmonauty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/servisni-modul-lodi-orion-pro-prvni-misi-s-kosmonauty.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&yacute; servisn&iacute; modul ESM (European Service Module) polet&iacute; s&nbsp;novou lod&iacute; NASA Orion k&nbsp;Měs&iacute;ci a zpět v&nbsp;roce 2018. Už nyn&iacute; byly zah&aacute;jeny pr&aacute;ce na exempl&aacute;ři pro druhou misi, kter&aacute; se uskutečn&iacute; s&nbsp;kosmonauty na palubě.</p> Mon, 20 Feb 2017 14:52:00 GMT Šestinohý Suntracker ESA letí do vesmíru na Dragonu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sestinohy-suntracker-esa-leti-do-vesmiru-na-dragonu.html <p> V&nbsp;nejbliž&scaron;&iacute; době se k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici vyd&aacute; dal&scaron;&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; loď Dragon firmy SpaceX, kter&aacute; poveze z&aacute;soby, experimenty, n&aacute;stroje a j&iacute;dlo pro &scaron;estičlennou pos&aacute;dkou žij&iacute;c&iacute; a pracuj&iacute;c&iacute; vysoko nad Zem&iacute;. V&nbsp;nehermetizovan&eacute;m n&aacute;kladov&eacute;m prostoru pak poveze nov&yacute; př&iacute;stroj NASA, kter&yacute; bude - s&nbsp;pomoc&iacute; zař&iacute;zen&iacute; vyvinut&eacute;ho ESA - monitorovat na&scaron;i atmosf&eacute;ru.</p> Fri, 17 Feb 2017 12:20:00 GMT První start rakety Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Ariane 5, kterou provozuje společnost Arianespace, dopravila na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy telekomunikačn&iacute; družice Sky Brasil-1 a Telkom-3S.</p> Wed, 15 Feb 2017 14:48:00 GMT Družice monitorují sesuvy půdy v Alpách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-monitoruji-sesuvy-pudy-v-alpach.html <p style="text-align: justify;"> T&aacute;n&iacute; ledovců d&iacute;ky změn&aacute;m klimatu způsobuje č&iacute;m d&aacute;l častěji sesuvy půdy v&nbsp;alpsk&yacute;ch oblastech. Data z&iacute;sk&aacute;van&aacute; satelitn&iacute; mis&iacute; Sentinel-1 nyn&iacute; byla nahr&aacute;na do nov&eacute;ho cloudov&eacute;ho syst&eacute;my, aby bylo možn&eacute; podobn&aacute; rizika monitorovat glob&aacute;lně.</p> Tue, 14 Feb 2017 10:26:00 GMT Vířící spirály u severního pólu Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/virici-spiraly-u-severniho-polu-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; mozaika poskl&aacute;dan&aacute; ze z&aacute;běrů poř&iacute;zen&yacute;ch sondou ESA Mars Express ukazuje severn&iacute; ledovou pol&aacute;rn&iacute; čepičku a jej&iacute; charakteristick&eacute; temn&eacute; spir&aacute;lov&eacute; žlaby.</p> Mon, 13 Feb 2017 10:25:00 GMT Farmáři těží ze spolupráce ESA a BASF http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/farmari-tezi-ze-spoluprace-esa-a-basf.html <p style="text-align: justify;"> Protože zemědělstv&iacute; je n&aacute;ročn&yacute; obor, tak ESA a světov&aacute; vůdč&iacute; chemick&aacute; společnost BASF spojily s&iacute;ly, aby zjistily, jak data z&nbsp;družic mohou nejl&eacute;pe pomoci pr&aacute;vě zemědělsk&eacute; komunitě.</p> Fri, 10 Feb 2017 10:23:00 GMT Družice CryoSat odhalila odtok ledovců pod ledem v Antarktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-odhalila-odtok-ledovcu-pod-ledem-v-antarktide.html <p style="text-align: justify;"> Inovativn&iacute; způsob využit&iacute; mise ESA CryoSat uk&aacute;zal, jak jezera pod ledovcem Thwaites odt&eacute;kaj&iacute; do Amundsenova moře. Jde o největ&scaron;&iacute; kdy zaznamenan&yacute; odtok v&nbsp;oblasti z&aacute;padn&iacute; Antarktidy.</p> Thu, 09 Feb 2017 10:22:00 GMT Prchavé elektrické výboje potvrzeny z paluby ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prchave-elektricke-vyboje-potvrzeny-z-paluby-iss.html <p style="text-align: justify;"> Jejich existence byla roky předmětem debat: prchav&eacute; elektrick&eacute; v&yacute;boje v&nbsp;horn&iacute;ch vrstv&aacute;ch atmosf&eacute;ry s&nbsp;až poh&aacute;dkov&yacute;mi n&aacute;zvy jako červen&iacute; skř&iacute;tkov&eacute;, modr&eacute; v&yacute;trysky, trpasl&iacute;ci nebo elfov&eacute;. Hl&aacute;sili je piloti letadel, ale bylo obt&iacute;žn&eacute; je studovat, protože vznikaly nad bouřemi.</p> Wed, 08 Feb 2017 10:20:00 GMT Změna sklonu dráhy pro vědu nad Marsem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zmena-sklonu-drahy-pro-vedu-nad-marsem.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; průzkumn&aacute; sonda ESA u Marsu se přem&iacute;stila na novou oběžnou dr&aacute;hu. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;pravy na přesun na fin&aacute;ln&iacute; dr&aacute;hu pro průzkum Rud&eacute; planety.</p> Tue, 07 Feb 2017 10:19:00 GMT Nízkonákladové antény s několika paprsky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nizkonakladove-anteny-s-nekolika-paprsky.html <p style="text-align: justify;"> ESA a evropsk&yacute; průmysl společně patentovaly nov&yacute; typ ant&eacute;ny pro vys&iacute;l&aacute;n&iacute; několika paprsky. Novinka umožňuje dos&aacute;hnout vysok&eacute;ho datov&eacute;ho toku za niž&scaron;&iacute; cenu, přičemž je využiteln&aacute; jak pro telekomunikačn&iacute; družice, tak pro mise d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země.</p> <p> &nbsp;</p> Mon, 06 Feb 2017 10:18:00 GMT Nový člen oddílu kosmonautů ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novy-clen-oddilu-kosmonautu-esa.html <p style="text-align: justify;"> Matthias Maurer z&nbsp;Německa zah&aacute;jil z&aacute;kladn&iacute; v&yacute;cvik v&nbsp;r&aacute;mci odd&iacute;lu kosmonautů ESA.</p> Fri, 03 Feb 2017 10:16:00 GMT Anatomie incidentu s kosmickou tříští http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/anatomie-incidentu-s-kosmickou-tristi.html <p style="text-align: justify;"> Man&eacute;vr maj&iacute;c&iacute; za c&iacute;li vyloučit sr&aacute;žku mise ESA Swarm s&nbsp;kusem kosmick&eacute; tř&iacute;&scaron;tě se nakonec minul&yacute; t&yacute;den uk&aacute;zal jako zbytečn&yacute;. Bl&iacute;zk&eacute; setk&aacute;n&iacute; ale znovu připomnělo na narůstaj&iacute;c&iacute; riziko od kosmick&eacute; tř&iacute;&scaron;tě.</p> Thu, 02 Feb 2017 10:14:00 GMT Družice pro studium větru se těší na závěrečné testy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-studium-vetru-se-tesi-na-zaverecne-testy.html <p style="text-align: justify;"> Cesta k&nbsp;realizaci mise ESA Aeolus je dlouh&aacute; a trnit&aacute;, jenže v&yacute;voj nov&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute; s&nbsp;sebou zkr&aacute;tka v&yacute;zvy přin&aacute;&scaron;&iacute;. Pot&eacute;, co nyn&iacute; byla družice vybavena sv&yacute;m revolučn&iacute;m př&iacute;strojem, měla by před n&iacute; b&yacute;t už jen cesta do vesm&iacute;ru. Na n&iacute; se ov&scaron;em je&scaron;tě zastav&iacute; ve Francii, kde na ni ček&aacute; z&aacute;věrečn&eacute; kolo zkou&scaron;ek. A pak před koncem roku odesl&aacute;n&iacute; na kosmodrom.</p> Wed, 01 Feb 2017 09:57:00 GMT Sledování sondy Cassini http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-sondy-cassini.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;polovině ledna paraboly ESA pro zachyt&aacute;v&aacute;n&iacute; sign&aacute;lu z&nbsp;hlubok&eacute;ho vesm&iacute;ru zaměřily na dvou kontinentech svoji pozornost na sign&aacute;ly přich&aacute;zej&iacute;c&iacute; ze sondy Cassini, jej&iacute;ž mise u planety Saturn se bl&iacute;ž&iacute; do fin&aacute;le.</p> Tue, 31 Jan 2017 09:55:00 GMT První družice SmallGEOs dosáhla oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-smallgeos-dosahla-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; mal&aacute; telekomunikačn&iacute; platforma ESA se vydala na svoji prvn&iacute; kosmickou misi.</p> Mon, 30 Jan 2017 09:38:00 GMT Upozornění pro média: první let platformy SmallGEO http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-prvni-let-platformy-smallgeo.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; univerz&aacute;ln&iacute; evropsk&aacute; platforma pro mal&eacute; družice SmallGEO se dočk&aacute; sv&eacute;ho premi&eacute;rov&eacute;ho letu. V&nbsp;časn&yacute;ch hodin&aacute;ch ji 28. ledna vynese do vesm&iacute;ru raketa Sojuz.</p> Thu, 26 Jan 2017 09:36:00 GMT Úspěch českého týmu v rámci mezinárodní soutěže "Farming by Satellite Prize" http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/uspech-ceskeho-tymu-v-ramci-mezinarodni-souteze-farming-by-satellite-prize.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 23. ledna bylo na mezin&aacute;rodn&iacute;m agroprůmyslov&eacute;m veletrhu Zelen&yacute; t&yacute;den v&nbsp;Berl&iacute;ně rozhodnuto o&nbsp;v&iacute;tězi třet&iacute;ho ročn&iacute;ku ceny propaguj&iacute;c&iacute; nov&eacute; n&aacute;pady pro využit&iacute; družicov&yacute;ch technologi&iacute; v&nbsp;zemědělstv&iacute; nazvan&eacute; <strong>Farming by Satellite Prize</strong>. V r&aacute;mci soutěže se na <strong>druh&eacute;m m&iacute;stě um&iacute;stil team</strong> <strong>TTT Solutions z Česk&eacute; republiky</strong> (Univerzita Palack&eacute;ho v Olomouci), kter&yacute; uspěl s projektem na zji&scaron;ťov&aacute;n&iacute; typu a vyhodnocov&aacute;n&iacute; stavu zemedělsk&yacute;ch plodin s přesahem ke kontrole vypl&aacute;cen&iacute; dotac&iacute; pro zemědělce (CDES), využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; data družice Sentinel-2 evropsk&eacute;ho programu pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země <a href="http://www.czechspaceportal.cz/4-sekce/pozorovani-zeme/copernicus/" target="_blank">Copernicus</a>.</p> Wed, 25 Jan 2017 11:40:00 GMT Ze vzdáleného vesmíru do blízkého oka http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ze-vzdaleneho-vesmiru-do-blizkeho-oka.html <p style="text-align: justify;"> Kontaktn&iacute; čočky, br&yacute;le a očn&iacute; implant&aacute;ty jsou nyn&iacute; vyr&aacute;běny s&nbsp;vět&scaron;&iacute; přesnost&iacute;, a to d&iacute;ky př&iacute;strojům provozovan&yacute;m na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici.</p> Wed, 25 Jan 2017 09:35:00 GMT Stalo se: Czech - German Space Industry Days 2017 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/stalo-se-czech---german-space-industry-days-2017.html <p> Ve dnech 18. a 19. ledna 2017 se v&nbsp;německ&eacute;m Oberpfaffenhofen uskutečnily 2. Česko-německ&eacute; průmyslov&eacute; dny, kter&eacute; uspoř&aacute;dalo Ministerstvo dopravy ČR spolu s Německ&yacute;m centrem pro letectv&iacute; a kosmonautiku (Deutsches Zentrum f&uuml;r Luft- und Raumfahrt - DLR) a s podporou ESA BIC Prague. Celkem 60 osob zastupuj&iacute;c&iacute;ch 37 česk&yacute;ch a německ&yacute;ch organizac&iacute;, přev&aacute;žně z&nbsp;řad soukrom&yacute;ch firem, se se&scaron;lo v&nbsp;prostor&aacute;ch centra DLR, aby iniciovaly nov&aacute; t&eacute;mata vz&aacute;jemn&eacute; spolupr&aacute;ce na&nbsp;projektech s&nbsp;kosmickou tematikou.&nbsp;<a href="/files/files/JS/2017-01-18-19%20-%20CZ-DE%20Industry%20days/Presentations_2%20German-Czech%20Industry%20Days.zip" style="font-size: 13.3333px; text-align: justify;" target="_blank"><span style="color:#ff0000;"><strong>PREZENTACE KE STAŽEN&Iacute;</strong></span></a></p> Tue, 24 Jan 2017 13:10:00 GMT Výroba sondy ExoMars 2020 na plný plyn http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyroba-sondy-exomars-2020-na-plny-plyn.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ř&iacute;jnu dorazila k&nbsp;Rud&eacute; planetě prvn&iacute; sonda mise ExoMars. Nyn&iacute; bylo potvrzeno, že dokončena bude i druh&aacute; mise tak, aby mohla odstartovat v&nbsp;roce 2020.</p> Tue, 24 Jan 2017 09:33:00 GMT Nové triky pro starou družici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-triky-pro-starou-druzici.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř XMM-Newton je jednou z&nbsp;nejd&eacute;le pracuj&iacute;c&iacute;ch a nejproduktivněj&scaron;&iacute;ch družic ESA: jej&iacute;m &uacute;kolem je studovat vesm&iacute;r v&nbsp;rentgenov&eacute; č&aacute;sti elektromagnetick&eacute;ho spektra. D&iacute;ky t&yacute;mov&eacute; pr&aacute;ci a technick&yacute;m inovac&iacute;m je přitom pravděpodobn&eacute;, že bude fungovat je&scaron;tě dlouho.</p> Mon, 23 Jan 2017 09:29:00 GMT Kosmonaut Thomas Pesquet uskutečnil výstup do otevřeného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-thomas-pesquet-uskutecnil-vystup-do-otevreneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet uskutečnil v&nbsp;p&aacute;tek 13. ledna svůj prvn&iacute; v&yacute;stup do otevřen&eacute;ho prostoru, kter&eacute;ho se společně s&nbsp;n&iacute;m z&uacute;častnil astronaut NASA Shane Kimbrough. Dvojice str&aacute;vila 5 hodin a 58 minut vně Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, kde dokončila modernizaci energetick&eacute;ho syst&eacute;mu komplexu v&yacute;měnou akumul&aacute;torů.</p> Wed, 18 Jan 2017 15:35:00 GMT Termíny do diáře: letní a podzimí workshopy ESA pro učitele http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/terminy-do-diare-letni-a-podzimi-workshopy-esa-pro-ucitele.html <p style="text-align: justify;"> ESA bude organizovat 8. letn&iacute; workshop pro učitele v&nbsp;Nizozem&iacute;, a to od 11. do 14. července 2017. N&aacute;sledně pak i 3. podzimn&iacute; workshop pro učitele, a to od 5. do 8. ř&iacute;jna 2017.</p> Tue, 17 Jan 2017 15:34:00 GMT Výstup do otevřeného prostoru v rámci mise Proxima živě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystup-do-otevreneho-prostoru-v-ramci-mise-proxima-zive.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet je připraven&yacute; uskutečnit svoji prvn&iacute; kosmickou vych&aacute;zku, a to v&nbsp;p&aacute;tek 13. ledna. Společně s&nbsp;astronautem NASA Shanem Kimbroughem vystoup&iacute; z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice ve 12:05 h (13:05 h středoevropsk&eacute;ho času), aby dokončil modernizaci akumul&aacute;torů v&nbsp;energetick&eacute;m syst&eacute;mu komplexu.</p> Fri, 13 Jan 2017 15:31:00 GMT Předstartovní přípravy družice Sentinel-2B začínají http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/predstartovni-pripravy-druzice-sentinel-2b-zacinaji.html <p style="text-align: justify;"> Mnoz&iacute; z&nbsp;n&aacute;s vstoupili do nov&eacute;ho roku 2017 lehce, ne tak ale t&yacute;m připravuj&iacute;c&iacute; družici Sentinel-2B na start. Ten je zat&iacute;m pl&aacute;novan&yacute; na 7. března a t&yacute;m přiv&iacute;tal nov&yacute; rok prac&iacute; na pln&yacute; plyn.</p> Thu, 12 Jan 2017 15:29:00 GMT Příležitost pro české firmy podílet se na výstavbě největšího vesmírného dalekohledu světa v jihoamerickém Chile http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/prilezitost-pro-ceske-firmy-podilet-se-na-vystavbe-nejvetsiho-vesmirneho-dalekohledu-sveta-v-jihoamerickem-chile.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; jižn&iacute; observatoř (ESO) připravuje v&yacute;stavbu <strong>Evropsk&eacute;ho extr&eacute;mně velk&eacute;ho dalekohledu E-ELT</strong> (European Extremely Large Telescope). Jde o projekt <strong>největ&scaron;&iacute;ho teleskopu světa</strong>, kter&yacute; se bude stavět na 3000 m vysok&eacute; hoře Cerro Armazones v&nbsp;oblasti pou&scaron;tě Atacama v Chile. Jeho realizaci pro ESO zaji&scaron;ťuje konsorcium italsk&yacute;ch stavebn&iacute;ch společnost&iacute; Astaldi a Cimolai. Jedn&aacute; se o největ&scaron;&iacute; kontrakt v dějin&aacute;ch pozemn&iacute; astronomie. Do rozpočtu ESO přisp&iacute;v&aacute; finančně z&nbsp;titulu členstv&iacute; rovněž ČR a <strong>česk&eacute; firmy se tak mohou do v&yacute;stavby E-ELT zapojit.</strong></p> Tue, 10 Jan 2017 13:48:00 GMT Dokončeno testování servisního modulu pro loď Orion http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokonceno-testovani-servisniho-modulu-pro-lod-orion.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 12. prosince předala ESA vlastnictv&iacute; testovac&iacute;ho modulu ESM (European Service Module) lodi Orion zař&iacute;zen&iacute; Plum Brook. Tento &uacute;kon představoval i ukončen&iacute; individu&aacute;ln&iacute;ho testov&aacute;n&iacute; struktury.</p> Tue, 27 Dec 2016 06:08:00 GMT Galileo představuje nový nástroj pro vědu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/galileo-predstavuje-novy-nastroj-pro-vedu.html <p style="text-align: justify;"> Zač&aacute;tek otevřen&eacute;ho poskytov&aacute;n&iacute; &uacute;vodn&iacute;ch služeb syst&eacute;mu Galileo v&nbsp;polovině prosince byl uv&iacute;tan&yacute; nejen uživateli na cel&eacute;m světě, ale speci&aacute;lně tak&eacute; vědeckou komunitou. Přesn&aacute; polohovac&iacute; služba je totiž nyn&iacute; volně dostupn&aacute; ke studiu Země a v&scaron;eho na n&iacute;, a to včetně z&aacute;konů fyziky.</p> Fri, 23 Dec 2016 06:06:00 GMT Sedmý letošní start rakety Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sedmy-letosni-start-rakety-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 dnes večer odstartovala, aby bezpečně dopravila na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic: Star One-D1 a JCSat-15.</p> Thu, 22 Dec 2016 06:04:00 GMT Klouzání atmosférou planety Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/klouzani-atmosferou-planety-mars.html <p style="text-align: justify;"> Po hladk&eacute;m př&iacute;letu nejnověj&scaron;&iacute; sondy ESA k&nbsp;Marsu se nyn&iacute; ř&iacute;dic&iacute; středisko chyst&aacute; na velkou v&yacute;zvu s&nbsp;n&iacute; spojenou: na opakovan&eacute; průlety horn&iacute;mi vrstvami atmosf&eacute;ry planety, kter&eacute; maj&iacute; sondě TGO (Trace Gas Orbiter) zajistit usazen&iacute; na fin&aacute;ln&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Wed, 21 Dec 2016 06:02:00 GMT Intel získal firmu z inkubátoru ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/intel-ziskal-firmu-z-inkubatoru-esa.html <p style="text-align: justify;"> Na světě jsou tis&iacute;ce firem, kter&eacute; se věnuj&iacute; dronům, ale Intel se rozhodl z&iacute;skat do sv&eacute;ho portfolia společnost Mavinci: jde o start-up z&nbsp;podnikatelsk&eacute;ho inkub&aacute;toru ESA v&nbsp;Německu, kter&yacute; vyv&iacute;j&iacute; snadno ovladateln&yacute; syst&eacute;m pro d&aacute;lkov&eacute; pozorov&aacute;n&iacute; země.</p> Tue, 20 Dec 2016 06:00:00 GMT Výstup z ISS pro kosmonauta Thomase Pesqueta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystup-z-iss-pro-kosmonauta-thomase-pesqueta.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet se již brzy stane jeden&aacute;ct&yacute;m Evropanem, kter&yacute; uskutečn&iacute; v&yacute;stup do otevřen&eacute;ho prostoru. Stane se tak př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c, kdy ve skafandru vystoup&iacute; z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Mon, 19 Dec 2016 05:58:00 GMT Systém Galileo zahájil globální provoz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-zahajil-globalni-provoz.html <p style="text-align: justify;"> Vlastn&iacute; evropsk&yacute; družicov&yacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo zah&aacute;jil provoz: satelity začaly z&nbsp;vesm&iacute;ru vys&iacute;lat pozičn&iacute;, navigačn&iacute; a časov&eacute; informace určen&eacute; uživatelům na cel&eacute;m světě.</p> Fri, 16 Dec 2016 05:49:00 GMT Tisková zpráva: Evropský navigační systém Galileo zahajuje svůj provoz http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava-evropsky-navigacni-system-galileo-zahajuje-svuj-provoz.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise dnes slavnostně ozn&aacute;mila, že poprv&eacute; spou&scaron;t&iacute; služby družicov&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Evropa se tak zařadila mezi hlavn&iacute; světov&eacute; hr&aacute;če na poli družicov&eacute; navigace, jak&yacute;mi jsou zejm&eacute;na Spojen&eacute; st&aacute;ty americk&eacute; s popul&aacute;rn&iacute;m a dlouhodobě využ&iacute;van&yacute;m syst&eacute;mem GPS, Rusko se syst&eacute;mem GLONASS a Č&iacute;na s BeiDou. Uživatel&eacute; a vlastn&iacute;c&iacute; chytr&yacute;ch mobiln&iacute; telefonů vybaven&yacute;ch vhodn&yacute;mi přij&iacute;mači tak již budou moci sign&aacute;l z družic Galileo využ&iacute;vat a v kombinaci se syst&eacute;mem GPS naj&iacute;t sign&aacute;l i v m&iacute;stech, kde to doposud nebylo možn&eacute; nebo jen velmi obt&iacute;žn&eacute;.</p> Thu, 15 Dec 2016 08:52:00 GMT Nové družice Galileo se přidaly k evropské satelitní konstelaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-druzice-galileo-se-pridaly-k-evropske-satelitni-konstelaci.html <p style="text-align: justify;"> Družice Galileo s&nbsp;pořadov&yacute;mi č&iacute;sly 13 a 14 začaly vys&iacute;lat navigačn&iacute; sign&aacute;l coby plně operačn&iacute; členov&eacute; evropsk&eacute; konstelace satelitn&iacute; navigace.</p> Fri, 09 Dec 2016 09:37:00 GMT OSN uznala 30. červen jako „Den asteroidu“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/osn-uznala-30-cerven-jako-den-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> Organizace spojen&yacute;ch n&aacute;rodů ofici&aacute;lně vyhl&aacute;sila 30. červen - v&yacute;roč&iacute; největ&scaron;&iacute;ho dopadu asteroidu v&nbsp;zaznamenan&eacute; historii - jako mezin&aacute;rodn&iacute; &bdquo;Den asteroidu&ldquo;. A to s&nbsp;c&iacute;lem zv&yacute;&scaron;it z&aacute;jem o tuto hrozbu a z&aacute;roveň př&iacute;ležitost představovanou těmito mal&yacute;mi tělesy roztrou&scaron;en&yacute;mi po vesm&iacute;ru.</p> Thu, 08 Dec 2016 09:35:00 GMT Sonda ExoMars vyfotografovala měsíc Phobos http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-vyfotografovala-mesic-phobos.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) poř&iacute;dila sn&iacute;mky měs&iacute;ce Phobos u planety Mars. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci druh&eacute; sady testovac&iacute;ch měřen&iacute;, kter&aacute; byla provedena po př&iacute;letu k&nbsp;Rud&eacute; planetě 19. ř&iacute;jna.</p> Wed, 07 Dec 2016 09:33:00 GMT Raketa Vega vynesla tureckou družici pro dálkový průzkum Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-vega-vynesla-tureckou-druzici-pro-dalkovy-pruzkum-zeme.html <p style="text-align: justify;"> Společnost Arianespace dnes vypustila raketu Vega na komerčn&iacute; misi, během n&iacute;ž dopravila na oběžnou dr&aacute;hu tureckou družici pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum.</p> Tue, 06 Dec 2016 07:22:00 GMT Výsledky ministerské rady ESA 2016 – ČR významně navýšila svoji účast ve volitelných programech! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vysledky-ministerske-rady-esa-2016---cr-vyznamne-navysila-svoji-ucast-ve-volitelnych-programech.html <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 13.3333px;">Česk&aacute; delegace pod veden&iacute;m n&aacute;městka ministra dopravy Kamila Rudoleck&eacute;ho &uacute;spě&scaron;ně zakončila jedn&aacute;n&iacute; na ministersk&eacute; radě ESA, kter&aacute; se konala ve dnech 1. a 2. prosince 2016. V&nbsp;souladu se schv&aacute;len&yacute;m mand&aacute;tem od vl&aacute;dy ČR v&yacute;znamně nav&yacute;&scaron;ila svoji &uacute;čast ve voliteln&yacute;ch programech ESA. Pod&iacute;vejte se na rychl&yacute; přehled nov&yacute;ch z&aacute;vazků ČR:</span></p> Sat, 03 Dec 2016 10:04:00 GMT První družice SmallGEO absolvovala svoji poslední pozemskou cestu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-smallgeo-absolvovala-svoji-posledni-pozemskou-cestu.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; telekomunikačn&iacute; družice postaven&aacute; na platformě SmallGEO dnes po dokončen&iacute; testů v&nbsp;německ&eacute; firmě IABG dorazila na evropsk&yacute; kosmodrom Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana). Vstoupila tak do z&aacute;věrečn&eacute; f&aacute;ze př&iacute;pravy, kter&aacute; směřuje ke startu na palubě rakety Sojuz v&nbsp;lednu př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku.</p> Thu, 01 Dec 2016 07:24:00 GMT Aktualizovaný pracovní plán programu Horizont 2020 na rok 2017 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/aktualizovany-pracovni-plan-programu-horizont-2020-na-rok-2017.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise zveřejnila aktualizovan&yacute; pracovn&iacute; pl&aacute;n programu Horizont 2020 na rok 2017, kter&yacute; schv&aacute;lil Programov&yacute; v&yacute;bor Horizont 2020, konfigurace vesm&iacute;r. Seznamte se s t&eacute;maty, kter&aacute; budou předmětem v&yacute;zev na rok 2017, jejich prioritami a finančn&iacute;mi alokacemi!</p> Wed, 30 Nov 2016 12:42:00 GMT První snímky Marsu ukazují potenciál nové sondy ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-snimky-marsu-ukazuji-potencial-nove-sondy-esa.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; sonda ESA ExoMars TGO pracuj&iacute;c&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze Marsu poprv&eacute; otestovala svůj soubor př&iacute;strojů. Zkou&scaron;ka uk&aacute;zala, že jejich potenci&aacute;l pro budouc&iacute; vědeck&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; je obrovsk&yacute;.</p> Wed, 30 Nov 2016 09:31:00 GMT Vita: název a logo další expedice ESA na kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vita-nazev-a-logo-dalsi-expedice-esa-na-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Paolo Nespoli se v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce vyd&aacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, což pro něj bude představovat již třet&iacute; cestu do vesm&iacute;ru. Dnes přitom bylo ozn&aacute;meno jm&eacute;no a logo jeho mise.</p> Tue, 29 Nov 2016 07:26:00 GMT Kosmonaut Paolo Nespoli má novou posádku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-paolo-nespoli-ma-novou-posadku.html <p style="text-align: justify;"> Partneři v&nbsp;projektu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice ozn&aacute;mili změny v&nbsp;pos&aacute;dk&aacute;ch t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se mis&iacute; v&nbsp;roce 2017. Pro kosmonauta ESA Paola Nespoliho to znamen&aacute;, že byl jmenovan&yacute; k&nbsp;letu s&nbsp;&bdquo;novou&ldquo; pos&aacute;dkou.</p> Thu, 24 Nov 2016 07:27:00 GMT Start nového navigačního kvintetu Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-noveho-navigacniho-kvintetu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; raketa Ariane 5 vynesla do vesm&iacute;ru dal&scaron;&iacute; čtyři satelity syst&eacute;mu Galileo. T&iacute;m značně urychlila nasazen&iacute; nov&eacute;ho družicov&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu.</p> Tue, 22 Nov 2016 07:38:00 GMT Rozšiřte náš tým! Hledáme specialistku/specialistu na výzkum a vývoj v dopravě a procesy kolem přípravy a návrhů výzkumných programů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rozsirte-nas-tym-hledame-specialistku-specialistu-na-vyzkum-a-vyvoj-v-doprave-a-procesy-kolem-pripravy-a-navrhu-vyzkumnych-programu.html <p style="text-align: justify;"> Zaj&iacute;m&aacute; V&aacute;s v&yacute;zkum v dopravě, m&aacute;te alespoň z&aacute;kladn&iacute; povědom&iacute; o v&yacute;zkumn&yacute;ch projektech, o procesech kolem př&iacute;pravy v&yacute;zkumn&yacute;ch programů? Chtěli byste se zapojit do procesu př&iacute;pravy v&yacute;zkumn&yacute;ch projektů a programů? Dozvědět se v&scaron;e o poskytov&aacute;n&iacute; veřejn&eacute; podpory na projekty? Přidejte se k&nbsp;n&aacute;m!</p> Mon, 21 Nov 2016 14:29:00 GMT Kosmonaut ESA Thomas Pesquet dorazil na Mezinárodní kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-thomas-pesquet-dorazil-na-mezinarodni-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet, astronautka NASA Peggy Whitsonov&aacute; a rusk&yacute; velitel Oleg Novickij z&nbsp;Roskosmosu se po dvoudenn&iacute;m letu na plaubě lodi Sojuz MS-03 připojili k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici.</p> Mon, 21 Nov 2016 07:40:00 GMT Začala mise Proxima http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zacala-mise-proxima.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet, astronautka NASA Peggy Whitsonov&aacute; a rusk&yacute; velitel Oleg Novickij z&nbsp;Roskosmosu se 17. listopadu ve 20:20 h GMT vydali do vesm&iacute;ru z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu. Jejich loď Sojuz MS-03 nyn&iacute; bezpečně m&iacute;ř&iacute; k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, s&nbsp;n&iacute;ž by se měla spojit v&nbsp;sobotu.</p> Fri, 18 Nov 2016 07:41:00 GMT Rozloučení s družicí Sentinel-2B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rozlouceni-s-druzici-sentinel-2b.html <p> Jen několik t&yacute;dnů před t&iacute;m, než bude družice Sentinel-2B uložena do kontejneru a odesl&aacute;na do Francouzsk&eacute; Guayany, odkud se v&nbsp;březnu 2017 vyd&aacute; do vesm&iacute;ru, měli z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; a vědeck&eacute; komunity posledn&iacute; &scaron;anci spatřit druh&yacute; satelit evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus.</p> Wed, 16 Nov 2016 09:30:00 GMT Čtyři družice Galileo na jedné raketě Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctyri-druzice-galileo-na-jedne-rakete-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Hned čtyři družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo se potkaly na adapt&eacute;ru nosn&eacute; rakety Ariane 5, kter&aacute; se chyst&aacute; ke startu z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Mon, 14 Nov 2016 07:43:00 GMT Let s kvartetem družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/let-s-kvartetem-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Už tento měs&iacute;c vynese jedna nosn&aacute; raketa Ariane 5 hned kvarteto družic syst&eacute;mu Galileo: půjde o prvn&iacute; vynesen&iacute; čtyř satelitů najednou během budov&aacute;n&iacute; tohoto navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu. Letov&iacute; kontroloři už nyn&iacute; intenzivně tr&eacute;nuj&iacute;, aby komplexn&iacute; dod&aacute;vka na oběžnou dr&aacute;hu proběhla &uacute;spě&scaron;ně.</p> Wed, 09 Nov 2016 04:36:00 GMT Kosmická výstava v Toulouse http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-vystava-v-toulouse.html <p> Tematick&aacute; expozice &bdquo;Cit&eacute; de l&rsquo;espace&ldquo; ve francouzsk&eacute;m Toulouse zve mal&eacute; i velk&eacute;, aby se dozvěděli něco nov&eacute;ho a zaj&iacute;mav&eacute;ho o životě na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici.</p> Tue, 08 Nov 2016 07:47:00 GMT Automatické oko bdí nad seizmickými oblastmi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/automaticke-oko-bdi-nad-seizmickymi-oblastmi.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&eacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus Sentinel-1 jsou v&nbsp;kombinaci s&nbsp;cloudov&yacute;mi technologiemi schopny monitorovat z&oacute;ny zemětřesen&iacute; na Zemi t&iacute;m, že vyhled&aacute;vaj&iacute; drobn&eacute; posuny povrchu, a to i o velikosti jednoho milimetru.</p> Mon, 07 Nov 2016 04:38:00 GMT Speciální vrstva pomáhá udržovat teplotu evropských telekomunikačních družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/specialni-vrstva-pomaha-udrzovat-teplotu-evropskych-telekomunikacnich-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Povrchov&aacute; vrstva původně vyvinut&aacute; pro l&eacute;kařsk&eacute; implant&aacute;ty je nyn&iacute; připravena k&nbsp;tomu, aby chr&aacute;nila př&iacute;&scaron;t&iacute; generaci evropsk&yacute;ch telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Fri, 04 Nov 2016 04:39:00 GMT Místo dopadu modulu Schiaparelli na barevné fotografii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/misto-dopadu-modulu-schiaparelli-na-barevne-fotografii.html <p style="text-align: justify;"> Nov&eacute; sn&iacute;mky ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute; poř&iacute;zen&eacute; průzkumnou sondou NASA ukazuj&iacute; v&nbsp;barvě č&aacute;sti v&yacute;sadkov&eacute;ho modulu Schiaparelli mise ExoMars na Rud&eacute; planetě.</p> Thu, 03 Nov 2016 04:41:00 GMT Družice pro sledování dronů a navádění cyklistů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-sledovani-dronu-a-navadeni-cyklistu.html <p style="text-align: justify;"> Syst&eacute;m hodn&yacute; kosmick&eacute;ho věku pro detekov&aacute;n&iacute; dronů si odv&aacute;ž&iacute; velkou cenu z&nbsp;leto&scaron;n&iacute;ho kl&aacute;n&iacute; ESNC (European Satellite Navigation Competition), zat&iacute;mco cena ESA putovala ze chytr&yacute;m cyklistick&yacute;m navigačn&iacute;m zvonkem.</p> Wed, 02 Nov 2016 04:42:00 GMT Cenu Copernicus Masters vyhrál projekt Sentinel Hub http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cenu-copernicus-masters-vyhral-projekt-sentinel-hub.html <p style="text-align: justify;"> Cloudov&aacute; webov&aacute; služba, kter&eacute; dovoluje neodborn&iacute;kům proch&aacute;zet, zpracov&aacute;vat a distribuovat velk&aacute; množstv&iacute; dat z&nbsp;d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země z&iacute;skala leto&scaron;n&iacute; hlavn&iacute; cenu v&nbsp;kl&aacute;n&iacute; Copernicus Masters.</p> Tue, 01 Nov 2016 04:43:00 GMT Příští zastávka kosmonauta ESA Thomase Pesqueta: Bajkonur http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristi-zastavka-kosmonauta-esa-thomase-pesqueta-bajkonur.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet, astronautka NASA Peggy Whitsonov&aacute; a rusk&yacute; pilot Oleg Novickij složili koncem ř&iacute;jna z&aacute;věrečn&eacute; zkou&scaron;ky před startem lodi Sojuz, kter&aacute; je už tento listopad vynese na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Mon, 31 Oct 2016 04:46:00 GMT Detailní snímky modulu Schiaparelli a jeho pomocného hardware na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/detailni-snimky-modulu-schiaparelli-a-jeho-pomocneho-hardware-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Sn&iacute;mky ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute;, kter&eacute; poř&iacute;dila sonda NASA tento t&yacute;den, ukazuj&iacute; dal&scaron;&iacute; detaily oblasti, v&nbsp;n&iacute;ž skončil modul mise ExoMars Schiaparelli po sv&eacute;m průletu atmosf&eacute;rou Marsu dne 19. ř&iacute;jna.</p> Thu, 27 Oct 2016 04:48:00 GMT Tisková zpráva Evropské komise: Nová politika Komise pro oblast kosmických aktivit klade důraz na zlepšování každodenního života lidí a na posilování konkurenceschopnosti Evropy http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/tiskova-zprava-evropske-komise-nova-politika-komise-pro-oblast-kosmickych-aktivit-klade-duraz-na-zlepsovani-kazdodenniho-zivota-lidi-a-na-posilovani-konkurenceschopnosti-evropy.html <p style="text-align: justify;"> S odkazem na veřejnou konzultaci, kterou EK spustila v prvn&iacute; polovině tohoto roku, byla dnes v Bruselu schv&aacute;lena &quot;Kosmick&aacute; strategie pro Evropu&quot;. <a data-mce-="" href="http://ec.europa.eu/docsroom/documents/19442" target="_blank"><strong>Kosmick&aacute; strategie pro Evropu</strong></a> reaguje na&nbsp;rostouc&iacute; glob&aacute;ln&iacute; hospod&aacute;řskou soutěž, vět&scaron;&iacute; zapojen&iacute; soukrom&eacute;ho sektoru a&nbsp;v&yacute;znamn&eacute; technologick&eacute; změny. Komise v r&aacute;mci strategie navrhuje řadu opatřen&iacute;, jejichž c&iacute;lem je umožnit občanům plně využ&iacute;vat v&yacute;hod, kter&eacute; kosmick&eacute; aktivity nab&iacute;zej&iacute;, vytvořit vhodn&eacute; prostřed&iacute; pro růst kosmick&yacute;ch startupů, podpořit vedouc&iacute; postaven&iacute; Evropy v&nbsp;oblasti vesm&iacute;ru a&nbsp;zv&yacute;&scaron;it jej&iacute; pod&iacute;l na&nbsp;světov&yacute;ch kosmick&yacute;ch trz&iacute;ch.</p> Wed, 26 Oct 2016 12:46:00 GMT Výzva k předložení návrhů na realizaci L-3 mise v rámci vědeckého programu ESA http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/vyzva-k-predlozeni-navrhu-na-realizaci-l-3-mise-v-ramci-vedeckeho-programu-esa.html <p style="text-align: justify;"> ESA zveřejnila dne 25. ř&iacute;jna v&yacute;zvu pro evropskou vědeckou komunitu, zaměřenou na předložen&iacute; n&aacute;vrhu L3 mise v&nbsp;r&aacute;mci Cosmic Vision vědeck&eacute;ho programu ESA. Předpokl&aacute;dan&yacute; start mise je napl&aacute;nov&aacute;n na r. 2034. T&eacute;matem L3 mise je pak &bdquo;Gravitačn&iacute; vesm&iacute;r&ldquo;, c&iacute;l&iacute;c&iacute; na ře&scaron;en&iacute; ot&aacute;zek spojen&yacute;ch s&nbsp;vlastn&iacute; povahou gravitace, čern&yacute;ch děr, dynamikou galaktick&yacute;ch jader či poskytnut&iacute; informac&iacute; o vzniku a v&yacute;voji bin&aacute;rn&iacute;ch slunečn&iacute;ch soustav.</p> Wed, 26 Oct 2016 09:55:00 GMT Další krok ke kosmické observatoři pro pozorování gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-krok-ke-kosmicke-observatori-pro-pozorovani-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> ESA zve vědce z&nbsp;cel&eacute; Evropy, aby předložili koncepty pro třet&iacute; velkou misi v&nbsp;r&aacute;mci jej&iacute;ho vědeck&eacute;ho programu - pro misi určenou ke studiu gravitačn&iacute;ho vesm&iacute;ru.</p> Wed, 26 Oct 2016 04:50:00 GMT Geologický výcvik kosmonautů na analogu Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/geologicky-vycvik-kosmonautu-na-analogu-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonauti ESA Luca Parmitano a Pedro Duque společně s&nbsp;instruktorem Matthiasem Maurerem začali druhou f&aacute;zi planet&aacute;rn&iacute;ho geologick&eacute;ho poln&iacute;ho v&yacute;cviku &bdquo;Pangaea&ldquo;. A to v&nbsp;krajině velmi podobn&eacute; Marsu v&nbsp;oblasti Geoparque Lanzarote na Kan&aacute;rsk&yacute;ch ostrovech.</p> Tue, 25 Oct 2016 05:03:00 GMT Rybí farmy řízené družicemi Sentinel a cloudy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rybi-farmy-rizene-druzicemi-sentinel-a-cloudy.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; služba dostupn&aacute; skrze cloudov&eacute; syst&eacute;my využ&iacute;v&aacute; dat z&nbsp;tř&iacute; dek&aacute;d družicov&eacute;ho pozorov&aacute;n&iacute; pobřežn&iacute;ch z&oacute;n, a tak představuje bohat&yacute; informačn&iacute; zdroj pro ryb&aacute;řstv&iacute;. Tedy pro jeden z&nbsp;nejrychleji rostouc&iacute;ch zdrojů potravin.</p> Mon, 24 Oct 2016 05:04:00 GMT Místo přistání modulu Schiaparelli očima sondy MRO http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/misto-pristani-modulu-schiaparelli-ocima-sondy-mro.html <p style="text-align: justify;"> Sonda NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) identifikovala nov&eacute; &uacute;tvary na povrchu planety Mars, o kter&yacute;ch se lze domn&iacute;vat, že maj&iacute; spojitost s evropsk&yacute;m demonstr&aacute;torem přist&aacute;n&iacute; - modulem Schiaparelli.</p> Fri, 21 Oct 2016 05:06:00 GMT Probíhá dekódování sestupových dat ze sondy Schiaparelli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/probiha-dekodovani-sestupovych-dat-ze-sondy-schiaparelli.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;kladn&iacute; data z&nbsp;přist&aacute;vac&iacute;ho modulu Schiaparelli mise ExoMars, kter&aacute; byla během jeho sestupu na povrch Rud&eacute; planety posl&aacute;na na mateřskou sondu TGO (Trace Gas Orbiter), byla odesl&aacute;na na Zemi a nyn&iacute; prob&iacute;h&aacute; jejich anal&yacute;za odborn&iacute;ky.</p> Thu, 20 Oct 2016 05:08:00 GMT Evropské elektrické družice na plný plyn http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropske-elektricke-druzice-na-plny-plyn.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake byl u slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; nov&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute; ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii, kter&eacute; v&yacute;razně roz&scaron;&iacute;ř&iacute; evropsk&eacute; možnosti na poli družic využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ch čistě elektrick&yacute; pohon.</p> Wed, 19 Oct 2016 07:36:00 GMT Připraveno na Rudou planetu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pripraveno-na-rudou-planetu.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; t&yacute;den m&aacute; mise ESA ExoMars přesně a pr&aacute;vě jedin&yacute; pokus na to, aby byla zachycena gravitac&iacute; planety Mars. Sonda i pracovn&iacute;ci zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute; jej&iacute; př&iacute;let v&nbsp;ř&iacute;dic&iacute;m středisku jsou na tento okamžik plně připraveni.</p> Mon, 17 Oct 2016 07:38:00 GMT Co očekávat od kamery modulu Schiaparelli? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/co-ocekavat-od-kamery-modulu-schiaparelli.html <p style="text-align: justify;"> Když bude přist&aacute;vac&iacute; modul Schiaparelli mise ExoMars sestupovat 19. ř&iacute;jna k&nbsp;Marsu, poř&iacute;d&iacute; celkem patn&aacute;ct sn&iacute;mků přibližuj&iacute;c&iacute;ho se povrchu. Vědci nyn&iacute; nasimulovali pohled, kter&yacute; z&nbsp;palubn&iacute; kamery můžeme oček&aacute;vat.</p> Thu, 13 Oct 2016 04:45:00 GMT Poslední zkoušky Thomase Pesqueta před startem do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-zkousky-thomase-pesqueta-pred-startem-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Už jen t&yacute;dny zb&yacute;vaj&iacute; do startu, kter&yacute; je pl&aacute;nov&aacute;n na časn&eacute; r&aacute;no 16. listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku. Před kosmonauty Thomasem Pesquetem (ESA), Peggy Whitsonovou (NASA) a Olegem Novick&yacute;m (Roskosmos) jsou nyn&iacute; z&aacute;věrečn&eacute; zkou&scaron;ky.</p> Wed, 12 Oct 2016 13:25:00 GMT Modul Schiaparelli je připravený přistát na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/modul-schiaparelli-je-pripraveny-pristat-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Tento t&yacute;den byly vysl&aacute;ny př&iacute;kazy směrem k&nbsp;meziplanet&aacute;rn&iacute; sondě ESA ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter), na jejichž z&aacute;kladě provede v&yacute;sadkov&yacute; modul Schiaparelli sestup a přist&aacute;n&iacute; na povrchu Marsu.</p> Mon, 10 Oct 2016 13:26:00 GMT Automatické testování vzorků přichází z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/automaticke-testovani-vzorku-prichazi-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Miniaturn&iacute; biotechnologick&aacute; jednotka vyvinut&aacute; pro Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici pom&aacute;h&aacute; zlep&scaron;ovat l&eacute;kařsk&eacute; diagn&oacute;zy na Zemi. Automatizace diagnostick&yacute;ch př&iacute;strojů tak dost&aacute;v&aacute; nov&yacute; rozměr.</p> Fri, 07 Oct 2016 13:29:00 GMT Prověřená Ariane 5 podkládá základy pro Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/proverena-ariane-5-podklada-zaklady-pro-ariane-6.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 m&aacute; nyn&iacute; za sebou 74 &uacute;spě&scaron;n&yacute;ch startů v&nbsp;řadě, č&iacute;mž dos&aacute;hla spolehlivosti sv&eacute; předchůdkyně Ariane 4. A jej&iacute; aktu&aacute;ln&iacute; experiment pom&aacute;h&aacute; při v&yacute;voji budouc&iacute; Ariane 6.</p> Thu, 06 Oct 2016 13:53:00 GMT Jednooký robot se učí vidět ve stavu beztíže http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jednooky-robot-se-uci-videt-ve-stavu-beztize.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;zkumn&iacute;ci podporovan&iacute; ESA ozn&aacute;mili, že se mal&yacute; dron naučil odhadovat vzd&aacute;lenosti na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici toliko s&nbsp;využit&iacute; jednoho &bdquo;oka&ldquo;.</p> Thu, 29 Sep 2016 13:55:00 GMT Bývalý ředitel systému Galileo dostal ocenění za práci v družicové navigaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/byvaly-reditel-systemu-galileo-dostal-oceneni-za-praci-v-druzicove-navigaci.html <p style="text-align: justify;"> Panel odborn&iacute;ků na družicovou navigaci na každoročn&iacute;m setk&aacute;n&iacute; US Institute of Navigation věnovan&eacute;mu GNSS (Global Navigation Satellite Syst&eacute;m) ocenil b&yacute;val&eacute;ho ředitele programu Galileo a s&nbsp;navigacemi spojen&yacute;ch služeb v&nbsp;ESA Didiera Faivreho za pr&aacute;ci spojenou s&nbsp;ustanoven&iacute;m syst&eacute;mu Galileo během sv&eacute;ho působen&iacute;.</p> Tue, 27 Sep 2016 13:57:00 GMT Měsíc a Mars v letadle http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mesic-a-mars-v-letadle.html <p style="text-align: justify;"> Proč nezkusit realizovat experiment v&nbsp;lun&aacute;rn&iacute; nebo martovsk&eacute; gravitaci? ESA přich&aacute;z&iacute; za evropsk&yacute;mi v&yacute;zkumn&iacute;ky s nab&iacute;dkou otestovat sv&eacute; teorie na palubě letadla, v&nbsp;němž na dvacet sekund vznikne sn&iacute;žen&aacute; gravitace.</p> Mon, 26 Sep 2016 14:00:00 GMT Likvidace vysloužilých družic v rámci iniciativy CleanSat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/likvidace-vyslouzilych-druzic-v-ramci-iniciativy-cleansat.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; dek&aacute;dě se vydaj&iacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;hy kolem Země stovky družic: zvl&aacute;&scaron;tě v&nbsp;př&iacute;padě, že se realitou stanou komerčn&iacute; megakonstelace satelitů. ESA proto už dnes pracuje na tom, aby tento bezprecedentn&iacute; n&aacute;růst kosmick&eacute; populace nespustil lavinu nekontrolovan&eacute;ho a nekontrolovateln&eacute;ho množstv&iacute; kosmick&eacute; tř&iacute;&scaron;tě.</p> Thu, 22 Sep 2016 14:02:00 GMT Mise Proba-3 se zaměří na studium sluneční atmosféry http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-proba-3-se-zameri-na-studium-slunecni-atmosfery.html <p style="text-align: justify;"> D&iacute;ky těsn&eacute; spolupr&aacute;ci na oběžn&eacute; dr&aacute;ze m&aacute; p&aacute;r mal&yacute;ch družic &scaron;anci otevř&iacute;t n&aacute;m &uacute;plně nov&yacute; pohled na zdroj z&aacute;řen&iacute; poch&aacute;zej&iacute;c&iacute; z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ho objektu ve Slunečn&iacute; soustavě: na slunečn&iacute; atmosf&eacute;ru, kter&aacute; zasahuje mili&oacute;ny kilometrů do vesm&iacute;ru.</p> Mon, 19 Sep 2016 22:20:00 GMT Družice Galileo pro listopadový start dorazily na evropský kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-pro-listopadovy-start-dorazily-na-evropsky-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Hned čtyři družice syst&eacute;mu Galileo dopravilo do Francouzsk&eacute; Guayany jedno letadlo v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 6. z&aacute;ř&iacute;. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;prav na jejich společn&yacute; start v&nbsp;listopadu leto&scaron;n&iacute;ho roku pomoc&iacute; rakety Ariane 5: prvn&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci budov&aacute;n&iacute; evropsk&eacute; navigačn&iacute; satelitn&iacute; konstelace.</p> Mon, 19 Sep 2016 07:22:00 GMT Při komplexní misi vynesla raketa Vega pět družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pri-komplexni-misi-vynesla-raketa-vega-pet-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Společnost Arianespace dnes vypustila raketu Vega na komplexn&iacute; misi, kter&aacute; demonstruje flexibilitu jej&iacute;ho horn&iacute;ho stupně a schopnost vyn&aacute;&scaron;et několik družic najednou.</p> Fri, 16 Sep 2016 07:23:00 GMT Evropská spolupráce pro bezpečnější nebe http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropska-spoluprace-pro-bezpecnejsi-nebe.html <p style="text-align: justify;"> ESA a společn&yacute; podnik SESAR jsou připraveni &uacute;zce spolupracovat při modernizaci ř&iacute;zen&iacute; leteck&eacute; dopravy skrze družicovou komunikaci.</p> Thu, 15 Sep 2016 07:25:00 GMT Událo se: Občanská debata Evropské kosmické agentury, 10. září, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/udalo-se-obcanska-debata-evropske-kosmicke-agentury-10-zari-praha.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) organizovala 10. z&aacute;ř&iacute; 2016 zcela prvn&iacute; občanskou debatu o vesm&iacute;ru a o roli Evropy v&nbsp;něm. Debatovalo současně 22 evropsk&yacute;ch zem&iacute;, kter&eacute; jsou členy ESA, včetně Česk&eacute; republiky.</p> Wed, 14 Sep 2016 15:34:00 GMT Mapa s miliardou hvězd observatoře Gaia slibuje velké poklady http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapa-s-miliardou-hvezd-observatore-gaia-slibuje-velke-poklady.html <p style="text-align: justify;"> Ve středu 14. z&aacute;ř&iacute; byl publikovan&yacute; prvn&iacute; katalog obsahuj&iacute;c&iacute; v&iacute;ce než miliardu hvězd, kter&yacute; poř&iacute;dila observatoř ESA Gaia. Jde o největ&scaron;&iacute; kdy publikovan&yacute; celooblohov&yacute; katalog vesm&iacute;rn&yacute;ch objektů.</p> Wed, 14 Sep 2016 07:26:00 GMT Estonsko podepsalo dohodu o zjednodušení přístupu k datům z misí Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/estonsko-podepsalo-dohodu-o-zjednoduseni-pristupu-k-datum-z-misi-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> ESA a Enterprise Estonia podepsaly dohodu, kter&aacute; zjednodu&scaron;uje jednomu z&nbsp;nejnověj&scaron;&iacute;ch člensk&yacute;ch st&aacute;tů ESA př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;družic Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus.</p> Tue, 13 Sep 2016 07:28:00 GMT Příprava na průzkum kosmických těles http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-pruzkum-kosmickych-teles.html <p style="text-align: justify;"> ESA zah&aacute;jila př&iacute;pravu kosmonautů, aby byli schopni identifikovat planet&aacute;rn&iacute; geologick&eacute; &uacute;tvary v&nbsp;r&aacute;mci budouc&iacute;ch mis&iacute; na Měs&iacute;c, Mars a asteroidy. Nyn&iacute; Luca Parmitano (It&aacute;lie) a Pedro Duque (&Scaron;panělsko) pracuj&iacute; s&nbsp;předn&iacute;mi evropsk&yacute;mi planet&aacute;rn&iacute;mi geology během ter&eacute;nn&iacute;ch prac&iacute; v&nbsp;italsk&eacute;m Bressanone, aby si osvojili jejich znalosti a zku&scaron;enosti.</p> Mon, 12 Sep 2016 07:29:00 GMT Sonda Rosetta míří do aktivního regionu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-miri-do-aktivniho-regionu.html <p style="text-align: justify;"> Aby bylo možn&eacute; &bdquo;vyžd&iacute;mat&ldquo; co nejv&iacute;ce unik&aacute;tn&iacute;ch informac&iacute; z&nbsp;meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy Rosetta - a to až do sam&eacute;ho konce - bude &uacute;chvatn&aacute; mise zavr&scaron;ena 30. z&aacute;ř&iacute; sestupem do oblasti na komet&aacute;rn&iacute;m j&aacute;dru, kter&aacute; je pln&aacute; aktivn&iacute;ch prohlubn&iacute;.</p> Fri, 09 Sep 2016 07:31:00 GMT Modul Philae nalezen! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/modul-philae-nalezen.html <p style="text-align: justify;"> Jen necel&yacute; měs&iacute;c před koncem mise z&iacute;skala kamera s&nbsp;vysok&yacute;m rozli&scaron;en&iacute;m na meziplanet&aacute;rn&iacute; sondě Rosetta sn&iacute;mky zachycuj&iacute;c&iacute; v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae uvězněn&yacute; ve zlomu na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Thu, 08 Sep 2016 05:43:00 GMT Nosná raketa Vega vynese „větrnou“ misi ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosna-raketa-vega-vynese-vetrnou-misi-esa.html <p style="text-align: justify;"> Ve středu 7. z&aacute;ř&iacute; 2016 podepsaly ESA a Arianespace kontrakt, kter&yacute; zajistil nosnou raketu pro družici Aeolus. Po tomto mezn&iacute;ku je zase o krůček bl&iacute;že lep&scaron;&iacute; pochopen&iacute; mechanismu fungov&aacute;n&iacute; větru na Zemi.<br /> <br /> &nbsp;</p> Wed, 07 Sep 2016 05:44:00 GMT Upozornění pro média: první data z mise ESA Gaia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-prvni-data-z-mise-esa-gaia.html <p> Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; jsou zv&aacute;ni na br&iacute;fink při př&iacute;ležitosti uvolněn&iacute; prvn&iacute;ch dat z&nbsp;mise ESA Gaia. Jde o pozorov&aacute;n&iacute; astrometrick&eacute; observatoře, kter&aacute; mapuje hvězdy v&nbsp;na&scaron;&iacute; galaxii, v&nbsp;Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;ze.</p> Fri, 02 Sep 2016 07:33:00 GMT Raketa Ariane 5 pro družice Galileo dorazila na evropský kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-ariane-5-pro-druzice-galileo-dorazila-na-evropsky-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; nosn&aacute; raketa Ariane 5 upraven&aacute; tak, aby mohla n&eacute;st kvarteto družic Galileo, dorazila na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Nyn&iacute; ji ček&aacute; př&iacute;prava na listopadov&yacute; start.</p> Thu, 01 Sep 2016 05:46:00 GMT Družice Sentinel-1A systému GMES/Copernicus zasažena úlomkem kosmické tříště http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-systemu-gmes-copernicus-zasazena-ulomkem-kosmicke-triste.html <p style="text-align: justify;"> Technici ESA objevili, že jeden z&nbsp;panelů slunečn&iacute;ch bateri&iacute; na družici Sentinel-1A byl 23. srpna zasažen&yacute; č&aacute;stic&iacute; o velikosti přibližně jednoho milimetru. D&iacute;ky palubn&iacute;m kamer&aacute;m byli pracovn&iacute;ci ř&iacute;dic&iacute;ho střediska schopni identifikovat zasaženou oblast. Ud&aacute;lost nem&aacute; zn&aacute;m&yacute; vliv na rutinn&iacute; operace družice.</p> Wed, 31 Aug 2016 05:48:00 GMT Mise Sentinel-1 nabízí nový pohled na zemětřesení v Itálii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-sentinel-1-nabizi-novy-pohled-na-zemetreseni-v-italii.html <p style="text-align: justify;"> Ve středu 24. srpna zas&aacute;hlo středn&iacute; It&aacute;lii zemětřesen&iacute;, kter&eacute; si vyž&aacute;dalo nejm&eacute;ně 290 životů a rozs&aacute;hl&eacute; materi&aacute;ln&iacute; &scaron;kody. Při zaji&scaron;ťov&aacute;n&iacute; pomoci humanit&aacute;rn&iacute;mi organizacemi byly využity družicov&eacute; sn&iacute;mky - a vědci už s&nbsp;jejich pomoc&iacute; začali analyzovat pohyb zemsk&eacute;ho pokryvu.</p> Tue, 30 Aug 2016 05:49:00 GMT Čtvrtý start rakety Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctvrty-start-rakety-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5, kter&aacute; je provozovan&aacute; společnost&iacute; Arianespace, dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic - Intelsat-33e a Intelsat-36 - na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Fri, 26 Aug 2016 05:51:00 GMT Mise Proba-3 si prohlédne sluneční koronu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-proba-3-si-prohledne-slunecni-koronu.html <p> Každ&yacute;ch zhruba osmn&aacute;ct měs&iacute;ců se vědci i lovci senzac&iacute; shrom&aacute;žd&iacute; na někter&yacute;ch m&iacute;stech Země, kde maj&iacute; možnost na vlastn&iacute; oči spatřit dechberouc&iacute; slunečn&iacute; zatměn&iacute;. Měs&iacute;c totiž na kr&aacute;tkou dobu zablokuje - při pohledu ze Země - Slunce, a t&iacute;m odhal&iacute; tajemstv&iacute; jeho vněj&scaron;&iacute; atmosf&eacute;ry, korony. Ale co kdyby v&yacute;zkumn&iacute;ci dok&aacute;zali vytv&aacute;řet podobn&aacute; zatměn&iacute; doslova &bdquo;na př&aacute;n&iacute;&ldquo;?</p> Mon, 22 Aug 2016 07:35:00 GMT Máte nápad jak využít kosmické technologie a přetavit je v komerční úspěch? Využijte příležitost a přihlaste se do historicky první výzvy podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/mate-napad-jak-vyuzit-kosmicke-technologie-a-pretavit-je-v-komercni-uspech-vyuzijte-prilezitost-a-prihlaste-se-do-historicky-prvni-vyzvy-podnikatelskeho-inkubatoru-esa-bic-prague.html <p style="text-align: justify;"> Z&iacute;skejte 50&nbsp;000 &euro; a rozjeďte sv&eacute; podnik&aacute;n&iacute;! Pokud m&aacute;te n&aacute;pad na startup, kter&yacute; ve sv&yacute;ch komerčn&iacute;ch produktech či služb&aacute;ch využije kosmick&eacute; technologie nebo syst&eacute;my, nev&aacute;hejte a přihlaste se do aktu&aacute;lně otevřen&eacute; v&yacute;zvy inkub&aacute;toru ESA BIC Prague.</p> Thu, 18 Aug 2016 14:47:00 GMT Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/ministerstvo-dopravy-vyhlasuje-vyzvy-na-podporu-silnicni-telematiky-z-opd.html <p style="text-align: justify;"> Ř&iacute;dic&iacute; org&aacute;n Operačn&iacute;ho programu Doprava (OPD) vyhla&scaron;uje prvn&iacute; dvě samostatn&eacute; v&yacute;zvy pro předkl&aacute;d&aacute;n&iacute; ž&aacute;dost&iacute; o podporu v&nbsp;r&aacute;mci specifick&eacute;ho c&iacute;le 2.3 OPD (Zlep&scaron;en&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dopravn&iacute;ho provozu a zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute; bezpečnosti dopravn&iacute;ho provozu). &nbsp;V&yacute;zvy jsou určeny předev&scaron;&iacute;m na podporu projektů zaměřen&yacute;ch na inteligentn&iacute; dopravn&iacute; syst&eacute;my (ITS), a to v&nbsp;r&aacute;mci silničn&iacute; s&iacute;tě TEN-T a v r&aacute;mci největ&scaron;&iacute;ch měst ČR. Celkem je v těchto v&yacute;zv&aacute;ch žadatelům souhrnně k&nbsp;dispozici alokace až ve v&yacute;&scaron;i <strong>4,395 miliardy Kč</strong> (př&iacute;spěvek EU z&nbsp;Fondu soudržnosti). <strong>Žadatel&eacute; mohou obdržet podporu až ve v&yacute;&scaron;i 85 % ze způsobil&yacute;ch v&yacute;dajů</strong> projektu.</p> Mon, 15 Aug 2016 07:25:00 GMT Zaostřeno na místo přistání modulu Schiaparelli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zaostreno-na-misto-pristani-modulu-schiaparelli.html <p style="text-align: justify;"> Modul Schiaparelli alias demonstr&aacute;tor EDL (Entry, Descent and Landing Demonstrator Module) ze společn&eacute; mise ESA a Roskosmosu ExoMars 2016 m&iacute;ř&iacute; na ř&iacute;jnov&eacute; přist&aacute;n&iacute; do Meridiani Planum na Marsu. N&aacute;zorně to ukazuje mozaika vytvořen&aacute; ze sn&iacute;mků sondy Mars Express.</p> Thu, 11 Aug 2016 07:00:00 GMT Přístroj pro sledování větru Aladin je připraven na misi Aeolus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristroj-pro-sledovani-vetru-aladin-je-pripraven-na-misi-aeolus.html <p> Trvalo to dlouh&eacute; roky, ale jedna z&nbsp;nejkomplikovaněj&scaron;&iacute;ch kdy vyvinut&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute; je konečně připravena k&nbsp;připojen&iacute; na svoji mateřskou družici, aby se na jej&iacute; palubě vydala před koncem př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku do vesm&iacute;ru. D&iacute;ky tomuto mezn&iacute;ku jsme opět o něco bl&iacute;že lep&scaron;&iacute;mu pochopen&iacute; fungov&aacute;n&iacute; prouděn&iacute; větrů na Zemi.</p> Wed, 03 Aug 2016 07:37:00 GMT Debata občanů o přínosech, směřování a roli Evropy v kosmických aktivitách, 10. září 2016, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/debata-obcanu-o-prinosech-smerovani-a-roli-evropy-v-kosmickych-aktivitach-10-zari-2016-praha.html <p style="text-align: justify;"> <strong>10. z&aacute;ř&iacute; 2016 se ve člensk&yacute;ch st&aacute;tech Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) uskutečn&iacute; prvn&iacute; Debata občanů o př&iacute;nosech, směřov&aacute;n&iacute; a roli Evropy v&nbsp;kosmick&yacute;ch aktivit&aacute;ch.</strong> ESA organizuje veřejnou debatu ojedinělou metodou, při kter&eacute; se z&nbsp;každ&eacute;ho člensk&eacute;ho st&aacute;tu z&uacute;častn&iacute; přibližně 100 občanů, tedy v&iacute;ce než 2000 občanů 22 evropsk&yacute;ch zem&iacute; bude diskutovat současně ve stejn&yacute; den.</p> Fri, 29 Jul 2016 11:39:00 GMT Zážeh motoru dal misi na Mars nový impuls http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zazeh-motoru-dal-misi-na-mars-novy-impuls.html <p style="text-align: justify;"> Dlouh&yacute; z&aacute;žeh hlavn&iacute;ho motoru proveden&yacute; ve čtvrtek 28. července na sondě ESA ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) zajistil, že tato je na spr&aacute;vn&eacute; cestě k&nbsp;Rud&eacute; planetě. K&nbsp;n&iacute; doraz&iacute; v&nbsp;ř&iacute;jnu.</p> Thu, 28 Jul 2016 19:24:00 GMT Rozšiřte náš tým! Hledáme specialistu/specialistku rozvoje kosmických aktivit se zaměřením na rozvoj obecných technologií, inkubace, přenosu technologií a znalostí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rozsirte-nas-tym-hledame-specialistu-specialistku-rozvoje-kosmickych-aktivit-se-zamerenim-na-rozvoj-obecnych-technologii-inkubace-prenosu-technologii-a-znalosti.html <p style="text-align: justify;"> Zaj&iacute;maj&iacute; V&aacute;s kosmick&eacute; technologie, m&aacute;te alespoň z&aacute;kladn&iacute; povědom&iacute; o rozvoji obecn&yacute;ch technologi&iacute;, inkubaci podnikatelsk&yacute;ch n&aacute;padů, problematiky transferu technologi&iacute; a souvisej&iacute;c&iacute;ch n&aacute;stroj&iacute;ch podpory? Přidejte se k n&aacute;m!</p> Thu, 28 Jul 2016 11:13:00 GMT Zhodnoťte Vaše nápady na využití družic v zemědělství v rámci soutěže „Farming by Satellite“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zhodnotte-vase-napady-na-vyuziti-druzic-v-zemedelstvi-v-ramci-souteze-farming-by-satellite.html <p style="text-align: justify;"> Prezentujte sv&eacute; n&aacute;pady na využit&iacute; družicov&yacute;ch technologi&iacute; ke zlep&scaron;en&iacute; produkce, efektivity, zisku a sn&iacute;žen&iacute; dopadu zemědělstv&iacute; na životn&iacute; prostřed&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci aktu&aacute;ln&iacute;ho ročn&iacute;ku soutěže &bdquo;Farming by Satellite 2016&ldquo;.</p> Tue, 26 Jul 2016 12:39:00 GMT Družice CryoSat vytváří nový standard pro měření výšky mořské hladiny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-vytvari-novy-standard-pro-mereni-vysky-morske-hladiny.html <p style="text-align: justify;"> Pokusy o měřen&iacute; &uacute;rovně hladiny moře u křivolak&eacute;ho pobřež&iacute; nejsou jednoduch&yacute;m &uacute;kolem. Družice ESA CryoSat to ov&scaron;em d&iacute;ky sv&eacute;mu radarov&eacute;mu v&yacute;&scaron;koměru měn&iacute;.</p> Tue, 26 Jul 2016 07:02:00 GMT Návrat na podmořskou kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/navrat-na-podmorskou-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Leto&scaron;n&iacute; podmořsk&aacute; v&yacute;cvikov&aacute; mise NASA slibuje b&yacute;t pro kosmonauty del&scaron;&iacute; a lep&scaron;&iacute;, než kdykoliv dř&iacute;ve. Začne 21. července, přičemž kosmick&eacute; agentury v&nbsp;jej&iacute;m r&aacute;mci budou testovat technologie a zkoumat chov&aacute;n&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute; pos&aacute;dky během dlouhodob&eacute; mise. Stane se tak na trvale ponořen&eacute; podmořsk&eacute; z&aacute;kladně u břehů Floridy.</p> Fri, 22 Jul 2016 19:22:00 GMT Mrazivé léto pro družici Sentinel-2B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mrazive-leto-pro-druzici-sentinel-2b.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Zat&iacute;mco vět&scaron;ina z&nbsp;n&aacute;s se tě&scaron;&iacute; na to, že leto&scaron;n&iacute; l&eacute;to str&aacute;v&iacute; někde na slunci, družice Sentinel-2B je vystavov&aacute;na extr&eacute;mn&iacute;mu chladu kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;. A to proto, aby bylo jist&eacute;, že je připravena na tvrdou pr&aacute;ci na oběžn&eacute; dr&aacute;ze.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Mon, 18 Jul 2016 07:06:00 GMT ESA se zapojila do další fáze vývoje revolučního britského motoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-se-zapojila-do-dalsi-faze-vyvoje-revolucniho-britskeho-motoru.html <p> Na aerosal&oacute;nu Farnborough ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii dnes vyj&aacute;dřila ESA svůj z&aacute;vazek pod&iacute;let se na dal&scaron;&iacute;m kroku při v&yacute;voji revolučn&iacute;ho raketov&eacute;ho motoru využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ho atmosf&eacute;rick&yacute; vzduch, kter&yacute; by se měl dočkat testovac&iacute;ch z&aacute;žehů v&nbsp;horizontu čtyř let.</p> Thu, 14 Jul 2016 07:38:00 GMT Družice CryoSat zachytila ztráty ledu v Grónsku http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-zachytila-ztraty-ledu-v-gronsku.html <p style="text-align: justify;"> Informace z&nbsp;družice ESA CryoSat ukazuje, jak taje led v&nbsp;Gr&oacute;nsku. Nejdetailněj&scaron;&iacute; dosud existuj&iacute;c&iacute; model vytvořen&yacute; na z&aacute;kladě informac&iacute; z&nbsp;družice ESA CryoSat ukazuje, že t&aacute;n&iacute; ledu v&nbsp;Gr&oacute;nsku v&nbsp;posledn&iacute;ch letech se pod&iacute;l&iacute; na růstu mořsk&eacute; hladiny dvojn&aacute;sobnou měrou oproti předchoz&iacute;m dvěma dek&aacute;d&aacute;m.</p> Wed, 13 Jul 2016 19:20:00 GMT Příprava družice, která „uloví“ družici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-druzice-ktera-ulovi-druzici.html <p style="text-align: justify;"> C&iacute;l je jasn&yacute;: velk&aacute; vysloužil&aacute; družice, kter&aacute; dnes pomalu nekontrolovaně rotuje na sv&eacute; cestě po n&iacute;zk&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze. Pokud v&scaron;echno půjde podle pl&aacute;nu, v&nbsp;roce 2023 zmiz&iacute; - d&iacute;ky tomuto &uacute;sil&iacute; se kosmick&aacute; tř&iacute;&scaron;ť dočk&aacute; velk&eacute;ho kroku vpřed.</p> Tue, 12 Jul 2016 19:19:00 GMT Kosmonauti z podzemí se vrátili na světlo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-z-podzemi-se-vratili-na-svetlo.html <p style="text-align: justify;"> Ve&nbsp;čtvrtek 7. července se mezin&aacute;rodn&iacute; t&yacute;m &scaron;esti kosmonautů z&nbsp;Č&iacute;ny, Japonska, Spojen&yacute;ch st&aacute;tů, &Scaron;panělska a Ruska vr&aacute;til na denn&iacute; světlo pot&eacute;, co str&aacute;vil &scaron;est noc&iacute; v&nbsp;podzem&iacute;. Zde simuloval misi zkoumaj&iacute;c&iacute; ciz&iacute; planetu.</p> Mon, 11 Jul 2016 19:17:00 GMT Česká delegace v Evropské kosmické agentuře ESA vybojovala účast ČR v průmyslovém programu na přípravu nové nosné rakety Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/ceska-delegace-v-evropske-kosmicke-agenture-esa-vybojovala-ucast-cr-v-prumyslovem-programu-na-pripravu-nove-nosne-rakety-ariane-6-1.html <p style="text-align: justify;"> Česk&aacute;&nbsp;delegace v ESA pod veden&iacute;m Ministerstva dopravy se minul&yacute; t&yacute;den prosadila&nbsp;proti připom&iacute;nk&aacute;m &Scaron;v&yacute;carska&nbsp;a &Scaron;panělska a &uacute;spě&scaron;ně zajistila ČR vstup do voliteln&eacute;ho&nbsp;programu ESA pro př&iacute;pravu nov&yacute;ch nosn&yacute;ch raket</p> Mon, 11 Jul 2016 15:45:00 GMT Sonda Rosetta se chystá na finále 30. září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-chysta-na-finale-30-zari.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta je připravena zakončit svoji misi ř&iacute;zen&yacute;m dosednut&iacute;m na povrch komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. St&aacute;t se tak m&aacute; 30. z&aacute;ř&iacute; leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Fri, 08 Jul 2016 19:15:00 GMT Vystaveno vesmíru a nyní zpět na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystaveno-vesmiru-a-nyni-zpet-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Když se 18. června vracela trojice kosmonautů Tim Peake, Jurij Malenčenko a Tim Kopra po 186 dnech pobytu na oběžn&eacute; dr&aacute;ze zpět na rodnou hroudu, hlavn&iacute; pozornost se - celkem pochopitelně - soustředila pr&aacute;vě na ně.</p> Thu, 07 Jul 2016 19:13:00 GMT Je možné se registrovat na den otevřených dveří ve středisku ESTEC http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/je-mozne-se-registrovat-na-den-otevrenych-dveri-ve-stredisku-estec.html <p style="text-align: justify;"> Registrace na den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; ESA ve středisku ESTEC v&nbsp;Nizozem&iacute;, kter&yacute; se uskutečn&iacute; v&nbsp;neděli 2. ř&iacute;jna, byla pr&aacute;vě otevřena. Jde o jedinečnou př&iacute;ležitost pro každ&eacute;ho nav&scaron;t&iacute;vit technick&eacute; středisko ESA.</p> Mon, 04 Jul 2016 19:10:00 GMT Experiment CAVES zkoumá vnitřní svět pro lepší průzkum světa vnějšího http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experiment-caves-zkouma-vnitrni-svet-pro-lepsi-pruzkum-sveta-vnejsiho.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; červencov&yacute; den sestoupil mezin&aacute;rodn&iacute; t&yacute;m &scaron;esti kosmonautů z&nbsp;Č&iacute;ny, Japonska, Spojen&yacute;ch st&aacute;tů, &Scaron;panělska a Ruska do jeskynn&iacute;ho komplexu na&nbsp;Sardinii. Zde bude zkoumat hlubiny a připravovat se tak na život a pr&aacute;ci ve vesm&iacute;ru.</p> Fri, 01 Jul 2016 19:08:00 GMT ESA Industry Space Days 2016, 20. - 22. září 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/esa-industry-space-days-2016-20---22-zari-2016.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) poř&aacute;d&aacute; ve dnech <strong>20. - 22. z&aacute;ř&iacute;</strong> 2016 v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku (centrum ESA ESTEC) průmyslov&eacute; dny <strong>&bdquo;Industry Space Days 2016&ldquo; (ISD 2016)</strong>. ISD 2016, kter&eacute; jsou v evropsk&eacute;m měř&iacute;tku jednou z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ch akc&iacute; obdobn&eacute;ho druhu, navazuj&iacute; na velice &uacute;spě&scaron;n&eacute; předchoz&iacute; ročn&iacute;ky a představuj&iacute; unik&aacute;tn&iacute; př&iacute;ležitost k nalezen&iacute; nov&yacute;ch průmyslov&yacute;ch partnerů, z&iacute;sk&aacute;n&iacute; aktu&aacute;ln&iacute;ch informac&iacute; o průmyslov&eacute; politice ESA a informac&iacute; o připravovan&yacute;ch aktivit&aacute;ch a programech ESA.</p> Fri, 01 Jul 2016 08:24:00 GMT Navrhněte vědecké využití přístroje SPICE na palubě mise Solar Orbiter http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/navrhnete-vedecke-vyuziti-pristroje-spice-na-palube-mise-solar-orbiter.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura vyz&yacute;v&aacute; akademick&eacute; a vědeck&eacute; kapacity sv&yacute;ch člensk&yacute;ch st&aacute;tů k&nbsp;předložen&iacute; n&aacute;vrhů na vědeck&eacute; využit&iacute; a n&aacute;slednou souvisej&iacute;c&iacute; realizaci a vyhodnocen&iacute; experimentů pro př&iacute;stroj SPICE, kter&yacute; se nach&aacute;z&iacute; na palubě sondy Solar Orbiter.</p> Wed, 29 Jun 2016 13:23:00 GMT Venuše má potenciál, který se ale netýká vody http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/venuse-ma-potencial-ktery-se-ale-netyka-vody.html <p> Sonda ESA Venus Express zřejmě pomohla vysvětlit dosud nejasnou absenci vody na Venu&scaron;i. Planeta m&aacute; překvapivě siln&eacute; elektrick&eacute; pole - prvn&iacute;, kter&eacute; se kdy podařilo změřit u jin&eacute; planety - kter&eacute; je dostatečn&eacute; k&nbsp;odstraněn&iacute; kysl&iacute;ku z horn&iacute;ch vrstev atmosf&eacute;ry. Ten je přitom jedn&iacute;m ze z&aacute;kladn&iacute;ch stavebn&iacute;ch kamenů vody.</p> Fri, 24 Jun 2016 07:40:00 GMT Kosmonauti se pod zemí připravují na vesmír http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-se-pod-zemi-pripravuji-na-vesmir.html <p> Obvykle se vyd&aacute;vaj&iacute; do v&yacute;&scaron;ky 400 km, ale př&iacute;&scaron;t&iacute; t&yacute;den po&scaron;le ESA &scaron;est kosmonautů do kamenit&yacute;ch jeskyn&iacute; na Sardinii - do hloubky 800 metrů. Jeskynn&iacute; kurz věrně replikuje aspekty kosmick&eacute;ho letu s&nbsp;mezin&aacute;rodn&iacute; pos&aacute;dkou, takže se v&nbsp;posledn&iacute; době stal z&aacute;kladn&iacute; souč&aacute;st&iacute; v&yacute;cviku kosmonautů ESA.</p> Thu, 23 Jun 2016 07:08:00 GMT Představení první české nanodružice „VZLUSAT-1“, Ministerstvo dopravy, 21.6.2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/predstaveni-prvni-ceske-nanodruzice-vzlusat-1-ministerstvo-dopravy-2162016.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;&uacute;ter&yacute; 21. června byla na Ministerstvu dopravy ČR představena odborn&eacute; veřejnosti a m&eacute;di&iacute;m prvn&iacute; česk&aacute; technologick&aacute; nanodružice <strong>VZLUSAT-1</strong>,&nbsp; jej&iacute;mž &uacute;kolem je ověřit nov&eacute; technologie a v&yacute;robky na orbitě Země.&nbsp; Družice byla vyvinuta V&yacute;zkumn&yacute;m a zku&scaron;ebn&iacute;m leteck&yacute;m &uacute;stavem (VZL&Uacute;) ve spolupr&aacute;ci s česk&yacute;mi komerčn&iacute;mi firmami a česk&yacute;mi univerzitami.</p> Wed, 22 Jun 2016 13:57:00 GMT Seminář EK na téma „Podmínky trhu pro evropský kosmický průmyslový sektor“, 5. - 6. červenec 2016, Brusel http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-unie-a-vesmir/seminar-ek-na-tema-podminky-trhu-pro-evropsky-kosmicky-prumyslovy-sektor-5---6-cervenec-2016-brusel.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise poř&aacute;d&aacute; v&nbsp;souvislosti s&nbsp;aktu&aacute;lně prob&iacute;haj&iacute;c&iacute; př&iacute;pravou &bdquo;Kosmick&eacute; strategie pro Evropu&ldquo; ve dnech <strong>5. a 6. července 2016</strong> v&nbsp;Bruselu dvoudenn&iacute; semin&aacute;ř, kter&yacute; bude zaměřen na podporu diskuz&iacute; a z&iacute;sk&aacute;n&iacute; zpětn&eacute; vazby o aktu&aacute;ln&iacute;m stavu kosmicky orientovan&eacute;ho trhu tak, jak je vn&iacute;m&aacute;na evropsk&yacute;m kosmick&yacute;m průmyslem.</p> Wed, 22 Jun 2016 13:38:00 GMT Družice Sentinel-1 kombinují radarové snímky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-kombinuji-radarove-snimky.html <p> Dvě družice Sentinel-1 poprv&eacute; uk&aacute;zaly svoji schopnost odhalit i ty nejmen&scaron;&iacute; deformace zemsk&eacute;ho povrchu.</p> Wed, 22 Jun 2016 07:10:00 GMT Kosmonaut Tim Peake se vrátil na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-tim-peake-se-vratil-na-zemi.html <p> Kosmonaut ESA Tim Peake, astronaut NASA Tim Kopra a rusk&yacute; velitel lodi Sojuz Jurij Malenčenko bezpečně přist&aacute;li v&nbsp;kaza&scaron;sk&eacute; stepi. Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici opustili 18. června v&nbsp;5:52 h GMT, č&iacute;mž zakončili svůj &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; pobyt na v&yacute;zkumn&eacute; z&aacute;kladně.</p> Tue, 21 Jun 2016 07:11:00 GMT Ariane 5 dopravila do vesmíru nejtěžší komerční náklad http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ariane-5-dopravila-do-vesmiru-nejtezsi-komercni-naklad.html <p style="text-align: justify;"> Na sv&eacute; třet&iacute; misi v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m roce dopravila raketa Ariane 5 do vesm&iacute;ru v&iacute;ce než 10,7 t: dosud nejtěž&scaron;&iacute; komerčn&iacute; n&aacute;klad.</p> Mon, 20 Jun 2016 19:03:00 GMT Sonda ExoMars poprvé spatřila Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-poprve-spatrila-mars.html <p> Sonda ExoMars TGO tento t&yacute;den z&iacute;skala prvn&iacute; sn&iacute;mky Marsu. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci př&iacute;pravy na př&iacute;let k&nbsp;Rud&eacute; planetě v&nbsp;ř&iacute;jnu leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Fri, 17 Jun 2016 07:13:00 GMT Úvodní seminář podnikatelského inkubátoru ESA BIC Prague, 22. června 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/uvodni-seminar-podnikatelskeho-inkubatoru-esa-bic-prague-22-cervna-2016.html <p style="text-align: justify;"> M&aacute;te n&aacute;pad jak využ&iacute;t vesm&iacute;rn&eacute; technologie a přetavit je v&nbsp;komerčn&iacute; &uacute;spěch na zemi? Přijďte si poslechnout, jak z&iacute;skat 50&nbsp;000 &euro; a rozjet sv&eacute; podnik&aacute;n&iacute; v&nbsp;inkub&aacute;toru ESA BIC Prague na semin&aacute;ři SPACE NIGHT#1, kter&yacute; se uskutečn&iacute; dne <strong>22. června 2016</strong> od 18 do 20h v pal&aacute;ci Adria v Praze.</p> Thu, 16 Jun 2016 08:08:00 GMT Nový ředitel ESA pro pozorování Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novy-reditel-esa-pro-pozorovani-zeme.html <p style="text-align: justify;"> Na jedn&aacute;n&iacute; V&yacute;boru ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži byl jmenov&aacute;n nov&yacute;m ředitelem ESA pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země Josef Aschbacher.</p> Tue, 14 Jun 2016 19:01:00 GMT Adaptér rakety Ariane 5 pro družice Galileo je na kosmodromu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/adapter-rakety-ariane-5-pro-druzice-galileo-je-na-kosmodromu.html <p style="text-align: justify;"> Po s&eacute;rii důkladn&yacute;ch testů ve Francii a Německu byl nov&yacute; typ palubn&iacute;ho adapt&eacute;ru, kter&yacute; umožn&iacute; vynesen&iacute; čtyř družic navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo společně do vesm&iacute;ru, dopraven&yacute; do Francouzsk&eacute; Guayany. Před koncem leto&scaron;n&iacute;ho roku bude poprv&eacute; použit&yacute; při letu rakety Ariane 5.</p> Fri, 10 Jun 2016 18:59:00 GMT Pozorování observatoře LISA Pathfinder překročila očekávání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozorovani-observatore-lisa-pathfinder-prekrocila-ocekavani.html <p> Mise ESA LISA Pathfinder demonstrovala technologii potřebnou pro vytvořen&iacute; vesm&iacute;rn&eacute; observatoře pro detekci gravitačn&iacute;ch vln.</p> Wed, 08 Jun 2016 07:15:00 GMT Monitorování produktovodů z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/monitorovani-produktovodu-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Holandsk&aacute; společnost Orbital Eye vyvinula službu, kter&aacute; využ&iacute;v&aacute; družic k&nbsp;monitorov&aacute;n&iacute; plynovodů a ropovodů. Službu už aplikoval v&yacute;znamn&yacute; africk&yacute; oper&aacute;tor produktovodů.</p> Tue, 07 Jun 2016 13:12:00 GMT Čím dál zelenější klimatizace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cim-dal-zelenejsi-klimatizace.html <p style="text-align: justify;"> Vynal&eacute;zavost čtyř kosmick&yacute;ch inžen&yacute;rů vytvořila klimatizačn&iacute; syst&eacute;m s&nbsp;nulov&yacute;mi emisemi: ten tak při zapnut&iacute; nezneči&scaron;ťuje na&scaron;i atmosf&eacute;ru.</p> Mon, 06 Jun 2016 13:11:00 GMT První snímek z družice Sentinel-1 předaný přes systém EDRS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-snimek-z-druzice-sentinel-1-predany-pres-system-edrs.html <p style="text-align: justify;"> ESA zveřejnila prvn&iacute; sn&iacute;mky z&nbsp;družice Sentinel-1, kter&yacute; by předan&yacute; skrze syst&eacute;m EDRS (European Data Relay System). Jde o &scaron;pičkovou laserovou komunikačn&iacute; technologii pro spojen&iacute; s&nbsp;vysokou oběžnou dr&aacute;hou.</p> Thu, 02 Jun 2016 13:09:00 GMT Kometa sondy Rosetta obsahuje materiál potřebný pro život http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-sondy-rosetta-obsahuje-material-potrebny-pro-zivot.html <p style="text-align: justify;"> Na kometě, kterou meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta zkoum&aacute; už t&eacute;měř dva roky, byly objeveny složky považovan&eacute; za kritick&eacute; pro vznik života na Zemi.</p> Wed, 01 Jun 2016 13:08:00 GMT Evropští odborníci na kosmické operace budou na berlínském aerosalónu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropsti-odbornici-na-kosmicke-operace-budou-na-berlinskem-aerosalonu.html <p style="text-align: justify;"> ESA bude tento t&yacute;den vystavovat na aerosal&oacute;nu ILA v&nbsp;Berl&iacute;ně. Jej&iacute; expozici najdeme v&nbsp;pavil&oacute;nu &bdquo;Vesm&iacute;r pro Zemi&ldquo; (Space for Earth) v&nbsp;hale 4.</p> Tue, 31 May 2016 13:06:00 GMT Družicová komunikace mění život ve školách Jihoafrických zemědělských oblastí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzicova-komunikace-meni-zivot-ve-skolach-jihoafrickych-zemedelskych-oblasti.html <p style="text-align: justify;"> Po &uacute;spě&scaron;n&eacute;m pilotn&iacute;m projektu na z&aacute;kladn&iacute;ch &scaron;kol&aacute;ch v&nbsp;zemědělsk&yacute;ch oblastech provincie Mpumalanga (Jižn&iacute; Afrika) se chyst&aacute; využit&iacute; satelitn&iacute; komunikace na expanzi.</p> Mon, 30 May 2016 13:05:00 GMT Družice Sentinel-1 pomáhá po cyklónu Roanu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-pomaha-po-cyklonu-roanu.html <p style="text-align: justify;"> Ř&aacute;děn&iacute; cykl&oacute;nu Ronau si vyž&aacute;dalo na Sr&iacute; Lance a v&nbsp;Banglad&eacute;&scaron;i v&iacute;ce než 100 lidsk&yacute;ch životů. Dal&scaron;&iacute; des&iacute;tky tis&iacute;c osob jsou pak odk&aacute;z&aacute;ny na pomoc druh&yacute;ch. &Uacute;řady přitom využ&iacute;vaj&iacute; zpr&aacute;vy &bdquo;z nebe&ldquo; k&nbsp;tomu, aby z&iacute;skaly přesn&eacute; informace o zaplaven&yacute;ch oblastech. Mohou tak analyzovat dopady cykl&oacute;nu a l&eacute;pe organizovat z&aacute;chrann&eacute; pr&aacute;ce.</p> Fri, 27 May 2016 13:04:00 GMT Upozornění pro média: první výsledky z mise ESA LISA Pathfinder http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-prvni-vysledky-z-mise-esa-lisa-pathfinder.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; jsou zv&aacute;ni na setk&aacute;n&iacute;, kde budou sezn&aacute;meni s&nbsp;prvn&iacute;mi v&yacute;sledky z&iacute;skan&yacute;mi při misi ESA LISA Pathfinder. Jde o technologick&yacute; demonstr&aacute;tor určen&yacute; pro testov&aacute;n&iacute; metod pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Thu, 26 May 2016 13:02:00 GMT Na oběžné dráze je už čtrnáct družic systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-obezne-draze-je-uz-ctrnact-druzic-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Navigačn&iacute; družicov&yacute; syst&eacute;m Galileo pojmenovan&yacute; po astronomovi, kter&yacute; jako prvn&iacute; určil přesnou pozici Země ve vesm&iacute;ru, m&aacute; nyn&iacute; už 14 satelitů na oběžn&eacute; dr&aacute;ze. A to d&iacute;ky &uacute;spě&scaron;n&eacute;mu vypu&scaron;těn&iacute; dvou dal&scaron;&iacute;ch v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 24. května.</p> Wed, 25 May 2016 14:39:00 GMT Jsou tajemné útvary nad Marsem způsobené kosmickým počasím? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jsou-tajemne-utvary-nad-marsem-zpusobene-kosmickym-pocasim.html <p style="text-align: justify;"> Tajupln&aacute; do v&yacute;&scaron;ky se zvedaj&iacute;c&iacute; oblaka, kter&aacute; se n&aacute;hle objevuj&iacute; v&nbsp;atmosf&eacute;ře planety Mars, mohou m&iacute;t př&iacute;mou vazbu na kosmick&eacute; počas&iacute;. Domn&iacute;vaj&iacute; se tak vědci zpracov&aacute;vaj&iacute;c&iacute; informace ze&nbsp;sondy Mars Express.</p> Tue, 24 May 2016 14:37:00 GMT Družice Galileo byly před startem umístěny pod aerodynamický kryt http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-pred-startem-umisteny-pod-aerodynamicky-kryt.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic Galileo naposledy spatřily lidsk&eacute; oči. Satelity byly um&iacute;stěny na horn&iacute; stupeň nosn&eacute; rakety a n&aacute;sledně zapouzdřeny do aerodynamick&eacute;ho krytu. Jsou tak plně připraveny pro start v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 24. května.</p> Mon, 23 May 2016 14:36:00 GMT Družice Sentinel-1A našla možnou olejovou skvrnu ze ztraceného letounu EgyptAir http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1a-nasla-moznou-olejovou-skvrnu-ze-ztraceneho-letounu-egyptair.html <p style="text-align: justify;"> Radarov&aacute; družice Sentinel-1A detekovala možnou olejovou skvrnu ve v&yacute;chodn&iacute; č&aacute;sti Středozemn&iacute;ho moře: pr&aacute;vě v&nbsp;t&eacute; oblasti, kde se ve čtvrtek 19. května časně r&aacute;no ztratilo letadlo společnosti EgyptAir z&nbsp;letu MS804 z&nbsp;Pař&iacute;že do K&aacute;hiry.</p> Fri, 20 May 2016 14:34:00 GMT Záznam přednášky generálního ředitele ESA na téma Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation, 9.5.2016, FEL ČVUT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zaznam-prednasky-generalniho-reditele-esa-na-tema-driving-space-40-the-seamless-chain-of-innovation-952016-fel-cvut.html <p style="text-align: justify;"> Pro ty, kteř&iacute; se dne 9.5. 2016 nemohli z&uacute;častnit, ale maj&iacute; z&aacute;jem shl&eacute;dnout předn&aacute;&scaron;ku gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), prof. J.D. Woernera, na t&eacute;ma&nbsp; &quot;Driving Space 4.0 - The seamless chain of innovation&quot;,<strong> je nyn&iacute; připraven jej&iacute; kompletn&iacute; z&aacute;znam</strong>. Předn&aacute;&scaron;ka se konala v prostor&aacute;ch Česk&eacute;ho vysok&eacute;ho učen&iacute; technick&eacute;ho v Praze na Fakultě elektrotechnick&eacute; (ČVUT - FEL), kter&eacute; bylo za podpory Ministerstva dopravy hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem akce. Kvalita z&aacute;znamu: 576p.</p> Thu, 19 May 2016 08:02:00 GMT Kosmonaut Alexander Gerst bude velitelem ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-alexander-gerst-bude-velitelem-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Alexander Gerst byl jmenov&aacute;n k&nbsp;nov&eacute; misi na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Během n&iacute; bude ve druh&eacute; polovině sv&eacute;ho &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute;ho pobytu na ISS v&nbsp;roce 2018 zast&aacute;vat pozici velitele stanice.</p> Thu, 19 May 2016 06:09:00 GMT Výzva pro všechny programátory: máte šanci vyvinout software pro vesmír http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-pro-vsechny-programatory-mate-sanci-vyvinout-software-pro-vesmir.html <p> M&aacute;te jedinečnou &scaron;anci se přihl&aacute;sit na akci &bdquo;ESA Summer of Code in Space&ldquo;, vylep&scaron;it a roz&scaron;&iacute;řit open-source spojen&yacute; s&nbsp;kosmick&yacute;mi aktivitami - a dokonce za to dostat zaplaceno.</p> Tue, 17 May 2016 13:00:00 GMT Podoba metanového moře na Titanu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podoba-metanoveho-more-na-titanu.html <p> Největ&scaron;&iacute; měs&iacute;c planety Saturn je pokryt&yacute; moři a jezery z&nbsp;tekut&yacute;ch hydrokarbon&aacute;tů - a jak bylo odhaleno, jedno z&nbsp;moř&iacute; je pln&eacute; čist&eacute;ho metanu. Jeho dno je pokryto vrstvou na organick&eacute; l&aacute;tky bohat&eacute;ho materi&aacute;lu. A vlastn&iacute; moře je zřejmě obklopeno moč&aacute;ly.</p> Mon, 16 May 2016 12:59:00 GMT Roste množství metanu a oxidu uhličitého v atmosféře http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/roste-mnozstvi-metanu-a-oxidu-uhliciteho-v-atmosfere.html <p style="text-align: justify;"> Data z&iacute;skan&aacute; družicemi ukazuj&iacute;, že navzdory glob&aacute;ln&iacute;m snah&aacute;m o redukci emis&iacute; roste množstv&iacute; metanu a oxidu uhličit&eacute;ho v&nbsp;atmosf&eacute;ře.</p> Fri, 13 May 2016 06:08:00 GMT Magnetický tep planety Země http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/magneticky-tep-planety-zeme.html <p> Po v&iacute;ce než dvou letech pozorov&aacute;n&iacute; prov&aacute;děn&yacute;ch triem družic ESA Swarm m&aacute;me k&nbsp;dispozici detailn&iacute; mapov&aacute;n&iacute; změn s&iacute;ly zemsk&eacute;ho magnetick&eacute;ho pole.</p> Thu, 12 May 2016 12:56:00 GMT Družice Sentinel-1 počítá ryby http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1-pocita-ryby.html <p style="text-align: justify;"> Sn&iacute;mky z&iacute;sk&aacute;van&eacute; družic&iacute; Sentinel-1A jsou využ&iacute;van&eacute; ke sledov&aacute;n&iacute; vodn&iacute;ch kultur ve Středozemn&iacute;m moři. Jde o jeden z&nbsp;mnoha př&iacute;kladů toho, jak se tato mise pod&iacute;l&iacute; na zaji&scaron;těn&iacute; potravinov&eacute; bezpečnosti, neboť ryb&aacute;řstv&iacute; se st&aacute;vaj&iacute; hlavn&iacute;m zdrojem mořsk&yacute;ch potravin.</p> Wed, 11 May 2016 14:33:00 GMT Zahájení konference Living Planet Symposium 2016, 9.5.2016, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/zahajeni-konference-living-planet-symposium-2016-952016-praha.html <p style="text-align: justify;"> Dne 9. května byla v&nbsp;Kongresov&eacute;m centru Praha slavnostně zah&aacute;jena nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; konference Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) pro oblast pozorov&aacute;n&iacute; Země s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;<strong>Living Planet Symposium 2016</strong>&ldquo;. Konferenci zah&aacute;jil &uacute;vodn&iacute;m slovem premi&eacute;r Bohuslav Sobotka, n&aacute;sledovan&yacute; gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem ESA, prof. J.D. Woernerem, a ministrem dopravy Danem Ťokem. Na vlastn&iacute; opening konference navazovalo uzavřen&eacute; jedn&aacute;n&iacute; mezi v&yacute;&scaron;e uveden&yacute;mi z&aacute;stupci stran posilov&aacute;n&iacute; vz&aacute;jemn&eacute; spolupr&aacute;ce a pozice Česk&eacute; republiky (ČR), jakožto člensk&eacute;ho st&aacute;tu ESA, v&nbsp;r&aacute;mci aktu&aacute;ln&iacute;ch i budouc&iacute;ch aktivit&aacute;ch a mis&iacute;ch ESA.</p> Wed, 11 May 2016 14:18:00 GMT Tisková zpráva: Slavnostní otevření ESA BIC Prague, 9. května 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava-slavnostni-otevreni-esa-bic-prague-9-kvetna-2016.html <p style="text-align: justify;"> S&iacute;ť evropsk&yacute;ch podnikatelsk&yacute;ch inkub&aacute;torů Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) se roz&scaron;&iacute;řila o &scaron;estn&aacute;ctou pobočku. ESA BIC Prague, prvn&iacute; kosmick&yacute; inkub&aacute;tor ve středn&iacute; a v&yacute;chodn&iacute; Evropě, dne 9. 5. 2016 slavnostně otevřel gener&aacute;ln&iacute; ředitel Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury Johann-Dietrich Woerner spolu s&nbsp;gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem CzechInvestu Karlem Kučerou, n&aacute;městkem ministra dopravy Kamilem Rudoleck&yacute;m a prim&aacute;torkou hlavn&iacute;ho města Adrianou Krn&aacute;čovou. Slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; podpořen&eacute;ho ministerstvy dopravy a průmyslu a obchodu se v&nbsp;Rezidenci prim&aacute;torky hl. m. Prahy z&uacute;častnila řada dal&scaron;&iacute;ch v&yacute;znamn&yacute;ch hostů. Zř&iacute;zen&iacute; ESA BIC Prague z&aacute;stupci CzechInvestu a&nbsp;Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury z&aacute;roveň stvrdili podpisem smlouvy.</p> Wed, 11 May 2016 09:39:00 GMT Družice Galileo byly před startem natankovány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-pred-startem-natankovany.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r družic evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo byl natankov&aacute;n, č&iacute;mž vstoupil do dal&scaron;&iacute; důležit&eacute; f&aacute;ze předletov&eacute; př&iacute;pravy. Start je pl&aacute;novan&yacute; na palubě rakety Sojuz z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně 24. května.</p> Tue, 10 May 2016 06:06:00 GMT Osobní letadla budou startovat od vašeho domu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/osobni-letadla-budou-startovat-od-vaseho-domu.html <p style="text-align: justify;"> Zač&iacute;naj&iacute;c&iacute; firma hostovan&aacute; v&nbsp;podnikatelsk&eacute;m inkub&aacute;toru ESA vyv&iacute;j&iacute; prvn&iacute; letoun pro vertik&aacute;ln&iacute; vzlet a přist&aacute;n&iacute; pro osobn&iacute; použit&iacute;. Elektrick&yacute; dvoum&iacute;stn&yacute; stroj by měl otevř&iacute;t dveře k&nbsp;nov&eacute; kategorii jednodu&scaron;&scaron;&iacute;ch, ti&scaron;&scaron;&iacute;ch a k&nbsp;životn&iacute;mu prostřed&iacute; &scaron;etrněj&scaron;&iacute; letounů, a to již v&nbsp;roce 2018.</p> Mon, 09 May 2016 06:05:00 GMT Vše je připraveno na realizaci mise Biomass http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vse-je-pripraveno-na-realizaci-mise-biomass.html <p style="text-align: justify;"> ESA a Airbus Defence and Space UK podepsaly dne 29. dubna kontrakt v&nbsp;hodnotě 229 mil. eur na v&yacute;robu dal&scaron;&iacute; družice z&nbsp;kategorie Earth Explorer: jde o misi Biomass, kter&aacute; m&aacute; na oběžn&eacute; dr&aacute;ze zač&iacute;t pracovat v&nbsp;roce 2021.</p> Fri, 06 May 2016 06:03:00 GMT Druhá mise ExoMars přesunuta na startovací okno v roce 2020 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-mise-exomars-presunuta-na-startovaci-okno-v-roce-2020.html <p style="text-align: justify;"> Dne 14. března 2016 vypustily Roskosmos a ESA společně vyvinutou meziplanet&aacute;rn&iacute; misi ExoMars 2016, kter&aacute; se skl&aacute;d&aacute; z&nbsp;družicov&eacute; sondy TGO (Trace Gas Orbiter) a přist&aacute;vac&iacute;ho modulu Schiaparelli. Stalo se tak pomoc&iacute; rakety Proton odstartovav&scaron;&iacute; z&nbsp;kosmodromu Bajkonur, d&iacute;ky čemuž začala prvn&iacute; f&aacute;ze společn&eacute;ho evropsko-rusk&eacute;ho programu ExoMars.</p> Thu, 05 May 2016 08:13:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake má nové datum přistání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-ma-nove-datum-pristani.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake a jeho kolegov&eacute; Jurij Malenčenko (Rusko) a Tim Kopra (ESA) se vr&aacute;t&iacute; na Zemi dne 18. června. Oproti původn&iacute;mu pl&aacute;nu byl jejich n&aacute;vrat na rodnou planetu o t&eacute;měř dva t&yacute;dny odložen&yacute;.</p> Tue, 03 May 2016 22:01:00 GMT Družice Galileo 11 a 12 doplnily operační navigační flotilu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-11-a-12-doplnily-operacni-navigacni-flotilu.html <p style="text-align: justify;"> Dvojice nejnověj&scaron;&iacute;ch evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic, kter&aacute; byla vypu&scaron;těna loni v&nbsp;prosinci, byla nyn&iacute; ofici&aacute;lně zařazena do konstelace Galileo a vys&iacute;l&aacute; tak plnohodnotn&eacute; navigačn&iacute; sign&aacute;ly.</p> Mon, 02 May 2016 22:01:00 GMT Datum do kalendáře: den otevřených dveří v technickém srdci ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/datum-do-kalendare-den-otevrenych-dveri-v-technickem-srdci-esa.html <p style="text-align: justify;"> Je to datum, kter&eacute; stoj&iacute; za to si pamatovat: den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; v&nbsp;technick&eacute;m středisku ESA ESTEC se uskutečn&iacute; v&nbsp;neděli 2. ř&iacute;jna. Jeho br&aacute;ny se tak otevřou v&nbsp;době, kter&aacute; představuje jednu z&nbsp;nej&uacute;chvatněj&scaron;&iacute;ch kapitol v&nbsp;historii evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Mon, 02 May 2016 13:46:00 GMT S.H.E.E. - Simulátor kosmického obydlí poprvé v historii v Čechách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/shee---simulator-kosmickeho-obydli-poprve-v-historii-v-cechach.html <p style="text-align: justify;"> Čechům se poprv&eacute; v&nbsp;historii nab&iacute;dne možnost vidět simul&aacute;tor kosmick&eacute;ho obydl&iacute;, kter&yacute; je jedin&yacute;m prototypem v&nbsp;cel&eacute; Evropě. Simul&aacute;tor kosmick&eacute;ho obydl&iacute; S.H.E.E. (Self-deployable Habitat for Extreme Environments) byl vytvořen během 3 let ve spolupr&aacute;ci akademick&eacute; a komerčn&iacute; sf&eacute;ry. Na projektu se pod&iacute;lely&nbsp; česk&eacute; i zahraničn&iacute; firmy společně s&nbsp;univerzitami ve &Scaron;trasburku (Francie) a Tartu (Estonsko). Projekt byl finančně podpořen &nbsp;Evropskou komis&iacute; ze 7. r&aacute;mcov&eacute;ho programu. Jedn&iacute;m z&nbsp;autorů projektu a jeho zakladatel je vesm&iacute;rn&yacute; architekt Ondřej Doule, kter&yacute; jako jeden z&nbsp;m&aacute;la Čechů v&nbsp;současnosti pracuje pro NASA.</p> Fri, 29 Apr 2016 12:20:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake řídil z vesmíru rover http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-ridil-z-vesmiru-rover.html <p> Kosmonaut ESA Tim Peake v&nbsp;p&aacute;tek 29. dubna ř&iacute;dil z&nbsp;paluby Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice rover pojmenovan&yacute; Bridget, kter&yacute; se nach&aacute;zel v&nbsp;prostor&aacute;ch firmy Airbus Defence and Space v britsk&eacute;m Stevenage. &Scaron;lo o souč&aacute;st mezin&aacute;rodn&iacute;ho experimentu, jehož c&iacute;lem je př&iacute;prava na společn&eacute; lidsk&eacute; a robotick&eacute; v&yacute;pravy na Měs&iacute;c, Mars a d&aacute;le.</p> Fri, 29 Apr 2016 06:02:00 GMT První dodávka z družice Sentinel-1B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-dodavka-z-druzice-sentinel-1b.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1B byla vypu&scaron;těna z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně 25. dubna a jen dvě hodiny pot&eacute;, co rozevřela ant&eacute;nu sv&eacute;ho radaru, poř&iacute;dila prvn&iacute; sn&iacute;mky. V&nbsp;př&iacute;padě kosmick&yacute;ch radarů jde o historick&yacute; rekord.</p> Thu, 28 Apr 2016 13:45:00 GMT Družice Sentinel-1B roztáhla svá křídla http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-roztahla-sva-kridla.html <p style="text-align: justify;"> Po startu 25. dubna z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně otevřela družice Sentinel-1B sv&eacute; slunečn&iacute; baterie a radarovou ant&eacute;nu.</p> Wed, 27 Apr 2016 13:44:00 GMT Družice třídy CubeSat z program „Fly Your Satellite!“ se ozvaly http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-tridy-cubesat-z-program-fly-your-satellite-se-ozvaly.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny tři družice, kter&eacute; byly vypu&scaron;těny do vesm&iacute;ru v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Education &bdquo;Fly Your Satellite!&ldquo;, nav&aacute;zaly kontakt se Zem&iacute;.</p> Tue, 26 Apr 2016 13:42:00 GMT Příležitost pro evropský kosmický sektor: Veřejná konzultace EK s cílem shromáždit podněty pro formulování budoucí evropské kosmické strategie http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-evropsky-kosmicky-sektor-verejna-konzultace-ek-s-cilem-shromazdit-podnety-pro-formulovani-budouci-evropske-kosmicke-strategie.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise spustila veřejnou konzultaci, jej&iacute;mž c&iacute;lem je shrom&aacute;ždit co největ&scaron;&iacute; počet podnětů na t&eacute;ma budov&aacute;n&iacute; společn&eacute; evropsk&eacute; strategie pro rozvoj kosmick&eacute;ho sektoru. Veřejn&aacute; konzultace je pak prim&aacute;rně zaměřena na z&iacute;sk&aacute;n&iacute; zpětn&eacute; vazby v&nbsp;oblasti aktu&aacute;ln&iacute; kosmick&eacute; politiky EU, dosavadn&iacute;ho způsobu jej&iacute; prioritizace a využ&iacute;van&eacute;ho syst&eacute;mu v&yacute;zev a př&iacute;ležitost&iacute;.</p> Tue, 26 Apr 2016 11:57:00 GMT Družice Sentinel-1B doplnila svoji předchůdkyni na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-doplnila-svoji-predchudkyni-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Druh&aacute; družice typu Sentinel-1 - označovan&aacute; jako Sentinel-1B - byla dnes vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru, aby nab&iacute;dla lep&scaron;&iacute; &bdquo;radarov&yacute; pohled&ldquo; na Zemi v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus.</p> Mon, 25 Apr 2016 13:37:00 GMT Vypuštění družice Sentinel-1B odloženo o dalších 24 hodin http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypusteni-druzice-sentinel-1b-odlozeno-o-dalsich-24-hodin.html <p style="text-align: justify;"> Aktu&aacute;ln&iacute; meteorologick&aacute; situace vystavuje &bdquo;stopku&ldquo; startu rakety Sojuz pl&aacute;novan&eacute;mu na sobotu 23. dubna 2016. Společnost Arianespace se proto rozhodla ani nepřistupovat k&nbsp;natankov&aacute;n&iacute; nosiče pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami.</p> Sat, 23 Apr 2016 13:35:00 GMT Vypuštění družice Sentinel-1B odloženo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vypusteni-druzice-sentinel-1b-odlozeno.html <p style="text-align: justify;"> Během technick&eacute; revize před zah&aacute;jen&iacute;m tankov&aacute;n&iacute; nosn&eacute; rakety Sojuz byla potvrzena pln&aacute; připravenost nosiče, družic, pozemn&iacute;ho zař&iacute;zen&iacute; i kosmodromu.</p> Fri, 22 Apr 2016 13:34:00 GMT Raketa Sojuz zaujala startovní pozici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-sojuz-zaujala-startovni-pozici.html <p style="text-align: justify;"> Raketa Sojuz VS14 je připravena na startovac&iacute;m komplexu evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana), odkud m&aacute; odstartovat 22. dubna ve 21:02 h GMT (23:02 h středoevropsk&eacute;ho času). Do vesm&iacute;ru vynese družici ESA Sentinel-1B a studentsk&eacute; satelity z&nbsp;řady CubeSat připraven&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA &bdquo;Fly Your Satellite!&ldquo;</p> Thu, 21 Apr 2016 13:32:00 GMT Družice Sentinel-1B je připravena na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-1b-je-pripravena-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Jen dva dny před pl&aacute;novan&yacute;m startem byla nov&aacute; družice Sentinel pro evropsk&yacute; program sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus um&iacute;stěna na startovac&iacute; rampu kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 20 Apr 2016 13:31:00 GMT SAVE THE DATE: Přednáška generálního ředitele ESA, Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation, 9.5.2016, FEL ČVÚT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/save-the-date-prednaska-generalniho-reditele-esa-driving-space-40-the-seamless-chain-of-innovation-952016-fel-cvut.html <p style="text-align: justify;"> Nenechte si uj&iacute;t mimoř&aacute;dnou př&iacute;ležitost a nav&scaron;tivte dne <strong>9.5.2016</strong> předn&aacute;&scaron;ku gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), prof. J. D. Woernera, na t&eacute;ma<strong> &bdquo;</strong>Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation&ldquo;. Předn&aacute;&scaron;ka se uskutečn&iacute; v&nbsp;prostor&aacute;ch FEL ČV&Uacute;T s&nbsp;pl&aacute;novan&yacute;m zač&aacute;tkem <strong>v&nbsp;16:15</strong>.</p> Tue, 19 Apr 2016 15:02:00 GMT Patnáct let evropské přítomnosti na Mezinárodní kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/patnact-let-evropske-pritomnosti-na-mezinarodni-kosmicke-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Dne 23. dubna 2001 se italsk&yacute; kosmonaut ESA Umberto Guidoni zapsal do historie, když se stal prvn&iacute;m Evropanem vstoupiv&scaron;&iacute;m na palubu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Tue, 19 Apr 2016 13:29:00 GMT GirlsDay 2016 – ESA pokračuje v boření stereotypů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/girlsday-2016---esa-pokracuje-v-boreni-stereotypu.html <p style="text-align: justify;"> Už od roku 2006 nab&iacute;z&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute; akce koordinovan&aacute; v&nbsp;Nizozem&iacute; organizac&iacute; VHTO mlad&yacute;m d&iacute;vk&aacute;m možnost &bdquo;ochutnat&ldquo;, o čem jsou vlastně &scaron;pičkov&eacute; technologie. Akce, jej&iacute;mž vyvrcholen&iacute;m je speci&aacute;ln&iacute; &bdquo;D&iacute;vč&iacute; den&ldquo; (Girlsday), proběhla ve čtvrtek 14. dubna. Skupinky d&iacute;vek ve věku 14 a 15 let se pod&iacute;lely na z&aacute;bavn&yacute;ch aktivit&aacute;ch, kter&eacute; jim umožnily v&iacute;ce se přibl&iacute;žit &scaron;pičkov&yacute;m technologi&iacute;m a ICT.</p> Mon, 18 Apr 2016 13:27:00 GMT Copernicus Masters 2016 – realizujte svůj nápad na využití družicových dat! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/copernicus-masters-2016---realizujte-svuj-napad-na-vyuziti-druzicovych-dat.html <p style="text-align: justify;"> Copernicus Masters (dř&iacute;ve zn&aacute;m&eacute; jako GMES Masters) je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž poř&aacute;dan&aacute; z iniciativy Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), Evropsk&eacute; komise, Německ&eacute; kosmick&eacute; agentury (DLR) a dal&scaron;&iacute;ch zainteresovan&yacute;ch partnerů. C&iacute;lem soutěže je podpořit rozvoj komerčn&iacute;ch služeb a tržně orientovan&yacute;ch aplikac&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute;ho programu na pozorov&aacute;n&iacute; Země Copernicus. V&iacute;tězov&eacute; soutěže jsou motivov&aacute;ni finančn&iacute;mi odměnami (v celkov&eacute; ceně 300&nbsp;000 EUR) a technickou podporou pro realizaci projektu. V&yacute;hra tak&eacute; otev&iacute;r&aacute; možnost&iacute; k zařazen&iacute; v&iacute;tězn&eacute;ho n&aacute;padu do podnikatelsk&yacute;ch inkubačn&iacute;ch center.</p> Mon, 18 Apr 2016 12:02:00 GMT Zařízení EDRS-A prochází testováním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zarizeni-edrs-a-prochazi-testovanim.html <p> Průkopnick&eacute; evropsk&eacute; komunikačn&iacute; zař&iacute;zen&iacute; EDRS-A (European Data Relay System), kter&eacute; je často označov&aacute;no jako &bdquo;evropsk&aacute; kosmick&aacute; datov&aacute; d&aacute;lnice&ldquo;, je ve vesm&iacute;ru už měs&iacute;c a jeho testov&aacute;n&iacute; prob&iacute;h&aacute; v&yacute;borně. T&yacute;m v&nbsp;belgick&eacute;m Redu, kter&yacute; ho m&aacute; na starosti, ho nyn&iacute; posunul k&nbsp;pln&eacute;mu provozu pot&eacute;, co položil z&aacute;klady pro prvn&iacute; laserov&eacute; spojen&iacute; s&nbsp;družicemi Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus.</p> Fri, 15 Apr 2016 14:20:00 GMT Mezihvězdný prach zachycený u Saturnu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mezihvezdny-prach-zachyceny-u-saturnu.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; (a mezin&aacute;rodn&iacute;) sonda Cassini registrovala slab&yacute;, ale jasn&yacute; n&aacute;znak prachu přich&aacute;zej&iacute;c&iacute;ho z&nbsp;vněj&scaron;&iacute; č&aacute;sti Slunečn&iacute; soustavy.</p> Thu, 14 Apr 2016 14:18:00 GMT Aktualizace z kosmodromu Kourou: družice CubeSat byly instalovány na plošinu rakety Sojuz http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/aktualizace-z-kosmodromu-kourou-druzice-cubesat-byly-instalovany-na-plosinu-rakety-sojuz.html <p style="text-align: justify;"> Kampaň ESA &bdquo;Fly Your Satellite! 2016&ldquo; dos&aacute;hla dal&scaron;&iacute;ho důležit&eacute;ho mezn&iacute;ku. Studenty postaven&eacute; družice tř&iacute;dy CubeSat v&nbsp;letov&eacute; konfiguraci byly nově instalov&aacute;ny na adapt&eacute;r na plo&scaron;ině pro n&aacute;klad rakety Sojuz.</p> Mon, 11 Apr 2016 13:26:00 GMT Nabitý program plný experimentů a nových kosmických lodí na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nabity-program-plny-experimentu-a-novych-kosmickych-lodi-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautovi ESA Timovi Peakemu zb&yacute;vaj&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici dva měs&iacute;ce pobytu, přičemž proch&aacute;z&iacute; mimoř&aacute;dně nabit&yacute;m obdob&iacute;m pln&yacute;m prov&aacute;děn&iacute; experimentů a přij&iacute;m&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch kosmick&yacute;ch lod&iacute;. Osm&eacute;ho dubna odstartovala k ISS třet&iacute; z&aacute;sobovac&iacute; loď během tř&iacute; t&yacute;dnů a &uacute;kolem Timothyho Peaka bude zajistit jej&iacute; připojen&iacute; ke stanici.</p> Fri, 08 Apr 2016 13:24:00 GMT Konference European Space Solutions 2016 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/konference-european-space-solutions-2016.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>30. května - 3. června 2016</strong> se v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Haagu uskutečn&iacute; v&nbsp;pořad&iacute; již čtvrt&aacute; konference <strong>European Space Solutions</strong>. Konference je &nbsp;poř&aacute;d&aacute;na Evropskou komis&iacute; pod z&aacute;&scaron;titou Nizozemsk&eacute;ho předsednictv&iacute; Rady EU a představuje vrcholnou platformou pro&nbsp;setk&aacute;v&aacute;n&iacute; z&aacute;stupců v&scaron;ech zainteresovan&yacute;ch subjektů v&nbsp;oblasti aplikac&iacute; evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch programů Galileo, EGNOS a Copernicus.</p> Thu, 07 Apr 2016 13:50:00 GMT Dvojice družic Galileo dorazila před květnovým startem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojice-druzic-galileo-dorazila-pred-kvetnovym-startem.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r navigačn&iacute;ch družic Galileo dorazil na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně. T&iacute;m začala jejich předstartovn&iacute; kampaň, kter&aacute; by měla vyvrcholit startem dne 24. května.</p> Thu, 07 Apr 2016 13:23:00 GMT Sledujte živě vzdělávací pořad s kosmonautem ESA Timem Peake http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledujte-zive-vzdelavaci-porad-s-kosmonautem-esa-timem-peake.html <p style="text-align: justify;"> Ve čtvrtek 14. dubna se kosmonaut ESA Tim Peake nach&aacute;zej&iacute;c&iacute; se na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici živě spoj&iacute; s&nbsp;učiteli v&nbsp;Norsku, Velk&eacute; Brit&aacute;nii a Polsku. Akci je možn&eacute; sledovat v&nbsp;živ&eacute;m přenosu na str&aacute;nk&aacute;ch ESA.</p> Wed, 06 Apr 2016 13:21:00 GMT ESNC 2016: Ocenění nejlepších aplikací systému Galileo http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/esnc-2016-oceneni-nejlepsich-aplikaci-systemu-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Od 1. dubna do 30. června 2016 prob&iacute;h&aacute; třin&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže o nejlep&scaron;&iacute; n&aacute;pady na komerčn&iacute; aplikace syst&eacute;mů družicov&eacute; navigace - European Satellite Navigation Competition (ESNC), kter&yacute; poř&aacute;d&aacute; německ&eacute; Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO). Soutěž ESNC se od roku 2004 vyvinula v&nbsp;popul&aacute;rn&iacute; n&aacute;stroj na generov&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch n&aacute;padů na využit&iacute; GNSS syst&eacute;mů pro rozmanit&eacute; obory lidsk&eacute; činnosti. Od sam&eacute;ho poč&aacute;tku se do soutěže přihl&aacute;silo již přes 3500 n&aacute;vrhů, přičemž posledn&iacute; roky se jedn&aacute; o v&iacute;ce než 500 n&aacute;vrhů ročně.</p> Wed, 06 Apr 2016 11:00:00 GMT České národní finále soutěže CanSat 2016 zná již své "plechovkové" vítěze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ceske-narodni-finale-souteze-cansat-2016-zna-jiz-sve-plechovkove-viteze.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 31. 3. - 1. 4. se na leti&scaron;ti v Jaroměři setkalo devět t&yacute;mů složen&yacute;ch ze ž&aacute;ků středn&iacute;ch &scaron;kol a z&aacute;jmov&yacute;ch technick&yacute;ch kroužků v doprovodu sv&yacute;ch mentorů z cel&eacute; Česk&eacute; republiky. T&yacute;my přijely prezentovat svou několikat&yacute;denn&iacute; pr&aacute;ci, kter&aacute; spoč&iacute;vala ve zkonstruov&aacute;n&iacute; vlastn&iacute;ho, funkčn&iacute;ho satelitu o velikosti mal&eacute; n&aacute;pojov&eacute; plechovky, kter&yacute; měl b&yacute;t vypu&scaron;těn na svou cestu atmosf&eacute;rou za &uacute;čelem sběru dat. Data měly t&yacute;my vyhodnotit a v&yacute;sledky n&aacute;sledně prezentovat před odbornou porotou.</p> <p style="text-align: justify;"> <em>&quot;Jedna hexakopt&eacute;ra, dva dny, tři porotci, devět t&yacute;mů, devět plechovek, spousty dr&aacute;tů, větru, slunce, nervozity, &uacute;spěchů, ale i zklam&aacute;n&iacute;. To v&scaron;e bylo n&aacute;rodn&iacute; fin&aacute;le soutěže CanSat 2016.&quot;</em></p> Wed, 06 Apr 2016 08:47:00 GMT Nalezena první rotující neutronová hvězda v Andromedě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nalezena-prvni-rotujici-neutronova-hvezda-v-andromede.html <p> Dek&aacute;dy průzkumu &bdquo;dvojčete&ldquo; na&scaron;&iacute; Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;hy, bl&iacute;zk&eacute; galaxie Andromeda, se zač&iacute;n&aacute; vypl&aacute;cet. A to d&iacute;ky objevu pozůstatku zanikl&eacute; hvězdy, neutronov&eacute; hvězdy, s&nbsp;pomoc&iacute; družicov&eacute; observatoře ESA XMM-Newton.</p> Thu, 31 Mar 2016 08:23:00 GMT Sonda Rosetta objevila u komety „bublinu“ bez magnetického pole http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-objevila-u-komety-bublinu-bez-magnetickeho-pole.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta odhalila překvapivě velkou oblast kolem c&iacute;lov&eacute; komety, kter&aacute; postr&aacute;d&aacute; jak&eacute;koliv magnetick&eacute; pole.</p> Wed, 30 Mar 2016 08:21:00 GMT Kosmická anténa silná jako list papíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicka-antena-silna-jako-list-papiru.html <p> Zcela nov&yacute; typ velk&eacute; kosmick&eacute; ant&eacute;ny byl otestovan&yacute; v&nbsp;plně realistick&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch vesm&iacute;rn&eacute;ho prostřed&iacute;. Parabolick&aacute; ant&eacute;na o průměru 5 m byla um&iacute;stěna do simul&aacute;toru ESA LSS (Large Space Simulator). Ant&eacute;na vypad&aacute; jako průhledn&aacute;, protože je siln&aacute; jen několik desetin milimetru - je tedy tenč&iacute;, než pap&iacute;r.</p> Tue, 29 Mar 2016 11:48:00 GMT Zmrzlá údolí na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zmrzla-udoli-na-marsu.html <p> Zasazena mezi roztř&iacute;&scaron;těn&eacute; okraje obrovsk&eacute; dopadov&eacute; p&aacute;nve na Mars jsou &uacute;dol&iacute; pokryt&aacute; n&aacute;mrazou.</p> Thu, 24 Mar 2016 11:47:00 GMT Sonda ExoMars pracuje bezvadně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-pracuje-bezvadne.html <p> Start mise ESA ExoMars k&nbsp;Marsu proběhl bez probl&eacute;mů. A stejně tak uk&aacute;zkově se nyn&iacute; chov&aacute; i sonda TGO (Trace Gas Orbiter).</p> Wed, 23 Mar 2016 11:46:00 GMT ESA představuje „Kouzlo světla“ – nový vzdělávací nástroj pro základní školy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-predstavuje-kouzlo-svetla---novy-vzdelavaci-nastroj-pro-zakladni-skoly.html <p style="text-align: justify;"> Osm nov&yacute;ch zdrojů pro podporu v&yacute;uky, kter&eacute; se t&yacute;kaj&iacute; fenom&eacute;nu světla, je nyn&iacute; k&nbsp;dispozici ke stažen&iacute; na webu ESA. Sada &bdquo;Magic of Light&ldquo; (k dispozici v&nbsp;angličtině) kombinuje vědu s&nbsp;uměn&iacute;m, přičemž použ&iacute;v&aacute; spektroskopy a barevn&aacute; kola. D&iacute;ky tomu maj&iacute; ž&aacute;ci možnost studovat, jak vznikaj&iacute; různ&eacute; barvy nebo jak se naopak rozkl&aacute;daj&iacute;. Sada je zaměřena na ž&aacute;ky ve věku 8 až 12 let, přičemž obsahuje i manu&aacute;l pro učitele a samostatn&yacute; pracovn&iacute; se&scaron;it pro aktivity.</p> Tue, 22 Mar 2016 11:44:00 GMT Návštěva předsedy vlády v Bavorsku http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/navsteva-predsedy-vlady-v-bavorsku.html <p style="text-align: justify;"> Na pozv&aacute;n&iacute; ministersk&eacute;ho předsedy Svobodn&eacute;ho st&aacute;tu Bavorsko Horsta Seehofera nav&scaron;t&iacute;vil předseda vl&aacute;dy Česk&eacute; republiky Bohuslav Sobotka ve dnech 10. - 11. 3. 2016 Bavorsko. Předsedu vl&aacute;dy Sobotku na n&aacute;v&scaron;těvě doprov&aacute;zel m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy pro vědu, v&yacute;zkum a inovace Pavel Bělobr&aacute;dek a d&aacute;le početn&aacute; podnikatelsk&aacute; delegace, zaměřen&aacute; zejm&eacute;na na letectv&iacute;, kosmick&eacute; technologie a přesn&eacute; stroj&iacute;renstv&iacute;.</p> Mon, 21 Mar 2016 11:44:00 GMT Příprava na zvýšenou porci radarových snímků http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-zvysenou-porci-radarovych-snimku.html <p> Družice Sentinel-1B dorazila do Francouzsk&eacute; Guayany, aby zde byla připravena na start. Ten je zat&iacute;m pl&aacute;novan&yacute; na 22. dubna. Satelit ve vesm&iacute;ru dopln&iacute; sv&eacute; identick&eacute; dvojče Sentinel-1A, d&iacute;ky čemuž z&iacute;sk&aacute; evropsk&yacute; program monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus mnohem v&iacute;ce radarov&yacute;ch z&aacute;běrů na&scaron;&iacute; planety.</p> Mon, 21 Mar 2016 11:43:00 GMT Evropa připravuje družice s elektrickým pohonem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropa-pripravuje-druzice-s-elektrickym-pohonem.html <p> Partnerstv&iacute; ESA a satelitn&iacute;ho oper&aacute;tora SES vede ke vzniku nov&eacute; generace evropsk&yacute;ch telekomunikačn&iacute;ch družic, kter&eacute; budou poh&aacute;něn&eacute; v&yacute;hradně elektrick&yacute;mi motory. Prvn&iacute; z&nbsp;nich odstartuje před koncem roku 2021.</p> Fri, 18 Mar 2016 11:40:00 GMT Příležitost pro studenty: Navštivte ESA School Lab v rámci konference Living Planet Symposium 2016 http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/prilezitost-pro-studenty-navstivte-esa-school-lab-v-ramci-konference-living-planet-symposium-2016.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech <strong>9. - 13. května 2016 </strong>se v Praze v Kongresov&eacute;m centru uskutečn&iacute; konference <a href="http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/living-planet-symposium-2016---nejvetsi-a-nejrozsahlejsi-konference-esa-k-problematice-pozorovani-zeme-se-uskutecni-v-pristim-roce-v-praze.html" target="_blank"><strong><em>Living Planet Symposium 2016</em></strong></a>, kter&aacute; je nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; akc&iacute; Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) v&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země (DPZ). Hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem symposia je ESA, spoluorganiz&aacute;tory akce jsou pak Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvo &scaron;kolstv&iacute;, ml&aacute;deže a tělov&yacute;chovy, Univerzita Karlova v Praze a vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ŕ ESERO Česk&aacute; republika.</p> Fri, 18 Mar 2016 10:10:00 GMT Kosmické aktivity zvyšují bezpečí, i když letecká doprava narůstá http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmicke-aktivity-zvysuji-bezpeci-i-kdyz-letecka-doprava-narusta.html <p> ESA a družicov&yacute; oper&aacute;tor Inmarsat z&nbsp;Velk&eacute; Brit&aacute;nie pokračuj&iacute; ve v&yacute;voji komunikace vzduch-země skrze družice. Jde o souč&aacute;st evropsk&eacute;ho pl&aacute;nu zajistit bezpečnost leteck&eacute; dopravy navzdory narůstaj&iacute;c&iacute;mu provozu.</p> Thu, 17 Mar 2016 11:39:00 GMT Inkubátor ESA BIC pro ČR v Prague Startup Centre! http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/inkubator-esa-bic-pro-cr-v-prague-startup-centre.html <p style="text-align: justify;"> Dne 3. března 2016 byl v&nbsp;prostor&aacute;ch pražsk&eacute;ho pal&aacute;ce Adria slavnostně otevřen nov&yacute; inkub&aacute;tor Prague Startup Centre. V&iacute;ce než 100 hostů uv&iacute;tali v&nbsp;r&aacute;mci slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; Adriana Krn&aacute;čov&aacute;, prim&aacute;torka hlavn&iacute;ho města Prahy a Andrej Babi&scaron;, m&iacute;stopředseda vl&aacute;dy a ministr financ&iacute;. V&nbsp;prostor&aacute;ch inkub&aacute;toru Prague Startup Centre bude s&iacute;dlit tak&eacute; nově zřizovan&yacute; inkub&aacute;tor ESA BIC Prague, jehož c&iacute;lem je zejm&eacute;na podpora činnosti zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch podniků v jejich rozvoji a usnadněn&iacute; jejich zapojen&iacute; do oblasti kosmick&yacute;ch aktivit.</p> Wed, 16 Mar 2016 12:30:00 GMT O data z misí Sentinel je zájem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/o-data-z-misi-sentinel-je-zajem.html <p> ESA podepsala dohodu s&nbsp;NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a USGS (US Geological Survey), d&iacute;ky nimž z&iacute;skaj&iacute; tito partneři př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;evropsk&yacute;ch družic Sentinel.</p> Wed, 16 Mar 2016 11:37:00 GMT Mise ExoMars je na cestě za záhadami Rudé planety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mise-exomars-je-na-ceste-za-zahadami-rude-planety.html <p> Prvn&iacute; ze dvou společn&yacute;ch mis&iacute; ESA a Roskosmosu k&nbsp;Marsu se vydala na svoji sedmiměs&iacute;čn&iacute; pouť k&nbsp;Rud&eacute; planetě. Zde se m&aacute; věnovat zat&iacute;m nevyře&scaron;en&yacute;m z&aacute;had&aacute;m t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;m se hlavně jej&iacute; atmosf&eacute;ry, kter&eacute; by mohly svědčit o dne&scaron;n&iacute; geologick&eacute; - nebo dokonce biologick&eacute; - aktivitě.</p> Tue, 15 Mar 2016 11:24:00 GMT Řídicí středisko je připraveno na start k Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ridici-stredisko-je-pripraveno-na-start-k-marsu.html <p> V&nbsp;sobotu 12. března uskutečnilo ř&iacute;dic&iacute; středisko ESA z&aacute;věrečnou zkou&scaron;ku před startem mise ExoMars. Jde o důležit&yacute; krok, kter&yacute; zajistil plnou připravenost pozemn&iacute;ch t&yacute;mů a syst&eacute;mů před odletem k&nbsp;Rud&eacute; planetě. Ten je pl&aacute;novan&yacute; na 14. března.</p> Mon, 14 Mar 2016 11:23:00 GMT Družice Sentinel-3A nepřestává udivovat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-neprestava-udivovat.html <p> Trojice př&iacute;strojů na palubě družice Sentinel-3A n&aacute;m nyn&iacute; nab&iacute;z&iacute; dechberouc&iacute; pohled na to, co v&scaron;echno můžeme oček&aacute;vat od evropsk&eacute;ho programu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus. Nejnověj&scaron;&iacute; s&eacute;rie sn&iacute;mků zachycuje Evropu a Antarktidu, a to s&nbsp;pomoc&iacute; senzorů maj&iacute;c&iacute;ch za c&iacute;l monitorovat zemskou radiaci.</p> Fri, 11 Mar 2016 11:21:00 GMT Intenzivní příprava na cestu na Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/intenzivni-priprava-na-cestu-na-mars.html <p> Už jen dny chyb&iacute; do odletu sondy ExoMars ze Země, což pro letov&eacute; t&yacute;my znamen&aacute;, že proch&aacute;zej&iacute; fin&aacute;ln&iacute;mi f&aacute;zemi sv&eacute;ho mnohaměs&iacute;čn&iacute;ho v&yacute;cviku. Ten m&aacute; zajistit, že v&scaron;ichni budou plně připraveni na ostr&yacute; start mise.</p> Thu, 10 Mar 2016 11:20:00 GMT Start Ariane 5 se podílel na vývoji Ariane 6 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-ariane-5-se-podilel-na-vyvoji-ariane-6.html <p> Kosmick&aacute; raketa Ariane 5 vzl&eacute;tla 9. března r&aacute;no, aby bezpečně dopravila telekomunikačn&iacute; družici Eutelsat-65 West A na pl&aacute;novanou dr&aacute;hu přechodovou ke geostacion&aacute;rn&iacute;. Ke vzletu mise VA229 do&scaron;lo v&nbsp;5:20 h GMT (2:20 h m&iacute;stn&iacute;ho času, 6:20 h středoevropsk&eacute;ho času) z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 09 Mar 2016 11:18:00 GMT Dokonale stabilní laboratoř ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dokonale-stabilni-laborator-ve-vesmiru.html <p> Po dlouh&eacute; s&eacute;rii testů začala observatoř ESA LISA Pathfinder vědeckou č&aacute;st sv&eacute; mise, jej&iacute;ž c&iacute;lem je otestovat kl&iacute;čov&eacute; techniky a technologie potřebn&eacute; pro pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Tue, 08 Mar 2016 11:17:00 GMT Inkubátory ESA podpořily 400 nových firem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/inkubatory-esa-podporily-400-novych-firem.html <p> Podnikatelsk&eacute; inkub&aacute;tory ESA překročily hranici v&iacute;ce než 400 nov&yacute;ch firem. Tato iniciativa profituj&iacute;c&iacute; z&nbsp;kosmick&yacute;ch technologi&iacute; a expert&iacute;zy vytv&aacute;ř&iacute; nov&eacute; podnikatelsk&eacute; a pracovn&iacute; př&iacute;ležitosti v&nbsp;Evropě, pom&aacute;h&aacute; m&iacute;stn&iacute; ekonomice a evropsk&eacute; konkurenceschopnosti.</p> Mon, 07 Mar 2016 08:20:00 GMT Sentinel-3A se veze na vlnách http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-3a-se-veze-na-vlnach.html <p> Po prvn&iacute;ch &uacute;chvatn&yacute;ch sn&iacute;mc&iacute;ch z&nbsp;družice Sentinel-3A, což je nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus, n&aacute;m tato nyn&iacute; ukazuje jak dal&scaron;&iacute; z&nbsp;jej&iacute;ch př&iacute;strojů - v&yacute;&scaron;koměr - bude sledovat změny mořsk&eacute; hladiny.</p> Fri, 04 Mar 2016 08:19:00 GMT Na observatoři LISA Pathfinder bylo dosaženo volného pádu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-observatori-lisa-pathfinder-bylo-dosazeno-volneho-padu.html <p> V&nbsp;ponděl&iacute; 22. &uacute;nora do&scaron;lo k&nbsp;uvolněn&iacute; dvojice testovac&iacute;ch objektů, kter&eacute; tvoř&iacute; j&aacute;dro v&yacute;zkumu prov&aacute;děn&eacute;ho observatoř&iacute; ESA LISA Pathfinder.</p> Wed, 02 Mar 2016 08:17:00 GMT Další dvě družice Galileo se chystají na květnový start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-dve-druzice-galileo-se-chystaji-na-kvetnovy-start.html <p> Dal&scaron;&iacute; dvojice navigačn&iacute;ch družic Galileo bude vysl&aacute;na do vesm&iacute;ru na palubě rakety Sojuz letos v&nbsp;květnu. Stane se tak před t&iacute;m, než kvarteto stejn&yacute;ch družic vynese na podzim v&yacute;konněj&scaron;&iacute; nosič Ariane 5. Navigačn&iacute; syst&eacute;m Galileo se tak v&yacute;razně přibl&iacute;ž&iacute; operačn&iacute;mu nasazen&iacute;.</p> Tue, 01 Mar 2016 11:15:00 GMT Světové korály jsou v ohrožení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/svetove-koraly-jsou-v-ohrozeni.html <p> Současn&aacute; vlna fenom&eacute;nu El Ni&ntilde;o si bere svoji daň na kor&aacute;lov&yacute;ch &uacute;tesech. Proto byla aktivov&aacute;na rychl&aacute; v&yacute;zkumn&aacute; kampaň uprostřed Tich&eacute;ho oce&aacute;nu, jej&iacute;mž c&iacute;lem je zjistit, jak data z&nbsp;evropsk&eacute; družice Sentinel-2 mohou pomoci při kvantifikov&aacute;n&iacute; po&scaron;kozen&iacute; vět&scaron;&iacute;ho rozsahu.</p> Mon, 29 Feb 2016 11:14:00 GMT Simulované vstupy do atmosféry pro bezpečnější družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/simulovane-vstupy-do-atmosfery-pro-bezpecnejsi-druzice.html <p> Nen&iacute; to zcela obvykl&aacute; praxe, aby se konstrukt&eacute;ři kosmick&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute; věnovali z&aacute;měrn&eacute; destrukci družic. Nyn&iacute; se ov&scaron;em v&nbsp;r&aacute;mci ESA dal dohromady t&yacute;m, kter&yacute; bude zkoumat pr&aacute;vě tento &uacute;kol. Půjde o kulminaci čtrn&aacute;ctiměs&iacute;čn&iacute;ho projektu &bdquo;Design for Demise&ldquo; (N&aacute;vrh pro z&aacute;nik).</p> Fri, 26 Feb 2016 11:12:00 GMT Spolupráce ESA a SAPu na využití družicových dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spoluprace-esa-a-sapu-na-vyuziti-druzicovych-dat.html <p> ESA a softwarov&aacute; společnost SAP podepsaly dohodu o spolupr&aacute;ci na v&yacute;voji inovativn&iacute;ch př&iacute;stupů pro rychl&eacute; a efektivn&iacute; zpracov&aacute;n&iacute; velk&yacute;ch objemů dat z&nbsp;d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země, a to skrze př&iacute;stup k&nbsp;procesn&iacute;m platform&aacute;m.</p> Thu, 25 Feb 2016 11:11:00 GMT Testovací objekty už uvnitř observatoře LISA Pathfinder plují volně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testovaci-objekty-uz-uvnitr-observatore-lisa-pathfinder-pluji-volne.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř ESA LISA Pathfinder uvolnila obě sv&eacute; krychle ze zlata a platiny a zanedlouho tak bude moci zač&iacute;t svoji n&aacute;ročnou vědeckou misi. Během n&iacute; um&iacute;st&iacute; tyto testovac&iacute; objekty do nejčist&scaron;&iacute;ho voln&eacute;ho p&aacute;du, kter&eacute;ho se kdy podařilo dos&aacute;hnout. D&iacute;ky tomu budou demonstrov&aacute;ny technologie pro pozorov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln př&iacute;mo z&nbsp;vesm&iacute;ru.</p> Wed, 24 Feb 2016 09:56:00 GMT Družice Sentinel-3A tancovala s polární září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-tancovala-s-polarni-zari.html <p style="text-align: justify;"> Překvapiv&yacute; pohled na startuj&iacute;c&iacute; družici Sentinel-3A prol&eacute;taj&iacute;c&iacute; skrze zelenou mihotaj&iacute;c&iacute; z&aacute;ři se naskytl pozorovatelům v&nbsp;severn&iacute;m Finsku.</p> Tue, 23 Feb 2016 09:54:00 GMT Palivové články slouží k pohonu městských vozidel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/palivove-clanky-slouzi-k-pohonu-mestskych-vozidel.html <p style="text-align: justify;"> Městsk&eacute; dod&aacute;vky v&nbsp;Rakousku mohou b&yacute;t již brzy poh&aacute;něn&aacute; čistou technologi&iacute; palivov&yacute;ch čl&aacute;nků, kter&eacute; jsou vyv&iacute;jeny v&nbsp;ESA pro družice a robotick&eacute; mise na Mars.</p> Mon, 22 Feb 2016 09:53:00 GMT Stopy povodní na planetě Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stopy-povodni-na-planete-mars.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Mars Express zaznamenala na čtvrt&eacute; planetě Slunečn&iacute; soustavy mnoho stop různ&yacute;ch stop působen&iacute; vody.</p> Fri, 19 Feb 2016 09:42:00 GMT Vesmír pro bezpečnost na letištích http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vesmir-pro-bezpecnost-na-letistich.html <p style="text-align: justify;"> Snad každ&yacute; m&aacute; za sebou zku&scaron;enost při průchodu bezpečnostn&iacute;mi r&aacute;my na leti&scaron;t&iacute;ch. Tento proces ov&scaron;em nen&iacute; jen pomal&yacute; a obtěžuj&iacute;c&iacute; - a člověk si často ř&iacute;k&aacute;, nakolik je i spolehliv&yacute; nebo zdali nen&iacute; jen ztr&aacute;tou času.</p> Thu, 18 Feb 2016 09:41:00 GMT Třetí družice Sentinel pro systém GMES/Copernicus vypuštěna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/treti-druzice-sentinel-pro-system-gmes-copernicus-vypustena.html <p style="text-align: justify;"> Třet&iacute; družice, kter&aacute; byla vyvinuta v&nbsp;režii ESA a kter&aacute; nese kvarteto př&iacute;strojů pro d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země, byla vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru. D&iacute;ky tomu z&iacute;sk&aacute; evropsk&yacute; program GMES/Copernicus v&yacute;razně &scaron;ir&scaron;&iacute; z&aacute;běr.</p> Wed, 17 Feb 2016 09:39:00 GMT Přistávací modul mise Rosetta stojí na prahu věčné hibernace http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristavaci-modul-mise-rosetta-stoji-na-prahu-vecne-hibernace.html <p style="text-align: justify;"> Od posledn&iacute; r&aacute;diov&eacute; relace s&nbsp;mateřskou sondou Rosetta uplynulo sedm měs&iacute;ců a od t&eacute; doby se v&yacute;sadkov&yacute; modul Philae neozval. Nyn&iacute; přitom na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko nast&aacute;vaj&iacute; takov&eacute; podm&iacute;nky, ze kter&yacute;ch se pravděpodobně už nedok&aacute;že vzpamatovat.</p> Tue, 16 Feb 2016 09:38:00 GMT Družice Sentinel-3A je připravena na start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-je-pripravena-na-start.html <p style="text-align: justify;"> Do startu už zb&yacute;vaj&iacute; jen des&iacute;tky hodin: nejnověj&scaron;&iacute; družice Sentinel syst&eacute;mu GMES/Copernicus je tak už nyn&iacute; připravena na startovac&iacute; rampě kosmodromu Pleseck v&nbsp;severn&iacute;m Rusku.</p> Mon, 15 Feb 2016 09:36:00 GMT Celosvětová akce „Den asteroidu“ se uskuteční 30. června http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/celosvetova-akce-den-asteroidu-se-uskutecni-30-cervna.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Den asteroidu, glob&aacute;ln&iacute; hnut&iacute; maj&iacute;c&iacute; za c&iacute;l zv&yacute;&scaron;it znalosti a povědom&iacute; o asteroidech, ozn&aacute;milo sv&eacute; pl&aacute;ny na rok 2016. Stalo se tak na tiskov&eacute; konferenci v&nbsp;technick&eacute;m srdci ESA, v&nbsp;středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Fri, 12 Feb 2016 09:35:00 GMT ESA gratuluje k objevu gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-gratuluje-k-objevu-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura je nad&scaron;en&aacute; z&nbsp;objevu gravitačn&iacute;ch vln a tě&scaron;&iacute; se, až zah&aacute;j&iacute; svoji demonstračn&iacute; misi, kter&aacute; m&aacute; otestovat nov&eacute; technologie vedouc&iacute; pr&aacute;vě ke studiu tohoto nov&eacute;ho fenom&eacute;nu ve vesm&iacute;ru.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Thu, 11 Feb 2016 08:48:00 GMT Rodina družic Sentinel-3 se rozroste http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rodina-druzic-sentinel-3-se-rozroste.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>V&nbsp;Pař&iacute;ži byl v&nbsp;minul&yacute;ch dnech podeps&aacute;n kontrakt za 450 mil. euro mezi ESA a Thales Alenia Space, v&nbsp;jehož r&aacute;mci budou vyrobeny dvě dal&scaron;&iacute; družice Sentinel-3.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Wed, 10 Feb 2016 08:46:00 GMT ESA podepsala Memorandum o porozumění s Evropskou polární radou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-podepsala-memorandum-o-porozumeni-s-evropskou-polarni-radou.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Dne 3. &uacute;nora podepsali předseda Evropsk&eacute; pol&aacute;rn&iacute; rady (European Polar Board, EPB) Maaike Vancauwenberghe a gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Johann-Dietrich W&ouml;rner Memorandum o porozuměn&iacute;. Stalo se tak v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Tue, 09 Feb 2016 09:33:00 GMT Družice Proba-V se zaměřila na mizející jezero v Bolívii http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-proba-v-se-zamerila-na-mizejici-jezero-v-bolivii.html <p style="text-align: justify;"> Minidružice Proba-V z&nbsp;d&iacute;lny ESA monitoruje každ&yacute; den bez ust&aacute;n&iacute; zemsk&yacute; povrch, a tak j&iacute; nemohlo uniknout ani vysych&aacute;n&iacute; druh&eacute;ho největ&scaron;&iacute;ho jezera v&nbsp;Bol&iacute;vii. Nyn&iacute; při&scaron;la smutn&aacute; zpr&aacute;va: jezero Poop&oacute; bylo prohl&aacute;&scaron;eno za zcela vyschl&eacute;.</p> Mon, 08 Feb 2016 08:44:00 GMT Labyrint na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/labyrint-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Tento blok ter&eacute;nu na Marsu ohraničen&yacute; složit&yacute;m vzorem sesuvů a nav&aacute;t&yacute;ch dun představuje je malou č&aacute;st rozs&aacute;hl&eacute;ho labyrintu &uacute;dol&iacute;, zlomů a planin.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Fri, 05 Feb 2016 08:43:00 GMT Ruská kosmická vycházka ukončila experiment ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ruska-kosmicka-vychazka-ukoncila-experiment-esa.html <p style="text-align: justify;"> <span style="display: none;">&nbsp;</span>Ve středu 3. &uacute;nora byla během v&yacute;stupu do otevřen&eacute;ho prostoru kosmonautů Jurije Malenčenka a Sergeje Volkova z&nbsp;vněj&scaron;&iacute;ho pl&aacute;&scaron;tě Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice odmontov&aacute;na paleta ESA Expose. Jej&iacute; m&iacute;sto zde zabral jin&yacute; experiment.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="left: -1000px; top: 18.32px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> &nbsp;</div> Thu, 04 Feb 2016 08:40:00 GMT Družice Sentinel-3A je natankována http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-je-natankovana.html <p style="text-align: justify;"> Vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-3A bylo potvrzeno na 16. &uacute;nora, takže v&scaron;echny př&iacute;pravy jsou nyn&iacute; v&nbsp;pln&eacute;m proudu. Jako dal&scaron;&iacute; od&scaron;krtnut&aacute; položka na dlouh&eacute;m seznamu &bdquo;mus&iacute;me udělat&ldquo; byl obt&iacute;žn&yacute; &uacute;kol natankov&aacute;n&iacute; družice pohonn&yacute;mi l&aacute;tkami. To již bylo dokončeno a speci&aacute;ln&iacute; t&yacute;m tak může zač&iacute;t balit sv&eacute; vybaven&iacute; před cestou domů.</p> Wed, 03 Feb 2016 08:38:00 GMT Signál systému Galileo pokrývá větší část oblohy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/signal-systemu-galileo-pokryva-vetsi-cast-oblohy.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; evropsk&aacute; družice syst&eacute;mu Galileo začaly vys&iacute;lat operačn&iacute; navigačn&iacute; sign&aacute;l.</p> Tue, 02 Feb 2016 08:36:00 GMT První zařízení z „kosmické datové dálnice“ je na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-zarizeni-z-kosmicke-datove-dalnice-je-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; laserov&yacute; termin&aacute;l syst&eacute;mu EDRS (European Data Relay System) &uacute;spě&scaron;ně dos&aacute;hl oběžn&eacute; dr&aacute;hy. Jde o sekund&aacute;rn&iacute; vybaven&iacute; na telekomunikačn&iacute; družici Eutelsat-9B, kter&aacute; je nyn&iacute; na cestě na svoji fin&aacute;ln&iacute; operačn&iacute; pozici ve vesm&iacute;ru.</p> Mon, 01 Feb 2016 14:44:00 GMT Blíží se „Den asteroidu“, který bude 30. června http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/blizi-se-den-asteroidu-ktery-bude-30-cervna.html <p style="text-align: justify;"> ESA se přidala k&nbsp;organiz&aacute;torům &bdquo;Dne asteroidu 2016&ldquo;, kter&yacute; se uskutečn&iacute; letos 30. června. Tomu bude předch&aacute;zet setk&aacute;n&iacute; se z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute;, kter&eacute; proběhne v&nbsp;technick&eacute;m středisku ESA v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 9. &uacute;nora 2016.</p> Fri, 29 Jan 2016 14:43:00 GMT První start rakety Ariane 5 v roce 2016 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-roce-2016.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; nosn&aacute; raketa Ariane 5 bezpečně dopravila na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu telekomunikačn&iacute; družici Intelsat-29E. Ke startu do&scaron;lo z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) 27. ledna ve 23:20 h GMT (tedy ve 20:20 h m&iacute;stn&iacute;ho času, tedy v&nbsp;0:20 h středoevropsk&eacute;ho - ov&scaron;em už 28. ledna).</p> Thu, 28 Jan 2016 14:41:00 GMT Vybrány první týmy pro klání „2016 European CanSat Competition“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vybrany-prvni-tymy-pro-klani-2016-european-cansat-competition.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA s&nbsp;potě&scaron;en&iacute;m oznamuje jm&eacute;na pěti &scaron;ťastn&yacute;ch t&yacute;mů vybran&yacute;ch pro kl&aacute;n&iacute; &bdquo;2016 European CanSat Competition&ldquo;. To se ve dnech 22. až 26. června 2016 v&nbsp;Portugalsku.</p> Wed, 27 Jan 2016 09:32:00 GMT Observatoř Integral rentgenuje pozemskou polární září http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-integral-rentgenuje-pozemskou-polarni-zari.html <p style="text-align: justify;"> Kosmick&aacute; observatoř ESA Integral je obvykle plně vyt&iacute;žena pozorov&aacute;n&iacute;m vysokoenergetick&yacute;ch čern&yacute;ch děr, supernov a neutronov&yacute;ch hvězd. Nyn&iacute; ov&scaron;em dostala zcela jin&yacute; &uacute;kol: zaměřit se na pol&aacute;rn&iacute; z&aacute;ře na Zemi.</p> Tue, 26 Jan 2016 08:34:00 GMT Datum do diáře: letní workshop ESA pro učitele http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/datum-do-diare-letni-workshop-esa-pro-ucitele.html <p> Od 6. do 8. července 2016 poř&aacute;d&aacute; ESA 7<sup>th&nbsp;</sup>Teachers&rsquo; Summer Workshop, a to ve středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v&nbsp;nizozemsk&eacute;m Noordwijku. Workshop je otevřen&yacute; pro učitele z&aacute;kladn&iacute;ch a středn&iacute;ch &scaron;kol. Poznamenejte si datum do sv&yacute;ch di&aacute;řů, registrace se otevře již v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;ch t&yacute;dnech!</p> Mon, 25 Jan 2016 09:30:00 GMT Veletrh AIRTEC 2016 (25.-27.10.2016, Mnichov) http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/veletrh-airtec-2016-25-27102016-mnichov.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 25. - 27. 10.2016 se bude konat v mnichovsk&eacute;m veletržn&iacute;m are&aacute;lu mezin&aacute;rodn&iacute; veletrh AIRTEC 2016 (11. International Aerospace Supply Fair). Akce AIRTEC se profiluje jako veletrh subdodavatelů leteck&eacute;ho průmyslu a py&scaron;n&iacute; unik&aacute;tn&iacute; koncepc&iacute; spojen&iacute; veletrhu, mezin&aacute;rodn&iacute;ho kongresu a B2B form&aacute;tu. Koncepci propojen&iacute; veletržn&iacute; &uacute;časti s odborn&yacute;m kongresem a schůzkami B2B velmi vysoce hodnotili př&iacute;tomn&iacute; &uacute;častn&iacute;ci minul&yacute;ch ročn&iacute;ků veletrhu z řady oborov&yacute;ch svazů (DLR, bavAIRia) i firem (Airbus Group Germany, Diehl Aircabin GmbH, Phytron GmbH, Georg Martin GmbH). Během 11. ročn&iacute;ku veletrhu se předpokl&aacute;d&aacute; &uacute;čast 600 vystavovatelů a uspoř&aacute;d&aacute;n&iacute; 15.000 B2B jedn&aacute;n&iacute;.</p> Mon, 25 Jan 2016 08:47:00 GMT Observatoř LISA Pathfinder dorazila na své pracoviště http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-lisa-pathfinder-dorazila-na-sve-pracoviste.html <p style="text-align: justify;"> Po &scaron;estit&yacute;denn&iacute; cestě dnes dorazila observatoř ESA LISA Pathfinder do sv&eacute;ho c&iacute;le: do libračn&iacute;ho bodu L1, z&nbsp;něhož zanedlouho začne ověřovat životaschopnost technologi&iacute; kritick&yacute;ch pro zkoum&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute; tv&aacute;ře vesm&iacute;ru.</p> Fri, 22 Jan 2016 14:40:00 GMT Dvojče Mléčné dráhy čistí ultrarychlé rentgenové proudění http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dvojce-mlecne-drahy-cisti-ultrarychle-rentgenove-proudeni.html <p> Observatoř ESA XMM-Newton nalezla proud velmi rychl&eacute;ho plynu tryskaj&iacute;c&iacute;ho ze středu jasn&eacute; spir&aacute;ln&iacute; galaxie podobn&eacute; na&scaron;&iacute; Ml&eacute;čn&eacute; dr&aacute;ze. Tento proud může snižovat schopnost galaxie vytv&aacute;řet nov&eacute; hvězdy.</p> Thu, 21 Jan 2016 08:15:00 GMT Kosmonauti jsou po výstupu ze stanice bezpečně zpět http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-jsou-po-vystupu-ze-stanice-bezpecne-zpet.html <p style="text-align: justify;"> Po kosmick&eacute; vych&aacute;zce trvaj&iacute;c&iacute; 4 hodiny a 43 minut, jej&iacute;mž c&iacute;lem bylo nahradit selhav&scaron;&iacute; energetick&yacute; regul&aacute;tor, se kosmonaut ESA Tim Peake a astronaut NASA Tim Kopra bezpečně vr&aacute;tili zpět na palubu Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice.</p> Fri, 15 Jan 2016 08:32:00 GMT Družice Sentinel-3A vstoupila do další fáze přípravy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-vstoupila-do-dalsi-faze-pripravy.html <p style="text-align: justify;"> Po v&aacute;nočn&iacute; přest&aacute;vce v&nbsp;předstartovn&iacute; př&iacute;pravě byla družice Sentinel-3A vyjmuta z&nbsp;přepravn&iacute;ho kontejneru a naplno se rozjela jej&iacute; př&iacute;prava, kter&aacute; m&aacute; vyvrcholit vypu&scaron;těn&iacute;m z&nbsp;rusk&eacute;ho kosmodromu Pleseck. Start je aktu&aacute;lně pl&aacute;novan&yacute; na 16. &uacute;nora.</p> Thu, 14 Jan 2016 08:30:00 GMT Obnažený led na kometě sondy Rosetta potvrzený jako vodní http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/obnazeny-led-na-komete-sondy-rosetta-potvrzeny-jako-vodni.html <p style="text-align: justify;"> Pozorov&aacute;n&iacute; uskutečněn&aacute; kr&aacute;tce po př&iacute;letu sondy ESA Rosetta ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko v&nbsp;roce 2014 poskytla definitivn&iacute; potvrzen&iacute; př&iacute;tomnosti komet&aacute;rn&iacute;ho vodn&iacute;ho ledu a jeho podoby.</p> Wed, 13 Jan 2016 08:29:00 GMT Irský premiér se seznámil s úspěchy Evropské kosmické agentury http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/irsky-premier-se-seznamil-s-uspechy-evropske-kosmicke-agentury.html <p style="text-align: justify;"> Irsk&yacute; premi&eacute;r se označil za &bdquo;tak hrd&eacute;ho, jak jen Ir může b&yacute;t&ldquo; pot&eacute;, co se sezn&aacute;mil s&nbsp;kritickou rol&iacute; irsk&yacute;ch společnost&iacute; v&nbsp;evropsk&eacute;m kosmick&eacute;m sektoru. Stalo se tak při př&iacute;ležitosti jeho n&aacute;v&scaron;těvy v &bdquo;technick&eacute;m srdci&ldquo; ESA.</p> Fri, 08 Jan 2016 08:24:00 GMT ESA potvrdila, že teleskop JWST poletí na raketě Ariane 5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-potvrdila-ze-teleskop-jwst-poleti-na-rakete-ariane-5.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; velk&aacute; kosmick&aacute; observatoř se přibl&iacute;žila sv&eacute; cestě do vesm&iacute;ru, když ESA podepsala kontrakt se společnost&iacute; Arianespace. Teleskop JWST (James Webb Space Telescope) bude vypu&scaron;těn&yacute; na palubě rakety Ariane 5 z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) v&nbsp;ř&iacute;jnu 2018.</p> Thu, 07 Jan 2016 14:38:00 GMT Uzavřena dohoda týkající se nových družic Sentinel-1 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/uzavrena-dohoda-tykajici-se-novych-druzic-sentinel-1.html <p style="text-align: justify;"> ESA zajistila pokračov&aacute;n&iacute; programu družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země Sentinel-1 v&nbsp;r&aacute;mci evropsk&eacute; iniciativy GMES/Copernicus pot&eacute;, co objednala dal&scaron;&iacute; dva satelity tohoto typu.</p> Wed, 06 Jan 2016 14:36:00 GMT Kosmonaut Tim Peake se připravuje na výstup do otevřeného prostoru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-tim-peake-se-pripravuje-na-vystup-do-otevreneho-prostoru.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Timothy Peake a astronaut NASA Tim Kopra vystoup&iacute; př&iacute;&scaron;t&iacute; t&yacute;den z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, aby zde provedli opravy sekvenčn&iacute;ho přep&iacute;nače.</p> Tue, 05 Jan 2016 14:35:00 GMT Kanada poráží led s daty z mise Sentinel-1 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kanada-porazi-led-s-daty-z-mise-sentinel-1.html <p style="text-align: justify;"> Jak př&iacute;stup k&nbsp;datům z&nbsp;mis&iacute; Sentinel změnil kanadskou schopnost vypoř&aacute;dat se s&nbsp;mořsk&yacute;m ledem?</p> Mon, 04 Jan 2016 14:33:00 GMT První dekáda evropských navigačních družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-dekada-evropskych-navigacnich-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Pr&aacute;vě před deseti lety se do vesm&iacute;ru vydala prvn&iacute; evropsk&aacute; navigačn&iacute; družice. Od t&eacute; doby uplynula cel&aacute; dek&aacute;da a d&iacute;ky nesm&iacute;rně tvrd&eacute; pr&aacute;ci je dnes na oběžn&eacute; dr&aacute;ze třetina navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Prakticky dokončen&aacute; je pak pozemn&iacute; s&iacute;ť stanic, kter&eacute; zpřesňuj&iacute; přesnost družicov&eacute; navigace na cel&eacute; zeměkouli.</p> Mon, 28 Dec 2015 14:31:00 GMT Družice Galileo jsou ve startovací zóně http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-ve-startovaci-zone.html <p style="text-align: justify;"> Družice Galileo 11 a 12 jsou na startovac&iacute; rampě, připojen&eacute; ke sv&eacute; raketě Sojuz - a připraven&eacute; na start tento t&yacute;den.</p> Wed, 16 Dec 2015 14:29:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake začal šestiměsíční pobyt na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-zacal-sestimesicni-pobyt-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake, astronaut NASA Tim Kopra a rusk&yacute; pilot Jurij Malenčenko dorazili na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Stalo se tak &scaron;est hodin po startu v&nbsp;11:03 h GMT dne 15. prosince 2015.</p> Tue, 15 Dec 2015 14:26:00 GMT Nosič Vega si drží perfektní bilanci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosic-vega-si-drzi-perfektni-bilanci.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; lehk&aacute; nosn&aacute; raketa Vega vstupuje do komerčn&iacute;ho života bez ztr&aacute;ty kytičky: a nav&iacute;c představila sv&eacute; rozs&aacute;hl&eacute; schopnosti v&nbsp;r&aacute;mci pestr palety mis&iacute;.</p> Mon, 14 Dec 2015 14:23:00 GMT Vyhodnocení regionálního kola soutěže ESNC 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyhodnoceni-regionalniho-kola-souteze-esnc-2015.html <p style="text-align: justify;"> Technologick&eacute; centrum AV ČR a Ministerstvo dopravy poř&aacute;daly dne 1.12.2015 již druh&yacute; ročn&iacute;k konference <strong>Gate2Space</strong> s&nbsp;podtitulem <strong>Zapojen&iacute; česk&yacute;ch subjektů do kosmick&yacute;ch aktivit</strong>. V&nbsp;průběhu zah&aacute;jen&iacute; konference se tak&eacute; uskutečnilo <strong>slavnostn&iacute; vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; v&yacute;sledků česk&eacute;ho region&aacute;ln&iacute;ho kola soutěže <a href="http://www.czechspaceportal.cz/4-sekce/mezinarodni-souteze/esnc---european-satellite-navigation-competition/" target="_blank" title="www.czechspaceportal.cz (otevře se v novém okně)">ESNC</a></strong> (European Satellite Navigation Competition), což je mezin&aacute;rodn&iacute; soutěž n&aacute;padů zaměřen&yacute;ch na využit&iacute; družicov&yacute;ch navigačn&iacute;ch syst&eacute;mů v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch oblastech lidsk&eacute; činnosti.</p> Wed, 09 Dec 2015 07:04:00 GMT Sonda LISA Pathfinder je na cestě za demonstrováním „lovu“ gravitačních vln http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-lisa-pathfinder-je-na-ceste-za-demonstrovanim-lovu-gravitacnich-vln.html <p style="text-align: justify;"> Ve čtvrtek 3. prosince časně r&aacute;no se do vesm&iacute;ru vydala na palubě rakety Vega vypu&scaron;těn&eacute; z&nbsp;kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně sonda ESA LISA Pathfinder. Jej&iacute;m c&iacute;lem je př&iacute;mo ve vesm&iacute;ru demonstrovat technologii potřebnou pro sledov&aacute;n&iacute; gravitačn&iacute;ch vln.</p> Mon, 07 Dec 2015 14:28:00 GMT Kosmonaut Tim Peake poběží ve vesmíru Londýnský maratón http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-tim-peake-pobezi-ve-vesmiru-londynsky-maraton.html <p style="text-align: justify;"> Připravit se, pozor, teď! Stejně jako se př&iacute;&scaron;t&iacute; rok v&nbsp;dubnu vydaj&iacute; tis&iacute;ce běžců na Lond&yacute;nsk&yacute; marat&oacute;n, tak i kosmonaut ESA Tim Peake uběhne plnou vzd&aacute;lenost 42 kilometrů na palubě Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice. Ov&scaron;em na speci&aacute;ln&iacute;m běžeck&eacute;m p&aacute;su.</p> Fri, 04 Dec 2015 13:37:00 GMT Stanice ESA sledují průlet japonské sondy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stanice-esa-sleduji-prulet-japonske-sondy.html <p style="text-align: justify;"> Pozemn&iacute; radarov&eacute; stanice ESA pro komunikaci se sondami ve vzd&aacute;len&yacute;ch končin&aacute;ch vesm&iacute;ru podaj&iacute; pomocnou ruku při průletu jansk&eacute;ho automatu Hayabusa-2 u Země.</p> Thu, 03 Dec 2015 13:36:00 GMT Družice Sentinel-3A dorazila na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-3a-dorazila-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Po dlouh&eacute; cestě do Ruska, kterou absolvovala letadlem, kami&oacute;nem i vlakem, je nyn&iacute; družice Sentinel-3A bezpečně a v&nbsp;poř&aacute;dku na kosmodromu Pleseck. Odtud se koncem ledna 2016 vyd&aacute; na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Wed, 02 Dec 2015 13:35:00 GMT Další družice Galileo vysílají navigační signál http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-druzice-galileo-vysilaji-navigacni-signal.html <p style="text-align: justify;"> Po dokončen&iacute; rozs&aacute;hl&yacute;ch prověrek byla za plně operačn&iacute; prohl&aacute;&scaron;ena dal&scaron;&iacute; dvojice evropsk&yacute;ch navigačn&iacute;ch družic Galileo. Nově tak vys&iacute;l&aacute; operačn&iacute; sign&aacute;l a od prvn&iacute;ho prosincov&eacute;ho dne tak&eacute; poskytuje služby SAR (Search and Rescure, Vyhled&aacute;n&iacute; a z&aacute;chrana) na cel&eacute; planetě.</p> Tue, 01 Dec 2015 13:33:00 GMT Observatoř SOHO slaví dvacet let objevů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-soho-slavi-dvacet-let-objevu.html <p style="text-align: justify;"> Původně to měla b&yacute;t jen dvoulet&aacute; v&yacute;prava, ov&scaron;em společn&aacute; observatoř ESA a NASA SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) slav&iacute; v&nbsp;těchto dnech dvě desetilet&iacute; plodn&eacute; pr&aacute;ce.</p> Mon, 30 Nov 2015 13:32:00 GMT Jste lékař se správným předpokladem? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jste-lekar-se-spravnym-predpokladem.html <p style="text-align: justify;"> ESA (opět) hled&aacute; l&eacute;kaře, kter&yacute; by chtěl pracovat rok v&nbsp;Antarktidě na francouzsko-italsk&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; stanici Concordia. Jeho &uacute;kolem bude realizace experimentů v&nbsp;pol&aacute;rn&iacute; divočině: ty maj&iacute; za c&iacute;l položit z&aacute;klady budouc&iacute;m pilotovan&yacute;m mis&iacute;m za oběžnou dr&aacute;hu Země.</p> Fri, 27 Nov 2015 13:30:00 GMT Kosmonaut ESA Tim Peake dorazil na kosmodrom Bajkonur http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-tim-peake-dorazil-na-kosmodrom-bajkonur.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Tim Peake, astronaut NASA Tim Kopra a velitel mise Jurij Malenčenko z&nbsp;Roskosmosu dorazili posledn&iacute; listopadov&yacute; den na Bajkonur. Zde už budou čekat na start na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Thu, 26 Nov 2015 13:29:00 GMT Německá kancléřka Angela Merkelová přivítala kosmonauta ESA ve svém domovském regionu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nemecka-kanclerka-angela-merkelova-privitala-kosmonauta-esa-ve-svem-domovskem-regionu.html <p style="text-align: justify;"> Německ&yacute; kosmonaut ESA Alexander Gerst a jeden z&nbsp;ředitelů ESA Thomas Reiter se přidali k&nbsp;německ&eacute; kancl&eacute;řce Angele Merkelov&eacute; během jej&iacute; nejnověj&scaron;&iacute; n&aacute;v&scaron;těvy mateřsk&eacute;ho regionu Meklenbursko-Předn&iacute; Pomořansko. Ten se nach&aacute;z&iacute; v&nbsp;severov&yacute;chodn&iacute; č&aacute;sti Německa.</p> Wed, 25 Nov 2015 13:27:00 GMT ESA vyzývá k podání návrhů na novou misi třídy Earth Explorer http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyzyva-k-podani-navrhu-na-novou-misi-tridy-earth-explorer.html <p style="text-align: justify;"> ESA vyzvala vědce, kteř&iacute; jsou zapojeni do programů d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země, aby zaslali sv&eacute; n&aacute;vrhy na realizaci dal&scaron;&iacute; mise z&nbsp;programu Earth Explorer.</p> Tue, 24 Nov 2015 13:25:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen přidal Dánsko do organizace ASE http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-pridal-dansko-do-organizace-ase.html <p style="text-align: justify;"> Po sv&eacute; misi na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici roz&scaron;&iacute;řil kosmonaut ESA Andreas Mogensen řady členů organizace ASE - Association of Space Explorers. Jen deset dn&iacute; po n&aacute;vratu z&nbsp;vesm&iacute;ru se z&uacute;častnil kongresu t&eacute;to asociace ve &Scaron;v&eacute;dsku, č&iacute;mž se stal jej&iacute;m prvn&iacute;m d&aacute;nsk&yacute;m členem.</p> Mon, 23 Nov 2015 13:23:00 GMT Sentinel-3A je na cestě na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-3a-je-na-ceste-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu Evropsk&eacute; komise GMES/Copernicus pro monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; Sentinel-3A opustila Francii a vydala se na rusk&yacute; kosmodrom Pleseck. Odtud pak m&aacute; v&nbsp;prosinci leto&scaron;n&iacute;ho roku startovat do vesm&iacute;ru.</p> Fri, 20 Nov 2015 13:22:00 GMT Kosmonaut Thomas Pesquet je blíže vesmíru: jeho mise dostala jméno Proxima http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-thomas-pesquet-je-blize-vesmiru-jeho-mise-dostala-jmeno-proxima.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; rok v&nbsp;listopadu se kosmonaut ESA Thomas Pesquet vyd&aacute; na půlročn&iacute; v&yacute;pravu na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Už dnes ale zn&aacute; jej&iacute; n&aacute;zev - a m&aacute; jej&iacute; logo.</p> Thu, 19 Nov 2015 13:20:00 GMT Kanada se přidala ke společnému pozemnímu segmentu programu Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kanada-se-pridala-ke-spolecnemu-pozemnimu-segmentu-programu-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> ESA a Kanadsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (Canadian Space Agency, CSA) podepsaly dohodu, kter&aacute; umožňuje &scaron;ir&scaron;&iacute; př&iacute;stup k&nbsp;družicov&yacute;m datům z&nbsp;mis&iacute; Sentinel uživatelům v&nbsp;Kanadě.</p> Wed, 18 Nov 2015 13:19:00 GMT Pár družic Galileo se připravuje na prosincový start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/par-druzic-galileo-se-pripravuje-na-prosincovy-start.html <p style="text-align: justify;"> Kampaň před vypu&scaron;těn&iacute;m dal&scaron;&iacute;ch družic syst&eacute;mu Galileo začala pot&eacute;, co nov&yacute; p&aacute;r dorazil na evropsk&yacute; kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně.</p> Mon, 16 Nov 2015 13:17:00 GMT Šestý start rakety Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sesty-start-rakety-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 dopravila na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic: Arabsat-6B a GSAT-15.&nbsp;</p> Fri, 13 Nov 2015 13:16:00 GMT Vyhlášení vítězů mezinárodní soutězě ESNC 2015 v rámci semináře "Gate2Space 2015" http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/vyhlaseni-vitezu-mezinarodni-souteze-esnc-2015-v-ramci-seminare-gate2space-2015.html <p style="text-align: justify;"> Dne 1.12.2015 poř&aacute;d&aacute; Ministerstvo dopravy ČR ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;organizac&iacute; V&yacute;zkumn&yacute; a zku&scaron;ebn&iacute; leteck&yacute; &uacute;stav, a.s. (VZL&Uacute;) ofici&aacute;ln&iacute; vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; region&aacute;ln&iacute;ho (česk&eacute;ho) kola mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže European Satellite Navigation Competition (ESNC) pro rok 2015. Akce se bude konat od 10h v&nbsp;budově Technologick&eacute;ho centra AVČR v&nbsp;zasedac&iacute;m s&aacute;le v&nbsp;r&aacute;mci celodenn&iacute;ho semin&aacute;ře <u><em>Gate2Space 2015: Zapojen&iacute; česk&yacute;ch subjektů do kosmick&yacute;ch aktivit</em></u>.</p> Mon, 09 Nov 2015 12:22:00 GMT Sympózium „Living Planet“ má nový rekord http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sympozium-living-planet-ma-novy-rekord.html <p style="text-align: justify;"> Rekordn&iacute;ch t&eacute;měř 2700 přihl&aacute;&scaron;ek se se&scaron;lo na p&aacute;t&eacute; symp&oacute;zium ESA &bdquo;Living Planet Symposium&ldquo;. Pod&aacute;v&aacute;n&iacute; přihl&aacute;&scaron;ek bylo pr&aacute;vě uzavřeno, takže jde o konečn&eacute; č&iacute;slo.</p> Wed, 04 Nov 2015 12:56:00 GMT Dva radioamatéři vyhráli ve výzvě o zachycení signálu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dva-radioamateri-vyhrali-ve-vyzve-o-zachyceni-signalu.html <p style="text-align: justify;"> Gratulace putuje k&nbsp;radioamat&eacute;rům Miku Rupprechtovi (Německo) a Edsonu W. R. Pereirovi (Braz&iacute;lie), kteř&iacute; přijali v&yacute;zvu ESA Education Office a jako prvn&iacute; zachytili r&aacute;diov&eacute; sign&aacute;ly vys&iacute;lan&eacute; družic&iacute; AAUSAT5 CubeSat!</p> Tue, 03 Nov 2015 13:14:00 GMT U komety poprvé detekován molekulární kyslík http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/u-komety-poprve-detekovan-molekularni-kyslik.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta provedla prvn&iacute; měřen&iacute;, během něhož se j&iacute; podařilo detekovat molekul&aacute;rn&iacute; kysl&iacute;k odpařuj&iacute;c&iacute; se př&iacute;mo z&nbsp;komety. Jde o překvapuj&iacute;c&iacute; zji&scaron;těn&iacute;, kter&eacute; naznačuje, že byl pr&aacute;vě molekul&aacute;rn&iacute; kysl&iacute;k př&iacute;tomn&yacute; při formov&aacute;n&iacute; komet.</p> Mon, 02 Nov 2015 06:59:00 GMT ESA potvrdila, že nás „halloweenský“ asteroid mine http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-potvrdila-ze-nas-halloweensky-asteroid-mine.html <p style="text-align: justify;"> Asteroid o velikosti čtyř fotbalov&yacute;ch hři&scaron;ť mine Zemi na Halloween (anglosask&yacute; sv&aacute;tek slaven&yacute; 31. ř&iacute;jna - pozn. překladatele). Průlet podtrhuje nutnost věnovat odpov&iacute;daj&iacute;c&iacute; pozornost podobn&yacute;m tělesům.</p> Fri, 30 Oct 2015 06:58:00 GMT Sonda ExoMars 2016 nyní míří do březnového startovacího okna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-exomars-2016-nyni-miri-do-breznoveho-startovaciho-okna.html <p style="text-align: justify;"> Probl&eacute;m, kter&yacute; byl ned&aacute;vno objeven&yacute; a t&yacute;k&aacute; se dvojice senzorů v&nbsp;pohonn&eacute;m syst&eacute;mu demonstračn&iacute;ho modulu EDL (Entry, Descent and Landing) vedl k&nbsp;tomu, že bylo doporučeno přesunout start mise ExoMars 2016 z&nbsp;původně pl&aacute;novan&eacute;ho ledna 2016 na březen t&eacute;hož roku.</p> Thu, 29 Oct 2015 06:56:00 GMT Průzkum moří prováděný z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pruzkum-mori-provadeny-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Ve Středozemn&iacute;m moři proch&aacute;z&iacute; zkou&scaron;kami podmořsk&yacute; robot, kter&yacute; byl vytvořen&yacute; pro to, aby pom&aacute;hal co nejl&eacute;pe připravit kosmonauty na stav bezt&iacute;že. Jednoho dne by přitom podobn&iacute; sofistikovan&eacute; roboti mohli prov&aacute;dět na mořsk&eacute;m dně složit&eacute; &uacute;kony: od vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute; čern&yacute;ch skř&iacute;něk havarovan&yacute;ch letadel přes těžbu miner&aacute;lů až po &uacute;držbu m&iacute;st s&nbsp;historick&yacute;mi vraky lod&iacute;.</p> Tue, 27 Oct 2015 13:12:00 GMT Doporučeno místo přistání pro misi ExoMars 2018 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/doporuceno-misto-pristani-pro-misi-exomars-2018.html <p style="text-align: justify;"> Jako hlavn&iacute; kandid&aacute;t pro přist&aacute;n&iacute; mise ExoMars 2018 byla doporučena oblast Oxia Planum.</p> Mon, 26 Oct 2015 13:10:00 GMT Seminář o systému eCall - automatické volání z vozidla na tísňovou linku 112, 11. listopad 2015, Ostrava http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/seminar-o-systemu-ecall---automaticke-volani-z-vozidla-na-tisnovou-linku-112-11-listopad-2015-ostrava.html <p style="text-align: justify;"> Dne <strong>11. listopadu 2015</strong> se <strong>v Ostravě</strong> v doln&iacute; oblasti V&iacute;tkovic uskutečn&iacute; semin&aacute;ř k problematice syst&eacute;mu eCall - automatick&eacute;mu vol&aacute;n&iacute; z vozidla na t&iacute;sňovou linku 112. N&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ci semin&aacute;ře budou sezn&aacute;meni s obecn&yacute;mi i technick&yacute;mi principy fungov&aacute;n&iacute; syst&eacute;mu eCall, s ře&scaron;en&iacute;m problematiky interoperability syst&eacute;mu např&iacute;ch Evropou či s pl&aacute;novan&yacute;m budouc&iacute;m rozvojem tohoto syst&eacute;mu. Na z&aacute;věr semin&aacute;ře je nav&iacute;c připravena re&aacute;ln&aacute; demonstrace fungov&aacute;n&iacute; syst&eacute;mu eCall. &Uacute;čast na akci je bezplatn&aacute;, simult&aacute;nn&iacute; překlad do česk&eacute;ho jazyka je zaji&scaron;těn.</p> Thu, 22 Oct 2015 10:55:00 GMT Národní informační den pro prioritu Doprava H2020 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/narodni-informacni-den-pro-prioritu-doprava-h2020.html <p style="text-align: justify;"> Technologick&eacute; centrum AV ČR poř&aacute;d&aacute; dne<strong> 9. listopadu 2015</strong> informačn&iacute; den pod n&aacute;zvem &quot;<em>Horizon 2020 Smart, Green and Integrated Transport in 2016 - 2017</em>&quot;. C&iacute;lem informačn&iacute;ho dne bude nejen představen&iacute; pracovn&iacute;ho pl&aacute;nu programu Inteligentn&iacute;, Ekologick&eacute; a Integrovan&eacute; Dopravy na l&eacute;ta&nbsp;2016 - 2017, ale tak&eacute;&nbsp;&nbsp;budou &uacute;častn&iacute;kům informačn&iacute;ho dne poskytnuty informace&nbsp;o dosavadn&iacute;ch zku&scaron;enostech s programem Horizont 2020 ze strany odpovědn&eacute;ho &uacute;ředn&iacute;ka Evropsk&eacute; komise, evropsk&yacute;ch hodnotitelů projektů a př&iacute;jemců podpory H2020.</p> Thu, 22 Oct 2015 10:44:00 GMT První technologická nanodružice ESA se hlásí do služby http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-technologicka-nanodruzice-esa-se-hlasi-do-sluzby.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; zku&scaron;ebn&iacute; družice pro testov&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch technologi&iacute; ESA tř&iacute;dy CubeSat, kter&aacute; byla v&nbsp;prvn&iacute; polovině ř&iacute;jna vypu&scaron;těna z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, je ve v&yacute;born&eacute;m stavu a připravena zah&aacute;jit svoji &scaron;estiměs&iacute;čn&iacute; misi.</p> Fri, 16 Oct 2015 13:08:00 GMT Bleskové záplavy v Mangala Valles http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bleskove-zaplavy-v-mangala-valles.html <p style="text-align: justify;"> Za chaotick&eacute; scen&eacute;rie zachycen&eacute; na tomto sn&iacute;mku oblasti Mangala Valles jsou s&nbsp;velkou pravděpodobnost&iacute; zodpovědn&eacute; katastrofick&eacute; z&aacute;plavy, kter&eacute; způsobil ž&aacute;r vulkanick&eacute; aktivity.</p> Thu, 15 Oct 2015 13:07:00 GMT Tisková zpráva: Technologické centrum AV ČR je ESA Technology Transfer Broker pro Českou republiku http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava-technologicke-centrum-av-cr-je-esa-technology-transfer-broker-pro-ceskou-republiku.html <p style="text-align: justify;"> <em>Praha 13. 10. 2015</em> - Technologick&eacute; centrum AV ČR zv&iacute;tězilo v&nbsp;n&aacute;rodn&iacute;m tendru na zaji&scaron;těn&iacute; služeb brokera technologick&eacute;ho transferu pro Evropskou kosmickou agenturu (European Space Agency-ESA) v&nbsp;Česk&eacute; republice a stalo se tak organizac&iacute; s&nbsp;t&iacute;mto statusem s&nbsp;celost&aacute;tn&iacute; působnost&iacute;. Tendr vyhl&aacute;silo Ministerstvo dopravy, gestor kosmick&yacute;ch aktivit v&nbsp;ČR, kter&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci podpory technologick&eacute;ho transferu usilovalo od roku 2013 o zapojen&iacute; ČR do s&iacute;tě zprostředkovatelů technologick&eacute;ho transferu ESA Technology Transfer Network. Od 1. z&aacute;ř&iacute; 2015 je tedy ČR zapojena do t&eacute;to v&yacute;znamn&eacute; s&iacute;tě a m&aacute; sv&eacute;ho &bdquo;makl&eacute;ře&ldquo; (brokera) transferu znalost&iacute; a transferu technologi&iacute;.</p> Wed, 14 Oct 2015 13:14:00 GMT Laserový paprsek přenese data na vzdálenost miliónů kilometrů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/laserovy-paprsek-prenese-data-na-vzdalenost-milionu-kilometru.html <p style="text-align: justify;"> Představte si paprsek světla putuj&iacute;c&iacute;ho mili&oacute;ny kilometrů pr&aacute;zdnotou vesm&iacute;ru - a to zpět k&nbsp;Zemi. Připravovan&aacute; mise ESA AIM (Asteroid Impact Mission) by měla udělat přesně toto: demonstrovat laserovou komunikaci skrze nepředstavitelnou pr&aacute;zdnotu.</p> Wed, 14 Oct 2015 13:05:00 GMT Sentinel-3A před cestou na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-3a-pred-cestou-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Před t&iacute;m, než bude nejnověj&scaron;&iacute; družice syst&eacute;mu GMES/Copernicus před koncem roku zabalena a dopravena na rusk&yacute; kosmodrom Pleseck, maj&iacute; m&eacute;dia a specialist&eacute; &scaron;anci vidět toto zař&iacute;zen&iacute; v&nbsp;superčist&eacute; m&iacute;stnosti.</p> Tue, 13 Oct 2015 13:00:00 GMT Svědek mokré historie planety Mars http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/svedek-mokre-historie-planety-mars.html <p style="text-align: justify;"> Obrovsk&eacute; objemy vody kdysi zaplavovaly hlubok&eacute; propasti na Marsu, kter&eacute; spojuj&iacute; &bdquo;Největ&scaron;&iacute; kaňon&ldquo; ve Slunečn&iacute; soustavě - <a href="http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/The_Solar_System_s_grandest_canyon">Valles Marineris</a>&nbsp;- s&nbsp;n&iacute;žinami na severu planety.</p> Mon, 12 Oct 2015 14:27:00 GMT Simulované selhání roveru na Marsu představovalo test spolupráce kosmonautů s elektronickými pomocníky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/simulovane-selhani-roveru-na-marsu-predstavovalo-test-spoluprace-kosmonautu-s-elektronickymi-pomocniky.html <p style="text-align: justify;"> Pot&iacute;že s&nbsp;vozidlem vždy představuj&iacute; nepř&iacute;jemnost - zvl&aacute;&scaron;tě pak na Rud&eacute; planetě. Skutečn&eacute; robotick&eacute; vozidlo přitom muselo čelit probl&eacute;mům s&nbsp;kolem během simulovan&eacute; mise na Mars. C&iacute;lem t&eacute;to uměle vytvořen&eacute; situace bylo vyzkoumat, jak moc jsou nově vyvinut&iacute; &bdquo;elektroničt&iacute; pomocn&iacute;ci&ldquo; schopni pom&aacute;hat kosmonautům.</p> Mon, 12 Oct 2015 12:58:00 GMT Družice CubeSat AAUSAT5 začala svoji kosmickou misi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cubesat-aausat5-zacala-svoji-kosmickou-misi.html <p style="text-align: justify;"> Podle r&aacute;diov&eacute;ho vys&iacute;l&aacute;n&iacute; zachycen&eacute;ho radioamat&eacute;ry na cel&eacute;m světě, je družice AAUSAT5 živ&aacute; a kope! Studentsk&aacute; družice CubeSat AAUSAT5 CubeSat byla vypu&scaron;těna z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice v ponděl&iacute; 5. ř&iacute;jna v&nbsp;16:05 h středoevropsk&eacute;ho času společně s&nbsp;technologickou demonstračn&iacute; družic&iacute; ESA CubeSat GomX-3. Oba satelity tak zah&aacute;jily samostatnou pouť vesm&iacute;rem.</p> Fri, 09 Oct 2015 06:54:00 GMT Čtyřicet let evropského kosmického sledování http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctyricet-let-evropskeho-kosmickeho-sledovani.html <p style="text-align: justify;"> ESA slav&iacute; čtyřicet let od aktivace pozemn&iacute; s&iacute;tě stanic, kter&eacute; představuj&iacute; nenahraditeln&eacute; poj&iacute;tko s&nbsp;kosmick&yacute;mi zař&iacute;zen&iacute;mi, jež shromažďuj&iacute; informace o na&scaron;&iacute; planetě, Slunečn&iacute; soustavě a vesm&iacute;ru vůbec.</p> Thu, 08 Oct 2015 06:32:00 GMT Družice LISA Pathfinder je připravena na cestu na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-lisa-pathfinder-je-pripravena-na-cestu-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Observatoř LISA Pathfinder, kter&aacute; je technologick&yacute;m demonstr&aacute;torem pro mnohem vět&scaron;&iacute; misi věnovanou studiu gravitačn&iacute;ch vln, je připravena vydat se na evropsk&yacute; kosmodrom v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Wed, 07 Oct 2015 06:49:00 GMT Bulletin ESA 162 – druhé čtvrtletí 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bulletin-esa-162---druhe-ctvrtleti-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;aktu&aacute;ln&iacute;m vyd&aacute;n&iacute; Bulletinu ESA najdete množstv&iacute; z&aacute;kulisn&iacute;ch informac&iacute; o ned&aacute;vn&eacute;m letu kosmonauta ESA Anrease Mogensena, kter&yacute; se stal prvn&iacute;m D&aacute;nem ve vesm&iacute;ru. Stejně tak je zde materi&aacute;l o oslavě čtyřic&aacute;t&eacute;ho v&yacute;roč&iacute; uzavřen&iacute; Konvence ESA, kter&aacute; proběhla poč&aacute;tkem leto&scaron;n&iacute;ho roku.</p> Tue, 06 Oct 2015 06:47:00 GMT Pátá mise rakety Ariane 5 v letošním roce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pata-mise-rakety-ariane-5-v-letosnim-roce.html <p style="text-align: justify;"> Třic&aacute;t&eacute;ho z&aacute;ř&iacute;&nbsp;večer dopravila nosn&aacute; raketa Ariane 5 na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic. Stalo se tak po startu z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Mon, 05 Oct 2015 06:45:00 GMT Den otevřených dveří v ESTEC je plný http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/den-otevrenych-dveri-v-estec-je-plny.html <p style="text-align: justify;"> Akce, kter&aacute; se bude konat v&nbsp;neděli 4. ř&iacute;jna &bdquo;den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; ve středisku ESTEC&ldquo;, je plně obsazena. ESA přijala již dvan&aacute;ct tis&iacute;c rezervac&iacute;. Každ&yacute;, kdo pl&aacute;nuje &uacute;čast - včetně dět&iacute; - mus&iacute; m&iacute;t vlastn&iacute; registraci.</p> Fri, 02 Oct 2015 06:43:00 GMT CubeSaty ESA budou vypuštěny v pondělí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cubesaty-esa-budou-vypusteny-v-pondeli.html <p style="text-align: justify;"> D&aacute;nsk&aacute; z&aacute;stava zavlaje opravdu velmi vysoko již v&nbsp;ponděl&iacute; 5. ř&iacute;jna pot&eacute;, co dvě mal&eacute; družice navržen&eacute; a postaven&eacute; pr&aacute;vě v&nbsp;D&aacute;nsku, budou uvolněny na samostatnou cestu z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice. Půjde o studentsk&yacute; satelit AAUSay-5 a profesion&aacute;ln&iacute; technologick&yacute; demonstr&aacute;tor GomX-3.</p> Thu, 01 Oct 2015 06:42:00 GMT Jak kometa sondy Rosetta získala svůj tvar http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jak-kometa-sondy-rosetta-ziskala-svuj-tvar.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;poč&aacute;tc&iacute;ch existence Slunečn&iacute; soustavy se n&iacute;zkou rychlost&iacute; srazila dvojice komet - a tak vznikl charakteristick&yacute; tvar připom&iacute;naj&iacute;c&iacute; &bdquo;gumovou kachničku&ldquo;, kter&aacute; m&aacute; kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Tak alespoň popisuj&iacute; vznik netradičn&iacute;ho tvaru tělesa vědci pod&iacute;lej&iacute;c&iacute; se na misi Rosetta.</p> Wed, 30 Sep 2015 06:40:00 GMT Průmyslové dny k misi ESA JUICE, 27. a 28. října 2015, Nizozemí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prumyslove-dny-k-misi-esa-juice-27-a-28-rijna-2015-nizozemi.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 27. a 28. ř&iacute;jna 2015 poř&aacute;d&aacute; Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;firmou Airbus Defence and Space SAS v&nbsp;centru ESA ESTEC v nizozemsk&eacute;m Noordwijku průmyslov&eacute; dny zaměřen&eacute; na problematiku mise ESA JUICE.</p> Tue, 29 Sep 2015 13:21:00 GMT Družice Galileo předány provozovateli http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-predany-provozovateli.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r evropsk&yacute;ch družic Galileo &uacute;spě&scaron;ně pro&scaron;el přej&iacute;mkov&yacute;mi testy ve vesm&iacute;ru, což dovolilo předat jeho ř&iacute;zen&iacute; z&nbsp;testovac&iacute;ho do hlavn&iacute;ho střediska a roz&scaron;&iacute;řit tak počet členů navigačn&iacute; flotily.</p> Tue, 29 Sep 2015 06:38:00 GMT Družice pro sledování znečištění atmosféry prochází testy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pro-sledovani-znecisteni-atmosfery-prochazi-testy.html <p> Vypu&scaron;těn&iacute; družice Sentinel-5 Precursor se chyst&aacute; na jaro př&iacute;&scaron;t&iacute;ho roku, takže pr&aacute;vě nyn&iacute; prob&iacute;haj&iacute; jej&iacute; zkou&scaron;ky, aby byla včas připravena a aby mohla zač&iacute;t z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy sledovat stav ovzdu&scaron;&iacute;. Nyn&iacute; jsou na řadě vibračn&iacute; a akustick&eacute; testy.</p> Fri, 25 Sep 2015 06:31:00 GMT Kometa sondy Rosetta odtajnila svůj koloběh vody a ledu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-sondy-rosetta-odtajnila-svuj-kolobeh-vody-a-ledu.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta zjistila detailn&iacute; informace o denn&iacute;m cyklu vody a ledu na a bl&iacute;zko povrchu komety.</p> Thu, 24 Sep 2015 06:28:00 GMT Program ESA Neosat pokročil do fáze vývoje http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/program-esa-neosat-pokrocil-do-faze-vyvoje.html <p style="text-align: justify;"> ESA a firma Thales Alenia Space podepsaly kontrakt na pln&yacute; v&yacute;voj a kvalifikaci nov&eacute; řady družicov&yacute;ch platforem pojmenovan&yacute;ch Spacebus Neo.</p> Tue, 22 Sep 2015 06:27:00 GMT Průlety na jižním pólem Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prulety-na-jiznim-polem-marsu.html <p> Neobvykl&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; uskutečněn&aacute; sondou Mars Express ukazuj&iacute; překr&aacute;sn&eacute; pohledy na jižn&iacute; pol&aacute;rn&iacute; čepičku planety Mars a starobylou kr&aacute;tery posetou vysočinu.</p> Mon, 21 Sep 2015 06:24:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen prezentoval z vesmíru misi AAUSAT5 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-prezentoval-z-vesmiru-misi-aausat5.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;mo z&nbsp;paluby Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice představil d&aacute;nsk&yacute; kosmonaut Andreas Mogensen družici CubeSat AAUSAT5. Ta byla navržena a postavena studenty Aalborg University v&nbsp;D&aacute;nsku za podpory ESA. Družice m&aacute; za &uacute;kol během sv&eacute; mise testovat studentsk&eacute; přij&iacute;mače sign&aacute;lů s&nbsp;n&aacute;mořn&iacute;ch lod&iacute; využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute;ch syst&eacute;m AIS (Automated Identification System) s&nbsp;nov&yacute;m komunikačn&iacute;m protokolem, kter&yacute; navrhli sami studenti.</p> Thu, 17 Sep 2015 22:02:00 GMT Setkání vývojářů mobilních aplikací http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/setkani-vyvojaru-mobilnich-aplikaci.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 14. z&aacute;ř&iacute; zač&iacute;n&aacute; čtvrt&yacute; kemp ESA Space App Camp, kter&eacute;ho se z&uacute;častn&iacute; 23 profesion&aacute;ln&iacute;ch v&yacute;voj&aacute;řů aplikac&iacute; z&nbsp;cel&eacute; Evropy. Kemp prob&iacute;h&aacute; ve středisku ESA ESRIN (European Space Research Institute) v&nbsp;italsk&eacute;m Frascati.</p> Wed, 16 Sep 2015 22:02:00 GMT Počet družic Galileo na oběžné dráze dosáhl deseti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pocet-druzic-galileo-na-obezne-draze-dosahl-deseti.html <p style="text-align: justify;"> Vlastn&iacute; evropsk&yacute; družicov&yacute; navigačn&iacute; syst&eacute;m se opět o krok přibl&iacute;žil sv&eacute;mu dokončen&iacute; pot&eacute;, co se družice Galileo 9 a Galileo 10 vydaly společně do vesm&iacute;ru v&nbsp;p&aacute;tek 11. z&aacute;ř&iacute; ve 2:08 h GMT (4:08 středoevropsk&eacute;ho času, 23:08 času m&iacute;stn&iacute;ho - ale je&scaron;tě 10. z&aacute;ř&iacute;). Odstartovaly z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu na palubě rakety Sojuz.</p> Tue, 15 Sep 2015 22:02:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen přistál zpět na Zemi po misi na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-pristal-zpet-na-zemi-po-misi-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen, velitel kosmick&eacute; lodi Sojuz Gennadij Padalka a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov přist&aacute;li zpět na Zemi v&nbsp;sobotu 12. z&aacute;ř&iacute; v&nbsp;0:51 h GMT (2:51 středoevropsk&eacute;ho času). &Uacute;spě&scaron;n&eacute; přist&aacute;n&iacute; ve step&iacute;ch Kazachst&aacute;nu znamenalo zavr&scaron;en&iacute; jejich mise na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Tue, 15 Sep 2015 09:52:00 GMT Řízení automatických robotů z oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/rizeni-automatickych-robotu-z-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen se stal zku&scaron;en&yacute;m &bdquo;vesm&iacute;rn&yacute;m řidičem&ldquo; pot&eacute;, co v&nbsp;prvn&iacute; polovině z&aacute;ř&iacute; na d&aacute;lku ovl&aacute;dal dvě vozidla na Zemi př&iacute;mo z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy. Jako souč&aacute;st projektu Meteron dokonce ř&iacute;dil př&iacute;mo z&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici rover o velikosti osobn&iacute;ho vozidla, s&nbsp;jehož pomoc&iacute; opravil maketu lun&aacute;rn&iacute; z&aacute;kladny nach&aacute;zej&iacute;c&iacute; se v&nbsp;Nizozem&iacute;.</p> Mon, 14 Sep 2015 09:52:00 GMT Na výstavu „My Planet from Space“ dorazil významný návštěvník http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-vystavu-my-planet-from-space-dorazil-vyznamny-navstevnik.html <p style="text-align: justify;"> Na v&yacute;stavu&nbsp;&bdquo;My Planet from Space: Fragility and Beauty&ldquo; (M&aacute; planeta z&nbsp;vesm&iacute;ru, křehk&aacute; a kr&aacute;sn&aacute;)&nbsp;v&nbsp;New Yorku se uzavřela v&nbsp;&uacute;ter&yacute; 8. z&aacute;ř&iacute; ceremoni&aacute;lem, na kter&yacute; zav&iacute;tal i gener&aacute;ln&iacute; tajemn&iacute;k OSN Pan Ki-mun.</p> Fri, 11 Sep 2015 09:50:00 GMT Pozemská jízda kosmonauta Andrease Mogensena na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozemska-jizda-kosmonauta-andrease-mogensena-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Zasunout kulat&yacute; kol&iacute;k do kulat&eacute;ho otvoru nen&iacute; zase až tak těžk&eacute;, když člověk stoj&iacute; hned u nich. Ov&scaron;em kosmonaut ESA Andreas Mogensen to zvl&aacute;dl ve chv&iacute;li, kdy se nach&aacute;zel 400 kilometrů nad zemsk&yacute;m povrchem na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici - zat&iacute;mco ovl&aacute;dal robota s&nbsp;automatickou paž&iacute; na Zemi.</p> Thu, 10 Sep 2015 09:48:00 GMT Družice Galileo jsou na startovací rampě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-na-startovaci-rampe.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo už jsou na startovac&iacute; rampě: zaujaly svoji pozici na nosiči Sojuz a jsou tak plně připraveny na p&aacute;tečn&iacute; start.</p> Wed, 09 Sep 2015 09:43:00 GMT I Váš hlas rozhoduje: Sdělte Evropské komisi, jaké informace očekáváte od on-line plánovačů cest napříč Evropou http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/i-vas-hlas-rozhoduje-sdelte-evropske-komisi-jake-informace-ocekavate-od-on-line-planovacu-cest-napric-evropou.html <p style="text-align: justify;"> Informace o situaci v&nbsp;dopravn&iacute;m provozu&nbsp;a&nbsp;informace o dopravn&iacute;m spojen&iacute; a na ně nav&aacute;zan&yacute;ch služb&aacute;ch maj&iacute; za c&iacute;l poskytnout &uacute;častn&iacute;kům silničn&iacute;ho provozu a cestuj&iacute;c&iacute;m veřejn&eacute; osobn&iacute; dopravy informace ke svobodn&eacute; volbě pro individu&aacute;ln&iacute; nebo hromadnou osobn&iacute; dopravu, a to&nbsp;za současn&eacute;ho poskytnut&iacute;&nbsp;informace&nbsp;o nejvhodněj&scaron;&iacute; časov&eacute; poloze spojen&iacute;, informace o př&iacute;poj&iacute;ch, n&aacute;vazn&eacute; dopravě z&nbsp;termin&aacute;lu veřejn&eacute; osobn&iacute; dopravy a tarifn&iacute;ch informac&iacute;.</p> Wed, 09 Sep 2015 06:55:00 GMT Družice Galileo zaujaly svá místa na horním stupni http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-zaujaly-sva-mista-na-hornim-stupni.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; družice evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo zaujaly sv&eacute; m&iacute;sto na horn&iacute;m stupni Fregat nosn&eacute; rakety Sojuz. Stalo se tak v&nbsp;r&aacute;mci z&aacute;věrečn&yacute;ch př&iacute;prav na start.</p> Tue, 08 Sep 2015 09:14:00 GMT Spin Your Thesis! & Drop Your Thesis! 2016 - ESA vyzývá vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/spin-your-thesis--drop-your-thesis-2016---esa-vyzyva-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-mikro-a-hypergravitaci.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA otevřela v uplynul&yacute;ch dnech v&yacute;zvu pro vysoko&scaron;kolsk&eacute; studenty k pod&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na experimenty v mikro a hypergravitaci, kter&eacute; budou realizov&aacute;ny v r&aacute;mci nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch ročn&iacute;ků soutěž&iacute; &quot;Spin Your Thesis!&quot;&nbsp;a&nbsp; &bdquo;Drop Your Thesis!&ldquo;. Vlastn&iacute;&nbsp;experimenty se pak uskutečn&iacute; od&nbsp;srpna do&nbsp;listopadu r. 2016.</p> Mon, 07 Sep 2015 08:00:00 GMT Řídicí středisko je připraveno na další start družic Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ridici-stredisko-je-pripraveno-na-dalsi-start-druzic-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Když se nov&yacute; p&aacute;r družic Galileo v&nbsp;p&aacute;tek 11. z&aacute;ř&iacute; dostane do vesm&iacute;ru, přijde ke slovu ř&iacute;dic&iacute; středisko v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadt. &Uacute;kolem zdej&scaron;&iacute;ch specialistů bude krok za krokem prov&eacute;st oba satelity kritick&yacute;mi prvn&iacute;mi dny ve vesm&iacute;ru.</p> Mon, 07 Sep 2015 07:55:00 GMT Kosmonaut ESA Andreas Mogensen začal náročný pobyt na kosmické stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-andreas-mogensen-zacal-narocny-pobyt-na-kosmicke-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Po dvoudenn&iacute;m letu dorazil kosmonaut ESA Andreas Mogensen na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Společně s&nbsp;n&iacute;m v&nbsp;lodi Sojuz přiletěl rusk&yacute; kosmonaut Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov.</p> Fri, 04 Sep 2015 14:54:00 GMT Na startu jsou další družice Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-startu-jsou-dalsi-druzice-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; evropsk&aacute; družice Galileo byly připojeny k&nbsp;adapt&eacute;ru, na kter&eacute;m budou um&iacute;stěn&eacute; během cesty na oběžnou dr&aacute;hu - a kter&yacute; je pak ve stanoven&eacute;m okamžiku uvoln&iacute;.</p> Thu, 03 Sep 2015 14:52:00 GMT Kosmonaut ESA Andreas Mogensen se vydal na ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-andreas-mogensen-se-vydal-na-iss.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen, rusk&yacute; pilot Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov se dnes r&aacute;no ve 4:38 h GMT (6:38 středoevropsk&eacute;ho času) vydali do vesm&iacute;ru po startu z&nbsp;kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu.</p> Wed, 02 Sep 2015 14:51:00 GMT Družice Galileo byly natankovány a jsou připraveny na připojení k raketě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-byly-natankovany-a-jsou-pripraveny-na-pripojeni-k-rakete.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; p&aacute;r družic Galileo je plně natankovan&yacute; a připraven&yacute; k&nbsp;připojen&iacute; na horn&iacute; stupeň nosn&eacute; rakety. Př&iacute;pravy na start, kter&yacute; je pl&aacute;novan&yacute; na 11. z&aacute;ř&iacute;, tak prob&iacute;haj&iacute; podle pl&aacute;nu.</p> Tue, 01 Sep 2015 14:49:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen poletí na ISS o něco déle http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-poleti-na-iss-o-neco-dele.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen opust&iacute; kosmodromu Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu, aby se mohl vydat na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, ve středu 2. z&aacute;ř&iacute;. Společně s&nbsp;n&iacute;m polet&iacute; rusk&yacute; velitel Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; specialista Ajdyn Ajmbětov. Jejich cesta v&nbsp;lodi Sojuz TMA-18 na ISS zabere dva dny, takže do sv&eacute;ho dočasn&eacute;ho př&iacute;bytku doraz&iacute; v&nbsp;p&aacute;tek 4. z&aacute;ř&iacute;.</p> Mon, 31 Aug 2015 14:47:00 GMT Zahájení vývoje nosných raket Ariane 6 a Vega C http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zahajeni-vyvoje-nosnych-raket-ariane-6-a-vega-c.html <p style="text-align: justify;"> ESA podepsala 12. srpna kontrakt na v&yacute;voj nosiče nov&eacute; generace Ariane 6, jeho vypou&scaron;těc&iacute; z&aacute;kladny a nov&eacute; verze Vega C st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; mal&eacute; rakety.</p> Fri, 28 Aug 2015 14:46:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen se pokusí z oběžné dráhy o úkon s milimetrovou přesností http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-se-pokusi-z-obezne-drahy-o-ukon-s-milimetrovou-presnosti.html <p style="text-align: justify;"> Poč&aacute;tkem z&aacute;ř&iacute; se můžeme tě&scaron;it na prvn&iacute; d&aacute;lkov&eacute; ř&iacute;zen&iacute; robotick&eacute;ho syst&eacute;mu se zpětnou vazbou. Zat&iacute;mco ovl&aacute;dan&eacute; zař&iacute;zen&iacute; bude na Zemi, oper&aacute;tor se přitom bude nach&aacute;zet na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici ve v&yacute;&scaron;ce nějak&yacute;ch 400 km nad na&scaron;imi hlavami.</p> Thu, 27 Aug 2015 14:44:00 GMT Družice s vlastnostmi chameleona změní telekomunikační trh http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-s-vlastnostmi-chameleona-zmeni-telekomunikacni-trh.html <p style="text-align: justify;"> Telekomunikačn&iacute; družice jsou připraveny vstoupit do nov&eacute; &eacute;ry pot&eacute;, co ESA, Eutelsat a Airbus Defence &amp; Space společn&yacute;mi silami začali konstruovat historicky nejflexibilněj&scaron;&iacute; vybaven&iacute; satelitů.</p> Wed, 26 Aug 2015 14:43:00 GMT Informační dny ESA pro oblast družicové telekomunikace: ARTES Telecom Days 2015, 12.-13. listopad 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/informacni-dny-esa-pro-oblast-druzicove-telekomunikace-artes-telecom-days-2015-12-13-listopad-2015.html <p style="text-align: justify;"> Telekomunikačn&iacute; program ARTES d&iacute;ky sv&yacute;m mnoha elementům pokr&yacute;v&aacute; v&scaron;echny aktivity Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) v oblasti družicov&eacute; telekomunikace - od studi&iacute; proveditelnosti, anal&yacute;z trhů, přes technologick&yacute; v&yacute;voj až po v&yacute;voj a v&yacute;stavbu cel&yacute;ch syst&eacute;mů resp. telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Wed, 26 Aug 2015 14:17:00 GMT Generální ředitelé ESO a ESA podepsali dohodu o spolupráci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/generalni-reditele-eso-a-esa-podepsali-dohodu-o-spolupraci.html <p style="text-align: justify;"> Dne 20. srpna podepsal gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESO (European Southern Observatory) Tim de Zeeuw a gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Johann-Dietrich W&ouml;rner podepsali dohodu o spolupr&aacute;ci mezi oběma organizacemi. Stalo se tak v&nbsp;kancel&aacute;ř&iacute;ch ESO v&nbsp;Santiago (Chile). Gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele ESA doprov&aacute;zel &Aacute;lvaro Gim&eacute;nez, kter&yacute; ředitelem pro vědu a robotick&yacute; průzkum ESA, a Fabio Favata, kter&yacute; je vedouc&iacute;m koordinačn&iacute; kancel&aacute;ře programů ESA.</p> Tue, 25 Aug 2015 14:41:00 GMT Honba za ledem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/honba-za-ledem.html <p style="text-align: justify;"> Družicov&eacute; sn&iacute;mky ukazuj&iacute;, že z nejrychleji se pohybuj&iacute;c&iacute;ho ledovce na světě se odlomil kus ledu o plo&scaron;e přibližně 12,5 kilometru čtverečn&iacute;ho. Jde o jednu z&nbsp;největ&scaron;&iacute;ch podobn&yacute;ch ud&aacute;lost&iacute; zaznamenan&yacute;ch v&nbsp;historii.</p> Mon, 24 Aug 2015 14:39:00 GMT Čtvrtý start nosiče Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctvrty-start-nosice-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 vzl&eacute;tla z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) a dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic na pl&aacute;novan&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Fri, 21 Aug 2015 14:28:00 GMT Příští kosmonaut ESA dorazil na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristi-kosmonaut-esa-dorazil-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Andreas Mogensen, velitel lodi Sojuz Sergej Volkov a kaza&scaron;sk&yacute; kosmonaut Ajdin Ajmbětov dorazili na kosmodrom Bajkonur v&nbsp;Kazachst&aacute;nu. Je to jejich posledn&iacute; destinace před t&iacute;m, než se v&nbsp;noci 2. z&aacute;ř&iacute; vydaj&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici.</p> Thu, 20 Aug 2015 14:26:00 GMT Výtrysky z prohlubní na kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vytrysky-z-prohlubni-na-komete.html <p> Množstv&iacute; prachov&yacute;ch v&yacute;trysků pozorovan&yacute;ch sondou Rosetta u komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko poch&aacute;z&iacute; z&nbsp;aktivn&iacute;ch prohlubn&iacute;, kter&eacute; vznikly po n&aacute;hl&eacute;m kolapsu povrchu. Tyto prohlubně n&aacute;m přitom nab&iacute;zej&iacute; pohled na chaotick&yacute; a pestr&yacute; interi&eacute;r komety.</p> Wed, 19 Aug 2015 09:05:00 GMT Kometa představuje ohňostroj před průletem perihéliem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kometa-predstavuje-ohnostroj-pred-pruletem-periheliem.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;t&iacute;m, jak se během minul&yacute;ch t&yacute;dnů bl&iacute;žila kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko s&nbsp;doprov&aacute;zej&iacute;c&iacute; sondou Rosetta do perih&eacute;lia sv&eacute; dr&aacute;hy, narůstala i jej&iacute; aktivita. Do&scaron;lo k&nbsp;mnoha v&yacute;tryskům hmoty, přičemž jeden z&nbsp;nich byl tak siln&yacute;, že &bdquo;odtlačil&ldquo; přil&eacute;taj&iacute;c&iacute; slunečn&iacute; v&iacute;tr.</p> Tue, 18 Aug 2015 14:24:00 GMT Surfování ve jménu vědy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/surfovani-ve-jmenu-vedy.html <p style="text-align: justify;"> D&iacute;ky nov&eacute;mu syst&eacute;mu vyvinut&eacute;mu vědci ve Velk&eacute; Brit&aacute;nii se může surfov&aacute;n&iacute; na mořsk&yacute;ch vln&aacute;ch proměnit ve v&yacute;zkumnou aktivitu zaměřenou na stav pobřežn&iacute;ch vod. Z&iacute;skan&aacute; data nav&iacute;c mohou pomoci potvrdit satelitn&iacute; pozorov&aacute;n&iacute; teploty mořsk&eacute; hladiny.</p> Mon, 17 Aug 2015 14:22:00 GMT Velký den sondy Rosetta u Slunce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/velky-den-sondy-rosetta-u-slunce.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta společně s&nbsp;kometou 67P/Čurjumov-Gerasimenko, kterou doprov&aacute;z&iacute;, proletěla 13. srpna př&iacute;slun&iacute;m. Přesn&yacute; okamžik průletu perih&eacute;liem byl ve 2:03 GMT v okamžiku, kdy se kometa nach&aacute;zela 186 mili&oacute;nů kilometrů od Slunce.</p> Fri, 14 Aug 2015 14:19:00 GMT V technickém středisku ESA bude k vidění kosmická technika i kosmonauti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-technickem-stredisku-esa-bude-k-videni-kosmicka-technika-i-kosmonauti.html <p style="text-align: justify;"> Pokud chcete nav&scaron;t&iacute;vit největ&scaron;&iacute; evropsk&eacute; &bdquo;kosmick&eacute; m&iacute;sto&ldquo;, pokud se chcete osobně setkat s&nbsp;kosmonauty nebo odborn&iacute;ky na v&yacute;zkum vesm&iacute;ru, pokud si chcete prohl&eacute;dnout skutečn&yacute; kosmick&yacute; hardware - tak se už dnes můžeme zaregistrovat na den otevřen&yacute;ch dveř&iacute; ve středisku ESA ESTEC v Nizozem&iacute;. Proběhne 4. ř&iacute;jna 2015.</p> Wed, 12 Aug 2015 22:02:00 GMT Prodloužená pro sondu Rosetta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prodlouzena-pro-sondu-rosetta.html <p style="text-align: justify;"> Dobrodružstv&iacute; pokračuje: ESA potvrdila, že mise sondy Rosetta bude prodloužena nejm&eacute;ně do konce z&aacute;ř&iacute; 2016. V&nbsp;t&eacute; době bude automat s&nbsp;největ&scaron;&iacute; pravděpodobnost&iacute; naveden&yacute; na přist&aacute;n&iacute; na povrchu komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Wed, 12 Aug 2015 12:43:00 GMT Teleskopy se zaměřují na cíl mise ESA k asteroidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/teleskopy-se-zameruji-na-cil-mise-esa-k-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> Astronomick&eacute; dalekohledy na cel&eacute;m světě se ve druh&eacute;m čtvrtlet&iacute; leto&scaron;n&iacute;ho roku zaměřily na jedno m&iacute;sto na obloze, kde pozorovaly p&aacute;rov&yacute; asteroid Didymos: jde o c&iacute;l pro připravovanou misi ESA pojmenovanou AIM (Asteroid Impact Mission).</p> Tue, 11 Aug 2015 12:41:00 GMT Družice Sentinel pozorovaly „dopravní zácpu“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-pozorovaly-dopravni-zacpu.html <p style="text-align: justify;"> N&iacute;zk&yacute; stav vody na Dunaji způsobil, že se bl&iacute;zkosti města Zimnicea v&nbsp;Rumunsku začaly hromadit lodě.</p> Mon, 10 Aug 2015 12:40:00 GMT První družice ESA se jmenovala COS-B http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-druzice-esa-se-jmenovala-cos-b.html <p style="text-align: justify;"> Před čtyřiceti lety byla vypu&scaron;těna družice COS-B, což bylo prvn&iacute; těleso, kter&eacute; se dostalo do vesm&iacute;ru pod hlavičkou nově vytvořen&eacute; Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA). Stalo se tak 9. srpna 1975.</p> Fri, 07 Aug 2015 12:38:00 GMT Save the date - 4. eCall Testfest Workshop, Ostrava, listopad 2015 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/save-the-date---4-ecall-testfest-workshop-ostrava-listopad-2015.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&eacute; organizace ERTICO a ETSI poř&aacute;daj&iacute; ve dnech <strong>9. - 13. listopadu 2015 </strong>v&nbsp;Ostravě v pořad&iacute; již čtvrt&yacute; eCall Testfest workshop, kter&yacute; bude zaměřen na testov&aacute;n&iacute; interoperability syst&eacute;mu eCall. Tato ud&aacute;lost bude hostov&aacute;na společnost&iacute; V&Iacute;TKOVICE IT SOLUTIONS a.s. ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a Hasičsk&yacute;m z&aacute;chrann&yacute;m sborem Česk&eacute; republiky.</p> Thu, 06 Aug 2015 08:59:00 GMT Oslava roku u komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/oslava-roku-u-komety.html <p style="text-align: justify;"> Mise ESA Rosetta si 6. srpna připom&iacute;n&aacute; jeden rok pr&aacute;ce u komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Přitom jen za t&yacute;den obě tělesa ček&aacute; průlet př&iacute;slun&iacute;m.</p> Thu, 06 Aug 2015 07:37:00 GMT První aplikace z družice Sentinel-2A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-aplikace-z-druzice-sentinel-2a.html <p style="text-align: justify;"> Od zemědělsk&yacute;ch aplikac&iacute; po překreslov&aacute;n&iacute; měn&iacute;c&iacute;ho se zemsk&eacute;ho pokryvu: prvn&iacute; sn&iacute;mky z&nbsp;nov&eacute; evropsk&eacute; družice Sentinel-2A ukazuj&iacute;, jak jej&iacute; data mohou b&yacute;t použita pro bezpečnost n&aacute;s i cel&eacute; planety.</p> Wed, 05 Aug 2015 12:35:00 GMT Příležitost pro studenty a absolventy: Program ESA „Young Graduate Trainee 2016“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-pro-studenty-a-absolventy-program-esa-young-graduate-trainee-2016.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) realizuje v&nbsp;r&aacute;mci sv&yacute;ch korpor&aacute;tn&iacute;ch vzděl&aacute;vac&iacute;ch aktivit program &bdquo;Young Graduate Trainee (YGT)&ldquo;. Jedn&aacute; se o jednolet&yacute; stipendijn&iacute; program, kter&yacute; je určen&yacute; vysoko&scaron;kolsk&yacute;m studentům dokončuj&iacute;c&iacute;m sv&eacute; studium, čerstv&yacute;m absolventům a studentům doktorsk&yacute;ch programů.</p> Wed, 05 Aug 2015 07:57:00 GMT Věda (nejen) na povrchu komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/veda-nejen-na-povrchu-komety.html <p style="text-align: justify;"> Komplexn&iacute; molekuly, kter&eacute; mohou b&yacute;t stavebn&iacute;mi kameny života, každodenn&iacute; n&aacute;růst a zase p&aacute;d teplot a vyhodnocov&aacute;n&iacute; vlastnost&iacute; povrchu i vnitřn&iacute; struktury komety - to jsou jen někter&eacute; z&nbsp;nejdůležitěj&scaron;&iacute;ch oblast&iacute;, kter&eacute; ře&scaron;&iacute; prvn&iacute; anal&yacute;za dat z&iacute;skan&yacute;ch sondou Philae mise Rosetta z&nbsp;přist&aacute;n&iacute; na kometě loni v&nbsp;listopadu.</p> Tue, 04 Aug 2015 12:33:00 GMT Save the Date - Informační den k pracovnímu programu Horizontu 2020 pro oblast „Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava“, 5. listopadu 2015, Brusel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/save-the-date---informacni-den-k-pracovnimu-programu-horizontu-2020-pro-oblast-inteligentni-ekologicka-a-integrovana-doprava-5-listopadu-2015-brusel.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;slu&scaron;n&aacute; gener&aacute;ln&iacute; ředitelstv&iacute; Evropsk&eacute; komise - V&yacute;zkum a inovace (<a href="http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg" target="_blank">RTD</a>), Mobilita a doprava (<a href="http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm" target="_blank">MOVE</a>) a Komunikačn&iacute; s&iacute;tě, obsah a technologie (<a href="http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect" target="_blank">CNECT</a>), jakož i V&yacute;konn&aacute; agentura pro inovace a s&iacute;tě (<a href="https://ec.europa.eu/inea/" target="_blank">INEA</a>), organizuj&iacute; dne 5.&nbsp;listopadu 2015 v Bruselu informačn&iacute; den, na kter&eacute;m bude představen <a href="http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-transport_en.pdf" target="_blank">pracovn&iacute; program Horizontu 2020 na l&eacute;ta 2016 a 2017 pro oblast dopravn&iacute;ho v&yacute;zkumu a inovac&iacute;</a>.</p> Mon, 03 Aug 2015 11:24:00 GMT Kosmonaut ESA byl jmenován ke třetímu kosmickému letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-byl-jmenovan-ke-tretimu-kosmickemu-letu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Paolo Nespoli se připravuje na svoji třet&iacute; cestu do vesm&iacute;ru, tentokr&aacute;t coby člen Expedic 52 a 53 na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Odstartovat m&aacute; v&nbsp;lodi Sojuz v&nbsp;květnu 2017, přičemž jeho mise bude pětiměs&iacute;čn&iacute;.</p> Mon, 03 Aug 2015 10:12:00 GMT ESA předala řízení meteorologické družice MSG-4 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-predala-rizeni-meteorologicke-druzice-msg-4.html <p style="text-align: justify;"> Dne 26. července v&nbsp;9:30 GMT (11:30 středoevropsk&eacute;ho času) předala ESA ř&iacute;zen&iacute; družice MSG-4 (Meteosat Second Generation) organizaci EUMETSAT.</p> Fri, 31 Jul 2015 10:11:00 GMT Tisková zpráva - Vláda České republiky schválila navýšení příspěvku do Evropské kosmické agentury http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/tiskova-zprava---vlada-ceske-republiky-schvalila-navyseni-prispevku-do-evropske-kosmicke-agentury.html <p style="text-align: justify;"> Vl&aacute;da Česk&eacute; republiky (ČR) schv&aacute;lila dne 29. července 2015 nav&yacute;&scaron;en&iacute; st&aacute;vaj&iacute;c&iacute; &uacute;rovně podpory kosmick&yacute;ch aktivit ČR o <st1:metricconverter productid="110 mil" w:st="on">110 mil</st1:metricconverter>. Kč a zaji&scaron;těn&iacute; jej&iacute; udržitelnosti v letech 2016 až 2019. Př&iacute;spěvek ČR do Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) činil do současnosti cca <st1:metricconverter productid="375 mil" w:st="on">375 mil</st1:metricconverter>. Kč ročně, kdy se o financov&aacute;n&iacute; př&iacute;spěvku dělilo Ministerstvo &scaron;kolstv&iacute;, ml&aacute;deže a tělov&yacute;chovy s č&aacute;stkou <st1:metricconverter productid="285 mil" w:st="on">285 mil</st1:metricconverter>. Kč na povinn&eacute; aktivity ESA a Ministerstvo dopravy, kter&eacute; je gestorem za kosmick&eacute; aktivity ČR, č&aacute;stkou <st1:metricconverter productid="90 mil" w:st="on">90 mil</st1:metricconverter>. na voliteln&eacute; programy ESA.</p> Thu, 30 Jul 2015 13:11:00 GMT Další dvě družice systému Galileo dorazily na evropský kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-dve-druzice-systemu-galileo-dorazily-na-evropsky-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Dev&aacute;t&aacute; a des&aacute;t&aacute; družice syst&eacute;mu Galileo překonaly Atlantick&yacute; oce&aacute;n a dorazily do Francouzsk&eacute; Guayany, kde je ček&aacute; př&iacute;prava na společn&yacute; start pl&aacute;novan&yacute; na z&aacute;ř&iacute;.</p> Thu, 30 Jul 2015 10:09:00 GMT 12. edice publikace „Europe's master plan for space technology (ESTMP)“ nyní dostupná ke stažení http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/12-edice-publikace-europes-master-plan-for-space-technology-estmp-nyni-dostupna-ke-stazeni.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) tento měs&iacute;c vydala nov&yacute; ročn&iacute;k publikace <strong><em>Europe&#39;s master plan for space technology </em></strong>(ESTMP). Jedn&aacute; se o každoročně aktualizovanou publikaci představuj&iacute;c&iacute; hlavn&iacute; r&aacute;mec a&nbsp;definuj&iacute;c&iacute; směr, kter&yacute;m se bude ub&iacute;rat&nbsp; v&yacute;zkum a v&yacute;voj v&nbsp;oblasti evropsk&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute;&nbsp;v nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute;m obdob&iacute;.</p> Thu, 30 Jul 2015 07:58:00 GMT Příprava na misi ESA k Jupiteru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-na-misi-esa-k-jupiteru.html <p style="text-align: justify;"> Firma Airbus Defence &amp; Space z&nbsp;Francie byla vybr&aacute;na jako hlavn&iacute; průmyslov&yacute; kontraktor pro v&yacute;robu mise ESA Juice k&nbsp;Jupiteru a jeho ledov&yacute;m měs&iacute;cům.</p> Wed, 29 Jul 2015 10:08:00 GMT Studené léto nechalo v Arktidě více ledu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/studene-leto-nechalo-v-arktide-vice-ledu.html <p style="text-align: justify;"> Měřen&iacute; proveden&aacute; družic&iacute; ESA CryoSat ukazuj&iacute;, že objem arktick&eacute;ho &scaron;elfov&eacute;ho ledu narostl o třetinu po neobvykle chladn&eacute;m l&eacute;tě roku 2013. Pozorov&aacute;n&iacute; ukazuj&iacute;, že led na severn&iacute; hemisf&eacute;ře je citlivěj&scaron;&iacute; na letn&iacute; t&aacute;n&iacute;, než na zimn&iacute; ochlazov&aacute;n&iacute;.</p> Tue, 28 Jul 2015 10:06:00 GMT Kosmonaut Andreas Mogensen odstartuje o den později http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-andreas-mogensen-odstartuje-o-den-pozdeji.html <p style="text-align: justify;"> Př&iacute;&scaron;t&iacute; kosmonaut ESA, kter&yacute; bude pracovat na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, Andreas Mogensen, doraz&iacute; do sv&eacute;ho c&iacute;le o den později, než bylo dosud pl&aacute;nov&aacute;no. A to proto, že se proti původn&iacute;m pl&aacute;nům změnila oběžn&eacute; dr&aacute;ha ISS.</p> Mon, 27 Jul 2015 10:01:00 GMT Evropská meteorologická družice MSG-4 je na oběžné dráze http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/evropska-meteorologicka-druzice-msg-4-je-na-obezne-draze.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; meteorologick&aacute; družice z&nbsp;velmi &uacute;spě&scaron;n&eacute;ho evropsk&eacute;ho programu MSG (Meteosat Second Generation) se 15. července vydala do vesm&iacute;ru. Ke startu do&scaron;lo ve 21:42 GMT (23:42 středoevropsk&eacute;ho času) na palubě rakety Ariane 5 z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou ve Francouzsk&eacute; Guayaně.</p> Thu, 16 Jul 2015 10:00:00 GMT Průzkum EK o využívání dat a služeb Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pruzkum-ek-o-vyuzivani-dat-a-sluzeb-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; komise spustila dva veřejn&eacute; průzkumy zaměřen&eacute; na využ&iacute;v&aacute;n&iacute; dat Sentinel a služeb Copernicus. Zapojte se i Vy, pomůžete tak definovat parametry současn&yacute;ch i budouc&iacute;ch služeb Copernicus!</p> Wed, 15 Jul 2015 10:34:00 GMT Sonda Rosetta se připravuje na průlet přísluním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-pripravuje-na-prulet-prislunim.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta zkoum&aacute; svoji c&iacute;lovou kometu - a z&aacute;roveň ji ř&iacute;dic&iacute; t&yacute;my připravuj&iacute; na průlet perih&eacute;liem, ke kter&eacute;mu dojde př&iacute;&scaron;t&iacute; měs&iacute;c. Př&iacute;slun&iacute; je nejbliž&scaron;&iacute; bod, na kter&eacute;m se dostane ke Slunci: v&nbsp;tomto okamžiku tak&eacute; bude kometa nejaktivněj&scaron;&iacute;.</p> Mon, 13 Jul 2015 09:57:00 GMT Kosmonaut ESA Luca Parmitano je letos „kapitánem NEEMO“ http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-luca-parmitano-je-letos-kapitanem-neemo.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Luca Parmitano bude velitelem dvac&aacute;t&eacute;ho podmořsk&eacute;ho v&yacute;cvikov&eacute;ho kurzu NASA. Čtrn&aacute;ctidenn&iacute; expedice NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) začne 20. července, přičemž v&nbsp;jej&iacute;m průběhu bude čtyřčlenn&yacute; t&yacute;m ž&iacute;t a pracovat v&nbsp;podmořsk&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; stanici Aquarius pobl&iacute;ž pobřež&iacute; Floridy.</p> Fri, 10 Jul 2015 09:55:00 GMT Living Planet Symposium 2016 – největší a nejrozsáhlejší konference ESA k problematice pozorování Země se uskuteční v příštím roce v Praze! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/living-planet-symposium-2016---nejvetsi-a-nejrozsahlejsi-konference-esa-k-problematice-pozorovani-zeme-se-uskutecni-v-pristim-roce-v-praze.html <p style="text-align: justify;"> Symposium Living Planet je nejrozs&aacute;hlej&scaron;&iacute; akc&iacute; Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) v&nbsp;oblasti pozorov&aacute;n&iacute; Země. &nbsp;Symposium se kon&aacute; jednou za tři roky a jeho nadch&aacute;zej&iacute;c&iacute; ročn&iacute;k proběhne ve dnech <strong>9. - 13. května 2016 </strong>v Kongresov&eacute;m centru <strong>v&nbsp;Praze</strong>. &nbsp;Hlavn&iacute;m organiz&aacute;torem symposia je ESA, spoluorganiz&aacute;tory akce jsou pak Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvo &scaron;kolstv&iacute;, ml&aacute;deže a tělov&yacute;chovy.</p> Thu, 09 Jul 2015 10:03:00 GMT Počítání hvězd s observatoří Gaia http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pocitani-hvezd-s-observatori-gaia.html <p style="text-align: justify;"> Tento sn&iacute;mek, kter&yacute; je založen&yacute; na pomocn&yacute;ch datech z&nbsp;observatoře ESA Gaia, nen&iacute; ledasjak&yacute;m zobrazen&iacute;m hvězdn&eacute; oblohy. Zat&iacute;mco sn&iacute;mek zachycuje na&scaron;i galaxii - Ml&eacute;čnou dr&aacute;hu - a soused&iacute;c&iacute; Magellanova mračna, byl z&iacute;skan&yacute; poněkud neobvykl&yacute;m způsobem.</p> Thu, 09 Jul 2015 09:54:00 GMT Družice Sentinel-2 pořídila první snímky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-poridila-prvni-snimky.html <p style="text-align: justify;"> Jen čtyři dny pot&eacute;, co se vydala na oběžnou dr&aacute;hu, odvys&iacute;lala evropsk&aacute; družice Sentinel-2A prvn&iacute; sn&iacute;mky Země. T&iacute;m představila svůj &bdquo;barevn&yacute; pohled na svět&ldquo;, kter&yacute; bude poskytovat pro monitorovac&iacute; program životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus.</p> Wed, 08 Jul 2015 09:51:00 GMT Johann-Dietrich Wörner je novým generálním ředitelem ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/johann-dietrich-worner-je-novym-generalnim-reditelem-esa.html <p style="text-align: justify;"> Od prvn&iacute;ho července 2015 m&aacute; ESA nov&eacute;ho gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele. Stal se j&iacute;m Johann-Dietrich W&ouml;rner, kter&yacute; se sv&eacute; funkce ujal v&nbsp;&uacute;střed&iacute; ESA v&nbsp;Pař&iacute;ži.</p> Mon, 06 Jul 2015 22:02:00 GMT Středisko ESTEC opět chystá den otevřených dveří http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/stredisko-estec-opet-chysta-den-otevrenych-dveri.html <p style="text-align: justify;"> Největ&scaron;&iacute; evropsk&eacute; kosmick&eacute; středisko nepřij&iacute;m&aacute; moc n&aacute;v&scaron;těv, ale jeho v&yacute;znam je o to vět&scaron;&iacute;: letos v&nbsp;ř&iacute;jnu přitom opět otevře sv&eacute; br&aacute;ny pro nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost. N&aacute;v&scaron;těva technick&eacute;ho střediska ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) by se bez nads&aacute;zky dala označit pro př&iacute;znivce kosmick&yacute;ch aktivit za povinnost.</p> Thu, 02 Jul 2015 22:02:00 GMT Z inkubátorů ESA vzešlo více než 300 nových firem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/z-inkubatoru-esa-vzeslo-vice-nez-300-novych-firem.html <p style="text-align: justify;"> Podnikatelsk&eacute; inkub&aacute;tory zř&iacute;zen&eacute; v&nbsp;r&aacute;mci ESA dos&aacute;hly tento měs&iacute;c v&yacute;znamn&eacute;ho &uacute;spěchu: star&aacute; se o 300 zač&iacute;naj&iacute;c&iacute;ch firem (start-upů). A dal&scaron;&iacute; st&aacute;le přich&aacute;zej&iacute;.</p> Wed, 01 Jul 2015 22:01:00 GMT Družice Sentinel-2A má za sebou kritické první dny ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2a-ma-za-sebou-kriticke-prvni-dny-ve-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Prvn&iacute; tři dny pobytu družice Sentinel-2A na oběžn&eacute; dr&aacute;ze pracovalo ř&iacute;dic&iacute; středisko non-stop, aby mělo stoprocentn&iacute; jistotu, že je v&scaron;e připraveno na bezprobl&eacute;mov&eacute; zah&aacute;jen&iacute; jej&iacute; mise.</p> Wed, 01 Jul 2015 05:28:00 GMT Vyjádření ředitele ESA Jeana-Jacquese Dordaina ke ztrátě mise SpaceX http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyjadreni-reditele-esa-jeana-jacquese-dordaina-ke-ztrate-mise-spacex.html <p> Pot&eacute;, co se gener&aacute;ln&iacute; ředitel ESA Jean-Jacques Dordain dozvěděl o ztr&aacute;tě mise SpaceX CRS-7, kter&aacute; měla dopravit z&aacute;soby na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, vydal n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; prohl&aacute;&scaron;en&iacute;: &bdquo;V&scaron;ichni v&nbsp;Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentuře hluboce litujeme tohoto selh&aacute;n&iacute;, kter&eacute; připomnělo, že pos&iacute;l&aacute;n&iacute; techniky do vesm&iacute;ru je velmi obt&iacute;žnou prac&iacute;. Ov&scaron;em jedno selh&aacute;n&iacute; nemůže vynulovat v&scaron;echny předchoz&iacute; &uacute;spěchy. Přejeme na&scaron;im kolegům na druh&eacute; straně oce&aacute;nu hodně &uacute;spěchů v&nbsp;opravě probl&eacute;mu a v&nbsp;rychl&eacute;mu n&aacute;vratu k&nbsp;letům do vesm&iacute;ru.&ldquo;</p> Tue, 30 Jun 2015 05:26:00 GMT Tendr EU – Pokročilé koncepty misí: výzkum a vývoj v oblasti robustních EGNSS služeb pro určování přesného času http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/agentura-gsa/tendr-eu---pokrocile-koncepty-misi-vyzkum-a-vyvoj-v-oblasti-robustnich-egnss-sluzeb-pro-urcovani-presneho-casu.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; Unie zveřejnila v&nbsp;uplynul&yacute;ch dnech skrze elektronick&yacute; n&aacute;stroj TED (<a href="http://www.czechspaceportal.cz/5-sekce/ted---tenders-electronic-daily---verejne-zakazky-eu/" target="_blank">Tenders Electronic Daily</a>) veřejnou zak&aacute;zku pro pod&aacute;v&aacute;n&iacute; nab&iacute;dek na v&yacute;zkum a v&yacute;voj v&nbsp;oblasti robustn&iacute;ch služeb pro určov&aacute;n&iacute; přesn&eacute;ho času pro evropsk&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my Galileo a EGNOS.</p> Mon, 29 Jun 2015 07:58:00 GMT Probuzení modulu Philae vede k přeplánování aktivit http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/probuzeni-modulu-philae-vede-k-preplanovani-aktivit.html <p> Přijet&iacute; sign&aacute;lu z&nbsp;v&yacute;sadkov&eacute;ho modulu Philae mise Rosetta dne 13. června po 211 dnech hibernace představovalo zač&aacute;tek intenzivn&iacute; aktivity. Ve spolupr&aacute;ci se v&scaron;emi zainteresovan&yacute;mi partnery začali specialist&eacute; ESA pracovat na změně letov&eacute;ho pl&aacute;nu sondy Rosetta tak, aby zahrnoval i obnoven&yacute; průzkum na povrchu komety.</p> Mon, 29 Jun 2015 05:25:00 GMT Fly Your Thesis! 2016 - Výzva pro vysokoškolské studenty k podání návrhů na experimenty v mikrogravitaci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/fly-your-thesis-2016---vyzva-pro-vysokoskolske-studenty-k-podani-navrhu-na-experimenty-v-mikrogravitaci.html <p style="text-align: justify;"> Vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ř ESA po del&scaron;&iacute; době opět vyhla&scaron;uje v&yacute;zvu pro program Fly Your Thesis!, v&nbsp;r&aacute;mci kter&eacute;ho mohou studenti realizovat pokročil&eacute; vědeck&eacute; experimenty v&nbsp;mikrogravitaci během parabolick&yacute;ch letů speci&aacute;lně upraven&eacute;ho Airbusu A310 &bdquo;Zero-G&ldquo;.</p> Fri, 26 Jun 2015 12:17:00 GMT Černá díra se po čtvrt století probudila k životu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cerna-dira-se-po-ctvrt-stoleti-probudila-k-zivotu.html <p> V polovině června zaznamenala observatoř ESA Integral mimoř&aacute;dně siln&yacute; vysokoenergetick&yacute; z&aacute;blesk vytvořen&yacute; černou d&iacute;rou, kter&aacute; pohlcuje materi&aacute;l ze sv&eacute;ho hvězdn&eacute;ho společn&iacute;ka.</p> Fri, 26 Jun 2015 05:23:00 GMT Do ESA vtrhl street art http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/do-esa-vtrhl-street-art.html <p> Pot&eacute;, co se objevila na palubě laboratoře Columbus, kter&aacute; je souč&aacute;st&iacute; Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, vyskytla se mozaikov&aacute; uměleck&aacute; d&iacute;la v&nbsp;leto&scaron;n&iacute;m roce v&nbsp;různ&yacute;ch středisc&iacute;ch ESA - a nyn&iacute; dorazila rovnou do &uacute;střed&iacute;.</p> Thu, 25 Jun 2015 05:22:00 GMT Zážeh motoru se spalovací komorou poprvé vyrobenou 3D tiskem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zazeh-motoru-se-spalovaci-komorou-poprve-vyrobenou-3d-tiskem.html <p> Prvn&iacute; motor s&nbsp;platinovou spalovac&iacute; komorou a tryskou vytvořenou pomoc&iacute; 3D technologie pro družice pro&scaron;el sv&yacute;ch &bdquo;křtem ohněm&ldquo;, když absolvoval s&eacute;rii 618 z&aacute;žehů, kter&eacute; celkově trvaly d&eacute;le než hodinu.</p> Wed, 24 Jun 2015 05:20:00 GMT Druhá družice systému GMES/Copernicus je bezpečně ve vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-druzice-systemu-gmes-copernicus-je-bezpecne-ve-vesmiru.html <p> Družice Sentinel-2A, kter&aacute; byla vyvinuta pod patronac&iacute; ESA, byla dnes vypu&scaron;těna do vesm&iacute;ru. T&iacute;m syst&eacute;m monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; Evropsk&eacute; unie GMES/Copernicus z&iacute;skal kapacitu sn&iacute;mkov&aacute;n&iacute; ve vysok&eacute;m rozli&scaron;en&iacute;.</p> Tue, 23 Jun 2015 05:19:00 GMT Kosmoplán ESA na aerosalónu v Paříži http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-na-aerosalonu-v-parizi.html <p> &Uacute;norov&yacute; let kosmopl&aacute;nu ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) nab&iacute;dl cenn&eacute; informace t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se v&yacute;voje budouc&iacute;ch n&aacute;vratov&yacute;ch zař&iacute;zen&iacute;.</p> Mon, 22 Jun 2015 05:18:00 GMT Sentinel-2A míří vysoko http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sentinel-2a-miri-vysoko.html <p> Do startu zb&yacute;v&aacute; m&eacute;ně než t&yacute;den. Nov&aacute; družice syst&eacute;mu monitorov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostředn&iacute; GMES/Copernicus Sentinel-2A byla nyn&iacute; um&iacute;stěna na vrcholek startovac&iacute; věže evropsk&eacute;ho kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana).</p> Fri, 19 Jun 2015 05:16:00 GMT Tři kandidáti na budoucí vědeckou misi ESA střední třídy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tri-kandidati-na-budouci-vedeckou-misi-esa-stredni-tridy.html <p style="text-align: justify;"> Exoplanety, fyzika plazmy a vesm&iacute;r v&nbsp;rentgenov&eacute;m spektru: to jsou oblasti, kter&eacute; ESA vybrala pro čtvrtou misi středn&iacute; velikosti a kter&eacute; je zvažov&aacute;no pro program Cosmic Vision. S&nbsp;jej&iacute;m startem se poč&iacute;t&aacute; v&nbsp;roce 2025.</p> Wed, 17 Jun 2015 22:01:00 GMT ESA hledá nápady na omezení množství kosmického smetí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-hleda-napady-na-omezeni-mnozstvi-kosmickeho-smeti.html <p style="text-align: justify;"> Družice z&iacute;třka budou vypadat jinak, než ty dne&scaron;n&iacute; - mimo jin&eacute; proto, že kosmick&eacute; prostřed&iacute;, ve kter&eacute;m operuj&iacute;, se měn&iacute;. Nov&aacute; pravidla t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se omezen&iacute; kosmick&eacute;ho smet&iacute; maj&iacute; vliv na podobu družic a ESA je proto ře&scaron;&iacute; s&nbsp;v&yacute;robci kosmick&yacute;ch těles.</p> Tue, 16 Jun 2015 22:01:00 GMT Přistávací modul Philae mise Rosetta se po hibernaci probudil http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pristavaci-modul-philae-mise-rosetta-se-po-hibernaci-probudil.html <p style="text-align: justify;"> V&yacute;sadkov&yacute; modul Philae mise Rosetta se probudil po sedmi měs&iacute;c&iacute;ch v&nbsp;hibernaci na povrchu komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Tue, 16 Jun 2015 07:32:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová se vrátila na Zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-se-vratila-na-zemi.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute;, Terry Virts (NASA) a Anton &Scaron;kaplerov (Rusko) se ve čtvrtek 11. června bezpečně vr&aacute;tili zpět na Zemi po tř&iacute;hodinov&eacute; cestě z&nbsp;ISS v&nbsp;lodi Sojuz. Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici opustili v&nbsp;10:20 h GMT, č&iacute;mž zakončili svůj t&eacute;měř sedmiměs&iacute;čn&iacute; pobyt na jej&iacute; palubě.</p> Mon, 15 Jun 2015 07:31:00 GMT Ultrafialové překvapení u komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ultrafialove-prekvapeni-u-komety.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Rosetta pokračuje v&nbsp;průzkumu komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko. Odhalila přitom nečekan&yacute; jev, kter&yacute; vede k&nbsp;rychl&eacute;mu rozpadu molekul vody a oxidu uhličit&eacute;ho po jejich uvolněn&iacute; z&nbsp;povrchu komety.</p> Fri, 12 Jun 2015 07:29:00 GMT Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiová se vrací domů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-esa-samantha-cristoforettiova-se-vraci-domu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; se ve čtvrtek 11. června vr&aacute;t&iacute; zpět na Zemi. V&nbsp;lodi Sojuz TMA-15M společně s&nbsp;n&iacute; přistanou kosmonaut NASA Terry Virts a velitel Roskosmosu Anton &Scaron;kaplerov. Vr&aacute;t&iacute; se po misi trvaj&iacute;c&iacute; &uacute;ctyhodn&yacute;ch 200 dn&iacute;.</p> Thu, 11 Jun 2015 12:14:00 GMT ESA na letošním pařížském aerosalónu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-na-letosnim-parizskem-aerosalonu.html <p style="text-align: justify;"> Již 51. ročn&iacute;k letecko-kosmick&eacute; přehl&iacute;dky v&nbsp;Pař&iacute;ži na leti&scaron;ti Le Bourget otevře sv&eacute; dveře 15. června leto&scaron;n&iacute;ho roku. ESA na něm bude m&iacute;t svůj pavilon, kter&yacute; bude k&nbsp;nalezen&iacute; mezi maketami nosn&yacute;ch raket Ariane 1 a 5.</p> Wed, 10 Jun 2015 12:13:00 GMT Družice Sentinel-2A byla uzavřena v aerodynamickém krytu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2a-byla-uzavrena-v-aerodynamickem-krytu.html <p style="text-align: justify;"> S&nbsp;t&iacute;m, jak se nezadržitelně bl&iacute;ž&iacute; start družice Sentinel-2A, byla tato na evropsk&eacute;m kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) um&iacute;stěna pod aerodynamick&yacute; kryt nosn&eacute; rakety Vega. Vypu&scaron;těn&iacute; je aktu&aacute;lně pl&aacute;nov&aacute;no na 23. června v&nbsp;1:52 h GMT (3:52 h středoevropsk&eacute;ho času, což je 22:52 h m&iacute;stn&iacute;ho času 22. června).</p> Tue, 09 Jun 2015 12:12:00 GMT ESA směřuje k odstraňování kosmické tříště z oběžných drah http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-smeruje-k-odstranovani-kosmicke-triste-z-obeznych-drah.html <p style="text-align: justify;"> Jeden z&nbsp;c&iacute;lů ESA, kter&yacute;m je odstraňov&aacute;n&iacute; vysloužil&yacute;ch družic z&nbsp;oběžn&yacute;ch drah, nab&iacute;r&aacute; na obr&aacute;tk&aacute;ch. N&aacute;vrh mise dost&aacute;v&aacute; jasn&eacute; kontury, a to tak, aby mohl b&yacute;t předložen&yacute; na ministersk&eacute;&nbsp;Radě ESA v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce.</p> Mon, 08 Jun 2015 12:08:00 GMT V České republice byla oficiálně otevřena vzdělávací kancelář ESERO http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/v-ceske-republice-byla-oficialne-otevrena-vzdelavaci-kancelar-esero.html <p style="text-align: justify;"> Po ned&aacute;vn&eacute;m otevřen&iacute; kancel&aacute;ř&iacute; ESERO (European Space Education Resource Office) v&nbsp;Rumunsku a Polsku byla dal&scaron;&iacute; z&nbsp;nich založena tak&eacute; v&nbsp;Česk&eacute; republice. Česk&aacute; kancel&aacute;ř ESERO, s&iacute;dl&iacute;c&iacute; v&nbsp;Praze, bude využ&iacute;vat kosmick&yacute;ch t&eacute;mat k&nbsp;podpoře v&yacute;uky a vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; vědy i techniky na půdě česk&yacute;ch z&aacute;kladn&iacute;ch a středn&iacute;ch &scaron;kol.</p> Fri, 05 Jun 2015 06:34:00 GMT Start mise Sentinel-2A má nové datum http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/start-mise-sentinel-2a-ma-nove-datum.html <p style="text-align: justify;"> Druh&aacute; družce z&nbsp;evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus se připravuje ke startu z&nbsp;kosmodromu Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) na 23. června v&nbsp;1:52 h GMT (3:52 h středoevropsk&eacute;ho času, 22:52 h m&iacute;stn&iacute;ho času 22. června).</p> Thu, 04 Jun 2015 05:40:00 GMT Průmyslový den ESA k problematice vývoje nosných raket Ariane 6, 16. června 2015, Paříž http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prumyslovy-den-esa-k-problematice-vyvoje-nosnych-raket-ariane-6-16-cervna-2015-pariz.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura a společnost Airbus Safran Launchers GmbH poř&aacute;daj&iacute; dne <strong>16. června 2015 </strong>průmyslov&yacute; den zaměřen&yacute; na problematiku v&yacute;voje nosn&yacute;ch raket Ariane 6. Průmyslov&yacute; den se uskutečn&iacute; v&nbsp;r&aacute;mci leteck&eacute; show &bdquo;Paris Air Show Le Bourget 2015&ldquo; v&nbsp;prostor&aacute;ch m&iacute;stn&iacute;ho Muzea pro letectv&iacute; a kosmonautiku (Auditorium Mus&eacute;e de l&rsquo;Air et de l&rsquo;Espace).</p> Wed, 03 Jun 2015 11:16:00 GMT Přestavba kosmické stanice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prestavba-kosmicke-stanice.html <p style="text-align: justify;"> Modul PMM (Permanent Multipurpose Module) alias Leonardo na ISS byl s&nbsp;pomoc&iacute; robotick&eacute;ho manipul&aacute;toru přem&iacute;stěn&yacute; na novou pozici.</p> Wed, 03 Jun 2015 07:38:00 GMT Sto dní do startu Andrease Mogensena do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sto-dni-do-startu-andrease-mogensena-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Dne 22. května to bylo přesně sto dn&iacute;, kter&eacute; zb&yacute;vaj&iacute; do zač&aacute;tku v&yacute;letu kosmonauta ESA Andrease Mogensena na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici. Start je pl&aacute;novan&yacute; na 1. z&aacute;ř&iacute;. Během mise bude testovat nov&eacute; technologie a přiveze na stanici novou dopravn&iacute; loď, kterou je potřeba k&nbsp;&uacute;spě&scaron;n&eacute;mu dokončen&iacute; aktu&aacute;lně prob&iacute;haj&iacute;c&iacute; ročn&iacute; v&yacute;pravy.</p> Tue, 02 Jun 2015 07:36:00 GMT Druhá mise rakety Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druha-mise-rakety-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;noci na 28. května vzl&eacute;tla z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) raketa Ariane 5, kter&aacute; na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic.</p> Mon, 01 Jun 2015 07:35:00 GMT Ohlédnutí za 4. českým uživatelským fórem Copernicus http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ohlednuti-za-4-ceskym-uzivatelskym-forem-copernicus.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 12. - 13. května 2015 proběhlo 4. česk&eacute; uživatelsk&eacute; f&oacute;rum Copernicus, spoluorganizovan&eacute; CENIA, českou informačn&iacute; agenturou životn&iacute;ho prostřed&iacute;, Ministerstvem životn&iacute;ho prostřed&iacute; a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konan&eacute; pod z&aacute;&scaron;titou ministra životn&iacute;ho prostřed&iacute; byly Technologick&eacute; centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Př&iacute;rodovědeck&aacute; fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. T&eacute;ma &quot;Družicov&aacute; a UAV data pro životn&iacute; prostřed&iacute;&quot;, zvolen&eacute; pro tento ročn&iacute;k, se prol&iacute;nalo vět&scaron;inou prezentac&iacute; a odr&aacute;želo tak bl&iacute;ž&iacute;c&iacute; se start družice Sentinel 2 a st&aacute;le častěj&scaron;&iacute; způsob pořizov&aacute;n&iacute; dat z bezpilotn&iacute;ch letounů jako modern&iacute;ho zdroje dat d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země (DPZ).</p> Fri, 29 May 2015 10:42:00 GMT Nový letoun Airbus A350 je kompatibilní se systémem EGNOS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novy-letoun-airbus-a350-je-kompatibilni-se-systemem-egnos.html <p style="text-align: justify;"> Syst&eacute;m EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) vyvinut&yacute; na půdě ESA, kter&yacute; zpřesňuje v&yacute;sledky satelitn&iacute; navigace např&iacute;č Evropou, byl v&nbsp;posledn&iacute; době nasazen&yacute; na vět&scaron;&iacute; množstv&iacute; leti&scaron;ť. Zde dovoluje prov&aacute;dět družicovou navigac&iacute; ř&iacute;zen&aacute; přist&aacute;n&iacute; letadel. Nov&yacute; letoun Airbus A350, kter&yacute; aktu&aacute;lně vstupuje do služby, je už syst&eacute;mem EGNOS vybaven&yacute; standardně.</p> Fri, 29 May 2015 07:34:00 GMT Slavnostní otevření vzdělávací kanceláře ESERO v České republice, 1.6.2015, Praha http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/slavnostni-otevreni-vzdelavaci-kancelare-esero-v-ceske-republice-162015-praha.html <p style="text-align: justify;"> Dne <strong>1.6. 2015 </strong>se bude v&nbsp;prostor&aacute;ch Univerzity Karlovy v&nbsp;Praze (v Karolinu) konat slavnostn&iacute; otevřen&iacute; česk&eacute; pobočky vzděl&aacute;vac&iacute; kancel&aacute;ře Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA), tzv. kancel&aacute;ře <strong>ESERO</strong> (European Space Education Resource Office) pro Českou republiku. Akce se z&uacute;častn&iacute; z&aacute;stupci Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury, Ministerstva dopravy, partnersk&yacute;ch organizac&iacute; a m&eacute;di&iacute;. Vstup na akci je podm&iacute;něn registrac&iacute;, zv&aacute;ni jsou předev&scaron;&iacute;m učitel&eacute; a talentovan&iacute; studenti se z&aacute;jmem o vesm&iacute;r a technicky orientovan&eacute; předměty.</p> Thu, 28 May 2015 15:00:00 GMT Družice CryoSat detekovala náhlý úbytek ledu kolem Jižního antarktického poloostrova http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cryosat-detekovala-nahly-ubytek-ledu-kolem-jizniho-antarktickeho-poloostrova.html <p style="text-align: justify;"> &bdquo;Ledov&aacute; mise&ldquo; ESA detekovala v&yacute;znamn&yacute; &uacute;bytek ledu v&nbsp;Antarktidě: a to v&nbsp;oblasti, kter&aacute; byla dosud považov&aacute;na za stabiln&iacute;.</p> Thu, 28 May 2015 07:32:00 GMT ESA vyjadřuje zármutek nad úmrtím Antonia Fabriziho http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-vyjadruje-zarmutek-nad-umrtim-antonia-fabriziho.html <p style="text-align: justify;"> V sobotu 16. května n&aacute;s po dlouh&eacute; těžk&eacute; nemoci navždy opustil ředitel ESA pro nosn&eacute; rakety Antonio Fabrizi. Zemřel v&nbsp;Ř&iacute;mě ve věku 67 let.</p> Wed, 27 May 2015 07:31:00 GMT Družice pomáhají zvyšovat bezpečnost mostů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-pomahaji-zvysovat-bezpecnost-mostu.html <p style="text-align: justify;"> Když se bl&iacute;ž&iacute; extr&eacute;mn&iacute; počas&iacute;, informace v&nbsp;re&aacute;ln&eacute;m čase z&nbsp;vesm&iacute;ru n&aacute;m pomohou napovědět, zdali je spr&aacute;vn&yacute; okamžik třeba pro uzavřen&iacute; mostu.</p> Tue, 26 May 2015 07:30:00 GMT Dopadový kráter, nebo propadliště po supervulkánu? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dopadovy-krater-nebo-propadliste-po-supervulkanu.html <p style="text-align: justify;"> Při prvn&iacute;m pohledu vypad&aacute; region na nejnověj&scaron;&iacute;m sn&iacute;mku poř&iacute;zen&eacute;m meziplanet&aacute;rn&iacute; sondou Mars Express jako by byl pokryt&yacute; dopadov&yacute;mi kr&aacute;tery. Ov&scaron;em detailněj&scaron;&iacute; pohled naznačuje, že největ&scaron;&iacute; objekt mezi nimi může skr&yacute;vat velmi &bdquo;v&yacute;bu&scaron;n&eacute;&ldquo; tajemstv&iacute;: možn&aacute; jde o pozůstatek d&aacute;vn&eacute;ho supervulk&aacute;nu.</p> Mon, 25 May 2015 07:27:00 GMT Soutěž Copernicus Masters hledá nové nápady na využití družicových dat http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/soutez-copernicus-masters-hleda-nove-napady-na-vyuziti-druzicovych-dat-2.html <p style="text-align: justify;"> Soutěž Copernicus Master je otevřena už p&aacute;t&yacute;m rokem po sobě. Hledaj&iacute; se n&aacute;pady na služby, podnikatelsk&eacute; z&aacute;měry a aplikace využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; dat z&nbsp;družic d&aacute;lkov&eacute;ho průzkumu Země.</p> Fri, 22 May 2015 10:54:00 GMT ESNC - European Satellite Navigation Competition 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esnc---european-satellite-navigation-competition-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;dubnu leto&scaron;n&iacute;ho roku byl zah&aacute;jen již dvan&aacute;ct&yacute; ročn&iacute;k mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC s c&iacute;lem vybrat nejlep&scaron;&iacute; n&aacute;pady využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicov&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my v nejrůzněj&scaron;&iacute;ch oblastech lidsk&eacute; činnosti. Soutěž je určena nejen společnostem a podnikatelům, ale tak&eacute; univerzit&aacute;m, v&yacute;zkumn&yacute;m &uacute;stavům i jednotlivcům. Do soutěže může b&yacute;t přihl&aacute;&scaron;en jak&yacute;koli n&aacute;pad, syst&eacute;mov&eacute; ře&scaron;en&iacute; nebo prototyp v různ&eacute; f&aacute;zi v&yacute;voje a jedinou podm&iacute;nkou je, že soutěž&iacute;c&iacute; n&aacute;pad mus&iacute;, alespoň v minim&aacute;ln&iacute; m&iacute;ře, využ&iacute;vat družicov&eacute; navigačn&iacute; syst&eacute;my.</p> Thu, 21 May 2015 11:01:00 GMT ESA Education představuje novou aktivitu pro střední školy: barycentrické koule http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-education-predstavuje-novou-aktivitu-pro-stredni-skoly-barycentricke-koule.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; sada zdrojů pro v&yacute;uku fyziky na středn&iacute;ch &scaron;kol&aacute;ch m&iacute;ř&iacute; na studenty ve věku 14 až 18 let. Učitel&eacute; si ji mohou st&aacute;hnout (v angličtině) již dnes. Demonstrace &bdquo;barycentrick&eacute; koule&ldquo; je jednoduch&yacute;m, ale velmi n&aacute;zorn&yacute;m konceptem pro v&yacute;uku principu barycentra nebo těži&scaron;tě, principu hybnosti nebo ot&aacute;čiv&eacute;ho momentu a torzn&iacute; nebo rotačn&iacute; mechaniky - v&scaron;e zasazen&eacute; do kosmick&eacute;ho kontextu. Studenti si tak konsoliduj&iacute; z&aacute;sady, kter&eacute; se naučili, zasazen&iacute;m matematick&yacute;ch probl&eacute;mů do různ&yacute;ch kosmick&yacute;ch oblast&iacute;.</p> Thu, 21 May 2015 07:24:00 GMT Čtyřicet let sledování evropských družic http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ctyricet-let-sledovani-evropskych-druzic.html <p style="text-align: justify;"> Před čtyřiceti lety byla družicov&aacute; sledovac&iacute; stanice ve &Scaron;panělsku přidělena do působnosti organizace, z&nbsp;n&iacute;ž se vyvinula dne&scaron;n&iacute; ESA. Od t&eacute; doby s&iacute;ť pojmenovan&aacute; Estrack expandovala do cel&eacute;ho světa a dnes je vybavena &scaron;pičkovou technologi&iacute;. Je schopn&aacute; zaji&scaron;ťovat komunikaci s&nbsp;družicemi na n&iacute;zk&yacute;ch oběžn&yacute;ch drah&aacute;ch, putuj&iacute;c&iacute;mi po vzd&aacute;len&yacute;ch koutech Slunečn&iacute; soustavy nebo se nach&aacute;zej&iacute;c&iacute;ch kdekoliv &bdquo;mezi&ldquo;.</p> Wed, 20 May 2015 07:23:00 GMT Kosmonautka Samantha Cristoforettiová zůstane ve vesmíru déle http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonautka-samantha-cristoforettiova-zustane-ve-vesmiru-dele.html <p style="text-align: justify;"> Mise kosmonautky ESA Samanthy Cristoforettiov&eacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byla prodloužena až do poč&aacute;tku června. Podle původn&iacute;ho pl&aacute;nu se přitom měla vr&aacute;tit na Zemi už tento t&yacute;den společně s&nbsp;kosmonautem NASA Terrym Virtsem a jeho rusk&yacute;m kolegou Antonem &Scaron;kaplerovem.</p> Tue, 19 May 2015 11:05:00 GMT Pošlete do vesmíru svoji kresbu na palubě družice Cheops! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/poslete-do-vesmiru-svoji-kresbu-na-palube-druzice-cheops.html <p style="text-align: justify;"> Chcete poslat svoji kresbu do vesm&iacute;ru na palubě nov&eacute; družice Cheops? ESA a dal&scaron;&iacute; partneři zapojen&iacute; do tohoto projektu nab&iacute;z&iacute; dětem, aby vytvořili kresby, kter&eacute; n&aacute;sledně budou zmen&scaron;en&eacute; a vyryt&eacute; do dvou plaket n&aacute;sledně připevněn&yacute;ch na tělo satelitu.</p> Mon, 18 May 2015 11:02:00 GMT ESA Bulletin 161 – první čtvrtletí 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-bulletin-161---prvni-ctvrtleti-2015.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;aktu&aacute;ln&iacute;m vyd&aacute;n&iacute; ESA Bulletinu naleznete zpr&aacute;vu o ned&aacute;vn&eacute;m letu kosmopl&aacute;nu ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) a připomenut&iacute; 25. v&yacute;roč&iacute; vypu&scaron;těn&iacute; společn&eacute;ho zař&iacute;zen&iacute; NASA a ESA - Hubbleova kosmick&eacute;ho teleskopu.&nbsp;</p> Fri, 15 May 2015 11:01:00 GMT Nepálské zemětřesení očima radaru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nepalske-zemetreseni-ocima-radaru.html <p style="text-align: justify;"> Dne 25. dubna zas&aacute;hlo zemětřesen&iacute; o s&iacute;le 7,8 stupně Richterovy &scaron;k&aacute;ly Nep&aacute;l. Vyž&aacute;dalo si přes pět tis&iacute;c obět&iacute; a zas&aacute;hlo do životů mili&oacute;nů lid&iacute;. Nyn&iacute; jsou využ&iacute;v&aacute;ny družicov&eacute; sn&iacute;mky k&nbsp;lep&scaron;&iacute; organizaci humanit&aacute;rn&iacute; pomoci. Stejně tak ale satelitn&iacute; data studov&aacute;na tak&eacute; vědci, kteř&iacute; analyzuj&iacute; dopady zemětřesen&iacute; na zemsk&yacute; pokryv.</p> Thu, 14 May 2015 10:59:00 GMT Příprava startu družice s barevným viděním http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/priprava-startu-druzice-s-barevnym-videnim.html <p style="text-align: justify;"> Nejnověj&scaron;&iacute; družice programu Evropsk&eacute; komise pro sledov&aacute;n&iacute; životn&iacute;ho prostřed&iacute; GMES/Copernicus bezpečně dorazila na kosmodrom ve Francouzsk&eacute; Guayaně, odkud se 12. června vyd&aacute; do vesm&iacute;ru. Satelit Sentinel-2A ponese multispektr&aacute;ln&iacute; kameru, kter&aacute; n&aacute;m nab&iacute;dne zcela nov&yacute; pohled na zemsk&yacute; pokryv a vegetaci.</p> Wed, 13 May 2015 10:57:00 GMT Sledování japonské mise směřující k asteroidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sledovani-japonske-mise-smerujici-k-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> ESA je připravena podpořit japonskou sondu Hayabusa 2, kter&aacute; m&aacute; za c&iacute;l odebrat vzorky horniny z&nbsp;asteroidu a kter&aacute; je nyn&iacute; na cestě ke sv&eacute;mu c&iacute;li. Sonda m&aacute; v&yacute;razn&yacute;m způsobem roz&scaron;&iacute;řit na&scaron;e znalosti z&iacute;skan&eacute; při předchoz&iacute; podobn&eacute; misi.</p> Tue, 12 May 2015 10:55:00 GMT První start rakety Ariane 5 v roce 2015 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prvni-start-rakety-ariane-5-v-roce-2015.html <p style="text-align: justify;"> Nosn&aacute; raketa Ariane 5 &uacute;spě&scaron;ně odstartovala z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu v&nbsp;Kourou (st&aacute;t Francouzsk&aacute; Guayana) a bezpečně dopravila dvojici telekomunikačn&iacute;ch družic na pl&aacute;novanou oběžnou dr&aacute;hu.</p> Thu, 07 May 2015 10:52:00 GMT Příležitost v oblasti vývoje užitečného zatížení pro povrchovou platformu mise ExoMars 2018 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prilezitost-v-oblasti-vyvoje-uzitecneho-zatizeni-pro-povrchovou-platformu-mise-exomars-2018.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; kosmick&aacute; agentura (ESA) spolu s &Uacute;stavem kosmick&eacute;ho v&yacute;zkumu Rusk&eacute; akademie věd (s pověřen&iacute;m agentury Roskosmos) vyz&iacute;vaj&iacute; z&aacute;stupce z řad průmyslov&eacute; a akademick&eacute; sf&eacute;ry člensk&yacute;ch st&aacute;tů ESA k&nbsp;vyj&aacute;dřen&iacute; z&aacute;jmu o v&yacute;voj či spolupr&aacute;ci na v&yacute;voji užitečn&eacute;ho zat&iacute;žen&iacute; (př&iacute;stroje či jejich d&iacute;lč&iacute; č&aacute;sti, senzory, vybaven&iacute; atd.) pro povrchovou platformu robotick&eacute;ho modulu mise ExoMars 2018.</p> Tue, 05 May 2015 07:09:00 GMT Systém eCall, který bude v případě nehody zajišťovat automatické tísňové volání z paluby vozidla, bude povinně instalován ve všech nových typech aut od jara 2018 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/system-ecall-ktery-bude-v-pripade-nehody-zajistovat-automaticke-tisnove-volani-z-paluby-vozidla-bude-povinne-instalovan-ve-vsech-novych-typech-aut-od-jara-2018.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny nov&eacute; modely automobilů a dod&aacute;vek uveden&eacute; na trh po 31. březnu 2018 budou muset b&yacute;t vybaveny zař&iacute;zen&iacute;m t&iacute;sňov&eacute;ho vol&aacute;n&iacute; eCall, kter&eacute; v př&iacute;padě nehody automaticky vyrozum&iacute; z&aacute;chrann&eacute; složky. Nov&aacute; pravidla dnes schv&aacute;lil Evropsk&yacute; parlament. Dopravn&iacute; nehody si v roce 2014 v EU vyž&aacute;daly 25 700 obět&iacute; - nov&yacute; syst&eacute;m by jejich počet v budoucnu měl sn&iacute;žit o odhadovan&yacute;ch 10 % ročně.</p> Tue, 28 Apr 2015 11:46:00 GMT Data z mise GOCE pomáhají mapovat zdroje udržitelné energie http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/data-z-mise-goce-pomahaji-mapovat-zdroje-udrzitelne-energie.html <p style="text-align: justify;"> Data z&nbsp;gravitačn&iacute; družice GOCE jsou nově využ&iacute;v&aacute;na pro tvorbu map t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se geoterm&aacute;ln&iacute;ho energetick&eacute;ho v&yacute;voje. Což je něco, s&nbsp;č&iacute;m původn&iacute; pl&aacute;ny mise vůbec nepoč&iacute;taly.</p> Wed, 22 Apr 2015 22:05:00 GMT Mapování hladin moří z kosmické stanice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapovani-hladin-mori-z-kosmicke-stanice.html <p style="text-align: justify;"> Nov&yacute; koncept, kter&yacute; poč&iacute;t&aacute; s&nbsp;instalac&iacute; př&iacute;strojov&eacute;ho vybaven&iacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici a kter&yacute; využ&iacute;v&aacute; v&yacute;hod ze sign&aacute;lů navigačn&iacute;ch družic, může poskytnout zcela nov&yacute; pohled na sledov&aacute;n&iacute; v&yacute;&scaron;ky hladiny oce&aacute;nů. Stejně tak může zprostředkovat informace o mořsk&yacute;ch proudech a dal&scaron;&iacute;ch skutečnostech.</p> Tue, 21 Apr 2015 22:03:00 GMT Družice Galileo jsou na správné cestě na operační dráhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-na-spravne-ceste-na-operacni-drahu.html <p style="text-align: justify;"> Protože v&scaron;echny palubn&iacute; syst&eacute;my funguj&iacute; v&yacute;tečně, bylo rozhodnuto zač&iacute;t přesouvat družice navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo vypu&scaron;těn&eacute; minul&yacute; měs&iacute;c na c&iacute;lov&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Mon, 20 Apr 2015 22:02:00 GMT Poslední test družice Sentinel-2A před odesláním na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-test-druzice-sentinel-2a-pred-odeslanim-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Jakmile se dostane do vesm&iacute;ru, rozevře družice Sentinel-2A svůj panel se slunečn&iacute;mi bateriemi, kter&yacute; ji zajist&iacute; energii nezbytnou pro splněn&iacute; hlavn&iacute;ho &uacute;kolu mise: pro monitorov&aacute;n&iacute; zemsk&eacute; vegetace. Technici nyn&iacute; zkontrolovali, zdali je v&scaron;e připraveno pro tento důležit&yacute; mezn&iacute;k. Před družic&iacute; je tak už jen zabalen&iacute; a odesl&aacute;n&iacute; na m&iacute;sto startu.</p> Mon, 20 Apr 2015 09:00:00 GMT Systém Galileo byl modernizován a je zpět v plném provozu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-galileo-byl-modernizovan-a-je-zpet-v-plnem-provozu.html <p style="text-align: justify;"> Celosvětov&yacute; pozemn&iacute; segment GMS (Ground Mission Segment) družicov&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo pro&scaron;el kompletn&iacute; migrac&iacute; hardware a software na verzi V2.0. Nyn&iacute; je opět plně operačn&iacute;.</p> Fri, 17 Apr 2015 11:03:00 GMT Bulharsko se stalo desátým spolupracujícím státem ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/bulharsko-se-stalo-desatym-spolupracujicim-statem-esa.html <p style="text-align: justify;"> ESA slav&iacute; připojen&iacute; des&aacute;t&eacute;ho podpisu pod dohodu ECSA (European Cooperating State Agreement), kter&yacute;m upevnila sv&eacute; vztahy s&nbsp;Bulharskem.</p> Thu, 16 Apr 2015 11:01:00 GMT Velká Británie upravila rámec využívání dat z programu Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/velka-britanie-upravila-ramec-vyuzivani-dat-z-programu-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> ESA a britsk&aacute; kosmick&aacute; agentura UKSA (UK Space Agency) podepsaly dohodu, na jej&iacute;mž z&aacute;kladě je upraven př&iacute;stup k&nbsp;datům z&iacute;sk&aacute;van&yacute;m družicemi Sentinel. To představuje v&yacute;znamn&yacute; krok vpřed v&nbsp;jejich využ&iacute;v&aacute;n&iacute;.</p> Wed, 15 Apr 2015 11:00:00 GMT Francie upravila rámec využívání dat z programu Sentinel http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/francie-upravila-ramec-vyuzivani-dat-z-programu-sentinel.html <p style="text-align: justify;"> Do startu druh&eacute;ho satelitu syst&eacute;mu GMES/Copernicus zb&yacute;vaj&iacute; jen t&yacute;dny a ESA a francouzsk&aacute; kosmick&aacute; agentura CNES podepsaly společnou dohodu &nbsp;o ř&iacute;zen&iacute; z&iacute;sk&aacute;van&yacute;ch dat a &uacute;pravě př&iacute;stupu k&nbsp;nim z&nbsp;mis&iacute; Sentinel.</p> Tue, 14 Apr 2015 10:53:00 GMT ESA plánuje na rok 2020 začátek testu planetární obrany http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-planuje-na-rok-2020-zacatek-testu-planetarni-obrany.html <p style="text-align: justify;"> Pokud spatř&iacute;me asteroid směřuj&iacute;c&iacute; k&nbsp;nezadržiteln&eacute; kolizi se Zem&iacute;, co s&nbsp;n&iacute;m vlastně můžeme udělat? Jedna z&nbsp;nov&yacute;ch mis&iacute; ESA je souč&aacute;st&iacute; mezin&aacute;rodn&iacute;ho hled&aacute;n&iacute; odpovědi pr&aacute;vě na tuto - poměrně důležitou - ot&aacute;zku.</p> Mon, 13 Apr 2015 13:34:00 GMT Hledá se název mise pro kosmonauta Thomase Pesqueta http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hleda-se-nazev-mise-pro-kosmonauta-thomase-pesqueta.html <p style="text-align: justify;"> Kosmonaut ESA Thomas Pesquet se už v&nbsp;př&iacute;&scaron;t&iacute;m roce vyd&aacute; na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici, aby zde prožil &scaron;est měs&iacute;ců v&nbsp;&uacute;žasn&yacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch stavu bezt&iacute;že. Je&scaron;tě než usedne na palubu rakety, kter&eacute; jej vynese do vesm&iacute;ru, ov&scaron;em hled&aacute; jm&eacute;no pro svoji misi - a to se n&aacute;sledně objev&iacute; na jeho osobn&iacute;m embl&eacute;mu, kter&yacute; bude m&iacute;t při cestě do vesm&iacute;ru na skafandru.</p> Fri, 10 Apr 2015 13:32:00 GMT Družice Proba-2 se podívala do oka tajfunu Maysak http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-proba-2-se-podivala-do-oka-tajfunu-maysak.html <p style="text-align: justify;"> Tajfun Maysak v&iacute;ř&iacute; nad Tich&yacute;m oce&aacute;nem. A takto jej viděla z&nbsp;vesm&iacute;ru experiment&aacute;ln&iacute; kamera - men&scaron;&iacute; než &scaron;&aacute;lek espressa - na družici ESA.</p> Thu, 09 Apr 2015 13:30:00 GMT Nová generace experimentů pro Mezinárodní kosmickou stanici http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nova-generace-experimentu-pro-mezinarodni-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> Od toho jak kosmonauti vn&iacute;maj&iacute; čas až po sledov&aacute;n&iacute;, zdali se jejich mozky ve vesm&iacute;ru nezmen&scaron;uj&iacute; - to je velmi hrub&eacute; nast&iacute;něn&iacute; rozsahu experimentů, kter&eacute; budou provedeny v&nbsp;r&aacute;mci dal&scaron;&iacute;ho kola pokusů na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici. Jde o v&iacute;tězn&eacute; n&aacute;vrhy z&nbsp;v&iacute;ce než 200 nab&iacute;dek.</p> Wed, 08 Apr 2015 13:27:00 GMT Výstava „Gateway to Space“ – doplňkové materiály pro žáky a studenty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vystava-gateway-to-space---doplnkove-materialy-pro-zaky-a-studenty.html <p style="text-align: justify;"> Organiz&aacute;toři v&yacute;stavy o historii kosmonautiky s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;Gateway to Space&ldquo;, kter&aacute; je od 12. března otevřena veřejnosti v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch, připravili doplňuj&iacute;c&iacute; studijn&iacute; materi&aacute;ly k&nbsp;pr&aacute;ci se studenty př&iacute;mo na v&yacute;stavě.</p> Tue, 07 Apr 2015 08:45:00 GMT Výzva k zaslání abstraktů prodloužena - 15. světový kongres mezinárodní asociace IAIN, Praha, říjen 2015 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/vyzva-k-zaslani-abstraktu-prodlouzena---15-svetovy-kongres-mezinarodni-asociace-iain-praha-rijen-2015.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 20. až 23. ř&iacute;jna 2015 se v pražsk&eacute;m Clarion hotelu ve Vysočanech uskutečn&iacute; v poř&aacute;d&iacute; již 15. světov&yacute; kongres Mezin&aacute;rodn&iacute; asociace institutů navigace (IAIN - International Association of Institutes of Navigation). Pořadatel&eacute; kongresu nyn&iacute; prodloužili term&iacute;n pro zasl&aacute;n&iacute; abstraktů a vyz&yacute;vaj&iacute; potenci&aacute;ln&iacute; z&aacute;jemce, aby využili př&iacute;ležitosti a zaregistrovali svůj př&iacute;spěvek.</p> Tue, 07 Apr 2015 06:33:00 GMT Družice Cluster-1 změnila svoji oběžnou dráhu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-cluster-1-zmenila-svoji-obeznou-drahu.html <p style="text-align: justify;"> Jedna z&nbsp;kvarteta družic Cluster změnila svoji dr&aacute;hu tak, aby - až nastane ten spr&aacute;vn&yacute; čas - bezpečně shořela v&nbsp;hust&yacute;ch vrstv&aacute;ch zemsk&eacute; atmosf&eacute;ry. Man&eacute;vr z&aacute;roveň nab&iacute;dl vz&aacute;cnou př&iacute;ležitost studovat interakci spalin z&nbsp;motorů se slunečn&iacute;m větrem.</p> Mon, 06 Apr 2015 22:02:00 GMT Telekomunikační superdružice poskytuje služby pro záchranu životů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/telekomunikacni-superdruzice-poskytuje-sluzby-pro-zachranu-zivotu.html <p style="text-align: justify;"> Dne 24. března byly přeneseny &scaron;irokop&aacute;smov&eacute; služby BGAN (Broadband Global Area Network) společnosti Inmarsat na družici Alphasat. Ta je rekordn&iacute;m evropsk&yacute;m zař&iacute;zen&iacute;m sv&eacute;ho druhu, kter&eacute; bylo vyrobeno v&nbsp;r&aacute;mci partnerstv&iacute; britsk&eacute;ho satelitn&iacute;ho oper&aacute;tora a ESA. Mezi přenesen&yacute;mi službami jsou i &scaron;irokop&aacute;smov&eacute; služby pro z&aacute;chranu lidsk&yacute;ch životů.</p> Sun, 05 Apr 2015 22:02:00 GMT Radary sledují drobné pohyby zemského povrchu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radary-sleduji-drobne-pohyby-zemskeho-povrchu.html <p style="text-align: justify;"> Vědci se snaž využ&iacute;t pokroku ve zpracov&aacute;n&iacute; radarov&yacute;ch dat - třeba takov&yacute;ch, jak&yacute;mi n&aacute;s z&aacute;sobuje evropsk&aacute; mise Sentinel-1 - ke sledov&aacute;n&iacute; měn&iacute;c&iacute;ho se zemsk&eacute;ho povrchu.</p> Thu, 02 Apr 2015 22:02:00 GMT Kosmoplán ESA je zpět na pevné zemi http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-zpet-na-pevne-zemi.html <p style="text-align: justify;"> ESA si převzala kosmopl&aacute;n IXV, kter&yacute; dorazil do italsk&eacute;ho př&iacute;stavu Livorno. Odtud poputuje do Tur&iacute;na k&nbsp;detailn&iacute;m anal&yacute;z&aacute;m.</p> Wed, 01 Apr 2015 22:02:00 GMT Dvě nové družice doplnily konstelaci Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dve-nove-druzice-doplnily-konstelaci-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Navigačn&iacute; syst&eacute;m Evropsk&eacute; unie Galileo m&aacute; po vypu&scaron;těn&iacute; dal&scaron;&iacute;ch dvojice na oběžn&eacute; dr&aacute;ze už osm družic.</p> Tue, 31 Mar 2015 22:02:00 GMT Odstraňování družic pro záchranu vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/odstranovani-druzic-pro-zachranu-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Aby se družice dostaly na oběžnou dr&aacute;hu, je zapotřeb&iacute; opravdu velk&eacute;ho lidsk&eacute;ho umu - o s&iacute;le nosičů ani nemluvě. Nyn&iacute; ov&scaron;em kosmičt&iacute; inžen&yacute;ři investuj&iacute; nemalou energii i do toho, aby jednotliv&eacute; mise dostali po splněn&iacute; &uacute;kolů z&nbsp;oběžn&eacute; dr&aacute;hy pryč.</p> Tue, 31 Mar 2015 13:53:00 GMT Kosmonauti a minidružice Proba vyfotografovali zatmění Slunce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonauti-a-minidruzice-proba-vyfotografovali-zatmeni-slunce.html <p style="text-align: justify;"> Č&aacute;stečn&eacute; zatměn&iacute; Slunce pozorovateln&eacute; 20. března z&nbsp;Evropy byli viditeln&eacute; i z&nbsp;vesm&iacute;ru. Družice ESA Proba-2 z&iacute;skala sn&iacute;mky t&eacute;měř &uacute;pln&eacute;ho zatměn&iacute;; ve stejn&eacute; době pak sestersk&aacute; minidružice Proba-V zaměřila sv&eacute; kamery dolů, aby mohla pozorovat st&iacute;n zatměn&iacute; na Zemi.</p> Sun, 29 Mar 2015 22:01:00 GMT Družice Galileo jsou připraveny na páteční start http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-jsou-pripraveny-na-patecni-start.html <p style="text-align: justify;"> Tis&iacute;ce inžen&yacute;rů a techniků pracovaly v&nbsp;uplynul&yacute;ch letech na sedm&eacute; a osm&eacute; navigačn&iacute; družici evropsk&eacute;ho syst&eacute;mu Galileo. Minul&yacute; t&yacute;den v&nbsp;p&aacute;tek se ov&scaron;em oba satelity navždy skryly lidsk&yacute;m zrakům.</p> Fri, 27 Mar 2015 05:58:00 GMT Chcete chytit družici? Vyzkoušejte síť! http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/chcete-chytit-druzici-vyzkousejte-sit.html <p style="text-align: justify;"> Jedna z&nbsp;nejstar&scaron;&iacute;ch lidsk&yacute;ch technologi&iacute;, prachobyčejn&aacute; ryb&aacute;řsk&aacute; s&iacute;ť, možn&aacute; najde nov&eacute; uplatněn&iacute; ve vesm&iacute;ru: v&nbsp;zachyt&aacute;v&aacute;n&iacute; vysloužil&yacute;ch družic.</p> Thu, 26 Mar 2015 07:47:00 GMT Seznam technologií, které pomohou zajistit evropskou nezávislost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/seznam-technologii-ktere-pomohou-zajistit-evropskou-nezavislost.html <p style="text-align: justify;"> ESA, Evropsk&aacute; komise a Evropsk&aacute; obrann&aacute; agentura se dohody na seznamu aktivit, kter&eacute; povedou ke strategick&eacute; nez&aacute;vislosti v&nbsp;oblasti kritick&yacute;ch kosmick&yacute;ch technologi&iacute;.</p> Wed, 25 Mar 2015 07:46:00 GMT ESA bude vybírat osmou misi programu Earth Explorer http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-bude-vybirat-osmou-misi-programu-earth-explorer.html <p style="text-align: justify;"> Vědeck&aacute; komunita zaměřuj&iacute;c&iacute; se na d&aacute;lkov&yacute; průzkum Země se setk&aacute; a bude diskutovat pohled na koncepty mis&iacute; FLEX a CarbonSat před t&iacute;m, než jedna z&nbsp;nich bude vybr&aacute;na jako dal&scaron;&iacute; v&yacute;prava realizovan&aacute; v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Earth Explorer.</p> Tue, 24 Mar 2015 07:44:00 GMT Sonda Rosetta poprvé detekovala molekulární dusík na kometě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-poprve-detekovala-molekularni-dusik-na-komete.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Rosetta poprv&eacute; uskutečnila změřen&iacute; molekul&aacute;rn&iacute;ho dus&iacute;ku na kometě. D&iacute;ky tomu m&aacute;me k&nbsp;dispozici data o teplotě prostřed&iacute;, ve kter&eacute;m vznikla kometa 67P/Čurjumov-Gerasimenko.</p> Mon, 23 Mar 2015 07:43:00 GMT Ochrana Země před kosmickým počasím http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/ochrana-zeme-pred-kosmickym-pocasim.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;žasn&aacute; pol&aacute;rn&iacute; z&aacute;ře na severn&iacute; obloze n&aacute;m v&nbsp;polovině března připomněla, že &bdquo;kosmick&eacute; počas&iacute;&ldquo; se může v&yacute;razn&yacute;m způsobem projevit i na Zemi.</p> Fri, 20 Mar 2015 07:42:00 GMT Na hranicích mezi vysočinami a nížinami na Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-hranicich-mezi-vysocinami-a-nizinami-na-marsu.html <p style="text-align: justify;"> Na hranic&iacute;ch mezi kr&aacute;tery silně pokryt&yacute;mi jižn&iacute;mi vysočinami a relativně hladk&yacute;mi severn&iacute;mi n&iacute;žinami na Marsu je oblast, kter&aacute; je bohat&aacute; na &uacute;tvary vytvořen&eacute; vodou a ledem.</p> Thu, 19 Mar 2015 07:40:00 GMT 15. světový kongres mezinárodní asociace IAIN, Praha, říjen 2015 http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/15-svetovy-kongres-mezinarodni-asociace-iain-praha-rijen-2015.html <p style="text-align: justify;"> Ve dnech 20. až 23. ř&iacute;jna 2015 se v pražsk&eacute;m Corinthia&nbsp;hotelu na Vy&scaron;ehradě uskutečn&iacute; v poř&aacute;d&iacute; již 15. světov&yacute; kongres Mezin&aacute;rodn&iacute; asociace institutů navigace (IAIN - International Association of Institutes of Navigation).</p> Wed, 18 Mar 2015 10:33:00 GMT Družice Galileo se potkaly: start se blíží http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-galileo-se-potkaly-start-se-blizi.html <p style="text-align: justify;"> Sedm&aacute; a osm&aacute; družice Galileo, kter&eacute; se společně vydaj&iacute; do vesm&iacute;ru už za několik dn&iacute;, byly připojeny k&nbsp;adapt&eacute;ru, na němž absolvuj&iacute; cestu na oběžnou dr&aacute;hu.</p> Wed, 18 Mar 2015 10:30:00 GMT Výzva pro nové partnery týkající se průzkumu Měsíce a Marsu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-pro-nove-partnery-tykajici-se-pruzkumu-mesice-a-marsu.html <p style="text-align: justify;"> ESA v&nbsp;r&aacute;mci sv&eacute; nov&eacute; strategie kosmick&eacute;ho průzkumu hled&aacute; komerčn&iacute; partnery pro sd&iacute;len&iacute; dobrodružstv&iacute; a v&yacute;hod cest do vesm&iacute;ru.</p> Tue, 17 Mar 2015 12:37:00 GMT Slavnostní otevření výstavy Gateway to Space http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/kosmicke-aktivity-cr/slavnostni-otevreni-vystavy-gateway-to-space.html <p style="text-align: justify;"> Dne 12. března 2015 byla v&nbsp;prostor&aacute;ch V&yacute;stavi&scaron;tě v&nbsp;pražsk&yacute;ch Hole&scaron;ovic&iacute;ch otevřena v&yacute;stava o historii kosmonautiky s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;Gateway to Space&ldquo; (neboli &bdquo;Br&aacute;na do vesm&iacute;ru&ldquo;). Vlastn&iacute; v&yacute;stava, jej&iacute;ž slavnostn&iacute;ho otevřen&iacute; se z&uacute;častnil tak&eacute; Charles Duke, b&yacute;val&yacute; americk&yacute; astronaut, se kon&aacute; pod z&aacute;&scaron;titou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a m&iacute;stopředsedy vl&aacute;dy ČR, MVDr. Pavla Bělobr&aacute;dka, Ph.D. a bude otevřena veřejnosti až do 28. června 2015.</p> Tue, 17 Mar 2015 08:32:00 GMT Minidružice ESA budou sledovat zatmění Slunce nad Evropou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/minidruzice-esa-budou-sledovat-zatmeni-slunce-nad-evropou.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;p&aacute;tek 20. března r&aacute;no zažije Evropa č&aacute;stečn&eacute; zatměn&iacute; Slunce. To sice bude pozorovateln&eacute; jako č&aacute;stečn&eacute;, ale minidružice ESA Proba-2 krouž&iacute;c&iacute; kolem Země ve v&yacute;&scaron;ce 820 km uvid&iacute; hned dvě &uacute;pln&aacute; zatměn&iacute; po sobě o d&eacute;lce několika des&iacute;tek sekund.</p> Mon, 16 Mar 2015 12:36:00 GMT Šestá družice systému Galileo dosáhla správné oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sesta-druzice-systemu-galileo-dosahla-spravne-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;est&aacute; družice z&nbsp;evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu Galileo se nyn&iacute; dostala na spr&aacute;vnou c&iacute;lovou dr&aacute;hu, kter&aacute; umožn&iacute; podrobn&eacute; testov&aacute;n&iacute; a vyhodnocen&iacute; pr&aacute;ce palubn&iacute;ch navigačn&iacute;ch zař&iacute;zen&iacute;.</p> Fri, 13 Mar 2015 12:33:00 GMT Testování plic kosmonautů v přechodové komoře ISS http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/testovani-plic-kosmonautu-v-prechodove-komore-iss.html <p> Z&nbsp;přechodov&eacute; komory na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byl poprv&eacute; v&nbsp;historii poč&aacute;tkem března odčerp&aacute;v&aacute;n vzduch ve jm&eacute;nu vědy. Uvnitř modulu Quest byla kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; a astronaut NASA Terry Virts, kteř&iacute; monitorovali pro v&yacute;zkumn&iacute;ky na Zemi sv&eacute; d&yacute;ch&aacute;n&iacute;.</p> Thu, 12 Mar 2015 07:38:00 GMT Družice Sentinel-2 ověřovala laserové vysílání http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2-overovala-laserove-vysilani.html <p> S&nbsp;t&iacute;m, jak se bl&iacute;ž&iacute; konec testov&aacute;n&iacute; družice Sentinel-2A před odesl&aacute;n&iacute;m na kosmodrom, bylo jedn&iacute;m z&nbsp;posledn&iacute;ch &uacute;kolů ujistit se, že palubn&iacute; laserov&yacute; termin&aacute;l je plně funkčn&iacute;. Jeho &uacute;kolem bude přen&aacute;&scaron;et dechberouc&iacute; rychlost&iacute; velk&eacute; objemy dat.</p> Wed, 11 Mar 2015 07:37:00 GMT Nosná raketa je připravena, družice Galileo natankovány http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nosna-raketa-je-pripravena-druzice-galileo-natankovany.html <p style="text-align: justify;"> V&scaron;echny č&aacute;sti mise pro start dal&scaron;&iacute;ch č&aacute;sti syst&eacute;mu Galileo koncem tohoto měs&iacute;ce se sch&aacute;zej&iacute; na evropsk&eacute;m kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Dvě družice proch&aacute;zej&iacute; z&aacute;věrečn&yacute;mi testy a př&iacute;pravami - a stejně tak prob&iacute;h&aacute; sestavov&aacute;n&iacute; nosn&eacute; rakety Sojuz.</p> Tue, 10 Mar 2015 12:32:00 GMT Skenování Země, zachraňování životů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/skenovani-zeme-zachranovani-zivotu.html <p style="text-align: justify;"> Vysokorychlostn&iacute; kamera pro sledov&aacute;n&iacute; vegetace z&nbsp;vesm&iacute;ru a boji proti hladu v&nbsp;Africe pro&scaron;la &uacute;pravou, kter&aacute; umožňuje sledovat změny v&nbsp;buňk&aacute;ch lidsk&eacute; kůže, jež jsou prost&yacute;m okem nepostřehnuteln&eacute;. D&iacute;ky tomu se zlep&scaron;&iacute; diagnostika kožn&iacute;ch nemoc&iacute;, k&nbsp;nimž patř&iacute; třeba i rakovina kůže.</p> Mon, 09 Mar 2015 12:30:00 GMT Experti ESA vyhodnocují rizika z rozpadlé družice http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experti-esa-vyhodnocuji-rizika-z-rozpadle-druzice.html <p style="text-align: justify;"> Po anal&yacute;ze ned&aacute;vn&eacute;ho explozivn&iacute;ho rozpadu americk&eacute; družice, do&scaron;li odborn&iacute;ci ESA na kosmick&eacute; smet&iacute; k&nbsp;z&aacute;věru, že trosky z&nbsp;n&iacute; nepředstavuj&iacute; ž&aacute;dn&yacute;m představiteln&yacute;m způsobem zv&yacute;&scaron;en&eacute; riziko střetu pro evropsk&eacute; mise.</p> Fri, 06 Mar 2015 12:29:00 GMT Vědecké jaro v izolované Antraktidě http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vedecke-jaro-v-izolovane-antraktide.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;Antraktidě se pos&aacute;dka francouzsko-italsk&eacute; v&yacute;zkumn&eacute; stanice Concordia připravuje na zimu. Bude muset přež&iacute;t &scaron;est měs&iacute;ců izolace - čtyři z&nbsp;nich přitom v&nbsp;naprost&eacute; tmě, protože Slunce se v&nbsp;jejich průběhu nikdy nevyhoupne nad obzor. A z&aacute;roveň bude prov&aacute;dět vědeck&aacute; pozorov&aacute;n&iacute; na jednom z&nbsp;nejodlehlej&scaron;&iacute;ch m&iacute;st na Zemi.</p> Thu, 05 Mar 2015 12:27:00 GMT ESA nabízí družicím třídy CubeSat cestu do hlubin vesmíru společně se sondou k asteroidu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-nabizi-druzicim-tridy-cubesat-cestu-do-hlubin-vesmiru-spolecne-se-sondou-k-asteroidu.html <p style="text-align: justify;"> Jedn&aacute; se o sen každ&eacute;ho &bdquo;kosmick&eacute;ho stopaře&ldquo;: ESA nab&iacute;z&iacute;, že sveze družice tř&iacute;dy CubeSat na sv&eacute; sondě, kter&aacute; se vyd&aacute; k&nbsp;dvojici asteroidů.</p> Wed, 04 Mar 2015 07:59:00 GMT Poslední pohled na družici Sentinel-2A http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/posledni-pohled-na-druzici-sentinel-2a.html <p style="text-align: justify;"> Před t&iacute;m, než bude družice Sentinel-2A zabalena a odesl&aacute;na do Francouzsk&eacute; Guayany na start pl&aacute;novan&yacute; na 12. června 2015, měli z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; a vědci možnost naposledy se pokochat pohledem na tento druh&yacute; satelit z&nbsp;evropsk&eacute;ho programu GMES/Copernicus. Stalo se tak v&nbsp;prostor&aacute;ch firmy IABG v&nbsp;Mnichově, kde družice od loňsk&eacute;ho z&aacute;ř&iacute; proch&aacute;zela intenzivn&iacute;m testov&aacute;n&iacute;m. Manažeři mise z&aacute;roveň př&iacute;tomn&eacute; informovali o stavu projektu.</p> Tue, 03 Mar 2015 07:58:00 GMT Systém EDRS poskytne služby pro iniciativu GMES/Copernicus ve spolupráci s Evropskou komisí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/system-edrs-poskytne-sluzby-pro-iniciativu-gmes-copernicus-ve-spolupraci-s-evropskou-komisi.html <p style="text-align: justify;"> Ned&aacute;vn&eacute; rozhodnut&iacute; potvrdilo partnerstv&iacute; ESA a Airbus Defence and Space (Airbus DS) na programu EDRS (European Data Relay System). Nyn&iacute; bylo dosaženo dohody tak&eacute; s&nbsp;Evropskou komis&iacute; na poskytov&aacute;n&iacute; služeb EDRS pro program GMES/Copernicus, kter&yacute; je realizovan&yacute; na z&aacute;kladě podnětu Evropsk&eacute; unie.</p> Mon, 02 Mar 2015 07:57:00 GMT Kosmoplán ESA je na cestě domů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmoplan-esa-je-na-ceste-domu.html <p style="text-align: justify;"> Kosmopl&aacute;n ESA IXV, kter&yacute; odstartoval na palubě rakety Vega 11. &uacute;nora, je nyn&iacute; na cestě zpět do Evropy. Zde jej ček&aacute; v&nbsp;It&aacute;lii podrobn&aacute; anal&yacute;za.</p> Fri, 27 Feb 2015 07:31:00 GMT Hory na Marsu skrývají ledovou minulost http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/hory-na-marsu-skryvaji-ledovou-minulost.html <p style="text-align: justify;"> Komplexn&iacute; soubor izolovan&yacute;ch kopců, hřebenů a mal&yacute;ch prohlubn&iacute; rozprost&iacute;raj&iacute;c&iacute;ch se 1400 km na Marsu skr&yacute;v&aacute; velk&eacute; množstv&iacute; ledu.</p> Thu, 26 Feb 2015 07:29:00 GMT Zlepšené „oči“ pro teleskop Jamese Webba http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/zlepsene-oci-pro-teleskop-jamese-webba.html <p style="text-align: justify;"> Kl&iacute;čov&eacute; př&iacute;stroje pro teleskop JWST (James Webb Space Telescope) pro&scaron;ly modernizac&iacute; a v&scaron;e nyn&iacute; směřuje k&nbsp;jejich cestě do vesm&iacute;ru na palubě t&eacute;to observatoře v&nbsp;roce 2018.</p> Wed, 25 Feb 2015 07:27:00 GMT Kamera uvnitř ATV dodala data, nikoliv však snímky http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kamera-uvnitr-atv-dodala-data-nikoliv-vsak-snimky.html <p style="text-align: justify;"> Prototyp &bdquo;čern&eacute; skř&iacute;ňky pro kosmick&eacute; lodě&ldquo; uvnitř z&aacute;sobovac&iacute; družice ESA ATV, kter&aacute; se rozpadala v&nbsp;atmosf&eacute;ře, z&iacute;skala data, kter&aacute; dok&aacute;zala odeslat na Zemi. Bohužel, sn&iacute;mky, kter&eacute; poř&iacute;dila, byly během přenosu ztraceny.</p> Tue, 24 Feb 2015 10:51:00 GMT Družice ESA Biomass dostala zelenou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-esa-biomass-dostala-zelenou.html <p style="text-align: justify;"> Po prvotn&iacute;m v&yacute;běru v&nbsp;roce 2013 se mise Biomass stala sedmou v&yacute;pravou v&nbsp;r&aacute;mci programu ESA Earth Explorer, kter&aacute; bude realizovan&aacute;. Na setk&aacute;n&iacute; člensk&yacute;ch zem&iacute; ESA ve středu 18. &uacute;nora dostal program zelenou s&nbsp;t&iacute;m, že družice odstartuje v&nbsp;roce 2020.</p> Mon, 23 Feb 2015 10:50:00 GMT Slovensko se stalo devátým spolupracujícím státem s ESA http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/slovensko-se-stalo-devatym-spolupracujicim-statem-s-esa.html <p style="text-align: justify;"> Slovensko se stalo dev&aacute;tou zem&iacute;, kter&aacute; podepsala dohodu ECSA (European Cooperating State Agreement) s ESA.</p> Fri, 20 Feb 2015 10:48:00 GMT ATV se loučí, ať žije ATV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/atv-se-louci-at-zije-atv.html <p style="text-align: justify;"> P&aacute;t&aacute; automatick&aacute; n&aacute;kladn&iacute; družice ESA dokončila svoji misi k&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici, když vstoupila do hust&yacute;ch vrstev atmosf&eacute;ry a n&aacute;sledně v&nbsp;nich dle pl&aacute;nu bezpečně zanikla. A to nad neobydlen&yacute;mi oblastmi na jihu Tich&eacute;ho oce&aacute;nu.</p> Thu, 19 Feb 2015 10:46:00 GMT Experimentální kosmoplán ESA absolvoval výzkumný let http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/experimentalni-kosmoplan-esa-absolvoval-vyzkumny-let.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; vyvinut&eacute; pro z&iacute;sk&aacute;n&iacute; nez&aacute;visl&eacute; evropsk&eacute; n&aacute;vratov&eacute; kapacity po budouc&iacute; kosmick&eacute; v&yacute;pravy &uacute;spě&scaron;ně dokončilo svoji misi. Zař&iacute;zen&iacute; ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) uskutečnilo bezprobl&eacute;mov&yacute; průlet atmosf&eacute;rou a bezpečně dosedlo do Tich&eacute;ho oce&aacute;nu z&aacute;padně od Galap&aacute;žsk&eacute;ho souostrov&iacute;.</p> Wed, 18 Feb 2015 09:31:00 GMT Výzva k podávání návrhů na spolupráci pro organizaci soutěže ESNC v ČR http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-podavani-navrhu-na-spolupraci-pro-organizaci-souteze-esnc-v-cr.html <p style="text-align: justify;"> Ministerstvo dopravy (MD), z&nbsp;pozice partnera mezin&aacute;rodn&iacute; soutěže European Satellite Navigation Competition ESNC, vyhla&scaron;uje v&yacute;zvu k&nbsp;pod&aacute;v&aacute;n&iacute; n&aacute;vrhů na spolupr&aacute;ci pro organizaci t&eacute;to soutěže v&nbsp;ČR.</p> Tue, 17 Feb 2015 08:38:00 GMT Radarová pozorování slaví 36. narozeniny http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radarova-pozorovani-slavi-36-narozeniny.html <p style="text-align: justify;"> Specialist&eacute; ESA dok&aacute;zali obnovit sn&iacute;mky z&nbsp;nejstar&scaron;&iacute;ho radaru SAR (Synthetic Aperture Radar) ve vesm&iacute;ru, což by n&aacute;m mohlo nab&iacute;dnout lep&scaron;&iacute; pohled na proměňuj&iacute;c&iacute; se Zemi.</p> Tue, 17 Feb 2015 06:30:00 GMT Družice zaznamenaly úbytek ledu v oblasti Austfonna http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-zaznamenaly-ubytek-ledu-v-oblasti-austfonna.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-1A a CryoSat zaznamenaly rapidn&iacute; &uacute;bytek ledu ve vzd&aacute;len&yacute;ch arktick&yacute;ch oblastech.</p> Mon, 16 Feb 2015 09:29:00 GMT Kosmonaut ESA Thomas Pesquet ví, s kým poletí do vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-thomas-pesquet-vi-s-kym-poleti-do-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> Veřejně bylo představeno několik budouc&iacute;ch pos&aacute;dek Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanice, jejichž členem bude i kosmonaut ESA Thomas Pesquet.</p> Fri, 13 Feb 2015 09:24:00 GMT ATV se naposledy rozloučí s kosmickou stanicí http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/atv-se-naposledy-rozlouci-s-kosmickou-stanici.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;sobotu se rozlouč&iacute; s&nbsp;Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanic&iacute; posledn&iacute; &bdquo;kosmick&yacute;&nbsp; n&aacute;klaď&aacute;k&ldquo; ESA ATV, aby se vydal na svoji z&aacute;věrečnou cestu. Ta jej přivede k&nbsp;z&aacute;niku v&nbsp;hust&yacute;ch vrstv&aacute;ch atmosf&eacute;ry, což bude představovat jednak konec cel&eacute; mise, jednak konec cel&eacute;ho programu.</p> Wed, 11 Feb 2015 22:01:00 GMT „Jízdní řád“ kosmoplánu IXV http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/jizdni-rad-kosmoplanu-ixv.html <p style="text-align: justify;"> Bezkř&iacute;dl&yacute; kosmopl&aacute;n ESA IXV je připraven&yacute; na start s&nbsp;pomoc&iacute; rakety Vega ve středu 11. &uacute;nora 2015. Stominutov&yacute; let je přitom doslova napěchovan&yacute; kritick&yacute;mi ud&aacute;lostmi.</p> Wed, 11 Feb 2015 11:46:00 GMT Novinky na misi evropského kosmoplánu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/novinky-na-misi-evropskeho-kosmoplanu.html <p style="text-align: justify;"> Experiment&aacute;ln&iacute; kosmopl&aacute;n ESA, kter&yacute; je připraven&yacute; k&nbsp;letu na raketě Vega, bude testovat nov&eacute; technologie a kritick&eacute; syst&eacute;my. Ty maj&iacute; pomoci roz&scaron;&iacute;řit evropsk&eacute; možnosti v&nbsp;kosmick&yacute;ch aktivit&aacute;ch.</p> Mon, 09 Feb 2015 22:01:00 GMT Kamera bude sledovat řízený zánik lodi ATV zevnitř http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kamera-bude-sledovat-rizeny-zanik-lodi-atv-zevnitr.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 9. &uacute;nora vpluje kosmonautka ESA Samantha Christoforettiov&aacute; do evropsk&eacute;ho &bdquo;kosmick&eacute;ho n&aacute;klaď&aacute;ku&ldquo; ATV připojen&eacute;ho k&nbsp;ISS, aby zde nainstalovala speci&aacute;ln&iacute; kameru. Ta bude pořizovat unik&aacute;tn&iacute; z&aacute;běry interi&eacute;ru lodi během jej&iacute;ho ř&iacute;zen&eacute;ho z&aacute;niku v&nbsp;atmosf&eacute;ře.</p> Mon, 09 Feb 2015 14:11:00 GMT Další pár družic Galileo dorazil na kosmodrom http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/dalsi-par-druzic-galileo-dorazil-na-kosmodrom.html <p style="text-align: justify;"> Dal&scaron;&iacute; dvě družice syst&eacute;mu Galileo dorazily do Francouzsk&eacute; Guayany. Odtud se vydaj&iacute; do vesm&iacute;ru, aby doplnily konstelaci tohoto evropsk&eacute;ho navigačn&iacute;ho syst&eacute;mu.</p> Fri, 06 Feb 2015 14:08:00 GMT Observatoř Planck zjistila, že hvězdy vznikly mnohem později http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-planck-zjistila-ze-hvezdy-vznikly-mnohem-pozdeji.html <p style="text-align: justify;"> Nov&eacute; mapy vznikl&eacute; na z&aacute;kladě pozorov&aacute;n&iacute; observatoře ESA Planck odhaluj&iacute; &bdquo;polarizovan&eacute;&ldquo; světlo z&nbsp;poč&aacute;tku vesm&iacute;ru, a to na cel&eacute; obloze. Data ukazuj&iacute;, že prvn&iacute; hvězdy se zformovaly mnohem později, než jsme se dosud domn&iacute;vali.</p> Thu, 05 Feb 2015 14:05:00 GMT Sonda Rosetta se připravuje na blízký průlet nad kometou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-se-pripravuje-na-blizky-prulet-nad-kometou.html <p style="text-align: justify;"> Sonda ESA Rosetta se připravuje k&nbsp;bl&iacute;zk&eacute;mu průletu u komety 67P/Čurjumov-Gerasimenko, ke kter&eacute;mu dojde 14. &uacute;nora. Přibl&iacute;žit se k&nbsp;n&iacute; m&aacute; jen na 6 km.</p> Wed, 04 Feb 2015 15:05:00 GMT Let kosmoplánu IXV: sto minut kritické spolupráce http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/let-kosmoplanu-ixv-sto-minut-kriticke-spoluprace.html <p style="text-align: justify;"> Během kr&aacute;tk&eacute;, ale kritick&eacute; mise, budou specialist&eacute; na třech kontinentech a na vln&aacute;ch oce&aacute;nu v&nbsp;&uacute;zk&eacute; spolupr&aacute;ci ř&iacute;dit misi kosmopl&aacute;nu ESA IXV. Budou sledovat jeho voln&yacute; let vesm&iacute;rem, vstup do atmosf&eacute;ry a bezpečn&eacute; dosednut&iacute; do Tich&eacute;ho oce&aacute;nu.</p> Tue, 03 Feb 2015 15:04:00 GMT Mapování lesních struktur z vesmíru http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/mapovani-lesnich-struktur-z-vesmiru.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;uplynul&yacute;ch deseti letech se zrodila nov&aacute; metoda využit&iacute; družicov&yacute;ch dat k&nbsp;pořizov&aacute;n&iacute; trojrozměrn&yacute;ch pohledů na trojrozměrn&yacute;ch dat t&yacute;kaj&iacute;c&iacute;ch se př&iacute;rodn&iacute;ch zdrojů a městsk&eacute;ho prostřed&iacute;. Vědci z&nbsp;cel&eacute;ho světa se nyn&iacute; setkali, aby se podělili o pokrok v&nbsp;t&eacute;to &uacute;žasn&eacute; technologii naz&yacute;van&eacute; &bdquo;POLinSAR&ldquo;.</p> Mon, 02 Feb 2015 15:02:00 GMT Podhodnocuje Evropa pohlcování oxidu uhličitého? http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/podhodnocuje-evropa-pohlcovani-oxidu-uhliciteho.html <p style="text-align: justify;"> Nov&aacute; studie využ&iacute;vaj&iacute;c&iacute; družicov&aacute; data ukazuje, že evropsk&aacute; vegetace z&iacute;sk&aacute;v&aacute; z atmosf&eacute;ry v&iacute;ce uhl&iacute;ku, než se dosud soudilo.</p> Fri, 30 Jan 2015 14:59:00 GMT Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/its---dopravni-telematika/evropska-unie-v-roce-2015-financne-podpori-realizaci-projektu-crocodile.html <p style="text-align: justify;"> Evropsk&aacute; unie finančně podpoř&iacute; v&nbsp;roce 2015 realizaci inteligentn&iacute;ch dopravn&iacute;ch syst&eacute;mů zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute;ch &scaron;&iacute;řen&iacute; dopravn&iacute;ch informac&iacute; a jejich v&yacute;měnu mezi jednotliv&yacute;mi st&aacute;ty EU, a&nbsp;to prostřednictv&iacute;m projektu společn&eacute;ho z&aacute;jmu CROCODILE v&nbsp;r&aacute;mci programu pro Trans-evropsk&eacute; dopravn&iacute; s&iacute;tě (TEN-T)</p> Fri, 30 Jan 2015 11:03:00 GMT Upozornění pro média: experimentální kosmoplán ESA je připravený k letu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/upozorneni-pro-media-experimentalni-kosmoplan-esa-je-pripraveny-k-letu.html <p> Experiment&aacute;ln&iacute; zař&iacute;zen&iacute; ESA IXV (Intermediate eXperimental Vehicle) je připraveno na svůj start a n&aacute;sledn&yacute; průlet atmosf&eacute;rou zakončen&yacute; přist&aacute;n&iacute;m. Vzl&eacute;tnout m&aacute; 11. &uacute;nora ve 13:00 h GMT (14:00 h středoevropsk&eacute;ho času) na raketě Vega z&nbsp;evropsk&eacute;ho kosmodromu ve Francouzsk&eacute; Guayaně. Z&aacute;stupci m&eacute;di&iacute; budou m&iacute;t možnost sledovat misi on-line nebo se z&uacute;častnit doprovodn&yacute;ch akc&iacute; v&nbsp;It&aacute;lii, Německu či &Scaron;panělsku.</p> Thu, 29 Jan 2015 09:06:00 GMT Sonda Rosetta sleduje, jak kometa odhazuje svůj prachový plášť http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-sleduje-jak-kometa-odhazuje-svuj-prachovy-plast.html <p> Mise ESA Rosetta nab&iacute;z&iacute; unik&aacute;tn&iacute; vhled do proměn pra&scaron;n&eacute;ho povrchu komety během jeho životn&iacute;ho cyklu. Sleduje totiž kometu 67P/Čurjumov-Gerasimenko, jak odhazuje svůj prachov&yacute; pokryv, kter&yacute; nashrom&aacute;ždila za uplynul&eacute; čtyři roky.</p> Wed, 28 Jan 2015 09:05:00 GMT Observatoř Integral manévruje do budoucnosti http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/observator-integral-manevruje-do-budoucnosti.html <p> Už od roku 2002 pozoruje observatoř ESA Integral jedny z&nbsp;nejintenzivněj&scaron;&iacute;ch ud&aacute;lost&iacute; ve vesm&iacute;ru, tedy z&aacute;blesky z&aacute;řen&iacute; gama a čern&eacute; d&iacute;ry. Ačkoliv m&aacute; před sebou je&scaron;tě roky života, jednoho dne j&iacute; pohonn&eacute; l&aacute;tky nezbytn&eacute; pro pr&aacute;ci bezesporu dojdou.</p> Tue, 27 Jan 2015 09:03:00 GMT Sonda Rosetta odhaluje tajemství „své“ komety http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-rosetta-odhaluje-tajemstvi-sve-komety.html <p> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda Rosetta pomalu odhaluje tajemstv&iacute; sv&eacute; hostitelsk&eacute; komety, kter&aacute; m&aacute; pozoruhodnou paletu vlastnost&iacute; a nečekan&yacute;ch procesů. Vznik&aacute; tak mnohem plastičtěj&scaron;&iacute; obraz jej&iacute;ho chov&aacute;n&iacute;.</p> Mon, 26 Jan 2015 08:57:00 GMT Výzva k zaslání návrhů na společnou vědeckou misi Evropské kosmické agentury a Čínské akademie věd http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/vyzva-k-zaslani-navrhu-na-spolecnou-vedeckou-misi-evropske-kosmicke-agentury-a-cinske-akademie-ved.html <p style="text-align: justify;"> Z&aacute;stupci ředitelstv&iacute; ESA pro vědu a robotick&yacute; v&yacute;zkum (ESA-SRE) a Č&iacute;nsk&eacute; akademie věd (CAS) zveřejnili v&yacute;zvu pro v&yacute;běr nov&eacute; vědeck&eacute; mise s&nbsp;pl&aacute;novan&yacute;m startem v&nbsp;roce 2021. N&aacute;vrhy za novou vědeckou misi, zahrnuj&iacute;c&iacute; &uacute;čast evropsk&eacute; a č&iacute;nsk&eacute; vědeck&eacute; komunity, je možno zas&iacute;lat do <strong>16. března 2015</strong>.</p> Mon, 26 Jan 2015 07:38:00 GMT Nové družicové technologie pro čistší nízké oběžné dráhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nove-druzicove-technologie-pro-cistsi-nizke-obezne-drahy.html <p style="text-align: justify;"> Co se dostane nahoru, mus&iacute; j&iacute;t taky dolů. A když přijde na družice, tak se tento bonmot st&aacute;v&aacute; vyžadovan&yacute;m parametrem. Jinak se pro velk&eacute; množstv&iacute; kosmick&eacute;ho smet&iacute; stanou n&iacute;zk&eacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy nepoužiteln&eacute;.</p> Fri, 23 Jan 2015 06:55:00 GMT Přenastavení kvarteta družic Cluster http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/prenastaveni-kvarteta-druzic-cluster.html <p style="text-align: justify;"> Konstelace družic Cluster m&aacute; za &uacute;kol studovat &bdquo;r&aacute;zovou vlnu&ldquo; tvořenou střetem slunečn&iacute;ho větru se sf&eacute;rou vlivu Země. Nyn&iacute; přitom tato sestava pro&scaron;la změnou, když se dvě z&nbsp;kvarteta družic k&nbsp;sobě přibl&iacute;žily t&eacute;měř &bdquo;na dotek&ldquo;.</p> Thu, 22 Jan 2015 06:53:00 GMT Kosmonaut ESA Alexander Gerst obdržel německý Řád za zásluhy http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-esa-alexander-gerst-obdrzel-nemecky-rad-za-zasluhy.html <p style="text-align: justify;"> Za svůj mimoř&aacute;dn&yacute; př&iacute;nos pro zdar mise Blue Dot na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmickou stanici v&nbsp;průběhu loňsk&eacute;ho roku ocenil německ&yacute; prezident Joachim Gauck kosmonauta ESA Alexandera Gersta Ř&aacute;dem za z&aacute;sluhy Spolkov&eacute; republiky Německo.</p> Wed, 21 Jan 2015 06:51:00 GMT Čerstvé zásoby a experimenty pro kosmonautku Samanthu Cristoforettiovou http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/cerstve-zasoby-a-experimenty-pro-kosmonautku-samanthu-cristoforettiovou.html <p style="text-align: justify;"> V&nbsp;ponděl&iacute; 12. ledna kosmonautka ESA Samantha Cristoforettiov&aacute; a astronaut NASA Butch Wilmore zachytili s&nbsp;pomoc&iacute; robotick&eacute; paže kosmickou loď Dragon, kter&aacute; dopravila &scaron;esti kosmonautům na orbit&aacute;ln&iacute; z&aacute;kladně ve v&yacute;&scaron;ce 400 km nad na&scaron;&iacute; planetou z&aacute;soby a nov&eacute; experimenty.</p> Tue, 20 Jan 2015 06:46:00 GMT Radiační kamera MX-10 – kosmická technologie z ČR podporuje výuku studentů http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/radiacni-kamera-mx-10---kosmicka-technologie-z-cr-podporuje-vyuku-studentu.html <p style="text-align: justify;"> &Uacute;stav technick&eacute; a experiment&aacute;ln&iacute; fyziky (&Uacute;TEF) ČVUT ve spolupr&aacute;ci s firmou Jablotron vyvinul unik&aacute;tn&iacute; radiačn&iacute; kameru MX-10. V&yacute;sledkem je inovativn&iacute; high-tech pomůcka, umožňuj&iacute;c&iacute; zobrazen&iacute; č&aacute;stic radiace v re&aacute;ln&eacute;m čase.&nbsp; Kamera je navržena jako laboratorn&iacute; pomůcka pro v&yacute;uku studentů technicky orientovan&yacute;ch středn&iacute;ch a vysok&yacute;ch &scaron;kol. Zař&iacute;zen&iacute; je založeno na pokročil&eacute; detektorov&eacute; technologii Medipix/Timepix, jež byla vyvinuta společn&yacute;m &uacute;sil&iacute;m evropsk&yacute;ch vědeck&yacute;ch t&yacute;mů sdružen&yacute;ch v konzorciu Medipix, mezi jehož v&yacute;znamn&eacute; členy patř&iacute; např&iacute;klad CERN a tak&eacute; pr&aacute;vě &Uacute;TEF ČVUT.</p> Mon, 19 Jan 2015 10:50:00 GMT Raketa Vega je připravena na let s kosmoplánem http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/raketa-vega-je-pripravena-na-let-s-kosmoplanem.html <p style="text-align: justify;"> Během sv&eacute;ho prvn&iacute;ho leto&scaron;n&iacute;ho startu ponese evropsk&aacute; raketa Vega bezpilotn&iacute; kosmopl&aacute;n ESA, kter&yacute; bude testovat n&aacute;vratov&eacute; technologie pro budouc&iacute; zař&iacute;zen&iacute;.</p> Mon, 19 Jan 2015 10:18:00 GMT Na Marsu byl nalezený přistávací modul Beagle-2 http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/na-marsu-byl-nalezeny-pristavaci-modul-beagle-2.html <p style="text-align: justify;"> Britsk&yacute; v&yacute;sadkov&yacute; modul Beagle-2, kter&yacute; se svezl na sondě ESA Mars Express a kter&yacute; byl u Rud&eacute; planety ztracen&yacute; od roku 2003, se podařilo nal&eacute;zt na sn&iacute;mc&iacute;ch poř&iacute;zen&yacute;ch na jej&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;ze sondou NASA.</p> Fri, 16 Jan 2015 10:16:00 GMT Generálním ředitelem ESA bude Johann-Dietrich Wörner http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/generalnim-reditelem-esa-bude-johann-dietrich-worner.html <p style="text-align: justify;"> Rada Evropsk&eacute; kosmick&eacute; agentury (ESA) ozn&aacute;mila 18. prosince 2014, že jmenovala nov&yacute;m gener&aacute;ln&iacute;m ředitelem ESA Johanna-Dietricha W&ouml;rnera. Funkce se ujme 1. července 2015.</p> Thu, 15 Jan 2015 10:15:00 GMT Družice Sentinel-2A prochází předletovými zkouškami http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/druzice-sentinel-2a-prochazi-predletovymi-zkouskami.html <p style="text-align: justify;"> Družice Sentinel-2A je pr&aacute;vě teď uprostřed intenzivn&iacute;ho testovac&iacute;ho programu, kter&yacute; m&aacute; zajistit, že bude plně připravena ke startu na svoji misi pro sledov&aacute;n&iacute; pozemsk&eacute;ho pokryvu. K&nbsp;n&iacute; odstartuje v&nbsp;průběhu jara 2015. Družice proch&aacute;z&iacute; testy vibrac&iacute; a dal&scaron;&iacute;ho nam&aacute;h&aacute;n&iacute; stejně jako je ověřov&aacute;no, zdali bez &uacute;hony vydrž&iacute; oddělen&iacute; od nosn&eacute; rakety po dosažen&iacute; oběžn&eacute; dr&aacute;hy.</p> Wed, 14 Jan 2015 10:12:00 GMT Kosmonaut v beztíži pocítil sílu http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/kosmonaut-v-beztizi-pocitil-silu.html <p style="text-align: justify;"> Je to dal&scaron;&iacute; mezn&iacute;k v&nbsp;historii vesm&iacute;rn&eacute; robotiky: na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici byl poprv&eacute; proveden&yacute; experiment ESA, kter&yacute; využ&iacute;val joystick přen&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute; s&iacute;lu.</p> Tue, 13 Jan 2015 08:48:00 GMT Nejhorší cesta kolem světa http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/nejhorsi-cesta-kolem-sveta.html <p style="text-align: justify;"> Pokud jste oslavili z&aacute;věr roku v&nbsp;teple sv&eacute;ho domova, najděte si chv&iacute;li na vzpom&iacute;nku na organismy cestuj&iacute;c&iacute; třet&iacute; tř&iacute;dou na Mezin&aacute;rodn&iacute; kosmick&eacute; stanici - při&scaron;roubovan&eacute; k&nbsp;vněj&scaron;&iacute;mu pl&aacute;&scaron;ti bez možnosti jak&eacute;koliv ochrany před vlivem kosmick&eacute;ho prostřed&iacute;.</p> Mon, 12 Jan 2015 08:47:00 GMT Test nádrží sondy Rosetta je k dispozici pro všechny mise http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/test-nadrzi-sondy-rosetta-je-k-dispozici-pro-vsechny-mise.html <p style="text-align: justify;"> Test, kter&yacute; byl původně vymy&scaron;len&yacute; pro z&aacute;chranu meziplanet&aacute;rn&iacute; sondy ESA Rosetta je dnes k&nbsp;dispozici pro v&scaron;echny evropsk&eacute; kosmick&eacute; mise. Pom&aacute;h&aacute; tak zaji&scaron;ťovat, že palivov&eacute; n&aacute;drže družic a sond neprasknou vlivem stresov&yacute;ch podm&iacute;nek.</p> Fri, 09 Jan 2015 08:43:00 GMT Třicet pět let rakety Ariane http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tricet-pet-let-rakety-ariane.html <p style="text-align: justify;"> Před 35 lety začal &uacute;žasn&yacute; př&iacute;běh letů rakety Ariane. Stalo se tak 24. prosince 1979: tento den proměnil evropsk&yacute; sen o vlastn&iacute;m př&iacute;stupu do vesm&iacute;ru v&nbsp;realitu.</p> Thu, 08 Jan 2015 08:39:00 GMT V testovacím středisku ESA se sešly čtyři družice Galileo http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/v-testovacim-stredisku-esa-se-sesly-ctyri-druzice-galileo.html <p style="text-align: justify;"> Inžen&yacute;ři ESA rozbalili v&iacute;tan&yacute; v&aacute;nočn&iacute; d&aacute;rek: novou navigačn&iacute; družici syst&eacute;mu Galileo. Tato nyn&iacute; projde kompletn&iacute; prověrkou v&nbsp;největ&scaron;&iacute;m testovac&iacute;m středisku ESA, kde bude připravena na cestu do vesm&iacute;ru.</p> Wed, 07 Jan 2015 11:17:00 GMT Sonda Venus Express tiše odešla do noci http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/sonda-venus-express-tise-odesla-do-noci.html <p style="text-align: justify;"> Meziplanet&aacute;rn&iacute; sonda ESA Venus Express skončila svoji osmiletou misi, během n&iacute;ž v&yacute;razně překonala pl&aacute;novanou životnost. Sondě do&scaron;ly během s&eacute;rie man&eacute;vrů maj&iacute;c&iacute;ch za c&iacute;l zv&yacute;&scaron;it oběžnou dr&aacute;hu po aerobrakingu proveden&eacute;m poč&aacute;tkem roku 2014 pohonn&eacute; hmoty.</p> Tue, 06 Jan 2015 11:15:00 GMT Pozvánka k tendru EUMETSAT http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/pozvanka-k-tendru-eumetsat.html <p style="text-align: justify;"> Dne 16.1. 2015 se v&nbsp;centru EUMETSAT v&nbsp;německ&eacute;m Darmstadtu uskutečn&iacute; od 10:30 setk&aacute;n&iacute; z&aacute;jemců k&nbsp;&uacute;časti na tendru &bdquo;<strong>ITT 14/106 - System Administration Service Support for EUMETSAT Invitation to Tender System</strong>&ldquo;. Př&iacute;padn&iacute; z&aacute;jemci jsou vyzv&aacute;ni k&nbsp;registraci skrze e-mailovou adresu <a href="mailto:eumits@eumetsat.int">eumits@eumetsat.int</a>.</p> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> Aktu&aacute;ln&iacute; seznam zak&aacute;zek EUMETSATu naleznete <a href="https://eumits.eumetsat.int/EUMITS/pub/pub_citt_list.jsf" target="_blank">zde</a>.</div> Mon, 05 Jan 2015 14:06:00 GMT ESA a hodinky Omega pro kosmonauty http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/esa-a-hodinky-omega-pro-kosmonauty.html <p style="text-align: justify;"> &Scaron;v&yacute;carsk&yacute; v&yacute;robce hodinek Omega ozn&aacute;mil novou verzi sv&yacute;ch kosmick&yacute;ch hodinek, kter&eacute; jsou testovan&eacute; a kvalifikovan&eacute; pro vesm&iacute;r ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;ESA. Vych&aacute;zej&iacute; přitom i ze zku&scaron;enost&iacute;, kter&eacute; během letů do vesm&iacute;ru nasb&iacute;ral kosmonaut ESA Jean-Fran&ccedil;ois Clervoy.</p> Mon, 05 Jan 2015 11:14:00 GMT