Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika)

ITS - (Dopravní telematika)

Příklady aplikací ITS
 

Rozšířením Evropské unie

došlo k dalšímu nárůstu dopravy osob a zboží. Na druhou stranu ale tím také vyvstaly problémy spojené s dopravou, např. kongesce na silniční síti, zpoždění ve veřejné osobní dopravě, problém dopravní nehodovosti nebo bezpečnosti obecně. Při řešení těchto problémů může Evropská komise podporovat zavádění Inteligentních dopravních systémů a služeb (ITS) napříč všemi druhy dopravy ke zvýšení její efektivity a bezpečnosti ITS (Intelligent Transport System).

 

ITS - Inteligentní dopravní systémy,

někdy také označované jako Dopravní telematika, integrují informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství, atd.) tak, aby pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů. ITS jsou pokročilé systémy, které využívají informačních a komunikačních technologií pro lepší a bezpečnější řízení dopravního provozu a pro efektivnější podporu procesu přepravy osob nebo věcí.
Hlavním přínosem zavádění inteligentních dopravních systémů a služeb z hlediska společenských přínosů je zvýšení bezpečnosti dopravy i provozu.

 

Podstata systémů ITS

(resp. s nimi souvisejících procesů) spočívá v tom, že obsahují nebo jsou sestaveny z částí, které jsou schopny sbírat a zasílat informace (data) o stavu určitého vozidla nebo zařízení do řídící jednotky nebo operátorovi. Za určitých podmínek řídící jednotka sama zašle zpět příslušné pokyny (nebo je pokyn zadán manuálně operátorem). Tato akce aktivuje zařízení pro řízení procesu (např. soubor zařízení určený pro řízení silničního provozu jako např. symboly na proměnných dopravních značkách, návěstní znaky na světelných signalizačních zařízeních apod.).

V mnohých aplikacích ITS jsou systémy družicové navigace klíčovou komponentou, protože polohová informace z těchto systémů je integrována do aplikací ITS. Hlavním přínosem zavádění inteligentních systémů a služeb z hlediska společenských přínosů je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy.

Příklad telekomunikačního propojení infrastruktury a vozidla nebo vozidel mezi sebou
 

Podpora a rozvoj ITS v ČR 

Česká republika má v srdci Evropy z dopravního hlediska strategickou polohu. Její dopravní infrastruktura musí umožnit nejen plynulé spojení s evropskými průmyslovými, obchodními a sídelními centry, ale infrastruktura musí uživatelům dopravy poskytnout odpovídající služby. V rámci EU se v současnosti soustřeďuje pozornost na rozvoj trans-evropské dopravní sítě zahrnující systémy řízení dopravy, lokalizační a navigační systémy.

 

Česká republika vnímá tuto problematiku ITS velmi intenzivně, celoevropské snahy podporuje, a proto se snaží zvýšit podíl ITS na řízení a zabezpečení dopravních a přepravních procesů celým komplexem opatření. Rozvoj ITS nepodporuje pouze Ministerstvo dopravy, ale také krajské a městské úřady. V praxi se postupně zavádějí systémy ITS (např. hlavní řídící ústředny ve velkých městech, aplikace pro sledování intenzity dopravy, pro monitorování počasí, aplikace ITS pro zvýšení bezpečnosti tunelů a podobně). Na české železniční síti v rozsahu asi 2 400 kilometrů, která je součástí trans-evropské železniční sítě,  je prioritou zavedení evropského systému ERTMS/ETCS.

 

 V rámci postupující modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury v České republice bylo třeba rozeznat a popsat architekturu ITS v rámci ČR. Proto zadalo Ministerstvo dopravy projekt vědy a výzkumu "ITS v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí ČR", který vytvořil architekturu ITS v podmínkách ČR v návaznosti na obecnější architekturu ITS zpracovávanou pro úroveň EU. Na adrese www.its-portal.cz jsou umístěny všechny zprávy tohoto projektu a je zde též umístěno grafické rozhraní databáze ITS architektury ČR.

 

V oblasti silniční dopravy je v České republice třeba postupně vybudovat řídící a informační systémy dopravy především na dálniční síti. Pro českou  síť silnic a dálnic je také nutné dále rozvíjet poskytování jazykově nezávislých dopravních informací pro řidiče. Pozornost se zaměřuje na zavedení celoevropského systému automatických tísňových volání z vozidel - eCall. Pro slabozraké a nevidomé uživatele ve veřejné osobní dopravě bude podporován další rozvoj osobního navigačního systému, který je v současné době využíván u desítky dopravních společností.

 

Česká republika je také  zapojena do euroregionálního projektu CONNECT.

Strategie rozvoje ITS v ČR - Akční plán ITS v ČR do roku 2020

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) je strategickým dokumentem Ministerstva dopravy pro oblast využití nejmodernějších detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země s návazností na dispečerské systémy, odpovídající telekomunikační infrastrukturu, systémů krizového řízení a opatření pro kritickou infrastrukturu státu.

 

 

Publikace o ITS v ČR vydaná Ministerstvem dopravy:

Inteligentní dopravní systémy v ČR - šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

Příručka o ITS vydaná společností  ERTICO ve spolupráci s Navigation Technologies (NAVTECH).
Český překlad zajistilo MD, Český Telecom a Telematix.

ITS - součást každodenního života - 1. část

ITS - součást každodenního života - 2. část

ITS - součást každodenního života - 3. část

Portál inteligentních dopravních systémů a služeb vytvořený v rámci projektu MD č. 802-210/108

www.its-portal.cz

Zdroje obrazových materiálů:
ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
CDV ( na základě podkladů Q-Free)

 

Rozcestník:

 

Související aktuality a články:

(15.8.2016)

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu silniční telematiky z OPD

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje první dvě samostatné výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 2.3 OPD (Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu).  Výzvy jsou určeny především na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS), a to v rámci silniční sítě TEN-T a v rámci největších měst ČR. Celkem je v těchto výzvách žadatelům souhrnně k dispozici alokace až ve výši 4,395 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(22.10.2015)

Seminář o systému eCall - automatické volání z vozidla na tísňovou linku 112, 11. listopad 2015, Ostrava

Seminář o systému eCall - automatické volání z vozidla na tísňovou linku 112, 11. listopad 2015, Ostrava

Dne 11. listopadu 2015 se v Ostravě v dolní oblasti Vítkovic uskuteční seminář k problematice systému eCall - automatickému volání z vozidla na tísňovou linku 112. Návštěvníci semináře budou seznámeni s obecnými i technickými principy fungování systému eCall, s řešením problematiky interoperability systému napřích Evropou či s plánovaným budoucím rozvojem tohoto systému. Na závěr semináře je navíc připravena reálná demonstrace fungování systému eCall. Účast na akci je bezplatná, simultánní překlad do českého jazyka je zajištěn.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(9.9.2015)

I Váš hlas rozhoduje: Sdělte Evropské komisi, jaké informace očekáváte od on-line plánovačů cest napříč Evropou

I Váš hlas rozhoduje: Sdělte Evropské komisi, jaké informace očekáváte od on-line plánovačů cest napříč Evropou

Informace o situaci v dopravním provozu a informace o dopravním spojení a na ně navázaných službách mají za cíl poskytnout účastníkům silničního provozu a cestujícím veřejné osobní dopravy informace ke svobodné volbě pro individuální nebo hromadnou osobní dopravu, a to za současného poskytnutí informace o nejvhodnější časové poloze spojení, informace o přípojích, návazné dopravě z terminálu veřejné osobní dopravy a tarifních informací.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(6.8.2015)

Save the date - 4. eCall Testfest Workshop, Ostrava, listopad 2015

Save the date - 4. eCall Testfest Workshop, Ostrava, listopad 2015

Evropské organizace ERTICO a ETSI pořádají ve dnech 9. - 13. listopadu 2015 v Ostravě v pořadí již čtvrtý eCall Testfest workshop, který bude zaměřen na testování interoperability systému eCall. Tato událost bude hostována společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a Hasičským záchranným sborem České republiky.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(28.4.2015)

Systém eCall, který bude v případě nehody zajišťovat automatické tísňové volání z paluby vozidla, bude povinně instalován ve všech nových typech aut od jara 2018

Systém eCall, který bude v případě nehody zajišťovat automatické tísňové volání z paluby vozidla, bude povinně instalován ve všech nových typech aut od jara 2018

Všechny nové modely automobilů a dodávek uvedené na trh po 31. březnu 2018 budou muset být vybaveny zařízením tísňového volání eCall, které v případě nehody automaticky vyrozumí záchranné složky. Nová pravidla dnes schválil Evropský parlament. Dopravní nehody si v roce 2014 v EU vyžádaly 25 700 obětí - nový systém by jejich počet v budoucnu měl snížit o odhadovaných 10 % ročně.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(30.1.2015)

Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE

Evropská unie v roce 2015 finančně podpoří realizaci projektu CROCODILE

Evropská unie finančně podpoří v roce 2015 realizaci inteligentních dopravních systémů zajišťujících šíření dopravních informací a jejich výměnu mezi jednotlivými státy EU, a to prostřednictvím projektu společného zájmu CROCODILE v rámci programu pro Trans-evropské dopravní sítě (TEN-T)

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(22.7.2014)

Konference “eCall Days Germany 2014“

Konference “eCall Days Germany 2014“

Ve dnech 16. a 17. září 2014 se v budově zastoupení spolkové země Dolní Sasko v Berlíně uskuteční v pořadí již čtvrtá konference “eCall Days Germany 2014“, zaměřující se na problematiku systému eCall, který bude v případě nehody zajišťovat automatické tísňové volání z paluby vozidla na tísňovou linku 112.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(22.4.2014)

Konference „3rd DATEX II User Forum“ v Praze

Konference „3rd DATEX II User Forum“ v Praze

Ve dnech 19. a 20. května 2014 se v budově Národní technické knihovny Praze uskuteční v pořadí již třetí uživatelské fórum k problematice systému DATEX II.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(20.1.2014)

I Váš hlas rozhoduje: Možnost uplatnění Vašeho názoru v rámci evropského připomínkového řízení v oblasti poskytování dat pro dopravní informační služby v reálném čase napříč celou EU

I Váš hlas rozhoduje: Možnost uplatnění Vašeho názoru v rámci evropského připomínkového řízení v oblasti poskytování dat pro dopravní informační služby v reálném čase napříč celou EU

Dopravní informace a na ně navázané služby poskytované v reálném čase, mají za cíl poskytnout účastníkům silničního provozu užitečné, přesné a aktuální informace o situaci na silniční síti, jakými jsou informace o provozním stavu dopravních sítí, místní dopravní předpisy (rychlostní limity, jednosměrné ulice), doporučení vhodných tras, poskytnutí informací o odhadované době příjezdu na místo určení, aktuální vytíženosti dopravních tepen, informace o nehodách, prácích na silnici, uzavírkách, povětrnostních podmínkách či jakýchkoliv jiných relevantních informací týkajících se bezpečnosti silničního provozu.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality

(13.1.2014)

Pilotní ověření funkčnosti celoevropského automatického systému tísňového volání z paluby vozidla „eCall 112“ bylo úspěšně dokončeno

Pilotní ověření funkčnosti celoevropského automatického systému tísňového volání z paluby vozidla „eCall 112“ bylo úspěšně dokončeno

Pilotní ověření fungování systému eCall v mezinárodním provozu, které bylo testováno v rámci evropského projektu HeERO (Harmonised eCall European Pilot), úspěšně skončilo ke dni 31.12.2013. Na území ČR a ve vybraných zemích EU flotila testovacích vozidel projektu simulovala dopravní nehody, přičemž bylo ověřováno, zda přenos dat o nehodě a hlasové spojení na tísňové centrum 112 funguje bez chyby.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), GNSS systémy, Aktuality, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(18.11.2013)

Informační den „ITS Info Session“ k plánované výzvě na podávání návrhů projektů EU spolufinancovaných z fondu TEN-T

Informační den „ITS Info Session“ k plánované výzvě na podávání návrhů projektů EU spolufinancovaných z fondu TEN-T

Dne 13. prosince 2013 se bude v Bruselu konat informační den „ITS Info Session“, který má za cíl poskytnout konkrétnější a podrobnější informace o podporovaných oblastech ITS v rámci vyhlášené výzvy pro víceletý program „2013 Multi Annual Call“. Účastníci také budou informováni o formálních náležitostech, které jsou nezbytné pro formálně podaný návrh projektu.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - (Dopravní telematika), Aktuality
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril