Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) ISDI - Jednotný dopravní systém informací pro ČR

ISDI - Jednotný dopravní systém informací pro ČR

Vláda ČR svým usnesením č. 590 ze dne 18. května 2005 schválila realizaci Jednotného systému dopravních informací pro ČR (JSDI) na základě materiálu zpracovaného ministerstvy dopravy, vnitra a informatiky. Stát bude garantovat sběr, zpracování, sdílení a poskytování dopravních informací o situaci na pozemních komunikacích všem jejich uživatelům jako veřejnou službu. Jednotný systém dopravních informací pro ČR je budován i na základě zákona č. 361/2000 Sb., zároveň je součástí vládou ČR schválené Dopravní politiky ČR na léta 2005-2013 a součástí Strategie krizového řízení v dopravě do roku 2013 schválené Bezpečnostní radou státu v červenci 2005.

Hlavní úkol
Hlavním úkolem JSDI je vytvoření komplexního jednotného systémového prostředí pro sběr, zpracování, sdílení a poskytování dopravních informací aktivním zapojením co nejširšího spektra subjektů:

 • prioritně z řad veřejné správy (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Silniční správní úřady, Správci komunikací, Obecní policie, Český hydrometerologický pstav, Správci sítí apod.),
 • dále pak od provozovatelů dopravně-telematických aplikací (meteosystémy, tunelové systémy, EFC, systémy dopravních detektorů, apod.) pro zajišťování informační podpory procesů,
 • a od dalších subjektů.

Dopravní informace (sbírané na základě popisu sledovaných dopravních situací) od každého subjektu jsou v rámci JSDI shromažďovány v Centrálním datovém skladu. Informace jsou zpracovávány v Národním dopravním informačním centru do podoby autorizovaných, oveřených, digitálně geograficky lokalizovaných a v protokolu Alert-C kódovaných informací. Prostřednictvím datového distribučního rozhraní jsou k dispozici účastníkům silničního provozu, médiím, provozovatelům dopravních informačních služeb, Integrovanému záchrannému systému, subjektům veřejné správy, dopravcům a přepravcům a dalším uživatelům. Publikace dat z datového skladu JSDI je garatována Portálem veřejné správy (PVS)

Dojde k propojení informací od veřejné správy s informacemi od řidičů a k jejich vzájemnému ověřování. Stát tak bude garantovat přesnost a kvalitu dopravního zpravodajství.

K očekávaným cílům projektu JSDI patří zejména:

 • vyšší plynulost silniční dporavy,
 • snížení rizika vzniku dopravní zácpy,
 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
 • zvýšení účinnost IZS,
 • snížení dojezdových časů k dopravním nehodám,
 • vyšší pohodlí řidičů a méně stresu na českých silnicích,
 • distribuce ověřených, kvalitních a včasných informací pro řidiče garantovaným systémem.

Komplexní schéma JSDI

 

Schéma řízení a koordinace realizace JSDI

 

Součástí JSDI je realizace:

 • centrální evidence komunikací jako jednotné základní prostředí pro digitální georeferencování jevů a událostí v síti pozemních komunikací;
 • systému správy a údržby včetně dispečerské podpory řízení, zpravodajské služby o zimní a běné údržbě komunikací, sledování výkonů správy a údržby, systémů hospodaření s vozovkou apod;
 • centrálního systému meteoinformací - včetně komplexní informační podpory správní agendy a využití nástrojů elektronické veřejné správy pro připomínkové řízení;
 • systému Povodně - integrující informace o zvýšených průtocích na sledovaných profilech vodních toků, informace o potenciálně ohrožených úsecích pozemních komunikací, ověřování aktuální situace a na jejím základě plánování objízdných tras;
 • integrace informací z informačního systému Centra dopravních informací Policie České republiky;
 • integrace informací ze systému operačních a informačních střediske Hasičského záchranného sboru ČR;
 • integrace informací ze systému operačních středisek Zdravotnické záchranné služby.
  Realizace JSDI zahrnuje také integraci dopravních informací z existujících dopravně-telematických dopravních informací o dopravní situaci na pozemních komunikacích v ČR.

Současný stav projektu JSDI

 • Národní dopravní informační centrum zahájilo svou činnost v Ostravě dne 1. listopadu 2005. Provozovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.rsd.cz).
 • Byl zprovozněn systém Zimní zpravodajské služby, Silniční a monitorovací systém a Systém informací o uzavírkách a omezeních na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy. Na dálnici D1 je nainstalováno 14 kamer a 4 proměnné informační tabule
 • Upravují se systémy Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR pro jejich napojení do systému JSDI.
 • Připravuje se vzájemná výměna informací s lokálními centry jako je např. Dopravní informační centrum Praha.
 • Dále se, ve spolupráci s euroregionálním projektem CONNECT, připravuje postupné zavedení dopravně informačního systému pro řidiče na bázi RDS-TMC (datový kanál terestricky šířeného rozhlasového vysílání.RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril