Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Volitelné programy ESA s účastí ČR

Volitelné programy ESA s účastí ČR


-- Ve výstavbě --


Činnosti v rámci Evropské kosmické agentury (ESA) jsou rozděleny na dvě skupiny: povinné aktivity a volitelné programy. Každý členský stát se na Radě ministrů ESA zavazuje k účasti ve volitelných programech.

Rada ministrů ESA, prosinec 2016, Lucern, Švýcarsko. Foto: MD

Volitelné programy:

Česká republika se na Radě ministrů ESA, která se konala ve dnech 1.-2. prosince 2016 ve švýcarském Lucernu, zavázala finančně účastnit vybraných volitelných programů ESA. Jedná se o následující volitelné programy:

Pozorování Země

EOEP-5

Popis programu:

EOEP-5 je pátou peridou Rámcového programu pro pozorování Země, který je základním a největším programem pro pozorování Země v ESA. V rámci EOEP se řeší:

 • Příprava konceptů nových misí,
 • Technologický předvývoj v pro mise EO
 • Výstavba misí vědeckých misí Earth Explorer (EE8, výzva pro EE9)
 • Počáteční fáze přípravy nový EO družic – zejména Sentinel 2. generace, rozšíření rodiny Sentinel
 • Zpracování dat z vědeckých misí EO
 • Rozvoj nových geoinformačních produktů nad daty EO
 • Rozvoj pozemního segmentu v Evropě
Stručný popis elementů EOEP-5
 
Mission preparation and Instrument Pre-Development  
 • Formálně nahrazuje IPD, EarthWatch Definition a EO Preparatory Activities.
 • Koncepce a definice systémů, studie misí, vědecké studie, simulace, vývoj algoritmů, vývoj technologií… navazuje na GSP.
 • Snižování rizik spojených s vývojem přístrojů pro budoucí mise ESA, např. v Sentinel Expansion a Sentinel Second Generation, EE8, EE9 (do konce fáze B1).
 • Studie, analýzy, design přístrojů, studie a předvývoj hardware, rovněž se bude podporovat i pozemní přístroje.
 • Úzká provázanost s GSTP, TRP.

Biomass

 • Prime: ADS (UK) – družice, ADS (DE) – přístroje
 • Financování především z EOEP-4.
 • Fáze B2, probíhá vydávání ITT.

FLEX

 • Měření fluorescence vegetace, návaznost na Sentinel 3.
 • příprava mise FLEX, vývoj přístrojů, výstavba družice, příprava pozemního segmentu.
 • Finmeccanica and OHB with TAS-F.
 • od 9/2016: fáze B2.
 • Započetí zadávání ITT: 9/2016.
 • Instrument Requirements Review: 12/2016.
 • Release of Satellite Prime ITT: 3/2017.

Mission management

 • provoz stávajících misí EE, zajištění exploitation phase,
 • provoz PDGS, získávání, zpracování (L2 produkty) a ukládání dat pracujících EE misí, uživatelskou podporu, podporu inovativních aplikací atp.

Copernicus Space Component Evolutions – Instrument models

 • Studijní fáze pro rozšíření rodiny družic Sentinel
 • Studijní fáze pro Sentinely 2. generace
 • Brána do připravovaného programu Copernicus Space Component 4 (CM19).

Earth Explorer 9

 • Výzva na předložení tématu nové vědecké mise pozorování Země (Earth Explorer). 
 • Full Proposal 15.6.2017, 12:00h
 • http://explorercall.esa.int/
Scientific data exploitation
 • Developing open science practicies and tools.
 • Pokročilé metody a techniky zpracování dat EO, podpora vědy.
 • Vytváření konceptů aplikačních misí na podkladě výsledků získaných z misí vědeckých.

EO exploitation platforms

 • implementace „EO Innovation Europe“ a koncept rozvoje pozemního segmentu z pohledu řízení, společné architektury, technologií, rozšíření benefitů pro veřejný sektor, umožnění benefitů komerčnímu sektoru, vývoji sítě pro EO platformy a rozvoje technických kapacit.

EO for Sustainable development

 • Příprava služeb pro udržitelný rozvoj, spolupráce se Světovou bankou, Asijskou rozvojovou bankou – pronikání na zahraniční trhy.
 • Témata: zemědělství, management přírodních zdrojů, krizové řízení aj.

Způsob zapojení:

Reakce na individuální ITT či návrh projektu na permanentně otevřenou výzvu.


Doba trvání:
 • 2017-2021

Finanční příspěvek ČR:

 • 5 MEUR (Další 2,02 MEUR do EOEP-5 bylo přesunuto v rámci transferů mezi programy)

Earth Watch – InCubed

Popis programu

Cílem elementu InCubed je následující:

 • Rozvoj aplikací a technologií v oblasti pozorování Země, které najdou udržitelné uplatnění na trhu.
 • Posílit konkurenceschopnost tzv. ekonomických operátorů v členských státech programu, vč. SME, velkých podniků, průmyslu, družicových operátorů, poskytovatelů družicových služeb, univerzit, vědeckých institucí atp.
 • Posílit ekonomické operátory na globálních trzích a to jak ve výrobě družic a jejich komponent, tak i v přístupu k datům.
 • Posílit realizaci rizikových, avšak vysoce slibných projektů.
 • Podpořit nové a inovativní technologie ekonomických operátorů s limitovanou zkušeností v sektoru kosmických aktivit.

Základním rozdílem mezi Incubed a srovnatelnými aktivitami plánovanými do EOEP-5 je v bottom-up přístupu. S tím souvisí také kofinancování ze strany účastnících se subjektů a to prostřednictvím in-kind nebo PPP příspěvku.

Incubed zakládá flexibilní programový rámec pro partnerství mezi ESA a ekonomickými operátory. ESA do této spolupráce přispěje finančními prostředky, expertízou, know-how, in-kind zdroji, přístupem k relevantním skupinám atp. Rolí ESA v tomto partnerství je kofinancovat vývoj technologií, zařízení, prototypů kosmického a systémů pozemního segmentu, tematických aplikačních platforem prostřednictvím klasických kontraktů s operátory. Dále poskytnout expertízu v oblasti kosmických systémů a souvisejících pozemních segmentů, vč. technické podpory a to interně nebo prostřednictvím kontraktu se třetími stranami; validovat a testovat komerční služby, vč. relevantních uživatelských skupin a demonstrovat jejich hodnotu cílovým uživatelským skupinám.

ESA vydá permanentně otevřenou výzvu pro podávání návrhů projektů. K účasti v programu bude potřeba dopis o podpoře od delegace ČR.

Kontaktní osobou programu v ČR je Ondřej Šváb, delegát ČR v Programové radě ESA pro pozorování Země. 

Způsob zapojení:

 • Od 2Q/2017 bude otevřena Announcement of Partnership Opportunity in EO.
 • Podávání projektů zespodu (tj. od potenciálního řešitele).

Výše podpory:

Výše podpory se pohybuje od 15% do 100% v závislosti na aktivitě, formě a velikosti subjektu. Akademická sféra má náklady vždy hrazené ze 100%, avšak tato se musí účastnit vždy v konsorciu s průmyslovým partnerem, který zajistí úspěch produktu na trhu bez potřeby institucionálního financování. Malé a střední podniky mají možnost získat podporu ve výši 50% (samostatně) - 80% (v případě mezinárodní spolupráce). Velké podniky pak 15% při procesních inovacích až po 50% v rozvoji technologicí nebo aplikací; v experimentálním vývoji pak 25%.

Doba trvání:

 • 2017-2021

Finanční příspěvek ČR:

 • 1,5 MEUR

Telekomunikace

program ARTES

Future Preparations: 0,2 MEUR

Core Competitiveness: 12 MEUR

ScyLight: 2 MEUR

EDRS GlobeNet: 1 MEUR

IRIS, ph 2.2: 6 MEUR

NEOSAT: 2 MEUR

IAP, ph 3: 1,05 MEUR

ICE: 2,5 MEUR

Govsatcom Precursor: 1,75 MEUR

Družicová navigace

NAVISP

Finanční příspěvek ČR:

 • 2,2 MEUR

Nosné rakety

Vega C Sub-element

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,24 MEUR

LAU Evolution Element Sub-element LLL

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,58 MEUR

FLPP-3

Finanční příspěvek ČR:

 • 10 MEUR

Průzkum vesmíru

European Exploration Envelope Programme SciSpacE

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,75 MEUR

European Exploration Envelope Programme ExPeRT

Finanční příspěvek ČR:

 • 0,75 MEUR

Program sledování stavu kosmického prostoru

SSA P3 (Space Situational Awareness Programme, Phase 3)

Popis programu:

 • Cílem programu je vytvoření jednotného evropského systému, který bude včas a na vysoké úrovni poskytovat informace o stavu prostředí a případných hrozbách v blízkém či vzdáleném okolí Země. Program ve své deklaraci počítá s využitím již existující infrastruktury a kapacit, které jsou přítomny v mnoha evropských zemích.

Program se dělí na čtyři segmenty:

 • Space Surveillance and Tracking (SST), zjednodušeně systém pro detekování, sledování, katalogování a identifikování umělých objektů (např. družic, vyšších stupňů raketových nosičů anebo kosmické tříště) v blízkém okolí Země, zejm. pak na jejich oběžných drahách. Segment dále rozlišuje další hlavní oblasti, ve kterých jsou realizovány aktivity různé povahy: síť radarů a dalekohledů (uzavření smluv o provozu a/nebo poskytování dat s existujícími pracovišti), zpracování dat (vypracování korelačních procesů, postupů získávání dat, optimálního výpočtu orbitálních parametrů, mechanismů udržování katalogu a zjišťování změn), testování technologií a validace konkrétních SST služeb (katalog umělých těles, varování před kolizí, detekce rozpadu umělých těles, odhad vstupu do atmosféry, charakterizace objektu a další).
 • Near Earth Objects (NEO), segment zaměřený na sledování Zemi blízkých objektů, což malá tělesa ve sluneční soustavě (zejm. asteroidy), jejichž parametry orbitální dráhy jsou takové, že se v určitém časovém okamžiku mohou těsně přiblížit Zemi. NEO segment SSA systému tak bude tyto objekty sledovat, předvídat změny jejich orbitálních drah a zároveň hodnotit míru rizika možného střetu se Zemí, archivovat pozorovaná a vypočítaná data, informovat o nově nalezených objektech a dalších službách - vše prováděné v úzké spolupráci s ostatními kosmickými agenturami.
 • Space Weather (SWE), segment  věnovaný monitoringu kosmického počasí, kterým jsou primárně myšleny proudy nabitých částic (zejm. tzv. sluneční vítr) putujících od Slunce. Jedná se o fenomén, který může citelně a negativně ovlivnit existující kosmické infrastruktury, telekomunikaci, letový provoz či energetické rozvodné sítě. SWE segment pak cílí na monitoring tohoto fenoménu za pomocí specifického vybavení na orbitálních družicích za podpory pozemních stanovišť.
 • LGR segment (LGR), který je zaměřen na přípravu L1/L5 misí skrze realizaci A/B1 studií pro možné budoucí SWE mise do L1 a L5 lagrangeových bodů, vč. vývoje souvisejících kritických instrumentů na úrovni pre-developmentu.

Napříč segmenty se program zaměřuje také na dlouhodobý vývoj potřebných technologií pro radary a optické dalekohledy (včetně údržby a vylepšování jejich parametrů), pro pozemní datové systémy, anebo například pro nástroje hodnocení případných srážek s NEO, atd.

Zaměření programové fáze SSA P3:

 • Kontinuita v základních programových segmentech (SST, NEO a SWE)
 • Zajištění ochrany kritické infrastruktury
 • Zprovoznění Evropského SSA systému a souvisejících služeb
 • Pokračování v integraci dat z národních infrastruktur a kapacit
 • Příprava L1/L5 mise
 • Pokračování ve vývoji a integraci hostovaného zařízení (hosted payload)
 • Rozvoj pozorování NEO pomocí hosted payload
 • Testování a ověření technologie automatizovaných NEO Fly-Eye teleskopů
 • Vylepšení stávajících dostupných technologií pro optický, radarový a laserový monitoring kosmické tříště (Space Debris) jak pro vlastní katalogizaci Space Debris, tak pro aplikaci výsledků na vylepšení řízení kosmických operací a provozu (Space Traffic Management; STM)
 • Prověření využitelnosti a případný vývoj malých družic pro potřeby SWE, NEO a SST segmentu.
 • Rozvoj národních SST senzorických kapacit
 • Rozvoj a ustanovení nových Expertních servisních center pro služby SSA
 • Rozvoj a validace SSA služeb v rámci uživatelských komunit
 • Rozvoj a validace SSA služeb s bezpečnostním přesahem (služby včasného varování pro NEO a SWE segment)
 • Prohlubování mezinárodní spolupráce na poli SSA

Návaznost na další programy:

 • Program SSA je částečně provázán jak s programem GSTP, tak i TRP (některé ranější fáze vývoje technologií), tak i programem GSP (vybrané aktivity jsou z GSP přímo spolufinancovány), některé doplňující aktivity jsou realizovány v programu H2020.

 • Program SSA P3 (účinnost 2017 - 2020) úzce navazuje na své předchozí fáze/periody (SSA Preparatory Programme – SSA PP a SSA Programme Period 2 – SSA P2) a jeho hlavním úkolem je pokračovat v tvorbě jednotného evropského SSA systému a zkvalitňování a rozšiřování  souvisejících SSA služeb, vycházejících z výsledků již dosažených během dvou předchozích období programu.

Doba trvání:
 • 2017-2019

Finanční příspěvek ČR:

 • 2,0 mil. EUR

Technologie

GSTP

Finanční příspěvek ČR:

 • 15 MEUR

Program pro přípravu vědeckých experimentů

PRODEX

Finanční příspěvek ČR:

 • 5 MEUR

Způsob zapojení: reakce na individuální ITT či návrh projektu na permanentně otevřenou výzvu
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril