Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) Euroregionální projekty

Euroregionální projekty - Tempo

Evropská komise podporuje rozvoj moderních systémů v dopravě (telematiky nebo ITS) prostřednictvím příspěvku z rozpočtu pro trans-evropské dopravní sítě (TEN-T). Pro roky 2001-2006 bylo dáno k dispozici na projekty Inteligentních dopravních systémů a služeb celkově pro všechny členské země EU k dispozici 280 mil.€.
V roce 2000 bylo schváleno Evropskou komisí nejprve 5 (později přibyl šestý a sedmý) euro-regionálních projektů financovaných z rozpočtu TEN-T v rámci v programu TEMPO (Trans-European intelligent transport systems projects). Všechny projekty (i pozdějšího data) končí v roce 2006.

 
Mapa rozdělení jednotlivých projektů programu TEMPO
(čísla jednotlivých projektů jsou určena autorem článku, nemají žádnou spojitost
s vlastními projekty, jsou pouze pomocným vodítkem k popisu projektů pod mapou)

 

Objekt č. 1 - projekt CONNECT


Projekt CONNECT je zaměřen na spolupráci mezi veřejnými institucemi, silničními správami a poskytovateli služeb dopravních informací ve střední a východní Evropě. Zahrnuje partnery z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska, kteří spolupracují s cílem zlepšit přeshraniční provoz a dopravu zaváděním harmonizovaných a synchronizovaných aplikací inteligentních dopravních systémů na silničních sítích vyšších tříd v tomto regionu. Projekt CONNECT doplňuje šest dosavadních projektů TEMPO v zemích střední a východní Evropy a jeho cílem je zajistit koordinovanou organizaci a řízení provozu a rovněž vysoce kvalitní informační služby pro cestující a řidiče na nejdůležitějších silničních koridorech v rozšířené Evropě mezi východem a západem. Síť CONNECT zahrnuje hlavní koridory transevropské silniční sítě (TEN-T) a přilehlé silnice svých členských států.


V rámci CONNECT by se ČR měla podílet na těchto pilotních projektech:
- Pilotní projekt pro jednotný odbavovací systém v Ostravském Dopravním Integrovaném Systému
- Pilotní projekt automatického tísňového volání (e-call)
- Pilotní projekt přes-hraniční spolupráce při zabezpečení přepravy nebezpečných věcí
- Pilotní ověření přes-hraniční spolupráce systémů RDS/TMC
- Pilotní projekt dopravně-informačního centra ve městě Praha
- Pilotní projekt integrovaného řešení dopravně-řídícího centra v Ostravě
- Pilotní projekt ověření multijazykového akustického orientačního a informačního systému pro nevidomé
a slabozraké spoluobčany v dopravě
- Pilotní testování vybraných ITS aplikací na úseku dálnice D8 (Praha -Drážďany)
- Pilotní testování ITS aplikací v silničním tunelu Hřebeč
Doba řešení projektu se předpokládá 3 roky (2004-2006). Projekt je podporován Evropskou komisí DG TREN.


Oblast č. 2 - projekt VIKINGProvoz v severní Evropě je často narušován podmínkami drsného počasí. K lepšímu zvládnutí dopravního provozu při nepříznivém počasí a pro využití nových technologií k řešení ostatních problémů souvisejících s dopravním provozem slouží projekt VIKING, který koordinuje národní a bilaterální systémy řízení dopravy a realizuje inteligentní dopravní systémy ve Skandinávii (Dánsku, Švédsku, Finsku a Norsku) a v pěti regionech severního Německa. Spolupráce v rámci projektu VIKING zajistí homogennost a kontinuitu služeb pro uživatele silniční sítě těchto regionů a zaručí interoperabilitu mobilních inteligentních dopravních zařízení včetně zařízení pro automatické vybírání silničních a dálničních poplatků. VIKING hraje také důležitou úlohu pro rozšiřování poznatků o těchto systémech a službách mezi jednotlivými zeměmi a rovněž vede k urychlení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T).


Oblast č. 3 - projekt STREETWISE


STREETWISE je součástí iniciativy směřující ke zlepšení cestování a dopravy po Evropě. Úřady odpovědné za silniční dopravu Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska a Irska spolupracují s cílem zlepšit cestování a zajistit vysokou kvalitu informací o nejdůležitějších úsecích silniční sítě v oblasti vymezené STREETWISE. Vývoj a spolupráce v rámci projektu STREETWISE umožní řidičům a cestujícím učinit lepší rozhodnutí - na základě dopravních informací - o trasách svých cest a mohou také obdržet dopravní informace o tom, co mohou během své cesty očekávat.

Oblast č. 4 - projekt CENTRICO


Projekt CENTRICO (koordinace zavádění regionální dopravní telematiky) byl zahájen regiony Německa, Belgie, Francie, Lucemburska, Nizozemí a Velké Británie pro koordinaci jejich strategií implementace dopravní telematiky na úrovni vyšší než regionální. Hlavním důvodem byla velmi hustá silniční síť v těchto oblastech a problémy se zahlcováním silničního provozu ve všech regionech a také značná hustota přeshraničních dopravních proudů.

Oblast č. 5 - projekt SERTIMezi Francií, Německem, Švýcarskem, Itálii a Španělskem jsou zvláště v období letních a zimních prázdnin velmi silné dopravní toky. Ke zvládnutí těchto toků udržitelným způsobem vyvíjí partneři projektu SERTI služby pro organizaci dopravního provozu a služby, které mají poskytnout informace cestujícím na základě inteligentních dopravních systémů. Práce na projektu je koordinována s cílem zajistit, aby služby byly poskytovány jak regionálně, tak mezinárodně. To udrží kontinuitu a kvalitu služeb dostupných uživatelům silnic transevropské dopravní sítě (TEN-T) v regionu jižní Evropy.


Oblast č. 6 - projekt ARTS

ARTS - Advanced Road Telematics in the South-west je euro-regionální projekt financovaný Evropskou komisí (z rozpočtu TEN-T). Projekt byl zahájen v listopadu 1997 a má umožnit lepší přístup veřejným institucím pro silniční dopravu k řešením a koordinaci projektů zavádění dopravní telematiky v zemích Španělska, Francie a Portugalska na regionální, bilaterální a multilaterální úrovni s cílem maximalizovat plynulost dopravy a kvalitu služeb, které mají být nabízeny uživatelům silniční sítě.

Oblast č. 7 - projekt CORVETTEProjekt CORVETTE MIP vyvíjí a realizuje inteligentní dopravní systémy na transevropských dopravních sítích a je podporován Evropskou komisí DG TREN. Pro tento projekt je dán prioritní význam těm aplikacím inteligentních dopravních systémů, které vedou ke zefektivnění využití silničních sítí a zajištění informací pro cestující. Všichni zúčastnění partneři projektu soustředili své úsilí na rozpracování a rozmístnění nových inteligentních dopravních systémů a na zdokonalení těch dosavadních s cílem zlepšit kvalitu služeb a zaručit kontinuitu a interoperabilitu služeb přes hranice zúčastněných zemí.

Vytvořeno dne: 31.5.2006
© 2006 Ministerstvo dopravy

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril